|
|
|
|
|
|
 

 
 MEVZUAT

» BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN  

 

 Resmî Gazete

 2 AÄustos 2013 CUMA

 

DEÄÄ°ÅÄ°KLÄ°K YAPILMASINA DAÄ°R KANUN

Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013

MADDE 1 – 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine “Ä°l EÄitimDenetmenleri ve Ä°l EÄitim Denetmen Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları,” ibaresi eklenmiÅtir.

MADDE 2 – 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa aÅaÄıdaki geçici madde eklenmiÅtir.

“GEÇÄ°CÄ° MADDE 2- Faaliyette olup olmadıÄına bakılmaksızın sanayi iÅletmelerinden sanayi siciline kayıt olmayanlardan 31/12/2014 tarihine kadar kayıt iÅlemini tamamlayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu maddesi gereÄi sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanmaz.”

MADDE 3 – 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve DiÄer Spor Müsabakalarında Bahis ve Åans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi aÅaÄıdaki Åekilde deÄiÅtirilmiÅtir.

“MADDE 5- Kanunun verdiÄi yetkiye dayalı olmaksızın;

a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müÅterek bahis veya Åans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân saÄlayanlar üç yıldan beÅ yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

b) Yurt dıÅında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müÅterek bahis ya da Åans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle eriÅim saÄlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân saÄlayan kiÅiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müÅterek bahis ya da Åans oyunlarıyla baÄlantılı olarak para nakline aracılık eden kiÅiler, üç yıldan beÅ yıla kadar hapis ve beÅ bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

ç) KiÅileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müÅterek bahis ya da Åans oyunlarını oynamaya teÅvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müÅterek bahis veya Åans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beÅ bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Bu madde kapsamına giren suçlarla baÄlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müÅterek bahis veya Åans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluÅturan eÅya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlıÄı deÄeri,26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eÅya ve kazanç müsaderesine iliÅkin hükümlerine göre müsadere edilir.

Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kiÅiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı Ä°nternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla Ä°Ålenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun eriÅimin engellenmesine iliÅkin hükümleri uygulanır.

 

 Sayı : 28726

 

 KANUN
 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
 


1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN