|
|
|
|
|
|
 

 
 MEVZUAT

» ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK  

 

BaÅbakanlık

Mevzuatı GeliÅtirme ve Yayın Genel MüdürlüÄünce Yayımlanır

KuruluÅ: 7 Ekim 1920

05.07.2008

CUMARTESÄ°

Sayı: 26927

 

 

          Çevre ve Orman BakanlıÄından:

 

ATIK YÖNETÄ°MÄ° GENEL ESASLARINA Ä°LÄ°ÅKÄ°N YÖNETMELÄ°K

 

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Ä°lkeler

 

 

          Amaç

          MADDE 1 – (1) Bu YönetmeliÄin amacı; atıkların oluÅumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan saÄlıÄına zarar vermeden yönetimlerinin saÄlanmasına yönelik genel esasların belirlenmesidir.

 

 

          Kapsam

          MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, EK-IV’de listesi verilen atıkları kapsar.

          (2) Bu Yönetmelik hükümleri,

          a) Atmosfere salınan gaz atıkları,

          b) Radyoaktif atıkları,

          c) TaÅ ocaÄı faaliyetleri ile mineral kaynakların aranması, çıkarılması, iÅlenmesi ve depolanması sonucu oluÅan atıkları,

          ç) Hayvan kadavraları ile tarımsal atıkları (tarımda kullanılan hayvan dıÅkısı ve diÄer doÄal ve tehlikeli olmayan maddeler),

          d) Sıvı haldeki atıklar hariç atık suları,

          e) Kullanım ömürleri bitmiÅ patlayıcıları ve atıklarını,

          kapsamaz.

 

 

          Dayanak

          MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11, 12 ve 13 üncü maddeleri ile 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman BakanlıÄı TeÅkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıÅtır.

 

          Tanımlar

          MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

          a) Atık: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluÅan, çevreye atılan veya bırakılan EK-1’de yer alan sınıflardaki herhangi bir maddeyi,

          b) Atık listesi: EK-IV’de verilen listeyi,

          c) Bakanlık: Çevre ve Orman BakanlıÄını,

          ç) Bertaraf: EK-II A’da yer alan iÅlemlerden herhangi birisini,

          d) Geri kazanım: EK-II B’de yer alan iÅlemlerden herhangi birisini,

          e) Sahip: Atık üreticisini veya atıÄı fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kiÅiyi,

          f) Toplama: TaÅıma amaçlı olarak atıÄın biriktirilmesi, ayrıÅtırılması ve/veya karıÅtırılmasını,

          g) Üretici: Faaliyetleri sonucu atık oluÅumuna neden olan kiÅi ve/veya atıÄın bileÅiminde veya yapısında bir deÄiÅikliÄe neden olacak ön iÅleme, karıÅtırma veya diÄer iÅlemleri yapan herhangi bir gerçek veya tüzel kiÅiyi,

          Ä) Yönetim: AtıÄın toplanması, taÅınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, bertaraf sahalarının kapatılma sonrası bakımı ve bu tür faaliyetlerin gözetim, denetim ve izlenmesini,

          ifade eder.

 

          Genel ilkeler

          MADDE 5 – (1) Atık yönetimine iliÅkin genel ilkeler Åunlardır;

          a) Atık üretiminin ve atıÄın zararlılıÄının,

          1) DoÄal kaynakların olabildiÄince az kullanıldıÄı temiz teknolojilerin geliÅtirilmesi ve kullanılması,

          2) Üretim, kullanım veya bertaraf aÅamalarında çevreye zarar vermeyecek veya en az zarar verecek Åekilde tasarlanan ürünlerin pazarlama ve teknik geliÅiminin saÄlanması,

          3) Geri kazanım sonrasında geriye kalan tehlikeli maddelerin nihai bertarafı için uygun tekniklerin geliÅtirilmesi ve uygulanması,

          suretiyle önlenmesi ve azaltılması esastır.

          b) Atık üretiminin kaçınılmaz olduÄu durumlarda geri dönüÅüm, tekrar kullanım ve ikincil hammadde elde etme amaçlı diÄer iÅlemler ile atıÄın geri kazanılması veya enerji kaynaÄı olarak kullanılması esastır.

          c) Atıkların ayırılması, toplanması, taÅınması, geri kazanılması ve bertarafı sırasında su, hava, toprak, bitki ve hayvanlar için risk yaratmayacak, gürültü, titreÅim ve koku yoluyla rahatsızlıÄa neden olmayacak, doÄal çevrenin olumsuz etkilenmesini önleyecek ve böylece çevre ve insan saÄlıÄına zarar vermeyecek yöntem ve iÅlemlerin kullanılması esastır.

          ç) Farklı türdeki atıkların kaynaÄında ayrı toplanması esastır.

          d) Atıklar, ilgili valilikten taÅıma lisansı almıŠkiÅi, kurum veya kuruluÅlar tarafından taÅınır. Ancak mevzuatta lisans alma zorunluluÄu getirilen atık türleri dıÅında belediyelerce veya belediyelerin denetiminde taÅınan atıklar, evsel ve tehlikesiz atıklar ile ambalaj atıÄı taÅıma iÅlemleri için taÅıma lisansı alınması zorunlu deÄildir.

          e) Atıklar, birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen Åartlara uyulmak kaydıyla üretildikleri yerde geri kazanılabilir veya bertaraf edilebilir. Bunun yapılmaması halinde atıÄın sahibi, atıklarının, bir atık taÅıyıcısı tarafından taÅınarak EK-II A’da veya EK-II B’de belirtilen iÅlemleri yapan ve bu amaçla Bakanlıktan lisans almıŠbir tesis tarafından geri kazanılmasını veya bertarafını saÄlamakla yükümlüdür.

          f) Atıkların en yakın ve en uygun olan tesiste, uygun yöntem ve teknolojiler kullanılarak bertaraf edilmesi esastır.

          g) Atıkların, lisanslı geri kazanım ve bertaraf tesisleri dıÅında yetkisiz kiÅi, kurum ve kuruluÅlar tarafından toplanması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi yasaktır.

          Ä) Her türlü faaliyet sırasında doÄal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılması amacıyla, atık oluÅumunu kaynaÄında azaltan ve atıkların geri kazanılmasını saÄlayan çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanılması esastır.

          h) Atıkların üretiminden ve yönetiminden sorumlu kiÅi, kurum ve kuruluÅlar, atık yönetiminin her aÅamasında atıkların çevre ve insan saÄlıÄına zarar vermesini önleyecek tedbirleri almakla yükümlüdür.

          ı) Atıkların yarattıÄı çevresel kirlenme ve bozulmadan doÄan zararlardan dolayı atıÄın sahipleri, taÅıyıcıları, geri kazanımcıları ve bertaraf edicileri müteselsilen kusur Åartı aranmaksızın sorumludurlar. Adı geçen sorumluların bu faaliyetler sonucu meydana gelen zararlardan dolayı genel hükümlere göre de tazminat sorumluluÄu saklıdır. Atıkların yönetiminden sorumlu kiÅilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doÄrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluÅlarınca yapılan ve/veya yapılması gereken harcamalar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atıkların yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir.

 

 

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Yasaklar ve Atık Yönetim Planı

 

          Kirletme yasaÄı

          MADDE 6 – (1) Atıkların izin verilen tesisler dıÅında geri kazanılması, bertaraf edilmesi ve/veya ettirilmesi; topraÄa, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara dökülmesi, dolgu yapılması ve depolanması suretiyle çevrenin kirletilmesi yasaktır.

          Ä°thalat yasaÄı

          MADDE 7 – (1) Tehlikeli atıkların, serbest bölgeler dahil Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giriÅi yasaktır.

 

          Atık yönetim planı ve bilgi aÄının oluÅturulması

          MADDE 8 – (1) Bakanlık, ulusal atık yönetim planı/planlarını hazırlamakla/hazırlatmakla yetkili ve görevlidir. Bu plan/planlar genel olarak aÅaÄıdaki hususları kapsar:

          a) Planlama dönemine iliÅkin olarak atıÄın kaynaÄı, miktarı ve türü,

          b) Atık yönetimine iliÅkin yasal düzenlemeler ve teknik Åartlar,

          c) Farklı Åekilde yönetilmesi gereken atıklar için yapılacak özel düzenlemeler,

          ç) Uygun geri kazanım, ara depolama ve bertaraf tesisleri,

          d) Lisans uygulamasından muaf tutulacak tesisler, atık türleri ve miktarları,

          e) Atık yönetimi konusunda yetkilendirilmiÅ gerçek veya tüzel kiÅiler,

          f) Bertaraf ve geri kazanım tesislerinin tahmini yatırım ve iÅletme maliyetleri.

          (2) Bakanlık, atıÄın en yakın ve en uygun tesiste, uygun metodlar ve teknolojiler kullanılarak bertaraf edilmesi amacıyla, atıÄın toplanması, sınıflandırılması ve iÅlenmesinde verimliliÄi arttırmak için alınacak tedbirler ile bertaraf tesisleri için bütüncül ve yeterli bilgi aÄı oluÅturur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yükümlülükler ve Atık Bertaraf Maliyetinin KarÅılanması

 

          Lisans alma yükümlülüÄü

          MADDE 9 – (1) EK-II A’da ve EK-II B’de belirtilen faaliyetleri yapan gerçek ve tüzel kiÅiler Bakanlıktan lisans almakla yükümlüdür.

          (2) Lisans, atık türleri ve miktarları, yasal teknik zorunluluklar, her aÅamada alınması gereken güvenlik önlemleri, geri kazanım ve bertaraf yöntemleri ile tesis alanına iliÅkin bilgileri içerir.

          (3) Lisans belirli bir süre için verilir, süresi sonunda talep edilmesi ve belirlenen Åartlara uyulması durumunda yenilenir. GerektiÄinde lisansa iliÅkin özel yaptırım ve koÅullar uygulanır.

          (4) EK-II A’da ve EK-II B’de bulunmayan yöntemleri kullanan ve yürürlükteki yasal ve teknik düzenlemelere uygun olmayan lisans talepleri reddedilir.

          (5) Bakanlık, atık yönetim planlarında türü ve miktarı belirtilmek suretiyle atıÄın üretildiÄi yerde kendi atıklarının geri kazanımını yapan ve piyasaya sürmemek üzere geri kazanılan ürünlerin tamamını aynı tesis içerisinde tekrar kullanan tesis veya kuruluÅları lisans uygulamasından muaf tutmaya yetkilidir. Ancak bu tesis veya kuruluÅlar Bakanlık tarafından kayıt altına alınır. Geri kazanımın üreticinin kendisi tarafından yapılması durumunda 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen esaslara uyulması zorunludur.

 

 

          TaÅıma lisansı alma yükümlülüÄü

          MADDE 10 – (1) Mevzuatta lisans alma zorunluluÄu getirilen atık türleri dıÅında belediyelerce veya belediyelerin denetiminde taÅınan atıklar ile evsel atıklar hariç olmak üzere atık taÅıma ve/veya toplama iÅlerini yapan kiÅi, kurum veya kuruluÅlar valiliklerden taÅıma lisansı almakla yükümlüdür. Evsel atıkların taÅıma ve toplama iÅlerini yapan kiÅi, kurum ve kuruluÅlar ise Bakanlık tarafından kayıt altına alınır.

 

 

          Kayıt tutma yükümlülüÄü

          MADDE 11 – (1) Atık üreten tesis ve iÅletmeler ile EK-II A’da ve EK-II B’de belirtilen bertaraf ve geri kazanım iÅlemlerini yapan kiÅi, kurum ve kuruluÅlar, atık türü ve atıÄın EK-IV’de belirtilen kod numarası, atık miktarı, atıÄın kaynaÄı, gönderildiÄi tesis, taÅıma Åekli ve atıÄın EK-II A’da ve EK-II B’de belirtilen yöntemlere göre tabi tutulduÄu iÅlemler hakkında kayıt tutmakla, tutulan kayıtları en az beÅ yıl süreyle muhafaza etmekle, BakanlıÄın belirleyeceÄi aralıklarla BakanlıÄa göndermekle ve BakanlıÄın inceleme ve denetimine sunmakla yükümlüdür.

 

          Mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüÄü

          MADDE 12 – (1) Tehlikeli atıkların toplanması, taÅınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar, faaliyetleri nedeniyle oluÅacak bir kaza dolayısıyla üçüncü Åahıslara ve çevreye verebilecekleri zararlara karÅı ilgili yönetmelik ile belirlenen esaslara göre tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar. Sigorta yaptırma zorunluluÄuna uymayan kurum, kuruluÅ ve iÅletmelere bu faaliyetler için izin verilmez.

 

          Bertaraf maliyetinin karÅılanması

          MADDE 13 – (1) Atık bertaraf maliyetinin, "kirleten öder" prensibine göre, atıÄın sahibi veya atıÄın kaynaklandıÄı ürünün üreticisi tarafından karÅılanması esastır.

          (2) Belediyeler, il özel idareleri veya bu kurumların oluÅturduÄu birlikler tarafından kurulan veya kurdurulan, iÅletilen veya iÅlettirilen evsel katı atık bertaraf tesislerinden yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacaÄı yatırım, iÅletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye, il genel meclisi veya birliklerce belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taÅıma ve bertaraf ücreti alınır. Tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dıÅında kullanılamaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atık Listesi ve AtıÄın Listede Tanımlanması

 

          Atık listesi

          MADDE 14 – (1) Bu YönetmeliÄin kapsamında yer alan atıkların listesi EK-IV’de verilmektedir.

          (2) Atık Listesinde adı geçen atıklar, 2 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan haller dıÅında bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

          (3) Atık listesi ve atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesine iliÅkin açıklayıcı kılavuzlar Bakanlık tarafından hazırlanır.

 

 

          Atık kodları

          MADDE 15 – (1) Atık Listesinde yer alan atıklar, altı haneli atık kodlarıyla ve ilgili iki haneli ve dört haneli bölüm baÅlıkları ile bütün olarak tanımlanır.

          (2) Atıklar ile ilgili yapılacak bütün çalıÅmalarda, atıÄın tanımına karÅılık gelen altı haneli atık kodunun tam olarak kullanılması zorunludur.

 

          Atık listesinde atık kodunun belirlenmesi

          MADDE 16 – (1) Atık Listesinde bir atıÄa karÅılık gelen atık kodunun belirlenmesi için aÅaÄıda belirtilen aÅamalar takip edilir;

          a) 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde atıÄın kaynaÄı ve bu atıÄa uygun altı haneli atık kodu belirlenir.

          b) AtıÄın kodunun belirlenmesi için, 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise 13, 14 ve 15 inci bölümler incelenir.

          c) Bu bölümlerde de uygun bir atık kodu bulunamaz ise atık, 16 ncı bölüme göre deÄerlendirilir.

          ç) EÄer atık, 16 ncı bölüme de uyarlanamıyorsa, Atık Listesindeki ana faaliyet kodlarına uygun olan ve sonu 99-baÅka türlü tanımlanamayan atıklar ile biten uygun atık kodu BakanlıÄın onayı ile kullanılır.

 

 

 

 

          Atık listesi ve tehlikeli atıklar

          MADDE 17 – (1) Atık Listesinde (*) ile iÅaretlenmiÅ atıklar tehlikeli atıktır. Tehlikeli atıklar, EK-III A’da listelenen özelliklerden bir veya daha fazlasına sahip atıklardır.

          (2) Atık Listesinde (A) iÅaretli atıklar, EK-III B’de yer alan tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girer. (M) iÅaretli atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılacak çalıÅmalarda, EK-III A’da listelenen özelliklerden H3-H8 ile H10 ve H11 ile ilgili deÄerlendirmeler, EK-III B’de yer alan konsantrasyon deÄerleri esas alınarak yapılır. Bu hüküm tehlikeli maddeler ile kontamine olmamıŠsaf metal alaÅımlar için geçerli deÄildir.

BEÅÄ°NCÄ° BÖLÜM

ÇeÅitli ve Son Hükümler

 

 

          Denetim

          MADDE 18 – (1) Atık üreten tesis ve iÅletmeler, EK-II A’da ve EK-II B’de belirtilen bertaraf ve geri kazanım iÅlemlerini yapan gerçek ve tüzel kiÅiler, 9 uncu maddenin  beÅinci fıkrasında belirtilen ve Bakanlık tarafından kayıt altına alınan tesis veya kuruluÅlar ile atık toplama ve/veya taÅıma iÅlerini yapan kiÅi, kurum ve kuruluÅlar Bakanlık tarafından periyodik olarak denetlenir.

          (2) Denetime tabi olan kiÅi, kurum ve kuruluÅlar, BakanlıÄın isteyeceÄi bilgi ve belgeleri vermek, yetkililerin yaptıracakları analiz ve ölçümlerin giderlerini karÅılamak, denetim sırasında her türlü kolaylıÄı göstermek zorundadır.

 

 

          Yürürlük

          MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüÄe girer.

 

 

          Yürütme

          MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK I

 

ATIK SINIFLARI

 

 

Q1    AÅaÄıda baÅka Åekilde belirtilmemiÅ üretim veya tüketim artıkları,

Q2    Standart dıÅı ürünler,

Q3    Son kullanım süresi geçmiÅ olan ürünler,

Q4    DökülmüÅ, niteliÄi bozulmuÅ ya da yanlıŠkullanıma maruz kalmıŠolan maddeler (örneÄin, kaza sonucu kontamine olmuÅ maddeler ve benzeri),

Q5    Aktiviteler sonucu kontamine olmuÅ ya da kirlenmiÅ maddeler (örneÄin, temizleme iÅlemi atıkları, ambalaj malzemeleri, konteynırlar ve benzeri),

Q6    Kullanılmayan kısımlar (örneÄin, bozuk piller ve bitik katalizörler ve benzeri),

Q7    Yararlı performans gösteremeyen maddeler (örneÄin, kontamine olmuÅ asitler, kontamine olmuÅ çözücüler, bitik yüzey iÅlem tuzları ve benzeri),

Q8    Endüstriyel iÅlem kalıntıları (örneÄin, cüruflar, dip tortusu ve benzeri),

Q9    KirliliÄin önlenmesi iÅlemlerinden kaynaklanan kalıntılar (örneÄin, yıkama çamurları, filtre tozları, kullanılmıŠfiltreler ve benzeri),

Q10  Makine/yüzey iÅlemleri kalıntıları (örneÄin, torna atıkları, frezeleme kırıntıları ve benzeri),

Q11  Hammadde çıkarılması ve iÅlenmesinden kaynaklanan kalıntılar (örneÄin, petrol sahası slopları, madencilik atıkları ve benzeri),

Q12  SaflıÄı bozulmuÅ materyaller  (örneÄin, PCB'lerle kontamine olmuÅ yaÄlar ve benzeri),

Q13  Yasa ile kullanımı yasaklanmıŠolan ürün, madde ve materyaller,

Q14  Sahibi tarafından artık kullanılmayan ürünler (örneÄin, tarımsal, evsel, ofis, ticari ve market kalıntıları ve benzeri),

Q15  Arazi ıslahı ve iyileÅtirilmesi faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan kontamine olmuÅ madde, materyal ve ürünler,

Q16  Yukarıdaki kategorilerde yer almayan herhangi madde, materyal ve ürünler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK II-A

 

 

BERTARAF YÖNTEMLERÄ°

 

 

D1    TopraÄın altında veya üstünde düzenli depolama (örneÄin, düzenli depolama ve benzeri),

D2    Arazi ıslahı (örneÄin, sıvı veya çamur atıkların toprakta biyolojik bozulmaya uÄraması ve benzeri),

D3    Derine enjeksiyon (örneÄin, pompalanabilir atıkların kuyulara, tuz kayalarına veya doÄal olarak bulunan boÅluklara enjeksiyonu ve benzeri),

D4    Yüzey doldurma (örneÄin, sıvı ya da çamur atıkların kovuklara, havuzlara ve lagünlere doldurulması ve benzeri),

D5    Özel mühendislik gerektiren düzenli depolama (çevreden ve herbiri ayrı olarak izole edilmiÅ ve örtülmüÅ hücresel depolama ve benzeri),

D6    Deniz/okyanus hariç bir su kütlesine boÅaltım

D7    Deniz yatakları dahil deniz/okyanuslara boÅaltım

D8    D1 ile D7 ve D9 ile D12 arasında verilen iÅlemlerden herhangi biri yoluyla atılan nihai bileÅiklerin veya karıÅımların oluÅmasına neden olan ve bu ekin baÅka bir yerinde ifade edilmeyen biyolojik iÅlemler,

D9    D1 ile D8 ve D10 ile D12 arasında verilen iÅlemlerden herhangi biri yoluyla atılan nihai bileÅiklerin veya karıÅımların oluÅmasına neden olan fiziksel-kimyasal iÅlemler (örneÄin, buharlaÅtırma, kurutma, kalsinasyon ve benzeri),

D10 Yakma (Karada)

D11  Yakma (Deniz üstünde)

D12  Sürekli depolama (bir madende konteynerların yerleÅtirilmesi ve benzeri),

D13 D1 ila D12 arasında belirtilen iÅlemlerden herhangi birine tabi tutulmadan önce harmanlama veya karıÅtırma,

D14 D1 ila D13 arasında belirtilen iÅlemlerden herhangi birine tabi tutulmadan önce yeniden ambalajlama,

D15 D1 ila D14 arasında belirtilen iÅlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar depolama (atıÄın üretildiÄi alan içinde geçici depolama, toplama hariç)

 

 

 

EK II B

 

GERÄ° KAZANIM Ä°ÅLEMLERÄ°

 

 

R1     Enerji üretimi amacıyla baÅlıca yakıt olarak veya baÅka Åekillerde kullanma

R2     Solvent (çözücü) ıslahı/yeniden üretimi,

R3     Solvent olarak kullanılmayan organik maddelerin ıslahı/geri dönüÅümü (kompost ve diÄer biyolojik dönüÅüm prosesleri dahil)

R4     Metallerin ve metal bileÅiklerinin ıslahı/geri dönüÅümü,

R5     DiÄer anorganik malzemelerin ıslahı/geri dönüÅümü,

R6     Asitlerin veya bazların yeniden üretimi,

R7     KirliliÄin azaltılması için kullanılan parçaların (bileÅenlerin) geri kazanımı,

R8     Katalizör parçalarının (bileÅenlerinin) geri kazanımı,

R9     YaÄların yeniden rafine edilmesi veya diÄer tekrar kullanımları,

R10   Ekolojik iyileÅtirme veya tarımcılık yararına sonuç verecek arazi ıslahı,

R11   R1 ila R10 arasındaki iÅlemlerden elde edilecek atıkların kullanımı,

R12   Atıkların R1 ila R11 arasındaki iÅlemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere deÄiÅimi,

R13   R1 ila R12 arasında belirtilen iÅlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atıkların depolanması (atıÄın üretildiÄi alan içinde geçici depolama, toplama hariç)

 

 

 

EK-III A

 

TEHLÄ°KELÄ° KABUL EDÄ°LEN ATIKLARIN ÖZELLÄ°KLERÄ°

 

 

H1 Patlayıcı

Alev etkisi altında patlayabilen ya da dinitrobenzenden daha fazla Åekilde Åoklara ve sürtünmeye hassas olan maddeler ve preparatlar, kendi baÅına kimyasal reaksiyon yolu ile belli bir sıcaklık ve basınçta hızla gaz oluÅmasına neden olabilecek madde veya atıklar.

 

H2 Oksitleyici

DiÄer maddelerle, özellikle de yanıcı maddelerle temas halinde iken yüksek oranda egzotermik reaksiyonlar gösteren maddeler ve preparatlar.

 

H3-A Yüksek oranda TutuÅabilenler

a) 21 0C’nin altında parlama noktasına sahip sıvı maddeler ve preparatlar (aÅırı tutuÅabilen sıvılar dahil),

b) Herhangi bir enerji kaynaÄı uygulaması olmaksızın ortam sıcaklıÄındaki hava ile temas ettiÄinde ısınabilen ve sonuç olarak tutuÅabilen maddeler ve preparatlar,

c) Bir ateÅleme kaynaÄı ile kısa süre temas ettiÄinde kolayca tutuÅabilen ve ateÅleme kaynaÄı uzaklaÅtırıldıktan sonra yanmaya ve tükenmeye devam eden katı maddeler ve preparatlar,

d) Normal basınçta, havada tutuÅabilen gazlı maddeler ve preparatlar,

e) Su veya nemli hava ile temas ettiÄinde, tehlikeli miktarda yüksek oranda yanıcı gazlara dönüÅen maddeler ve preparatlar.

 

H3-B TutuÅabilen

21 0C ye eÅit veya daha yüksek ya da 55 0C’ye eÅit ya da daha düÅük parlama noktasına sahip olan sıvı maddeler ve preparatlar.

 

H4 TahriÅ edici

Deri ile ya da balgam membranı ile ani, uzun süreli ya da tekrar eden temaslar halinde yanıÄa sebebiyet verebilen, korozif olmayan maddeler ve preparatlar.

 

H5 Zararlı

SolunduÄu veya yenildiÄinde ya da deriye nüfuz ettiÄinde belirli bir saÄlık riski içeren maddeler ve preparatlar.

 

H6 Toksik

SolunduÄunda veya yenildiÄinde ya da deriye nüfuz ettiÄinde, saÄlık yönünden ciddi, akut veya kronik risk oluÅturan ve hatta ölüme neden olan madde ve preparatlar.

 

H7 Kanserojen

SolunduÄunda veya yenildiÄinde ya da deriye nüfuz ettiÄinde, kansere yol açan veya etkisinin artmasına neden olan madde ve preparatlar.

 

H8 Korozif

Temas halinde canlı dokuları tahrip eden madde ve preparatlar.

 

H9 Enfeksiyon yapıcı

Ä°nsan veya diÄer canlı organizmalarda hastalıÄa neden olduÄu bilinen veya geçerli nedenler dolayısıyla güvenli olarak inanılan varlıÄının sürdürebilen mikroorganizmaları veya toksinleri içeren maddeler.

 

H10 Üreme yetisini azaltıcı

SolunduÄunda, yenildiÄinde veya deriye nüfuz ettiÄinde, doÄuÅtan gelen kalıtımsal olmayan sakatlıklara yol açan veya yol açma riskini artıran madde ve preparatlar.

 

 

 

 

H11 Mutajenik

SolunduÄunda, yendiÄinde veya deriye nüfuz ettiÄinde, kalıtsal genetik bozukluklara yol açan veya yol açma riskini artıran madde ve preparatlar.

 

H12

Havayla, suyla veya bir asitle temas etmesi sonucu zehirli veya çok zehirli gazları serbest bırakan madde veya preparatlar.

 

H13

Yukarıda listelenen karakterlerden herhangi birine sahip olan atıkların bertarafı esnasında ortaya çıkan madde ve preparatlar.

 

H14 Ekotoksik

Çevrenin bir veya daha fazla kesimi üzerinde ani veya gecikmeli zararlı etkiler gösteren veya gösterme riski taÅıyan madde ve preparatlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklama

1) Tehlikeli özelliklere iliÅkin etiketlemede kullanılacak iÅaretler için 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar YönetmeliÄi (Ek 4) kullanılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-III B

 

 

 

TEHLÄ°KELÄ° ATIK EÅÄ°K KONSANTRASYONLARI

 

 

a) Parlama noktası ≤  55 0C,

b) Yüksek seviyede zehirli olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %0,1 olması,

c) Zehirli olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %3 olması,

ç) Zararlı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %25 olması,

d) R35’e göre aÅındırıcı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %1 olması,

e) R34’e göre aÅındırıcı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %5 olması,

f) R41’e göre tahriÅ edici olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %10 olması,

g) R36, R37 ve R38’e göre tahriÅ edici olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥  %20 olması,

Ä) Kategori 1 ya da 2’de kanserojen etkisinin olduÄu bilinen bir maddelerdeki toplam konsantrasyonun ≥ %0,1 olması,

h) Kategori 3’de kanserojen etkisinin olduÄu bilinen bir maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %1 olması,

ı) R60 ya da R61’e göre üreme yetisini azaltıcı olarak sınıflandırılan Kategori 1 ya da 2 maddesindeki konsantrasyonun ≥%0,5 olması,

i) R62 ya da R63’e göre üreme yetisini azalttıÄı özelliÄi ile sınıflandırılan kategori 3 maddesindeki konsantrasyonun ≥ %5 olması

j) R46’ya göre kalıtımsal deÄiÅikliklere yol açıcı olarak sınıflandırılan Kategori 1 ya da 2 maddesindeki konsantrasyonun ≥ 0,1 olması,

k) R40’a göre kalıtımsal deÄiÅikliklere yol açıcı olarak sınıflandırılan Kategori 3 maddesindeki konsantrasyonun ≥ 1 de olması

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklama

R kodları (Risk durumu) 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar YönetmeliÄi (EK 7) de verilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-IV

 

ATIK LÄ°STESÄ°

 

        BÖLÜMLER

 

(01) Madenlerin aranması, çıkarılması, iÅletilmesi, fiziki ve kimyasal iÅleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıklar,

(02) Tarım, bahçıvanlık, su kültürü, ormancılık, avcılık ve balıkçılık, gıda üretimi ve iÅlemesi sonucu ortaya çıkan atıklar,

(03) AhÅap iÅleme ve kaÄıt, karton, kaÄıt hamuru, panel (sunta) ve mobilya üretiminden kaynaklanan atıklar,

(04) Deri, kürk ve tekstil endüstrilerinden kaynaklanan atıklar,

(05) Petrol rafinasyonu, doÄal gaz saflaÅtırma ve kömürün pirolitik iÅlenmesinden kaynaklanan atıklar,

(06) Anorganik kimyasal iÅlemlerden kaynaklanan atıklar,

(07) Organik kimyasal iÅlemlerden kaynaklanan atıklar,

(08) Astarlar (boyalar, vernikler ve vitrifiye emayeler), yapıÅkanlar, yalıtıcılar ve baskı mürekkeplerinin imalat, formülasyon tedarik ve kullanımından (Ä°FTK) kaynaklanan atıklar,

(09) FotoÄraf endüstrisinden kaynaklanan atıklar,

(10) Isıl iÅlemlerden kaynaklanan atıklar,

(11) Metal ve diÄer malzemelerin kimyasal yüzey iÅlemi ve kaplanması iÅlemlerinden kaynaklanan atıklar; demir dıÅı hidrometalurji,

(12) Metallerin ve plastiklerin fiziki ve mekanik yüzey iÅlemlerinden ve Åekillendirilmesinden kaynaklanan atıklar,

(13) YaÄ atıkları ve sıvı yakıt atıkları (yenilebilir yaÄlar, 05 ve 12  hariç),

(14) Atık organik çözücüler, soÄutucular ve itici gazlar (07 ve 08 hariç),

(15) Atık ambalajlar; baÅka bir Åekilde belirtilmemiÅ emiciler, silme bezleri, filtre malzemeleri ve koruyucu giysiler,

(16) Listede baÅka bir Åekilde belirtilmemiÅ atıklar,

(17) Ä°nÅaat ve yıkım atıkları (kirlenmiÅ alanlardan çıkartılan hafriyat dahil),

(18) Ä°nsan ve hayvan saÄlıÄı ve/veya bu konulardaki araÅtırmalardan kaynaklanan atıklar (doÄrudan saÄlıÄa iliÅkin olmayan mutfak ve restoran atıkları hariç)

(19) Atık yönetim tesislerinden, tesis dıÅı atık su arıtma tesislerinden ve insan tüketimi ve endüstriyel kullanım için su hazırlama tesislerinden kaynaklanan atıklar,

(20) Ayrı toplanmıŠfraksiyonlar dahil belediye atıkları (evsel atıklar ve benzer ticari, endüstriyel ve kurumsal atıklar).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIK LÄ°STESÄ°

 

01

(01) MADENLERÄ°N ARANMASI, ÇIKARILMASI, Ä°ÅLETÄ°LMESÄ°, FÄ°ZÄ°KÄ° VE KÄ°MYASAL Ä°ÅLEME TABÄ° TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR

 

01 01

Maden kazılarından kaynaklanan atıklar

 

01 01 01

Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar

 

01 01 02

Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atıklar

 

01 03

Metalik Minerallerin Fiziki ve Kimyasal Olarak Ä°Ålenmesinden Kaynaklanan Atıklar

 

01 03 04*

Sülfürlü cevherlerin iÅlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları

A

01 03 05*

Tehlikeli madde içeren diÄer maden atıkları

M

01 03 06

01 03 04 ve 01 03 05 dıÅındaki diÄer maden atıkları

 

01 03 07*

Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal iÅlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diÄer atıklar

M

01 03 08

01 03 07 dıÅındaki diÄer tozumsu ve pudramsı atıklar

 

01 03 09

01 03 07 dıÅındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur

 

01 03 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

01 04

Metalik Olmayan Minerallerin Fiziki ve Kimyasal Ä°Ålemlerinden Kaynaklanan Atıklar

 

01 04 07*

Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal iÅlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar

M

01 04 08

01 04 07 dıÅındaki atık kaya ve çakıl taÅı atıkları

 

01 04 09

Atık kum ve killer

 

01 04 10

01 04 07 dıÅındaki tozumsu ve pudramsı atıklar

 

01 04 11

01 04 07 dıÅındaki potas ve kaya tuzu iÅlemesinden kaynaklanan atıklar

 

01 04 12

01 04 07 ve 01 04 11 dıÅındaki minerallerin yıkanması ve temizlenmesinden kaynaklanan ince taneli atıklar ve diÄer atıklar

 

01 04 13

01 04 07 dıÅındaki taÅ yontma ve kesme iÅlemlerinden kaynaklanan atıklar

 

01 04 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

01 05

Sondaj Çamurları ve DiÄer Sondaj Atıkları

 

01 05 04

Temizsu sondaj çamurları ve atıkları

 

01 05 05*

YaÄ içeren sondaj çamurları ve atıkları

M

01 05 06*

Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diÄer sondaj atıkları

M

01 05 07

01 05 05 ve 01 05 06 dıÅındaki barit içeren sondaj çamurları ve atıkları

 

01 05 08

01 05 05 ve 01 05 06 dıÅındaki klorür içeren sondaj çamurları ve atıkları

 

01 05 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

02

TARIM, BAHÇIVANLIK, SU KÜLTÜRÜ, ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK, GIDA HAZIRLAMA VE Ä°ÅLEMEDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

02 01

Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar

 

02 01 01

Yıkama ve temizleme iÅlemlerinden kaynaklanan çamurlar

 

02 01 02

Hayvan dokusu atıkları

 

02 01 03

Bitki dokusu atıkları

 

02 01 04

Atık plastikler (ambalajlar hariç)

 

02 01 06

Ayrı toplanmıŠve saha dıÅında iÅlem görecek hayvan pislikleri, idrar ve tezek (pisletilmiÅ saman dahil), akan sıvılar

 

02 01 07

Ormancılık atıkları

 

02 01 08*

Tehlikeli maddeler içeren zirai kimyasal atıklar

M

02 01 09

02 01 08 dıÅındaki zirai kimyasal atıkları

 

02 01 10

Atık metal

 

02 01 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

02 02

Et, balık ve diÄer hayvansal kökenli gıda maddelerinin hazırlanmasından ve iÅlenmesinden kaynaklanan atıklar

 

02 02 01

Yıkama ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar

 

02 02 02

Hayvan dokusu atıÄı

 

02 02 03

Tüketime ya da iÅlenmeye uygun olmayan maddeler

 

02 02 04

Ä°Åletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

02 02 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

02 03

Meyve, sebze, tahıl, yenilebilir yaÄlar, kakao, kahve, çay ve tütünün hazırlanmasından ve iÅlenmesinden; konserve üretiminden, maya ve maya özütü üretiminden, molas hazırlanması ve fermantasyonundan kaynaklanan atıklar

 

02 03 01

Yıkama, temizleme, soyma, santrifüj ve ayırma iÅlemlerinden kaynaklanan çamurlar

 

02 03 02

Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar

 

02 03 03

Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklar

 

02 03 04

Tüketime ya da iÅlenmeye uygun olmayan maddeler

 

02 03 05

Ä°Åletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan atıklar

 

02 03 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

02 04

Åeker üretiminden kaynaklanan atıklar

 

02 04 01

Åeker pancarının temizlenmesinden ve yıkanmasından kaynaklanan toprak

 

02 04 02

Standart dıÅı kalsiyum karbonat

 

02 04 03

Ä°Åletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

02 04 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

02 05

Süt ürünleri endüstrisinden kaynaklanan atıklar

 

02 05 01

Tüketime ya da iÅlenmeye uygun olmayan maddeler

 

02 05 02

Ä°Åletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

02 05 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

02 06

Unlu mamuller ve Åekerleme endüstrisinden kaynaklanan atıklar

 

02 06 01

Tüketime ve iÅlenmeye uygun olmayan maddeler

 

02 06 02

Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar

 

02 06 03

Ä°Åletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

02 06 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

02 07

Alkollü ve alkolsüz içeceklerin (kahve, çay ve kakao hariç) üretiminden kaynaklanan atıklar

 

02 07 01

Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak sıkılmasından kaynaklanan atıklar

 

02 07 02

Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar

 

02 07 03

Kimyasal iÅlem atıkları

 

02 07 04

Tüketime ya da iÅlenmeye uygun olmayan maddeler

 

02 07 05

Ä°Åletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

02 07 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmayan atıklar

 

03

AHÅAP Ä°ÅLEME VE KAÄIT, KARTON, KAÄIT HAMURU, PANEL(SUNTA) VE MOBÄ°LYA ÜRETÄ°MÄ°NDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

03 01

AÄaç Ä°Ålemeden ve Sunta ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

 

03 01 01

AÄaç kabuÄu ve mantar atıkları

 

03 01 04*

Tehlikeli maddeler içeren talaÅ, yonga, kıymık, ahÅap, kontraplak ve kaplamalar

M

03 01 05

03 01 04 dıÅındaki talaÅ, yonga, kıymık, ahÅap, kontraplak ve kaplamalar

 

03 01 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

03 02

AhÅap Koruma Atıkları

 

03 02 01*

HalojenlenmemiÅ organik ahÅap koruyucu maddeler

A

03 02 02*

Organoklorlu ahÅap koruyucu maddeler

A

03 02 03*

Organometal içeren ahÅap koruyucu maddeler

A

03 02 04*

Anorganik ahÅap koruyucu maddeler

A

03 02 05*

Tehlikeli maddeler içeren diÄer ahÅap koruyucuları

M

03 02 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠahÅap koruyucuları

 

03 03

KaÄıt hamuru, kaÄıt ve kaÄıt karton üretim ve iÅlenmesinden kaynaklanan atıklar

 

03 03 01

AÄaç kabuÄu ve odun atıkları

 

03 03 02

YeÅil sıvı çamuru (piÅirme sıvısı geri kazanımından)

 

03 03 05

KaÄıt geri kazanım iÅleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurları

 

03 03 07

Atık kaÄıt ve kartonun hamur haline getirilmesi sırasında mekanik olarak ayrılan ıskartalar

 

03 03 08

Geri dönüÅüm amaçlı kaÄıt ve kartonun ayrıÅtırılmasından kaynaklanan atıklar

 

03 03 09

Kireç çamuru atıÄı

 

03 03 10

Mekanik ayırma sonucu oluÅan elyaf ıskartaları, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama maddesi çamuru

 

03 03 11

03 03 10 dıÅındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

03 03 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

04

DERÄ°, KÜRK VE TEKSTÄ°L ENDÜSTRÄ°LERÄ°NDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

04 01

Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

 

04 01 01

Sıyırma ve kireçleme ile deriden et sıyırma iÅleminden kaynaklanan atıklar

 

04 01 02

Kireçleme atıkları

 

04 01 03*

Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yaÄ giderme atıkları

M

04 01 04

Krom içeren sepi Åerbeti

 

04 01 05

Krom içermeyen sepi Åerbeti 

 

04 01 06

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içeren çamurlar

 

04 01 07

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içermeyen çamurlar

 

04 01 08

Krom içeren tabaklanmıŠatık deri (çivitli parçalar, tıraÅlamalar, kesmeler, parlatma tozu)

 

04 01 09

Perdah ve boyama atıkları

 

04 01 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

04 02

Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

 

04 02 09

Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiŠtekstil, elastomer, plastomer)

 

04 02 10

DoÄal ürünlerden oluÅan organik maddeler (örneÄin yaÄ, mum)

 

04 02 14*

Organik çözücüler içeren perdah atıkları

M

04 02 15

04 02 14 dıÅındaki perdah atıkları

 

04 02 16*

Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler

M

04 02 17

04 02 16 dıÅındaki boya maddeleri ve pigmentler

 

04 02 19*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

04 02 20

04 02 19 dıÅındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

04 02 21

Ä°ÅlenmemiÅ tekstil elyafı atıkları

 

04 02 22

Ä°ÅlenmiÅ tekstil elyafı atıkları

 

04 02 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

05

PETROL RAFÄ°NASYONU, DOÄAL GAZ SAFLAÅTIRMA VE KÖMÜRÜN PÄ°ROLÄ°TÄ°K Ä°ÅLENMESÄ°NDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

05 01

Petrol Rafinasyon Atıkları

 

05 01 02*

Tuz arındırma(tuz giderici) çamurları

A

05 01 03*

Tank dibi çamurları

A

05 01 04*

Asit alkil çamurları

A

05 01 05*

Petrol döküntüleri

A

05 01 06*

Ä°Åletme ya da ekipman bakım çalıÅmalarından kaynaklanan yaÄlı çamurlar

A

05 01 07*

Asit ziftleri

A

05 01 08*

DiÄer ziftler

A

05 01 09*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar

M

05 01 10

05 01 09 dıÅındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

05 01 11*

Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluÅan atıklar

A

05 01 12*

YaÄ içeren asitler

M

05 01 13

Kazan besleme suyu çamurları

 

05 01 14

SoÄutma kolonlarından kaynaklanan atıklar

 

05 01 15*

KullanılmıŠfiltre killeri

A

05 01 16

Petrol desülfürizasyonu sonucu oluÅan kükürt içeren atıklar

 

05 01 17

Bitüm

 

05 01 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

05 06

Kömürün Pirolitik Ä°Ålenmesinden Kaynaklanan Atıklar

 

05 06 01*

Asit ziftleri

A

05 06 03*

DiÄer ziftler

A

05 06 04

SoÄutma kolonlarından kaynaklanan atıklar

 

05 06 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmayan atıklar

 

05 07

DoÄal Gaz SaflaÅtırma ve Nakliyesinde OluÅan Atıklar

 

05 07 01*

Cıva içeren atıklar

M

05 07 02

Kükürt içeren atıklar

 

05 07 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

06

ANORGANÄ°K KÄ°MYASAL Ä°ÅLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

06 01

Asitlerin Ä°malat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (Ä°FTK) Kaynaklanan Atıklar

 

06 01 01*

Sülfürik asit ve sülfüröz asit

A

06 01 02*

Hidroklorik asit

A

06 01 03*

Hidroflorik asit

A

06 01 04*

Fosforik ve fosforöz asit

A

06 01 05*

Nitrik asit ve nitröz asit

A

06 01 06*

DiÄer asitler

A

06 01 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

06 02

Bazların Ä°malat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (Ä°FTK) Kaynaklanan Atıklar

 

06 02 01*

Kalsiyum hidroksit

A

06 02 03*

Amonyum hidroksit

A

06 02 04*

Sodyum ve potasyum hidroksit

A

06 02 05*

DiÄer bazlar

A

06 02 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

06 03

Tuzların ve Çözeltilerinin ve Metalik Oksitlerin Ä°malat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (Ä°FTK) Kaynaklanan Atıklar

 

06 03 11*

Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar

M

06 03 13*

AÄır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar 

M

06 03 14

06 03 11 ve 06 03 13 dıÅındaki katı tuzlar ve solüsyonlar

 

06 03 15*

AÄır metal içeren metal oksitler

M

06 03 16

06 03 15 dıÅındaki diÄer metal oksitler

 

06 03 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

06 04

06 03 DıÅındaki Metal Ä°çeren Atıklar

 

06 04 03*

Arsenik içeren atıklar

M

06 04 04*

Cıva içeren atıklar

M

06 04 05*

BaÅka aÄır metaller içeren atıklar

M

06 04 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

06 05

Ä°Åletme Sahası Ä°çerisindeki Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar

 

06 05 02*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

06 05 03

06 05 02 dıÅındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

06 06

Kükürtlü Kimyasallardan, Kükürtleyici Kimyasal Ä°Ålemlerinin Ä°malat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (Ä°FTK) Kaynaklanan Atıklar

 

06 06 02*

Tehlikeli kükürt bileÅenleri içeren atıklar

M

06 06 03

06 06 02 dıÅındaki kükürt bileÅenlerini içeren atıklar

 

06 06 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

06 07

Halojenlerin Ä°malat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (Ä°FTK) ve Halojenli Kimyasal Ä°Ålemlerden Kaynaklanan Atıklar

 

06 07 01*

Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar

M

06 07 02*

Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon

A

06 07 03*

Cıva içeren baryum sülfat çamuru

M

06 07 04*

Çözeltiler ve asitler, örneÄin kontakt asiti

A

06 07 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

06 08

Silikon ve Silikon Türevlerinin Ä°malat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (Ä°FTK) Kaynaklanan Atıklar

 

06 08 02*

Zararlı silikonlar içeren atıklar

M

06 08 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

06 09

Fosforlu Kimyasalların Ä°malat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (Ä°FTK) ve Fosforlu Kimyasal Ä°Ålenmesinden Kaynaklanan Atıklar

 

06 09 02

Fosforlu cüruf

 

06 09 03*

Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuÅ kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları

M

06 09 04

06 09 03 dıÅındaki kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları

 

06 09 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

06 10

Gübre Üretimi ve Azotlu Kimyasalların Ä°Ålenmesi ve Azot Kimyasalları Ä°malat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (Ä°FTK) Kaynaklanan Atıklar

 

06 10 02*

Tehlikeli maddeler içeren atıklar

M

06 10 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

06 11

Anorganik Pigmentlerin ve OpaklaÅtırıcıların Ä°malatından Kaynaklanan Atıklar

 

06 11 01

Titanyum dioksit üretiminden kaynaklanan kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları

 

06 11 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

06 13

BaÅka Bir Åekilde TanımlanmamıŠAnorganik Kimyasal Ä°Ålemlerden Kaynaklanan Atıklar

 

06 13 01*

Anorganik bitki koruma ürünleri, ahÅap koruma ürünleri ve diÄer biositler

A

06 13 02*

KullanılmıŠaktif karbon (06 07 02 hariç)

A

06 13 03

Karbon siyahı

 

06 13 04*

Asbest iÅlenmesinden kaynaklanan atıklar

A

06 13 05*

Kurum

A

06 13 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

07

ORGANÄ°K KÄ°MYASAL Ä°ÅLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

07 01

Temel Organik Kimyasal Maddelerin Ä°malat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (Ä°FTK) Kaynaklanan Atıklar

 

07 01 01*

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 01 03*

Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 01 04*

DiÄer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 01 07*

Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

A

07 01 08*

DiÄer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

A

07 01 09*

Halojenli filtre keki ve kullanılmıŠabsorbanlar

A

07 01 10*

DiÄer filtre kekleri ve kullanılmıŠabsorbanlar

A

07 01 11*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

07 01 12

07 01 11 dıÅındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

07 01 99

BaÅka Åekilde tanımlanmayan atıklar

 

07 02

Plastiklerin, Sentetik Kauçuk ve Yapay Elyafların Ä°malat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (Ä°FTK) Kaynaklanan Atıklar

 

07 02 01*

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 02 03*

Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 02 04*

DiÄer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 02 07*

Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

A

07 02 08*

DiÄer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

A

07 02 09*

Halojenli filtre kekleri ve kullanılmıŠabsorbanlar

A

07 02 10*

DiÄer filtre kekleri ve kullanılmıŠabsorbanlar

A

07 02 11*

Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

07 02 12

07 02 11 dıÅındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

07 02 13

Atık plastik

 

07 02 14*

Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları

M

07 02 15

07 02 14 dıÅındaki katkı maddelerinin atıkları

 

07 02 16*

Zararlı silikonlar içeren atıklar

M

07 02 17

07 02 16 dıÅında zararlı silikon içeren atıklar

 

07 02 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

07 03

Organik Boyaların ve Pigmentlerin Ä°malat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (Ä°FTK) Kaynaklanan Atıklar(06 11 dıÅındaki)

 

07 03 01*

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 03 03*

Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 03 04*

DiÄer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 03 07*

Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

A

07 03 08*

DiÄer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

A

07 03 09*

Halojenli filtre kekleri ve kullanılmıŠabsorbanlar

A

07 03 10*

DiÄer filtre kekleri ve kullanılmıŠabsorbanlar

A

07 03 11*

Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

07 03 12

07 03 11 dıÅındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

07 03 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

07 04

Organik Bitki Koruma Ürünlerinin (02 01 08 ve 02 01 09 hariç), AhÅap Koruyucu Olarak Kullanılan Maddelerin ( Ajanlarının) (03 02 Hariç) ve DiÄer Biositlerin Ä°malat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (Ä°FTK) Kaynaklanan Atıklar

 

07 04 01*

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 04 03*

Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 04 04*

DiÄer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 04 07*

Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

A

07 04 08*

DiÄer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

A

07 04 09*

Halojenli filtre kekleri ve kullanılmıŠabsorbanlar

A

07 04 10*

DiÄer filtre kekleri ve kullanılmıŠabsorbanlar

A

07 04 11*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

07 04 12

07 04 11 dıÅındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

07 04 13*

Tehlikeli madde içeren katı atıklar

M

07 04 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

07 05

Ä°laçların Ä°malat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (Ä°FTK) Kaynaklanan Atıklar

 

07 05 01*

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 05 03*

Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 05 04*

DiÄer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 05 07*

Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

A

07 05 08*

DiÄer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

A

07 05 09*

Halojenli filtre kekleri ve kullanılmıŠabsorbanlar

A

07 05 10*

DiÄer filtre tabakaları kekleri, kullanılmıŠabsorbanlar

A

07 05 11*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

07 05 12

07 05 11 dıÅındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

07 05 13*

Tehlikeli madde içeren katı atıklar

M

07 05 14

07 05 13 dıÅındaki katı atıklar

 

07 05 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

07 06

YaÄ, Gres, Sabun, Deterjan, Dezenfektan ve Kozmetiklerin Ä°malat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (Ä°FTK) Kaynaklanan Atıklar

 

07 06 01*

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 06 03*

Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 06 04*

DiÄer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 06 07*

Halojenli dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları

A

07 06 08*

DiÄer dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları

A

07 06 09*

Halojenli filtre kekleri ve kullanılmıŠabsorbanlar

A

07 06 10*

DiÄer filtre kekleri ve kullanılmıŠabsorbanlar

A

07 06 11*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

07 06 12

07 06 11 dıÅındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

07 06 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

07 07

BaÅka Bir Åekilde TanımlanmamıŠKimyasal ve Kimyasal Ürünlerinin Ä°malat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (Ä°FTK) Kaynaklanan Atıklar

 

07 07 01*

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 07 03*

Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 07 04*

DiÄer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

A

07 07 07*

Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

A

07 07 08*

DiÄer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

A

07 07 09*

Halojenli filtre kekleri ve kullanılmıŠabsorbanlar

A

07 07 10*

DiÄer filtre kekleri ve kullanılmıŠabsorbanlar

A

07 07 11*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

07 07 12

07 07 11 dıÅındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

07 07 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

08

ASTARLAR (BOYALAR, VERNÄ°KLER VE VÄ°TRÄ°FÄ°YE EMAYELER), YAPIÅKANLAR, MACUNLAR VE BASKI MÜREKKEPLERÄ°NÄ°N ÜRETÄ°M, FORMÜLASYON, TEDARÄ°K VE KULLANIMINDAN (Ä°FTK) KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

08 01

Boya ve VerniÄin Ä°malat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (Ä°FTK) ve Sökülmesinden Kaynaklanan Atıklar

 

08 01 11*

Organik çözücüler ya da diÄer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler

M

08 01 12

08 01 11 dıÅındaki atık boya ve vernikler

 

08 01 13*

Organik çözücüler ya da diÄer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurları

M

08 01 14

08 01 13 dıÅındaki boya ve vernik çamurları

 

08 01 15*

Organik çözücüler ya da diÄer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlar

M

08 01 16

08 01 15 dıÅındaki boya ve vernik içeren sulu çamurlar

 

08 01 17*

Organik çözücüler ya da diÄer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniÄin sökülmesinden kaynaklanan atıklar

M

08 01 18

08 01 17 dıÅındaki boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar

 

08 01 19*

Organik çözücüler ya da diÄer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlar

M

08 01 20

08 01 19 dıÅındaki sulu boya ya da vernik içeren sulu süspansiyonlar

 

08 01 21*

Boya ya da vernik sökücü atıkları

A

08 01 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

08 02

DiÄer Kaplama Maddelerinin (Seramik Kaplama Dahil) Ä°malat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (Ä°FTK) Kaynaklanan Atıklar

 

08 02 01

Atık kaplama tozları

 

08 02 02

Seramik malzemeler içeren sulu  çamurlar

 

08 02 03

Seramik malzemeler içeren sulu süspansiyonlar

 

08 02 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

08 03

Baskı Mürekkeplerinin Ä°malat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (Ä°FTK) Kaynaklanan Atıklar

 

08 03 07

Mürekkep içeren sulu çamurlar

 

08 03 08

Mürekkep içeren sulu sıvı atıklar

 

08 03 12*

Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları

M

08 03 13

08 03 12 dıÅındaki mürekkep atıkları

 

08 03 14*

Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları

M

08 03 15

08 05 14 dıÅındaki mürekkep çamurları

 

08 03 16*

Atık aÅındırma solüsyonları

A

08 03 17*

Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri

M

08 03 18

08 03 18 dıÅındaki atık baskı tonerleri

 

08 03 19*

DaÄıtıcı yaÄ

A

08 03 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

08 04

YapıÅkanlar ve Yalıtıcıların Ä°malat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (Ä°FTK) Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil)

 

08 04 09*

Organik çözücüler ya da diÄer tehlikeli maddeler içeren atık yapıÅkanlar ve dolgu macunları

M

08 04 10

08 04 09 dıÅındaki atık yapıÅkanlar ve dolgu macunları

 

08 04 11*

Organik çözücüler ya da diÄer tehlikeli maddeler içeren yapıÅkan ve dolgu macunu çamurları

M

08 04 12

08 04 11 dıÅındaki yapıÅkan ve dolgu macunu çamurları

 

08 04 13*

Organik çözücüler ya da diÄer tehlikeli maddeler içeren sulu yapıÅkan veya dolgu macunu çamurları

M

08 04 14

08 04 13 dıÅındaki sulu organik yapıÅkan veya dolgu macunu çamurları

 

08 04 15*

Organik çözücüler ya da diÄer tehlikeli maddeler içeren sulu yapıÅkan veya dolgu macunlarının sıvı atıkları 

M

08 04 16

08 04 15 dıÅındaki yapıÅkan veya dolgu macunlarının sulu atıkları

 

08 04 17*

Reçine yaÄı

A

08 04 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

08 05

08’de BaÅka Åekilde TanımlanmamıŠAtıklar

 

08 05 01*

Atık izosiyanatlar

A

09

FOTOÄRAF ENDÜSTRÄ°SÄ°NDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

09 01

FotoÄraf Endüstrisi Atıkları

 

09 01 01*

Su bazlı banyo ve aktifleÅtirici solüsyonları

A

09 01 02*

Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonu

A

09 01 03*

Çözücü bazlı banyo solüsyonları

A

09 01 04*

Sabitleyici solüsyonlar

A

09 01 05*

AÄartıcı solüsyonları ve aÄartıcı sabitleyici solüsyonlar

A

09 01 06*

FotoÄrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluÅan gümüÅ içeren atıklar

M

09 01 07

GümüÅ veya da gümüÅ bileÅenleri içeren fotoÄraf filmi ve kaÄıdı

 

09 01 08

GümüÅ veya gümüÅ bileÅenleri içermeyen fotoÄraf filmi ve kaÄıdı

 

09 01 10

Pilsiz çalıÅan tek kullanımlık fotoÄraf makineleri

 

09 01 11*

16 06 01, 16 06 02 ya da 16 06 03’ün altında geçen pillerle çalıÅan tek kullanımlık fotoÄraf makineleri

A

09 01 12

09 01 11 dıÅındaki pille çalıÅan tek kullanımlık fotoÄraf makineleri

 

09 01 13*

09 01 06 dıÅındaki gümüÅ geri kazanımı için yapılan arıtmadan kalan sulu sıvı atıklar

A

09 01 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

10

ISIL Ä°ÅLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

10 01

Enerji Santrallerinden ve DiÄer Yakma Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar (19 Hariç)

 

10 01 01

(10 01 04’ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu

 

10 01 02

Uçucu kömür külü

 

10 01 03

Turba ve iÅlenmenmiÅ odundan kaynaklanan uçucu kül

 

10 01 04*

Uçucu yaÄ külü ve kazan tozu

A

10 01 05

Baca gazı kükürt giderme iÅleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı katı atıklar

 

10 01 07

Baca gazı kükürt giderme iÅleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı çamurlar

 

10 01 09*

Sülfürik asit

A

10 01 13*

Yakıt olarak kullanılan emülsifiye hidrokarbonların uçucu külleri

A

10 01 14*

Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren dip külü, cüruf ve kazan tozu

M

10 01 15

10 01 14 dıÅındaki birlikte yakılmadan (co-incineration) kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu

 

10 01 16*

Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren uçucu kül

M

10 01 17

10 01 16 dıÅındaki birlikte yakılmadan (co-incineration) kaynaklanan uçucu kül

 

10 01 18*

Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları

M

10 01 19

10 01 05, 10 01 07 ve 10 01 18 dıÅındaki gaz temizleme atıkları

 

10 01 20*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

10 01 21

10 01 20 dıÅındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

10 01 22*

Kazan temizlemesi sonucu çıkan tehlikeli maddeler içeren sulu çamurlar

M

10 01 23

10 01 22 dıÅındaki kazan temizlemesi sonucu çıkan sulu çamurlar

 

10 01 24

AkıÅkan yatak kumları

 

10 01 25

Termik santrallerin yakıt depolama ve hazırlama iÅlemlerinden çıkan atıklar

 

10 01 26

SoÄutma suyu iÅlemlerinden çıkan atıklar

 

10 01 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

10 02

Demir ve Çelik Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

 

10 02 01

Cüruf iÅleme atıkları

 

10 02 02

Ä°ÅlenmemiÅ cüruf

 

10 02 07*

Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar

M

10 02 08

10 02 07 dıÅında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar

 

10 02 10

Haddehane tufalı

 

10 02 11*

SoÄutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yaÄ içerikli atıklar

M

10 02 12

10 02 11 dıÅındaki soÄutma suyu arıtma atıkları

 

10 02 13*

Gaz arıtımı sonucu oluÅan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

M

10 02 14

10 02 13 dıÅındaki gaz arıtımı sonucu oluÅan çamurlar ve filtre kekleri

 

10 02 15

DiÄer çamurlar ve filtre kekleri

 

10 02 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

10 03

Alüminyum Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

 

10 03 02

Anot hurdaları

 

10 03 04*

Birincil üretim cürufları

A

10 03 05

Atık alüminyum oksit

 

10 03 08*

Ä°kincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları

A

10 03 09*

Ä°kincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar

A

10 03 15*

Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir köpükler

M

10 03 16

10 03 05 dıÅındaki köpükler

 

10 03 17*

Anot üretiminden kaynaklanan katranlı atıklar

M

10 03 18

10 03 17 dıÅındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar

 

10 03 19*

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

M

10 03 20

10 03 19 dıÅındaki baca gazı tozu

 

10 03 21*

Tehlikeli maddeler içeren diÄer partiküller ve tozlar (öÄütücü deÄirmen tozu dahil)

M

10 03 22

10 03 21 dıÅındaki partiküller ve tozlar (öÄütücü deÄirmen tozu dahil)

 

10 03 23*

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları

M

10 03 24

10 03 23 dıÅındaki gaz arıtımı katı atıkları

 

10 03 25*

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri

M

10 03 26

10 03 25 dıÅındaki gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri

 

10 03 27*

SoÄutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yaÄ içerikli atıklar

M

10 03 28

10 03 27 dıÅındaki soÄutma suyu arıtma atıkları

 

10 03 29*

Tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan ve tehlikeli maddeler içeren atıklar

M

10 03 30

10 03 29 dıÅındaki tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan atıklar

 

10 03 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

10 04

KurÅun Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

 

10 04 01*

Birincil ve ikincil üretim cürufları

A

10 04 02*

Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler

A

10 04 03*

Kalsiyum arsenat

A

10 04 04*

Baca gazı tozu

A

10 04 05*

DiÄer partiküller ve toz

A

10 04 06*

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar 

A

10 04 07*

Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri

A

10 04 09*

SoÄutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yaÄ içerikli atıklar

M

10 04 10

10 04 09 dıÅındaki soÄutma suyu arıtma atıkları

 

10 04 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

10 05

Çinko Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

 

10 05 01

Birincil ve ikincil üretim cürufları

 

10 05 03*

Baca gazı tozu

A

10 05 04

DiÄer partiküller ve toz

 

10 05 05*

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

A

10 05 06*

Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri

A

10 05 08*

SoÄutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yaÄ içerikli atıklar

M

10 05 09

10 05 08 dıÅındaki soÄutma suyu arıtma atıkları

 

10 05 10*

Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler

M

10 05 11

10 05 10 dıÅındaki cüruf ve köpükler

 

10 05 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

10 06

Bakır Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

 

10 06 01

Birincil ve ikincil üretim cürufları

 

10 06 02

Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler

 

10 06 03*

Baca gazı tozu

A

10 06 04

DiÄer partiküller ve toz

 

10 06 06*

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

A

10 06 07*

Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri

A

10 06 09*

SoÄutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yaÄ içeren atıklar

M

10 06 10

10 06 09 dıÅındaki soÄutma suyu arıtma atıkları

 

10 06 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

10 07

GümüÅ, Altın ve Platin Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

 

10 07 01

Birincil ve ikincil üretim cürufları

 

10 07 02

Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler

 

10 07 03

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

 

10 07 04

DiÄer partiküller ve toz

 

10 07 05

Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri

 

10 07 07*

SoÄutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yaÄ içeren atıklar

M

10 07 08

10 07 07 dıÅındaki soÄutma suyu arıtma atıkları

 

10 07 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

10 08

Demir DıÅı Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

 

10 08 04

Partiküller ve toz

 

10 08 08*

Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan tuz cürufu

A

10 08 09

DiÄer cüruflar

 

10 08 10*

Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler

M

10 08 11

10 08 10 dıÅındaki cüruf, toz ve kırpıntılar

 

10 08 12*

Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar

M

10 08 13

10 08 12 dıÅındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar

 

10 08 14

Anot hurdası

 

10 08 15*

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

M

10 08 16

10 08 15 dıÅındaki baca gazı tozu

 

10 08 17*

Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

M

10 08 18

10 08 17 dıÅındaki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri

 

10 08 19*

SoÄutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yaÄ içeren atıklar

M

10 08 20

10 08 19 dıÅındaki soÄutma suyu arıtma atıkları

 

10 08 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

10 09

Demir Döküm Ä°Åleminden Kaynaklanan Atıklar

 

10 09 03

Ocak cürufları

 

10 09 05*

Henüz döküm yapılamamıÅ, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları

M

10 09 06

10 09 05 dıÅında henüz döküm yapılamamıŠmaça ve kum döküm kalıpları

 

10 09 07*

Döküm yapılmıŠtehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları

M

10 09 08

10 09 07 dıÅında döküm yapılmıŠmaça ve kum döküm kalıpları

 

10 09 09*

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

M

10 09 10

10 09 09 dıÅındaki baca gazı tozu

 

10 09 11*

Tehlikeli maddeler içeren diÄer partiküller

M

10 09 12

10 09 11 dıÅındaki diÄer partiküller

 

10 09 13*

Tehlikeli maddeler içeren atık baÄlayıcılar

M

10 09 14

10 09 13 dıÅındaki atık baÄlayıcılar

 

10 09 15*

Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atıÄı

M

10 09 16

10 09 15 dıÅındaki çatlak belirleme kimyasalları atıÄı

 

10 09 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

10 10

Demir DıÅı Döküm Atıkları

 

10 10 03

Ocak cürufları

 

10 10 05*

Henüz döküm yapılamamıÅ, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları

M

10 10 06

10 10 05 dıÅındaki henüz döküm yapılamamıŠmaça ve kum döküm kalıpları

 

10 10 07*

Döküm yapılmıŠtehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları

M

10 10 08

10 10 07 dıÅındaki döküm yapılmıŠmaça ve kum döküm kalıpları

 

10 10 09*

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

M

10 10 10

10 10 09 dıÅındaki baca gazı tozu

 

10 10 11*

Tehlikeli maddeler içeren diÄer partiküller

M

10 10 12

10 10 11 dıÅındaki diÄer partiküller

 

10 10 13*

Tehlikeli maddeler içeren baÄlayıcı atıkları

M

10 10 14

10 10 13 dıÅındaki baÄlayıcı atıkları

 

10 10 15*

Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atıÄı

M

10 10 16

10 10 15 dıÅındaki çatlak belirleme kimyasalları atıÄı

 

10 10 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

10 11

Cam ve Cam Ürünleri Üretim Atıkları

 

10 11 03

Cam elyaf atıkları

 

10 11 05

Partiküller ve toz

 

10 11 09*

Isıl iÅlemden önce hazırlanan tehlikeli maddeler içeren harman atıÄı

M

10 11 10

10 11 09 dıÅında ısıl iÅlemden önce hazırlanan harman atıÄı

 

10 11 11*

AÄır metaller içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneÄin katot ıÅın tüplerinden)

M

10 11 12

10 11 11 dıÅındaki atık camlar

 

10 11 13*

Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öÄütme çamuru

M

10 11 14

10 11 13 dıÅındaki cam parlatma ve öÄütme çamuru

 

10 11 15*

Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar

M

10 11 16

10 11 15 dıÅında baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar 

 

10 11 17*

Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

M

10 11 18

10 11 17 dıÅındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri

 

10 11 19*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar

M

10 11 20

10 11 19 dıÅındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan katı atıklar

 

10 11 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

10 12

Seramik Ürünler, TuÄlalar, Fayanslar ve Ä°nÅaat Malzemelerinin Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

 

10 12 01

Isıl iÅlem öncesi karıÅım hazırlama atıkları

 

10 12 03

Partiküller ve toz

 

10 12 05

Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri

 

10 12 06

Iskarta kalıplar

 

10 12 08

Atık seramikler, tuÄlalar, fayanslar ve inÅaat malzemeleri (ısıl iÅlem sonrası)

 

10 12 09*

Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar

M

10 12 10

10 12 09 dıÅındaki gaz arıtma katı atıkları

 

10 12 11*

AÄır metaller içeren sırlama atıkları

M

10 12 12

10 12 11 dıÅındaki sırlama atıkları

 

10 12 13

Saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamur

 

10 12 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

10 13

Çimento, Kireç ve Alçı ve Bunlardan Yapılan Ürünlerin Üretim Atıkları

 

10 13 01

Isıl iÅlem öncesi karıÅım hazırlama atıkları

 

10 13 04

Kirecin kalsinasyon ve hidratasyonundan kaynaklanan atıklar

 

10 13 06

Partiküller ve toz (10 13 12 ve 10 13 13 hariç)

 

10 13 07

Gaz arıtma çamuru ve filtre kekleri

 

10 13 09*

Asbestli çimento üretiminden kaynaklanan asbest içeren atıklar

M

10 13 10

10 13 09 dıÅındaki asbestli çimento üretimi atıkları

 

10 13 11

10 13 09 ve 10 13 10 dıÅındaki çimento bazlı kompozit malzeme üretim atıkları

 

10 13 12*

Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar

M

10 13 13

10 13 12 dıÅındaki gaz arıtma katı atıkları

 

10 13 14

Atık beton ve beton çamurları

 

10 13 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

10 14

Krematoryum Atıkları

 

10 14 01*

Gaz temizlemeden kaynaklanan cıva içeren atıklar

A

11

METAL VE DÄ°ÄER MALZEMELERÄ°N KÄ°MYASAL YÜZEY Ä°ÅLEMÄ° VE KAPLANMASI Ä°ÅLEMLERÄ°NDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR; DEMÄ°R DIÅI HÄ°DROMETALURJÄ°

 

11 01

Metal ve DiÄer Malzemelerin Kimyasal Yüzey Ä°Ålemi ve Kaplanmasından Kaynaklanan Atıklar (Örn: Galvanizleme, Çinko Kaplama, Dekapaj, Asitle Sıyırma, Fosfatlama, Alkalin Degradasyonu, Anotlama)

 

11 01 05*

Sıyırma asitleri (parlatma asitleri)

A

11 01 06*

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠasitler

A

11 01 07*

Sıyırma bazları

A

11 01 08*

Fosfatlama çamurları

A

11 01 09*

Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

M

11 01 10

11 01 09 dıÅındaki çamurlar ve filtre kekleri

 

11 01 11*

Tehlikeli maddeler içeren sulu durulama sıvıları

M

11 01 12

11 01 11 dıÅındaki sulu durulama sıvıları

 

11 01 13*

Tehlikeli maddeler içeren yaÄ alma atıkları

M

11 01 14

11 01 13 dıÅındaki yaÄ alma atıkları

 

11 01 15*

Membran ya da iyon deÄiÅim sistemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sıvı ve çamurlar

M

11 01 16*

DoymuÅ ya da bitik iyon deÄiÅim reçineleri

A

11 01 98*

Tehlikeli maddeler içeren diÄer atıklar

M

11 01 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

11 02

Demir DıÅındaki Madenlerin Hidrometalürjik Ä°Ålenmesinin Atıkları

 

11 02 02*

Çinko hidrometalürjisi (jarosid ve goetid dahil) çamurları

A

11 02 03

Sulu elektrolitik iÅlemleri için üretilen anot üretim atıkları

 

11 02 05*

Bakır hidrometalürjisi iÅlemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar

M

11 02 06

11 02 05 dıÅındaki bakır hidrometalürjisi atıkları

 

11 02 07*

Tehlikeli maddeler içeren diÄer atıklar

M

11 02 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

11 03

Tavlama Ä°Ålemleri Çamurları ve Katı Maddeleri

 

11 03 01*

Siyanür içeren atıklar

A

11 03 02*

DiÄer atıklar

A

11 05

Sıcak Galvanizleme Ä°Ålemleri Atıkları

 

11 05 01

Katı çinko

 

11 05 02

Çinko külü

 

11 05 03*

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

A

11 05 04*

Iskarta flaks malzemeler

A

11 05 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

12

METALLERÄ°N VE PLASTÄ°KLERÄ°N FÄ°ZÄ°KÄ° VE MEKANÄ°K YÜZEY Ä°ÅLEMLERÄ°NDEN VE ÅEKÄ°LLENDÄ°RÄ°LMESÄ°NDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

12 01

Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey Ä°Ålemlerinden ve Biçimlendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar

 

12 01 01

Demir metal çapakları ve talaÅları

 

12 01 02

Demir metal toz ve parçacıklar

 

12 01 03

Demir dıÅı metal çapakları ve talaÅları

 

12 01 04

Demir dıÅı metal toz ve parçacıklar

 

12 01 05

Plastik yongalar ve çapaklar

 

12 01 06*

Halojen içeren madeni bazlı iÅleme yaÄları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)

A

12 01 07*

Halojen içermeyen madeni bazlı iÅleme yaÄları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)

A

12 01 08*

Halojen içeren iÅleme emülsiyon ve solüsyonları

A

12 01 09*

Halojen içermeyen iÅleme emülsiyon ve solüsyonları

A

12 01 10*

Sentetik iÅleme yaÄları

A

12 01 12*

KullanılmıŠ(mum) parafin ve yaÄlar 

A

12 01 13

Kaynak atıkları

 

12 01 14*

Tehlikeli maddeler içeren iÅleme çamurları

M

12 01 15

12 01 14 dıÅındaki iÅleme çamurları

 

12 01 16*

Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları

M

12 01 17

12 01 16 dıÅındaki kumlama maddeleri atıkları

 

12 01 18*

YaÄ içeren metalik çamurlar (öÄütme, bileme ve freze tortuları)

M

12 01 19*

Biyolojik olarak kolay bozunur iÅleme yaÄı

A

12 01 20*

Tehlikeli maddeler içeren öÄütme parçaları ve öÄütme maddeleri

M

12 01 21

12 01 20 dıÅındaki öÄütme parçaları ve öÄütme maddeleri

 

12 01 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

12 03

Su ve Buhar YaÄ Alma Ä°Ålemlerinden Kaynaklanan Atıklar (11 Hariç)

 

12 03 01*

Sulu yıkama sıvıları

A

12 03 02*

Buhar yaÄ alma atıkları

A

13

YAÄ ATIKLARI VE SIVI YAKIT ATIKLARI (YENÄ°LEBÄ°LÄ°R YAÄLAR, 05 VE 12 HARÄ°Ç)

 

 

13 01

Atık Hidrolik YaÄlar

 

13 01 01*

PCB (1) içeren hidrolik yaÄlar

A

13 01 04*

Klor içeren emülsiyonlar

A

13 01 05*

Klor içermeyen emülsiyonlar

A

13 01 09*

Mineral esaslı klor içeren hidrolik yaÄlar

A

13 01 10*

Mineral esaslı klor içermeyen hidrolik yaÄlar

A

13 01 11*

Sentetik hidrolik yaÄlar

A

13 01 12*

Kolayca biyolojik olarak bozunabilir hidrolik yaÄlar

A

13 01 13*

DiÄer hidrolik yaÄlar

A

13 02

Atık Motor, Åanzıman ve YaÄlama YaÄları

 

13 02 04*

Mineral esaslı klor içeren motor, Åanzıman ve yaÄlama yaÄları

A

13 02 05*

Mineral esaslı klor içermeyen motor, Åanzıman ve yaÄlama yaÄları

A

13 02 06*

Sentetik motor, Åanzıman ve yaÄlama yaÄları

A

13 02 07*

Kolayca biyolojik olarak bozunabilir motor, Åanzıman ve yaÄlama yaÄları

A

13 02 08*

DiÄer motor, Åanzıman ve yaÄlama yaÄları

A

13 03

Atık Yalıtım ve Isı Ä°letim YaÄları

 

13 03 01*

PCB’ler içeren yalıtım ya da ısı iletim yaÄları

A

13 03 06*

13 03 01 dıÅındaki mineral esaslı klor içeren yalıtım ve ısı iletim yaÄları

A

13 03 07*

Mineral esaslı klor içermeyen yalıtım ve ısı iletim yaÄları 

A

13 03 08*

Sentetik yalıtım ve ısı iletim yaÄları

A

13 03 09*

Kolayca biyolojik olarak bozunabilir yalıtım ve ısı iletim yaÄları

A

13 03 10*

DiÄer yalıtım ve ısı iletim yaÄları

A

13 04

Sintine YaÄları

 

13 04 01*

Nehir ve göl seyrüseferinden (iç su yolu denizciliÄinden) kaynaklanan sintine yaÄları

A

13 04 02*

Ä°skele kanalizasyonlarından(mendirekten) kaynaklanan sintine yaÄları

A

13 04 03*

DiÄer denizcilik seyrüseferinden kaynaklanan sintine yaÄları

A

13 05

YaÄ/Su Ayırıcısı Ä°çerikleri

 

13 05 01*

Kum odacıÄından ve yaÄ/su ayırıcısından çıkan katılar

A

13 05 02*

YaÄ/su ayırıcısından çıkan çamurlar

A

13 05 03*

Yakalayıcı (interseptör) çamurları

A

13 05 06*

YaÄ/su ayırıcılarından çıkan yaÄ

A

13 05 07*

YaÄ/su ayırıcılarından çıkan yaÄlı su

A

13 05 08*

Kum odacıÄından ve yaÄ/su ayırıcılarından çıkan karıÅık atıklar

A

13 07

Sıvı Yakıtların Atıkları

 

13 07 01*

Fuel-oil ve mazot

A

13 07 02*

Benzin

A

13 07 03*

DiÄer yakıtlar (karıÅımlar dahil)

A

13 08

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠyaÄ atıkları

 

13 08 01*

Tuz giderim çamurları ya da emülsiyonları

A

13 08 02*

DiÄer emülsiyonlar

A

13 08 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

14

ATIK ORGANÄ°K ÇÖZÜCÜLER, SOÄUTUCULAR VE Ä°TÄ°CÄ° GAZLAR (07 VE 08 HARÄ°Ç)

 

14 06

Atık Organik Çözücüler, SoÄutucular ve Köpük/Aerosol Ä°tici Gazlar

 

14 06 01*

Kloroflorokarbonlar, HCFC, HFC

A

14 06 02*

DiÄer halojenli çözücüler ve çözücü karıÅımları

A

14 06 03*

DiÄer çözücüler ve çözücü karıÅımları

A

14 06 04*

Halojenli çözücüler içeren çamurlar veya katı atıklar

A

14 06 05*

DiÄer çözücüleri içeren çamurlar veya katı atıklar

A

15

ATIK AMBALAJLAR; BAÅKA BÄ°R ÅEKÄ°LDE BELÄ°RTÄ°LMEMÄ°Å EMÄ°CÄ°LER, SÄ°LME BEZLERÄ°, FÄ°LTRE MALZEMELERÄ° VE KORUYUCU GÄ°YSÄ°LER

 

15 01

Ambalaj (Belediyenin Ayrı ToplanmıŠAmbalaj Atıkları Dahil)

 

15 01 01

KaÄıt ve karton ambalaj

 

15 01 02

Plastik ambalaj

 

15 01 03

AhÅap ambalaj

 

15 01 04

Metalik ambalaj

 

15 01 05

Kompozit ambalaj

 

15 01 06

KarıÅık ambalaj

 

15 01 07

Cam ambalaj

 

15 01 09

Tekstil ambalaj

 

15 01 10*

Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuÅ ambalajlar

M

15 01 11*

BoÅ basınçlı konteynırlar dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapılı (örneÄin asbest) metalik ambalajlar

M

15 02

Emiciler, Filtre Malzemeleri, Temizleme Bezleri ve Koruyucu Giysiler

 

15 02 02*

Tehlikeli maddelerle kirlenmiÅ emiciler, filtre malzemeleri (baÅka Åekilde tanımlanmamıŠise yaÄ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler

M

15 02 03

15 02 02 dıÅındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler

 

16

LÄ°STEDE BAÅKA BÄ°R ÅEKÄ°LDE BELÄ°RTÄ°LMEMÄ°Å ATIKLAR

 

16 01

ÇeÅitli TaÅıma Türlerindeki (Ä°Å Makineleri Dahil) Ömrünü TamamlamıŠAraçlar ve Ömrünü TamamlamıŠAraçların Sökülmesi ile Araç Bakımından (13, 14, 16 06 ve 16 08 hariç) Kaynaklanan Atıklar

 

16 01 03

Ömrünü tamamlamıŠlastikler

 

16 01 04*

Ömrünü tamamlamıŠaraçlar

M

16 01 06

Sıvı ya da tehlikeli maddeler içermeyen ömrünü tamamlamıŠaraçlar

 

16 01 07*

YaÄ filtreleri

A

16 01 08*

Cıva içeren parçalar

M

16 01 09*

PCB içeren parçalar

M

16 01 10*

Patlayıcı parçalar (örneÄin hava yastıkları)

A

16 01 11*

Asbest içeren fren balataları

M

16 01 12

16 01 11 dıÅındaki fren balataları

 

16 01 13*

Fren sıvıları

A

16 01 14*

Tehlikeli maddeler içeren antifriz sıvıları

M

16 01 15

16 01 14 dıÅındaki antifriz sıvıları

 

16 01 16

SıvılaÅtırılmıŠgaz tankları

 

16 01 17

Demir metaller

 

16 01 18

Demir olmayan metaller

 

16 01 19

Plastik

 

16 01 20

Cam

 

16 01 21*

16 01 07’den 16 01 11’e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dıÅındaki tehlikeli parçalar

M

16 01 22

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠparçalar

 

16 01 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

16 02

Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları

 

16 02 09*

PCB’ler içeren transformatörler ve kapasitörler

M

16 02 10*

16 02 09 dıÅındaki PCB içeren ya da PCB ile kontamine olmuŠıskarta ekipmanlar

M

16 02 11*

Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlar 

M

16 02 12*

Serbest asbest içeren ıskarta ekipman 

M

16 02 13*

16 02 09’dan 16 02 12’ye kadar olanların dıÅındaki tehlikeli parçalar2 içeren ıskarta ekipmanlar

M

16 02 14

16 02 09’dan 16 02 13’e kadar olanların dıÅındaki ıskarta ekipmanlar

 

16 02 15*

Iskarta ekipmanlardan çıkartılmıŠtehlikeli parçalar 

A

16 02 16

16 02 15 dıÅındaki ıskarta ekipmanlardan çıkartılmıŠparçalar

 

16 03

Standart DıÅı Gruplar ve KullanılmamıŠÜrünler

 

16 03 03*

Tehlikeli maddeler içeren anorganik atıklar

M

16 03 04

16 03 03 dıÅındaki anorganik atıklar

 

16 03 05*

Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar

M

16 03 06

16 03 05 dıÅındaki organik atıklar

 

16 04

Patlayıcı Atıklar

 

16 04 01*

Mühimmat AtıÄı

A

16 04 02*

Havai fiÅek atıkları

A

16 04 03*

DiÄer patlayıcı atıklar

A

16 05

Basınçlı Tank Ä°çindeki Gazlar ve Iskartaya ÇıkmıŠKimyasallar

 

16 05 04*

Basınçlı tanklar içinde tehlikeli maddeler içeren gazlar (halonlar dahil)

M

16 05 05

16 05 04 dıÅında basınçlı tanklar içindeki gazlar

 

16 05 06*

Laboratuvar kimyasalları karıÅımları dahil tehlikeli maddelerden oluÅan ya da tehlikeli maddeler içeren laboratuvar kimyasalları

M

16 05 07*

Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluÅan ıskarta anorganik kimyasallar

M

16 05 08*

Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluÅan ıskarta organik kimyasallar

M

16 05 09

16 05 06, 16 05 07 ya da 16 05 08 dıÅında tehlikeli maddeler içeren ıskarta organik kimyasallar

 

16 06

Piller ve Aküler

 

16 06 01*

KurÅunlu piller

A

16 06 02*

Nikel kadmiyum piller

A

16 06 03*

Cıva içeren piller

A

16 06 04

Alkali piller (16 06 03 hariç)

 

16 06 05

DiÄer piller ve akümülatörler

 

16 06 06*

Piller ve akümülatörlerden ayrı toplanmıŠelektrolitler

A

16 07

Nakliye Tankı, Depolama Tankı ve Varil Temizleme Ä°Ålemlerinden Kaynaklanan Atıklar (05 ve 13 hariç)

 

16 07 08*

YaÄ içeren atıklar

M

16 07 09*

DiÄer tehlikeli maddeler içeren atıklar

M

16 07 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

16 08

Bitik Katalizörler

 

16 08 01

Altın, gümüÅ, renyum, rodyum, paladyum, iridyum ya da platin içeren bitik katalizörler (16 08 07 hariç)

 

16 08 02*

Tehlikeli geçiÅ metalleri3 ya da tehlikeli geçiÅ metal bileÅenlerini içeren bitik katalizörler

M

16 08 03

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠara metaller ve ara metal bileÅenleri içeren bitik katalizörler

 

16 08 04

Bitik katalitik ”cracking” katalizör sıvısı (16 08 07 hariç) 

 

16 08 05*

Fosforik asit içeren bitik katalizörler

M

16 08 06*

Katalizör olarak bitik sıvılar

A

16 08 07*

Tehlikeli maddelerle kontamine olmuÅ bitik katalizörler 

M

16 09

Oksitleyici Maddeler

 

16 09 01*

Permanganatlar (örneÄin potasyum permanganat)

A

16 09 02*

Kromatlar (örneÄin potasyum kromat, potasyum veya sodyum dikromat)

A

16 09 03*

Peroksitler(örneÄin hidrojen peroksit)

A

16 09 04*

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠoksitleyici malzemeler

A

16 10

Saha DıÅı Arıtmaya Gönderilecek Sulu Sıvı Atıklar

 

16 10 01*

Tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar

M

16 10 02

16 10 01 dıÅındaki sulu sıvı atıkları

 

16 10 03*

Tehlikeli madde içeren sulu deriÅik maddeler

M

16 10 04

16 10 03 dıÅındaki sulu deriÅik maddeler

 

16 11

Atık Astarlar ve Refraktörler

 

16 11 01*

Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren karbon bazlı astarlar ve refraktörler

M

16 11 02

16 11 01 dıÅındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan karbon bazlı astar ve refraktörler

 

16 11 03*

Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren diÄer astarlar ve refraktörler

M

16 11 04

16 11 03 dıÅındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan diÄer astar ve reflektörler

 

16 11 05*

Metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren astarlar ve refraktörler

M

16 11 06

16 11 05 dıÅındaki metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan astar ve reflektörler

 

17

Ä°NÅAAT VE YIKIM ATIKLARI (KÄ°RLENMÄ°Å ALANLARDAN ÇIKARTILAN HAFRÄ°YAT DAHÄ°L)

 

17 01

Beton, TuÄla, Kiremit ve Seramik

 

17 01 01

Beton

 

17 01 02

TuÄlalar

 

17 01 03

Kiremitler ve seramikler

 

17 01 06*

Tehlikeli maddeler içeren beton, tuÄla, kiremit ve seramik karıÅımları ya da ayrılmıŠgrupları

M

17 01 07

17 01 06 dıÅındaki beton, tuÄla kiremit ve seramik karıÅımları ya da ayrılmıŠgrupları

 

17 02

AhÅap, Cam ve Plastik

 

17 02 01

AhÅap

 

17 02 02

Cam

 

17 02 03

Plastik

 

17 02 04*

Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuÅ ahÅap, cam ve plastik

M

17 03

Bitümlü KarıÅımlar, Kömür Katranı ve Katranlı Ürünler

 

17 03 01*

Kömür katranı içeren bitümlü karıÅımlar

M

17 03 02

17 03 01 dıÅındaki bitümlü karıÅımlar

 

17 03 03*

Kömür katranı ve katranlı ürünler

A

17 04

Metaller (AlaÅımları Dahil)

 

17 04 01

Bakır, bronz, pirinç

 

17 04 02

Alüminyum

 

17 04 03

KurÅun

 

17 04 04

Çinko

 

17 04 05

Demir ve çelik

 

17 04 06

Kalay

 

17 04 07

KarıÅık metaller

 

17 04 09*

Tehlikeli maddelerle kontamine olmuŠmetal atıkları

M

17 04 10*

YaÄ, katran ve diÄer tehlikeli maddeler içeren kablolar

M

17 04 11

17 04 10 dıÅındaki kablolar

 

17 05

Toprak (KirlenmiÅ Yerlerde Yapılan Hafriyat Dahil), Kayalar ve Dip Tarama Çamurları

 

17 05 03*

Tehlikeli maddeler içeren toprak ve kayalar

M

17 05 04

17 05 03 dıÅındaki toprak ve kayalar

 

17 05 05*

Tehlikeli maddeler içeren dip tarama çamuru

M

17 05 06

17 05 05 dıÅındaki dip tarama çamuru

 

17 05 07*

Tehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılı

M

17 05 08

17 05 07 dıÅındaki demiryolu çakılı

 

17 06

Yalıtım Malzemeleri ve Asbest Ä°çeren Ä°nÅaat Malzemeleri

 

17 06 01*

Asbest içeren yalıtım malzemeleri

M

17 06 03*

Tehlikeli maddelerden oluÅan ya da tehlikeli maddeler içeren diÄer yalıtım malzemeleri

M

17 06 04

17 06 01 ve 17 06 03 dıÅındaki yalıtım malzemeleri

 

17 06 05*

Asbest içeren inÅaat malzemeleri

M

17 08

Alçı Bazlı Ä°nÅaat Malzemeleri

 

17 08 01*

Tehlikeli maddeler ile kontamine olmuÅ alçı bazlı inÅaat malzemeleri

M

17 08 02

17 08 01 dıÅındaki alçı bazlı inÅaat malzemeleri

 

17 09

DiÄer Ä°nÅaat ve Yıkım Atıkları

 

17 09 01*

Cıva içeren inÅaat ve yıkım atıkları

M

17 09 02*

PCB içeren inÅaat ve yıkım atıkları (örneÄin PCB içeren dolgu macunları, PCB içeren reçine bazlı taban kaplama malzemeleri, PCB içeren kaplanmıŠsırlama birimleri, PCB içeren kapasitörler)

M

17 09 03*

Tehlikeli maddeler içeren diÄer inÅaat ve yıkım atıkları (karıÅık atıklar dahil)

M

17 09 04

17 09 01, 17 09 02 ve 17 09 03 dıÅındaki karıÅık inÅaat ve yıkım atıkları

 

18

Ä°NSAN VE HAYVAN SAÄLIÄI VE/VEYA BU KONULARDAKÄ° ARAÅTIRMALARDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR (DOÄRUDAN SAÄLIÄA Ä°LÄ°ÅKÄ°N OLMAYAN MUTFAK VE RESTORAN ATIKLARI HARÄ°Ç)

 

18 01

Ä°nsanlarda DoÄum, TeÅhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme ÇalıÅmalarından Kaynaklanan Atıklar

 

18 01 01

Kesiciler (18 01 03 hariç)

 

18 01 02

Kan torbaları ve kan yedekleri dahil vücut parçaları ve organları (18 01 03 hariç)

 

18 01 03*

Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel iÅleme tabi olan atıklar

A

18 01 04

Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel iÅleme tabi olmayan atıklar (örneÄin sargılar, vücut alçıları, tek kullanımlık giysiler, alt bezleri)

 

18 01 06*

Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluÅan kimyasallar

M

18 01 07

18 01 06 dıÅındaki kimyasallar

 

18 01 08*

Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar 

A

18 01 09

18 01 08 dıÅındaki ilaçlar

 

18 01 10*

DiŠtedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları

A

18 02

Hayvanlarla Ä°lgili AraÅtırma, TeÅhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme ÇalıÅmalarından Kaynaklanan Atıklar

 

18 02 01

Kesiciler (18 02 02 hariç)

 

18 02 02*

Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel iÅleme tabi olan atıklar

A

18 02 03

Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel iÅleme tabi olmayan atıklar

 

18 02 05*

Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluÅan kimyasallar

M

18 02 06

18 02 05 dıÅındaki kimyasallar

 

18 02 07*

Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar

A

18 02 08

18 02 07 dıÅındaki ilaçlar

 

19

ATIK YÖNETÄ°M TESÄ°SLERÄ°NDEN, TESÄ°S DIÅI ATIK SU ARITMA TESÄ°SLERÄ°NDEN VE Ä°NSAN TÜKETÄ°MÄ° VE ENDÜSTRÄ°YEL KULLANIM Ä°ÇÄ°N SU HAZIRLAMA TESÄ°SLERÄ°NDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

19 01

Atık Yakma veya Piroliz’den Kaynaklanan Atıklar

 

19 01 02

Taban külünden ayrılan demir içerikli maddeler

 

19 01 05*

Gaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleri

A

19 01 06*

Gaz arıtımından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ile diÄer sulu sıvı atıkları

A

19 01 07*

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

A

19 01 10*

Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmıŠaktif karbon

A

19 01 11*

Tehlikeli maddeler içeren taban külü ve cüruf

M

19 01 12

19 01 11 dıÅındaki taban külü ve cüruf

 

19 01 13*

Tehlikeli maddeler içeren uçucu kül

M

19 01 14

19 01 13 dıÅındaki uçucu kül

 

19 01 15*

Tehlikeli maddeler içeren kazan tozu

M

19 01 16

19 01 15 dıÅındaki kazan tozu

 

19 01 17*

Tehlikeli maddeler içeren piroliz atıkları

M

19 01 18

19 01 17 dıÅındaki piroliz atıkları

 

19 01 19

AkıÅkan yatak kumları

 

19 01 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

19 02

Atıkların Fiziki/Kimyasal Arıtımından Kaynaklanan Atıklar (Krom Giderme, Siyanür Giderme, Nötralizasyon Dahil)

 

19 02 03

Tehlikeli olmayan atıkların önceden karıÅtırılması ile oluÅmuÅ atıklar

 

19 02 04*

En az bir tehlikeli atık ile önceden karıÅtırılması ile oluÅmuÅ atıklar

A

19 02 05*

Fiziksel ve kimyasal iÅlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurları

M

19 02 06

19 02 05 dıÅındaki fiziksel ve kimyasal iÅlemlerden kaynaklanan çamurları

 

19 02 07*

AyrıÅmadan oluÅan yaÄ ve konsantrasyonlar

A

19 02 08*

Tehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklar

M

19 02 09*

Tehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklar

M

19 02 10

19 02 08 ve 19 02 09 dıÅında yanabilir atıklar

 

19 02 11*

Tehlikeli maddeler içeren diÄer atıklar

M

19 02 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

19 03

Stabilize EdilmiÅ/KatılaÅtırılmıŠAtıklar4

 

19 03 04*

Tehlikeli olarak iÅaretlenmiÅ kısmen5 stabilize olmuÅ atıklar

A

19 03 05

19 03 04 dıÅındaki stabilize olmuÅ atıklar

 

19 03 06*

Tehlikeli olarak sınıflandırılmıÅ, katılaÅtırılmıŠatıklar

A

19 03 07

19 03 06 dıÅındaki katılaÅtırılmıŠatıklar

 

19 04

Vitrifiye EdilmiÅ Atık ve Vitrifikasyon Ä°Åleminden Kaynaklanan Atıklar

 

19 04 01

Vitrifiye edilmiŠatıklar

 

19 04 02*

Uçucu kül ve diÄer baca gazı arıtma atıkları

A

19 04 03*

Vitrifiye olmamıŠkatılar

A

19 04 04

Vitrifiye atık tavlanmasından çıkan sulu sıvı

 

19 05

Katı Atıkların Aerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar

 

19 05 01

Belediye ve benzeri atıklarının kompostlanmamıŠfraksiyonları

 

19 05 02

Hayvansal ve bitkisel atıklarının kompostlanmamıŠfraksiyonları

 

19 05 03

Standart dıÅı kompost

 

19 05 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

19 06

AtıÄın Anaerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar

 

19 06 03

Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar

 

19 06 04

Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar

 

19 06 05

Hayvansal ve bitkisel atıkların anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar

 

19 06 06

Hayvansal ve bitkisel atıklarını anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar

 

19 06 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

19 07

Düzenli Depolama Sahası Süzüntü Suları

 

19 07 02*

Tehlikeli maddeler içeren düzenli depolama sahası sızıntı suları

M

19 07 03

19 07 02 dıÅındaki düzenli depolama sahası sızıntı suları

 

19 08

BaÅka Bir Åekilde TanımlanmamıŠAtık Su Arıtma Tesisi Atıkları

 

19 08 01

Elek üstü maddeler

 

19 08 02

Kum ayırma iÅleminden kaynaklanan atıkları

 

19 08 05

Kentsel atık suyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar

 

19 08 06*

DoymuÅ ya da kullanılmıŠiyon deÄiÅtirici reçineler

A

19 08 07*

Ä°yon deÄiÅtiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar

A

19 08 08*

AÄır metaller içeren membran sistemi atıkları

M

19 08 09

YaÄ ve su ayrıÅmasından kaynaklanan sadece yenilebilir yaÄlar içeren yaÄ karıÅımları ve gres

 

19 08 10*

19 08 09 dıÅındaki yaÄ ve su ayrıÅmasından çıkan yaÄ karıÅımları ve gres

A

19 08 11*

Endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar 

M

19 08 12

19 08 11 dıÅındaki endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan çamurlar

 

19 08 13*

Endüstriyel atık suyun diÄer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

19 08 14

19 08 13 dıÅındaki endüstriyel atık suyun diÄer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan çamurlar

 

19 08 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

19 09

Ä°nsan Tüketimi ve Endüstriyel Kullanım Ä°çin Gereken Suyun Hazırlanmasından Kaynaklanan Atıklar

 

19 09 01

Ä°lk filtreleme ve süzme iÅlemlerinden kaynaklanan katı atıklar

 

19 09 02

Su berraklaÅtırılmasından kaynaklanan çamurlar

 

19 09 03

Karbonat gidermeden kaynaklanan çamurlar

 

19 09 04

KullanılmıŠaktif karbon

 

19 09 05

DoymuÅ ya da kullanılmıŠiyon deÄtirme reçinesi

 

19 09 06

Ä°yon deÄiÅtiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar

 

19 09 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

19 10

Metal Ä°çeren Atıkların Parçalanmasından Kaynaklanan Atıklar

 

19 10 01

Demir ve çelik atıkları

 

19 10 02

Demir olmayan atıklar

 

19 10 03*

Tehlikeli maddeler içeren uçucu atık parçacıkları ve tozlar

M

19 10 04

19 10 03 dıÅındaki uçucu atık parçacıkları ve tozlar

 

19 10 05*

Tehlikeli maddeler içeren diÄer kalıntılar ve tozlar

M

19 10 06

19 10 05 dıÅındaki diÄer kalıntılar ve tozlar

 

19 11

YaÄın Yeniden Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

 

19 11 01*

KullanılmıŠfiltre killeri

A

19 11 02*

Asit katranları

A

19 11 03*

Sulu sıvı atıklar

A

19 11 04*

Yakıtların bazlarla temizlenmesinden kaynaklanan atıklar

A

19 11 05*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

19 11 06

19 11 05 dıÅındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

19 11 07*

Baca gazı temizleme atıkları

A

19 11 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠatıklar

 

19 12

BaÅka Bir Åekilde TanımlanmamıŠAtıkların Mekanik Arıtımından (ÖrneÄin AyrıÅtırılması, Ezilmesi, SıkıÅtırılması, Topak Haline Getirilmesi) Kaynaklanan Atıklar

 

19 12 01

KaÄıt ve karton

 

19 12 02

Demir metali

 

19 12 03

Demir dıÅı metal

 

19 12 04

Plastik ve lastik

 

19 12 05

Cam

 

19 12 06*

Tehlikeli maddeler içeren ahÅap

M

19 12 07

19 12 06 dıÅındaki ahÅap

 

19 12 08

Tekstil malzemeleri

 

19 12 09

Mineraller (örneÄin kum, taÅlar)

 

19 12 10

Yanabilir atıklar (atıktan türetilmiÅ yakıt)

 

19 12 11*

Atıkların mekanik iÅlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diÄer atıklar (karıÅık malzemeler dahil)

M

19 12 12

19 12 11 dıÅında atıkların mekanik iÅlenmesinden kaynaklanan diÄer atıklar (karıÅık malzemeler dahil)

 

19 13

Toprak ve Yeraltı Suyu Islahından Kaynaklanan Atıklar

 

19 13 01*

Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar

M

19 13 02

19 13 01 dıÅında toprak ıslahından kaynaklanan atıklar

 

19 13 03*

Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

19 13 04

19 13 03 dıÅındaki toprak ıslahından kaynaklanan çamurlar

 

19 13 05*

Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

19 13 06

19 13 05 dıÅındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan çamurlar

 

19 13 07*

Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar

M

19 13 08

19 13 07 dıÅındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar

 

20

AYRI TOPLANMIÅ FRAKSÄ°YONLAR DAHÄ°L BELEDÄ°YE ATIKLARI (EVSEL ATIKLAR VE BENZER TÄ°CARÄ°, ENDÜSTRÄ°YEL VE KURUMSAL ATIKLAR)

 

20 01

Ayrı Toplanan Fraksiyonlar (15 01 Hariç)

 

20 01 01

KâÄıt ve karton

 

20 01 02

Cam

 

20 01 08

Biyolojik olarak bozunabilir mutfak ve kantin atıkları

 

20 01 10

Giysiler

 

20 01 11

Tekstil ürünleri

 

20 01 13*

Çözücüler

A

20 01 14*

Asitler

A

20 01 15*

Alkalinler

A

20 01 17*

Foto kimyasallar

A

20 01 19*

Pestisitler

A

20 01 21*

Flüoresan lambalar ve diÄer cıva içeren atıklar

A

20 01 23*

Kloroflorokarbonlar içeren ıskartaya çıkartılmıŠekipmanlar

A

20 01 25

Yenilebilir sıvı ve katı yaÄlar

 

20 01 26*

20 01 25 dıÅındaki sıvı ve katı yaÄlar

A

20 01 27*

Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıÅtırıcılar ve reçineler

M

20 01 28

20 01 27 dıÅındaki boya, mürekkepler, yapıÅtırıcılar ve reçineler

 

20 01 29*

Tehlikeli maddeler içeren deterjanlar

M

20 01 30

20 01 29 dıÅındaki deterjanlar

 

20 01 31*

Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar 

A

20 01 32

20 01 31 dıÅındaki ilaçlar

 

20 01 33*

16 06 01, 16 06 02 veya 16 06 03’un altında geçen pil ve akümülatörler ve bu pilleri içeren sınıflandırılmamıŠkarıÅık pil ve akümülatörler

A

20 01 34

20 01 33 dıÅındaki pil ve akümülatörler

 

20 01 35*

20 01 21 ve 20 01 23 dıÅındaki tehlikeli parçalar6 içeren ve ıskartaya çıkmıŠelektrikli ve elektronik ekipmanlar

M

20 01 36

20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dıÅındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar

 

20 01 37*

Tehlikeli maddeler içeren ahÅap

M

20 01 38

20 01 37 dıÅındaki ahÅap

 

20 01 39

Plastikler

 

20 01 40

Metaller

 

20 01 41

Baca temizliÄinden kaynaklanan atıklar

 

20 01 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠfraksiyonlar

 

20 02

Bahçe ve Park Atıkları (Mezarlık Atıkları Dahil)

 

20 02 01

Biyolojik olarak bozunabilir atıklar

 

20 02 02

Toprak ve taÅlar

 

20 02 03

Biyolojik olarak bozunamayan diÄer atıklar

 

20 03

DiÄer Belediye Atıkları

 

20 03 01

KarıÅık belediye atıkları

 

20 03 02

Pazarlardan kaynaklanan atıklar

 

20 03 03

Sokak temizleme kalıntıları

 

20 03 04

Fosseptik çamurları

 

20 03 06

Kanalizasyon temizliÄinden kaynaklanan atıklar

 

20 03 07

Hacimli atıklar

 

20 03 99

BaÅka bir Åekilde tanımlanmamıŠbelediye atıkları

 

----------------------------------------------

(1) PCB, 27/12/2007 tarihli ve 26739 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüÄe giren Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik’te tanımlanmaktadır.

 (2)       Elektrikli ve elektronik ekipmanlardan kaynaklanan tehlikeli parçalar, 16 06 altında yer alan akü ve pilleri ve atık listesinde tehlikeli olarak iÅaretlenen cıvalı Åalterleri, katot ıÅın tüplerinin camlarını ve diÄer aktifleÅtirilmiÅ camları ve benzerlerini içerebilir.

(3) Söz konusu olan geçiÅ metalleri skandiyum, vanadyum, manganez, kobalt, bakır, toryum, niyobyum, hafniyum, tungsten, titanyum, krom, demir, nikel, çinko, zirkon, molibden ve tantal olarak listelenmektedir. Bu metaller yada bileÅenleri tehlikeli madde olarak sınıflandırılmıŠise sözkonusu katalizör atıÄı “tehlikeli” olarak ele alınmalıdır. Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması bu geçiÅ metallerinden ve geçiÅ metalleri bileÅimlerinden hangilerinin tehlikeli olduÄunu belirtir.

(4)  Stabilizasyon iÅlemi atıÄın içerdiÄi bileÅenlerin tehlikeliliÄini deÄiÅtirir ve dolayısıyla tehlikeli atıÄı tehlikesiz atık haline dönüÅtürür. KatılaÅtırma iÅlemleri ise katkı maddelerinin kullanımı ile atıÄın kimyasal özelliklerini deÄiÅtirmeden yalnızca atıkların fiziki yapısını deÄiÅtirir (örneÄin sıvıyı katı hale dönüÅtürür).

(5)  Stabilizasyon iÅlemi sonunda, tamamen tehlikesiz bileÅenlere dönüÅmeyen tehlikeli bileÅenlerin kısa, orta ve uzun donemde çevreye salınabileceÄi durumlarda atık “kısmen stabilize edilmiÅ” olarak kabul edilir.

(6) Elektrikli ve elektronik ekipmanlardan kaynaklanan tehlikeli parçalar, 16 06 altında yer alan akü ve pilleri ve atık listesinde tehlikeli olarak iÅaretlenen cıvalı Åalterleri, katot ıÅın tüplerinin camlarını ve diÄer aktifleÅtirilmiÅ camları ve benzerlerini içerebilir. 

 

 1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN