|
|
|
|
|
|
 

 
  HİZMETLER

» İSG DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  

15 AÄustos 2009 tarihinde yayınlanan "Ortak SaÄlık Güvenlik Birimleri" hakkında yönetmelik çerçevesinde kuruluÅumuz, ÇalıÅma BakanlıÄı'ndan 13.01.2010 tarih ve 0017/17 belge numaralı "Ä°Åyeri HekimliÄi ve Ä°SG UzmanlıÄı Hizmet Yeterlilik Belgesi" almıÅtır. Bu çerçevede kurumlara Ä°Åyeri HekimliÄi ve Ä°SG UzmanlıÄı hizmetleri sunulmaktadır.

Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi çalıÅmaları, yasal gerekliliÄin ötesinde risklere maruz kalabilen çalıÅanlar ve ilgili taraflar için, riskleri yok etmek veya minimuma indirmek açısından önemlidir.

ÇARE Ä°SG, bünyesinde görevlendirdiÄi A, B, C Sınıfı Ä°Å GüvenliÄi Uzmanlarıyla, Emekli Ä°Å MüfettiÅleriyle, Akademisyenler ve konularında uzmanlaÅmıŠmühendisleriyle firmalara en iyi hizmeti sunmaktadır.  

1. Ä°Åyerinin Ä°ncelenmesi ve Ön Durum Tespiti 
a.Ä°Åyeri, uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenir, görülen eksiklikler ve iyileÅtirme önerileri rapor halinde yönetime sunulur.

b.Ä°Åyerinde kullanılması gereken güvenlik ve saÄlık iÅaretlerinin tespit edilir.

c.Kullanılan kiÅisel koruyucuların takibi yapılır ve iyileÅtirme önerileri sunulur.

d.Ä°Åyerinde çalıÅan personelin görevlerine göre saÄlık standartları oluÅturulur.

e.Ä°zleme ve ölçme planının oluÅturulur, planın takibi yapılır.

2. Risk Analizinin Hazırlanması

a.Risk Analizi çalıÅma grubunun oluÅturulur.

b.ÇalıÅma grubuna “Risk Analizi EÄitimleri” verilir.

c.Risk Analizi hazırlama formları verilir.

d.Ä°Åyeri Risk Analizleri hazırlanır.

3. Ä°SG Kurulunun OluÅturulması ve Ä°Åtiraki

a.Kurul atamalarının yapılır.

b.Üyelerin görev yetki ve sorumluluklarının hazırlanır.

c.Kurul yıllık çalıÅma planı hazırlanır.

d.Kurul yıllık faaliyet raporu hazırlanır.

e.Ä°SG Kuruluna her ay iÅtirak edilir.

f.Ä°SG Kurul Ä°ç YönetmeliÄi hazırlanır.

4. Ä°Åyerinin Periyodik olarak Denetlemesi ve Raporlanması
a.Ä°Åyerleri, Ä°SG Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenir, görülen eksiklikler ve iyileÅtirme önerileri rapor halinde yönetime sunulur.

b.Denetim esnasında giderilebilecek olan hususlar anında giderilir.

5. Ä°Åletme Ä°çin Gerekli Olan Dokümantasyon Yapısının Hazırlanması

a.KKD kullanma talimatları hazırlanır.

b.Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi talimatları hazırlanır.

c.ÇalıÅma talimatları hazırlanır, güncellenmesinde de teknik destek verilir.

d.Kaza ve olay araÅtırma dokümanları çıkartılır.

e.Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi kapsamında iÅyerinin ihtiyacına göre gerekli olabilecek diÄer dokümanlar hazırlanır.

6. Acil Durum ÇalıÅmalarının Yürütülmesi

a.Acil Eylem Planları hazırlanır.

b.Acil durum ekipleri oluÅturulur.

c.Yangın EÄitimi ve Senaryo Uygulamalı Yangın Tatbikatı yapılır.

d.Tatbikat Raporları oluÅturulur.

7. Yönetici ve ÇalıÅanların Ä°Å SaÄlıÄı, Ä°Å GüvenliÄi EÄitimleri 

Öncelikle, ÇARE Ä°SG tarafından genel eÄitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek iÅ saÄlıÄı ve iÅ güvenliÄi eÄitim faaliyetlerini gösterir bir “Yıllık EÄitim Programı” hazırlanır.

EÄitimlerimiz ÇSGB Sertifikalı Ä°Å GüvenliÄi Uzmanlarımız ve alanlarında uzmanlaÅmıŠmühendislerimiz tarafından, slayt gösterileri, animasyon filmler ve uygulamalı çalıÅmalar ile gerçekleÅtirilir. EÄitimden önce eÄitim notları teslim edilir.

EÄitime katılan tüm personele “Katılım Sertifikası” verilir. (Belge için eÄitime devam zorunluluÄu vardır) 

8. ÇSGB Ä°Å MüfettiÅlerinin GerçekleÅtireceÄi Denetimlere Firmanın Hazırlanması ve Ä°Åtirak Edilmesi
Bu amaçla uzman dıÅında, koordinatör bir uzman tarafından denetimler yapılarak firma denetime hazırlanır. 

9. Mevzuat DeÄiÅikliklerinden Firmanın Haberdar Edilmesi

4857 sayılı Ä°Å Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkartılmıŠolan Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄine iliÅkin mevzuat deÄiÅiklikleri firmalara bildirilerek, firmanın sürekli olarak bilgi güncelliÄinde kalması saÄlanır. 

10. Kaza Olması Durumunda, Kaza Sonrası Kaza-AraÅtırma Raporları OluÅturulur. Düzeltici Faaliyetlerin Belirlenmesinde Teknik Destek Verilir. 

11.ÇARE Ä°SG merkez telefonlarından, e-posta adreslerinden, faksından ve ilgili uzman kiÅiden sürekli olarak danıÅmanlık hizmeti alınabilir.  1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN