|
|
|
|
|
|
 

 
  HİZMETLER

» İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI  

1.Ä°Å Kanunu DanıÅmanlık Hizmetleri

Ä°Å Kanunu DanıÅmanlık ve EÄitim Hizmetleri:

 • Ä°Åe alma ve iÅten çıkarma sürecinde danıÅmanlık desteÄi,
 • Fesih bildirimlerinin ve ibranamelerin düzenlenmesi,
 • Haklı, haksız, geçerli fesih usullerinin gözetimi,
 • Ä°Åverenlerin iÅ güvencesi, iÅçinin sadakat borcu, iÅverenin iÅçiyi gözetme borcu baÅta olmak üzere karÅılıklı hak ve yükümlülükler bakımından aydınlatılması,
 • Meydana gelebilecek iÅ kazalarında iÅverenin yönlendirilmesi, bilirkiÅi raporlarının teknik olarak incelenmesi,
 • ÇSGB teftiÅlerine iÅyerinin hazırlanması, teftiÅe nezaret etmek ve teftiÅ sonrası teknik destek,
  Ä°dari para cezalarına itiraz sürecinde teknik destek,
 • Yasal yazıÅma formatlarının hazırlanması,
 • Yönetici ve ÇalıÅanların yasal hak ve yükümlülükleri konusunda eÄitilmesi,
 • ÇalıÅma koÅullarının belirlenmesi, izin hakları, ücretlendirme yöntemleri vb. yasal prosedürler hakkında iÅverenin bilgilendirmesi,
 • Görev tanımlarının revizyonu.

Maddelerinden oluÅmaktadır. Sayılan bu konularda ÇARE Ä°SG merkez telefonlarından, e-posta adreslerinden, faksından ve ilgili uzman kiÅiden sürekli olarak danıÅmanlık hizmeti verilmektedir.


2. Ä°Å Hukuku Ä°nceleme ve Raporlama Ä°Ålemleri

 • Ä°Åletme kayıt ve prosedürlerinin iÅletme somut koÅullarına göre 4857 Sayılı Ä°Å Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca incelenmesi,
 • Sonuçların rapor haline getirilerek yönetime sunulması,
 • 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu Ä°Å SözleÅmesi Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında incelenmesi,
 • Personel Özlük dosyalarının incelenmesi.

3.Ä°Å Kanunu Dokümantasyon Uygulamaları

 • Åirket iç yönetmeliÄi,
 • Disiplin yönetmeliÄi,
 • Personel El Kitabı,
 • Ä°Åten çıkıŠprosedürü,
 • Ä°Åe ve iÅletmeye uygun diÄer dokümantasyonların hazırlanması.


4.Ä°Å Mevzuatı Kapsamında Hukuki UyuÅmazlıkların Çözümlenmesi

 • Ä°Åçi ve iÅveren arasında hukuki uyuÅmazlıkların çözülmesinde teknik destek verilmesi,
 • Ä°Å davası süreçlerinde önleyici ve tamamlayıcı hizmetlerin sunulması,
 • Ä°Åe iade, iÅçi alacaÄı, iÅ akdinin haklı ve geçerli fesih koÅulları, iÅ kazası tespit, tazminat ve rücuen alacak gibi süreçlerde teknik destek verilmesi,
 • Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplamalarının yapılması,
 • Somut durum çerçevesinde mevcut uyuÅmazlıkların takibi ve müÅavirlik hizmetlerinin yürütülmesi.

5.Ä°Å Hukuku EÄitimleri

 • Ä°Å Hukukuna Ä°liÅkin Fesih Åekilleri EÄitimi,
 • Ä°Å Kanununa Ä°liÅkin SözleÅmeler ve TaÅeron Ä°liÅkileri EÄitimi,
 • Ä°Å Kanununa Ä°liÅkin ÇalıÅma Süreleri EÄitimi,
 • Türk Mevzuatlarında Ä°Åveren-Sendika Ä°liÅkileri EÄitimi,
 • Ä°Å Kanunu Kapsamında Temel Personel Ä°Ålemleri EÄitimi,
 • Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Temel Hukuk Bilgileri EÄitimi,
 • Sosyal Sigortalar Kanunu Temel Bilgilendirme EÄitimi,
 • Disiplin Cezaları Temel EÄitimi,
 • Ä°hbar ve Kıdem Tazminatı Ödemelerine Ä°liÅkin Uygulamalı EÄitim,
 • Yıllık Ücretli Ä°zin Uygulamaları EÄitimi,
 • Hizmet Akdinin Bildirimli ve Bildirimsiz Feshine Ä°liÅkin EÄitim.


1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN