|
|
|
|
|
|
 

 
  HİZMETLER

» ENERJİ DANIŞMANLIĞI  

ENERJÄ° VERÄ°MLÄ°LÄ°ÄÄ° HÄ°ZMETLERÄ°

Sanayi ve teknolojinin geliÅmesine paralel olarak tüketilen enerji miktarı giderek artıŠgöstermektedir. Enerjikaynaklarının sınırlı olduÄu konusunda farkındalıÄının tüm dünyada artması ile birlikte de enerjiyi verimli bir Åekilde kullanma ihtiyacı gündeme gelmiÅtir.

Enerji verimliliÄine yönelik ilk çalıÅmalar,petrol krizi ve fiyat artıÅlarınabaÄlı olarak sanayileÅmiÅ Batı ülkelerive Japonya’da baÅlamıŠve uygulanmıÅtır.Konuyu incelemek amacıylaAB, ABD ve Japonya’da yapılançalıÅmalara ve enerji verimliliÄindesaÄlanan iyileÅmelere deÄinilmiÅtir.Türkiye’de ilk enerji tasarrufu çalıÅmaları,1981 yılında Elektrik Ä°ÅleriEtüd Ä°daresi Genel MüdürlüÄü’nce(EÄ°E) baÅlatılmıÅtır.

Bu çalıÅmaların Ülke genelinde daha etkili ve kapsamlı yürütülmesi amacıyla 1992 yılı sonunda EÄ°E bünyesinde Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi oluÅturulmuÅtur. 7. ve 8. BeÅ Yıllık Kalkınma Planlarında enerjinin verimli kullanılması konusundan bahsedilmiÅtir. Temmuz 2005 Kasım 2007’ tarihleri arasında Avrupa BirliÄi ile Türkiye’de enerji verimliliÄinin arttırılması çalıÅmalarıile ilgili bir EÅleÅtirme Projesi yapılmıÅtır.

Enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunmasıiçin enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliÄin artırılması amacıyla 18.4.2007 tarihli Enerji Verimlilik Kanunu’nun yayınlanması ile ülkemize enerji verimliliÄine gösterilen önem daha da belirginleÅmiÅtir.

Türkiye’de tüketilen toplam enerjinin yaklaÅık yüzde 30’u, elektrik tüketiminin de yaklaÅık yüzde 43’ü binalarda kullanılmaktadır. Binalardaki tüketim konusunda binalarda performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesini ve çevrenin korunmasını düzenlemeyi amaçlayan Binalarda Enerji PerformansıYönetmeliÄi 5 Aralık 2008’de yürürlüÄe girmiÅtir.

ENERJÄ° YÖNETÄ°MDANIÅMANLIÄI:
Kurumunuzun enerji stratejileri varsa tekrar ele alınır, yoksa oluÅturulur.Stratejiler için gerekli eylem planları oluÅturularak danıÅmanlık hizmeti verilir. Enerji Üretim, Ä°letim, DaÄıtım konularında planlama, strateji veyönetimi danıÅmanlıkları “Ä°Å GüvenliÄiHizmetleri” ile birlikte uyumlu birÅekilde verilmektedir.

ENERJÄ° EÄÄ°TÄ°MÄ°:
Farklı bilgi düzeyindeki kiÅilere Genel ve Temel Enerji EÄitimi,Enerji Stratejileri EÄitimi,Enerji Verimlilik EÄitimi ve Akıllı Bina EÄitimleri verilmektedir.

ENERJÄ° VERÄ°MLÄ°LÄ°KDANIÅMANLIÄI:
ÖN ETÜT: Kurumunuzdaki enerji kullanımı ve iyileÅtirme çalıÅmalarının uygulanabilirliÄi konusunda bir önçalıÅma yapılarak sonucunda yaklaÅık maliyet ve kazançlar hakkında fikir verecek bir fizibilite çalıÅması yapılır.

ETÜT: Kurumunuzdaki mevcut kullanılan ve kullanılması düÅünülen tüm enerji üretim, daÄıtım, tüketim alanları detaylı olarak ele alınarak yapılacak iyileÅtirme için gerekli tüm önlemler detayları ile belirlenir.

Ä°ncelenen sistemler özetle:
Bina KabuÄu, Kazan ve Buhar DaÄıtım Sistemi,HVAC, Elektrik Üretim Sistemi,Elektrik Panoları, Reaktif Güç, Aydınlatma,Sıcak Su DaÄıtım Sistemi, Hava Kompresörleri ve DaÄıtım Sistemi,Motorlar, Üretim iÅlemleri, Ä°Åletme personeli de dahil edilerek inceleme yapılır.

VERÄ°MLÄ°LÄ°K UYGULAMASI:
Yapılan etütler doÄrultusunda oluÅturulan rapor sonucuna göre, varsa enerji yöneticisi / enerji yönetim birimiile, yoksa ilgili personelin tamamı ile kurumunuzun yönetiminde uygulamaya geçilir. Dönemsel hedefler belirlenir ve bunların uygulanmasının neticeleri dönemsel olarak raporlanır.
 
BÄ°NA ENERJÄ° YÖNETÄ°CÄ°SÄ°:
Yeni mevzuatlarla birlikte zorunlu hale gelen binalarda enerji yöneticisi hizmetialma konusunda ilgililere destek olunur.1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN