|
|
|
|
|
|
 

 
 MEVZUAT

» ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK  

 

1 Ekim 2010 CUMA Sayı : 27716

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESÄ° UYARINCA ATIKSU ARITMA

TESÄ°SLERÄ°NÄ°N TEÅVÄ°K TEDBÄ°RLERÄ°NDEN FAYDALANMASINDA

UYULACAK USUL VE ESASLARA DAÄ°R YÖNETMELÄ°K

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu YönetmeliÄin amacı, alıcı ortamın su kalitesinin yükseltilmesi için alıcı ortama deÅarj eden atıksu altyapı tesisi yönetimlerinden, arıtma tesisini kuran, iÅleten ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirenlerin, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 29 uncu maddesinde belirtilen teÅvik tedbirleri kapsamında atıksu arıtma tesislerinde kullandıkları elektrik enerjisi giderlerinin bir kısmının Bakanlıkça geri ödenmesine iliÅkin usul ve esasları belirlemektir.

             (2) Bu Yönetmelik, Çevre Kanununun 29 uncu maddesi çerçevesinde ve bu Yönetmelikte belirtilen koÅulları saÄlayarak elektrik enerjisi gideri geri ödemesi alacak olan atıksu altyapı tesisi yönetimlerini ve birinci fıkradaki usul ve esaslarla ilgili iÅ ve iÅlemleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıÅtır.

             Tanımlar ve kısaltmalar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

             a) Alıcı ortam: Hava, su, toprak ortamları ile bu ortamlarla iliÅkili ekosistemleri,

             b) Atıksu altyapı tesisi yönetimi: Mahallin en büyük mülki amirinin bilgi, denetim ve gözetimi altında atıksu altyapı tesislerinin inÅası, bakımı ve iÅletilmesinden sorumlu olan, büyükÅehirlerde büyükÅehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerini, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, organize sanayi bölgelerinde organize sanayi bölgesi yönetimini, küçük sanayi sitelerinde kooperatif baÅkanlıklarını, serbest ve/veya endüstri bölgelerinde bölge müdürlüklerini, kültür ve turizm koruma ve geliÅme bölgeleri ile turizm merkezlerinde Kültür ve Turizm BakanlıÄını veya Kültür ve Turizm BakanlıÄının yetkili kıldıÄı birimleri, mevcut yerleÅim alanlarından kopuk olarak münferit yapılmıŠtatil köyü, tatil sitesi, turizm tesis alanlarında site yönetimleri ile diÄer tesis iÅletmelerini,

             c) Bakanlık: Çevre ve Orman BakanlıÄını,

             ç) Biyolojik arıtma sistemleri: Atıksu bünyesinde bulunan organik ve kısmen de inorganik kirletici maddelerin, mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji kaynaÄı olarak kullanılmak suretiyle atıksudan uzaklaÅtırılmaları esasına dayanan metotları,

             d) Derin deniz deÅarjı (DDD): Yeterli arıtma kapasitesine sahip olduÄu mühendislik çalıÅmaları ile tespit edilen alıcı ortamlarda denizin seyreltme ve doÄal arıtma süreçlerinden faydalanmak amacıyla atık suların sahillerden belirli uzaklıklarda deniz dibine boru ve difüzörlerle deÅarj edilmesini, 

             e) Fazla ödeme: Enerji desteÄinden yararlanması gerekenlere, yararlanması gereken tutarın üzerinde yapılan ödemeyi,

             f) Geri ödeme belgesi: Atıksu arıtma tesisi enerji gideri geri ödeme belgesini,

             g) Haksız ödeme: Enerji desteÄinden yararlanmaması gerektiÄi hâlde yararlananlara yapılan ödemeyi,

             Ä) Ä°leri arıtma sistemleri: Atık suyun kalitesini daha fazla iyileÅtirmek için uygulanan arıtma tiplerini,

             h) Kimyasal arıtma sistemleri: Kimyasal arıtma, atıksularda kirliliÄe neden olan çözünmüÅ, kolloidal ve askıdaki maddelerin uzaklaÅtırılmasını temin veya hızlandırmak amacıyla, çeÅitli kimyasal reaksiyonlardan yararlanılması esasına dayanan genel metotları,

             ı) SKKY: 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su KirliliÄi Kontrolü YönetmeliÄini,

             ifade eder.

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Ödenek ve Geri Ödemeye Ä°liÅkin Usul ve Esaslar

             Ödenek

             MADDE 4 – (1) Atıksuların arıtılması amacıyla atıksu arıtma tesislerinde kullanılan ve ödemesi yapılan bir önceki yıla ait elektrik enerjisi gideri, Çevre Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranda, Bakanlık bütçesine bu amaç için ayrıca konulacak ödenekten ilgili atıksu altyapı tesisi yönetimlerine geri ödenir.

             Geri ödeme belgesinin verilmesi

             MADDE 5 – (1) Atıksu altyapı tesisi yönetimleri, EK-1’de yer alan geri ödeme belgesini alabilmek için; aÅaÄıda belirtilen koÅulları saÄlar ve istenen bilgi, belge ve dokümanları temin etmek suretiyle il çevre ve orman müdürlüklerine baÅvururlar. Noksansız olan baÅvuru dosyaları, geri ödeme belgesinin düzenlenmesi amacıyla BakanlıÄa gönderilir. Verilen geri ödeme belgesi beÅ yıl süreyle geçerlidir. Süresi dolan geri ödeme belgesi yenilenir.

             (2) Geri ödeme belgesi alabilmek için gereken Åartlar aÅaÄıda belirtilmiÅtir.

             a) Atıksu altyapı tesisi yönetimlerince, atıksularını arıtmak amacıyla bu Yönetmelikte tanımı yapılan biyolojik, kimyasal veya ileri arıtım yöntemlerinden herhangi birini kullanıyor veya bu arıtma tiplerinin sonrasında arıtılan atıksuları derin deniz deÅarjı ile bertaraf ediyor olmak.

             b) Çevre Kanunu uyarınca alması gereken izin belgesini almıŠolmak; arıtılan atıksuyun geri dönüÅümlü olarak kullanılması durumunda atıksu deÅarjı olmadıÄına dair belgeleri sunmak ve SKKY ve mezkûr YönetmeliÄe dayanılarak çıkartılan tebliÄlerde yer alan hükümleri yerine getirmiÅ olmak.

             c) 27/4/2004 tarihinden sonra yapılan biyolojik, kimyasal ve ileri atıksu arıtma tesisleri, 31/12/2004 tarihinden sonra yapılan derin deniz deÅarjları için proje onayı yaptırıldıÄına dair belgeyi sunmak.

             ç) Arıtma tesisinde kullanılan elektrik enerjisini ölçen ayrı bir elektrik sayacının olduÄuna dair belgeyi ve elektrik aboneliÄine dair sözleÅmeyi sunmak.

             d) Valilikçe, il çevre ve orman müdürlüÄü koordinasyonunda ve ilgili kurumların katılımı ile kurulacak teknik bir heyetin iÅletme tarafından beyan edilen bilgilerin gerçeÄe uygun olup olmadıÄının teyit edildiÄine dair yerinde inceleme raporunu sunmak.

             e) Geri ödeme belgesi ücreti makbuzunu sunmak.

             f) Ek-2’de yer alan atıksu beyan formunu BakanlıÄın Çevresel Bilgiye EriÅim Sisteminde noksansız olarak doldurmak ve sunmak.

             Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan enerji giderinin bir kısmının geri ödenmesi

             MADDE 6 – (1) Atıksu altyapı tesisi yönetimlerinin, atıksu arıtma tesislerinde kullanılan enerji giderlerinin bir kısmının geri ödenmesi imkânından faydalanabilmeleri için;

             a) Ä°kinci fıkrada belirtilen bilgi, belge ve dokümanları tamamlayarak oluÅturdukları baÅvuru dosyası ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar il çevre ve orman müdürlüklerine baÅvuruda bulunmaları,

             b) Ä°l çevre ve orman müdürlüklerince baÅvuru dosyasının noksansız olduÄunun tespit edilmesi; ödenmemiÅ veya ödemesi tamamlanmamıŠfaturaların dikkate alınmaması,

             gerekir.

             (2) BaÅvuru dosyasında aÅaÄıdaki bilgi ve belgeler yer alır.

             a) Geri ödeme belgesi,

             b) Geri ödemenin talep edildiÄi elektrik enerjisinin kullanıldıÄı yıl içerisinde, SKKY ve mezkûr YönetmeliÄe dayanılarak çıkartılan tebliÄlere göre herhangi bir ceza almamıŠolduÄuna veya cezaya neden olan aykırılıÄın süresi içerisinde giderildiÄine dair il çevre ve orman müdürlüÄünden alınan resmî yazı,

             c) Kurum, kuruluÅ ve iÅletme yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmıŠbaÅvuru dilekçesi,

             ç) EK-3’te yer alan taahhütnamenin doldurulmuÅ örneÄi,

             d) EK-4’te yer alan elektrik tüketim ve tutar tablosunun doldurulmuÅ örneÄi,

             e) Ä°lgili döneme ait elektrik faturalarının tamamının ödendiÄini gösterir belge.

             (3) Son baÅvuru süresinden sonra yapılacak olan baÅvurular kabul edilmez.

             Geri ödemenin yapılması usulü

             MADDE 7 – (1) Arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjisinin bir kısmı, atıksu altyapı tesisi yönetimleri tarafından bir önceki yıla ait atıksu arıtma tesislerinde kullanılan, vergiler ve kesintiler hariç tüketim bedeli üzerinden geri ödenir.

              (2) Ä°l çevre ve orman müdürlüklerine yapılan baÅvurulardan uygun bulunanlar deÄerlendirilerek il genelindeki toplam talep miktarları, EK-5’te yer alan il genelinde enerji sarfiyatı tutar tablosu formu doldurularak her yıl Haziran ayı sonuna kadar Bakanlık Çevre Yönetimi Genel MüdürlüÄüne gönderilir. Ä°llerden gelecek olan vergiler ve kesintiler hariç elektrik tüketim bedellerinin toplanması sonucunda, bu amaç için Bakanlık bütçesine konan ödenek miktarı ve her yıl Bakanlar Kurulu kararı esas alınarak geri ödeme miktarı belirlenir.

             (3) Belirlenen geri ödeme oranlarına göre Bakanlık Çevre Yönetimi Genel MüdürlüÄü tarafından hesaplanan ve il çevre ve orman müdürlükleri bütçelerine yapılacak toplam ödenek tahsisleri EK-6’da yer alan enerji desteÄi için il çevre ve orman müdürlüÄü bütçelerine yapılacak ödenek aktarım tablosu doldurulduktan sonra ödenek gönderme belgesi düzenlenerek il çevre ve orman müdürlüklerinin hesaplarına Genel Müdürlükçe aktarılır ve Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlar dâhilinde, tahsis edilen ödenekten il çevre ve orman müdürlüklerince geri ödeme iÅlemleri gerçekleÅtirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇeÅitli ve Son Hükümler

             Geri ödeme belgesinin iptal edilmesi

             MADDE 8 – (1) 5 inci madde gereÄince verilen geri ödeme belgesi;

             a) Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken izin belgesinin geçerliliÄini yitirmesi, SKKY hükümlerine ve mezkûr YönetmeliÄe dayanılarak çıkarılan tebliÄ hükümlerine uyulmaması,

             b) Enerji desteÄinden haksız olarak yararlanılması,

             hususlarından herhangi birinin tespit edilmesi ve söz konusu noksanlıÄın 2872 sayılı Çevre Kanununun 15 inci maddesine göre verilen süre içerisinde giderilmemesi durumunda iptal edilir.

             (2) Ä°Åletme; iptalin gerçekleÅtiÄi döneme ait fatura tutarı da dâhil olmak üzere, iptal tarihinden itibaren elektrik enerjisi desteÄinden yararlanamaz.

             Ä°nceleme ve denetim yetkisi

             MADDE 9 – (1) Bakanlıkça; SKKY ve alt düzenleyici iÅlemleri çerçevesinde veya gerekli görülmesi hâlinde yerinde inceleme ve denetleme yapılır. Yapılan inceleme ve denetleme sonucunda 8 inci maddede belirtilen hususlardan birinin tespit edilmesi durumunda geri ödeme belgesi iptal edilir.

             Ä°Åletme veya tesis sahibinin deÄiÅmesi

             MADDE 10 – (1) Ä°Åletme sahibinin deÄiÅmesi hâlinde, geri ödeme belgesinde yer alan firma unvanın deÄiÅtirilmesi için Bakanlık Çevre Yönetimi Genel MüdürlüÄüne müracaat edilir. Bu deÄiÅikliÄin onaylanmasını müteakip enerji desteÄinden, belgede kayıtlı yeni firma yararlanabilir. Bu durumda elektrik enerjisi aboneliÄi de yeni firma adına yenilenir.

             Haksız yararlanma durumu

             MADDE 11 – (1) Enerji desteÄinden “haksız ödeme” veya “fazla ödeme” olarak yararlanıldıÄının tespiti hâlinde, yapılan haksız veya fazla ödemeler genel hükümler çerçevesinde geri alınır.

             Yürürlük

             MADDE 12 – (1) Maliye BakanlıÄı ve SayıÅtayın görüÅü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüÄe girer.

             Yürütme

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

 

GERÄ° ÖDEME BELGESÄ°

 

 

 

 

 

 

 

 

   T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÄI

Çevre Yönetimi Genel MüdürlüÄü 

 

 

SAYI

 

B.18.0.ÇYG.0/

 

TARÄ°H

 

 

KONU

 

Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi

 

BELGE NO

 

 

ATIKSU ARITMA TESÄ°SÄ° ENERJÄ° GÄ°DERÄ° GERÄ° ÖDEME BELGESÄ°

Kurum / KuruluÅ veya Ä°Åletmenin  Unvanı, Telefonu ve Adresi

 

Vergi Numarası

 

Atıksu Arıtma Tesisi Türü

 

Atıksu Arıtma Tesisi Kapasitesi(m3/gün)

 

Atıksu Arıtma Tesisi Elektrik Abone Numarası

 

BakanlıÄa Müracaat Tarih ve Sayısı

 

 

 

Bu belge yukarıda özellikleri belirtilen atıksu arıtma tesisinde kullanılan elektrik enerjisi giderinin bir kısmının geri ödenmesi iÅleminde kullanılması amacıyla verilmiÅtir.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Bakan a.

                                                                                                 Genel Müdür

 

 

         

 

 

 

EK-2

 ATIKSU BEYAN FORMU

Tesisin Adı

 

BulunduÄu Ä°l

 

Ä°lçe

 

Vergi Numarası

 

Telefonu

 

Adresi

 

Koordinat Ölçüm Yöntemi

          GPS         Google Earth

           1                  1

Arıtma Tesisinin

Koordinatları

 

 

DeÅarj Yeri Koordinatları

 

 

 

Çevre Ä°zni

1Var …../…./……..       1Yok

DeÅarj Yeri Havzası

 

Tesis Yetkilisinin Adı Soyadı

Telefonu/Faksı /e-posta

 

Su Kullanım Bilgileri

                                                   KaynaÄı

Kullanım Alanı

Yüzeysel Su KaynaÄı

Yeraltı

Deniz

Åebeke

Proses (m3/gün)

 

 

 

 

Kullanma Suyu (m3/gün)

 

 

 

 

SoÄutma Suyu (m3/gün)

 

 

 

 

DiÄer (m3/gün)

 

 

 

 

SKKY Sektör*

 

SKKY Alt Sektör*

 

Atıksu Miktarı (m³/gün)

 

AAT Kapasitesi (m3/gün)

 

AAT Ä°Åletmeye Alma Tarihi

…./…../…..

AAT veya DDD  Proje Onayı

                Var 1                                Yok1

Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Türü

Fiziksel Arıtma

1

Biyolojik Arıtma

1

Kimyasal Arıtma

1

Ä°leri(üçüncül) Arıtma

1

Derin Deniz DeÅarjı

1

Arıtma Tesisinin Yıllık Ä°Åletme Maliyeti (TL/YIL)

 

Abonesi Olunan Elektrik DaÄıtım Åirketinin Adı

 

Yıllık Elektrik Tüketimi (kW/yıl)

 

Elektrik Abone No

 

Atıksu Arıtma Tesisinde Kullanılan Kimyasallar

Yıllık Tüketim Miktarı (kg/yıl)

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

Arıtma Çamuru Miktarı (ton/yıl)

 

………………

 

Arıtma Çamuru Bertaraf

Yöntemi

Gübre

Gübre Ä°zni

Var1

KullanıldıÄı.

Alan(ha):

 

Yok1

Yakma

1

Düzenli Depolama Tesisine Gönderiliyor

1

DiÄer (açıklama yazılacak)

 

DeÅarj Yeri

1 Alıcı Ortam             1 Kanalizasyon

DeÅarj Yapılan Alıcı Ortam ise

(Tam adı belirtilecek)

Akarsu

1

Kuru Dere

1

Göl

1

Deniz

Karadeniz   1    Marmara  1      Ege  1   Akdeniz 1

DiÄer (belirtilecek)

 

DeÅarj Yapılan Kanalizasyon Ä°se

Kanalizasyonun Sahibi

 

BaÄlantı Ä°zin Belgesi

1Var (…../…./……..)       1Yok

 

Arıtılan Atıksu Kullanımı

 

Kullanım

Amacı ve Miktarı

Sulama amaçlı        1

m3/yıl

Sulanan Alan

…..........Dekar

Devridaim               1

m3/yıl

Yeniden kullanım    1

m3/yıl

DiÄer                        1

m3/yıl

                                       

 

                                                 EK 3- TAAHHÜTNAME

 

                                                 BEYAN VE TAAHHÜT

 

 

 

            Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin TeÅvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair YönetmeliÄe istinaden atıksu arıtma tesisi enerji gideri geri ödemesinden yararlanmak üzere Çevre ve Orman BakanlıÄı Çevre Yönetimi Genel MüdürlüÄüne yaptıÄım/yaptıÄımız müracaat ekinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin varlıÄını, muhteviyatı itibarıyla doÄruluÄunu, 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve Ä°stihdamın TeÅviki Ä°le Bazı Kanunlarda DeÄiÅiklik Yapılması Hakkında Kanun veya diÄer ilgili mevzuat kapsamında herhangi bir elektrik enerjisi desteÄinden yararlanmadıÄımızı beyan; destek uygulamasının herhangi bir aÅamasında hatalı ve yanlıŠödeme yapılması veya yanlıŠbilgi verildiÄinin tespiti hâlinde ise yararlanılan desteÄin, genel hükümler çerçevesinde tahsil edileceÄini,  kabul ve taahhüt ederiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Kurum-KuruluÅ ve Ä°Åletme Adı/Unvanı

                                                           Yetkili imzalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EK-4

ELEKTRÄ°K TÜKETÄ°M VE TUTAR TABLOSU

 

 

Kurum, KuruluÅ veya Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nde Kayıtlı Firma Adı/Unvanı/Adresi/Telefonu

Destek Dönemi

(YIL)

                

Toplam Elektrik

Tüketimi

kW/Saat

Para Aktarımı Yapılacak

BaÄlı BulunduÄu Vergi Dairesi

 

Vergiler ve Kesintiler Hariç Elektrik  Tüketimi Toplam Bedeli (TL)

Banka Adı

Åube Adı

Hesap Numarası

Adı

Vergi No'su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-5

 

Ä°L GENELÄ°NDE ENERJÄ° SARFÄ°YATI TUTAR TABLOSU

 

YILI

 

GERÄ° ÖDEMEYE BAÅVURAN ATIKSU  ALTYAPI TESÄ°SÄ° YÖNETÄ°MLERÄ°NÄ°N TÜRÜ

VERGÄ°LER VE KESÄ°NTÄ°LER DAHÄ°L ELEKTRÄ°K SARFÄ°YATI BEDELÄ° Ä°L GENELÄ° TOPLAMI (TL)

VERGÄ°LER VE KESÄ°NTÄ°LER HARÄ°Ç

ELEKTRÄ°K SARFÄ°YATI MÄ°KTARI Ä°L GENELÄ° TOPLAMI (TL)

Ä°L ADI

 

BÜYÜKÅEHÄ°R BELEDÄ°YELERÄ°

 

 

BELEDÄ°YELER VE DÄ°ÄER YERLEÅÄ°M YERLERÄ°

 

 

ORGANÄ°ZE SANAYÄ° BÖLGELERÄ°

 

 

SANAYÄ° SÄ°TELERÄ°

 

 

SERBEST VE/VEYA ENDÜSTRÄ° BÖLGELERÄ°

 

 

MÜSTAKÄ°L SANAYÄ° TESÄ°SLERÄ°

 

 

TURÄ°ZM TESÄ°SLERÄ° VE SÄ°TE YÖNETÄ°MLERÄ°

 

 

DÄ°ÄER

 

 

             

 

 

EK-6

…………………………VALÄ°LÄ°ÄÄ°

(Ä°L ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜÄÜ)

ENERJÄ° DESTEÄÄ° Ä°ÇÄ°N Ä°L ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜÄÜ BÜTÇELERÄ°NE YAPILACAK

ÖDENEK AKTARIM TABLOSU

 

YILI

 

GERÄ° ÖDEMEYE BAÅVURAN ATIKSU  ALTYAPI TESÄ°SÄ° YÖNETÄ°MLERÄ°NÄ°N TÜRÜ

VERGÄ°LER VE KESÄ°NTÄ°LER HARÄ°Ç ELEKTRÄ°K SARFÄ°YATI BEDELÄ° Ä°L TOPLAMI (TL)

GERÄ° ÖDEME ORANI (%)

ENERJÄ° DESTEÄÄ° MÄ°KTARI

Ä°L MÜDÜRLÜÄÜ BÜTÇESÄ°NE AKTARILACAK

TOPLAM ÖDENEK MÄ°KTARI (TL)

Ä°L ADI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÜYÜKÅEHÄ°R BELEDÄ°YELERÄ°

 

 

 

 

BELEDÄ°YELER VE DÄ°ÄER YERLEÅÄ°M YERLERÄ°

 

 

 

 

 

ORGANÄ°ZE SANAYÄ° BÖLGELERÄ°

 

 

 

 

 

 

SANAYÄ° SÄ°TELERÄ°

 

 

 

 

 

 

SERBEST VE/VEYA ENDÜSTRÄ° BÖLGELERÄ°

 

 

 

 

MÜSTAKÄ°L SANAYÄ° TESÄ°SLERÄ°

 

 

 

 

TURÄ°ZM TESÄ°SLERÄ° VE SÄ°TE YÖNETÄ°MLERÄ°

 

 

 

 

DÄ°ÄER

 

 

 

 

               


1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN