|
|
|
|
|
|
 

 
 MEVZUAT

» ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ  

 

BaÅbakanlık

Mevzuatı GeliÅtirme ve Yayın Genel MüdürlüÄünce Yayımlanır

KuruluÅ: 7 Ekim 1920

30.07.2008

ÇARÅAMBA

Sayı: 26952

 

 

Çevre ve Orman BakanlıÄından

 

ATIK YAÄLARIN KONTROLÜ YÖNETMELÄ°ÄÄ°

 

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ä°lkeler

 

      Amaç

      MADDE 1- (1) Bu YönetmeliÄin amacı, atık yaÄların üretiminden bertarafına kadar,

 

      a) Çevreye zarar verecek Åekilde doÄrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine,

      b) Çevre ve insan saÄlıÄına zarar vermeden geçici depolanmasını, taÅınmasını, bertaraf edilmesine,

      c) Atık yaÄların yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluÅturulmasına,

      ç) Geçici depolama, iÅleme ve bertaraf tesislerinin kurulması ile bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetimi amacıyla gerekli prensip ve programların belirlenmesine

 

      dair usul ve esasları belirlemektir.

 

      Kapsam

      MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, EK-1’de belirtilen I., II. ve III. kategori atık yaÄların üretimi, geçici depolanması, toplanması, taÅınması, iÅlenmesi, bertarafı, ithalat ve ihracatı ile transit geçiÅine iliÅkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri  düzenler.

 

      Dayanak

      MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11 ve 12 nci maddeleri ile 8/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman BakanlıÄı TeÅkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıÅtır.

 

      Tanımlar

      MADDE 4- (1)Bu Yönetmelikte geçen;

 

      a) Atık motor yaÄı: Belirli bir kullanım süresi sonucunda motorlu araçlardan kaynaklanan ve orijinal kullanım amacına uygun olmayan atık yaÄları,

      b) Atık motor yaÄı üreticisi: Atık motor yaÄlarını üreten, kaynaÄının bilinmemesi durumunda ise atık motor yaÄlarını mülkiyetinde bulunduran gerçek ve tüzel kiÅileri, kurum ve kuruluÅları,

      c) Atık sanayi yaÄı: Her türlü sanayi dalından kaynaklanan atık endüstriyel yaÄları,

      ç) Atık YaÄ Beyan Formu: Ek-2’de yer alan formu,

      d) Atık yaÄ: KullanılmıŠbenzinli motor, dizel motor, Åanzıman ve diferansiyel, transmisyon, gres ve diÄer özel taÅıt yaÄları ile hidrolik sistem, türbin ve kompresör, kızak, açık-kapalı diÅli, sirkülasyon, metal kesme ve iÅleme, metal çekme, tekstil, ısıl iÅlem, ısı transfer, izolasyon ve koruyucu, izolasyon, trafo, kalıp, buhar silindir, pnömatik sistem koruyucu, gıda ve ilaç endüstrisi, kaÄıt makinesi, yatak ve diÄer özel endüstriyel yaÄlar ve endüstriyel gresler, kullanılmıŠkalınlaÅtırıcı, koruyucu, temizleyici ve benzeri özel müstahzarlar ve kullanıma uygun olmayan yaÄ ürünlerini,

      e) Atık yaÄların toplanması: Atık yaÄların üreticisinden kategorilerine göre sınıflandırılarak alınıp lisanslı iÅleme ve bertaraf noktasına kadar lisanslı atık taÅıyıcılar vasıtasıyla Ulusal Atık TaÅıma Formu ile birlikte taÅınması amacıyla yapılan tüm iÅlemleri,

      f) Atık yaÄ üreticisi: Faaliyetleri esnasında Ek-1’de belirtilen atık yaÄların oluÅmasına neden olan, kaynaÄın bilinmemesi durumunda ise bu atıkları mülkiyetinde bulunduran gerçek  ve tüzel kiÅileri,

      g) Bakanlık: Çevre ve Orman BakanlıÄını,

      Ä) Baz yaÄ: Rafinerilerde üretilen alifatik, naftanik aromatik ve karıÅık (alifatik+aromatik) esaslı petrol ürününü veya sentetik olarak (kimyasal yolla) elde edilen yaÄı,

      h) Bertaraf: 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına Ä°liÅkin YönetmeliÄin Ek-2 sinde yer alan iÅlemlerden herhangi birisini,

      ı) Enerji geri kazanımı: Atık yaÄların mevcut yakıta ilave edilerek lisanslı tesislerde enerji amaçlı kullanımını,

      i) Geçici depolama: Atık yaÄların üreticileri tarafından faaliyet sahası içinde geçici olarak muhafaza edilme iÅlemini veya yaÄ üreticisi tarafından atık yaÄ üreticisi ile birlikte atık yaÄların toplanması amacıyla perakende satıŠve/veya yaÄ deÄiÅtirme yerlerinde geçici muhafaza etme iÅlemini,

      j) Ä°Åleme: Atık yaÄların tekrar kullanılmasını saÄlayan rejenerasyon, rafinasyon ve enerji geri kazanımı iÅlemlerini,

      k) Lisans: Bu Yönetmelik gereÄince atık yaÄ taÅımacılıÄı yapmak isteyen araç sahibi firmaların il çevre ve orman müdürlüÄünden; atık yaÄ iÅleme ve bertaraf tesisi kurmak, iÅletmek isteyenlerin ise Bakanlıktan alacakları ve konu ile ilgili yeterli uzman ve teknolojik imkanlara sahip olduÄunu belirten belgeyi,

      l) PCB: 26/12/2007 tarihli ve 26739 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamına giren maddeleri,

      m) Rafinasyon: Atık yaÄların rafine edilerek, ulusal veya uluslararası standartlar ile Åartnamelere uygun baz yaÄ veya petrol ürünlerine dönüÅtürülmesi iÅlemlerini,

      n) Rejenerasyon: Atık yaÄlardan her türlü kirleticinin, oksidasyon ürünlerinin, partiküllerin giderilerek ulusal veya uluslararası standartlar, Åartnameler ile kullanım amacına uygun orijinal yaÄ elde edilmesini,

      o) Tehlikeli Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi:14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi’ni,

      ö) Ulusal Atık TaÅıma Formu: Tehlikeli Atıkların Kontrolü YönetmeliÄinin Ek-9/B’sinde yer alan ve atık yaÄların toplama ve taÅıma iÅlemlerinde kullanılması zorunlu olan formları,

      p) YaÄ: Orijinal kullanım amacına uygun olarak piyasaya arz edilen, mineral/sentetik esaslı ve/veya gerekli ilaveleri içeren yaÄlama ürünlerini,

      r) YaÄ Beyan Formu: Ek-3’de yer alan YaÄ Beyan Formunu,

      s) YaÄ üreticisi: Rafineri hariç olmak üzere orijinal kullanım amacına uygun olarak yaÄ üreten, ithal eden veya kendi markası ile piyasaya sürenler veya atık yaÄları iÅleyerek ulusal ve uluslararası standart ve Åartnamelere uygun baz yaÄ veya petrol ürünlerine dönüÅtürebilen tesisleri iÅleten gerçek ve tüzel kiÅileri,

     Å) YetkilendirilmiÅ kuruluÅ: Atık motor yaÄlarının toplanması amacıyla, Bakanlıkça belirlenen esaslar dahilinde piyasa payları toplamı en az % 30 olan motor yaÄı üreticileri tarafından kurulan atık motor yaÄı toplama organizasyonunu

 

      ifade eder.

 

      Genel ilkeler

      MADDE 5- (1) Atık motor yaÄları dahil atık yaÄlar ile bu yaÄların iÅlenmesi sonucu çıkan atıkların insan ve çevreye zarar verecek Åekilde sahada boÅaltılması veya yenisi ile deÄiÅtirilmesi, depolanması, doÄrudan veya dolaylı bir biçimde yüzeysel sular ile yeraltı suyuna, denizlere, drenaj sistemleri ile topraÄa verilmesi, fuel-oil veya diÄer sıvı yakıtlara karıÅtırılması ve mevcut düzenlemeler ile belirlenen limitleri aÅarak hava kirliliÄine neden olacak Åekilde iÅlenmesi veya yakılması yasaktır.

      (2) Atık yaÄlara su, çözücüler, PCB, toksik ve tehlikeli maddeler ile diÄer maddelerin ilave edilmemesi ve farklı kategorilerdeki atık yaÄların birbiriyle karıÅtırılmaması esastır. Atık yaÄlar, EK-1’de yer alan Atık YaÄ Kategorileri ve Müsaade Edilen Kirletici Parametre Sınır DeÄerlerinde belirtilen kategorilere göre ayrı tank/konteynerlerde geçici depolanır, taÅınır, iÅlenir veya bertaraf edilir. I. kategori atık yaÄ, II. kategori atık yaÄla karıÅtırılırsa II. kategori; I. veya II. kategori atık yaÄlar, III. kategori atık yaÄla karıÅtırılırsa III. kategori atık yaÄ olarak kabul edilir.

      (3) Atık yaÄ oluÅumunun kaynaÄında en aza indirilmesi, üretiminin kaçınılmaz olduÄu durumlarda öncelikle atık yaÄların geri kazanımı amacıyla rejenerasyonu ve rafinasyonu esastır. II. kategori atık yaÄlar ile I. kategori atık yaÄların geri kazanım iÅlemleri sonucunda ürün kalitesi tutturulamayan atık yaÄlar Bakanlıktan lisans almıŠve 21 inci maddede belirtilen tesislerde enerji geri kazanımı amacıyla kullanılabilir. Geri kazanım imkanı bulunmayan atık yaÄlar 22 nci maddede belirtilen Åekilde Bakanlıktan lisans almıŠtehlikeli atık bertaraf tesislerinde bertaraf edilir.

      (4) Atık yaÄların yarattıÄı çevresel kirlenme ve bozulmadan doÄan zararlardan dolayı, atık yaÄ üreticileri, taÅıyıcıları, iÅleme ve bertarafçıları kusur Åartı aranmaksızın sorumludur. Bu faaliyetler sonucu meydana gelen zararlardan ötürü üretici ve piyasaya sürenlerin tazminat sorumluluÄu kusurları oranında saklıdır.

      (5) Bu Yönetmelik kapsamına giren atık yaÄların uluslararası ticareti, ithalatı, ihracatı ve transit geçiÅinde Tehlikeli Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi hükümleri uygulanır.

      (6) Atık yaÄlardan kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi için yapılan harcamalar kirleten öder prensibine göre kirliliÄe neden olan gerçek ve tüzel kiÅiler tarafından karÅılanır. Sorumluların çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemi almaması halinde ve bu önlemlerin yetkili kamu kurum ve kuruluÅlarınca doÄrudan alınması durumunda yapılan tüm harcamalar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atık yaÄların yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir.

 

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Görev, Yetki ve Yükümlülükler

 

      BakanlıÄın görev ve yetkileri

      MADDE 6- (1) Bakanlık, 

 

      a) Atık yaÄların çevreyle uyumlu bir Åekilde yönetimini saÄlayan program ve politikaları saptamak, bu YönetmeliÄin uygulanmasına yönelik iÅbirliÄi ve koordinasyonu saÄlamakla,

      b) Atık yaÄ iÅleme ve bertaraf tesislerine lisans vermekle,

      c) Atık yaÄların çevreyle uyumlu yönetimine iliÅkin en yeni sistem ve teknolojilerin uygulanmasında ulusal ve uluslararası koordinasyonu saÄlamakla

 

      görevli ve yetkilidir.

 

      Ä°l çevre ve orman müdürlüklerinin görev ve yetkileri

      MADDE 7- (1)  Ä°l çevre ve orman müdürlüÄü,

 

      a) Sınırları içinde faaliyette bulunan ve bu Yönetmelik kapsamına giren mevcut ve planlanan atık yaÄ üreten tesislerle, iÅleme ve bertaraf tesislerini tespit ederek BakanlıÄa bildirmekle,

      b) Atık yaÄ taÅıyıcılarının ve iÅleme ve bertaraf tesislerinin lisans koÅullarına uygun olarak çalıÅtırılıp çalıÅtırılmadıÄını düzenli olarak denetlemekle, gerekli idari iÅlemleri yapmak ve sonucundan BakanlıÄa bilgi vermekle,

      c) Atık yaÄların bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dıÅında kullanılmasını, doÄrudan ısınmada, enerji üretiminde, inÅaat sektöründe, sanayide, motorlu araçlarda ve benzeri Åekillerde yasal olmayan yollar ile deÄerlendirilmesini önlemekle ve denetimler sonucu usulsüz kullanıldıÄı tespit edilen atık yaÄların özelliÄine uygun olarak en yakın lisanslı iÅleme ve bertaraf tesisine gönderilmesini saÄlamakla ve bu Yönetmelikte belirtilen idari yaptırım kararlarını vermekle,

      ç) Atık YaÄ üreticileri tarafından doldurulan EK -2’ de yer alan atık yaÄ beyan formlarını toplamak varsa eksiklerinin tamamlanmasını saÄlamak ve deÄerlendirdikten sonra her yıl sonu itibariyle BakanlıÄa göndermekle,

      d) Ä°Åleme ve bertaraf tesislerinden alınacak yıllık raporları ve Ulusal Atık TaÅıma Formlarını deÄerlendirerek, atık yaÄ kategorilerine göre tesislere kabul edilen atık yaÄ miktarlarını, elde edilen ürünleri ve bunların miktarları ile kullanım alanlarını ve bu tesislerde geri kazanılamayan atıkların miktarlarını ve nasıl bertaraf edildiklerini yıllık rapor halinde BakanlıÄa bildirmekle,

      e) Sınırları içinde kayıtlı olan ve atık yaÄların taÅınması hususunda faaliyet gösterecek araçlara ve firmalarına taÅıma lisansı vermekle ve faaliyetlerini denetlemekle, lisans verilen araç ve firmaları BakanlıÄa bildirmekle,

      f) Sınırları içinde, atık yaÄların taÅınması sırasında meydana gelebilecek kazalara karÅı her türlü acil önlemi almak ve gerekli koordinasyonu saÄlamakla,

      g) Atık yaÄların etkin ve verimli bir Åekilde toplanabilmesi için, lisanslı araçların Åehir içi hareketlerini kolaylaÅtırıcı düzenlemeleri Belediyelerle iÅbirliÄi içinde yapmakla

 

      görevli ve yetkilidir.

 

      Belediyelerin görev ve yetkileri

      MADDE 8- (1) Belediyeler,

 

      a) Atık yaÄları belediye evsel katı atık depolama sahasına kabul etmemekle,

      b) Atık yaÄların su, toprak gibi alıcı ortamlara doÄrudan verilmesini ve kanalizasyona boÅaltılmasını önlemekle,

      c) Lisanslı atık yaÄ taÅıma araçlarının Åehir içi hareketlerini kolaylaÅtırıcı düzenlemeleri il çevre ve orman müdürlüÄü ile iÅbirliÄi içinde yapmakla

 

      görevli ve yetkilidir.

 

      Atık yaÄ üreticisinin yükümlülükleri

      MADDE 9- (1) Atık yaÄ üreticileri,

 

      a) Atık yaÄ üretimini en az düzeye indirecek Åekilde gerekli tedbirleri almakla,

      b) Atık yaÄ analizlerini 15 inci maddeye uygun olarak yapmak veya yaptırmakla, atık yaÄları kategorilerine göre ayrı ayrı 18 nci maddede belirtilen Åekilde geçici depolamakla,

      c) Tesisten kaynaklanan farklı kategorideki atık yaÄları birbirleriyle, PCB ve diÄer tehlikeli atıklarla karıÅtırmamakla, tehlikeli atıkla kirlenmiÅ yaÄların bertarafı için Tehlikeli Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi hükümlerine uymakla,

      ç) Atık yaÄların lisans almıŠtaÅıyıcılar vasıtasıyla lisanslı iÅleme ve bertaraf tesislerine gönderilmesini saÄlamakla,

      d) Atık yaÄların tesis dıÅına taÅınması durumunda Ulusal Atık TaÅıma Formunu doldurmakla,

      e) YönetmeliÄin 26 ncı maddesine göre kayıt tutmakla ve EK-2’de yer alan Atık YaÄ Beyan Formunu doldurarak takip eden bir sonraki yılın Åubat ayı sonuna kadar il çevre ve orman müdürlüÄüne göndermekle,

      f) Atık yaÄların taÅınmasında üretici ile iÅleme veya bertaraf tesisi iÅletmecisi arasında uyuÅmazlık çıkması halinde, bu uyuÅmazlık giderilemezse on beÅ gün içinde uyuÅmazlıÄı il çevre ve orman müdürlüÄüne ve BakanlıÄa bildirmekle, bu süre içinde uyuÅmazlıÄa konu olan atık yaÄları kendi depolarında muhafaza altına almakla

 

      yükümlüdür.

 

      Motor yaÄı üreticilerinin ve ithalatçılarının yükümlülükleri

      MADDE 10- (1) Motor yaÄı üreticileri ve ithalatçıları,

 

      a) Kullanım sonrası ortaya çıkan atık motor yaÄlarının bu Yönetmelikte belirtilen kurallar doÄrultusunda toplanmasını, iÅleme ve bertaraf edilmesini veya ihracatını saÄlamakla ve bununla ilgili olarak BakanlıÄa beyanda bulunmakla, bu atıkların YönetmeliÄe uygun olarak yönetimlerini saÄlamak amacıyla gerekli harcamaları karÅılamakla,

      b) Atık motor yaÄlarının toplanması amacıyla gerekli sistemi kurmak veya kurulmasını saÄlamakla, uygun geçici depoların belirlenmesini temin etmekle, iÅleme veya bertaraf tesislerini kurmak veya kurdurtmakla, bu amaçla Bakanlıktan lisans almakla, kurulu olan tesislerden yararlanmakla,

      c) Piyasaya sunduÄu motor yaÄının ambalaj kaplarının etiketlerinde ve satıŠyerleri ile geçici depolama noktalarında; atık yaÄların bu Yönetmelik hükümleri doÄrultusunda toplanması, geçici depolanması, iÅleme ve/veya bertaraf edilmesini saÄlayacak prosedüre iliÅkin EK-4/A, EK-4/B ve EK-4/C’de yer alan uyarıların ve sembolün kullanıcının görebileceÄi yer ve Åekillerde bulunmasını saÄlamakla,

      ç) Kendileri veya yetkilendirilmiÅ kuruluÅa katılmak suretiyle atık motor yaÄlarının toplanmasını ve bu Yönetmelik esasları doÄrultusunda yönetimlerini saÄlamak amacıyla, halkın eÄitimi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalıÅmaları yapmakla,

      d) Her yıl sonu itibariyle atık yaÄ toplama, taÅıma, iÅleme ve bertaraf faaliyetleri ile mevcut durum, yaÅanan sorunlar, planlanan ve yapılan yatırımlar, toplama ve iÅleme hedefleri hakkında rapor hazırlayarak BakanlıÄa sunmakla

 

      yükümlüdür.

 

      Atık yaÄ rafinasyon ve rejenerasyon tesisi iÅletmecilerinin yükümlülükleri

      MADDE 11- (1) Atık yaÄ rafinasyon ve rejenerasyon tesisi iÅletmecileri,

 

      a) Tesislerini bu Yönetmelikle belirlenen esaslara uygun olarak kurmak, BakanlıÄın proje deÄiÅikliÄi talep etmesi durumunda bu Åartları yerine getirmek ve Bakanlıktan lisans almakla,

      b) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan üretim lisansı almakla,

      c) Tesise gelen atık yaÄların analizini yaparak veya yaptırarak EK-1’de yer alan Atık YaÄ Kategorileri ve Müsaade Edilen Kirletici Parametre Sınır DeÄerlerinde belirtilen kullanım esaslarına uygunluÄunu belgelemekle, uygun bulunan atık yaÄın Ulusal Atık TaÅıma Formunu imzalayarak teslim almak ve bu atık taÅıma formlarını bir ay içinde il çevre ve orman müdürlüÄüne göndermekle,

      ç) Tesise gelen atık yaÄları PCB ve diÄer tehlikeli atıklarla karıÅtırmamakla, kategorilerine göre ayrı depolamakla, tehlikeli atıkla kontamine olmuÅ yaÄları kategori III olarak belirleyip bunlar için Tehlikeli Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi hükümlerine uymakla,

      d) Personel eÄitimi yapmak, acil önlem planlarını hazırlamak ve 26 ncı maddeye göre kayıt tutmakla, bu kayıtları aylık olarak BakanlıÄa göndermekle,

      e) Tesisin risk taÅıyan bölümlerinde çalıÅan personelin her türlü güvenliÄini saÄlamakla ve bu bölümlere izinsiz giriÅleri önlemekle,

      f) Acil önlemlerle ilgili eÄitimli personel bulundurmak ve acil durum söz konusu olduÄu zaman ilgili il çevre ve orman müdürlüÄü ve BakanlıÄa bilgi vermekle,

      g) Çevreye zarar verilmemesi için gerekli tedbirleri almak, bu amaçla proses sonucu oluÅan atık miktarı ile bunların tehlikeli özelliklerinden kaynaklanan riskleri en aza düÅürecek yöntem ve teknolojileri tercih etmek ve proses atıklarını Tehlikeli Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi hükümlerine uygun olarak bertaraf etmekle,

      Ä) TaÅıma formu ve lisans belgesi olmayan taÅıyıcılardan gelen atık yaÄları tesise kabul etmemekle ve durumu ilgili il çevre ve orman müdürlüÄüne bildirmekle,

      h) Tesisin iÅletilmesini lisans koÅulları doÄrultusunda BakanlıÄın talep ettiÄi Åekilde yapmakla

 

      yükümlüdür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atık YaÄların Toplanması ve Analizi

 

      YaÄ üretim beyanı

      MADDE 12 – (1) YaÄ üreticileri, bir önceki yıl piyasaya sürülen yaÄ miktarlarını EK-3’de yer alan YaÄ Beyan Formu ile her yıl Åubat ayı sonuna kadar BakanlıÄa bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu bildirim yetkilendirilmiÅ kuruluÅlar tarafından üyeleri adına topluca yapılabilir.

       

      Atık motor yaÄlarının toplanması

      MADDE 13 – (1) Atık motor yaÄları, motor yaÄı üreticileri veya bunların yetkilendirilmiÅ kuruluÅları tarafından toplanır. Bunlar dıÅındaki gerçek ve tüzel kiÅiler tarafından atık motor yaÄları toplanmaz. Motor yaÄı üreticileri, ülkenin her yanından atık motor yaÄlarını toplayacak Åekilde sistem kurmak ve bu sistemi etkin olarak çalıÅtırmakla yükümlüdür.

 

      Atık sanayi yaÄlarının toplanması

      MADDE 14 – (1) Her türlü sanayi dalından kaynaklanan atık sanayi yaÄlarının, kategori testleri yaptırılarak atık üreticisi tarafından uygun yöntemlerle iÅlenmesi veya bertaraf ettirilmesi saÄlanır. Bu yaÄları iÅleyecek veya bertaraf edecek tesislerin Bakanlıktan lisans alması zorunludur.

 

      Atık yaÄ analizi

      MADDE 15 – (1) Kullanılan yaÄ türünde deÄiÅiklik yapılmaması durumunda atık yaÄ kategori analizleri atık üreticisi tarafından bir kez yaptırılarak EK-2’de yer alan Atık YaÄ Beyan Formuyla BakanlıÄa beyanda bulunulur. Atık yaÄ kategori analizleri yetkilendirilmiÅ kuruluÅlar, iÅleme veya bertaraf tesisleri tarafından yaptırılmıŠolan atık yaÄ üreticileri, tekrar bir analiz yaptırmaya gerek olmadan bu analizleri kullanabilir. Atık yaÄ kategorisini etkileyecek koÅulların oluÅması durumunda atık yaÄ analizi yenilenerek BakanlıÄa bilgi verilmesi zorunludur.

      (2) Atık yaÄ analizleri, EK-1’de yer alan Atık YaÄ Kategorileri ve Müsaade Edilen Kirletici Parametre Sınır DeÄerlerinde belirtilen parametrelere göre Bakanlıkça yetki verilen özel veya kamu kurum ve kuruluÅlarına ait laboratuarlarda yaptırılır.

      (3) Atık motor yaÄlarının toplanması aÅamasında motor yaÄı üreticileri veya bunların yetkilendirilmiÅ kuruluÅlarınca kategori analizleri aylık olarak yaptırılarak Ulusal Atık TaÅıma Formlarıyla birlikte BakanlıÄa gönderilir.

      (4) Ä°Åleme ve bertaraf tesislerinin atık yaÄ kabul analizleri bu tesisler tarafından yaptırılarak ilgili Ulusal Atık TaÅıma Formuna eklenerek aylık olarak BakanlıÄa gönderilir. YetkilendirilmiÅ kuruluÅlardan atık motor yaÄı tedarik eden tesisler ikinci kez atık yaÄ analizi yaptırmakla yükümlü deÄildir. Ancak bu tesisler iÅletme güvenliÄi için bu analizleri tekrarlayabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TaÅıma ile Ä°lgili Hükümler

 

      Atık yaÄların taÅınması

      MADDE 16- (1) Atık yaÄların taÅınması, 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaÅınması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

 

      Araçlarda ulusal atık taÅıma formu bulundurma zorunluluÄu

      MADDE 17- (1) Atık yaÄların taÅınması sırasında araçlarda ulusal atık taÅıma formu bulundurulması zorunludur. Araçlarda bulundurulacak atık taÅıma formlarıyla ilgili olarak Tehlikeli Atıkların Kontrolü YönetmeliÄinin ilgili hükümleri uygulanır.

 

BEÅÄ°NCÄ° BÖLÜM

Geçici Depolama, Ä°Åleme ve Bertaraf

 

      Geçici depolama

      MADDE 18- (1) Atık yaÄlar 20 inci maddenin (f) bendinde teknik detayları verilen geçirimsiz zemin üzerine yerleÅtirilmiÅ tanklar/konteynerler içinde toplanır. Farklı kategorideki atık yaÄlar için farklı tank/konteyner kullanılır. Atık yaÄ geçici depolama tankları/konteynerleri göstergeli, aÅırı dolmayı önleyici tertibata sahip olmak zorundadır. Tanklar/konteynerler iÅaretli yere kadar doldurulur ve hiçbir zaman tam dolu bırakılmaz. Tanklar/konteynerler kolayca doldurulabilir ve boÅaltılabilir olmak zorundadır. Tankların/konteynerlerin aÄzı yeterli büyüklükte ve kapalı, diplerinde toplanmıŠkatı veya çamurumsu çökeltilerin temizlenmesi için gerekli düzeneÄe sahip olmak ve yaÄmur suyundan korunmak zorundadır.

      (2) Atık yaÄlar, kırmızı renkli ve üzerinde “Atık YaÄ” ibaresi yer alan tank/konteynerlerde depolanır. Farklı kategorilerdeki atık yaÄlar birbirleriyle karıÅtırılmaz. Bu tankların içine su, benzin, fuel-oil, boya, deterjan, solvent, antifiriz ve motorin gibi herhangi yabancı bir madde karıÅtırılmaz.

 

      Atık motor yaÄları için geçici depolama tankları/konteynerleri

      MADDE 19- (1) Motor yaÄı üreticisi, atık motor yaÄlarının toplanması amacıyla satıŠyerlerine yakın noktalarda, araç bakım-muayene servis istasyonlarında, akaryakıt satıŠistasyonlarında ve benzeri yerlerde atık motor yaÄı geçici depolama noktaları oluÅturur. EK-4/A’da yer alan uyarı ve bilgiler ile EK-4/C’de yer alan sembol, tüketicilerin ve kullanıcıların görebileceÄi ve bilgilenebileceÄi Åekilde bu noktalarda bulundurulur.

      (2) Atık motor yaÄı geçici depolama tanklarının/konteynerlerinin hacmi en az 200 lt ve en fazla 1250 lt’dir. Atık motor yaÄları, kırmızı renkli, üzerinde “Atık YaÄ” ibaresi yer alan ve yaÄmur suyundan korunan tank/konteynerlerde depolanır. Araçlardan çıkan yaÄ filtreleri atık motor yaÄı geçici depolama tanklarının yanında bulunan ayrı bir kapaklı konteynerde biriktirilir. Kesinlikle çöp kutusuna atılmaz veya çöp depolama alanına gönderilmez. KullanılmıŠyaÄ filtresi konteyneri üzerinde “YaÄ Filtresi” yazmak ve yaÄmur suyundan korunmak zorundadır. Bu filtreler boÅaltıldıktan sonra Tehlikeli Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi kapsamında depolanır ve bertaraf edilir.

 

      Atık yaÄ rafinasyon ve rejenerasyon tesisleri için özel Åartlar

      MADDE 20- (1) Atık yaÄ rafinasyon ve rejenerasyon tesislerinde;

 

      a) Atık yaÄ rafinasyon ve rejenerasyon tesislerinde EK-1’de yer alan Atık YaÄ Kategorileri ve Müsaade Edilen Kirletici Parametre Sınır DeÄerlerinde belirtilen özellikteki atık yaÄlar iÅlenir.

      b) Tesiste giriÅ bölümü, atık kabul ünitesi, depolama sahası, laboratuvar, proses ve diÄer çalıÅma bölümleri bulunur.

      c) Tesis, atık yaÄ nakliye araçlarının giriÅ çıkıÅına ve konteyner veya tanklardaki yaÄı almaya uygun olmak zorundadır.

      ç) Tesisin çevresi çit veya duvarla çevrilir ve bu alana personelden baÅkasının izinsiz girmesi yasaklanır.

      d) Tesis içinde kullanılan tank veya konteynerler göstergeli ve aÅırı dolmayı önleyici tertibata sahip olmak zorundadır. Tank veya konteyner hiçbir zaman tam dolu bırakılmaz, içlerine amaçları dıÅında baÅka hiçbir ürün konulmaz. Bu tanklar, tank diplerinde toplanmıŠkatı veya çamurumsu çökeltilerin gerektiÄinde temizlenebilmesi için gerekli düzeneÄe sahip olmak zorundadır.

      e) Tesise gelen lisanslı araç atık yaÄla birlikte kabul biriminde tartıldıktan sonra numune alma yerine gider. Araç sürücüsü numune alma yerinde laboratuvar sorumlusu gözetiminde numuneyi alır. Tank içinde gelen atık yaÄlar numune almadan önce homojen hale getirilir. Varillerle gelen atık yaÄlardan numune alındıktan sonra varillerin kapakları hemen kapatılır. Numunelerin üç ay saklanması zorunludur.

      f) Tesis alanının atık yaÄ ile temasta olan kısımlarında zemin geçirimsizliÄinin saÄlanması zorunludur. Bu amaçla kalınlıÄı en az 25 cm olan betonarme zeminin ve havuzlama yan duvarlar içlerinin, dökülmelere karÅı geçirimsizliÄini saÄlamak amacıyla epoksi boya, geomembran ve benzeri tecrit malzemesi ile kaplanması gereklidir. Atık kabul alanı yaÄmura karÅı korunur.

      g) Atık yaÄ kabul alanında gerekli emniyet tedbirleri ile dökülme ve sızmalara karÅı gerekli önlemler alınır.

      Ä) Güvenlik ve kolay müdahale için ayaklı tanklar tercih edilir. Tanklar kırmızı renkli ve üzerindeki etiketlerde “Atık YaÄ” ibaresi bulunur. Farklı türdeki atık yaÄlar aynı tanka konulmaz. Bu tanklar, taÅmaya neden olmayacak ve en az tank kapasitesi kadar hacme sahip güvenlik havuzu içinde bulunur. Tankların bulunduÄu alanda köpüklü yangın söndürme ve sulu tank soÄutma sistemleri bulundurulur.

      h) Atık yaÄ taÅıyan borular, sızma veya herhangi bir nedenle akmaya karÅı koruma altına alınır. Atık yaÄ taÅıyan borular temiz su taÅıyanların altında bulunur. Pompa basınçları boruların hasar görmeyecek Åekilde tasarlanır ve ayarlanır.

      ı) Sahada ortaya çıkan yaÄmur suları, yıkama ve benzeri atık sular ayrı olarak toplanarak, Su KirliliÄi Kontrolü YönetmeliÄi’nde yer alan sınır deÄerlere uygun Åekilde arıtılır.

      i) Tesis içinde meydana gelebilecek döküntü ve sızıntıları önlemek amacıyla yeterli miktarda emici bulundurulur. KullanılmıŠemici malzemeler Tehlikeli Atıkların Kontrolü YönetmeliÄine göre bertaraf edilir.

      j) ÇalıÅma alanlarında oluÅan gürültü, Çevresel Gürültünün DeÄerlendirilmesi ve Yönetimi YönetmeliÄi kriterleri doÄrultusunda en son tekniklerle mümkün olduÄunca azaltılır.

      k) Rafinasyon ve rejenerasyon tesislerinin ISO 14001 veya eÅdeÄeri çevre yönetim sistemine sahip olması gerekmektedir. Tesisler, lisans aldıktan sonra bir yıl içinde çevre yönetim sistemini kurmak ve buna iliÅkin belgeyi BakanlıÄa göndermek zorundadır.

 

      Atık yaÄların enerji geri kazanımı amacıyla kullanımı

      MADDE 21 – (1) II. kategori atık yaÄlar ile I. kategori atık yaÄların geri kazanım iÅlemleri sonucunda ürün kalitesi tutturulamayan atık yaÄlar, enerji geri kazanımı amacıyla mevcut yakıta ilave edilerek kullanılabilir. Bu amaçla Bakanlıktan lisans alınması zorunludur. Buna iliÅkin idari ve teknik esaslar Bakanlıkça belirlenir.

 

      Atık yaÄların bertarafı

      MADDE 22- (1) Geri kazanıma uygun olmayan ve tehlikeli atık yakma tesislerinde bertaraf edilmesi gereken III. Kategori atık yaÄlar ile geri kazanım iÅlemlerinde ortaya çıkan tehlikeli nitelikli atıklar ve bunlarla kirlenmiÅ malzemeler ve de atık yaÄ depolama tanklarının dip çamurları Tehlikeli Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi hükümlerine göre Bakanlıktan lisans almıŠtesislerde bertaraf ettirilir.  

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Lisans Ä°Ålemleri ve Geri Kazanım Ürünlerinin Pazarlanmasına Ä°liÅkin Hükümler

 

      Atık yaÄ rafinasyon ve rejenerasyon tesislerine geçici çalıÅma izni ve lisans verilmesi

      MADDE 23 – (1) Atık yaÄ rafinasyon ve rejenerasyon tesisi kurmak ve/veya iÅletmek isteyen gerçek ve tüzel kiÅiler Bakanlıktan lisans almak zorundadırlar. Birbirini tamamlayan ve benzer teknoloji kullanan kompleks tesis üniteleri, lisans alma açısından tek ünite sayılır. Atık yaÄ rafinasyon ve rejenerasyon tesislerine lisans verilmesi aÅamasında EK-6’da yer alan Atık YaÄ Rafinasyon ve Rejenerasyon Tesislerine Lisans Verilmesinde Aranacak Bilgi ve Belgeler talep edilir. Lisans süresi üç yıldır.

      (2)Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans alınması amacıyla Bakanlıkça belirlenecek bir süre için tesise “Geçici ÇalıÅma Ä°zni” verilebilir.

 

      Lisansın iptali

      MADDE 24- (1) Bakanlıkça veya ilgili il çevre ve orman müdürlüÄünce yapılan denetimlerde tesisin lisansa uygun olarak çalıÅtırılmadıÄı, mevzuatta istenen Åartların yerine getirilmediÄi, ilgili ölçümlerin düzenli olarak yapılmadıÄı veya kaydedilmediÄinin tespit edilmesi halinde iÅletmeciye, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesi için aksaklıÄın önemine ve kaynaÄına göre bir ay ile bir yıl arasında süre verilir. Bu süre sonunda yapılan kontrollerde aksaklıÄın devam ettiÄi tespit edilirse, tespit edilen aksaklıÄın niteliÄine göre 2872 sayılı Çevre Kanununun 15 inci maddesi hükümleri doÄrultusunda iÅlem yapılır. Faaliyeti geçici süre ile durdurulan iÅletmenin süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde lisansı iptal edilir. Lisansı iptal edilen tesis lisans alabilmek için 23 üncü maddeye göre yeniden BakanlıÄa baÅvurur. Lisans süreci tamamlanana kadar tesis çalıÅmaz.

 

      Geri kazanım ürünlerinin satıÅına iliÅkin hükümler

      MADDE 25- (1) Geri kazanım ürünleri tehlikeli atık içermez. Bu ürünler için PCB parametresi I. Kategori atık yaÄlar için belirlenen sınır deÄeri aÅamaz.

      (2) Geri kazanılan yaÄlama yaÄlarının piyasaya tekrar ürün olarak sürülebilmesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetimine tabidir. Bu amaçla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans alınması zorunludur.

      (3) 10/9/2004 tarihli ve 25579 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler YönetmeliÄine göre atık yaÄların geri dönüÅümüyle elde edilen yaÄların piyasaya sunumunda ambalaj üzerine okunacak Åekilde “ATIK YAÄDAN ÜRETÄ°LMÄ°ÅTÄ°R” ifadesinin konulması zorunludur.

 

YEDÄ°NCÄ° BÖLÜM

ÇeÅitli ve Son Hükümler

 

      Kayıt tutma yükümlülüÄü

      MADDE 26 – (1) Atık yaÄ üreticileri, yetkilendirilmiÅ kuruluÅlar, yaÄ üreticileri, iÅleme ve bertaraf tesisleri, 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına Ä°liÅkin YönetmeliÄin EK-IV’ünde belirtilen atık kodlarını esas alarak atık yaÄlara iliÅkin iÅlemler hakkında kayıt tutmakla yükümlüdür. Bu amaçla;

a)      Atık yaÄ üreticilerince atık yaÄ beyan formu, analiz belgesi ve ulusal atık taÅıma formu,

b)      YaÄ üreticilerince yaÄ beyan formu,

c)      Motor yaÄı üreticileri ve yetkilendirilmiÅ kuruluÅlarca yaÄ beyan formu, analiz belgesi, ulusal atık taÅıma formu, fatura ve sevk irsaliyesi,

ç)  Ä°Åleme ve bertaraf tesislerince analiz belgesi, ulusal atık taÅıma formu, atık alıŠve ürün satıŠfaturaları ile sevk irsaliyesi

kullanılır.

      (2) Bu belgeler atık yaÄ üreticileri, yetkilendirilmiÅ kuruluÅlar, yaÄ üreticileri, iÅleme ve bertaraf tesisleri tarafından en az beÅ yıl süreyle muhafaza edilir.

 

      Tüketicinin bilgilendirilmesi

      MADDE 27 – (1) YaÄ üreticileri, atık yaÄların kaynakta uygun bir Åekilde biriktirilmesi ve toplanması için halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik eÄitim ve kampanyaları düzenlemekle yükümlüdür.

      (2) Ayrıca, motor yaÄlarını üretenler, kendi markaları ile piyasaya sürenler veya ithal edenler, motor yaÄlarının satıŠyerlerinde, geçici depolama noktalarında ve ilgili diÄer yerlerde EK-4/A’da yer alan uyarı ve bilgiler ile EK-4/C’de yer alan sembol, motor yaÄlarının dolum yapıldıÄı ambalajların etiketlerinde ise EK- 4/B’de yer alan uyarı ve bilgiler ile EK-4/C’de yer alan sembolü tüketicilerin ve kullanıcıların görebileceÄi ve okuyabileceÄi Åekilde bulundurmak zorundadır. Bu sembol, sarı renk ile karakterize edilen bir yaÄ damlası ile bu damla içinde yer alan yeÅil renkli birbirini takip eden üç adet dairesel ok iÅaretinden oluÅur. Sembol; ürün etiketinin açıklayıcı ibareler yazan yüzünde, kullanılan Åirket logosunun en az % 20 alanı kadar büyüklükte veya 0.5 cm2’den küçük olmayacak Åekilde yerleÅtirilir. 

 

      Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

      MADDE 28- (1) 21/1/2004 tarihli ve 25353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık YaÄların Kontrolü YönetmeliÄi yürürlükten kaldırılmıÅtır.

 

      Çevre yönetimi sisteminin kurulması 

      GEÇÄ°CÄ° MADDE 1 – (1) Bakanlıktan lisans almıŠolan mevcut rafinasyon ve rejenerasyon tesisleri, 20 inci maddenin birinci fıkrasının (k) bendi gereÄince çevre yönetim sistemlerini bu YönetmeliÄin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde kurmak ve buna iliÅkin belgeyi BakanlıÄa göndermekle yükümlüdür.

 

      Atık yaÄların taÅınması ve taÅıma araçlarının lisans alma zorunluluÄu

      GEÇÄ°CÄ° MADDE 2- (1) Atık yaÄların taÅınması ve taÅıma araçlarının lisans almasına iliÅkin esaslar 1/1/2010 tarihine kadar aÅaÄıda yer alan hükümlere göre yürütülür.

      a)Atık yaÄların taÅınması ilgili il çevre ve orman müdürlüÄünden taÅıma lisansı almıŠgerçek ve tüzel kiÅilerce atık yaÄın kategorisine uygun araçlarla yapılır. I., II., III. kategori atık yaÄlar için taÅıyıcının ayrı araçlarının bulunması veya aynı araç içinde farklı kategorilerde atık yaÄın birbirlerine karıÅmadan taÅınmasına uygun teknik donanımın olması gerekir. Atık yaÄ taÅıma aracının dıŠyüzeyi kırmızı renkli olacak, tankın üzerinde “Atık YaÄ TaÅıma Aracı” ibaresi bulunacak ve taÅıdıÄı atık yaÄın kategorisi belirtilecektir. TaÅıma tankerlerine bu ürünlerin dıÅında hiçbir ürün konulmaz ve taÅınmaz.

      b) Atık yaÄ taÅıyacak araçlar on yaÅ sınırını aÅamaz. Atık yaÄ taÅıyacak araçlarda; basınca dayanıklı emme hortumu, santrifüj pompa, pompa giriÅinde kaba partikülleri süzecek bir filtre, emiÅ yapılan atık motor yaÄı miktarını tespit edecek sayaç, muhtelif boru baÄlantı aparatları ve fıçı taÅıma aparatının bulunması zorunludur. Atık yaÄ sayaçlarının kalibrasyonları aracın baÄlı olduÄu lisanslı firma tarafından düzenli olarak yaptırılır.

      c) TaÅımanın variller içinde yapılması durumunda varillerin kırmızı renkte olması “Atık YaÄ” ibaresinin variller üzerinde bulunması zorunludur. Bu variller atık yaÄ taÅıma dıÅında baÅka amaçlarla kullanılamaz. Variller palet üzerinde sabitlendikten sonra araçlara yüklenir.

      ç) Araçlarda gerekli koruyucu malzeme olarak eldiven, önlük, emniyet gözlüÄü, emniyet ayakkabısı, kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı, saçılma ve dökülmelere karÅı atık yaÄ temizleme kiti bulundurulur. Bu kitler dökülen atık yaÄın yayılmasını engelleyici ve atık yaÄı emen aparatlar içerir. Araçlarda acil durum talimatının bulundurulması zorunludur. Bu talimat sürücülerin kolaylıkla görebileceÄi bir yere asılır.

      d) Atık yaÄ taÅımak isteyen gerçek ve tüzel kiÅiler, atık yaÄ taÅıma lisansı almak için EK-5’de belirtilen esaslara göre ilgili il çevre ve orman müdürlüÄüne baÅvuruda bulunur. Lisans, baÅvuruda bulunan aracın/araçların ait olduÄu firmaya ve gerekli teknik donanıma haiz araca/araçlara verilir. Bu hükümler kara taÅımacılıÄı için uygulanır. Bu lisans üç yıl için geçerlidir ve devredilemez. Bu süre sonunda yenilenmesi gerekir. Lisans alan, ancak taÅımacılıkta öngörülen standartlara uymayan firmaların lisansları il çevre ve orman müdürlüÄünce iptal edilir.

 

      Atık yaÄ taÅıma araçları için teknik Åartların saÄlanması

      GEÇÄ°CÄ° MADDE 3 – (1) Geçici Madde 2’ de yer alan atık yaÄ taÅıma araçları için belirlenen teknik Åartlar mevcut lisanslı araçlarda bu YönetmeliÄin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde saÄlanır.

      Yürürlük

      Madde 29- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüÄe girer.

 

      Yürütme

      Madde 30- (1)Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

 

ATIK YAÄ KATEGORÄ°LERÄ° VE

MÜSAADE EDÄ°LEN KÄ°RLETÄ°CÄ° PARAMETRE

SINIR DEÄERLERÄ°

 

 

I. KATEGORÄ° ATIK YAÄ: Bu kategoride yer alan atık yaÄlardaki PCB, toplam halojen ve aÄır metal gibi kirleticiler aÅaÄıdaki tabloda verilen sınır deÄerlerin altındadır. Bu kategorideki atık yaÄların öncelikle rejenerasyon ve rafinasyon yolu ile geri kazanımlarının saÄlanması gerekmektedir. Bu kategorideki yaÄlar 21 nci maddede belirtilen koÅullar nedeniyle enerji geri kazanımı amacıyla kullanılabilir.

 

II. KATEGORÄ° ATIK YAÄ: Bu kategorideki atık yaÄlar Bakanlıktan lisans almıŠtesislerde enerji geri kazanımı amacıyla kullanıma uygun atık yaÄlardır. Ancak klorür, toplam halojen ve PCB parametreleri aÅılmayan endüstriyel atık yaÄların rejenerasyon ve rafinasyon yoluyla geri kazanımı mümkündür.

 

III. KATEGORÄ° ATIK YAÄ: Bu kategoride yer alan atık yaÄlardaki aÄır metaller aÅaÄıdaki tabloda verilen sınır deÄerlerin üzerindedir. Klorür ile toplam halojenler 2000 ppm’in, PCB ise 50 ppm’in üzerindedir. Rejenerasyon ve rafinasyona uygun olmayan, yakıt olarak kullanılması insan ve çevre saÄlıÄı açısından risk yaratan ve lisanslı tehlikeli atık yakma tesislerinde yakılarak zararsız hale getirilmesi gereken atık yaÄlardır.

 

 

TABLO

 

 

Kirleticiler

Müsade Edilen Sınır DeÄerleri

(I.Kategori Atık YaÄ)

Müsade Edilen Sınır DeÄerleri

(II.Kategori Atık YaÄ)

Müsade Edilen Sınır DeÄerleri

(III.Kategori Atık YaÄ)

Arsenik

< 5 ppm

Max.       5 ppm

>       5 ppm 

Kadmiyum

< 2 ppm

Max.       2 ppm

>       2 ppm 

Krom

< 10 ppm

Max.     10 ppm

>     10 ppm 

Klorür

Max. 200 ppm

Max.  2000 ppm

> 2000 ppm 

KurÅun

< 100 ppm

Max.   100 ppm 

>   100 ppm 

Toplam Halojenler

 

Max. 200 ppm 

 

Max. 2000 ppm 

 

> 2000 ppm

Poliklorlubifeniller (PCB)(1)

 

Max.   10 ppm

 

Max.     50 ppm

 

> 50 ppm

 

 

 

 

Parlama Noktası

Min. 38 C

Min. 38 C

-

 

 

        (1) Atık yaÄlarda PCB analizi TS EN 12766-1, TS EN 12766-2, TS EN 12766-3, izolasyon sıvılarında ise TS EN 61619’a göre yapılacaktır. PCB ölçümleri BakanlıÄın uygun bulması halinde sektörel bazda yapılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2

 

 

(......) YILINA AÄ°T ATIK YAÄ BEYAN FORMU

 

1- Atık yaÄ üreticisinin;

 

        Adı                 :

        Adres             :

        Vergi No        :

        Telefon         :

        Faks               :

        E-mail           :

 

2- Tesiste kullanılan yaÄların türleri, ticari isimleri ve miktarları (ton/yıl);

        a)

        b)

        c)

        ç)

 

3- Tesisinizden kaynaklanan atık yaÄların atık kodunu ve miktarını belirtiniz.

 

Atık Kodu (*)

Miktarı (Ton/Yıl)

 

 

 

 

 

 

 

(*) Söz konusu atık kodları 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına Ä°liÅkin YönetmeliÄin EK-IV ünde yer alan Atık Listesinden faydalanılarak doldurulacaktır.

 

4- Tesisinizden kaynaklanan atık yaÄları kategori ve miktarına göre aÅaÄıdaki tabloda belirtiniz.

 

Atık YaÄ Kategorisi

Miktarı (Ton/Yıl)

I. kategori

 

II. kategori

 

III. kategori

 

 

(Atık yaÄ kategori analiz raporu bu Beyan Formu’na eklenecektir.)

 

5-Atık yaÄınız tesisinizde geçici olarak depolanıyor mu? Kısaca depolama yöntem ve tekniÄiniz hakkında bilgi veriniz.

 

6-Atık yaÄlarınızı taÅıyan aracın lisans numarasını belirtiniz.

 

7-Atık yaÄlarınızı hangi iÅleme/bertaraf tesislerine gönderiyorsunuz?  Lisans numarasını belirtiniz.

 

 

 

        Formda verilen bilgilerin doÄruluÄunu kabul ederek, bu bilgilerin yanlıÅlıÄının tespit edilmesi halinde, 2872 sayılı Çevre Kanununun 26 ncı maddesine göre gerçeÄe aykırı belge düzenleyenlere verilecek cezaların bilgim dahilinde olduÄu hususunda gereÄini arz ederim.

 

 

 

Firmayı Temsilen Yetkililerin

Adı, Soyadı, Unvanı ve İmzası

 

 

 

 

EK-3

 

 

YAÄ BEYAN FORMU

 

 

 

1-       FÄ°RMA Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° BÄ°LGÄ°LER:

 

Firma Adı             :

 

Adres                     :

 

Vergi No                :

 

Telefon                 :

 

Faks                       :

 

E-mail                   :

 

Çevre Sorumlusunun Adı Soyadı:

 

 

2-       YAÄ MÄ°KTARI (Bir önceki yıla ait net satıŠrakamları dikkate alınacaktır.)

 

 

YAÄ CÄ°NSÄ°

(YaÄ cinsleri aÅaÄıda yer alan parantez içi sınıflandırmaya göre verilecektir.)

 

MÄ°KTARI (TON/YIL)

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YaÄ Cinsleri:

 

a)             TaÅıt yaÄları (benzinli motor, dizel motor, Åanzıman ve diferansiyel, transmisyon, gres ve diÄer özel taÅıt yaÄları),

b)             Sanayi yaÄları (hidrolik sistem, türbin ve kompresör, kızak, açık-kapalı diÅli, sirkülasyon, metal kesme ve iÅleme, metal çekme, tekstil, ısıl iÅlem, ısı transfer, izolasyon ve koruyucu, izolasyon, trafo, kalıp, buhar silindir, pnömatik sistem koruyucu, gıda ve ilaç endüstrisi, kaÄıt makinesi, yatak ve diÄer özel endüstriyel yaÄları ve endüstriyel gresleri),

c)              Özel müstahzarlar (kalınlaÅtırıcı, koruyucu, temizleyici ve benzeri)

 

 

Formda verilen bilgilerin doÄruluÄunu kabul ederek, bu bilgilerin yanlıÅlıÄının tespit edilmesi halinde, 2872 sayılı Çevre Kanununun 26 ncı maddesine göre gerçeÄe aykırı belge düzenleyenlere verilecek cezaların bilgim dahilinde olduÄu hususunda gereÄini arz ederim.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Firmayı Temsilen Yetkililerin

                                                                                                                                             Adı, Soyadı, Unvanı ve Ä°mzası

 

 

 

 

 

EK-4/A

 

 

AlmıŠolduÄunuz ürünün, kullanım süresi dolup, atık yaÄ haline geldiÄinde insan ve çevre saÄlıÄının korunması amacıyla en yakınınızda bulunan atık yaÄ geçici depolama,  geri kazanım veya bertaraf tesisine teslim edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla;

1-Atık yaÄı; temiz, boÅ ve aÄzı sıkı Åekilde kapatılabilir, geniÅ aÄızlı olmayan, sızdırmaz, yere dökülmesine neden olmayacak bir kaba, mümkünse kendi orijinal kabına koyunuz.

2- Atık yaÄa kesinlikle benzin, fuel oil, deterjan, boya, çözücü, antifriz veya mazot gibi baÅka sıvı karıÅtırmayınız, kesinlikle topraÄa, suya, kanalizasyon sistemine, çöp konteynerine v.b. ortama dökmeyiniz, soba ve kazanlarda yakmayınız.

3- YaÄ filtresini plastik, yırtık olmayan ve yırtılmaya ve delinmeye dayanıklı polietilen plastik bir torbaya koyunuz.

 

 

 

 

Ek-4/B

 

 

-Atık yaÄı topraÄa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz.

-Herhangi bir petrol ürünü veya kimyasal ile karıÅtırmayınız.

-Soba ve kazanlarda yakmayınız.

-Temiz, saÄlam ve aÄzı sıkı Åekilde kapatılmıŠbir kap içinde en yakın atık yaÄ toplama noktasına ücretsiz olarak teslim ediniz.

-Çocuklardan uzak tutunuz. 

 

 

 

 

 

Ek-4/C

 

 

 

Geri Kazanılabilir YaÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-5

 

ATIK YAÄLARIN TAÅINMASI AMACIYLA

Ä°L ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERÄ°NE YAPILACAK LÄ°SANS BAÅVURULARINDA Ä°STENECEK BÄ°LGÄ° VE BELGELER

 

 

1-Araç lisansı için il çevre ve orman müdürlüklerine yapılacak baÅvurularda aÅaÄıdaki bilgi ve  belgeler bulundurulacaktır.

 

a)       Aracın ait olduÄu firmanın adı, adresi ve telefon numarası, vergi numarası,

b)       Aracın tipi,

c)       Plaka  numarası ve Åasi numarası,

ç)    Araç sahibinin adı, iÅ adresi ve telefon numarası,

d)       TaÅınacak atık yaÄların kategorileri,

e)       Aracın taÅıyacaÄı atık yaÄ konteyner türü (paletlenmiÅ varil, tank vs.),

f)        TaÅınacak atıkların herbiri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliÄi, kaza anında insan ve çevre saÄlıÄına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler,

g)     Olabilecek kazalara karÅı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler,

h)       Atık yaÄ taÅıyacak her bir araç için Türk Standartları Enstitüsü tarafından “Tehlikeli Maddelerin Karayollarında TaÅınması Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde atıÄın bulunduÄu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduÄunu gösterir “Uygunluk Belgesi”.

 

2-Aracın baÄlı olduÄu firmanın lisanslandırılması için il çevre ve orman müdürlüklerine yapılacak baÅvurularda aÅaÄıdaki bilgi ve  belgeler bulundurulacaktır.

 

a)       Firmanın adı, adresi, telefon numarası, vergi numarası,

b)       Firma sahibinin / sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası,

c)       Atık yaÄ taÅımaya uygun donanıma haiz nakliye aracı sayısı,

ç)     Lisans alacak araçların plakaları,

d)       YetkilendirilmiÅ kurum/kuruluÅlardan alınan  tehlikeli madde taÅıyan araç sürücüleri için verilen sürücü eÄitim serfitikası,

e)       TaÅınacak atık yaÄların, “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile TaÅınması Hakkında Yönetmelik”e göre tehlikeli grup numarası.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              EK – 6

 

 

ATIK YAÄ RAFÄ°NASYON VE REJENERASYON TESÄ°SLERÄ°NE LÄ°SANS VERÄ°LMESÄ°NDE

  ARANACAK BÄ°LGÄ° VE BELGELER

 

 

  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca Verilen Madeni YaÄ Lisansı,
  2. ÇED Olumlu belgesi,
  3. Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları,
  4. Emisyon Ä°zin Belgesi, DeÅarj Ä°zin Belgesi,
  5. TaÅıma lisanslı araçların lisans belge örnekleri,
  6. Tesisten kaynaklanan proses atıklarının türleri, nitelikleri (tehlikeli, tehlikesiz, inert) miktarları

ve bu atıkların ne Åekilde bertaraf edildikleri,

  1. DiÄer belgeler

a)       Vergi Dairesi ve Numarası

b)       10/8/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ä°Åyeri Açma ve ÇalıÅma Ruhsatına iliÅkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak alınmıŠİÅyeri Açma ve ÇalıÅtırma Ruhsatı

c)       Ticaret Sicil Gazetesi ÖrneÄi

ç)     Ä°mza Sirküleri

d)       Kapasite Raporu

e)       Sanayi Sicil Belgesi

f)        Ä°Åletme Belgesi (ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄı’ndan alınmıÅ)1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN