|
|
|
|
|
|
 

 
 MEVZUAT

» AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ  

Resmi Gazete Tarihi: 24.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28035

AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELÄ°ÄÄ°

 

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu YönetmeliÄin amacı;

a) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel Åart ve özelliklere sahip ambalajların üretimine,

b) Ambalaj atıklarının oluÅumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının tekrar kullanım, geri dönüÅüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilecek miktarının azaltılmasına,

c) Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek Åekilde doÄrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesine,

ç) Ambalaj atıklarının belirli bir yönetim sistemi içinde, kaynaÄında ayrı toplanması, taÅınması, ayrılmasına iliÅkin teknik ve idari standartların oluÅturulmasına,

yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; piyasaya sürülen bütün ambalajları ve bu ambalajların atıklarını kapsar.

(2) Defolu ürünler, fireler, piyasaya sürülmemiÅ ambalajlar ve benzeri üretim artıkları ile ambalaj atıÄı tanımına girmeyen boru, sac levha, demir-çelik hurdaları, kumaÅ atıkları ve benzeri ambalaj dıÅı atıklar bu Yönetmelik kapsamı dıÅındadır.

(3) 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi kapsamındaki ambalaj atıklarının, 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi kapsamındaki ambalaj atıklarının ve 30/7/2008 tarihli ve 26952 sayılı Atık YaÄların Kontrolü YönetmeliÄi kapsamındaki ambalaj atıklarının toplanması, taÅınması, ayrılması, geri dönüÅümü, geri kazanımı ve bertarafı yukarıda belirtilen ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci, 11 inci ve 12 nci maddeleri ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Åehircilik BakanlıÄının TeÅkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıÅtır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ambalaj: Hammaddeden iÅlenmiÅ ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaÅtırılması aÅamasında, taÅınması, korunması, saklanması ve satıÅa sunulması için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmıŠEk-1’ de yer alan Ambalaj Tanımına Ä°liÅkin Açıklayıcı Örneklerde belirtilenler ile geri dönüÅsüz olanlar da dâhil tüm ürünleri,

b) Ambalaj atıÄı: Üretim artıkları hariç, ürünlerin veya herhangi bir malzemenin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaÅtırılması aÅamasında ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluÅan kullanım ömrü dolmuÅ tekrar kullanılabilir ambalajlar da dâhil çevreye atılan veya bırakılan satıÅ, ikincil ve nakliye ambalajlarının atıklarını,

c) Ambalaj atıÄı aktarma merkezi: Çevre lisanslı toplama ayırma tesislerinin yönetim planı kapsamında ambalaj atıklarının toplanması amacıyla kurduÄu Åubeleri,

ç) Ambalaj atıÄı toplama noktası: SatıŠnoktalarında tüketicilerin rahatlıkla görebilecekleri yerlerde, ambalaj atıklarını ayrı biriktirmek ve bu konuda tüketicileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla oluÅturulan noktayı,

d) Ambalaj atıÄı üreticisi: Ambalajlı ürünü kullanarak ambalaj atıÄının oluÅmasına sebep olan gerçek veya tüzel kiÅileri,

e) Ambalaj atıkları yönetimi: Ambalaj atıklarının belirli bir sistem içinde, kaynaÄında ayrı toplanması, taÅınması, ayrılması, tekrar kullanılması, geri dönüÅtürülmesi, geri kazanılması, bertarafı ve bu tür faaliyetlerin gözetim, denetim ve izlenmesini,

f) Ambalaj atıkları yönetim planı: Ambalaj atıklarının biriktirilmesi, toplanması, taÅınması, ayrılması, geri dönüÅtürülmesi ve geri kazanılması faaliyetlerinin çevre ile uyumlu Åekilde gerçekleÅtirilmesine yönelik olarak yapılacak çalıÅmalar ile bu çalıÅmaların kimler tarafından nasıl, ne Åekilde ve ne zaman yapılacaÄını gösteren detaylı eylem planını,

g) Ambalaj bileÅenleri: Ambalajın elle veya basit fiziksel yollar ile ayrılabilen kısımlarını,

Ä) Ambalaj komisyonu: Bu Yönetmelik doÄrultusunda yürütülen çalıÅmaları ve uygulamaları deÄerlendirmek üzere Bakanlık temsilcisinin baÅkanlıÄında ilgili taraflardan oluÅan komisyonu,

h) Ambalaj üreticisi: Ambalajı üretenler ve/veya bu ürünleri ithal edenleri,

ı) Bakanlık: Çevre ve Åehircilik BakanlıÄını,

i) Bertaraf: 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına Ä°liÅkin YönetmeliÄin Ek-II-A’sında yer alan iÅlemlerden herhangi birisini,

j) Çevre lisansı: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen lisansı,

k) Depozito uygulaması: Tekrar kullanılabilir ve tek yönlü ambalajların, ürünün satıldıÄı noktadan iade alınması suretiyle piyasaya süren tarafından kurulan toplama sistemini,

l) Ä°kincil ambalaj: Birden fazla sayıda satıŠambalajını bir arada tutacak Åekilde tasarlanmıÅ, üründen ayrıldıÄında ürünün herhangi bir özelliÄinin deÄiÅmesine neden olmayan ambalajı,

m) Ekonomik iÅletmeler: Ambalaj üreticilerini, piyasaya sürenleri ve tedarikçileri,

n) Enerji geri kazanımı: Yanabilir özellikte olan ambalaj atıklarının, ısı geri kazanımı amacıyla tek baÅına veya diÄer atıklarla birlikte, doÄrudan yakılarak enerji üretiminde kullanılmasını,

o) Geri dönüÅüm: Ambalaj atıklarının bir üretim süreci içerisinde orijinal amacı veya baÅka bir amaç için organik geri dönüÅüm dâhil, enerji geri kazanımı hariç olmak üzere yeniden iÅlenmesini,

ö) Geri dönüÅüm tesisi: Fabrika, satıŠnoktası ve benzeri üniteler içerisinde yapılan geri dönüÅüm hariç, ambalaj atıklarının geri dönüÅümünü saÄlamak amacıyla kurulan tesisi,

p) Geçici faaliyet belgesi: Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen belgeyi,

r) Geri kazanım: Atık Yönetimi Genel Esaslarına Ä°liÅkin YönetmeliÄin Ek-II-B’sinde yer alan iÅlemlerden herhangi birisini,

s) Geri kazanım tesisi: Geri kazanım iÅlemlerinin yapıldıÄı tesisleri,

Å) Gönüllü anlaÅma: Bakanlık ile yetkilendirilmiÅ kuruluÅ arasında yapılan anlaÅmayı,

t) Geri kazanım hedefi: Bu Yönetmelik kapsamındaki ambalajların, aÄırlık olarak geri kazanılması zorunlu miktarının, piyasaya sunulan miktarına oranını,

u) Kaynakta ayrı toplama: Ambalaj atıklarının oluÅtuÄu noktada diÄer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi ve toplanmasını,

ü) Kompozit ambalaj: Farklı malzemelerden yapılmıÅ, elle birbirinden ayrılması mümkün olmayan ambalajı,

v) Nakliye ambalajı: Belirli sayıda satıŠambalajlarının veya ikincil ambalajların taÅıma ve depolama iÅlemleri sırasında zarar görmesini önlemek, ürünün üreticiden satıcıya nakliyesi sırasında taÅınmasını kolaylaÅtırmak ve depolama iÅlemlerini saÄlamak amacıyla karayolu, demiryolu, deniz yolu ve hava yolu taÅımasında kullanılan konteynırlar hariç kullanılan ambalajı,

y) Organik geri dönüÅüm: Atık depolama alanlarında yapılan depolama iÅlemi hariç, ambalaj atıklarının biyolojik olarak parçalanabilen kısımlarının kontrollü bir Åekilde mikroorganizmalar aracılıÄıyla kompost veya metan gazı elde edilecek Åekilde oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıÅtırılmasını,

z) Önleme: Ambalajın, ambalaj atıÄının ve içerdiÄi maddelerin miktarının ve çevreye verdiÄi zararın, ambalajın tasarımından baÅlayarak, üretimi, pazarlanması, daÄıtımı, kullanılması, atık haline gelmesi ve bertaraf edilmesine kadar, temiz ürün ve teknolojiler geliÅtirilerek azaltılmasını,

aa) Piyasaya arz: AmbalajlanmıŠürünün, tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,

bb) Piyasaya süren: Bir ürünü bu Yönetmelik kapsamındaki ambalajlar ile paketleyen gerçek veya tüzel kiÅiyi, üretici tarafından direkt olarak piyasaya sürülmemesi durumunda ise ambalajın üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek veya tüzel kiÅiyi, üreticinin Türkiye dıÅında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı,

cc) PoÅet: Ürünlerin taÅınması amacıyla kullanılan farklı hammaddelerden üretilebilen her türlü malzemeyi,

çç) Sanayi iÅletmesi: 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda tanımlanan sanayi iÅletmelerini,

dd) SatıŠambalajı: Satın alma noktasında, nihai kullanıcı veya tüketici için bir satıŠbirimi oluÅturmaya uygun olarak yapılan ambalajı,

ee) SatıŠnoktası: Toptan ve/veya perakende olarak ambalajlı ürünlerin satıÅını yapan iki yüz metrekareden büyük kapalı alana sahip maÄaza, market, süpermarket, hipermarket ve benzeri satıŠyerlerini,

ff) Tedarikçi: Kendisi ambalaj üreticisi olmayıp piyasaya sürenlere ambalaj tedarik edenler ile piyasaya sürenler adına fason üretim yapanları,

gg) Tekrar kullanım: YaÅam döngüsü boyunca minimum sayıda rotasyon yapacak Åekilde tasarlanmıŠambalajın, tekrar dolum için piyasada bulunan yardımcı ürünler kullanılarak ya da kullanılmadan kendi amacı doÄrultusunda tekrar doldurulduÄu ya da tekrar kullanıldıÄı iÅlemi,

ÄÄ) Tek yönlü ambalaj: Kullanım sonrasında tekrar kullanıma uygun olmayan ambalajları,

hh) Temsiliyet payı: Yetkilendirilecek kuruluÅun temsil ettiÄi ambalaj miktarının, yurt içinde piyasaya sürülen toplam ambalaj miktarına oranını,

ıı) Toplama ayırma tesisi: Fabrika, satıŠnoktası ve benzeri üniteler içerisinde yapılan biriktirmeler hariç, ambalaj atıklarının toplandıÄı ve cinslerine göre sınıflandırılarak ayrıldıÄı tesisi,

ii) YetkilendirilmiÅ kuruluÅ: Piyasaya sürenlerin bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek üzere oluÅturdukları ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen tüzel kiÅiliÄi haiz kuruluÅları,

ifade eder.

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Genel Ä°lkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler

Genel ilkeler

MADDE 5 – (1) Ambalaj atıklarının yönetimine ait ilkeler aÅaÄıda belirtilmiÅtir:

a) DoÄal kaynakların korunması, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doÄrultusunda üretimin saÄlanması ve depolanacak atık miktarının azaltılması amacıyla ambalaj atıklarının oluÅumunun önlenmesi, üretimin kaçınılmaz olduÄu durumlarda ise öncelikle tekrar kullanılması, geri dönüÅtürülmesi, geri kazanılması ve enerji kaynaÄı olarak kullanılması esastır.

b) Tek yönlü ambalaj kullanımının ve bunların atıklarının kontrol altına alınabilmesi amacıyla, öncelikle tekrar kullanıma uygun ambalajların tercih edilmesi esastır.

c) Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek Åekilde doÄrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi ve düzenli depolama sahalarında depolanarak bertarafı yasaktır.

ç) Ambalaj atıklarının yönetiminden sorumlu kiÅi veya kiÅiler ile kurum/kuruluÅlar, bu atıkların çevre ve insan saÄlıÄına zararlı olabilecek etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

d) Ambalaj atıÄı üreticileri, ambalaj atıklarını, baÄlı bulundukları belediyenin ambalaj atıkları yönetim planına uygun olarak, diÄer atıklardan ayrı biriktirmek ve belediyenin toplama sistemine bedelsiz vermekle yükümlüdür.  Ancak, organize sanayi bölgeleri yönetimleri, organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan sanayi iÅletmeleri ve diÄer sanayi iÅletmeleri, satıŠnoktaları ve alıÅveriÅ merkezleri, belediyenin yönetim sistemi dıÅında kalan sivil hava ulaÅımına açık hava alanları ile bu hava alanları bünyesinde yer alan tüm tesisler, belediye mücavir alan sınırları dıÅında kalan ambalaj atıÄı üreticileri 23 üncü maddede belirtilen Åartları saÄlamaları durumunda, oluÅan ambalaj atıklarını çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesisine veya belediyenin toplama sistemine bedelsiz Åartı aranmaksızın verebilirler.

e) SaÄlıklı bir geri kazanım sisteminin oluÅturulması için ambalaj atıklarının kaynaÄında ayrı toplanması esastır. Ambalaj atıklarının bu Yönetmelikte tanımlanan toplama sistemi dıÅında bir yöntemle toplanması ve ayrılması yasaktır.

f) Piyasaya sürenler, ambalajlı olarak piyasaya sürülen ürünlerin kullanımı sonucu ortaya çıkan ambalaj atıklarının kaynaÄında ayrı toplanmasını, ayrılmasını, geri dönüÅümünü ve geri kazanımını saÄlamak ve bu amaçla yapılacak harcamaları karÅılamakla yükümlüdürler.

g) Ambalaj atıklarının yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi amacıyla yapılan harcamaların, bu atıkların yönetiminden sorumlu olan gerçek ve/veya tüzel kiÅiler tarafından karÅılanması esastır.

Ä) Ambalaj atıklarının toplanması ayrılması, geri dönüÅümü ve geri kazanımı amacıyla faaliyet gösteren veya göstermek isteyen gerçek ve/veya tüzel kiÅiler çevre lisansı almak zorundadırlar.

h) Maddesel geri dönüÅümü ekonomik olmayan ambalaj atıkları, enerji geri kazanımı amacıyla iÅlenebilir.

ı) Piyasaya sürenler bu Yönetmelikte tanımlanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla kâr maksadı taÅımayan tüzel kiÅiliÄi haiz bir yapı oluÅturulabilir. Tüzel kiÅiliÄi haiz bu tür oluÅumlar, piyasaya sürenlerin yükümlülüklerini yerine getirebilmek için Bakanlıktan yetki almak zorundadır.

i) Tek yönlü ambalajların kullanım sonrasında geri kazanım sürecine dâhil edilmesi esastır.

j) Ambalajın, ambalaj atıÄının ve içerdiÄi maddelerin miktarının ve çevreye verdiÄi zararın, ambalajın tasarımından baÅlayarak, üretimi, pazarlanması, daÄıtımı, kullanılması, atık haline gelmesi ve bertaraf edilmesine kadar, temiz ürün ve teknolojiler geliÅtirilerek azaltılmasına yönelik önleme faaliyeti yapmak esastır. Bu maksatla üretilecek ambalajların yapısındaki aÄır metal muhtevalarının, ambalajın birim aÄırlıÄının, ambalajın fonksiyonunu bozmayacak gerekli saÄlık, temizlik ve güvenlik düzeyini olumsuz etkilemeyecek Åekilde en aza indirilmesi esastır.

k) Geçici faaliyet belgeli ve/veya çevre lisanslı tesislerin, kiÅi ve/veya kuruluÅlar tarafından bu Yönetmelikte tanımlanan sistem dıÅında toplanmıŠolan ambalaj atıklarını tesislerine almaları yasaktır.

l) Ambalaj atıklarının geçici faaliyet belgeli ve/veya çevre lisanslı iÅletmelere verilmesi esastır. Ambalaj atıklarının bunların dıÅındaki kiÅi ve/veya kuruluÅlar tarafından toplanması yasaktır.

Bakanlık merkez teÅkilatının görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Bakanlık;

a) Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, tekrar kullanımı, geri dönüÅümü, geri kazanımı ve bertarafına iliÅkin strateji ve politikaları belirlemekle, bu Yönetmelikle sorumluluk verilmiÅ taraflarla iÅbirliÄi yapmakla, koordineli çalıÅmakla, idari tedbirler almakla ve denetimleri yapmakla,

b) Piyasaya sürenler adına toplama, ayırma, tekrar kullanım, geri dönüÅüm ve geri kazanım yükümlülüklerini yerine getirmek üzere oluÅturulan kurum ve kuruluÅların yetkilendirilme esaslarını belirlemekle, yetkilendirmekle, yetkilendirilen kuruluÅları denetlemekle, bu YönetmeliÄe ve yetkilendirme esaslarına aykırılık halinde gerekli yaptırımın uygulanmasını saÄlamakla ve yetkiyi iptal etmekle,

c) Ambalaj Komisyonunu toplamak, Komisyona baÅkanlık yapmak ve sekretarya iÅlerini yürütmekle,

ç) Geri kazanılmıŠürünlerin kullanımını özendirmekle,

d) Bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflar için eÄitim faaliyetleri düzenlemekle,

e) Ambalaj atıkları yönetim planının hazırlanmasına, uygulanmasına ve izlenmesine iliÅkin usul ve esasları belirlemekle,

f) Belgelendirme dosyalarında bulunması gereken bilgi ve belgeler ile belgelendirme dosyalarının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlara ait usul ve esasları belirlemekle,

g) Yetkilendirilecek kuruluÅlarda aranacak kurumsal, teknik ve mali özellikler ile buna iliÅkin usul ve esasları belirlemekle,

Ä) Ambalaj ve ambalaj atıklarına ait yıllık istatistikleri yayımlamakla,

h)Toplama-ayırma, geri dönüÅüm ve geri kazanım tesislerinin lisanslandırma esaslarını belirlemekle, çevre lisansı vermekle, denetlemekle, idari yaptırımı uygulamakla,

görevli ve yetkilidir.

(2) Bakanlık, gerekli gördüÄü durumlarda birinci fıkrada belirtilen yetkilerini il çevre ve Åehircilik müdürlüklerine devredebilir.

Ä°l çevre ve Åehircilik müdürlüklerinin görev ve yetkileri

MADDE 7 – (1) Ä°l çevre ve Åehircilik müdürlüÄü;

a) Ambalaj atıklarının yönetimi için belediyeler, ekonomik iÅletmeler, yetkilendirilmiÅ kuruluÅlar, çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli iÅletmeler ve ambalaj atıÄı üreticileri arasında koordinasyonu saÄlamakla,

b) Ayrı toplama çalıÅmalarının ambalaj atıÄı yönetim planına uygun olarak yapılıp yapılmadıÄını denetlemekle,

c) Ekonomik iÅletmelere ve çevre lisansı/geçici faaliyet belgesi alan tesislere elektronik yazılım programı için kullanıcı kodu ve Åifre vermekle,

ç) Ä°l sınırları içinde faaliyette bulunan ambalaj üreticilerini, piyasaya sürenleri ve tedarikçileri tespit ederek, Ek-4’te yer alan Ambalaj Üreticisi Müracaat Formu, Ek-5’te yer alan Piyasaya Süren Müracaat Formu ve Ek-6’da yer alan Ambalaj Tedarikçisi Müracaat Formunun her yıl doldurularak, il çevre ve Åehircilik müdürlüÄüne gönderilmesini saÄlamakla,

d) Çevre lisansı/geçici faaliyet belgesi almıŠtesislerin faaliyetlerini denetlemekle,

e) Ä°l sınırları içinde faaliyette bulunan ambalaj üreticilerini, piyasaya sürenleri, tedarikçileri, satıŠnoktalarını, sanayi iÅletmelerini ve ambalaj atıÄı üreticilerini denetlemekle,

f) Ekonomik iÅletmeler ve/veya yetkilendirilmiÅ kuruluÅla birlikte geri kazanılmıŠürünlerin kullanımını özendirmekle,

g) Ambalaj atıkları yönetimi kapsamında eÄitim faaliyetleri yapmakla,

Ä) Toplama-ayırma, geri dönüÅüm ve geri kazanım tesislerine çevre lisansı/geçici faaliyet belgesi vermekle,

h) Ä°l sınırları içinde faaliyette bulunan ambalaj atıÄı toplama-ayırma, geri dönüÅüm ve geri kazanım tesislerini tespit ederek çevre lisansı almalarını saÄlamakla,

ı) Ambalaj atıÄı aktarma merkezlerini kayıt altına almakla ve denetlemekle,

i) Elektronik yazılım programı üzerinden gönderilen Ek-4’te yer alan Ambalaj Üreticisi Müracaat Formu, Ek-5’te yer alan Piyasaya Süren Müracaat Formu, Ek-6’da yer alan Ambalaj Tedarikçisi Müracaat Formu, Ek-7’de yer alan Toplama Ayırma Tesisi Beyan Formu, Ek-8’de yer alan Geri DönüÅüm ve Geri Kazanım Tesisi Beyan Formunu doldurmalarını saÄlamakla, belgelendirmelerini incelemek ve takibini yapmakla,

görevli ve yetkilidir.

Belediyelerin görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) BüyükÅehir belediyeleri;

a) Ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarına kabul edilmemesi için gerekli önlemleri almakla,

b) Belediyeler tarafından yürütülen çalıÅmalarda koordinasyonu saÄlamak ve desteklemekle,

c) Ambalaj atıkları yönetimi kapsamında, bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte eÄitim faaliyetleri yapmak veya katkıda bulunmakla,

görevli ve yükümlüdür.

(2) Belediyeler;

a) Ambalaj atıklarını kaynaÄında ayrı toplamak veya toplattırmakla, bu iÅ için toplama ayırma tesisi kurmak/kurdurmak, iÅletmek/iÅlettirmekle ve kurduÄu tesislere çevre lisansı/geçici faaliyet belgesi almak/aldırmakla,

b) Ambalaj atıklarının kaynaÄında ayrı toplanması için ambalaj atıkları yönetim planını hazırlamakla,

c) Piyasaya sürenler ve/veya yetkilendirilmiÅ kuruluÅ ile sözleÅme yapılması durumunda ise ambalaj atıkları yönetim planını birlikte hazırlamakla ve BakanlıÄa sunmakla, yönetim planı kapsamında geliÅme raporlarını hazırlamak ve il çevre ve Åehircilik müdürlüÄüne sunmakla,

ç) Ambalaj atıÄı yönetim planı doÄrultusunda, çalıÅmaları yürütmek, gerekli önlemleri almakla,

d) Ambalaj atıklarının evsel atık toplama araçlarına alınmaması için gerekli tedbirleri almakla,

e) Ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarına kabul edilmemesi için gerekli önlemleri almakla,

f) Çevre lisansı baÅvurusunda bulunacak olan toplama-ayırma, geri dönüÅüm ve geri kazanım tesislerine çalıÅabilecekleri uygun alan temin etmekle,

g) Toplama ayırma, geri dönüÅüm ve geri kazanım tesislerini belediye imar planları üzerine iÅlemekle ve altyapı hizmetlerini öncelikli olarak saÄlamakla,

Ä) Ambalaj atıkları yönetimi kapsamında, bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte eÄitim faaliyetleri yapmak ve katkıda bulunmakla,

h) Ambalaj atıkları yönetim planı kapsamında toplanan ambalaj atıklarına iliÅkin belgeleri düzenlemek ve/veya onaylamakla,

ı) Ambalaj atıÄı yönetimi konusundaki sorumluluklarını, gerekli görmesi halinde, yetkilendirilmiÅ kuruluÅla iÅbirliÄi içerisinde yürütmekle,

i) Ambalaj atıklarının yetkili olmayan kiÅiler tarafından toplanmasını, taÅınmasını, depolanmasını, geri dönüÅtürülmesi ve geri kazanılmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla,

j) Tercih etmeleri halinde, afetzedelerin acil barınma ihtiyaçlarını karÅılamak amacıyla yapılacak evlerin imalatında hammadde ihtiyacını karÅılamak üzere, Polietilenteraftalat ambalaj atıkları toplama yükümlülüÄünü yapılacak sözleÅme ile Türkiye Kızılay DerneÄine devretmekle,

görevli ve yükümlüdürler.

Ambalaj üreticilerinin yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Ambalaj üreticileri;

a) Ambalajı tasarım aÅamasından baÅlayarak, üretim ve kullanım sonrasında en az atık üretecek, geri dönüÅümü ve geri kazanımı en kolay, en ekonomik ve çevreye en az zarar verecek Åekilde üretmekle,

b) Ambalaj malzemesini tekrar kullanıma, geri dönüÅüme ve/veya geri kazanıma uygun olacak Åekilde tasarlamak, üretmek ve piyasaya sunmakla,

c) Ambalaj atıkları yönetimi kapsamında eÄitim faaliyetleri yapmakla ve bu faaliyetlere katkıda bulunmakla,

ç) Ek-4’te yer alan Ambalaj Üreticisi Müracaat Formunu, ürettikleri ambalajları müÅterilerine satıÅı esnasında ambalaj kullanmaları halinde ise ayrıca Ek-5’te yer alan Piyasaya Süren Müracaat Formunu elektronik yazılım programı üzerinden doldurabilmek için kullanıcı kodu ve program eriÅim Åifresi almakla,

d) Bir önceki yıl ürettiÄi, ithal ettiÄi, ihraç ettiÄi, piyasaya sürdüÄü ambalajlar için Ek–4’te yer alan Ambalaj Üreticisi Müracaat Formunu, piyasaya sürdüÄü ve/veya ihraç ettiÄi ürünlerin ambalajları için ise Ek-5’te yer alan Piyasaya Süren Müracaat Formunu elektronik yazılım programı üzerinden doldurarak her yıl Åubat ayı sonuna kadar il çevre ve Åehircilik müdürlüÄüne göndermekle,

e) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan ambalaj atıklarını önleme ile ilgili tedbirleri almakla,

f) Ambalajları 14 üncü ve 15 inci maddelerdeki hükümlere uygun olarak üretmekle,

g) Üretilen ambalajlarda iÅaretlemenin tercih edilmesi halinde ambalajlarını, üretim esnasında 16 ncı maddede belirtilen Åekilde iÅaretlemekle,

yükümlüdürler.

Tedarikçilerin yükümlülükleri

MADDE 10 – (1) Tedarikçiler;

a) Ek-6’da yer alan Ambalaj Tedarikçisi Müracaat Formunu elektronik yazılım programı üzerinden doldurabilmek için kullanıcı kodu ve program eriÅim Åifresi almakla,

b) Bir önceki yıl tedarik ettiÄi ambalajları için Ek-6’da yer alan Ambalaj Tedarikçisi Müracaat Formunu elektronik yazılım programı üzerinden doldurarak her yıl Åubat ayı sonuna kadar il çevre ve Åehircilik müdürlüÄüne bildirmekle,

yükümlüdürler.

Piyasaya sürenlerin yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) Piyasaya sürenler;

a) Ürünlerin ambalajlanması sırasında tekrar kullanıma uygun ambalajları tercih etmekle,

b) Ürünün kullanımı sonrasında en az atık üretecek, geri dönüÅümü ve geri kazanımı en kolay ve en ekonomik ambalajları kullanmakla,

c) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan ambalaj atıklarını önleme ile ilgili tedbirleri almakla,

ç) Ek-5’te yer alan Piyasaya Süren Müracaat Formunu elektronik yazılım programı üzerinden doldurabilmek için kullanıcı kodu ve program eriÅim Åifresi almakla,

d) Miktara bakılmaksızın bir önceki yıl piyasaya sürdüÄü, ithal ettiÄi, ihraç ettiÄi ürünlerin ambalajları için Ek-5’te yer alan Piyasaya Süren Müracaat Formunu elektronik yazılım programı üzerinden doldurarak her yıl Åubat ayı sonuna kadar göndermekle,

e) Ek-5’te yer alan Piyasaya Süren Müracaat Formunu, elektronik yazılım programına kaydolduÄu yıl dâhil olmak üzere bildirimde bulunmadıÄı yılları da kapsayacak Åekilde doldurmakla,

f) 17 nci maddede belirtilen geri kazanım hedeflerini saÄlamakla,

g) Geri kazanım hedeflerinin saÄlanması için geri kazanım kapasitesini oluÅturmakla,

Ä) Kaynakta ayrı toplanan, geri dönüÅtürülen ve geri kazanımı saÄlanan ambalaj atıklarına ait belgelerini, elektronik yazılım programı üzerinden 18 inci maddedeki hükümler doÄrultusunda her yıl Åubat ayı sonuna kadar göndermekle,

h) Piyasaya sürülen ürünlerin ambalajlarının 14 üncü ve 15 inci maddeler hükümlerine uygunluÄunu kontrol etmekle,

ı) Piyasaya sürülen ürünlerin ambalajlarında iÅaretlemenin tercih edilmesi halinde ambalajlarını, 20 nci maddede belirtilen Åekilde iÅaretlemekle,

yükümlüdürler.

(2) Piyasaya sürenler; bu Yönetmelik ile üstlendiÄi geri kazanım yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla aÅaÄıdaki yöntemlerinden en az birini tercih etmekle yükümlüdür:

a) Ürünlerinin ambalajlarına depozito uygulaması yöntemini tercih edenler;

1) Tek yönlü depozito uygulanması durumunda geri alınan ambalaj atıklarının çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli geri dönüÅüm veya geri kazanım tesislerine gönderilmesini saÄlamakla,

2) Kullanım ömrü dolmuÅ depozitolu ambalajların çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli geri dönüÅüm veya geri kazanım tesislerine gönderilmesini saÄlamakla,

3) EÄitim faaliyetleri yapmak ve katkıda bulunmakla,

4) Depozito uygulamasına iliÅkin planı il çevre ve Åehircilik müdürlüklerine sunmakla,

yükümlüdür.

b) Belediyeler ile sözleÅme yapma yöntemini tercih edenler;

1) En az piyasaya sürdüÄü ambalaj miktarına eÅdeÄer miktarda ambalaj atıÄı oluÅan nüfusa sahip belediyeler ile kaynakta ayrı toplama faaliyeti yürütmekle,

2) Yapılan sözleÅmeler doÄrultusunda belediyeler ile birlikte ambalaj atıkları yönetim planı hazırlamakla, plan kapsamında belediyeler tarafından yürütülen kaynakta ayrı toplama çalıÅmalarının maliyetlerini karÅılamakla,

3) Ambalaj atıkları yönetim planına uygun olarak daÄıtılacak olan poÅet, kumbara, konteynır, iç mekan kutusu gibi toplama ekipmanlarını belediyelere temin etmek veya bunlarla ilgili maliyetleri karÅılamakla,

4) Ambalaj atıklarının yönetimi konusunda eÄitim faaliyeti düzenlemek, düzenlenen eÄitim faaliyetlerine katılmak, eÄitimin sürekliliÄini saÄlamak ve maliyetlerini karÅılamakla,

5) Toplanan-ayrılan ambalaj atıklarının tamamını, geri kazanım amacıyla geri almakla veya aldırmakla,

6) Ambalaj atıklarının kaynaÄında ayrı toplama maliyetleri için sözleÅme yaptıÄı belediyelerle birlikte, her yıl piyasa araÅtırması yaparak, toplama maliyetlerini belirlemekle,

yükümlüdür.

c) YetkilendirilmiÅ kuruluÅla anlaÅma yöntemini tercih edenler;

1) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek üzere yetkilendirilmiÅ kuruluÅla sözleÅme yapmakla,

2) Yükümlülüklerini, idari, teknik, hukuki ve mali Åartlarının taraflarca belirlendiÄi sözleÅme ile yetkilendirilmiÅ kuruluÅa devretmekle,

yükümlüdür.

(3) Yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, yetkilendirilmiÅ kuruluÅ ve yetkilendirilmiÅ kuruluÅa üye olan piyasaya sürenler müteselsilen sorumludurlar.

(4) Piyasaya sürenler bir veya birden fazla yetkilendirilmiÅ kuruluÅa üye olabilirler.

YetkilendirilmiÅ kuruluÅun yükümlülükleri

MADDE 12 – (1) YetkilendirilmiÅ kuruluÅ;

a) Ekonomik iÅletmelerle hedeflere ulaÅmak amacıyla son tarihi belirlenmiÅ olan sözleÅme yapmakla, bunu duyurmakla ve izlemekle,

b) Temsil ettiÄi piyasaya sürenlerin, Ek-5’te yer alan Piyasaya Süren Müracaat Formunu elektronik yazılım programı üzerinden doldurmalarını ve her yıl Åubat ayı sonuna kadar göndermelerini saÄlamakla,

c) 17 nci maddede belirtilen geri kazanım hedeflerini saÄlamak amacıyla temsil ettiÄi piyasaya sürenler adına belediyeler ile sözleÅmeler yapmakla, sözleÅme çerçevesinde yürütülen faaliyeti izlemekle, sözleÅme yaptıÄı belediyelerde toplanan-ayrılan ambalaj atıklarının geri kazanımını saÄlamak üzere tamamını geri almakla veya aldırmakla,

ç) Temsil ettiÄi piyasaya sürenler adına 11 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan yükümlülükleri yerine getirmekle,

d) Piyasaya sürenler ile yapılan sözleÅmeler doÄrultusunda piyasaya sürenlerin belgeleme zorunluluÄunu 18 inci madde hükümlerine uygun olarak yerine getirmekle,

e) 17 nci maddede belirtilen hedeflerden fazla ambalaj atıÄı toplaması durumunda fazla toplanan ambalaj atıÄı miktarını yıl sonunda üyelerine pay etmekle,

f) Elektronik yazılım programına kaydı olmayan ekonomik iÅletmeleri tespit etmekle ve il çevre ve Åehircilik müdürlüklerine bildirmekle,

g) Ambalaj atıklarının kaynaÄında ayrı toplanması ve ambalaj atıkları yönetim planı hazırlanması amacıyla belediyeler ile iÅbirliÄi yapmak ve belediyelerden gelecek iÅbirliÄi taleplerini karÅılamakla,

Ä) Ambalaj atıklarının yönetimi konusunda gerçekleÅtirilen çalıÅmaların geliÅme raporlarını, bir sonraki yılın planını ve yıllık bütçesini her yılın Åubat ayı sonuna kadar BakanlıÄa sunmakla,

h) SözleÅmeler doÄrultusunda sorumluluk üstlenilen iÅletmeleri ve sorumluluk üstlenilen miktarları yıl sonunda BakanlıÄa bildirmekle,

ı) Geri kazanım hedeflerinin saÄlanması için geri kazanım kapasitesini oluÅturmakla,

i) Lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama-ayırma, geri dönüÅüm ve geri kazanım tesisleri tarafından yapılan bildirim ve belgelendirmeleri incelemekle,

yükümlüdürler.

SatıŠnoktalarının yükümlülükleri

MADDE 13 – (1) SatıŠnoktaları;

a) Ambalaj atıklarının kaynaÄında ayrı toplanmasını saÄlamak amacıyla, satıŠnoktalarında tüketicilerin rahatlıkla görebilecekleri yerlerde, tüketicilerin bilgilendirilmesi, atıkların ayrı toplanması ve türlerine göre tasnifinin saÄlanması için ambalaj atıÄı toplama noktaları oluÅturmakla,

b) Kod numarası almamıŠolan piyasaya süren iÅletmeleri tespit ederek, il çevre ve Åehircilik müdürlüÄüne bildirmekle, kod numarası almamıŠiÅletmelerin ürünlerini satmamakla ve bu konuda yetkilendirilmiÅ kuruluÅ ile iÅbirliÄi yapmakla,

c) PoÅet kullanımını en aza indirecek tedbirleri almakla, yapılan çalıÅmalarını her yıl Åubat ayı sonuna kadar il çevre ve Åehircilik müdürlüÄüne bildirmekle,

ç) SatıŠnoktalarında oluÅan ve ambalaj atıÄı toplama noktalarında biriktirilen ambalaj atıklarını oluÅtukları yerde, belediyenin sistemine geri kazanımını saÄlamak üzere vermekle,

yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ambalajın Üretimine Ä°liÅkin Hükümler

Temel Åartlar

MADDE 14 – (1) Ambalajlar, tekrar kullanılacak, geri dönüÅtürülecek, geri kazanılacak ve bu iÅlemleri kapsayan yönetim ve bertaraf aÅamalarında çevreye en az zarar verecek Åekilde tasarlanmak ve üretilmek zorundadır.

(2) Alternatifi olmayan ambalajlar dıÅında, geri dönüÅümü ve geri kazanılması teknik olarak mümkün olmayan ambalajların üretilmesi, piyasaya sürülmesi ve ithali yasaktır.

(3) Yurt içinde üretilecek ve ithal edilecek ambalajların saÄlaması gereken temel Åartlar aÅaÄıda belirtilmiÅtir;

a) Ambalajın üretimi ve bileÅimine ait Åartlar Åunlardır:

1) Tüketici ve ambalajlanan ürün için gerekli güvenlik ve saÄlık düzeyini saÄlamaya yeterli olandan fazla hacim ve aÄırlıkta ambalaj kullanılmaz.

2) Ambalaj tasarlanırken, üretilirken ve satıÅa sunulurken; tekrar kullanıma, geri dönüÅüme ve geri kazanıma uygun olmak zorundadır.

3) Ambalaj atıÄının ve üretimi esnasında oluÅan atıkların geri kazanımı veya bertarafı sırasında ambalajın içerdiÄi maddelerin çevre üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak, ambalaj ve ambalajın bileÅenleri üretilirken zararlı ve tehlikeli maddeler en aza indirilir.

b) Tekrar kullanılabilir niteliÄe sahip ambalajlara ait Åartlar Åunlardır:

1) Ambalajın fiziki özelliÄi ve niteliÄi, normal Åartlar altında ambalajın birden fazla kullanımına izin verecek Åekilde olmak zorundadır.

2) Ambalajın tekrar kullanım sürecinde, çalıÅanların saÄlık ve güvenlik Åartları göz önünde bulundurulmak zorundadır.

3) Ambalaj tekrar kullanılmayacak hale gelerek atık olduÄu zaman, fıkranın (c) bendindeki özel Åartlar yerine getirilmek zorundadır.

4) Tekrar kullanılabilir niteliÄe sahip ambalajlar yukarıda belirtilen Åartlardan en az üçünü aynı anda saÄlamak zorundadır.

c) Ambalajların geri kazanılabilir niteliÄine ait Åartlar Åunlardır:

1) Ambalaj atıklarının maddesel geri dönüÅüm yoluyla geri kazanılması durumunda; piyasaya sunmak üzere ambalaj üretilirken, ambalajın üretiminde kullanılan maddelerin aÄırlıkça belli bir yüzdesinin geri dönüÅtürülebilir olması,

2) Ambalaj atıklarının enerji geri kazanım amacıyla iÅlenmesi durumunda; enerji geri kazanımının en uygun düzeyde olmasını saÄlamak için iÅlenecek ambalaj atıÄının minimum alt kalorifik deÄere sahip olması,

3) Ambalaj atıklarının kompost yapılmak üzere iÅlenmesi durumunda, doÄada parçalanabilecek nitelikte olması, ayrı toplama iÅlemini ve kompost yapma sürecini engellememesi,

4) Biyolojik olarak parçalanabilir ambalaj atıkları; fiziki, kimyasal, termal veya biyolojik ayrıÅtırma iÅlemlerinden sonra, nihai kompostun sonunda karbondioksit, biyokütle ve suya dönüÅebilecek niteliÄe sahip olması,

zorunludur.

AÄır metal konsantrasyonları

MADDE 15 – (1) Ambalaj bileÅenleri üreticileri ile cam dıÅındaki ambalaj üreticileri, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri ambalajlarda veya ambalaj bileÅenlerinde bulunabilecek kurÅun, civa, kadmiyum, artı altı deÄerlikli krom konsantrasyonlarının toplamını bir yıl içinde yüz ppm’i aÅmayacak Åekilde gerekli tedbirleri alırlar.

(2) Cam ambalaj üretiminde ise, her bir cam fırını için ayrı ayrı bakılmak kaydı ile temsili örneklerde ardıÅık on iki ay süre içinde yapılan toplam aÄır metal analizlerinin aylık ortalamaları iki yüz ppm sınırını aÅamaz. Ancak, yüksek kurÅunlu veya kurÅunlu kristal camdan yapılmıŠürünler için bu zorunluluk geçerli deÄildir.

Ambalajların üretim aÅamasında iÅaretlenmesi

MADDE 16 – (1) Ambalaj atıklarının geri toplanması, tekrar kullanılması, geri kazanımının kolaylaÅtırılması ve tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla ambalajlar üretimleri sırasında iÅaretlenir.

(2) Ä°Åaretleme gönüllülük esasına dayanır. Ambalaj üreticilerinin iÅaretlemeyi tercih etmesi halinde;

a) Ambalaj üreticileri, ürettikleri ambalajların üzerinde, Ek-3’te yer alan Ambalajların Üzerinde Kullanılacak Sembol ile Ek-2’de yer alan Ambalaj Ä°Åaretleme Sistemine göre ambalajın cinsini belirten kısaltma ve malzeme cinsine ait numara bulundurulur,

b) Sembolün merkezine ambalajın üretildiÄi malzemenin cinsini temsil eden numara, altına da büyük harfler ile malzeme cinsini temsil eden kısaltma yazılır,

c) Ek-2’de yer alan Ambalaj Ä°Åaretleme Sisteminde tanımlanan malzeme cinslerinin dıÅında yer alan malzemeler iÅaretlenmez,

ç) Ä°Åaretlemenin, ambalajın üzerinde; kolayca görülebilir, okunabilir, ambalaj açıldıÄında dahi kalıcı ve dayanıklı olması saÄlanır,

d) Teknik sebeplerden dolayı, ambalajın üzerinde iÅaretleme yapılamaması halinde, iÅaretleme piyasaya süren tarafından ambalajın veya etiketin üzerinde yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ambalaj Atıklarının Geri Kazanımı

Geri kazanım hedefleri

MADDE 17 – (1) YetkilendirilmiÅ kuruluÅ ile yetkilendirilmiÅ kuruluÅa üye olmayan piyasaya sürenler, ambalaj atıklarını aÅaÄıdaki tabloda belirtildiÄi oranlarda geri kazanmakla yükümlüdürler.

 

 

Malzemeye göre yıllık geri kazanım hedefleri (%)

Yıllar

Cam

Plastik

Metal

KâÄıt/Karton

AhÅap

2005

32

32

30

20

-

2006

33

35

33

30

-

2007

35

35

35

35

-

2008

35

35

35

35

-

2009

36

36

36

36

-

2010

37

37

37

37

-

2011

38

38

38

38

-

2012

40

40

40

40

-

2013

42

42

42

42

5

2014

44

44

44

44

5

2015

48

48

48

48

5

2016

52

52

52

52

7

2017

54

54

54

54

9

2018

56

56

56

56

11

2019

58

58

58

58

13

2020

60

60

60

60

15

 

(2) Kompozit ambalajların geri kazanımında; birim ambalajın bileÅiminde bulunan ve aÄırlıkça en fazla miktarı oluÅturan malzemenin cinsine ait oran esas alınır ve bu hedef doÄrultusunda kompozit malzeme toplanır.

Piyasaya sürenlerin belgelendirme yükümlülüÄü

MADDE 18 – (1) YetkilendirilmiÅ kuruluÅa üye olmayan piyasaya sürenler ile yetkilendirilmiÅ kuruluÅ; toplama ayırma, geri dönüÅüm ve geri kazanım ile ilgili olarak gerçekleÅtirdikleri çalıÅmalara ait belgeleri, elektronik yazılım programı üzerinden her yıl Åubat ayı sonuna kadar sunar.

(2) Ambalaj atıklarının kaynaÄında ayrı toplanmasına yönelik çalıÅmalar sözleÅme yapılan belediyelerin ambalaj atıkları yönetim planları kapsamında gerçekleÅtirilir.

(3) YetkilendirilmiÅ kuruluÅa üye olmayan piyasaya sürenler ile yetkilendirilmiÅ kuruluÅ ambalaj atıklarının toplanması ve geri kazanılmasına yönelik çalıÅmaların belgelendirilmesi amacıyla belediyeler ve geçici faaliyet belgeli/çevre lisanslı toplama ayırma tesisleri ile sözleÅme imzalamak zorundadırlar.

(4) SözleÅme doÄrultusunda ilgili taraflarca belediyenin ambalaj atıkları yönetim planı hazırlanır. Belediyenin ambalaj atıkları yönetim planı bulunması durumunda plana dâhil olunur.

(5) Geri kazanım hedeflerine ulaÅıldıÄını gösteren belgelerde sözleÅme yapılan çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesislerinin çıkıŠrakamları esas alınır.

(6) Hem toplama ayırma hem de geri dönüÅüm tesisi çevre lisansı/geçici faaliyet belgesine sahip olan tesislerde beÅinci fıkraya ilave olarak geri dönüÅüm tesisinin çıkıŠrakamı esas alınır.

(7) Belgelendirmelerde, ambalaj atıÄı yönetim planı kapsamında toplanan ayrılan, geri dönüÅtürülen ve geri kazanılan ambalajlara ait belgeler geçerlidir. Belediye sınırlarındaki organize sanayi bölgeleri yönetimleri, organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan sanayi iÅletmeleri ile diÄer sanayi iÅletmeleri, satıŠnoktaları ve alıÅveriÅ merkezleri, belediyenin yönetim sistemi dıÅında kalan sivil hava ulaÅımına açık hava alanları ile bu hava alanları bünyesinde yer alan tüm tesisler, belediye mücavir alan sınırları dıÅında kalan ambalaj atıÄı üreticilerinin belediyenin toplama sistemine verdiÄi ambalaj atıklarına ait belgeler de belgelemede kullanılır.

(8) Toplama ayırma tesislerinden çıkan ambalaj atıklarının çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli geri dönüÅüm veya geri kazanım tesislerine verildiÄini gösteren belgeler, ihraç edilenler için de gümrük çıkıŠbeyannameleri kabul edilir.

(9) Ürünlerinin ambalajlarını, piyasadan depozito yöntemiyle toplatmayı tercih eden piyasaya sürenler; topladıÄı ambalaj miktarının 17 nci maddede belirtilen geri kazanım hedeflerinden aÅaÄıda kalmamak Åartıyla belgelendirme yükümlülüÄünden muaf tutulur.

(10) Piyasaya süren tarafından tercih edilen depozito uygulamasına iliÅkin bilgi ve belgeler elektronik yazılım programı üzerinden her yıl Åubat ayı sonuna kadar sunulur. Bu belgeler beÅ yıl süreyle saklanır.

(11) Yurt içinde piyasaya sürdüÄü ambalajların toplamı yıllık üçbin kilogram ve üçbin kilogramın altında kalan iÅletmeler, belgeleme yükümlülüÄünden muaftır.

(12) Toplanması, taÅınması, ayrılması, geri dönüÅümü, geri kazanımı ve bertarafı Tıbbi Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi, Tehlikeli Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi ve Atık YaÄların Kontrolü YönetmeliÄi hükümlerine göre yapılan ambalaj atıkları belgelendirmede kullanılmaz. Bu ambalajları piyasaya süren iÅletmeler belgeleme yükümlülüÄünden muaf tutulur.

(13) YetkilendirilmiÅ kuruluÅa üye olmayan piyasaya sürenler ile yetkilendirilmiÅ kuruluÅa üye olan piyasaya sürenlerin, ambalaj atıklarını 17 nci maddede belirtilen hedeflerden fazla toplamaları durumunda, fazla toplanan ambalaj atıÄı miktarı bir sonraki yıl toplanması gereken ambalaj atıÄı miktarından düÅülür.

(14) Belgelendirme dosyalarına esas olan belgeler en az beÅ yıl süre ile saklanır. Talep edilmesi durumunda belgeleme dosyasının onaylı örneÄi BakanlıÄa sunulur.

Geri kazanım hedeflerine ulaÅılamaması

MADDE 19 – (1) YetkilendirilmiÅ kuruluÅa üye olmayan piyasaya sürenler ile yetkilendirilmiÅ kuruluÅa üye olan piyasaya sürenler, 17 nci maddede belirtilen geri kazanım oranlarını saÄlayamamaları durumunda;

a) Belgelendirilmeyen miktarın yüzde on fazlası bir sonraki yıl için uygulanan geri kazanım hedeflerine karÅılık gelen miktara ilave edilir,

b) Ä°kinci ve daha sonraki yıllarda öngörülen hedeflere ulaÅamazlarsa eksik kalan miktarın yüzde on fazlası tekrar bir sonraki yıl için uygulanan geri kazanım hedeflerine karÅılık gelen miktarlara ilave edilir,

c) Elektronik yazılım programına kaydolunan yıl esas alınarak, üç yıl üst üste öngörülen hedeflere ulaÅılamazsa, toplanması gereken miktarlar ile ilgili yükümlülükler tekrar bir sonraki yıla yüzde on fazlası ile aktarılır ve 2872 sayılı Kanun uyarınca idari yaptırım uygulanır,

ç) On yıl içinde öngörülen hedeflere beÅ kez ulaÅılamazsa, ürünlerin ambalajlarına depozito uygulanır.

Ambalajların piyasaya sürenler tarafından iÅaretlenmesi

MADDE 20 – (1) Ambalajlar, piyasaya sürenler tarafından bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak toplama ve geri kazanım sistemine dâhil olduÄunun belirtilmesi ve tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla iÅaretlenir. Bu iÅaretleme, piyasaya sürenin kayıt altında olduÄunu ve geri kazanım konusunda dâhil olduÄu sistemi gösterir.

(2) Ä°Åaretleme gönüllülük esasına dayanır. Piyasaya sürenlerin iÅaretlemeyi tercih etmesi halinde;

a) Piyasaya sürenler, ambalajlarında veya etiketlerinde Ek-3’te yer alan Ambalajların Üzerinde Kullanılacak Sembol ile bu sembolün altında BakanlıÄın verdiÄi kod numarasını,

b) YetkilendirilmiÅ kuruluÅa üye olan piyasaya sürenler ambalajın veya etiketin üzerinde üye olduÄu yetkilendirilmiÅ kuruluÅun sembolünü,

c) YetkilendirmiÅ kuruluÅa üye olmayan veya birden fazla yetkilendirmiÅ kuruluÅa üye olan piyasaya sürenler bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan sembollerin birini veya hepsini bulundurur.

(3) Ä°Åaretleme ambalajın veya etiketin üzerine yapılır, Ä°Åaretlemenin kolayca görülebilir, okunabilir, ambalaj açıldıÄı takdirde dâhi kalıcı ve dayanıklı olması zorunludur. Ambalajlarda geri kazanımı olumsuz etkilemeyecek malzemeden yapılmıŠetiketler ve yapıÅtırıcılar kullanılır.

BEÅÄ°NCÄ° BÖLÜM

Yetkilendirilecek KuruluÅta Aranacak Åartlar, Yetki Verilmesi,

Denetimi ve Yetki Ä°ptali

Yetkilendirilecek kuruluÅta aranacak Åartlar ve yetki verilmesi

MADDE 21 – (1) Yetkilendirilecek kuruluÅun;

a) Tüm ambalaj türleri için, temsiliyet payının en az yüzde onunu saÄlaması,

b) Tek ambalaj türü için, temsiliyet payının yetki alınmak istenen malzeme türünün en az yüzde onunu saÄlaması,

zorunludur.

(2) Yetki süresi on yıldır. Yetkilendirmenin yenilenmesi için, yetki süresinin bitiminden altı ay önce yetkilendirilmiÅ kuruluÅ BakanlıÄa baÅvurur.

(3) YetkilendirilmiÅ kuruluÅ, faaliyetleri sonucunda ortaya çıkabilecek artı deÄeri kâr payı olarak üyelerine daÄıtamaz.

(4) Yetkilendirilecek kuruluÅta aranacak diÄer kurumsal, teknik ve mali özellikler ile yetkilendirmeye iliÅkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

YetkilendirilmiÅ kuruluÅun denetimi ve yetki iptali

MADDE 22 – (1) Bakanlık, yetkilendirdiÄi kuruluÅu denetler, kuruluÅun toplama ve geri kazanım hedeflerine iliÅkin göstergelerini izler ve yayımlayabilir.

(2) Bakanlık, yetkilendirilmiÅ kuruluÅun temsiliyet payını saÄlayamadıÄı tarihten itibaren, en fazla bir yıla kadar süre vererek, 21 inci maddede belirtilen temsiliyet payını yeniden saÄlamasını ihtar eder ve bu durumu üyesi olan piyasaya sürenlere bildirir.

(3) Bakanlık, yetkilendirilmiÅ kuruluÅu, 12 nci maddede belirtilen yükümlülüklerden herhangi birini yerine getirmemesi halinde ihtar eder ve yükümlülüklerini yerine getirmesi için en fazla bir yıla kadar süre verir. Bakanlık, bu durumu üyesi olan piyasaya sürenlere bildirir veya duyurur.

(4) Üçüncü fıkraya göre verilen süre sonunda yetkilendirilebilme Åartları yeniden kazanılmamıŠve/veya yükümlülükler yerine getirilmemiÅ ise, Bakanlık yetkiyi iptal eder ve yükümlülükler yetkilendirilmiÅ kuruluÅ üyesi piyasaya sürenler tarafından yerine getirilir. Gerekmesi halinde 2872 sayılı Kanun uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Ambalaj Atıklarının KaynaÄında Ayrı Toplanması

Ambalaj atıklarının kaynaÄında ayrı biriktirilmesi

MADDE 23 – (1) Kullanılan malzemeye ve oluÅtuÄu kaynaÄa bakılmaksızın, tüketim sonucu oluÅan ambalaj atıkları, çevre kirliliÄinin azaltılması, düzenli depolama tesislerinden azami seviyede istifade edilmesi ve ekonomiye katkı saÄlanması amacıyla diÄer atıklardan ayrı olarak oluÅtukları yerlerde biriktirilmek zorundadır.

(2) Apartman, site yönetimleri, okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluÅları, hastaneler, oteller, lokantalar, büfeler, Åehirlerarası otobüs terminalleri, demiryolu istasyonları, limanlar, saÄlık kuruluÅları, spor kompleksleri, marketler, satıŠnoktaları, iÅ ve alıÅveriÅ merkezleri, stadyumlar gibi ambalaj atıÄının oluÅtuÄu benzeri yerler, ambalaj atıklarını, oluÅtuÄu noktada belediyenin toplama sistemine bedelsiz vermekle yükümlüdür.

(3) Organize sanayi bölgeleri yönetimleri, organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan sanayi iÅletmeleri ve diÄer sanayi iÅletmeleri, çevre kirliliÄine yol açmayacak Åekilde ayrı biriktirilen ambalaj atıklarını oluÅtuÄu noktada çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesislerine veya istemeleri halinde belediyenin toplama sistemine bedelsiz Åartı aranmaksızın verirler. Ancak lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesisi kuran organize sanayi bölge yönetimleri organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan katılımcılarından ambalaj atıklarını toplayabilirler.

(4) Geri kazanılabilir ambalaj ve ambalaj dıÅı atıkların üreticisi tarafından getirilip bırakılacaÄı, teknik ve idari detayları Bakanlık tarafından belirlenecek getirme merkezi oluÅturan satıŠnoktaları ve alıÅveriÅ merkezleri ayrı biriktirilen ambalaj atıklarını oluÅtuÄu noktada çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesislerine veya istemeleri halinde belediyenin toplama sistemine bedelsiz Åartı aranmaksızın verirler.

(5) Belediyenin yönetim sistemi dıÅında kalan sivil hava ulaÅımına açık hava alanları ile bu hava alanları bünyesinde yer alan tüm tesislerde çevre kirliliÄine yol açmayacak Åekilde ayrı biriktirilen ambalaj atıkları oluÅtuÄu noktada, ilgili yönetim tarafından çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesislerine veya istemeleri halinde belediyenin toplama sistemine bedelsiz Åartı aranmaksızın verilir.

(6) Belediye mücavir alan sınırları dıÅında kalan ambalaj atıÄı üreticileri, tüketim sonucu oluÅan ambalaj atıklarını çevre kirliliÄine yol açmayacak Åekilde diÄer atıklardan ayrı olarak biriktirerek çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesislerine veya istemeleri halinde belediyenin toplama sistemine bedelsiz Åartı aranmaksızın verirler.

Ambalaj atıklarını ayrı toplama sistemi

MADDE 24 – (1) Ambalaj atıklarının kaynaÄında ayrı toplanmasından 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı BüyükÅehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesi kapsamında, büyükÅehir belediye sınırları içerisinde ilçe belediyeleri, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesi kapsamında, belediyeler sorumludur.

(2) Belediyeler;

a) Ambalaj atıklarının kaynaÄında ayrı toplama-ayırma faaliyetini kendisi veya sözleÅme imzaladıÄı çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama-ayırma tesisleri ile gerçekleÅtirir.

b) Ambalaj atıklarını kaynaÄında toplama-ayırma faaliyetini kendisi gerçekleÅtirecek olan belediyeler toplama ayırma tesisi kurmak ve bu tesise çevre lisansı almak zorundadır.

(3) Belediyeler, ambalaj atıklarının kaynaÄında ayrı toplanması için ambalaj atıkları yönetim planını hazırlar. Piyasaya sürenler ve/veya yetkilendirilmiÅ kuruluÅ ile sözleÅme yapılması durumunda ise plan sözleÅme imzalanan taraflar ile birlikte hazırlanır veya ilgili taraflar ambalaj atıkları yönetim planına dâhil edilir. Hazırlanan plan BakanlıÄa sunulur.

(4) Kaynakta ayrı toplama çalıÅmaları, ambalaj atıkları yönetim planına uygun olarak yürütülür.

(5) Belediyeler, ambalaj atıkları yönetim planı kapsamında geliÅme raporlarını hazırlar ve il çevre ve Åehircilik müdürlüÄüne sunar.

(6) Belediyeler, ambalaj atıkları yönetim planı kapsamında uygulamaya iliÅkin yapılacak deÄiÅiklikleri bir ay içerisinde BakanlıÄa bildirir.

(7) Ambalaj atıkları yönetim planı kapsamında gerçekleÅtirilen çalıÅmaların maliyetini, sözleÅme yapılan piyasaya sürenler ve/veya yetkilendirilmiÅ kuruluÅ, sözleÅme yapılmaması halinde belediye karÅılar.

(8) Belediyenin yönetim sistemi dıÅında kalan sivil hava ulaÅımına açık hava alanları ile bu hava alanları bünyesinde yer alan tüm tesisleri kapsayacak Åekilde, ilgili yönetimleri tarafından, ambalaj atıÄı yönetim planının hazırlanması ve BakanlıÄa sunulması zorunludur.

Ayrı toplama ekipmanları

MADDE 25 – (1) Ambalaj atıklarının kaynaÄında ayrı toplanmasına yönelik her türlü ekipman mavi renkli olur. Cam ambalaj atıklarının ayrı toplanması için kullanılan kumbaralar yeÅil ve/veya beyaz renkli olabilir.

(2) Kumbara, konteynır, iç mekan kutusu, poÅet ve benzeri ayrı toplama ekipmanlarının üstünde ayrı toplanacak ambalaj atıkları ile toplanmayacak atık türleri Åekil ve yazı ile açık olarak belirtilir.

(3) Ambalaj atıklarının toplanmasında kullanılacak araçların kasası üzerinde;

a) “Ambalaj AtıÄı Toplama Aracı” ifadesi bulunur,

b) Ayrı toplanacak ambalaj atıkları yazı ve Åekil ile açık olarak belirtilir,

c) Ä°lgili belediyenin ve çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama-ayırma tesisinin iletiÅim bilgileri yer alır.

(4) Araçların üzerindeki yazı ve Åekiller kolayca okunabilecek ve anlaÅılabilecek boyutlarda tasarlanır.

Ambalaj atıÄı aktarma merkezi

MADDE 26 – (1) Çevre lisanslı toplama-ayırma tesisleri, ambalaj atıÄı yönetim planı bulunması durumunda sözleÅme yapılan belediye sınırları içinde bir adet ambalaj atıÄı aktarma merkezi kurabilir.

(2) Bu merkezler, ticaret sicil gazetesinde belirtilmek Åartıyla çevre lisanslı toplama- ayırma tesislerinin Åubeleri Åeklinde kurularak, il çevre ve Åehircilik müdürlüklerince kayıt altına alınır.

(3) Ambalaj atıkları yönetim planı kapsamında toplanan ambalaj atıkları, sadece bu merkezin baÄlı olduÄu çevre lisanslı toplama-ayırma tesisine götürülür.

(4) Ambalaj atıÄı aktarma merkezinin;

a) Tamamen kapalı ve zemini betondan yapılmıŠolması,

b) Yıkama iÅlemi sonrası oluÅan atık sular için toplama kanalları ile ızgara sistemine sahip olması,

c) Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüÄe konulan yönetmeliklere uygun olması,

zorunludur.

(5) Aktarma merkezlerinde sadece kısa süreli depolama yapılır. Ayırma ve presleme faaliyeti gerçekleÅtirilmez.

(6) Ambalaj atıÄı aktarma merkezinin baÄlı olduÄu toplama-ayırma tesisinin çevre lisansının iptal edilmesi halinde, ambalaj atıÄı aktarma merkezi de kapatılmak zorundadır.

YEDÄ°NCÄ° BÖLÜM

Çevre Lisansı Alınması

Çevre lisansı iÅlemleri

MADDE 27 – (1) Ambalaj atıklarının toplanması-ayrılması, geri dönüÅtürülmesi ve/veya geri kazanılması amacıyla faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kiÅiler, tesisleri için çevre lisansı almak zorundadır. Çevre lisansı alınması iÅlemlerinde Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Çevre lisansına konu olan toplama-ayırma tesisleri 28 inci, geri dönüÅüm tesisleri ise 29 uncu maddede belirtilen kriterleri saÄlar.

(3) Enerji Geri kazanım tesisleri için 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Yakılmasına Ä°liÅkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Ä°l çevre ve Åehircilik müdürlüÄü, çevre lisansı/geçici faaliyet belgesi alan tesisleri, BakanlıÄa, ilgili belediyeye ve yetkilendirilmiÅ kuruluÅa bildirir.

(5) Ä°l çevre ve Åehircilik müdürlüÄü, çevre lisansı/geçici faaliyet belgesi alan tesislere elektronik yazılım programı için kullanıcı kodu ve Åifresi verir.

(6) Toplama-ayırma tesisi ile geri dönüÅüm ve/veya geri kazanım tesisleri, çevre lisanslı/ geçici faaliyet belgeli oldukları süre içerisinde toplanan-ayrılan, geri dönüÅtürülen veya geri kazanılan ambalaj atıklarına iliÅkin verileri, Ek-7’de yer alan Toplama ve Ayırma Tesisi Beyan Formunu ve Ek-8’de yer alan Geri DönüÅüm ve Geri Kazanım Tesisi Beyan Formunu her ay elektronik yazılım programı üzerinden gönderir.

Toplama-ayırma tesislerinin saÄlaması gereken kriterler

MADDE 28 – (1) Fabrika, satıŠnoktası ve benzeri üniteler içerisinde yapılan biriktirmeler hariç, ambalaj atıklarının toplandıÄı ve cinslerine göre sınıflandırılarak ayrıldıÄı toplama-ayırma tesislerinin;

a) Açık ve kapalı alan toplamının en az 1.000 m2 olması ve bununla ilgili tapu sicil kaydını sunması,

b) Ambalaj atıklarını ayıracaÄı alanının kapalı olması, faaliyet gösterilen açık ve kapalı alanların zemininin beton olması,

c) Tamamen kapalı olmaması halinde, etrafı dıÅarıdan görülmeyecek Åekilde en az iki metre yüksekliÄinde çevrili, temiz, bakımlı ve/veya boyalı olması,

ç) Tam zamanlı olarak en az bir çevre görevlisi istihdam etmesi,

d) Çevre lisansı alması durumunda, çevre görevlisinin tesiste çalıÅtıÄını gösterir belgelerini dört aylık dönemler halinde il çevre ve Åehircilik müdürlüÄüne sunması,

e) Kapasiteyi karÅılayacak Åekilde platformlu ambalaj atıÄı ayırma bandı ile malzeme türüne göre ayrılacak ambalaj atıkları için, ayırma bandının kenarlarında belirli aralıklar ile ayırma gözleri ve bu gözlerin altında, türlerine göre ayrılan ambalaj atıklarının biriktirilmesi maksadıyla tesis içerisinde kolayca hareket ettirilebilecek konteynırları bulundurması,

f) En az bir pres makinesi bulundurması,

g) En az iki adet ambalaj atıÄı toplama aracı bulundurması, araçların, 25 inci madde hükümlerine uygun olması ve araçlara ait resmi belgeleri sunması,

Ä) Yıkama iÅlemi sonrası oluÅan atık sular için toplama kanalları ile ızgara sistemi bulundurması,

h) Tesise gelen, ayrılan ve satılan ambalaj atıklarına ait bilgilerin kaydedildiÄi veri kayıt sistemine sahip olması,

ı) Tesiste çalıÅan personelin sayısına ve çalıÅma Åartlarına uygun olarak düzenlenmiÅ tuvalet, lavabo, soyunma odası, yemekhane ve sosyal ünitelere sahip olması,

i) Ticaret sicil gazetesi, ticaret ya da sanayi odası faaliyet belgesi ve kapasite raporunda Åirketin, ambalaj atıklarının toplanması ayrılması konusunda faaliyet gösterdiÄine dair bilgi bulundurması,

zorunludur.

(2) Aynı ilde tek tüzel kiÅilik altında birden fazla toplama-ayırma tesisine sahip olunması halinde, bütün tesislere hizmet vermek amacıyla bir çevre görevlisinin istihdam edilmesi yeterlidir.

(3) Tesiste çalıÅan personelin bilgi seviyesini yükseltmek için bir eÄitim planı oluÅturulur. Personele ambalaj atıklarının yönetimi, kaynaÄında ayrı toplanması, atıkların ayrılması, geri dönüÅtürülmesi, geri kazanılması, kayıtların tutulması, tesisin düzenli olarak iÅletilmesi, temizliÄi, günlük bakımı gibi konularda eÄitim verilir.

(4) Bakanlık ve/veya il çevre ve Åehircilik müdürlüÄü birinci, ikinci ve üçüncü fıkrada yer alan hususlara ilave olarak bilgi veya belge isteyebilir.

Geri dönüÅüm/geri kazanım tesislerinin saÄlaması gereken kriterler

MADDE 29 – (1) Ambalaj atıklarını bir üretim süreci içerisinde orijinal amacı veya baÅka bir amaç için parçalayan, kıran, presleme hariç boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoÄunluÄunu arttıran, organik geri dönüÅüm dâhil enerji geri kazanımı hariç olmak üzere yeniden iÅleme yapan ve benzeri iÅlemleri uygulayan geri dönüÅüm ve/veya geri kazanım tesislerinin;

a) Faaliyet gösterilen alanının zeminin beton olması,

b) Tamamen kapalı olmaması durumunda, etrafı dıÅarıdan görülmeyecek Åekilde en az iki metre yüksekliÄinde çevrili, temiz, bakımlı ve/veya boyalı olması,

c) Yıkama iÅlemi sonrası oluÅan atık sular için toplama kanalları ve ızgara sistemine sahip olması,

ç) Gelen, geri dönüÅtürülen ve satılan ambalaj atıklarına ait bilgilerin kaydedildiÄi veri kayıt sisteminin bulunması,

d) ÇalıÅan personelinin sayısına ve çalıÅma Åartlarına uygun olarak düzenlenmiÅ tuvalet, lavabo, soyunma odası, yemekhane ve sosyal ünitelerinin bulunması,

zorunludur.

(2) Tesiste çalıÅan personelin bilgi seviyesini yükseltmek için bir eÄitim planı oluÅturulur. Personele ambalaj atıklarının yönetimi, kaynaÄında ayrı toplanması, atıkların ayrılması, geri dönüÅtürülmesi, geri kazanılması, kayıtların tutulması, tesisin düzenli olarak iÅletilmesi, temizliÄi, günlük bakımı gibi konularda eÄitim verilir.

(3) Bakanlık ve/veya il çevre ve Åehircilik müdürlüÄü birinci ve ikinci fıkrasında yer alan hususlara ilave bilgi veya belge isteyebilir.

SEKÄ°ZÄ°NCÄ° BÖLÜM

ÇeÅitli ve Son Hükümler

Ambalaj komisyonu

MADDE 30 – (1) Ambalaj komisyonu BakanlıÄın uygun göreceÄi; yetkilendirilmiÅ kuruluÅ, ambalaj üreticileri, tedarikçiler, piyasaya sürenler, büyükÅehir belediyeleri, belediyeler, çevre lisanslı toplama-ayırma, geri dönüÅüm ve geri kazanım tesisleri, satıŠnoktaları ve ilgili diÄer sektörlerin yetkili temsilcilerinden oluÅur. Bu komisyon, BakanlıÄın talep etmesi durumunda, Bakanlık temsilcisinin baÅkanlıÄında toplanır.

(2) Ambalaj komisyonu, BakanlıÄın belirleyeceÄi gündemle çalıÅmalarına baÅlar, bu Yönetmelik doÄrultusunda yürütülen çalıÅmaları ve uygulamaları deÄerlendirerek tavsiye kararları alır.

EÄitim ve bilgilendirme

MADDE 31 – (1) Belediyeler, ekonomik iÅletmeler, yetkilendirilmiÅ kuruluÅlar, satıŠnoktaları, çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama-ayırma, geri dönüÅüm ve geri kazanım tesisleri; ambalaj atıklarının kaynaÄında ayrı toplanması, tekrar kullanımı, geri dönüÅümü ve geri kazanımı konularındaki rolleri, ambalajların iÅaretlenmesi, yıllık geri kazanım hedefleri ile gerçekleÅme oranları konularında tüketicileri ve kamuoyunu bilgilendirmekle, ambalaj atıklarının yönetimine iliÅkin eÄitim çalıÅmaları yürütmekle, ambalaj ve ambalaj atıÄı yönetimine iliÅkin duyarlılıÄı geliÅtirmek üzere sosyal sorumluluk projeleri yapmakla veya bu amaçla yapılan çalıÅmalara katılmakla yükümlüdürler.

Bildirimlerin ve belgelendirmelerin doÄruluÄu

MADDE 32 – (1) Bakanlık ve/veya il çevre ve Åehircilik müdürlüÄü; piyasaya sürenler, ambalaj üreticileri, tedarikçiler, yetkilendirilmiÅ kuruluÅ, çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama-ayırma, geri dönüÅüm ve geri kazanım tesisleri tarafından yapılan bildirim ve belgelendirmeleri inceler ve çalıÅmaları denetler. Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde ilgili taraflar bildirim ve belgelendirmelerini yeminli mali müÅavire inceletir, inceleme raporunu BakanlıÄa sunar. Yapılan bildirim ve belgelendirmelerin doÄru olmadıÄının tespit edilmesi halinde bu YönetmeliÄin 34 üncü maddesine göre iÅlem yapılır.

Denetim

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki bütün faaliyetlerin, ilgili mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadıÄını denetleme yetkisi Bakanlık merkez teÅkilatı ile il çevre ve Åehircilik müdürlüÄüne aittir.

İdari yaptırım

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Kanunda öngörülen müeyyideler uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 35 – (1) 24/6/2007 tarihli ve 26562 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü YönetmeliÄi yürürlükten kaldırılmıÅtır.

YetkilendirilmiÅ kuruluÅ yetkisinin yenilenmesi

GEÇÄ°CÄ° MADDE 1 – (1) Bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girmesinden önce Bakanlıktan yetki alan yetkilendirilmiÅ kuruluÅ; bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girdiÄi tarihten itibaren bir yıl içerisinde yetkisini yenilemek üzere yeniden BakanlıÄa baÅvurmak zorundadır.

Ambalaj atıkları yönetim planlarının sürekliliÄi

GEÇÄ°CÄ° MADDE 2 – (1) Bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girmesinden önce Bakanlık tarafından uygun bulunan ambalaj atıkları yönetim planları, bu YönetmeliÄin hükümlerine uygun olarak yürütülür.

Belgelendirme yükümlülüÄü

GEÇÄ°CÄ° MADDE 3 – (1) 2011 yılı belgelendirme yükümlülüÄü, 31/12/2011 tarihine kadar 24/6/2007 tarihli ve 26562 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü YönetmeliÄinin 18 inci ve 23 üncü maddeleri uyarınca uygulanmaya devam edilir.

(2) 2010 yılına mahsus olmak üzere metal ambalaj atıkları için belgelendirme yükümlülüÄünü yerine getirmeyen piyasaya sürenlere, bu YönetmeliÄin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanmaz.

(3) 2011 yılına mahsus olmak üzere metal ambalaj atıkları için belgelendirme yükümlülüÄünde 31/12/2011 tarihine kadar 24/6/2007 tarihli ve 26562 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü YönetmeliÄinin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan lisans Åartı aranmaz.

(4) Metal ambalaj atıkları için belgelendirme yükümlülüÄünde 31/12/2014 tarihine kadar bu YönetmeliÄin 18 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan lisans Åartı aranmaz.

Ayrı bertaraf edilmesi gereken ambalaj atıkları

GEÇÄ°CÄ° MADDE 4 – (1) Kullanımları sonrasında toplanması, taÅınması, ayrılması, geri dönüÅümü, geri kazanımı ve bertarafı 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi, 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi ve 30/7/2008 tarihli ve 26952 sayılı Atık YaÄların Kontrolü YönetmeliÄi kapsamında yer alan ambalajların ekonomik iÅletmeler tarafından bildirimleri 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılır.

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu YönetmeliÄin;

a) 18 inci maddesi 1/1/2012 tarihinde,

b) DiÄer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüÄe girer.

Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Åehircilik Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-1

 

AMBALAJ TANIMINA

Ä°LÄ°ÅKÄ°N AÇIKLAYICI ÖRNEKLER

 Bir ürün, bu YönetmeliÄin 4 üncü maddesindeki ambalaj tanımını saÄlıyor, ancak ürünün ayrılmaz bir parçası deÄilse, o ürünü ömrü boyunca içinde bulundurmak, desteklemek veya korumak için de gerekli deÄilse ve tüm parçaları ile birlikte kullanılıp, tüketilip, bertaraf edilmiyorsa ambalaj olarak kabul edilir.

 

SatıŠyerlerinde doldurulmak üzere tasarlanan ve bu Åekilde kullanılan ürünler ve satıŠyerlerinde satılan ya da doldurulması tasarlanan ve bu Åekilde kullanılan tek kullanımlık ürünler, ambalaj görevi görmeleri Åartıyla ambalaj olarak kabul edilir.

 

Ambalajın parçaları ve ambalajda bulunan destekleyici, yardımcı parçalar bütünleÅik oldukları ambalajın parçası kabul edilir. Bir ürüne doÄrudan asılan ya da takılan ve ambalaj görevi gören yardımcı parçalar o ürünün ayrılmaz bir parçası olmayıp, tüm parçaları ile birlikte kullanılıp, tüketilip, bertaraf edilmedikçe, ambalaj kabul edilir.

 

Herhangi bir ürünün ambalaj olup olmadıÄına, bu YönetmeliÄin 4 üncü maddesinde ve aÅaÄıda verilen örnekler incelenerek karar verilir.

 

AÅaÄıdaki örnekler “ambalaj” olarak kabul edilirler.

AÅaÄıdaki örnekler “ambalaj” deÄildir.

 

 • CD kutusuna sarılmıŠstreç film
 • Tek kullanımlık tabak ve bardaklar
 • SatıŠyerlerinde doldurularak kullanılan yapıÅkan film, sandviç torbaları, alüminyum folyo ve benzeri malzemeler
 • Hazır yiyecek ambalajları
 • Su, maden suyu, meyve suyu Åampuan, deterjan ve benzeri ambalajların kapakları
 • Köpük, karton ve benzeri destekleyici malzemelere
 • Yumurta viyolleri
 • Her türlü oyuncak ambalajları
 • Dergi, kitap vb. basın yayınların ambalajları
 • Her türlü mobilya ve aksesuarların sarıldıÄı ambalajlar
 • Giysilerin taÅınmasında ve satıÅında kullanılan ambalajlar
 • Fıçı, varil, bidon vb.
 • Her türlü promosyon ürünlerinin ambalajları
 • Ä°plik, tuvalet kâÄıdı, kaÄıt havlu vb ürünlerin sarıldıÄı makara ve masuralar
 • KumaÅ ve benzeri ürünlerin sarıldıÄı rolik, konik, makara vb. ürünler
 • Kargo ve kurye sektöründe kullanılan zarflar, plastik poÅetler ve koliler
 • Ve benzeri ürünler

 

 • Bitki saksıları
 • Tamir, bakım aletleri gibi saklama  kutuları
 • Çay poÅetleri
 • Peynirin etrafındaki balmumu tabakası
 • CD’nin içinde kendisiyle birlikte saklandıÄı kap
 • Tek kullanımlık çatal, bıçak, kaÅık
 • KapaÄın bir kısmını oluÅturan rimel fırçası
 • Ambalaja takılan yapıÅkan etiketler
 • Ambalajlamada kullanılan plastik, metal ve benzeri Åeritler
 • Deterjanların  içinde bulunan ve doz ölçmede kullanılan kaplar
 • AlıÅveriÅ poÅetleri
 • Kamera, fotoÄraf makinesi vb. aletlerin muhafaza ve taÅıma kutu ve çantaları
 • Sucuk, sosis, salam vb. ürünlerin kılıf ve zarları
 • Ä°lk yardım seti kutuları
 • Kablo ve tellerin sarıldıÄı büyük makaralar
 • Ve benzeri ürünler

 

 

 

Ek-2

 

AMBALAJ Ä°ÅARETLEME SÄ°STEMÄ°

 

a) PLASTÄ°KLER Ä°ÇÄ°N NUMARALANDIRMA VE KISALTMA SÄ°STEMÄ°

MALZEME

KISALTMALAR

NUMARALAMA

Polietilen teraftalat

PET

1

Yüksek yoÄunluklu polietilen

HDPE

2

Polivinilklorür

PVC

3

DüÅük yoÄunluklu polietilen

LDPE

4

Polipropilen

PP

5

Polistiren

PS

6

 

 

 

 

 

 DiÄer

 

19

 

b) KAÄIT VE KARTON Ä°ÇÄ°N NUMARALANDIRMA VE KISALTMA SÄ°STEMÄ°

MALZEME

KISALTMALAR

NUMARALAMA

Oluklu mukavva

PAP

20

Oluklu olmayan mukavva

PAP

21

KaÄıt

PAP

22

 

 

….

 

 

….

 DiÄer

 

39

 

c) METALLER Ä°ÇÄ°N NUMARALANDIRMA VE KISALTMA SÄ°STEMÄ°

MALZEME

KISALTMALAR

NUMARALAMA

Çelik

FE

40

Alüminyum

ALU

41

 

 

….

 

 

 DiÄer

 

49

 

ç) AHÅAP MALZEMELER Ä°ÇÄ°N NUMARALANDIRMA VE KISALTMA SÄ°STEMÄ°

MALZEME

KISALTMALAR

NUMARALAMA

AhÅap

FOR

50

Mantar

FOR

51

 

 

….

 

 

 DiÄer

 

59

 

d) TEKSTÄ°L MALZEMELERÄ° Ä°ÇÄ°N NUMARALANDIRMA VE KISALTMA SÄ°STEMÄ°

MALZEME

KISALTMALAR

NUMARALAMA

Pamuk

TEX

60

Jüt

TEX

61

 

 

….

 

 

 DiÄer

 

69

 


 

 

e) CAM Ä°ÇÄ°N NUMARALANDIRMA VE KISALTMA SÄ°STEMÄ°

MALZEME

KISALTMALAR

NUMARALAMA

Renksiz cam

GL

70

YeÅil cam

GL

71

Kahverengi cam

GL

72

 

 

….

 

 

 DiÄer

 

79

 

f) KOMPOZÄ°TLER Ä°ÇÄ°N NUMARALANDIRMA VE KISALTMA SÄ°STEMÄ°

MALZEME

KISALTMALAR[1]  

NUMARALAMA

KaÄıt ve karton/çeÅitli metaller

 

80

KaÄıt ve karton/plastik

 

81

KaÄıt ve karton/ alüminyum

 

82

KaÄıt ve karton/teneke

 

83

KaÄıt ve karton/plastik/alüminyum

 

84

KaÄıt ve karton/plastik/alüminyum/teneke

 

85

 

 

86

 

 

87

 

 

88

 

 

89

Plastik/ alüminyum

 

90

Plastik/ teneke

 

91

Plastik/ çeÅitli metaller

 

92

 

 

93

 

 

94

Cam/plastik

 

95

Cam/alüminyum

 

96

Cam/teneke

 

97

Cam/çeÅitli metaller

 

98

 DiÄer

 

99

 

 

Ambalajların üzerinde, yukarıda belirtilen iÅaretleme ve numaralandırmanın dıÅında herhangi bir iÅaretleme yapılmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-3

 

 

AMBALAJLARIN ÜZERÄ°NDE KULLANILACAK SEMBOL

 

 

 

 

 

Geri kazanılabilir ambalaj sembolü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-4

 

 

AMBALAJ ÜRETÄ°CÄ°SÄ° MÜRACAAT FORMU

 

 

A) FÄ°RMA Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° BÄ°LGÄ°LER

 

Ait olduÄu yıl

 

Firma adı

 

Firma kodu[2]

 

Üye olduÄu yetkilendirilmiÅ kuruluÅ

 

Vergi numarası

 

Adres

 

Telefon

 

Faks

 

e-mail

 

Çevre sorumlusunun adı ve soyadı

 

 

 

            Formda verilen bilgilerin doÄruluÄunu kabul ederek, bu bilgilerin yanlıÅlıÄının tespit edilmesi halinde, 2872 sayılı Çevre Kanununa göre gerçeÄe aykırı belge düzenleyenlere verilecek cezaların bilgim dâhilinde olduÄunu arz ederim.

 

 

 

                                                                                  Firmayı temsile yetkililerin

                                                                                  Adı soyadı unvanı ve imzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B)BÄ°R ÖNCEKÄ° YIL ÜRETÄ°LEN TOPLAM AMBALAJ MÄ°KTARI

 

 

AMBALAJIN CÄ°NSÄ°

Yurtiçinde üretilen ambalaj

miktarı

(Kg)

İthal edilen ambalaj miktarı

(Kg)

Ä°hraç edilen ambalaj

miktarı

(Kg)

Dönem baÅı stok

edilen

ambalaj

miktarı

(Kg)

Dönem sonu stok

edilen

ambalaj

miktarı

(Kg)

Yurtiçinde piyasaya sürülen ambalaj miktarı

(Kg)

 PLASTÄ°K

Polietilen teraftalat(PET)

 

 

 

 

 

 

Polietilen(PE)

 

 

 

 

 

 

Polivinilklorür

(PVC)

 

 

 

 

 

 

Polipropilen(PP)

 

 

 

 

 

 

Polistiren(PS)

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

METAL

Çelik /teneke

 

 

 

 

 

 

Alüminyum

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

KOMPOZÄ°T

Plastik aÄırlıklı

 

 

 

 

 

 

KaÄıt/karton aÄırlıklı

 

 

 

 

 

 

Metal aÄırlıklı

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

KAÄIT KARTON

 

 

 

 

 

 

CAM

 

 

 

 

 

 

AHÅAP

 

 

 

 

 

 

 

C) ÜRETÄ°LEN VE Ä°THAL EDÄ°LEN AMBALAJLARIN SATILDIÄI FÄ°RMALARA AÄ°T BÄ°LGÄ°LER

 

 

SatıŠyapılan

firma

 

Ambalaj malzemesinin cinsi

 

SatıŠmiktarı

(Kg)

Adı

Adresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-5

PÄ°YASAYA SÜREN MÜRACAAT FORMU 

 

A) FÄ°RMA Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° BÄ°LGÄ°LER 

 

Ait olduÄu yıl

 

Firma adı

 

Firma kodu[3]

 

SözleÅme yaptıÄı yetkilendirilmiÅ kuruluÅ

 

Vergi numarası

 

Adres

 

Telefon

 

Faks

 

e-mail

 

Çevre sorumlusunun adı ve soyadı

 

 

            Formda verilen bilgilerin doÄruluÄunu kabul ederek, bu bilgilerin yanlıÅlıÄının tespit edilmesi halinde, 2872 Sayılı Çevre Kanununa göre gerçeÄe aykırı belge düzenleyenlere verilecek cezaların bilgim dâhilinde olduÄunu arz ederim.

 

 

 

 

                                                                                  Firmayı temsile yetkililerin

                                                                                  Adı soyadı ünvanı ve imzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-1) BÄ°R ÖNCEKÄ° YIL PÄ°YASAYA SÜRÜLEN TOPLAM AMBALAJ MÄ°KTARI (KG)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATIÅ AMBALAJI (KG)

Ä°KÄ°NCÄ°L AMBALAJ (KG)

NAKLÄ°YE AMBALAJI (KG)

 

 

 

4,8 ve 12 inci sütunların toplamı  

 

 

YK Bilgileri

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

Yurt içinden temin edilen

Ä°thalat

Ä°hracat

Yurt içinde piyasaya sürülen

Yurt içinden temin edilen

Ä°thalat

Ä°hracat

Yurt içinde piyasaya sürülen

Yurt içinden temin edilen

Ä°thalat

Ä°hracat

Yurt içinde piyasaya sürülen

Dönem baÅı stok

 

Toplam stok edilen ambalaj

Toplam  yurt içinde piyasaya sürülen ambalaj

SözleÅme Ä°mzalanan YK

Geri kazanım sorumluluÄu devredilen miktarlar (kg)

 

AMBALIN CÄ°NSÄ°

Dönem sonu stok

 

PLASTÄ°K

PET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAL

Çelik/ Teneke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPOZÄ°T

Plastik aÄırlıklı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KaÄıt/karton aÄırlıklı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Metal aÄırlıklı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAÄIT KARTON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHÅAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

B-2) BÄ°R ÖNCEKÄ° YIL PÄ°YASAYA SÜRÜLEN VE GERÄ° KAZANIM/BERTARAFI BU YÖNETMELÄ°K KAPSAMI DIÅINDA YAPILACAK AMBALAJLARIN TOPLAM MÄ°KTARI  (KG)

 

 

SATIÅ AMBALAJI (KG)

Ä°KÄ°NCÄ°L AMBALAJ (KG)

NAKLÄ°YE AMBALAJI (KG)

 

 

 

4,8 ve 12 inci sütunların toplamı  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

Yurt içinden temin edilen

Ä°thalat

Ä°hracat

Yurt içinde piyasaya sürülen

Yurt içinden temin edilen

Ä°thalat

Ä°hracat

Yurt içinde piyasaya sürülen

Yurt içinden temin edilen

Ä°thalat

Ä°hracat

Yurt içinde piyasaya sürülen

Dönem baÅı stok

 

Toplam stok edilen ambalaj

Toplam  yurt içinde piyasaya sürülen ambalaj

AMBALIN CÄ°NSÄ°

Dönem sonu stok

PLASTÄ°K

PET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAL

Çelik/ Teneke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPOZÄ°T

Plastik aÄırlıklı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KaÄıt/karton aÄırlıklı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Metal aÄırlıklı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAÄIT KARTON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHÅAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

C)BÄ°R ÖNCEKÄ° YIL DEPOZÄ°TO SÄ°STEMÄ° Ä°LE PÄ°YASAYA SÜRÜLEN VE TOPLANAN AMBALAJ MÄ°KTARI (KG)

  

SATIÅ AMBALAJI (KG)

Ä°KÄ°NCÄ°L AMBALAJ (KG)

NAKLÄ°YE AMBALAJI (KG)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

AMBALIN CÄ°NSÄ° 

 

Temin edilen ambalaj miktarı                                                                                                                                                                                                                                  

Depozitolu olarak piyasaya sürülen ambalaj miktarı

Depozito sistemiyle toplanan tek yönlü ve tekrar kullanılan ambalaj miktarı

Tek yönlü ve tekrar kullanılan ambalaj yüzdesi

Temin edilen ambalaj miktarı                                                                                                                                                                                                                                  

Depozitolu olarak piyasaya sürülen ambalaj miktarı

Depozito sistemiyle toplanan tek yönlü ve tekrar kullanılan ambalaj miktarı

Tek yönlü ve tekrar kullanılan ambalaj yüzdesi

Temin edilen ambalaj miktarı                                                                                                                                                                                                                                  

Depozitolu olarak piyasaya sürülen ambalaj miktarı

Depozito sistemiyle toplanan tek yönlü ve tekrar kullanılan ambalaj miktarı

Tek yönlü ve tekrar kullanılan ambalaj yüzdesi

PLASTÄ°K

PET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAL

Çelik/ Teneke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPOZÄ°T

Plastik aÄırlıklı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KaÄıt/

karton aÄırlıklı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metal aÄırlıklı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAÄIT KARTON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHÅAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Toplam tek yönlü ve tekrar kullanılan ambalaj miktarı piyasaya sürülen ambalaj miktarına ilave edilmez.

* “Tek Yönlü ve tekrar kullanılan ambalaj yüzdesi = (depozito sistemiyle toplanarak tek yönlü ve tekrar kullanılan ambalaj miktarı/depozitolu olarak piyasaya sürülen ambalaj miktarı) x100”

    formülü ile program tarafından hesaplanmaktadır.


 

 

D) PÄ°YASAYA SÜRÜLEN AMBALAJLARIN TEMÄ°N EDÄ°LDÄ°ÄÄ° YERLERE AÄ°T BÄ°LGÄ°LER

 

 

Ambalajın satın alındıÄı firma

Ambalaj malzemesinin cinsi

Satın alınan ambalaj miktarı

(Kg)

Piyasaya sürülen ambalaj miktarı

(Kg)

Adı

 

Adresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-6

 

AMBALAJ TEDARÄ°KÇÄ°SÄ° MÜRACAAT FORMU

 

A)  FÄ°RMA Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° BÄ°LGÄ°LER

 

Ait olduÄu yıl

 

Firma adı

 

Firma kodu[4]

 

Vergi numarası

 

Adres

 

Telefon

 

Faks

 

e-mail

 

Çevre sorumlusunun adı ve soyadı

 

 

 

            Formda verilen bilgilerin doÄruluÄunu kabul ederek, bu bilgilerin yanlıÅlıÄının tespit edilmesi halinde, 2872 sayılı Çevre Kanununa göre gerçeÄe aykırı belge düzenleyenlere verilecek cezaların bilgim dâhilinde olduÄunu arz ederim.

 

 

 

                                                                                  Firmayı temsilen yetkililerin

                                                                                  Adı soyadı unvanı ve imzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B)BÄ°R ÖNCEKÄ° YIL TEDARÄ°K EDÄ°LEN TOPLAM AMBALAJ MÄ°KTARI

 

 

AMBALAJIN CÄ°NSÄ°

Yurtiçinde tedarik edilen ambalaj

miktarı

(Kg)

 

Ä°hraç edilen ambalaj

miktarı

(Kg)

Dönem baÅı stok

edilen

ambalaj

miktarı (Kg)

Dönem sonu stok

edilen

ambalaj

miktarı (Kg)

Yurt Ä°çinde piyasaya sürenler haricinde satılan ambalaj miktarı

(Kg)

Piyasaya sürenlere satılan ambalaj miktarı

 (Kg)

 PLASTÄ°K

Polietilen teraftalat(PET)

 

 

 

 

 

 

Polietilen(PE)

 

 

 

 

 

 

Polivinilklorür(PVC)

 

 

 

 

 

 

Polipropilen(PP)

 

 

 

 

 

 

Polistiren(PS)

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

METAL

Çelik /teneke

 

 

 

 

 

 

Alüminyum

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

KOMPOZÄ°T

Plastik aÄırlıklı

 

 

 

 

 

 

KaÄıt/karton aÄırlıklı

 

 

 

 

 

 

Metal aÄırlıklı

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

KAÄIT KARTON 

 

 

 

 

 

 

CAM

 

 

 

 

 

 

AHÅAP 

 

 

 

 

 

 

 

C) TEDARÄ°K EDÄ°LEN AMBALAJLARIN SATILDIÄI FÄ°RMALARA AÄ°T BÄ°LGÄ°LER

 

 

Tedarikçi tarafından

satıŠyapılan

firma

 

Ambalaj malzemesinin cinsi

 

SatıŠmiktarı

(Kg)

Adı

Adresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-7

TOPLAMA AYIRMA TESÄ°SÄ° BEYAN FORMU

 

A) FÄ°RMA Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° BÄ°LGÄ°LER

 

 

Ait olduÄu yıl

 

Firma adı

 

Firma kodu[5]

 

Üye olduÄu yetkilendirilmiÅ kuruluÅ

 

Vergi numarası

 

Adres

 

Telefon

 

Faks

 

e-mail

 

Çevre sorumlusunun adı ve soyadı

 

 

            Formda verilen bilgilerin doÄruluÄunu kabul ederek, bu bilgilerin yanlıÅlıÄının tespit edilmesi halinde, 2872 Sayılı Çevre Kanununa göre gerçeÄe aykırı belge düzenleyenlere verilecek cezaların bilgim dâhilinde olduÄunu arz ederim.

 

 

 

                                                                                  Firmayı temsile yetkililerin

                                                                                  Adı soyadı ünvanı ve imzası

 

 

 

 

 

 

 

B) AYLIK OLARAK TESÄ°SE GÄ°REN AMBALAJ ATIKLARI Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° BÄ°LGÄ°LER
 
Lisanslı Firma Adı   :
Lisanslı Firma Kodu:
Ait OlduÄu Yıl          :
Ait OlduÄu Ay          :
Rapor Tarihi            :
ÇalıÅma Yapılan Belediyenin Plan Onay Tarihi:

 

Sıra No

Atık Kodu

Belge Tarihi

Belge No

Temin Yöntemi

Kimden AlındıÄı

Temin EdildiÄi Yer

(Belediye/Ülke)

Ambalaj Malzemesinin Cinsi

Ambalaj Malzemesinin

Miktarı (Kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) AYLIK OLARAK TESÄ°STEN ÇIKAN AMBALAJ ATIKLARI Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° BÄ°LGÄ°LER
 
Lisanslı Firma Adı   :
Lisanslı Firma Kodu:
Ait OlduÄu Yıl          :
Ait OlduÄu Ay          :
Rapor Tarihi            :

Tesisten Çıkan DeÄerlendirilemeyen Atık Miktarı (Fire)(Kg):

Stok Cinsi ve Miktarı (Kg):

 

 

Sıra No

Atık Kodu

Ambalaj Malzemesinin Cinsi

Belge Tarihi

Belge No

VerildiÄi Yer

VerildiÄi Yere Ait Bilgiler

Ambalaj Malzemesinin Miktarı (Kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-8

 
GERÄ° DÖNÜÅÜM VE GERÄ° KAZANIM TESÄ°SÄ° BEYAN FORMU

 

A) FÄ°RMA Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° BÄ°LGÄ°LER

 

 

Ait olduÄu yıl

 

Firma adı

 

Firma kodu[6]

 

Üye olduÄu yetkilendirilmiÅ kuruluÅ

 

Vergi numarası

 

Adres

 

Telefon

 

Faks

 

e-mail

 

Çevre sorumlusunun adı ve soyadı

 

 

            Formda verilen bilgilerin doÄruluÄunu kabul ederek, bu bilgilerin yanlıÅlıÄının tespit edilmesi halinde, 2872 Sayılı Çevre Kanununa göre gerçeÄe aykırı belge düzenleyenlere verilecek cezaların bilgim dâhilinde olduÄunu arz ederim.

 

 

 

                                                                                  Firmayı temsile yetkililerin

                                                                                  Adı soyadı ünvanı ve imzası

 

 

 

B) AYLIK OLARAK TESÄ°SE GÄ°REN AMBALAJ ATIKLARI Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° BÄ°LGÄ°LER
 
Lisanslı Firma Adı   :
Lisanslı Firma Kodu:
Ait OlduÄu Yıl          :
Ait OlduÄu Ay          :
Rapor Tarihi            :
 

 

Sıra No

Atık Kodu

Ambalaj Malzemesinin

Cinsi

Belge Tarihi

Belge No

Temin Yöntemi

Kimden

AlındıÄı

Temin EdildiÄi Yer (Belediye/Ülke)

Ambalaj Malzemesinin

Miktarı (Kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) AYLIK OLARAK TESÄ°SDEN ÇIKAN ÜRÜNLER VE ATIKLAR Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° BÄ°LGÄ°LER
 
Lisanslı Firma Adı   :
Lisanslı Firma Kodu:
Ait OlduÄu Yıl          :
Ait OlduÄu Ay          :
Rapor Tarihi            :

            Geri DönüÅtürülemeyen Toplam Atık Miktarı (Fire)(Kg):

Stok Cinsi ve Miktarı (Kg):

 

 

Sıra No

Ä°Ålenen Ambalaj AtıÄının Kodu

Ambalaj Malzemesinin

Cinsi

Belge Tarihi

Belge No

Geri Kazanım Yöntemi[7]

Ä°Ålenen Ambalaj Malzemesinin Miktarı (Kg)

Elde Edilen Ürünün Adı[8]

Satılan Ürünün Miktarı(Kg)

SatıldıÄı Yer

Satılan Yerin Faaliyet Konusu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] BileÅikler: Kompozit ambalajların bileÅiminde bulunan ve aÄırlık olarak temsil edilen malzemeye ait kısaltma ile birlikte (C/…) yazılacaktır. ÖrneÄin “kâÄıt ve karton/plastik” ambalajın %75’i kâÄıt karton ise kısaltması “C/PAP” Åeklinde olacaktır.

 

[2] Firma yetkilisi tarafından bu firma kodu kullanılarak, firma ile ilgili bilgilere ulaÅılacaktır. Bakanlık tarafından gerekli görülmedikçe firmaya ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

[3] Firma yetkilisi tarafından bu firma kodu kullanılarak, firma ile ilgili bilgilere ulaÅılacaktır. Bakanlık tarafından gerekli görülmedikçe firmaya ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

 

[4] Firma yetkilisi tarafından bu firma kodu kullanılarak, firma ile ilgili bilgilere ulaÅılacaktır. Bakanlık tarafından gerekli görülmedikçe firmaya ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

[5] Firma yetkilisi tarafından bu firma kodu kullanılarak, firma ile ilgili bilgilere ulaÅılacaktır. Bakanlık tarafından gerekli görülmedikçe firmaya ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

[6] Firma yetkilisi tarafından bu firma kodu kullanılarak, firma ile ilgili bilgilere ulaÅılacaktır. Bakanlık tarafından gerekli görülmedikçe firmaya ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

[7] 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına Ä°liÅkin YönetmeliÄin Ek-II B sinde yer alan iÅlemlerden herhangi birisini

 

[8] Geri Kazanım Yöntemi olarak R-1 kodunun seçilmesi durumunda kalorifik deÄerin girilmesi gerekmektedir.1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN