|
|
|
|
|
|
 

 
  HİZMETLER

» ÇEVRE GÖREVLİSİ HİZMETLERİ  

Çevre Görevlisi ve Çevre DanıÅmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik 12.11.2010 ve27757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıŠolup yayımı tarihinde yürürlüÄe girmiÅtir.ÇESAM, yönetmelik uyarınca Çevre ve Orman BakanlıÄı’ndan ÇEVREDANIÅMANLIK YETERLÄ°K BELGESÄ°’ni alarak tecrübeli kadrosuyla hizmet kalitesinikanıtlamıŠbir Åirkettir.ÇESAM, çevre mevzuatının iÅletme ve iÅyerleri için öngörmüÅ olduÄu tüm yasal yükümlülükleri,çevre görevlileri aracılıÄı ile iÅveren adına yasal yükümlülüÄü yerinegetirmektedir.

ÇEVRE GÖREVLÄ°SÄ° Kimdir?

Faaliyetleri sonucu çevre kirliliÄineneden olan ve/veya neden olabilecekve Çevre Kanunu’na göre yürürlüÄekonulan düzenlemeler uyarıncadenetime tâbi kurum, kuruluÅ veyaiÅletmelerin faaliyetlerinin mevzuatauygunluÄunu, alınan tedbirlerinetkili olarak uygulanıp uygulanmadıÄınıdeÄerlendiren, tesis içi yıllıkiç tetkik programları düzenleyentesiste veya çevre yönetim hizmetiveren çevre danıÅmanlık firmasındaçalıÅan görevlidir.

Çevre Görevlisi ÇalıÅtırma ve ÇevreYönetim Birimi Kurma Kriterleri
Tesis veya faaliyetlerden;

a) Çevre Kanununca Alınması GerekenÄ°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄinEk-1 listesinde yer alanfaaliyet veya tesisler, çevre yönetimbirimlerini kurmak ya da yetkilendirilmiÅçevre danıÅmanlık firmalarındançevre yönetimi hizmeti almak,
b) Çevre Kanununca AlınmasıGereken Ä°zin ve Lisanslar HakkındaYönetmeliÄin Ek-2 listesinde yeralan tesisler, en az bir çevre görevlisiistihdam etmek ya da yetkilendirilmiÅçevre danıÅmanlık firmalarındançevre yönetimi hizmeti almakveya çevre yönetim birimi kurmakzorundadır.
(*) Organize sanayi bölgeleri yönetimleribünyesinde, en az bir çevregörevlisinin istihdam edilmesi veyaçevre yönetim biriminin kurulmasıya da çevre danıÅmanlık firmalarındançevresel faaliyetlerin yürütülmesihususunda çevre yönetimihizmetinin alınması zorunludur.

Belediyeler, il özel idareleri vemahalli idare birlikleri veya bunlarıniÅtirakleri, Çevre KanununcaAlınması Gereken Ä°zin ve LisanslarHakkında YönetmeliÄin Ek-1 veEk-2 listelerinde yer alan tesis veyafaaliyetleri çevresel açıdan yönetmeküzere en az bir çevre görevlisiçalıÅtırmakla veya çevre yönetimbirimi kurmak ya da yetkilendirilmiÅçevre danıÅmanlık firmalarındançevresel faaliyetlerin yürütülmesihususunda çevre yönetimi hizmetialmakla yükümlüdür.

SaÄlık kuruluÅları ve hastanelerden,yatak kapasitesi 20 ve üzerindeolanlar en az bir çevre görevlisi çalıÅtırmakveya çevre yönetim birimikurmak ya da yetkilendirilmiÅ çevredanıÅmanlık firmalarından hizmetalmakla yükümlüdür.

Çevre DanıÅmanlık Firmaları Ä°lgiliÇevre Görevlisini:

- Çevre Kanununca Alınması GerekenÄ°zin ve Lisanslar HakkındaYönetmeliÄin Ek-1 listesinde yeralanlar için ayda en az iki,

- Çevre Kanununca Alınması GerekenÄ°zin ve Lisanslar HakkındaYönetmeliÄin Ek-2 listesinde yeralanlar için ayda en az bir, tam gün görevlendirir.1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN