|
|
|
|
|
|
 

 
 MEVZUAT

» ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ  

Çevre ve Åehircilik BakanlıÄından:

 

ATIK ELEKTRÄ°KLÄ° VE ELEKTRONÄ°K EÅYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELÄ°ÄÄ°

 

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Ä°lkeler 

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu YönetmeliÄin amacı; elektrikli ve elektronik eÅyaların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan saÄlıÄının korunması amacıyla elektrikli ve elektronik eÅyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılması, bu sınırlandırmalardan muaf tutulacak uygulamaların belirlenmesi, elektrikli ve elektronik eÅyaların ithalatının kontrol altına alınması, elektrikli ve elektronik atıkların oluÅumunun ve bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması için yeniden kullanım, geri dönüÅüm, geri kazanım yöntem ve hedeflerine iliÅkin  hukuki ve teknik esasları düzenlemektir.

            Kapsam

            MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Ek-1/A’da yer alan kategorilere dâhil olan elektrikli ve elektronik eÅyaları kapsar. Ek-1/A’da tanımlanan kategorilere giren ürünlerin listesi, Ek-1/B’de verilmiÅtir.

            (2) Bu Yönetmelik, Ek-1/A’da yeralan kategorilere dâhil olup bu YönetmeliÄin kapsamında olmayan bir ekipmanın parçasını oluÅturacak Åekilde monte edilmiÅ elektrikli ve elektronik eÅyaları kapsamaz.

            (3) 30/5/2009 tarihinden önce piyasaya sunulmuÅ olan ürünler için üretilen tamir ve yeniden kullanım amaçlı yedek parçalarda, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanmaz.

(4) Standart dıÅı veya hatalı olarak üretilen ve üreticisi tarafından ürün olarak deÄerlendirilemeyen eÅyalar, 15 ve 16 ncı maddede belirtilen hedefler hariç, bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

(5) SaÄlık ve güvenlikle ilgili kanuni yükümlülükler ve atık yönetimi mevzuatı hükümleri saklıdır.

(6) Özel olarak askeri amaç taÅımayan ürünler hariç, ülke güvenliÄinin korunmasına yönelik ekipman, silah, mühimmat ve savaÅ gereçlerinde bulunan elektrikli ve elektronik eÅyalar bu YönetmeliÄin kapsamı dıÅındadır. Malzemelerin askeri amaç taÅıyıp taÅımadıÄı, Millî Savunma BakanlıÄı ve Genelkurmay BaÅkanlıÄınca müÅtereken tespit edilir.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik;

a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11 ve 12 nci maddeleri ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Åehircilik BakanlıÄının TeÅkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 ve 8 inci maddelerine ve 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere Ä°liÅkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak,

b) Avrupa BirliÄinin 2002/95/EC sayılı Elektrikli ve Elektronik EÅyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Ä°liÅkin Direktifi ile 2002/96/EC sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik EÅya Direktifine paralel olarak,

 hazırlanmıÅtır.

Tanımlar ve kısaltmalar

            MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

            a) Aktarma merkezi: Üreticilerin veya çevre izin ve lisansına sahip AEEE iÅleme tesislerinin atık elektrikli ve elektronik eÅyaların toplanması amacıyla kurdukları merkezleri,

b) Atık elektrikli ve elektronik eÅya (AEEE): 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına Ä°liÅkin Yönetmelikte yer alan atık tanımına uygun ve Ek-1/A’da tanımlanan kategorilerde yer alan ürünlerin kullanım ömrü dolduÄu andaki bütün bileÅenlerini, unsurlarını ve ihtiva ettiÄi sarf malzemelerini,

c) Bakanlık: Çevre ve Åehircilik BakanlıÄını,

            ç) Bertaraf: Atık Yönetimi Genel Esaslarına Ä°liÅkin YönetmeliÄin Ek-II A’sında yer alan iÅlemlerden herhangi birini,

d) Çevre lisansı: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen lisansı,

e) DaÄıtıcı: Elektronik iletiÅim yoluyla yapılan satıÅlar da dâhil olmak üzere, ticari olarak kullanıcıya elektrikli veya elektronik eÅya ulaÅtıran gerçek veya tüzel kiÅileri,

f) Elektrikli ve elektronik eÅya (EEE): Ek-1/A’da yer alan kategorilere dâhil olan ve alternatif akımla 1000 Volt’u, doÄru akımla da 1500 Volt’u geçmeyecek Åekildeki kullanımlar maksadıyla tasarlanmıŠolan, uygun bir biçimde çalıÅması için elektrik akımına veya elektromanyetik alana baÄımlı olan eÅyaları ve bu akım ve alanların üretimi, transferi ve ölçümüne yarayan eÅyaları,

g) Evsel AEEE: Evlerden gelen ve özellikleri ile miktarı açısından evlerden gelenlerle benzerlik gösteren ticari, kurumsal, endüstriyel ve diÄer kaynaklardan gelen AEEE’yi,

Ä) Finansman anlaÅması: Mülkiyet devrine imkân saÄlayıp saÄlamadıÄına bakılmaksızın, herhangi bir ürünle ilgili olarak gerçekleÅtirilen tüm kredi, kira, kiralama ve vadeli satıŠanlaÅması veya düzenlemesini,

h) Geçici depolama alanı: Ä°Åleme tesislerinde, atık elektrikli ve elektronik eÅyaların ve parçalarının bu Yönetmelikteki teknik koÅullara göre bekletildiÄi alanları,

            ı) Geri dönüÅüm: Yakarak enerji kazanma hariç, atık malzemelerini asıl veya baÅka bir kullanım amacıyla üretim sürecine tabi tutmayı,

i) Geri kazanım: Atık Yönetimi Genel Esaslarına Ä°liÅkin YönetmeliÄin Ek-II B’sinde yer alan iÅlemlerden herhangi birisini,

j) Getirme merkezi: Evsel AEEE’lerin toplanması için belediyeler tarafından kurulan atık toplama merkezlerini,

k) Homojen malzeme: Sökme, kesme, ezme, aÅındırma gibi mekanik iÅlemlerle farklı malzemelere ve parçalara ayrılamayan malzemeyi,

            l) Ä°Åleme: AEEE’lerin arındırılması, sökümü,  parçalanması, geri kazanımı veya bertarafa hazırlanması amacıyla bir tesise teslim edilmesinden sonra yapılan her türlü faaliyet ile AEEE’lerin geri kazanımı veya bertarafı için gerçekleÅtirilecek diÄer iÅlemleri,

m) Ä°Åleme tesisi: Ä°Åleme tanımı kapsamında yeralan arındırma, söküm, parçalama, parçalama sonrası oluÅan atıkların geri kazanımı faaliyetlerinden asgari üç faaliyeti gerçekleÅtiren ve 21 inci maddeye göre çevre izin ve lisansı alınmıŠtesisleri,

n) Önleme: AEEE’lerin ve bunların ihtiva ettiÄi malzeme ile maddelerin miktarlarının ve çevreye verdikleri zararın azaltılmasına yönelik alınan tedbirleri,

o) Sahipsiz atık: EEE’nin atık olduÄu anda üreticisi piyasada bulunmayan veya tespit edilemeyen AEEE’yi,

ö) Tarihsel atık: Bu YönetmeliÄin yürürlüÄe giriÅ tarihinden önce piyasaya sürülen ürünlerden kaynaklanan AEEE’yi,

            p) Tehlikeli madde veya müstahzar: 26/12/2008 tarihli ve 27092 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte tehlikeli olarak tanımlanan madde veya karıÅımları,

r) Üretici: 6/3/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli SözleÅmelere Dair Yönetmelik kapsamındaki mesafeli sözleÅmeler ile yapılan satıÅlar da dâhil olmak üzere, satıŠyöntemine baÄlı olmaksızın;

            1) Kendi markasıyla elektrikli ve elektronik eÅya üreten ve satan,

            2) Kendi markasıyla baÅka tedarikçiler tarafından üretilen elektrikli ve elektronik eÅyaları satan,

            3) Ticari amaçlarla elektrikli ve elektronik eÅya ithal eden

gerçek ve tüzel kiÅileri,

            s) Yeniden kullanım: AEEE’lerin veya parçalarının, belediyelere, daÄıtıcılara, iÅleme tesislerine, toplama noktalarına veya üreticilere teslim edilenler de dâhil olmak üzere, tasarlandıkları asıl amaç için tekrar kullanıldıkları her türlü uygulamayı,

            Å) YetkilendirilmiÅ kuruluÅ: Bu Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Bakanlıkça belirlenen esaslar dâhilinde oluÅturulan ve kar amacı gütmeyen ortak uyum organizasyonunu,

ifade eder.

Genel ilkeler

MADDE 5- (1) Elektrikli ve elektronik eÅyalar ile atık elektrikli ve elektronik eÅyaların yönetimine iliÅkin ilkeler Åunlardır:

            a) 30/5/2009 tarihinden sonra ithal veya imal yoluyla piyasaya sürülen Ek-1/A’da verilen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 10 nolu sınıflara dâhil olan elektrikli ve elektronik eÅyalar ile elektrik ampulleri ve evsel amaçlı kullanılan aydınlatma gereçlerinde, Ek-2’de yer alan istisnalar hariç, kurÅun (Pb), cıva (Hg), artı altı deÄerlikli krom (Cr6+), polibromürlü bifeniller (PBB) ve polibromürlü difenil eterler (PBDE) ile kadmiyumun (Cd) bulunması yasaktır.

            b) Yeni tasarım ürünlerde, teknik açıdan uygun olması durumunda geri dönüÅtürülebilen malzeme kullanımı teÅvik edilir.

            c) AEEE’lerin bir bütün olarak yeniden kullanımına öncelik verilir.

            ç) Toplanan AEEE’lerin iÅlenmesi saÄlanarak 16 ncı maddedeki geri kazanım ve geri dönüÅüm oranları saÄlanır.

            d) AEEE’lerin ve parçalarının teknik olarak iÅlenerek geri dönüÅüm ve geri kazanım imkânının bulunmaması durumunda bertarafına müsaade edilir.

            e) AEEE’lerin geri dönüÅümü, geri kazanımı ve bertarafı çevre lisanslı tesislerde yapılır.

            f) AEEE’lerin iÅlenmesi sonucu ortaya çıkan atıkların azaltılması veya imhası amacıyla çevre mevzuatına aykırı olarak yakılması ve alıcı ortama verilmesi yasaktır.

            g) AEEE’lerin yönetiminden kaynaklanan çevresel zararların giderilmesi ile ilgili tazminat ve diÄer maliyetler, “kirleten öder” ilkesine göre AEEE’lerin yönetimi için sorumlu olan gerçek veya tüzel kiÅilere aittir.

            Ä) EEE üretimi yapılan tesiste oluÅan veya garanti kapsamında yetkili servislerden iade alınan AEEE’lerin iÅlenmesi amacıyla üretim yerinde kurulan üniteler için çevre lisansı Åartı aranmaz. Bu ünitelerde iÅleme faaliyeti bu Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun olarak gerçekleÅtirilir. EEE üretimi yapılan tesislerde oluÅan AEEE’lerin geçici depolanması 13 üncü maddenin birinci fıkrasına göre yapılır. Üretim yerlerinde kurulacak olan iÅleme üniteleri ile geçici depolama alanları için ilgili çevre ve Åehircilik il müdürlüÄünden uygunluk yazısı alınması zorunludur.

            (2) Bu YönetmeliÄin uygulanmasında; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (r) bendinin (2) numaralı alt bendinde tanımlanan üretici tarafından piyasaya sürülen ürünler üzerinde, aynı bendin (1) numaralı alt bendinde tanımlanan üreticinin de markasının bulunması durumunda, ürünlerin üreticisi olarak (1) numaralı alt bentte yer alan kiÅi veya kuruluÅlar sorumludur.

(3) Herhangi bir finansman anlaÅması dâhilinde finans saÄlayan kiÅi veya kuruluÅlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (r) bendinde belirtilen üretici tanımı koÅullarını saÄlamadıkları sürece üretici olarak deÄerlendirilmezler. 

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

BakanlıÄın görev ve yetkileri

MADDE 6- (1) Bakanlık;

a) Ek-1/A’da verilen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 10 nolu sınıflara dâhil olan elektrikli ve elektronik eÅyalar ile elektrik ampulleri ve evsel amaçlı kullanılan aydınlatma gereçlerinin üreticileri tarafından verilen Ek-3’te yer alan Uygunluk Beyan Formunu yıllık olarak toplamakla, gerekli kayıt sistemini oluÅturmakla ve firma kod numarası vermekle,

b) Denetim ve izleme yapmak veya yaptırmakla,

c) 5 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırılık durumunda,

1) Ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını,

2) Piyasaya arz edilmiÅ ürünlerin piyasadan toplatılmasını,

3) 2872 sayılı Çevre Kanununda öngörülen idari cezaların tatbik edilmesini

saÄlamakla,

ç) 21 inci maddeye göre çevre izin ve lisansı vermekle,

d) Üreticiler tarafından hazırlanan yönetim planlarını deÄerlendirmek ve üreticilerin beyanları esas alınarak bir kayıt ve denetim sistemi oluÅturmakla,

e) Belediyelerin hazırladıkları AEEE yönetim planlarının uygunluÄunu deÄerlendirmekle,

f) DaÄıtıcıların, belediyelerin ve üreticilerin oluÅturdukları toplama ve geri dönüÅüm faaliyetlerini deÄerlendirmek ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık tespit edilmesi halinde gerekli idari iÅlemleri uygulamakla,

görevli ve yetkilidir

(2) Bakanlık gerekli gördüÄü durumlarda bu maddede belirtilen yetkilerinin bazılarını, sınırlarını belirlemek kaydıyla çevre ve Åehircilik il müdürlüklerine devredebilir.

Çevre ve Åehircilik il müdürlüklerinin görev ve yetkileri

MADDE 7- (1) Çevre ve Åehircilik il müdürlükleri;

a) Lisans verilen atık elektrikli ve elektronik eÅya iÅleme tesislerinin faaliyetlerini izlemek, denetlemek, ilgili mevzuata aykırılık halinde gerekli yaptırımın uygulanmasını saÄlamakla,

b) AEEE taÅıma araçlarına taÅıma lisansı vermekle ve faaliyetlerini denetlemekle, gerekli durumlarda lisansı iptal etmekle ve/veya yenilemekle,

c) EEE üreticilerinin sahasında 5 nci maddenin birinci fıkrasının (Ä) bendine göre oluÅturulacak üniteler için uygunluk yazısı vermekle,

görevli ve yetkilidir.

Belediyelerin görev ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) Belediyeler;

a) Evsel AEEE’lerin, 15 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen toplama hedeflerine göre etkin bir biçimde diÄer atıklardan ayrı toplanmasını saÄlamak amacıyla AEEE yönetim planını hazırlamakla ve (c) bendinde belirtilen AEEE toplama baÅlangıç yılından en az altı ay önce BakanlıÄa göndermekle,

b) Yönetim planı çerçevesinde toplama programı hakkında konutları bilgilendirmek, bu program çerçevesinde toplama iÅlemini yapmak veya yaptırmakla,

c) AÅaÄıdaki tabloya uygun olarak getirme merkezlerini kurarak AEEE’lerin toplanmasını saÄlamakla ve kurulan getirme merkezlerine iliÅkin olarak halkı bilgilendirmekle,

 

 

Belediye Nüfusu

Getirme Merkezi OluÅturma ve AEEE Toplama BaÅlangıç Yılları

400.000’den fazla

1/5/2013

200.000-400.000 arası

1/1/2014

100.000-200.000 arası

1/1/2015

50.000-100.000 arası

1/1/2016

10.000-50.000 arası

1/1/2017

10.000’den az

1/1/2018

 

ç) Getirme merkezlerinde 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen gruplamaya göre AEEE’lerin uygun konteynerlerlerde biriktirilmesini saÄlamakla,

d) Toplama esnasında kullanılan araçlar üzerinde “Atık Elektrikli ve Elektronik EÅya Toplama Aracı” ibaresinin bulunmasını saÄlamakla,

e) GerektiÄinde evsel AEEE’lerin toplanması için il özel idareleri ile ortak çalıÅmalar yapmakla,

f) Toplanan evsel AEEE’leri 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (Ä) bendi kapsamında Koordinasyon Merkezince belirlenen lisanslı iÅleme tesislerine göndermekle ve Koordinasyon Merkezine belgelemekle,

yükümlüdür.

(2) BüyükÅehir belediyeleri, AEEE’lerin il genelinde etkin toplanması amacıyla belediyelerce yürütülen çalıÅmaları koordine etmekle, bilgilendirme ve eÄitim faaliyetlerine katılmakla yükümlüdür.

Elektrikli ve elektronik eÅya üreticilerinin yükümlülükleri

MADDE 9- (1) Elektrikli ve elektronik eÅya üreticileri;

a) Teknik ve ekonomik imkânlar esas olmak üzere, uluslararası geliÅmelere baÄlı olarak, elektrikli ve elektronik eÅyaların üretim, ürün temini, ürün geliÅtirme, AR-GE ve tasarım faaliyetlerinde bu Yönetmelik kapsamındaki zararlı maddelerin kullanımından kaçınmak veya yerlerine daha güvenli alternatif maddeleri kullanmak için gerekli çalıÅmaları yapmakla,

b) Piyasaya sürdükleri elektrikli ve elektronik eÅyalarda 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine uymakla ve bu teknik kriterlerin saÄlandıÄını gösteren bilgi ve belgeleri, ürünün piyasaya sunulmasından itibaren on yıl süreyle muhafaza etmekle,

c) Ä°thal edilecek elektrikli ve elektronik eÅyalar için 23 üncü maddeye uymakla,

ç) Ürün bilgisi açıklamalarında “AEEE YönetmeliÄine Uygundur” ibaresine yer vermekle,

d) Her yıl Åubat ayı sonuna kadar Ek-3’te yer alan Uygunluk Beyan Formunu doldurarak BakanlıÄa sunmakla,

e) Bu Yönetmelikte belirtilen geri dönüÅüm ve geri kazanım oranlarının saÄlanması ve atıkların azaltılması amacıyla, elektrikli ve elektronik eÅyaların tasarımı ve üretimi sırasında, ürünlerin kolayca parçalanmasını, ayrıÅtırılmasını, yeniden kullanımını, geri dönüÅümünü ve geri kazanımını kolaylaÅtıracak malzeme ve parçaları kullanmakla, çevrenin korunması ve/veya emniyet gereklilikleri açısından önemli bir avantaj teÅkil etmediÄi sürece yeniden kullanımı engelleyecek EEE tasarımlarından veya üretim proseslerinden kaçınmakla,

f) Kendileri veya organizasyonunda yeraldıÄı yetkilendirilmiÅ kuruluÅ tarafından, bu Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine iliÅkin AEEE yönetim planını hazırlamak ve Bakanlık onayına sunmakla,

g) Evsel AEEE’lere dair 15 inci maddedeki toplama hedeflerinin gerçekleÅtirilmesini saÄlamakla,

Ä) Belediyeler ve daÄıtıcılar tarafından toplanan evsel AEEE’lerin; getirme merkezlerinden veya daÄıtıcılardan baÅlamak üzere nakliye maliyetlerini karÅılamakla, 14 ncü maddede belirtilen teknik özellikleri saÄlayan tesislerde iÅlenmesini saÄlamakla, iÅleme imkânının bulunmaması durumunda bertarafı için bir sistem kurmak ve maliyetleri karÅılamakla,

h) Evsel olmayan AEEE’lerin toplanması, iÅlenmesi ve bertaraf edilmesi amacıyla bir sistem kurmakla,

ı) Belediyelerin yetki alanı dıÅında evsel AEEE’lerin toplanması için il özel idareleri ile yapılacak ortak çalıÅmaları desteklemekle,

i) Belediyelerle birlikte veya münferit olarak eÄitim ve bilinçlendirme kampanyaları düzenlemekle ve bu etkinliklerde kullanılacak yazılı görsel dokümanları saÄlamakla,

j) Bu Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerini münferit veya mevcut bir yetkilendirilmiÅ kuruluÅa dâhil olarak yerine getirmek ve 17 nci maddeye göre teminat vermekle,

k) Topladıkları tüm AEEE’leri 22 nci maddeye göre oluÅturulan Koordinasyon Merkezine bildirmekle,

l)  Bu YönetmeliÄin yürürlüÄe giriÅ tarihinden sonra piyasaya sürülen EEE’leri TS-EN’nin 50419 sayılı Türk Standardına uygun olarak EK-6’da yer alan sembolle iÅaretlemekle,

m) Piyasaya sürecekleri EEE’ler için esasları Bakanlıkça belirlenen kayıt sistemine baÅvurmak ve Bakanlıktan kod numarası almakla,

yükümlüdür.

EEE daÄıtıcılarının yükümlülükleri

MADDE 10- (1) Elektrikli ve elektronik eÅya daÄıtıcıları;

a) Yeni bir ürün sattıklarında, tüketici tarafından talep edilmesi halinde eÅ tipte ve aynı iÅlevi gören eski eÅyayı markası, modeli, üreticisi ve muhtevasına bakılmaksızın almakla, yeni ürünün alıcının adresine teslim edildiÄi durumlarda, daÄıtıcıya veya onun adına teslimatı yapan kuruluÅa iade edilen evsel AEEE’yi aynı yerden almak ve bunun için herhangi bir nakliye ücreti veya baÅka bir ilave ücret talep etmemekle,

b) Evsel AEEE’lerin muhafazasının saÄlanması amacıyla mekân büyüklüÄüne uygun olarak toplama kutusu veya konteyner bulundurmak veya satıŠyerinin kapalı bir bölümünü bu amaçla kullanmakla,

c) Tüketicilerden toplanan evsel AEEE’leri Koordinasyon Merkezini bilgilendirerek, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (Ä) bendi kapsamında bu Yönetmelikte belirtilen toplama sistemlerine veya çevre lisanslı iÅleme tesislerine göndermekle,

ç) SatıŠyerinde, tüketicilerin kolaylıkla görebileceÄi yerlerde evsel AEEE’lerin toplanması, geri dönüÅümü, diÄer evsel AEEE toplama noktaları ve EK-6’da yer alan sembol ve bu sembolün anlamına iliÅkin bilgileri bulundurmakla,

yükümlüdür.

Tüketicilerin yükümlülükleri

MADDE 11- (1) Elektrikli ve elektronik eÅya tüketicileri;

a) AEEE’leri üreticilerin ve belediyelerin belirledikleri esaslara göre diÄer evsel atıklardan ayrı olarak biriktirmekle,

b) AEEE’lerini daÄıtıcıların, belediyelerin, üreticilerin veya iÅleme tesislerinin oluÅturdukları toplama yerlerine götürmekle veya götürülmesini saÄlamakla ve kayıt dıÅı toplama yapanlara vermemekle,

yükümlüdür.

AEEE iÅleme tesislerinin yükümlülükleri

MADDE 12- (1) Ä°Åleme tesisleri;

a) AEEE’lerin bu Yönetmelikte belirtilen oranlarda geri dönüÅüm ve geri kazanımının saÄlanması için uygun yöntem ve teknolojileri kullanmakla,

b) Faaliyetleri için Bakanlıktan çevre izin ve lisansı almakla,

c) Aktarma merkezleri aracılıÄıyla AEEE’lerin toplanmasını saÄlamakla,

ç) Tesise kabul edilen, iÅlenen ve bertaraf ettirilen atık miktarları ile geri kazanım ve/veya geri dönüÅüm miktarlarına iliÅkin olarak kayıt tutmak, bu kayıtları beÅ yıl süreyle muhafaza etmek ve bunlara iliÅkin hazırlanacak aylık faaliyet raporlarını BakanlıÄa ve Koordinasyon Merkezine göndermekle,

d) Ulusal saÄlık ve emniyet standartlarına uyarak, ihtiva ettiÄi kirleticilerden dolayı çalıÅanlar için risk arz eden AEEE’leri kabul etmemekle,

e) Ä°Åleme tesislerinde gerçekleÅtirilen AEEE iÅleme verimini artırmak amacıyla çalıÅan personelin tercihen en az teknik lise mezunu olmasını saÄlamakla,

yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ä°Åleme Tesisleri ile Tesis Ä°çi Geçici Depolama Yerleri

ve Aktarma Merkezlerinin Teknik Özellikleri

 

Ä°Åleme tesislerinde bulunan geçici depolama yerleri ile aktarma merkezleri

MADDE 13- (1) Atık elektrikli ve elektronik eÅyaların geçici depolaması 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen altı grupta yapılır. Bu maksatla geçici depolama yerlerinde döküm alanları ve sınıflandırılan atıkların depolandıÄı yerlerin kapalı, zeminin geçirimsiz olması ve bu yerlerde;

a) Kantar ve kayıt sistemi,

b) Radyoaktif ölçüm cihazı,

c) Sızıntı sularının toplanması için yeterli toplama kanalları,

ç) YaÄ tutucu ve emici malzeme,

d) Yangın söndürme ve paratoner sistemi,

bulundurulması zorunludur.

(2) Aktarma merkezleri AEEE’lerin toplanması amacıyla, birinci fıkrada yer alan teknik kriterleri saÄlayacak Åekilde çevre izin ve lisansına sahip iÅleme tesisleri veya üreticiler tarafından kurulur ve iÅletilir. Aktarma merkezleri aracılıÄıyla toplanan atıklar, 22 nci madde uyarınca oluÅturulan Koordinasyon Merkezine bildirilir.

(3) Aktarma merkezlerinin teknik kriterlere uygunluÄu çevre ve Åehircilik il müdürlükleri tarafından düzenlenecek uygunluk yazısıyla belgelenir. Ä°Åleme tesisleri tarafından oluÅturulan aktarma merkezlerine düzenlenecek uygunluk yazısının süresi iÅleme tesisinin çevre izin ve lisansına ait süreyi aÅamaz.

Ä°Åleme tesisleri teknik özellikleri

            MADDE 14- (1) Ä°Åleme tesisleri için 13 üncü maddede belirtilen geçici depolama Åartlarına ek olarak aÅaÄıdaki teknik Åartlar saÄlanır. Ayrıca toplama kategorisi bazında Ek-4’te yer alan asgari teknik Åartların saÄlanması zorunludur. Bununla birlikte Ek-4 listesinde belirtilen teknik Åartların yerine BakanlıÄın uygun görüÅü alınarak alternatif teknolojiler kullanılabilir. Tesiste;

a) Tesise konteynerler içerisinde getirilmeyen dökme malzemelerin muhafaza edilmesi için kapalı alanlar,

b) Kantar,

c) Geçirimsiz zemin,

ç) Sızıntı sularının toplanması için yeterli toplama kanalları,

d) Gerekli durumlarda yaÄ tutucu ve emici malzeme,

e) Sökülen parçalar için kapalı depolama alanı veya konteyner,

f) Radyoaktif madde ölçüm cihazı,

g) Kırıcılar için toz tutma sistemi,

Ä) Yangın söndürme ve paratoner sistemi,

bulunması mecburidir.

(2) Arındırılması gereken AEEE’ler için tesiste söküm, parçalama, geri kazanım öncesi atıkların içerisindeki tehlikeli maddeler ve sıvıların uzaklaÅtırılması saÄlanır. Söküm iÅlemleri asgari yarı mekanik, parçalama iÅlemleri ise uygun teknolojiler kullanılarak yapılır.

(3) Ä°Åleme tesislerinde atık elektrikli ve elektronik eÅyalarda bazı zararlı maddeleri içeren parça ve malzemelerin çevre ve insan saÄlıÄına olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla aÅaÄıda belirtilen parçaların sökülerek diÄer parçalardan ayrı olarak depolanması ve çevre mevzuatına uygun Åekilde geri kazanılması veya bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bu parçalar:

a) Poliklorlü bifeniller (PCB/PCT) içeren kapasitör,

b) Åalter veya arka ıÅık lambaları gibi cıva ihtiva eden bileÅenler,

c) Piller,

ç) Cep telefonlarının basılı devre kartları ve diÄer cihazlarda alanı 10 cm2’den büyük devre kartları,

d) Renkli toner dâhil olmak üzere sıvı ve katı akıÅkan toner kartuÅları,

e) Polibromürlü bifenil (PBB), polibromürlü difenileter (PBDE) gibi bromlu alev geciktirici içeren plastikler,

f) Asbestli atıklar ve asbest ihtiva eden bileÅenler,

g) Katod ıÅın tüpleri,

Ä) Kloroflorokarbonlar (CFC), hidrokloroflorokarbonlar (HCFC), hidroflorokarbonlar (HFC) ve hidrokarbonlar (HC),

h) Gaz deÅarj lambaları,

ı) Alanı 100 cm2’den büyük olan LCD ekranlar (mümkünse bulundukları kasa ile birlikte),

i) DıŠelektrik kablolar,

j) Yanmaz seramik lifler ihtiva eden bileÅenler,

k) Radyasyon ile ilgili kanun ve yönetmeliklerde verilen emniyet limitlerinin altında kalanlar hariç, radyoaktif maddeleri ihtiva eden bileÅenler,

l) YüksekliÄi ve çapı 25 mm’yi geçen veya benzer bir hacme sahip olan elektrolit kapasitörlerdir.

            (4) Ozon tabakasına zarar veren gazlar, 12/11/2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını Ä°ncelten Maddelerin Azaltılmasına Ä°liÅkin Yönetmelik hükümlerine tabidir.

            (5) Atık elektrikli ve elektronik eÅyalar ile bu atıkları depolayan, iÅleyen, geri kazanan ve bertaraf eden tesislerden kaynaklanan atıkların Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çevre izin ve lisansı almıŠtesislerde geri kazanılması ve/veya bertaraf edilmeleri gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Toplama, Geri DönüÅüm ve Geri Kazanım Hedefleri

 

Toplama hedefleri

MADDE 15- (1) Üreticiler, aÅaÄıda verilen programa uygun olarak evsel AEEE toplama hedeflerine ulaÅılmasını saÄlar.

 

EEE Kategorileri

Yıllara Göre Toplama Hedefi (kg/kiÅi-yıl)

 

2013

 

 

2014

 

 

2015

 

 

2016

 

 

2018

 

1. Buzdolabı/SoÄutucular/Ä°klimlendirme cihazları

0,05

0,09

0,17

0,34

0,68

2. Büyük beyaz eÅyalar (Buzdolabı/ soÄutucular/iklimlendirme cihazları hariç)

0,1

0,15

0,32

0,64

1,3

3. Televizyon ve monitörler

0,06

0,10

0,22

0,44

0,86

4. BiliÅim ve telekomünikasyon ve tüketici ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç)

0,05

0,08

0,16

0,32

0,64

5. Aydınlatma ekipmanları

0,01

0,02

0,02

0,04

0,08

6. Küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik aletler, oyuncaklar, spor ve eÄlence ekipmanları,  izleme ve kontrol aletleri

0,03

 

0,06

0,11

0,22

0,44

TOPLAM EVSEL AEEE (kg/kiÅi-yıl)

0,3 

0,5 

1

2

4

 

(2) Ek-1/B’de yer alan elektrikli ve elektronik eÅyaların aÅaÄıda verilen gruplara göre ayrı toplanması gerçekleÅtirilir.

a) Buzdolabı/SoÄutucular/Ä°klimlendirme cihazları,

b) Büyük beyaz eÅyalar ((a) bendinde belirtilenler hariç) ve otomatlar,

c) Televizyon ve monitörler,

ç) BiliÅim ve telekomünikasyon ve tüketici ekipmanları ((c) bendinde belirtilenler hariç),

d) Aydınlatma ekipmanları,

e) Küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik aletler, oyuncaklar, spor ve eÄlence ekipmanları, tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol aletleri.

Geri dönüÅüm ve geri kazanım hedefleri

MADDE 16- (1) Üreticiler, lisanslı iÅleme tesisleriyle Ek-1/A’da yer alan kategorilerdeki her bir eÅyanın, geri dönüÅüm ve geri kazanım miktarlarını, aÅaÄıdaki Tablo 1 ve Tablo 2’de verilen oranlarda karÅılar. Bu oranlar hesaplanırken iÅlemeye gönderilen AEEE’nin ortalama aÄırlıÄı esas alınır.

Tablo 1 Geri DönüÅüm Hedefleri

Elektrikli ve Elektronik EÅya Kategorileri

Yıllar

2013

2018

AÄırlıkça (%) olarak

Büyük ev eÅyaları (%)

65

75

Küçük ev aletleri (%)

40

50

BiliÅim ve telekomünikasyon ekipmanları (%)

50

65

Tüketici ekipmanları (%)

50

65

 

IÅıklandırma cihaz ve aletleri (%)

20

50

Gaz deÅarj lambaları

55

80

Elektrikli ve elektronik aletler (%)

40

50

Oyuncaklar, eÄlence, spor aletleri (%)

40

50

Tıbbi cihazlar (%)

---

---

Ä°zleme ve kontrol cihaz ve aletleri (%)

40

50

Otomatlar (%)

65

75

 

Tablo 2 Geri kazanım Hedefleri

Elektrikli ve Elektronik EÅya Kategorileri

Yıllar

2013

2018

AÄırlıkça (%) olarak

Büyük ev eÅyaları (%)

75

80

Küçük ev aletleri (%)

55

70

BiliÅim ve telekomünikasyon ekipmanları (%)

60

75

Tüketici ekipmanları (%)

60

75

 

IÅıklandırma cihaz ve aletleri (%)

50

70

Gaz deÅarj lambaları

70

80

Elektrikli ve elektronik aletler (%)

50

70

Oyuncaklar, eÄlence, spor aletleri (%)

50

70

Tıbbi cihazlar (%)

---

---

Ä°zleme ve kontrol aletleri (%)

50

70

Otomatlar (%)

70

80

 

(2) Elektrikli ve elektronik eÅyaların bir bütün olarak yeniden kullanıma alınması durumunda, bu eÅyalar geri dönüÅüm ve geri kazanım hesaplamalarına dâhil edilmez.

(3) Bakanlık, teknik ve ekonomik veri ve tecrübelere dayanarak ve üreticilerin önerilerini de dikkate alarak, Tablo 1 ve Tablo 2’de yer alan tıbbi cihazlar için geri dönüÅüm ve geri kazanım hedeflerini belirler.

BEÅÄ°NCÄ° BÖLÜM

AEEE Toplama ve Geri DönüÅüm Faaliyetlerinin Finansmanı

 

Evsel AEEE yönetiminin finansmanı

MADDE 17- (1) Üreticiler, bu Yönetmelikten kaynaklanan maliyetleri teminat altına almak üzere piyasaya sürecekleri ürünler için teminat vermekle yükümlüdürler. YetkilendirilmiÅ kuruluÅlara üyelik teminat olarak kabul edilir. Teminat ve yetkilendirilmiÅ kuruluÅlara iliÅkin esaslar Bakanlıkça düzenlenir.

(2) Üreticiler, bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girdiÄi tarihinden sonra, tarihsel atıklar için Ek-1/A’da yer alan 1 inci kategorideki ürünlerde on, diÄer kategorilerdeki ürünlerde sekiz yıllık geçici süreyle AEEE’lerin toplanması, iÅlenmesi ve/veya bertarafına iliÅkin toplam maliyetleri ayrı bir satırda görünecek Åekilde yeni ürünün satıŠfaturasında gösterebilir. Toplanacak tutar AEEE’lerin idari ve teknik yönetim maliyetlerini geçemez. Ortak kurulacak sistemlerde toplanacak tutarın tamamının yetkilendirilmiÅ kuruluÅa aktarılması zorunludur. Fatura üzerinden biriktirilen gelirler amaç dıÅı kullanılmaz. Bir önceki yıl kullanılamayan meblaÄ bir sonraki yıl AEEE’lerin yönetim maliyetleri hesaplamalarına dâhil edilir.

(3) Bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girdiÄi tarihinden önce piyasaya sürülen ürünlerden kaynaklanan tarihsel AEEE’lerin yönetim maliyeti, faaliyette olan üreticilerin iç piyasadaki paylarıyla orantılı olarak paylaÅtırılarak karÅılanır.

(4) Bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girdiÄi tarihinden sonra piyasaya sürülen EEE’lerden kaynaklanacak sahipsiz AEEE’lerin yönetim maliyeti, bahse konu EEE üreticisinden alınan teminat ile karÅılanır.

Evsel olmayan AEEE yönetiminin finansmanı

MADDE 18- (1) Bu YönetmeliÄin yürürlüÄe giriÅ tarihinden sonra piyasaya sürülen ürünlerden kaynaklanan evsel olmayan AEEE’lerin toplanması, nakliyesi, iÅlenmesi ve bertaraf  maliyetleri üreticisi tarafından üstlenilir.

(2) Bu YönetmeliÄin yürürlüÄe giriÅ tarihinden önce piyasaya sürülen ürünlerden kaynaklanan tarihsel AEEE’lerin yönetim maliyeti, eÅdeÄer veya aynı iÅlevi gören yeni ürünlerlerle deÄiÅim yapılması durumunda bu ürünleri temin eden üreticiler tarafından, diÄer durumlarda ise tüketiciler tarafından karÅılanır. Ancak tüketiciler tarafından üreticiler ile baÅka finansman anlaÅmaları da yapılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

ÇeÅitli ve Son Hükümler

Tüketicilerin bilgilendirilmesi

MADDE 19- (1) Üreticiler, EEE’lerde bulunan tehlikeli maddelerin çevre ve insan saÄlıÄı üzerine olumsuz etkileri ile tüketicilerin AEEE ayrı toplama sistemlerine katkıda bulunmaları amacıyla bilgi vermekle yükümlüdür.

Ä°Åleme tesislerinin bilgilendirilmesi

MADDE 20- (1) Üreticiler; AEEE’lerini toplama, yeniden kullanım, geri dönüÅüm ve geri kazanım dâhil olmak üzere teknik kriterlere uygun olarak iÅlenmesini saÄlamak amacıyla, piyasaya sürülen her yeni EEE için bu ürünün bileÅenleri, kullanılan malzemeler ve ürünün ihtiva ettiÄi tehlikeli madde ve müstahzarların yeri ile ilgili bilgilerden oluÅan el kitabı veya elektronik bilgi kaynaÄını iÅleme tesislerinin kullanımına sunmakla yükümlüdür.

(2) Üreticiler, AEEE’lerin uygun teknolojiler kullanılarak iÅlenmesine katkıda bulunmak amacıyla iÅleme tesislerinde çalıÅan personelin eÄitilmesi konusunda birinci fıkrada belirtilen hususlarla ilgili eÄitim programları düzenler.

            Çevre izin ve lisansı

            MADDE 21- (1) Geçici depolama ve iÅleme tesisleri 13 üncü ve 14 üncü maddelerde maddede yer alan teknik kriterlere uygun olarak kurulur ve iÅletilir. Bu faaliyetler için Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çevre izin ve lisansı alınması zorunludur.

(2) Ä°Åleme tesisleri, lisans aldıktan sonra bir yıl içinde çevre yönetim sistemini kurarak, akreditasyona sahip belgelendirme kuruluÅundan tercihen TS EN ISO 14001 veya eÅdeÄeri çevre yönetim sistemi belgesi almak ve BakanlıÄa belgelemekle yükümlüdür.

Koordinasyon Merkezinin oluÅturulması

MADDE 22- (1) YetkilendirilmiÅ kuruluÅların ve yetkilendirilmiÅ kuruluÅ yapısına girmeden 17 nci maddeye göre teminat sunan üreticilerin, Bakanlıkla ve yerel yönetimlerle olan koordinasyonlarının saÄlanması amacıyla, kar amacı gütmeyen ortak bir Koordinasyon Merkezi kurmaları zorunludur. Birden fazla koordinasyon merkezi kurulamaz. Koordinasyon Merkezi yönetimi, yetkilendirilmiÅ kuruluÅ temsilcileri ve yetkilendirilmiÅ kuruluÅ yapısına girmeden 17 nci maddeye göre teminat sunan üreticiler tarafından oluÅturulur.

(2) Koordinasyon Merkezi;

a) Toplanan evsel AEEE’lerin üreticilerin pazar paylarına göre paylaÅtırılmasını saÄlamakla,

b) Bakanlık tarafından oluÅturulacak kayıt sistemine kayıt olan üreticilerin kayıt bilgilerinin doÄrulamasını saÄlamakla,

c) Belediyelerce toplanan evsel AEEE’lerin iÅleme tesislerine taÅınarak çevre lisanslı tesislerde geri kazanım veya bertarafını saÄlamakla,

ç)  Her yıl Åubat ayı sonuna kadar Ek-5’de yer alan tablolarla piyasaya sürülen, toplanan, ihraç edilen, yeniden kullanılan, geri dönüÅtürülen ve geri kazanılan AEEE miktarları ve oranları hakkında BakanlıÄa rapor sunmakla ve bu bilgi ve belgeleri beÅ yıl süreyle muhafaza etmekle,

d) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde faaliyetlerini baÄımsız denetim kuruluÅlarına inceletmek ve inceleme raporunu BakanlıÄa sunmakla,

yükümlüdür.

(3) Üretici, yetkilendirilmiÅ kuruluÅ ve Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan bildirim kayıt ve belgelendirmelerin doÄru olmadıÄının tespit edilmesi halinde, 25 inci maddeye göre iÅlem yapılır. Koordinasyon Merkezi 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna aykırı faaliyetlerde bulunamaz.

EEE’lerin ithalatı

            MADDE 23- (1) Ä°thal edilecek elektrikli ve elektronik eÅyaların bu YönetmeliÄe uygunluÄunun kontrolü, Ekonomi BakanlıÄının düzenlemelerine göre yapılır.

TaÅıma lisansı

            MADDE 24- (1) AEEE’lerin getirme merkezleri, daÄıtıcılar ve aktarma merkezlerinden iÅleme veya bertaraf tesislerine taÅınması lisans almıŠaraçlarla gerçekleÅtirilir. TaÅımaya iliÅkin esaslar Bakanlıkça düzenlenir.

YönetmeliÄe aykırılık

MADDE 25- (1) Bu YönetmeliÄe aykırı faaliyet gösterenler hakkında, 2872 sayılı Çevre Kanununun 15, 20 ve 23 üncü madde hükümleri uygulanır.

(2) Ürünlerin bu Yönetmelik hükümlerine aykırılıÄının tespiti halinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 4703 sayılı Ürünlere Ä°liÅkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun ilgili idari yaptırım hükümleri uygulanır.

(3) 22 nci maddenin üçüncü fıkrasına aykırılık halinde, 4054 sayılı Kanun çerçevesinde idari para cezası hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

            MADDE 26- (1) 30/5/2008 tarihli ve 26891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrikli ve Elektronik EÅyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıÅtır.

            30/5/2009 tarihinden önce ithal ve imal edilen eÅyalar

GEÇÄ°CÄ° MADDE 1- (1) 30/5/2009 tarihinden önce ithal veya imal yoluyla piyasaya sürülen elektrikli ve elektronik eÅyalara iliÅkin olarak 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri ile 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanmaz.

Mevcut iÅleme tesisleri

            GEÇÄ°CÄ° MADDE 2- (1) Bu YönetmeliÄin yayımı tarihinde Bakanlıkça daha önce düzenlenen “Uygunluk Yazısı” çerçevesinde faaliyet gösteren iÅleme tesisleri, bu YönetmeliÄin yayımından itibaren en geç altı ay içinde Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çevre izin ve lisansına baÅvurur. Mevcut tesislerin uygunluk yazıları, bu YönetmeliÄin yayımı tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerlidir.

Ürün bilgisi açıklamaları

GEÇÄ°CÄ° MADDE 3- (1) Bu YönetmeliÄin yayımı tarihinden itibaren üç yıl süreyle “EEE YönetmeliÄine Uygundur.” ürün bilgisi açıklamasına sahip EEE’ler için, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi Åartı aranmaz.

Koordinasyon Merkezinin kurulması

            GEÇÄ°CÄ° MADDE 4- (1) Toplanan AEEE’ler, 22 inci maddede düzenlenen Koordinasyon Merkezi kuruluncaya kadar, Bakanlıktan uygunluk yazısına sahip iÅleme tesisleri ile bu YönetmeliÄe göre çevre lisansı almıŠiÅleme tesislerinde iÅlenir.

Yürürlük

MADDE 27- (1) Bu YönetmeliÄin;

a) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (j) bendleri ile 22 inci maddesi yayımı tarihinden bir yıl sonra,

b) DiÄer maddeleri yayımı tarihinde

yürürlüÄe girer.

Yürütme

MADDE 28- (1)  Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Åehircilik Bakanı yürütür.


Ek-1/A

 

ELEKTRÄ°KLÄ° VE ELEKTRONÄ°K EÅYA KATEGORÄ°LERÄ°

 

  1. Büyük ev eÅyaları
  2. Küçük ev aletleri
  3. BiliÅim ve telekomünikasyon ekipmanları
  4. Tüketici ekipmanları
  5. Aydınlatma ekipmanları
  6. Elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere)
  7. Oyuncaklar, eÄlence ve spor ekipmanları
  8. Tıbbi cihazlar
  9. Ä°zleme ve kontrol aletleri
  10. Otomatlar

 

Ek-1/B

 

ELEKTRÄ°KLÄ° VE ELEKTRONÄ°K EÅYA KATEGORÄ°LERÄ° AYRINTILI LÄ°STESÄ°

 

1. Büyük ev eÅyaları

a) Büyük soÄutucu cihazlar

b) Buzdolapları

c) Dondurucular

ç) Gıdaların soÄutulması, korunması ve saklanması için kullanılan diÄer büyük cihazlar

d) ÇamaÅır makineleri

e) ÇamaÅır kurutma makineleri

f) BulaÅık makineleri

g) PiÅirme cihazları

Ä) Elektrikli ocaklar

h) Elektrikli saclar

ı) Mikrodalga fırınlar

i) Gıda piÅirici ve hazırlayıcı diÄer büyük cihazlar

j) Elektrikli ısıtıcılar

k) Elektrikli radyatörler

l) Odaların, yatakların ve oturma gruplarının ısıtılmasında kullanılan diÄer büyük cihazlar

m) Elektrikli vantilatörler/aspiratörler

n) İklimlendirme cihazları

o) DiÄer fan, havalandırma ve iklimlendirme ekipmanları

ö) Elektrikli ve elektronik eÅya tanımı kapsamındaki diÄer büyük ev eÅyaları

 

2. Küçük ev aletleri

a) Elektrikli süpürgeler

b) Halı yıkama makineleri

c) DiÄer temizleme makineleri

ç) Örgü, dokuma, dikiÅ makineleri ve diÄer kumaÅ iÅleyici makineler

d) Ütü makineleri, ütüleme ve diÄer giysi bakım aletleri

e) Tost makineleri

f) Kızartma makineleri

g) ÖÄütücüler, kahve makineleri, paketleme cihazları

Ä) Elektrikli bıçaklar

h) Saç kesimi, saç kurutucu, diÅ fırçalama, tıraÅ, masaj ve diÄer vücut bakım aletleri

ı) Duvar ve kol saatleri ve diÄer zaman ölçümü ve göstergesi veya kaydı için kullanılan aygıtlar

i)Tartılar

            j) Elektrikli ve elektronik eÅya tanımı kapsamındaki diÄer küçük ev aletleri

 

3. BiliÅim ve telekomünikasyon ekipmanları

a) Merkezi veri iÅlemesi:

   1) Ana bilgisayarlar (Mainframe)

   2) Mini bilgisayarlar

   3) Yazıcı Birimleri

b) KiÅisel bilgisayar ekipmanları:

   1) KiÅisel bilgisayarlar (Merkezi iÅleme birimi, fare, ekran ve klavye dâhil)

   2) Dizüstü bilgisayarlar (Merkezi iÅleme birimi, fare, ekran ve klavye dâhil olmak üzere notebook, laptop ve benzeri)

   3) Avuçiçi bilgisayarlar (Notepad ve benzeri)

   4) Yazıcılar

   5) Kopyalama ekipmanı

   6) Elektrikli ve elektronik daktilolar

   7) Cep ve masa hesap makineleri ve elektronik bilgi toplama, muhafaza etme, iÅleme, sunma veya iletme için kullanılan diÄer ürün ve ekipmanlar

8) Kullanıcı terminalleri ve sistemleri

9) Faks makineleri

10) Teleks

11) Telefonlar

12) Ankesörlü telefonlar

13) Kablosuz telefonlar

14) Cep telefonları

15) Telesekreterler ve telekomünikasyon vasıtasıyla ses, görüntü ve baÅka bilgilerin iletilmesi için kullanılan diÄer ürün ve ekipmanlar

16) Elektrikli ve elektronik eÅya tanımı kapsamındaki diÄer biliÅim ve telekomünikasyon ekipmanları

 

4. Tüketici ekipmanları

a) Radyo alıcıları

b) Televizyon alıcıları

c) Video kameraları

ç) Video kaydediciler

d) Hi-fi kaydediciler

e) Ses yükselteçleri

f) Müzik enstrümanları

g) Telekomünikasyon dıÅında görüntü ve sesin daÄıtımını saÄlayan sinyaller ve diÄer teknolojiler de dâhil olmak üzere, görüntü ve ses kaydı veya bunların reprodüksüyonu amacıyla kullanılan diÄer ürün ve ekipmanlar

            Ä) Elektrikli ve elektronik eÅya tanımı kapsamındaki diÄer tüketici ekipmanları

 

5. Aydınlatma ekipmanları

a) Evsel kullanım hariç floresan lambalı aydınlatıcılar

b) Düz floresan lambalar

c) Kompakt floresan lambalar

ç) Basınçlı sodyum lambalar ve metal halit lambalar dâhil olmak üzere, yüksek güçlü deÅarj lambaları

            d) DüÅük basınçlı sodyum lambalar

e) Akkor flamanlı ampuller hariç ıÅık verme veya ıÅık kontrolü için kullanılan diÄer ekipmanlar

f) Elektrikli ve elektronik eÅya tanımı kapsamındaki diÄer aydınlatma ekipmanları

 

6. Elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere)

a) Matkaplar

b) Testereler

c) DikiÅ makineleri

ç) AhÅap, metal veya diÄer malzemelerin iÅlenmesinde kullanılan torna, deÄirmen, kumlama, zımpara, kesme, parçalama, delme, delik açma, dövme, katlama, eÄme ve diÄer iÅleme aletleri

d) Perçinleme, çivileme, vidalama; perçin, çivi ve vida sökme ve benzer iÅlemler için kullanılan aletler

e) Kaynak, lehim makineleri ve benzer makineler

f) Sıvı veya gaz halindeki maddelerin sprey, daÄıtma, sürme veya diÄer Åekillerde uygulanması için kullanılan ekipmanlar

g) Çim biçme ve diÄer bahçıvanlık iÅlerinde kullanılan aletler

Ä) Elektrikli ve elektronik eÅya tanımı kapsamındaki diÄer elektrikli ve elektronik aletler

 

7. Oyuncaklar, eÄlence ve spor ekipmanları

a) Elektrikli tren ve yarıŠarabası takımları

b) El tipi video oyun konsolları

c) Video oyunları

ç) Bisiklet sürme, koÅma, kürek çekme vb. sporlar için kullanılan bilgisayarlar

d) Elektrikli veya elektronik spor aletleri

            e) Jetonlu makineler

            f) Elektrikli ve elektronik eÅya tanımı kapsamındaki diÄer oyuncaklar, eÄlence ve spor aletleri

 

8.Tıbbi cihazlar (emplantasyon ürünleri ve hastalık bulaÅıcı temaslarda bulunan ürünler hariç)

a) Radyoterapi ekipmanı

b) Kardiyoloji ekipmanı

c) Diyaliz

ç) Sun’i teneffüs tertibatı

d) Nükleer tıp ekipmanı

e) Tüp teÅhisleri için gerekli laboratuvar ekipmanı

f) Analiz ekipmanı

g) Derin dondurucular

Ä) Üreme testleri

h) Hastalıkların, yaraların ve sakatlıkların tespit edilmesi, önlenmesi, izlenmesi, iyileÅtirilmesi, hafifletilmesi için kullanılan diÄer cihaz ve aletler

ı) Elektrikli ve elektronik eÅya tanımı kapsamındaki diÄer tıbbi cihazlar

 

            9. Ä°zleme ve kontrol aletleri  

            a) Duman dedektörü

b) Isı ayarlayıcıları

c) Termostatlar

ç) Evsel veya laboratuvar ortamında kullanılan ölçme, tartma ve ayarlama cihaz ve aletleri

d) Endüstriyel tesislerde kullanılan diÄer kontrol ve izleme enstrümanları (örneÄin kontrol panelleri)

e) Elektrikli ve elektronik eÅya tanımı kapsamındaki izleme ve kontrol aletleri

 

            10. Otomatlar

            a) Sıcak içecek otomatları

b) Sıcak veya soÄuk ÅiÅe veya kutu otomatları

            c) Katı ürünler için otomatlar

ç) Para otomatları

d) Otomatik Åekilde her çeÅit ürün teslim eden bütün aletler

   e) Elektrikli ve elektronik eÅya tanımı kapsamındaki diÄer otomatlar

 Ek-2

 

YÖNETMELÄ°ÄÄ°N 5 Ä°NCÄ° MADDESÄ°NÄ°N BÄ°RÄ°NCÄ° FIKRASININ (a) BENDÄ° HÜKMÜNDEN MUAF TUTULAN KURÅUN (Pb), CIVA (Hg), ARTI ALTI DEÄERLÄ°KLÄ° KROM (Cr6+), POLÄ°BROMÜRLÜ BÄ°FENÄ°LLER (PBB) VE POLÄ°BROMÜRLÜ DÄ°FENÄ°L ETERLER (PBDE) Ä°LE KADMÄ°YUM (Cd) UYGULAMALARI

 

A - KurÅun (Pb), cıva (Hg), artı altı deÄerlikli krom (Cr6+), polibromürlü bifeniller (PBB) ve polibromürlü difenil eterler (PBDE) ile kadmiyumun (Cd) homojen bir malzemede aÄırlık olarak kabul edilebilir azami düzeydeki konsantrasyon deÄerleri.

 

Madde

Miktar

(Homojen bir malzemede aÄırlık olarak)

Cıva (Hg)

% 0,1

Artı altı deÄerlikli krom (Cr6+)

% 0,1

Polibromürlü bifenil (PBB)

% 0,1

Polibromürlü difenil eterin (PBDE)

% 0,1

KurÅun (Pb)

% 0,1

Kadmiyum (Cd)

% 0,01

 

B - DiÄer Uygulamalar:

1. Lamba baÅına 5 mg’i geçmemek üzere, kompakt floresan lambalardaki cıva.

2. AÅaÄıdaki miktarları geçmemek kaydıyla, genel kullanım amaçlı düz floresan lambalardaki cıva:

a) Halofosfat                         10 mg

b) Normal ömürlü trifosfat     5 mg

c) Uzun ömürlü trifosfat         8 mg

3. Özel amaçlı düz (doÄrusal) floresan lambalardaki cıva.

4. Bu Ek’te özel olarak bahsi geçmeyen diÄer lambalardaki cıva.

5. Katod ıÅın tüpleri, elektronik bileÅenler ve floresan tüplerin camındaki kurÅun.

6. AlaÅım maddesi olarak çelikte aÄırlıkça en fazla % 0,35 oranında, alüminyumda aÄırlıkça en fazla % 0,4 oranında, bakır alaÅımlarında aÄırlıkça en fazla % 4 oranında kurÅun.

7. Yüksek ergime sıcaklıÄına sahip lehim içindeki kurÅun (örnek: % 85’ten daha fazla kurÅun içeren kurÅun bazlı alaÅımlar):

a) Sunucularda, veri depolama ve veri depolama dizisi sistemlerinde, anahtarlama, sinyal, iletim ve telekomünikasyon sistemleri için aÄ yönetimi ile ilgili aÄ alt yapı donanımlarında kullanılan lehimlerdeki kurÅun,

b) Elektronik seramik parçalardaki kurÅun (örnek: piezzoelektronik cihazlar).

8. DiÄer ilgili mevzuat ile yasaklanmıŠuygulamalar hariç olmak üzere, elektrik kontaklarında ve kadmiyum kaplamalardaki kadmiyum ve bileÅikleri.

9. Absorbsiyonlu buzdolaplarında, karbon çelik soÄutma sistemlerindeki korozyon önleyici madde olarak kullanılan krom6+ (Cr6+ ):

a) Polimerik uygulamalarda kullanılan DecaBDE,

b) KurÅun-bronz alaÅımlı yatak ve burçlardaki kurÅun.

10. Birbiri ile uyumlu konnektör bacak sistemlerinde kullanılan kurÅun.

11. Isıl iletim modülü c-halkası için kaplama maddesi olarak kurÅun.

12. Optik ve filtre camlarda kullanılan kurÅun ve kadmiyum.

13. MikroiÅlemcilerin kılıfı ile bacakların birbirlerine baÄlanmasında kullanılan, alaÅımında ikiden fazla element bulunan, aÄırlık olarak % 80'den fazla, % 85'den az kurÅun içeren lehimlerde kullanılan kurÅun.

14. Flip-Chip entegrelerinin kılıflarındaki yarı-iletken çekirdek ile kılıf taÅıyıcısı arasındaki elektriksel baÄlantıyı saÄlayan lehimlerin içerdiÄi kurÅun.

15. Silikat kaplamalı tüp içeren lineer akkor flamanlı lambalarda kullanılan kurÅun.

16. Profesyonel reprografi uygulamaları için kullanılan yüksek yoÄunluklu deÅarjlı (HID) lambalardaki ıÅık saÄlayıcı etken halinde bulunan kurÅun-halide.

17. BSP (BaSi2O5:Pb) gibi fosforları ihtiva eden, bronzlaÅtırıcı lamba olarak kullanılan ve de diazo-baskı reprografisi, litografi, böcek öldürücüler, SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb) gibi fosfor içerikli foto kimyasal ve kür iÅlemlerindeki özel lambalar olarak kullanılan deÅarjlı lambaların floresan tozlarının içinde, aktivatör halinde bulunan kurÅun (aÄırlıkça % 1 veya daha az kurÅun).

18. Özel bileÅimlerde temel amalgam olarak kullanılan PbBiSn-Hg ve PbInSn-Hg içeren kurÅun ve çok küçük enerji tasarruf lambaları (ESL)’nda yardımcı amalgam olarak kullanılan PbSn-Hg içeren kurÅun.

19. Likid kristal ekranlarda (LCD) yer alan düz floresan lambaların ön ve arka katmanlarının birleÅtirilmesinde kullanılan camdaki kurÅun oksit.

20. Borosilikat camların üzerine yapılan cilalama uygulaması için kullanılan baskı mürekkeplerindeki kurÅun ve kadmiyum içerikleri.

21. Fiber optik iletiÅim sistemlerinde kullanılan RIG (nadir elementler sınıfından demir içeren grena) Faraday rotatörlerde saflıÄı bozan kurÅun.

22. Ä°nce bacak aralıklı bileÅenlerdeki bacak kaplamasındaki kurÅun (bacak aralıÄı 0.65 mm’den küçük olan NiFe leadframe’e (entegre kılıflama Åekli) sahip ve bacak aralıÄı 0.65 mm’den küçük olan bakır leadframe’e (entegre kılıflama Åekli) sahip konnektörler hariç)

23. Sıralı çok katmanlı seramik (disksel ve düzlemsel) delikten geçmeli kondansatörlerin makine lehimlemelerinde kullanılan kurÅun.

24. Plazma ekran panellerinde (PDP) ve yüzey iletken elektron yayıcı ekranlarda (SED) yapısal elemanlarda kullanılan kurÅun oksit (Esasen ön ve arka cam dielektrik katmanında, veri yolu elektrotunda, siyah Åeritte, adres elektrotunda, bariyer nervürde, sızdırmazlık fritinde ve frit halkasında, baskı macunlarında kullanılır.).

25. Siyah ıÅıklı mavi (BLB) lambaların cam kaplamasındaki kurÅun oksit.

26. Yüksek güçlü (125 dB SPL ve üzerindeki akustik güç düzeylerinde saatler boyunca çalıÅacak Åekilde tasarlanmıÅ) hoparlörlerde kullanılan transdüserler için lehim olarak kurÅun alaÅımları.

27. 19/3/2002 tarihli ve 24700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kristal Cam Ürünleri YönetmeliÄi ekinde tanımlanan kristal camlarda bulunan kurÅun baÄı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-3

 

UYGUNLUK BEYAN FORMU

.. / .. / ....

Piyasaya sürmek istediÄimiz, aÅaÄıdaki tabloda belirtilen ürünlerimizin “AEEE YönetmeliÄi” hükümlerine uygun olarak üretilmiÅ olduÄunu  taahhüt eder,

GereÄini arz ederiz.

 

PÄ°YASAYA SÜRÜLEN ELEKTRÄ°KLÄ° VE ELEKTRONÄ°K EÅYALAR

Büyük ev eÅyaları

Var £        Yok £

Küçük ev aletleri

Var £        Yok £

BiliÅim ve telekomünikasyon ekipmanları

Var £        Yok £

Tüketici ekipmanları

Var £        Yok £

Aydınlatma ekipmanları

Var £        Yok £

Elektrikli ve elektronik aletler

Var £        Yok £

Oyuncaklar, eÄlence ve spor ekipmanları

Var £        Yok £

Otomatlar

Var £        Yok £

 

Formda verilen bilgilerin doÄruluÄunu kabul ederek, bu bilgilerin yanlıÅlıÄının tespit edilmesi halinde, 2872 sayılı Çevre Kanununun 26 ncı  maddesine göre gerçeÄe aykırı belge düzenleyenlere verilecek cezaların bilgim dâhilinde olduÄunu kabul ederim.

 

 

 

Firma Unvanı

Yetkili Ä°mza

Firmanın adresi               :

Tel                                   :

Faks                                :

e-posta                            :

Firmanın baÄlı bulunduÄu

vergi dairesinin adı         :

Firmanın vergi sicil numarası :

 


Ek-4

 

Ä°ÅLEME TESÄ°SLERÄ°NDE KATEGORÄ°LERE GÖRE

SAÄLANMASI GEREKEN ASGARÄ° TEKNÄ°K ÅARTLAR

 

A) Buzdolabı/SoÄutucular/Ä°klimlendirme cihazlarını iÅleyecek tesisler

1)   Tesiste yürüyen bant sistemi bulunur.

2)   SoÄutma devreleri içerisinde bulunan ozon tabakasına zarar veren veya sera etkisine katkı potansiyeli 15’in üzerinde olan soÄutucu gazlar ile diÄer gazların çekilmesi ve depolanmasını saÄlayacak ekipman ile kompresör yaÄlarının çekilmesini saÄlayacak ekipman tesiste bulundurulur.

3)   Buzdolabı/soÄutucular mekanik olarak kırıcı ile kırılır. Kırma sistemi kapalı bir sistem olup ortaya çıkan gazların tutulması için uygun filtre sistemi kullanılır.

4)   Kapalı sistemlerde buzdolabı/soÄutuculardaki gaz içeren köpüklerin parlamaya neden olmaması amacıyla azot duÅu, basınç giderme sistemi, gaz alarm cihazı ve benzeri teknolojilerle gerekli tedbirler alınır.

5)   Buzdolabı/SoÄutuculardan çıkarılan ve gazı alınan poliüretanlar (PUR) için ayrı depolama alanı bulunur.

6)   EEE üretimi yapılan yerlerde bu YönetmeliÄin 5 nci maddesinin birinci fıkrasının (Ä) bendine göre ozon tabakasına zarar veren veya sera etkisine katkı potansiyeli 15’in üzerinde olan gazları içermeyen soÄutucuların ve buzdolaplarının iÅlenmesi için kapalı sistem kırma ünitesi aranmaz.

 

B) Büyük beyaz eÅyalar (Buzdolabı/SoÄutucular/Ä°klimlendirme cihazları hariç) ve otomatları iÅleyecek tesisler

1) Asbest içeren ekipmanlar iÅlemeye tabi tutulmadan önce asbest içeren parçaları ön demontaj ile çıkartılır ve ayrı biriktirilir. Bunun mümkün olmaması halinde ekipman iÅlemeye tabi tutulmadan uygun Åekilde bertaraf edilir.

2) Seramik lifler içeren ekipmanlar iÅlemeye tabi tutulmadan önce seramik lif içeren parçaları ön demontaj ile çıkartılır ve ayrı biriktirilir.  

 

C) Televizyon ve monitörleri iÅleyecek tesisler

1)   Katot ıÅın tüpleri:

a) Kapalı sistem kırıcı ile kırılması durumunda fosforun tutulması için uygun filtre sistemi bulundurulur.

b) Kapalı sistem kırıcı bulunmaması durumunda kırma iÅlemi ancak fosfor tabakası alındıktan sonra ve kapalı ünitede yapılır. Elmas uçlu ayırma sistemleri, ısıtmalı tel yöntemi, laserli kesme veya uygun teknoloji kullanılarak ön cam ve arka cam ayrılmalıdır. Floresan kaplamayı ve aradaki fosfor tabakasını temizleyecek ekipman tesiste bulundurulur. Fosforun tutulması için uygun filtre sistemi bulundurulur.

c) KurÅun içeren camlar ve kurÅun içermeyen camlar ayrı biriktirilir.

2)   LCD’lerde bulunan cıva içeren floresan lambalar ekranlardan sökülüir. Floresan bulundukları modülden kırılmadan çıkartılır ve gerekli Åekilde bertaraf edilir.

3)   Plazmalarda iki cam panel arasında bulunan odacıklardaki gaz karıÅımları özel olarak alınır.

4)   Plazmalar, LCD’lerden ayrı biriktirilir.

 

D) BiliÅim ve telekomünikasyon ve tüketici ekipmanlarını (Televizyon ve monitörler hariç) iÅleyecek tesisler

LCD’lerde bulunan cıva içeren floresan lambalar ekranlardan sökülür. Floresan bulundukları modülden kırılmadan çıkartılır ve gerekli Åekilde bertaraf edilir.

 

E) Aydınlatma ekipmanlarını iÅleyecek tesisler

1)   Aydınlatma ekipmanlarında;  gaz deÅarj lambaların kırılmaması için biriktirme, toplama ve taÅıma esnasında gerekli tedbirler alınır.

2)   Aydınlatma ekipmanlarında fosforun ve cıvanın ayrıÅtırılmasını saÄlayacak ekipmanlar ile filtre sistemleri bulunur.

3)    AyrıÅtırma ekipmanları sonucu oluÅan fosfor ve cam tozu ayrı depolanır ve geri kazanımı veya bertarafı saÄlanır.

 

F) Küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik aletler, oyuncaklar, spor ve eÄlence ekipmanları, tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol aletlerini iÅleyecek tesisler

1)    Asbest içeren ekipmanlar iÅlemeye tabi tutulmadan önce asbest içeren parçaları ön demontaj ile çıkartılır ve ayrı biriktirilir. Bunun mümkün olmaması halinde ekipman iÅlemeye tabi tutulmadan uygun Åekilde bertaraf edilir.

2)    Seramik lifler içeren ekipmanlar iÅlemeye tabi tutulmadan önce seramik lif içeren parçaları ön demontaj ile çıkartılır ve ayrı biriktirilir.

3)    LCD’lerde bulunan cıva içeren floresan lambaların ekranlardan sökülmesi esastır. Floresan bulundukları modülden kırılmadan çıkartılır ve gerekli Åekilde bertaraf edilir. Modülün kalan kısmı metal geri kazanımı amacıyla kullanılması gerekmektedir.

 

 

 


 

1

2

3

4

5

6

7

Ürün kategorisi

Piyasaya Sürülen

EEE

Toplanan Evsel  AEEE

Toplanan Evsel olmayan AEEE

Toplanan AEEE (2)+(3)

Türkiye’de iÅlenen

AEEE

AB ülkelerine ihraç edilen

AEEE

 

AB dıÅındaki ülkelere ihraç edilen

AEEE

Toplam AÄırlık (ton)

Toplam AÄırlık (ton)

Toplam AÄırlık (ton)

Toplam AÄırlık (ton)

Toplam AÄırlık (ton)

Toplam AÄırlık (ton)

Toplam AÄırlık (ton)

1. Büyük ev eÅyaları

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Küçük ev aletleri

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BiliÅim ve telekomünikasyon ekipmanları

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tüketici ekipmanları

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aydınlatma ekipmanları

 

 

 

 

 

 

 

 

5a. Gaz desarj lambaları

 

 

 

 

 

 

 

6. Elektrikli ve elektronik aletler

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Oyuncaklar, eÄlence ve spor ekipmanları

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Tıbbi cihazlar

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ä°zleme ve kontrol aletleri

 

 

 

 

 

 

 

10. Otomatlar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-5

 

ÜRETÄ°CÄ° RAPORLAMA TABLOLARI

 

Tablo 1: Toplanan ve Ä°hraç Edilen AEEE Miktarları

 

 

 

 

 

 

Tablo 2: Geri Kazanım, Geri DönüÅüm ve Yeniden Kullanım Miktarları

 

1

2

3

4

5

Ürün kategorisi

Geri Kazanım

Geri Kazanım Oranı

Yeniden Kullanım ve Geri dönüÅüm

Yeniden Kullanım ve Geri DönüÅüm Oranı

AEEE nin Bütün Olarak Yeniden Kullanımı

Toplam AÄırlık (ton)

 

%(*)

Toplam AÄırlık (ton)

 

%(**)

Toplam AÄırlık (ton)

1. Büyük ev eÅyaları

 

 

 

 

 

 

2. Küçük ev aletleri

 

 

 

 

 

 

3. BiliÅim ve telekomünikasyon ekipmanları

 

 

 

 

 

 

4. Tüketici ekipmanları

 

 

 

 

 

 

5. Aydınlatma ekipmanları

 

 

 

 

 

 

5a. Gaz desarj lambaları

 

 

 

 

 

6. Elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere)

 

 

 

 

 

 

7. Oyuncaklar, eÄlence ve spor ekipmanları

 

 

 

 

 

 

8. Tıbbi cihazlar

 

 

 

 

 

 

9. Ä°zleme ve kontrol aletleri

 

 

 

 

 

10. Otomatlar

 

 

 

 

 

 

(*) Geri kazanım oranı,   Tablo 2’deki geri kazanım (1) miktarının Tablo 1’deki toplam iÅlenen miktara ( 5+6+7) oranıdır.

(**)Yeniden kullanım ve geri dönüÅüm oranı, Tablo 2’deki yeniden kullanım ve geri dönüÅüm (3) miktarının Tablo 1’deki toplam iÅlenen miktara (5+6+7) oranıdır.

 

Not: Tabloda gri ile boyanmıŠalanlar isteÄe baÄlı olarak doldurulacaktır.

 

 


Ek-6

 

 

ELEKTRÄ°KLÄ° VE ELEKTRONÄ°K EÅYALARIN Ä°ÅARETLENMESÄ°NDE KULLANILACAK SEMBOL

 

 1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN