|
|
|
|
|
|
 

 
 MEVZUAT

» BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK  

Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27092 Mükerrer

BAZI TEHLÄ°KELÄ° MADDELERÄ°N, MÜSTAHZARLARIN VE EÅYALARIN ÜRETÄ°MÄ°NE, PÄ°YASAYA ARZINA VE KULLANIMINA Ä°LÄ°ÅKÄ°N KISITLAMALAR HAKKINDA

YÖNETMELÄ°K

 

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu YönetmeliÄin amacı; insan saÄlıÄı ve çevrenin korunmasını temin etmek üzere, bazı tehlikeli maddelerin veya madde gruplarının kendi baÅına üretimi ve kullanımı, müstahzar içerisinde veya eÅyada kullanımı ile bunların piyasaya arzına iliÅkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sahip oldukları tehlikeli özellikler nedeni ile insan saÄlıÄı ve çevre üzerinde olumsuz etkileri olan bazı tehlikeli maddeler veya madde gruplarının, kendi baÅına üretimi, müstahzar içerisinde veya eÅyada kullanımı ve bunların piyasaya arzına iliÅkin kısıtlamaları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik;

a) Radyoaktif maddeler, madde gruplarına iliÅkin kısıtlamaları,

b) Kozmetik ürünlerinin üretiminde kullanılan maddeler, madde gruplarına iliÅkin kısıtlamaları,

c) Atık maddeler, madde gruplarına iliÅkin kısıtlamaları,

ç) Yürürlükte bulunan diÄer düzenlemeler ile üretimi, piyasaya arzı ve kullanımı kısıtlanmıŠolan maddeler, madde gruplarına iliÅkin kısıtlamaları,

d) YalıtılmamıÅ/soyutlanmamıŠara ürün konumunda olan maddeler, madde gruplarına iliÅkin kısıtlamaları,

e) (a), (b), (c), (ç) bentlerinde belirtilen madde ve madde gruplarını içeren müstahzar veya eÅyalara iliÅkin kısıtlamaları

kapsamaz.

(3) Bu Yönetmelik aÅaÄıda yer alan hususları kapsamaz:

a) Tehlikeli maddeler, madde grupları veya bunları içeren müstahzar veya eÅyaların demiryolu, karayolu, deniz yolu, içsu yolu veya havayoluyla taÅınmasına iliÅkin kısıtlamayı,

b) Herhangi bir muameleye veya üretim iÅlemine tabi tutulmaması koÅuluyla, gümrüklerin gözetimi altındaki antrepolarda ve transit geçiÅ için veya gümrük bölgesi dıÅına yeniden ihracat için ihracat kaydıyla özel depolarda veya serbest bölgelerde depolanan maddeleri, madde gruplarını veya bunları içeren müstahzarları veya eÅyaları.

Dayanak

MADDE 3 – (DeÄiÅik:RG-29/8/2010-27687) (1)

Bu Yönetmelik;

a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununu, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere Ä°liÅkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile 4/8/1952 tarihli ve 3/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüÄe konulan Gıda Maddelerinin Umumi SaÄlıÄı Ä°lgilendiren EÅya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren TüzüÄe dayanılarak,

b) Avrupa BirliÄi Parlamentosu ve Konseyinin 1907/2006/EC sayılı Kimyasalların Kaydı, DeÄerlendirmesi, Ä°zni ve Kısıtlanması Hakkında REACH TüzüÄünün kısıtlamalara iliÅkin 17 nci Ek’i dikkate alınarak

hazırlanmıÅtır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu YönetmeliÄin uygulanmasında;

a) Ara ürün: BaÅka bir maddeye dönüÅtürülmek üzere; kimyasal üretim/sentez için üretilen ve sentezleme iÅleminde tüketilen veya kullanılan maddeyi,

b) Bilimsel araÅtırma ve geliÅtirme: Kontrollü koÅullar altında gerçekleÅtirilen bilimsel deney, analiz veya kimyasal araÅtırmayı,

c) EÅya: Etkin fonksiyonunu kimyasal bileÅiminden önce, üretimi sırasında verilen özel bir Åekil, yüzey veya tasarımının belirlediÄi herhangi bir nesneyi,

ç) Kısıtlama: Üretim, piyasaya arz ve kullanım için herhangi bir koÅul veya yasaklamayı,

d) Kullanım: EÅyanın iÅlenmesi, formülasyonu, tüketimi, depolanması, muhafaza edilmesi, çeÅitli iÅlemlere maruz bırakılması, kaplara boÅaltılması, bir kaptan diÄerine aktarılması, karıÅtırılması, üretimi veya diÄer her türlü kullanımını,

e) Madde: DoÄal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, içindeki, kararlılıÄını saÄlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim iÅleminden kaynaklanan safsızlıklar dâhil, fakat yine içindeki, kararlılıÄını ve yapısını etkilemeden uzaklaÅtırılabilen çözücüler hariç, kimyasal elementleri ve bunların bileÅiklerini,

f) Müstahzar: En az iki veya daha çok maddeden oluÅan karıÅım veya çözeltileri,

g) Piyasaya arz: Tehlikeli maddelerin, madde gruplarının, müstahzarların ve eÅyanın üretimi sonrası veya ithalatında gümrük idarelerince ilgilisine teslimi sonrası kullanımı veya satıÅı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyeti,

Ä) Tehlikeli madde/madde grubu: Tehlikeli özelliklerden herhangi biri veya birkaçına sahip olan madde/madde grubunu,

h) Tehlikeli özellik: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, toksik, zararlı, aÅındırıcı, tahriÅ edici, hassaslaÅtırıcı, kanserojen, mutajen, üreme sistemi için toksik ve çevre için tehlikeli özellikleri,

ı) Ürün: Piyasaya arz edilmesi hedeflenen tüm ürünleri,

i) Üretim/sentezlemenin yapıldıÄı düzenek: Üretimden sonra depolamanın yapıldıÄı tankları ve kaplar hariç olmak üzere, reaksiyon kabını, onun yardımcı düzeneklerini ve maddenin sürekli bir akıÅının olduÄu veya üretim iÅlemini tamamlamak üzere kullanılan diÄer düzenekleri veya bir sonraki reaksiyon basamaÄında kullanılmak üzere bir kaptan baÅka bir kaba aktarılmasını temin eden boru hattını,

j) YalıtılmamıÅ/soyutlanmamıŠara ürün: Üretim/sentezleme iÅlemi sırasında örnekleme için alınan ara ürün hariç olmak üzere, üretim/sentezlemenin yapıldıÄı düzenekten kasıtlı olarak çıkarılmamıŠara ürünü

ifade eder.

 

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Genel Hükümler

Kısıtlama

MADDE 5 – (1) Kısıtlamaya tabi madde ve madde grupları ile bunların kısıtlama Åartları EK-1’de verilmektedir.

(2) Kısıtlamaya tabi madde ve madde grupları EK-1’de belirlenen kısıtlama Åartlarına uymadıkça piyasaya arz edilemez ve kullanılamaz.

(3) EK-1’de belirlenen kısıtlama Åartlarına uymayan müstahzar ve eÅyalar üretilemez, piyasaya arz edilemez ve kullanılamaz.

Bilimsel araÅtırma ve geliÅtirme amaçlı kullanım

MADDE 6 – (1) EK-1’de yer alan ve piyasaya arzı ile kullanımları yasaklanan madde ve madde gruplarından herhangi birinin bilimsel araÅtırma ve geliÅtirme amacı ile kullanımlarının söz konusu olması halinde, bu madde ve madde grupları için piyasaya arz ve kullanımı Çevre ve Orman BakanlıÄının iznine tabi olarak yapılır.

Kısıtlama usulü ve koordinasyon

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kısıtlamaya tabi tutulacak madde veya madde grupları ile bu madde ve madde gruplarının kendi baÅına üretimi, müstahzar içerisinde veya eÅyada kullanımı ve bunların piyasaya arzına iliÅkin kısıtlama Åartlarına Çevre ve Orman BakanlıÄı ve SaÄlık BakanlıÄı tarafından müÅtereken karar verilir.

(2) Birinci fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleÅtirilecek çalıÅmalar ile yönetmelik deÄiÅikliÄi hususlarında koordinasyon görevi Çevre ve Orman BakanlıÄındadır.

Ä°lgili kuruluÅ

MADDE 8 – (DeÄiÅik:RG-29/8/2010-27687) (1)

(1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında, mevzuatına dayalı olarak görev alanlarına giren ürünler için ilgili kuruluÅlar; Çevre ve Orman BakanlıÄı, Bayındırlık ve Ä°skân BakanlıÄı, SaÄlık BakanlıÄı, Tarım ve KöyiÅleri BakanlıÄı, ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄı, Sanayi ve Ticaret BakanlıÄı ile DıŠTicaret MüsteÅarlıÄıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetim ve Yaptırım

Denetim

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine iliÅkin denetimler ilgili kuruluÅlar tarafından, kendi mevzuatları çerçevesinde gerçekleÅtirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇeÅitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 10 – (1) 11/6/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüÄe giren Tehlikeli Kimyasallar YönetmeliÄi’nin özel hükme tabi maddeler baÅlıklı yedinci bölümü, Geçici 2 nci maddesi ve Geçici 4’üncü maddesi bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girdiÄi tarihte yürürlükten kalkar.

Bildirim

GEÇÄ°CÄ° MADDE 1 – (DeÄiÅik:RG-29/8/2010-27687) (1)

(1) Krizotil asbest içeren diyafram kullanan mevcut elektroliz tesisleri bu maddenin yürürlüÄe girdiÄi tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde; bulundurdukları diyaframların miktarı, kullanım süreleri, ihtiyaç miktarları, temin ettikleri firmaları ve GTÄ°P numaralarını içeren bilgileri Çevre ve Orman BakanlıÄına bildirmekle yükümlüdür.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüÄe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (DeÄiÅik:RG-29/8/2010-27687) (1)

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı, Bayındırlık ve Ä°skân Bakanı, SaÄlık Bakanı, Tarım ve KöyiÅleri Bakanı, ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı ile DıŠTicaret MüsteÅarlıÄının baÄlı olduÄu Bakan müÅtereken yürütür.

 

                _____________ 

(1)    Bu deÄiÅiklik 31/12/2010 tarihinde yürürlüÄe girer. 

 

 

YönetmeliÄin YayımlandıÄı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

26/12/2008

27092 (Mükerrer)

Yönetmelikte DeÄiÅiklik Yapan Yönetmeliklerin YayımlandıÄı Resmî Gazete’lerin

Tarihi

Sayısı

1.  

29/8/2010

27687

2.  

20/3/2011

27880

3.  

 

 

 

 

Ek–1 (DeÄiÅik:RG-20/3/2011-27880)

 

KISITLAMAYA TABÄ° MADDE VE MADDE GRUPLARI Ä°LE BUNLARIN KISITLAMA ÅARTLARI

Maddenin, madde grubunun veya karıÅımın adı

Kısıtlama Åartları

1. Asbest lifleri

 

(a) Krosidolit

CAS No 12001-28-4

(b) Amozit

CAS No 12172-73-5

(c) Antofillit

CAS No 77536-67-5

(ç) Aktinolit

CAS No 77536-66-4

(d) Tremolit

CAS No 77536-68-6

(e) Krizotil

CAS No 12001-29-5

CAS No 132207-32-0

1. Bu lifler ve kasıtlı olarak eklenen bu lifleri içeren eÅyalar üretilemez, piyasaya arz edilemez ve kullanılamaz.

 

2. Mevcut elektroliz tesislerinde kullanılan krizotil asbest içeren diyaframlar hariç olmak üzere, krizotil asbest liflerinin kullanım hükümlerine uymayan ürünler, kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez ve kullanılamaz.

 

3. Asbest lifi ihtiva eden topraklar çıkarılamaz, satıŠve kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez.

       Özellikle;

       a) Badana ve sıva, çatı ve zemin topraÄı Åeklinde taban ve çatı örtüsü,

       b) Yol, pekmez, çanak, çömlek yapımında katkı malzemesi,

       c) Çocuk pudrası,

       olarak kullanılamaz.

 

4. Asbest içeren eÅyalar ayrıca bu YönetmeliÄin Ek-2’sinde belirtilen Åartları saÄlamadıkça piyasaya arz edilemez.

 

 

2. Poliklorlu terfeniller (PCT’ler)

 

CAS No: 61788–33–8

1. Poliklorlu terfeniller (PCT’ler);

a) Tek baÅına madde olarak,

b) Atık yaÄlar dahil olmak üzere, karıÅım içersinde ya da ekipmanlarda 50 mg/kg (% 0,005 aÄırlıkça)’dan daha büyük deriÅimde,

piyasaya arz edilemez veya kullanılamaz.

 

2. Poliklorlu terfenilleri (PCT’ler) içeren ürünler piyasaya arz edilemez.

 

3. Halen kullanılmakta olan;

a) Transformatör, rezistör, indüktör gibi kapalı sistem elektrikli cihaz/teçhizatların,

 b) Toplam aÄırlıÄı 1 kg veya daha büyük olan büyük kondansatörlerin,

 c) Küçük kondansatörlerin,

ç) Kapalı devre ısı transfer cihazları/teçhizatlarındaki ısı transfer sıvılarının,

  d) Yeraltı kazı cihazları/teçhizatları için gerekli hidrolik sıvıların,

       kullanımlarına servis süreleri dolana kadar veya bertaraf edilinceye kadar devam edilir.

3. Poliklorlu bifeniller (PCB’ler)

1. Poliklorlu bifeniller (PCB’ler) üretilemez, herhangi bir ürün üretiminde kullanılamaz, satıŠve kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez.

 

2. Poliklorlu bifenilleri (PCB’ler) içeren ürünler piyasaya arz edilemez.

 

3. Halen kullanılmakta olan;

a) Transformatör, rezistör, indüktör gibi kapalı sistem elektrikli cihaz/teçhizatların,

 b) Toplam aÄırlıÄı 1 kg veya daha büyük olan büyük kondansatörlerin,

 c) Küçük kondansatörlerin,

ç) Kapalı devre ısı transfer cihazları/teçhizatlarındaki ısı transfer  sıvılarının,

 d) Yeraltı kazı cihazları/teçhizatları için gerekli hidrolik sıvıların,

kullanımlarına servis süreleri dolana kadar veya bertaraf edilinceye kadar devam edilir.

4. Polibromobifeniller;   

    Polibrominatlıbifeniller (PBB’ler)

CAS No 59536-65-1

1.  Polibromlu bifeniller (PBB’ler) üretilemez, kendi halinde piyasaya arz edilemez, kendi halinde ve müstahzar içerisinde giysi, çamaÅır ve iç çamaÅırları gibi deri ile temas eden tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılamaz.

 

2.  Polibromlu bifenilleri (PBB’ler) içeren, birinci paragrafta belirtilen eÅyalar piyasaya arz edilemez.

 

5. Azorenklendiriciler ve Azoboyalar

1. Bir veya daha fazla azo grubunun indirgenmesiyle Ek-3’te yer alan bir veya daha fazla aromatik amini, tespit edilebilir konsantrasyonlarda yani Ek-5’te verilen test yöntemlerine göre eÅyalarda ya da bunların boyanmıŠkısımlarında 30 mg/kg (% 0,003 aÄırlıkça) deÄerinin üzerinde serbest bırakabilen azoboyalar, aÅaÄıda verilen örneklerdeki gibi insan cildi ve oral kaviteyle doÄrudan ve uzun süreli temas edebilecek tekstil ve deri eÅyalarında kullanılamaz: 

a) Giyim eÅyaları, yatak, havlu, postiÅ, peruk, Åapka, bebek bezi, diÄer sıhhi materyaller, uyku tulumları, 

b) Ayakkabı, eldiven, kol saati kayıÅı, el çantası, cüzdan/çanta, evrak çantası, sandalye örtüsü, boyuna takılan para çantası,

    c) Tekstil ya da deri oyuncaklar ve tekstil ve deri kumaÅ içeren oyuncaklar,

    ç) Nihai kullanıcının kullanımına yönelik iplik ve kumaÅ.

 

 

2. Ayrıca, birinci paragrafta atıfta bulunulan tekstil ve deri eÅyaları aynı paragrafta belirtilen Åartlara uygun olmadıkları takdirde piyasaya arz edilemez.

 

3. Ek-4 “Azoboyalar Listesi”nde yer alan azoboyalar, tek baÅlarına ya da karıÅım içerisinde aÄırlıkça  % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda tekstil ve deri eÅyaların boyanmasının amaçlandıÄı kullanımlar için piyasaya arz edilemez. 

 

6. AÅaÄıdaki fitalatlar (ya da maddeyi kapsayan diÄer CAS- ve EC numaraları):

(a) Bis (2-etilheksil) fitalat (DEHP)

    CAS No 117-81-7

    EC No 204-211-0

 

(b) Dibütil fitalat (DBP)

    CAS No 84-74-2

    EC No 201-557-4

 

(c) Benzil bütil fitalat (BBP)

     CAS No 85-68-7

             EC No 201-622-7

1.  Oyuncaklarda ve çocuk bakım eÅyalarında, plastik materyal içinde aÄırlıkça % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda madde ya da karıÅım bileÅeni olarak piyasaya arz edilemez veya kullanılamaz.

 

2.  Plastik materyal içinde aÄırlıkça % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda bu fitalatları içeren oyuncaklar ve çocuk bakım eÅyaları piyasaya arz edilemez. 

 

3.  Bu baÅlık altında “çocuk bakım eÅyası”; uyku, dinlenme, hijyen, çocukların beslenmesini veya emmesini kolaylaÅtırmayı amaçlayan herhangi bir  ürün anlamına gelmektedir.

 

7. AÅaÄıdaki fitalatlar (ya da maddeyi kapsayan diÄer CAS- ve EC numaraları):

(a) di-‘izononil’ fitalat (DINP)

    CAS No 28553-12-0 ve 68515-48-0

    EC No 249-079-5 ve 271-090-9

 

(b) di-‘izodesill’ fitalat (DIDP)

    CAS No 26761-40-0 ve 68515-49-1

    EC No 247-977-1 ve 271-091-4

 

(c) di-n-oktil fitalat (DNOP)

   CAS No 117-84-0

   EC No 204-214-7

 

1.  Çocukların aÄızlarına koyabilecekleri oyuncaklarda, çocuk bakım eÅyalarında ve plastik materyal içinde aÄırlıkça % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda madde ya da karıÅım içerisinde piyasaya arz edilemez veya kullanılamaz.

 

2.  Plastik materyal içinde aÄırlıkça % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda bu fitalatları içeren oyuncaklar ve çocuk bakım ürünleri piyasaya arz edilemez.

 

Bu baÅlık altında “çocuk bakım eÅyası”; uyku, dinlenme, hijyen, çocukların beslenmesini veya emmesini kolaylaÅtırmayı amaçlayan herhangi bir  ürün anlamına gelmektedir.

8. Tris (2,3 dibromopropil) fosfat

     CAS No 126-72-7

1.  Deriyle temas edecek giysi, iç çamaÅırı ve çarÅaf gibi tekstil eÅyalarında kullanılamaz.

 

2.  Birinci paragrafta belirtilen Åartlara uygun olmayan eÅyalar piyasaya arz edilemez.

 

9. Tris (aziridinil) fosfinoksit

     CAS No 5455-55-1

     EC No 208-892-5

1.  Deriyle temas edecek giysi, iç çamaÅırı ve çarÅaf gibi tekstil eÅyalarında kullanılamaz.

 

2.  Birinci paragrafta belirtilen Åartlara uygun olmayan eÅyalar piyasaya arz edilemez.

 

Ek–2

ASBEST Ä°ÇEREN EÅYALARIN ETÄ°KETLENMESÄ° HAKKINDA

ÖZEL HÜKÜMLER

 

(1) Asbest içeren bütün eÅyalar veya ambalajları aÅaÄıda tanımlanan etiketi taÅımalıdır.

a) AÅaÄıdaki örneÄe uygun etiket en az 5 cm. yüksekliÄinde (H) ve 2,5 cm. geniÅliÄinde olmalıdır;

b) Etiket iki bölümden oluÅmalıdır.

— Üst bölüm (h1 = % 40 H) siyah zemin üzerine beyaz olarak yazılmıŠ‘a’ harfini içermelidir,

— Alt bölüm (h2 = % 60 H) kırmızı zemin üzerine siyah veya beyaz olarak büyük harflerle standart ifadeleri içermeli ve açıkça okunabilir olmalıdır. Etikette standart ifade olarak ‘asbest içerir’ ifadesi yer almalıdır.

c) EÄer eÅya krosidolit minerali içeriyorsa, standart ifade de kullanılan “asbest içerir” cümlesi “krosidolit içerir/mavi asbest” ile deÄiÅtirilmelidir.

ç) Etiketin eÅya üzerine doÄrudan baskısı söz konusu ise zemin rengiyle zıtlık taÅıyan tek renk kullanımı yeterlidir.

 

 

(2) Bu Ek’te bahsedilen etiket aÅaÄıdaki kurallara uygun olarak kullanılmalıdır.

a) Tedarik edilen en küçük her bir birimde:

b) EÅya asbest bazlı parçaya sahipse, yalnızca bu parçanın etiket taÅıması yeterlidir. Ambalajın küçüklüÄü veya ambalajın uygun olmaması etiketin parçalara yapıÅtırılmasına imkân vermiyorsa, etiket ambalajla beraber verilmelidir.

(3) Asbest içeren ambalajlanmıŠeÅyanın etiketlenmesinde aÅaÄıda belirtilen hususlara uyulur.

3.1. AÅaÄıdaki hususlar asbest içeren ambalajlanmıŠeÅyanın ambalajının etiketinde açıkça okunabilir ve silinmeyecek Åekilde yer almalıdır:

a) Bu Ek’e uygun olarak tehlike sembolü ve ilgili tehlike iÅaretleri,

b) EÅya ile ilgili olması kaydıyla bu Ekte yer alan hususlara uygun olarak seçilmesi gereken güvenlik bilgileri.

Ambalajın üzerinde ilave güvenlik bilgilerinin yer aldıÄı durumlarda, bu (a) ve (b) bentlerine uygun olarak verilen hususları zayıflatmamalı veya çeliÅmemelidir. 

3.2. Yukarıda yer alan 3.1 hükümlerine uygun olarak etiketleme:

a) Ambalaja sıkıca yapıÅtırılmıŠetiket olarak veya

b) Ambalaja güvenli bir Åekilde iliÅtirilmiÅ ya da baÄlanmıŠetiket olarak veya,

c) Ambalaja doÄrudan basılarak, uygulanır.

3.3. Asbest içeren ve gevÅek plastik ambalajla veya benzeri ile ambalajlanmıŠeÅyalar, ambalajlı eÅyalar olarak deÄerlendirilmeli ve 3.2 hükümlerine uygun olarak etiketlenmelidir. EÅyalar ambalajları dıÅına çıkartılırlarsa ve piyasaya ambalajsız arz edileceklerse en küçük birimlerin her birine 3.1 hükümlerine uygun olarak etiketleme yapılmalıdır.

(4) Asbest içeren ambalajlanmamıŠeÅyaların etiketlenmesinde aÅaÄıda belirtilen hususlara uyulur.

Asbest içeren ambalajlanmamıŠeÅyalar için etiket;

a) Asbest içeren eÅyanın üzerine sıkıca yapıÅtırılmıÅsa,

b) EÅyaya baÄlanmıŠya da güvenli bir Åekilde iliÅtirilmiÅse,

c) EÅyanın üzerine doÄrudan basılarak uygulanmıÅsa,

3.1 hükümlerine uygun olarak etiketlenmiÅ kabul edilir.

EÅyanın boyutunun küçüklüÄü, eÅyanın yapısının uygun olmayan özellikleri veya bazı teknik güçlükler nedeniyle, yukarıda bahsedilen Åekilde etiketlenemeyen asbest içeren eÅya ile birlikte 3.1 hükümlerine uygun olarak ayrı bir prospektüs kullanılır.

(5) Güvenlik ve hijyene iliÅkin özel düzenlemelerdeki hükümler saklı kalmak üzere, kullanım koÅullarında, iÅlenmiÅ veya bitmiÅ olan eÅyalara yapıÅtırılmıŠetiketlerde, ilgili eÅya için uygun olabilecek herhangi bir güvenlik bilgisi ve özellikle aÅaÄıda belirtilen ifadeler yer almalıdır:

a) Açık havada veya iyi havalandırılmıŠortamda çalıÅtırınız,

b) Gerekliyse tercihen uygun toz uzaklaÅtırma düzeneÄi ile donatılmıŠel cihazları veya düÅük hızda cihazlar kullanınız, yüksek hızda çalıÅan cihazların kullanılması halinde mutlaka toz uzaklaÅtırma düzeneÄi kullanınız.

c) Mümkünse, eÅyayı kesmeden veya delmeden ıslatınız,

ç) Tozu ıslatınız ve uygun Åekilde kapatılmıŠkaplara yerleÅtiriniz ve güvenli olarak bertaraf ediniz.

(6) BeÅinci fıkra tarafından kapsanmayan ve kullanım sırasına asbest lifleri açıÄa çıkarması olası olan evde kullanım için planlanan herhangi bir eÅyanın etiketi gerekli durumlarda “eskidiÄinde deÄiÅtirin” güvenlik bilgisini içermelidir.

(7) Asbest içeren eÅyaların etiketi Türkçe olmalıdır.

 

Ek-3 (Ek:RG-20/3/2011-27880)

 

AZORENKLENDÄ°RÄ°CÄ°LER

AROMATÄ°K AMÄ°N LÄ°STESÄ°

 

 

CAS No

 

Index No

 

EC No

 

Madde Adı (İngilizce)

 

Madde Adı (Türkçe)

1.

92-67-1

612-072-00-6

202-177-1

biphenyl-4-ylamine

4-aminobiphenyl xenylamine

bifenil-4-ilamin; ;

4-aminobifenil;ksenilamin

2.

92-87-5

612-042-00-2

202-199-1

benzidine

benzidin;

3.

95-69-2

 

202-441-6

4-chloro-o-toluidine

4-kloro-o-toluidin

4.

91-59-8

612-022-00-3

202-080-4

2-naphthylamine

2-naftilamin

5.

97-56-3

611-006-00-3

202-591-2

o-aminoazotoluene

4-amino-2',3-dimethylazobenzene

4-o-tolylazo-o-toluidine

o-aminoazotoluen

4-amino-2',3-dimetilazobenzen;

4-o-tolilazo-o-toluidin;

6.

99-55-8

 

202-765-8

5-nitro-o-toluidine

5-nitro-o-toluidin

7.

106-47-8

612-137-00-9

203-401-0

4-chloroaniline

4-kloroanilin

8.

615-05-4

 

210-406-1

4-methoxy-m- phenylenediamine

4-metoksi-mfenilendiamin

9.

101-77-9

612-051-00-1

202-974-4

4,4'-methylenedianiline

4,4'-  diaminodiphenylmethane

4,4'-metilendianilin;

4,4'-diaminodifenilmetan

10.

91-94-1

612-068-00-4

202-109-0

3,3'-dichlorobenzidine

3,3'-dichlorobiphenyl-4,4'-ylenediamin

3,3'-diklorobenzidin;

3,3'-diklorobifenil-4,4'ilendiamin

11.

119-90-4

612-036-00-X

204-355-4

3,3'-dimethoxybenzidine

o-dianisidine

3,3'-dimetoksibenzidin;

o-dianisidin

12.

119-93-7

612-041-00-7

204-358-0

3,3'-dimethylbenzidine

4,4'-bi-o-toluidine

3,3'-dimetilbenzidin;

4,4'-bi-o-toluidin

13.

838-88-0

612-085-00-7

212-658-8

4,4'-methylenedi-o- toluidine

4,4'-metilendi-o-toluidin

14.

120-71-8

 

204-419-1

6-methoxy-m-toluidine

p-cresidine

6-metoksi-m-toluidin;

p-kresidin

15.

101-14-4

612-078-00-9

202-918-9

4,4'-methylene-bis-(2- chloro-aniline)

2,2'-dichloro-4,4'- methylene dianiline

4,4'-metilenbis(2-kloroanilin);

2,2'-dikloro-4,4'-metilendianilin

16.

101-80-4

 

202-977-0

4,4'-oxydianiline

4,4'-oksidianilin

17.

139-65-1

 

205-370-9

4,4'-thiodianiline

4,4'-tiyodianilin

18.

95-53-4

612-091-00-X

202-429-0

o-toluidine

2-aminotoluene

o-toluidin;

2-aminotoluen

19.

95-80-7

612-099-00-3

202-453-1

4-methyl-m- phenylenediamine

4-metil-m-fenilendiamin

20.

137-17-7

 

205-282-0

2,4,5-trimethylaniline

2,4,5-trimetilanilin

21.

90-04-0

612-035-00-4

201-963-1

o-anisidine

2-methoxyaniline

o-anisidin;

2-metoksi-anilin;

22.

60-09-3

611-008-00-4

200-453-6

4-amino azobenzene

4-aminoazobenzen

 

 

 

Ek-4 (Ek:RG-20/3/2011-27880)

 

AZORENKLENDÄ°RÄ°CÄ°LER

AZOBOYALAR LÄ°STESÄ°

 

CAS No.

EC No.

Maddeler

1

Tahsis edilememiÅtir.

Komponent 1:

CAS-No:118685-33-9

C39H23ClCrN7O12S.2Na

Komponent 2:

C46H30CrN10O20S2.3Na

405-665-4

disodyum-(6-(4-anisidino)-3- sülfonato-2-(3,5-dinitro-2- oksidofenilazo)-1-naftolato)(1-

(5-kloro-2-oksidofenilazo)-2-naftolato)kromat(1-);

 

trisodyumbis(5-(4-anisidino)- 3-sülfonato-2-(3,5-dinitro-2- oksidofenilazo)-1- naftolato)kromat(1-) karıÅımı

 

 

 

 

Ek-5 (Ek:RG-20/3/2011-27880)

 

AZOBOYALAR GRUBU Ä°ÇÄ°N

TEST METOTLARI LÄ°STESÄ°

Türk Standardları Enstitüsü (*)

Standardın Referans Numarası ve BaÅlıÄı

Referans Doküman

TSE

Deri – Kimyasal Testler – Boyalı derilerde bazı azoboyar maddelerinin tayini

TS EN ISO 17234-1

TSE

Tekstil – Azoboyar maddelerden oluÅan aromatik aminler için tayin metotları – Bölüm 1:Ekstraksiyon gerekmeksizin elde edilebilen kullanılmıŠbelirli azoboyar maddelerin tespiti

TS EN 14362-1

TSE

Tekstil – Azoboyar maddelerden oluÅan aromatik aminler için tayin metotları – Bölüm 2: Ekstraksiyon ile elde edilebilen kullanılmıŠbelirli azoboyar maddelerin tespiti

TS EN 14362-2

 

(*) TSE: Türk Standardları Enstitüsü; Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN