|
|
|
|
|
|
 

 
 MEVZUAT

» ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK  

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESÄ°SLERÄ° 

TARÄ°FELERÄ°NÄ°N BELÄ°RLENMESÄ°NDE UYULACAK USUL VE 

ESASLARA Ä°LÄ°ÅKÄ°N YÖNETMELÄ°K 

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ä°lkeler

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu YönetmeliÄin amacı; atıksu altyapı tesisleri ile evsel katı atık bertaraf tesislerinin kurulması, bakımı, onarımı, iÅletilmesi, kapatılması ve izlenmesi, bu tesislerle ilgili olarak verilen tüm hizmetleri karÅılayabilecek tam maliyet esaslı tarifelerin; atıksu altyapı yönetimleri, büyükÅehir belediyeleri ve belediyeler tarafından belirlenmesi, ayarlanması ve uygulanması yoluyla çevresel altyapı hizmetlerinin sürdürülebilirliÄini saÄlamaktır.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1)  Bu Yönetmelik,

             a) Kentsel veya endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması, deÅarjı veya geri kazanımı ve ıslahına iliÅkin yatırımlara,

             b) Atıksu sistemlerinin iÅletmesi, bakım ve onarımına,

             c) Arıtma çamuru bertarafına veya geri kazanılmasına,

             ç) Evsel katı atıklar için toplama, taÅıma, aktarma, geri kazanım (kompost, yakma) ve bertaraf tesisleri kurulması, iÅletilmesi, kapatılması ve kapatma sonrası izlenmesi ve bakımına,

             ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenmesinde uyulacak usul ve esasları kapsar.       

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman BakanlıÄı TeÅkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıÅtır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu YönetmeliÄin uygulanmasında;

             a) Abone: Su ve atıksu ve katı atık hizmetlerinden faydalanan ve/veya faydalanacak gerçek veya tüzel kiÅiyi,

             b) Atıksu altyapı yönetimleri: Atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi ile atıksuların arıtıldıÄı ve arıtılmıŠatıksuların bertarafının saÄlandıÄı atıksu altyapı sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, ıslahı ve iÅletilmesinden; büyükÅehirlerde 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı Ä°stanbul Su ve Kanalizasyon Ä°daresi Genel MüdürlüÄü KuruluÅ ve Görevleri Hakkında Kanunla belirlenen kuruluÅları, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahallî Ä°dare Birlikleri Kanununa istinaden bu amaçla kurulmuÅ idare birlikleri, bunların dıÅında iskâna konu her türlü kullanım alanında valiliÄin denetiminde bu alanları kullananları, serbest ve/veya endüstri bölgelerinde bölge müdürlükleri, kültür ve turizm koruma ve geliÅme bölgelerinde, turizm merkezlerinde Kültür ve Turizm BakanlıÄı veya yetkili kıldıÄı birimleri, organize sanayi bölgelerinde organize sanayi bölgesi yönetimini, küçük sanayi sitelerinde kooperatif baÅkanlıklarını, mevcut yerleÅim alanlarından kopuk olarak münferit yapılmıŠtatil köyü, tatil sitesi, turizm tesis alanları ve benzeri kullanım alanlarında ise site yönetimlerini veya tesis iÅletmecilerini,

             c) Atık üreticisi: Faaliyetleri sonucu atık oluÅumuna neden olan kiÅi ve/veya atıÄın bileÅiminde veya yapısında bir deÄiÅikliÄe neden olacak ön iÅleme, karıÅtırma veya diÄer iÅlemleri yapan herhangi bir gerçek veya tüzel kiÅiyi,

             ç) Atık sahibi: Atık üreticisini veya atıÄın sahibi olan gerçek ve tüzel kiÅileri,

             d) Bakanlık: Çevre ve Orman BakanlıÄını,

             e) Evsel katı atık idareleri: BüyükÅehir belediyelerini, diÄer belediyeleri ve belediye birliklerini,

             f) Hizmet: Hanehalkları, kamu kurumları veya herhangi bir ekonomik faaliyet için;

             1) Atıksu toplama ve yüzey sularına deÅarj ile sonuçlanacak arıtma faaliyetleri,

             2) Katı atık toplama, taÅıma, aktarma, geri kazanım ve bertaraf hizmetlerini,

             g) Kanun: 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununu,

             Ä) Kılavuz kitaplar: Bu YönetmeliÄin esaslarına uygun tarifelerin ve ücretlerin hazırlanmasında kullanılacak olan ayrıntılı yöntem ve hesaplamalar ile örnekleri içeren yardımcı kitapları,

             h) Kirleten: Faaliyetleri sırasında veya sonrasında doÄrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliÄine, ekolojik dengenin ve çevrenin bozulmasına neden olan gerçek ve tüzel kiÅileri,

             ı) Kirleten öder ilkesi: Atıkların oluÅturduÄu veya oluÅturması muhtemel çevresel kirlenme ve bozulmayı önlemek, sınırlandırmak, gidermek ve çevrenin iyileÅtirilmesini saÄlamak için yapılan ve/veya yapılacak tüm yatırımların ve harcamaların kirletenler veya bozulmaya neden olanlar tarafından karÅılanacaÄı ilkesini,

             i) Sistem: Atıksu altyapı yönetimleri ve/veya evsel katı atık idarelerinin sorumluluk alanı içinde bulunan atıksu ve evsel katı atık hizmetlerinin saÄlanması amacıyla kullanılması ve/veya faydalanılması gereken birbirinden baÄımsız da olabilen 14 üncü ve 15 inci maddelerinde belirtilen süreçlerin herbiri veya birkaçını,

             j) Tam maliyet esaslı tarife: Atıksu ve evsel katı atık ile ilgili verilen tüm hizmetler karÅılıÄında ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlananlara yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmıŠücretler listesini,

             k) Tam maliyet muhasebesi: Atıksu ve evsel katı atık sistemlerinin devamı için gerekli tüm maliyetin belirlendiÄi, toplandıÄı ve raporlandıÄı hesaplama sistemini,

             l) Toplam sistem maliyeti: Yatırımın finansal maliyetini, sistemin iÅletilmesi ve bakımını, sabit varlıkların amortismanını, yönetim ve izleme giderlerini, vergileri, kamulaÅtırmayı ve sistemin finansal sürdürülebilirliÄini saÄlayacak özkaynak getirisini de içeren toplam deÄeri,

             m) Ücret: 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 44 üncü maddesi hükmü gereÄi çevre temizlik vergisi ile aynı Kanunun 87 nci maddesi uyarınca kanalizasyon harcamalarına katılma payı ve 2560 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca alınan kullanılmıŠsuları uzaklaÅtırma bedelini de içerecek Åekilde; atıksu ve evsel katı atık ile ilgili verilen tüm hizmetler karÅılıÄında tam maliyet esaslı tarifeye göre belirlenen toplam sistem maliyetini karÅılamak üzere evsel katı atık ve atıksu hizmetlerinden yararlananlar tarafından ödenmesi gereken parasal deÄeri,

             ifade eder.

             Ä°lkeler

             MADDE 5 – (1) Sürdürülebilir atıksu ve evsel katı atık hizmetlerinin yönetilmesi amacıyla tarifelerin belirlenmesinde;

             a) Toplam sistem maliyetlerinin tarifelere yansıtılması,

             b) Tarifelerin kirleten öder ilkesine göre belirlenmesi,

             c) Atıksu hizmetlerinden tahsil edilen ücretlerin, atıksu; evsel katı atık hizmetlerinden tahsil edilen ücretlerin de evsel katı atık ile ilgili hizmetler dıÅında kullanılmaması,

             esastır.

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

             BakanlıÄın görev ve yetkileri

             MADDE 6 – (1) Bakanlık;

             a) Bu YönetmeliÄin uygulanmasına yönelik iÅbirliÄi ve koordinasyonu saÄlamakla,

             b) Atıksu altyapı yönetimlerinin ve evsel katı atık idarelerinin tarifelerin belirlenmesinde örnek alabileceÄi Kılavuz Kitapları hazırlamak ve yayımlamakla,

             yükümlüdür.

             Atıksu altyapı yönetimlerinin görev ve yetkileri

             MADDE 7 – (1) Atıksu Altyapı Yönetimleri;

             a) Atıksu altyapı hizmetini vermekle,

             b) Atıksu hizmetlerine iliÅkin tarifeleri belirlemekle,

             c) Atıksu ücretini toplamakla,

             yükümlüdürler.

             Evsel katı atık idarelerinin görev ve yetkileri

             MADDE 8 – (1) Evsel Katı Atık Ä°dareleri;

             a) Evsel katı atık hizmetini vermek veya verdirmekle,

             b) Evsel katı atık hizmetlerine iliÅkin tarifeleri belirlemekle,

             c) Evsel katı atık ücretini toplamakla,

             yükümlüdürler.

             Abonelerin ve atık üreticilerinin yükümlülükleri

             MADDE 9 – (1) Aboneler ve atık üreticileri;

             a) Ä°lgili kurumlarca bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak belirlenen tarifelere göre faturalanan atıksu ve evsel katı atık ücretlerini ödemekle,

             b) Atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri tarafından talep edildiÄi takdirde denetim amacıyla yapılan ölçümlerin masraflarını karÅılamakla,

             c) Sanayi tesisleri atıksu altyapı yönetimleri tarafından istenilen ön arıtma Åartlarına uymakla,

             yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tam Maliyet Esaslı Tarifelerin Belirlenmesi

             Abonelik

             MADDE 10 – (1) Atıksu altyapı yönetimlerinin hizmet vermekle yükümlü olduÄu tüm gerçek ve tüzel kiÅilerin abone olması zorunludur.

 

   Sayaç zorunluluÄu

             MADDE 11 – (1) Atıksu altyapı yönetimlerinin verdiÄi su ve/veya atıksu hizmetlerinden yararlananlardan hem su hem de atıksu abonesi olanlar su sayacı, sadece atıksu abonesi olanlar atıksu sayacı taktırmakla ve iÅler durumda muhafaza etmekle yükümlüdürler. Ancak atıksu sayacı kullanılmasının teknik olarak mümkün olmadıÄı durumlarda bu yükümlülük aranmaz.

             Hizmet sözleÅmesi

             MADDE 12 – (1) Her bir abone için toplam sistem maliyeti o aboneye verilen veya verilecek hizmete göre hesaplanır. Atıksu altyapı yönetimleri ve/veya evsel katı atık idareleri hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacak her abone karÅılıklı sözleÅme yapmakla yükümlüdürler.

             (2) SözleÅme, abonenin ve/veya atık üreticisinin hangi hizmetlerden yararlandıÄını ve hangi tarife türü üzerinden ücretlendirileceÄini tanımlar.

             Toplam sistem maliyeti

             MADDE 13 – (1) Toplam sistem maliyeti, yatırımın finansal maliyeti, sistemin iÅletilmesi ve bakımı, sabit varlıkların amortisman maliyetleri, yönetim ve izleme giderleri, vergiler, kamulaÅtırma ve sistemin finansal sürdürülebilirliÄini saÄlayacak özkaynak getirisinden oluÅan tam maliyeti içerir. Toplam sistem maliyeti, atıksu veya evsel katı atık sisteminin iÅletilmesi ve sürdürülebilirliÄi ile baÄlantısı olmayan maliyetleri içermez.

             (2) Ücret, 2464 sayılı Kanunun Mükerrer 44 üncü maddesi hükmü gereÄi alınan çevre temizlik vergisi, aynı Kanunun 87 nci maddesi uyarınca alınacak kanalizasyon harcamalarına katılma payı 2560 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca alınan kullanılmıŠsuları uzaklaÅtırma bedelleri toplam sistem maliyetinden çıkartılarak belirlenir.

             Atıksu sistemi bileÅenleri

             MADDE 14 – (1) Atıksu altyapı yönetimlerinin toplam sistem maliyetinin hesaplanmasında esas alacaÄı temel bileÅenler Åunlardır:

             a) Toplama,

             b) Nakil,

             c) Pompalama,

             ç) Arıtma,

             d) DeÅarj,

             e) Çamur Bertarafı,

             f) Geri Kazanım,

             g) SatıÅ.

             Evsel katı atık sistemi süreçleri

             MADDE 15 – (1) Evsel katı atık idarelerinin toplam sistem maliyetinin hesaplanmasında esas alacaÄı temel bileÅenler Åunlardır:

             a) Toplama,

             b) TaÅıma,

             c) Aktarma,

             ç) Geri kazanım (kompost, yakma gibi),

             d) Bertaraf (Düzenli depo sahasının kurulması, iÅletilmesi, kapatılması, kapatma sonrası bakım ve gözetim),

             e) SatıÅ.

             Amortisman

             MADDE 16 – (1) Tarifelerin hesaplanmasında kullanılacak olan yıllık amortisman oranı varlıÄın kullanım ömrü üzerinden hesaplanır. Varlıkların kullanım ömürleri için Türk Standartları Enstitüsünün belirlediÄi deÄerler kullanılır. Sabit varlıkların maliyeti, deÄiÅtirme maliyeti prensibi kullanılarak deÄerlendirilir.

             Atıksu hizmetleri için ücretlendirme

             MADDE 17 – (1) Atıksu hizmetleri için ücretlendirme yapılırken tam maliyet ve kirleten öder esasları kullanılır. Bu esasların uygulanmasına yönelik detayları içeren ve tam maliyet esaslı tarifelerinin belirlenmesinde faydalanılabilecek usul ve esaslar Bakanlık tarafından Atıksu Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz adıyla BakanlıÄın internet sayfasında yayımlanır.

             (2) Atıksu hizmetlerine ait ücretler belirlenirken; su sayaçlarından kaydedilen su miktarı, içme ve kullanma suyu kaynaÄı olarak yeraltı veya yüzey suyu kullanan ve Åebekeye baÄlı olmayan aboneler için atıksu sayacı olan yerlerde ölçüm deÄeri, olmayan yerlerde idarece belirlenecek atıksu miktarı esas alınır.

             (3) Sanayiler için ücretlendirme, atıksu debisi ve kirlilik yüküne, sanayi dıÅı aboneler için tüketilen su miktarına ya da idarece belirlenecek atıksu miktarlarına göre yapılır.

             (4) Atıksu hizmetlerinin sürdürülebilirliÄi için asgari atıksu ücreti 0,30 TL’dir. Belirlenen miktarın bu asgari ücretten daha düÅük olması durumunda BakanlıÄın uygun görüÅü alınır. Mevzuattaki yükümlülüklere uygun Åekilde atıksu hizmetlerinin verilebilmesi için asgari atıksu ücretinin yeterli olmaması durumunda tam maliyet esaslı tarifeye göre atıksu ücreti belirlenir.

 

  Evsel katı atık hizmetleri için ücretlendirme

             MADDE 18 – (1) Evsel katı atık hizmetleri için ücretlendirme yapılırken tam maliyet ve kirleten öder esasları kullanılır. Bu esasların uygulanmasına yönelik detayları içeren ve tam maliyet esaslı tarifelerinin belirlenmesinde faydalanılabilecek usul ve esaslar Bakanlık tarafından Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz adıyla BakanlıÄın internet sayfasında yayımlanır.

             (2) Evsel katı atık hizmetlerine ait ücretler belirlenirken, atık üreticisinin ürettiÄi atık miktarı aÅaÄıdaki birimlerden biri veya birkaçı kullanılarak tespit edilebilir:

             a) Atık aÄırlıÄı,

             b) Konteyner sayısı, konteyner hacmi, konteyner doluluk oranı ve atık toplama sıklıÄı,

             c) Atık toplama aracı sayısı, araç hacmi, araç doluluk oranı ve atık toplama sıklıÄı,

             ç) Atık üreticilerinin hanehalkı büyüklüÄü, hastanelerde yatak sayısı, okullarda öÄrenci sayısı gibi belirli özelliklerine göre belirlenebilecek sabit atık üretim deÄerleri.

             Atıksu tarife türleri

             MADDE 19 – (1)  Atıksu hizmetleri üç farklı tarife türü üzerinden ücretlendirilebilir:

             a) Debi ve kirlilik yüküne göre deÄiÅken tarife,

             b) Abonelerin belirli özelliklerine göre sayaç okuma, vidanjör gibi hizmetler için sabit tarife,

             c) Kanalizasyon sistemine yeni abonelerin baÄlanması durumunda alınacak baÄlantı ücreti.

             (2) Atıksu altyapı yönetimleri birinci fıkrada yer alan seçeneklerden birini kullanabilecekleri gibi bunları birleÅtirme yoluna da gidebilirler. Bu durumda ilk iki tarife türü düzenli olarak faturalandırılır, üçüncü tarife türü ise baÄlantı sırasında bir sefere mahsus alınır. Bununla birlikte atıksu altyapı yönetimleri abonelere hizmet maliyetlerini tam olarak yansıtabilmek için birinci fıkrada yer alan seçenekler dıÅında ayrı bir tarife belirleyebilirler.

             (3) Atıksu altyapı yönetimleri her aboneye sadece aldıkları hizmetlerin maliyetlerini dikkate alarak tarife belirlerler.

             Evsel katı atık tarife türleri

             MADDE 20 – (1) Evsel katı atık hizmetleri atık miktarı belirleme yöntemine göre aÅaÄıda sayılan iki farklı tarife türü üzerinden ücretlendirilebilir:

             a) 18 inci maddede belirtilen yöntemlere göre hesaplanmıŠve deÄiÅken ücretlerden oluÅan tarife,

             b) Kirleten öder ilkesi dikkate alınarak ve 18 inci maddede belirtilen yöntemlere göre idareler tarafından hesaplanmıŠve üretilen atık miktarını atık üreticilerinin etkileyemediÄi sabit tarifeler.

             (2) Evsel katı atık idareleri her atık üreticisine sadece aldıkları hizmetlerin maliyetlerini dikkate alarak tarife belirlerler.

             MuhasebeleÅtirme prensipleri

             MADDE 21 – (1) Atıksu altyapı yönetimleri atıksu hizmetleri için tahsil edilen ücretlerin atıksu hizmetlerinde kullanılmasını, evsel katı atık idareleri evsel katı atık hizmetleri için tahsil edilen ücretlerin evsel katı atık hizmetlerinde kullanılmasını saÄlayacak tam maliyet muhasebe sistemi kurmakla yükümlüdürler.

             Faturalandırma

             MADDE 22 – (1) Atıksu ve evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme yapılan hizmetin karÅılıÄı olarak müstakilen, düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden yapılır.

             Halkın bilgilendirilmesi

             MADDE 23 – (1) 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesinde belirlenen idarelerce ve belediye meclisince atıksu ve evsel katı atık tarife ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüÅ ve önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiÄini, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındıÄını, geçmiÅ yıllardaki maliyetleri, planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır.

             (2) Belediyeler ve Mahalli Ä°dare Birliklerince hazırlanan raporlar meclis kararlarının duyurulması yöntemi ile halka duyurulur. DiÄer atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri tarafından hazırlanan raporlar yerel gazeteler ve/veya diÄer haber alma kaynakları kullanılarak duyurulur.

             (3) Yorumların toplanması, yorum verme süresi, atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri tarafından uygun bir süreye göre düzenlenir.

             (4) Belediyeler ve Mahalli Ä°dare Birlikleri ücret ve tarifelere iliÅkin aldıkları meclis kararlarını diÄer meclis kararları gibi duyururlar. DiÄer atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri tarafından halkın atıksu ve evsel katı atık ücret ve tarifeler için görüÅ ve önerilerini deÄerlendirildikten sonra yerel gazeteler ve diÄer haber alma kaynakları kullanılarak halka duyurulur.

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

             Uyum süreci

             GEÇÄ°CÄ° MADDE 1 – (1) Atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri bu YönetmeliÄe yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde uyum saÄlamakla yükümlüdürler.

             Yürürlük

             MADDE 24 – (1) Maliye BakanlıÄı ve SayıÅtayın görüÅü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüÄe girer.

             Yürütme

             MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN