|
|
|
|
|
|
 

 
  HİZMETLER

» ÇEVRE LABORATUVARI HİZMETLERİ  

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ
Sanayi tesisleri, iÅletmeler ve eÄlence merkezleri gibi gürültü kaynaklı faaliyet gösteren iÅyerlerinin akustik ve çevresel gürültüölçümleri ile haritalandırılması hizmetleri Çevresel Gürültünün DeÄerlendirilmesive Yönetimi YönetmeliÄiçerçevesinde gerçekleÅtirilmektedir.Tüm iÅlemler ilgili mevzuat ve uluslararası standartlar doÄrultusunda uzman mühendislerimiz tarafından gerçekleÅtirilmektedir.

ÇEVRESEL TOZÖLÇÜMÜ
Laboratuvarımız, çevresel tozölçümlerini ulusal ve uluslararasımetotlara uygun Åekilde, konusunda deneyimli ve uzman personelleri ile modern ölçüm cihazları veekipmanları kullanarak gerçekleÅtirmektedir.

BACA GAZIEMÄ°SYON ÖLÇÜMÜ
Laboratuvarımız, baca gazı emisyon ölçümlerini ulusal ve uluslararası metotlara uygun Åekilde, konusunda deneyimli ve uzman personelleri ile modern ölçüm cihazları ve ekipmanları kullanarak gerçekleÅtirmektedir.

ORTAM VE MARUZÄ°YET ÖLÇÜM HÄ°ZMETLERÄ°

- ORTAM HAVASI(Ä°MÄ°SYON) ÖLÇÜMÜ
- Ä°Ç ORTAM TOZ ÖLÇÜMÜ
- TOKSÄ°K GAZ VE BUHAR ÖLÇÜMÜ
- Ä°Ç ORTAM VOC ÖLÇÜMÜ
- AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ
- GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ
- TÄ°TREÅÄ°M ÖLÇÜMÜ
- TERMAL KONFO RÖLÇÜMÜ
- DOZÄ°METRÄ°K GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ
- DOZÄ°METRÄ°K TOZ ÖLÇÜMÜ

ÇEVRESEL ÖLÇÜMLER HAKKINDA

Yasal Yükümlülükler
Çevresel Gürültünün DeÄerlendirilmesive Yönetimi YönetmeliÄi04.06.2010 ve 27 601 sayılı ResmiGazete’de yayımlanmıŠve yürürlüÄegirmiÅtir.

Kurum, KuruluÅ ve Ä°ÅletmelerinYükümlülükleri
1) Çevre Kanununca AlınmasıGereken Ä°zin ve Lisanslar HakkındaYönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sinde yeralan iÅletme ve tesisler için çevreizin veya çevre izin ve lisans belÇESAMwww.cesam.com.trÄ°DARÄ° YAPTIRIMLARgesine esas olacak akustik raporuhazırlatmak ve bu yönetmelik ilebelirlenen sınır deÄerlerin saÄlanmadıÄıdurumlarda gerekli tedbirlerinalınmasını saÄlamakla,

2) Kurulması planlanan ve ÇevreKanununca Alınması Gereken Ä°zinve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄinEk-1 ve Ek-2’sinde yer alan iÅletmeve tesisler ile 18, 19, 20 ve 21inci maddelerinde yer alan ulaÅımkaynakları için hazırlanacak çevreseletki deÄerlendirme raporu veyaproje tanıtım dosyasının gürültü ileilgili bölümünün bu yönetmelikteyer alan esaslar çerçevesinde hazırlanmasınısaÄlamakla,

3) Çevre Kanununca AlınmasıGereken Ä°zin ve Lisanslar HakkındaYönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sindeyer almayan iÅletme, tesis, iÅyeri,imalathane ve atölyeler ile eÄlenceyerleri ve benzeri yerlerle ilgili iÅyeriaçma ve çalıÅma ruhsatı safhasındaveya programlı, programsız veyaÅikâyete istinaden yapılacak denetimlerde,yetkili idarenin talebineistinaden çevresel gürültü seviyesideÄerlendirme raporu hazırlatmakla,

4) Sanayi tesisi, atölye, imalathane,eÄlence yeri gibi iÅletmeciler ileliman iÅletmecileri; bu alanlarıngürültü haritalarının hazırlanmasındansorumlu kurum ve kuruluÅuntalebi halinde istenen verileribelediyeye veya il özel idarelerineiletmekle, yükümlüdür.1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN