|
|
|
|
|
|
 

 
 MEVZUAT

» Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği  

 

BaÅbakanlık

Mevzuatı GeliÅtirme ve Yayın Genel MüdürlüÄünce Yayımlanır

KuruluÅ : 7 Ekim 1920

19.04.2005 

SALI

Sayı : 25791

 

 

 

Çevre ve Orman BakanlıÄından:

Bitkisel Atık YaÄların Kontrolü YönetmeliÄi

 

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Ä°lkeler

             Amaç 

             Madde 1 — Bu YönetmeliÄin amacı, bitkisel atık yaÄların üretiminden bertarafına kadar, çevreye zarar verecek Åekilde doÄrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesini, bu atık yaÄların yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluÅturulmasını, geçici depolama, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin çevreyle uyumlu yönetimi için buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi amacıyla hukuki ve teknik esasların düzenlenmesini saÄlamaktır.

             Kapsam 

             Madde 2 — Bu Yönetmelik; bitkisel atık yaÄların geçici depolanması, toplanması, taÅınması, geri kazanılması, bertarafı, ticareti, ithalat ve ihracatı ile transit geçiÅine iliÅkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri, tabi olunacak hukuki ve cezai sorumlulukları düzenler.

             Yemlik yaÄların kullanımına iliÅkin esaslar, bu YönetmeliÄin kapsamı dıÅındadır.

             Dayanak 

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11 ve 12 nci maddeleri ile 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman BakanlıÄı TeÅkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2 nci maddesinin (d) bendine dayanılarak hazırlanmıÅtır.

             Tanımlar 

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Bakanlık: Çevre ve Orman BakanlıÄını,

             Bitkisel YaÄ:  Bitkisel kökenli ve kullanım amacına uygun olarak piyasaya arz edilen gıda yaÄlarını,

             Ham YaÄ: Bitkisel yaÄlı tohumlardan veya meyvelerden muhtelif fiziksel ve kimyasal iÅlemlerle elde edilen yaÄ ürününü,

             Yemeklik Bitkisel YaÄ Üreticisi: Gıda için kullanım amacına uygun olarak yaÄ üreten tesisleri iÅleten veya bu yaÄları ithal eden gerçek ve tüzel kiÅileri,

             Atık YaÄ Üreticisi: Bitkisel atık yaÄ oluÅmasına neden olan, kaynaÄın bilinmemesi durumunda ise bu tür atıkları mülkiyetinde bulunduran gerçek ve tüzel kiÅileri,

             Bitkisel Atık YaÄ: Rafine sanayinden çıkan soap-stock’ları, tank dibi tortuları, yaÄlı toprakları, kullanılmıŠkızartmalık yaÄları, çeÅitli tesislerin yaÄ tutucularından çıkan yaÄları ve kullanım süresi geçmiÅ olan bitkisel yaÄları,

             Atık YaÄ: Bitkisel atık yaÄları,

             Soap-Stock: Bitkisel ham yaÄların rafinasyonunda serbest yaÄ asitlerinin kostik ile nötralizasyonu ve yıkama sonrasında ayrıÅtırılan yan ürünü,

             KullanılmıŠKızartmalık YaÄlar: Yüksek sıcaklık altında okside olmuÅ, tekrar kullanımı saÄlık açısından uygun olmayan kızartma yaÄlarını,

             Tank Dibi Tortu: YaÄ üreten tesislerin ham bitkisel yaÄ depolarında dibe çöken ve yaÄ ihtiva eden tortuları,

             YaÄlı Toprak: Yemeklik bitkisel yaÄ rafinasyonu sonucu ortaya çıkan yaÄlı toprakları,

             Bertaraf: 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi veya 14/3/1991 tarihli ve 20814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi kapsamında nihai bertaraf iÅlemlerini,

             Geri Kazanım: Atık yaÄların, Bakanlıktan lisans almıŠgeri kazanım tesisleri tarafından toplanarak endüstride kullanılacak yarı mamul (külçe sabun, stearin, kimya sanayinde kullanılacak hammadde ve benzeri) ve ürün (sabun, biyodizel ve benzeri) elde edilmesi iÅlemlerini,

             Ürün: Atık yaÄların iÅlenmesi ve çeÅitli katkılarla karıÅtırılması sonucu oluÅan ve standardı olan nihai maddeyi,

             Rafinasyon: Ham yaÄların rafine edilerek, ulusal veya uluslararası standartlar ile Åartnamelere uygun yemeklik bitkisel yaÄ elde edilmesi iÅlemlerini,

             Toplayıcı: Lokanta, restoran, yemek fabrikaları, otel, motel, yemekhaneler, turistik tesisler, tatil köyleri gibi yerlerden kullanılmıŠkızartmalık yaÄ toplayacak gerçek ve tüzel kiÅileri,

             Geçici Depolama: Atık yaÄların geri kazanımı veya bertarafından önce tesis sahasında veya ayrı bir alanda bu Yönetmelikteki teknik koÅullara göre belirli bir süre depolanmasını,

             Ulusal Atık TaÅıma Formu: Tehlikeli Atıkların Kontrolü YönetmeliÄinin ekinde bulunan taÅıma formlarını,

             Lisans: Geri kazanım tesislerinin atık yaÄ toplamak için Bakanlıktan, atık yaÄ taÅıyacak firmaların ve araçların ise ilgili valilikten alacakları yeterlilik belgesini,

             Akreditasyon: Laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluÅlarının ulusal veya uluslararası kabul görmüÅ teknik kriterlere göre çalıÅtıÄının deÄerlendirilmesi ve yeterliliÄinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi iÅlemini,

             Sabun: YaÄ asitlerinin alkali hidroksitler ile reaksiyonu sonucunda elde edilen genellikle temizleyici olarak kullanılan ürünleri,

             Biyodizel : Her türlü biyolojik orjinli yaÄların bir katalizatör eÅliÄinde kısa zincirli bir alkol ile (metanol veya etanol) reaksiyonu sonucunda açıÄa çıkan ve yakıt olarak kullanılan ürünü,

             ifade eder.

             Genel ilkeler 

             Madde 5 — Atık yaÄların yönetimine iliÅkin ilkeler Åunlardır:

             a) Atık yaÄların ithali yasaktır. Ä°hracatı ve transit geçiÅiyle ilgili kurallar Tehlikeli Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi hükümlerine tabidir.

             b) Atık yaÄların kaynakta azaltılması ve geri kazanılması esastır. Geri kazanıma uygun olmayan atık yaÄlar bu Yönetmelik hükümleri doÄrultusunda bertaraf edilir.

             c) Atık yaÄlar ile bu yaÄların iÅlenmesi sonucu oluÅan atıkların çevreye zarar verecek Åekilde depolanması, taÅınması, doÄrudan veya dolaylı bir biçimde yüzey suları ile yeraltı suyuna, denizlere, kanalizasyona, drenaj sistemleri ile topraÄa verilmesi ve mevcut düzenlemeler ile belirlenen sınır deÄerleri aÅarak hava kirliliÄine neden olacak Åekilde yakılması yasaktır.

             d) KullanılmıŠkızartmalık yaÄların doÄrudan veya dolaylı olarak yemeklik yaÄlara, ham yaÄlara, mineral yaÄlara karıÅtırılması ve doÄrudan yakıt olarak kullanılması yasaktır.

             e) Atık yaÄların kaynakta ayrı depolanması esastır.

             f) Atık yaÄların yarattıÄı çevresel kirlenme ve bozulmadan doÄan zararlardan dolayı, atık yaÄ üreticileri, toplayıcıları, taÅıyıcıları, geri kazanım ve bertarafçıları kusur Åartı aranmaksızın sorumludur.

             g) Bitkisel yaÄların rafinasyonu sonucu ortaya çıkan yaÄlı topraklar, orman ve aÄaçlandırma alanlarına, tarım arazilerine ve buna benzer yerlere bırakılamaz, açık alanlarda kontrolsüz olarak geçici depolanamaz, geri kazanım imkanlarının bulunmaması durumunda bertaraf edilir.

             h) BoÅaltılmıŠolan toplama kapları, tank ve konteynerlerin geri kazanım tesislerinde ve geçici depolama alanlarında temizlenmesi zorunludur.

             ı) Atık yaÄlar, toplama lisanslı geri kazanım tesisleri ile geçici depolama izni almıŠtoplayıcılar tarafından toplanır. Bunun dıÅındaki gerçek ve tüzel kiÅiler tarafından atık yaÄlar toplanamaz, alınıp satılamaz.

             j) Atık yaÄlar ile kontamine olmuÅ bitkisel yaÄlar, atık yaÄ olarak deÄerlendirilir ve bu Yönetmelik hükümlerine göre geri kazanılır veya bertaraf edilir.

             k) KullanılmıŠkızartmalık yaÄ üreten lokanta, yemek fabrikaları, otel, motel, yemekhaneler, turistik tesisler ve tatil köyleri ile diÄer benzeri tesisler, bu yaÄların toplanması için lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya toplayıcılarla yıllık sözleÅme yapmakla yükümlüdürler. Bu yaÄların ücretsiz olarak geri kazanımcıya veya toplayıcılara teslim edilmesi esastır.

             l) Atık yaÄların toplanması, geçici depolanması, geri kazanımı veya bertarafı uzman kiÅilerce yapılır. Bu hususlarda, ilgili tesislerde konu hakkında uzmanlaÅmıŠteknisyen ve mühendis bulundurulur.

             m) Atık yaÄların yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi için yapılan harcamalar kirleten öder prensibine göre atıkların yönetiminden sorumlu olan gerçek ve tüzel kiÅiler tarafından karÅılanır. Atık yaÄların yönetiminden sorumlu kiÅilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemi almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doÄrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluÅlarınca yapılan gerekli harcamalar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atık yaÄların yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir.

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Görev, Yetki ve Yükümlülükler

             BakanlıÄın görev ve yetkileri 

             Madde 6 — Bakanlık, bu YönetmeliÄin uygulanmasına yönelik iÅbirliÄini ve koordinasyonu saÄlamak, atık yaÄ yönetim planlarını hazırlamak, atık yaÄ geri kazanım tesislerini düzenli olarak denetlemek, ulusal atık taÅıma formunu oluÅturmak, toplama ve bertaraf lisansı vermekle görevli ve yetkilidir.

             Mülki amirlerce alınacak tedbirler 

             Madde 7 — Mahallin en büyük mülki amiri;

             a) Belediyelerin yetki alanı dıÅında bulunan kullanılmıŠkızartmalık yaÄ üreten atık üreticilerini belirleyerek bunların toplama lisansı almıŠgeri kazanım tesisleriyle veya geçici depolama izni verilen toplayıcılarla yıllık sözleÅme yapmalarını saÄlamak, sözleÅme yapmayanlara gerekli cezai iÅlemi uygulamakla,

             b) Geçici depolama alanlarının 17 nci madde ve Ek-1’de verilen teknik özelliklere göre kurulmasını saÄlamak, bunlara 23 üncü maddeye göre izin vermek, izin verilen ve izni iptal edilen depolama alanlarını BakanlıÄa bildirmekle,

             c) Bu Yönetmelik kapsamına giren atık yaÄ geri kazanım tesislerini tespit ederek toplama lisansı almak üzere BakanlıÄa müracaat etmelerini saÄlamakla,

             d) Geri kazanım tesislerini ve geçici depolama alanlarını düzenli olarak denetlemekle,

             e) Atık yaÄ taÅıma lisansı vermek, lisans verilen ve lisansı iptal edilen firma ve araçları BakanlıÄa bildirmekle,

             f) Belediyelerden, atık yaÄ üreticilerinden, toplayıcılardan, geri kazanım tesislerinden alınacak bilgileri ve ulusal atık taÅıma formlarını deÄerlendirerek, ilde oluÅan atık yaÄ miktarlarını, geri kazanılan ve bertaraf edilen miktarları yıllık olarak BakanlıÄa bildirmekle,

             ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır.

             Belediyelerce alınacak tedbirler 

             Madde 8 — BüyükÅehir belediyeleri ve belediyeler;

             a) Yetki sahasında bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, tatil köyleri, motel ve yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diÄer yerlerde gerekli denetimleri yaparak kullanılmıŠkızartmalık yaÄların kanalizasyona dökülmesini önlemekle,

             b) Sınırları dahilinde kullanılmıŠkızartmalık yaÄ üreten iÅletmelerin lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya valilikten geçici depolama izni almıŠtoplayıcılarla yıllık sözleÅme yapmalarını saÄlamak, buna iliÅkin kayıtları ilgili valiliÄe bildirmek, sözleÅme yapmayanlara gerekli cezai iÅlemi uygulamakla,

             c) 2008 yılından itibaren kullanılmıŠkızartmalık yaÄların hanelerden toplanması için gerekli sistemi kurmak, halkı bu konuda bilgilendirerek atık yaÄ toplama faaliyetlerini 2008 yılı itibariyle baÅlatmakla,

             ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır.

             Yemeklik bitkisel yaÄ üreticilerinin yükümlülükleri 

             Madde 9 — Yemeklik bitkisel yaÄ üreticileri;

             a) Kızartmalık yaÄ ambalajlarının etiketlerinde Ek-2’de yer alan çevre bilgisine yer vermekle,

             b) Piyasaya sürülen kızartmalık yaÄ miktarlarını yıllık olarak BakanlıÄa bildirmekle,

             c) Atık yaÄları taÅıma lisanslı araçlarla geri kazanım veya bertaraf tesisine göndermekle,

             d) KullanılmıŠkızartmalık yaÄların düzenli olarak toplanması amacıyla halkın eÄitimi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalıÅmaları desteklemekle,

             yükümlüdürler.

             Atık yaÄ üreticisinin yükümlülükleri 

             Madde 10 — Atık yaÄ üreticileri;

             a) Atık yaÄları diÄer atık madde ve çöplerden ayrı olarak biriktirmekle,

             b) Faaliyetleri sonucu oluÅan atık yaÄların biriktirilmesi için sızdırmaz, iç ve dıŠyüzeyleri korozyona dayanıklı bidon,  konteyner ve tank gibi toplama kaplarını kullanmakla,

             c) Atık yaÄları lisanslı taÅıyıcılarla lisanslı geri kazanım veya bertaraf tesislerine göndermekle,

             d) Atık yaÄ sevkıyatında ulusal atık taÅıma formu kullanmak ve her taÅımadan sonra bunların bir kopyasını ilgili valiliÄe göndermek, bu belgeleri beÅ yıl süreyle tesiste muhafaza etmekle,

             e) Geri kazanım veya bertaraf tesisleriyle olabilecek uyuÅmazlıkları ilgili valiliÄe ve BakanlıÄa bildirmek, uyuÅmazlık giderilinceye kadar uyuÅmazlıÄa konu olan atık yaÄları kendi depolarında muhafaza altında bulundurmakla,

             yükümlüdürler.

             Atık yaÄ geri kazanım tesisi iÅletmecilerinin yükümlülükleri 

             Madde 11 — Atık yaÄ geri kazanım tesisi iÅletmecileri;

             a) Bakanlıktan atık yaÄ toplama lisansı almakla,

             b) Faaliyetlerine iliÅkin raporlarını yıllık olarak ilgili valiliÄe göndermekle,

             c) Atık yaÄın tesise kabul kriterlerini belirlemek, atık yaÄın taÅıma formunda belirtilen atık tanımına uygunluÄunu tespit etmekle,

             d) KullanılmıŠkızartmalık yaÄların toplanması için geri kazanım tesisleri dıÅında kurulacak geçici depolama alanlarını, bu YönetmeliÄin 17 nci maddesine göre kurmak, bu alanlar için 23 üncü maddeye göre geçici depolama izni almakla,

             e) Tesise getirilen atık yaÄların analizini yaparak üretici beyanına uygunluÄunu tespit etmek, atık yaÄın uygun bulunması halinde ulusal atık taÅıma formunu imzalayarak teslim almak ve atık taÅıma formlarının bir nüshasını her taÅımadan sonra ilgili valiliÄe göndermekle,

             f) Tesise kabul edilen atık yaÄları ayrı depolamakla,

             g) Personeline geri kazanım faaliyetlerinin gerektirdiÄi nitelikte eÄitim vermek, acil durum planlarını hazırlamak, atık yönetimiyle ilgili iÅletme kayıtlarını tutmak ve bu kayıtları beÅ yıl süreyle tesiste bulundurmakla,

             h) Geri kazanım iÅlemleri sonucunda ortaya çıkan atıkları ve bunlarla kontamine olmuÅ malzemeleri bertaraf etmek veya ettirmek, buna iliÅkin harcamaları karÅılamakla,

             ı) TaÅıma formu ve lisans belgesi olmayan taÅıyıcılarla getirilen atık yaÄları tesise kabul etmemek ve durumu ilgili valiliÄe bildirmekle,

             j) Toplayıcıyla olan sözleÅme iptallerini ilgili valiliÄe bildirmekle,

             k) Tesise giren atık yaÄlara ait ulusal atık taÅıma formu ve sevk irsaliyeleri ile çıkan yarı mamul ve ürünlere ait satıŠfaturaları ve mevzuata uygun gerçekleÅtirilen bertaraf kayıtlarının Sanayi Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından deÄerlendirilerek girdiler ve çıktılar yönünden biyodizel üretim tesisleri için altı aylık, diÄer tesisler için yıllık toplamları gösteren onaylı belgeyi BakanlıÄa sunmakla,

             l) Bu YönetmeliÄin 16 ncı maddesinin (b) bendinin denetlenmesi amacıyla ürün analizlerini altı aylık dönemlerde BakanlıÄın uygun göreceÄi akredite bir laboratuvarda yaptırmak, bu amaçla numunelerin ilgili valiliÄin gözetiminde laboratuvar sorumlusu tarafından alınmasını saÄlamak ve analiz sonuçlarını BakanlıÄa ulaÅtırmakla,

             yükümlüdürler.

             KullanılmıŠkızartmalık yaÄ toplayıcılarının yükümlülükleri 

             Madde 12 — KullanılmıŠkızartmalık yaÄ toplayıcıları;

             a) Geçici depolama alanlarını 17 nci madde ve Ek-1’de ki teknik özelliklere göre kurmakla,

             b) Kurulacak geçici depolama alanları için 23 üncü madde gereÄince valilikten izin almakla,

             c) Geri kazanım tesisleriyle sözleÅme yapmak, geçici depolama izni müracaatlarında bu sözleÅmeyi valiliÄe ibraz etmekle,

             d) SözleÅme yaptıkları lokanta, yemek fabrikaları, otel, motel, yemekhaneler, turistik tesisler ve tatil köyleri gibi toplama noktalarına biriktirme bidon ve konteynerlerini temin etmekle,

             e) BoÅaltılan taÅıma araçlarını, bidon ve konteynerleri her defasında temizlemek, temizlenmeyen biriktirme kaplarını toplama noktalarına daÄıtmamak, temizleme iÅleminden kaynaklanan yıkama sularını doÄrudan kanalizasyona vermemekle,

             f) Toplanan ve geri kazanım tesisine sevk edilen kullanılmıŠkızartmalık yaÄ miktarlarını aylık olarak ilgili valiliÄe bildirmekle,

             g) Geri kazanım firmasıyla ortaya çıkacak anlaÅmazlıklar ve sözleÅme iptalleri hakkında valiliÄe bilgi vermekle,

             yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atık YaÄların TaÅınması

             Atık yaÄların taÅınması 

             Madde 13 — Atık yaÄların taÅınması, ilgili valilikten taÅıma lisansı almıŠgerçek ve tüzel kiÅilerce yapılır. Atık YaÄlar taÅınırken kaza sonucu yaÄın dökülmesinden oluÅacak zararlar ile bertaraf masraflarının taÅıyan tarafından karÅılanması zorunludur.

             TaÅıma aracı; beyaz renkte ve araç kasasının veya tankının her iki yüzünde yeÅil renkte, dikey yüksekliÄi en az 20 cm olan Bitkisel Atık YaÄ TaÅıma Aracı ibaresi bulunacaktır. TaÅıma araçlarının kasa veya tankları; sızdırmaz, koku önleyen ve kolaylıkla temizlenebilir bir sisteme sahip olması zorunludur.

             Atık yaÄ taÅıyıcılarının lisans alma zorunluluÄu 

             Madde 14 — Atık yaÄ taÅımak isteyen gerçek ve tüzel kiÅiler, ilgili valilikten taÅıma lisansı almak zorundadır. Lisans almak için Ek-3’de belirtilen belgelerle valiliÄe müracaat edilir. Lisans, baÅvuruda bulunan firmaya ve firmanın araçlarına verilir. Bu hükümler kara taÅımacılıÄı için uygulanır. Bu lisans devredilemez ve üç yıl için geçerlidir. Bu süre sonunda yenilenmesi gerekir. Araçların denetimleri ilgili valilikçe on iki aylık dönemlerde yapılır. Denetimler sonucu lisans koÅullarına uymayan firma ve araçlarının lisansı iptal edilir. Lisans verilen ve lisansı iptal edilen firmalar ve araçlar valiliklerce BakanlıÄa bildirilir.

             Araçlarda ulusal atık taÅıma formu bulundurma zorunluluÄu 

             Madde 15 — Atık yaÄların taÅınması sırasında araçlarda ulusal atık taÅıma formu bulundurulması zorunludur. Araçlarda bulundurulacak ulusal atık taÅıma formlarıyla ilgili olarak Tehlikeli Atıkların Kontrolü YönetmeliÄinin ilgili hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geri Kazanım Tesisleri ve Geçici Depolama Alanları

             Geri kazanım tesisleri 

             Madde 16 — Atık yaÄ geri kazanım tesislerinin özellikleri ve yapılacak uygulamalar;

             a) Tesiste giriÅ bölümü, atık kabul ünitesi, atık yaÄ geçici depolama alanı, prosese uygun fiziksel, kimyasal veya biyolojik arıtma tesisi bulunması zorunludur. Tesis prosesi ve temizleme iÅlemlerinden kaynaklanan atık sular doÄrudan kanalizasyona verilmez.

             b) Atık yaÄlardan elde edilen ürünlerin ulusal veya uluslararası standartları saÄladıÄının sürekli olarak izlenmesi için, bu Yönetmelik kapsamındaki atık yaÄları hammadde olarak kullanacak geri kazanım tesislerinde akredite edilmiÅ bir laboratuvar bulunur, bulunmaması halinde bu ihtiyaç bir baÅka akredite laboratuvardan karÅılanır.

             c) Tesise getirilen atık yaÄlardan laboratuvar sorumlusu tarafından numune alınır. Tank içinde gelen atık yaÄlar, numune almadan önce homojen hale getirilir. Bidonlarla getirilen atık yaÄlardan bidon baÅına numune alınır. Numuneler geri kazanım iÅlemleri tamamlanıncaya kadar muhafaza edilir.

             d) Araçlardan atık yaÄ boÅaltıldıktan sonra her defasında araç ile buna baÄlı tank veya kasa ve bidonlar yıkanır. Bu iÅ için tesiste gerekli altyapı oluÅturulur. Temizlenmeyen tank, kasa ve toplama bidonları tekrar kullanılmaz ve bu bidonlar toplama noktalarına daÄıtılmaz.

             e) Tesiste taÅıma araçlarının, bidon ve konteynerlerin temizlenmesi için bir yıkama ünitesi bulundurulur.

             f) Tesiste kokuya karÅı önlem alınacaktır.

             g) Tesiste yangına karÅı köpüklü yangın söndürme ve sulu tank soÄutma sistemleri bulunur. Tesiste görevli tüm personel; acil durum, yanıcı, patlayıcı maddelerin özellikleri ile potansiyel tehlikeler, yangınla mücadele ve ilk yardım konularında eÄitilir. Ayrıca ilgili personel kendi görev alanlarında, belirli aralıklarla tekrarlanan uygulamalı eÄitime tabi tutulur.

             h) Atık yaÄ taÅıyan borular, sızma veya herhangi bir nedenle akmaya karÅı koruma altına alınır. Atık yaÄ taÅıyan borular temiz su taÅıyanların altında bulunur. Pompa basınçları boruların hasar görmeyeceÄi Åekilde tasarlanır ve ayarlanır.

             ı) Sahada toplanan yaÄmur suları, yıkama ve benzeri atık sular ayrı olarak toplanarak, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su KirliliÄi Kontrolü YönetmeliÄinde yer alan sınır deÄerlere uygun Åekilde arıtılır.

             j) Tesis içinde meydana gelebilecek döküntü ve sızıntıları önlemek amacıyla yeterli miktarda emici malzeme bulundurulur ve bu malzemeler tesis içinde uygun noktalarda kolay kullanımı saÄlayacak Åekilde depolanır. KullanılmıŠemici malzemeler özelliklerine göre ilgili mevzuat kapsamında bertaraf edilir.

             k) Tesisin çevresi koruma altına alınarak, giriÅ ve çıkıÅın denetlenmesi amacıyla etrafı çit veya duvarla çevrilir.

             l) Tesis içi geçici depolama alanları için 17 nci madde hükümlerine uyulur.

             m) Geri kazanım tesislerinde paratoner ve topraklama sistemi bulunur.

             Geçici depolama alanları 

             Madde 17 — Geçici depolama alanları, geri kazanım tesislerinde hammadde olarak atık yaÄların kabul edildiÄi  ve proses atıklarının biriktirildiÄi depolama tanklarından oluÅan alanlardır. Bu tür alanlar bitkisel yaÄ rafinerilerinde proses atıklarının ve yan ürünlerin biriktirildiÄi yerlerdir. Geri kazanım veya rafineri tesislerinde bulunan geçici depolama alanları için ilgili valilikten izin alınması zorunlu deÄildir. Rafinerilerin geçici depolama alanlarında biriktirilen soap-stock, tank dibi tortular, yaÄlı topraklar ile çeÅitli tesislerin yaÄ tutucularından çıkan yaÄlar geri kazanım veya bertaraf tesislerine bir baÅka yerde depolanmadan doÄrudan sevk edilir. Bu atıkların tesis sahası dıÅında geçici depolanmasına izin verilmez.

             Tesis alanının atık yaÄ ile temasta olan kısımlarında zemin geçirimsizliÄinin saÄlanması gerekir. Bu amaçla betonarme zemin, epoksi boya veya benzeri tecrit malzemesi ile kaplanır. Atık kabul alanı yaÄmura karÅı korunur.  Beyaz renkte olacak depolama tanklarının üzerinde Bitkisel Atık YaÄ ibaresi bulunur ve atıÄın cinsi tank üzerinde (soap-stock, tank dibi tortu, kullanılmıŠkızartmalık yaÄ ve benzeri) belirtilir. Bu tanklar, taÅmaya neden olmayacak hacme sahip güvenlik havuzu içinde bulunur. Hacmi, en az tankın kapasitesi kadar olacak güvenlik havuzunda, güvenli boÅaltmayı saÄlayacak ekipman bulundurulur.

             Lokantalardan, yemek fabrikalarından, otellerden, motellerden, yemekhanelerden, turistik tesislerden, tatil köylerinden ve buna benzer yerlerden kullanılmıŠkızartmalık yaÄların verimli bir Åekilde toplanabilmesi için, geri kazanım tesisleri dıÅında geçici depolama alanları kurulabilir. Bu alanların Ek-1’deki teknik özellikleri saÄlaması ve iÅletmecilerin bu YönetmeliÄin 23 üncü maddesine göre ilgili valilikten geçici depolama izni alması gerekir. Atık yaÄlar, geçici depolama alanlarında üç aydan fazla süre ile depolanmaz.

 

BEÅÄ°NCÄ° BÖLÜM

Atık YaÄlardan Muhtelif Ürünlerin Üretimi ve Atık YaÄların Bertaraf Edilmesi

             Atık yaÄlardan biyodizel üretimi 

             Madde 18 — Atık yaÄlardan biyodizel üretimi yapacak tesisler için aÅaÄıdaki esaslar uygulanır:

             a) Atık yaÄlardan biyodizel üretimi yapacak tesisler, bu Yönetmelik kapsamında geri kazanım tesisi olarak deÄerlendirilir.

             b) Bu tesisler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun teknik düzenlemelerine uygun üretim yapar ve piyasaya arz edilen ürünlere iliÅkin olarak daÄıtım firmalarından alınacak teslimatla ilgili belgeleri altı aylık dönemlerde BakanlıÄa sunar.

             c) Biyodizel üretimi sonucu oluÅan yan ürünlerin kullanımı ve satıÅı için ilgili kurumlardan izin alınması Åarttır. Bu tesislere kabul edilen atık yaÄ miktarları ve geri kazanılamayan atıkların nasıl bertaraf edildikleri yıllık olarak ilgili valiliklere bildirilir.

             Atık yaÄlardan sabun ve diÄer ürünlerin üretimi  

             Madde 19 — Geri kazanım tesisleri, sabun üretimi için SaÄlık BakanlıÄından, yemlik yaÄ üretimi için Tarım ve KöyiÅleri BakanlıÄından gerekli izinleri alır. Bunların dıÅındaki ürünlerin üretimi ve kullanımı için gerekli izinler, meri mevzuat çerçevesinde ilgili kurumlardan alınır.

             Standardı belirlenmemiÅ olan geri kazanım ürünleri ile yarı mamuller nihai tüketim maddesi olarak kullanılmaz. Bunlar sabun, kimya ve benzeri sanayilerde birincil hammaddelere ilave edilerek standardı olan ürünlere dönüÅtürülebilmeleri durumunda bu sektörlerde kullanılır.

             Atık yaÄların bertaraf edilmesi 

             Madde 20 — Geri kazanım ürünlerine dönüÅtürülemeyen atık yaÄlar ile geri kazanım iÅlemlerinde ortaya çıkan tehlikeli nitelikli atıklar ve bunlarla kirlenmiÅ malzemeler ve atık yaÄ depolama tanklarının dip çamurları özelliklerine göre Tehlikeli Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi,  Katı Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi veya 8/12/2001 tarihli ve 24607 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çimento Fabrikalarında Atıkların Alternatif veya Ek Yakıt Olarak Kullanılmalarında Uyulacak Genel Kurallar Hakkında TebliÄ hükümlerine göre lisanslı tesislerde bertaraf edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Toplama Lisansı ve Geçici Depolama Ä°zni

             Atık yaÄlar için toplama lisansı verilmesi 

             Madde 21 — Bitkisel yaÄ rafinasyon tesisleri içinde rafinerinin kendi atıklarının deÄerlendirildiÄi ve ana tesisle entegre olarak iÅletilen geri kazanım üniteleri için lisans alma yükümlülüÄü bulunmamaktadır. Atık yaÄları sabun veya sabun hammaddesi, biyodizel ve diÄer ürünleri elde etmek amacıyla kullanan geri kazanım tesisleri için Bakanlıktan atık yaÄ toplama lisansının alınması zorunludur. Geri kazanım tesisi bulunmayan gerçek veya tüzel kiÅilere toplama lisansı verilmez. Söz konusu tesislerin proseslerinin yeterliliÄi;

             1) Biyodizel üretimi yapacak geri kazanım tesisleri için, Elektrik Ä°Åleri Etüt Ä°daresi Genel MüdürlüÄü ve TÜBÄ°TAK’tan alınacak teknik raporlarla,

             2) Bu YönetmeliÄin 19 uncu maddesi kapsamında belirtilen ürünlerin üretimini yapacak geri kazanım tesisleri için, TÜBÄ°TAK ve konu hakkında uzman bir üniversiteden alınacak teknik raporlarla,

             belgelenir.

             Yeni kurulacak tesislerin yeterlilik raporlarının çevresel etki deÄerlendirmesi raporlarına eklenmesi zorunludur. Çevresel etki deÄerlendirmesi çalıÅmalarında, tesise kabul edilecek atık türleri ve elde edilen ürünler dikkate alınarak, tesisin proses yeterliliÄi bu teknik raporlar çerçevesinde deÄerlendirilir.

             Lisans müracaatlarında Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Olumlu Belgesi veya Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Gerekli DeÄildir Belgesi ile bunlara iliÅkin çevresel etki deÄerlendirmesi raporu veya proje tanıtım dosyası ve Ek-4’de belirtilen bilgi ve belgelerin bulunması zorunludur. Müracaatın uygun bulunması durumunda geri kazanım tesisine üç yıl süreli lisans verilir. Lisans devredilecek ise BakanlıÄa baÅvurulur ve idari izinler yenilenir.

             Bitkisel atık yaÄ toplama lisansı verilmesinde istenen ve EK-4’de yer alan bilgi ve belgelerden, emisyon izin belgesi ve deÅarj izin belgesinin tamamlanması için, diÄer belgelerin eksik olmaması koÅuluyla bir yıl için Åartlı lisans verilebilir. Åartlı lisansa konu belgeler, Åartlı lisans tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlanmaz ise verilen lisans iptal edilir. Ä°stenen belgelerin tamamlanması halinde Åartlı lisans sürecinde geçen süre toplam lisans süresinden düÅülür.

             Lisansın iptali 

             Madde 22 — Bakanlıkça veya ilgili valilikçe yapılan denetimlerde toplama lisansına uyulmadıÄı, mevzuatta istenen Åartların yerine getirilmediÄi, ilgili ölçümlerin düzenli olarak yapılmadıÄı veya kaydedilmediÄinin tespit edilmesi halinde iÅletmeciye, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesi için aksaklıÄın önemine ve kaynaÄına göre bir ay ile altı ay arasında süre verilir. Bu süre sonunda yapılan kontrollerde aksaklıÄın devam ettiÄi tespit edilirse, tespit edilen aksaklıÄın niteliÄine göre 2872 sayılı Çevre Kanunu doÄrultusunda iÅlem yapılır. Faaliyeti geçici süre ile durdurulan iÅletmenin süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde lisansı iptal edilir. Lisansı iptal edilen tesis altı ay süreyle lisans baÅvurusunda bulunamaz. Bu süre sonunda lisans alabilmek için 21 inci maddeye göre yeniden BakanlıÄa baÅvurulur. Lisans süreci tamamlanana kadar tesis çalıÅtırılmaz.

             Geçici depolama izni 

             Madde 23 — Atık yaÄ toplama lisansı bulunan biyodizel üretim tesisleri, lokantalardan, yemek fabrikalarından, otellerden, motellerden, yemekhanelerden, turistik tesislerden, tatil köylerinden ve buna benzer yerlerden kullanılmıŠkızartmalık yaÄları toplayabilmek için, toplayıcıları kullanılmıŠkızartmalık yaÄ toplamaları konusunda yetkilendirebilir. Toplayıcıların bu iÅi yapabilmeleri için hizmet alanlarında yeterli kapasiteye sahip ve 17 nci madde ile Ek-1’de teknik özellikleri verilen geçici depolama alanlarının bulunması zorunludur. Geçici depolama alanlarına valilikçe geçici depolama izni verilir.

             Biyodizel üretimi yapacak geri kazanım tesisleri, 12 nci maddede belirtilen toplayıcıların tabi olduÄu hükümler kapsamında, geri kazanım tesisi dıÅında, kendi geçici depolama alanlarını kurabilirler. Geri kazanım tesisleri bu alanlar için valilikten geçici depolama izni almakla yükümlüdür. Geri kazanım tesisleri içinde bulunan depolama alanları için izine gerek yoktur.

             Toplayıcılar, geri kazanım firmasıyla yapılan sözleÅme, tesis projesi ve iÅletme planıyla geçici depolama izni için valiliÄe müracaat eder. Valilik müracaatı uygun bulması durumunda geçici depolama izni verir.

             Geçici depolama izni süresi, geri kazanım tesisinin mevcut toplama lisansı süresine göre verilir. Bu süre toplama lisansı süresini aÅamaz. Toplayıcıya yetki veren geri kazanım tesisi veya tesislerinin lisans süresi dolduÄunda, toplayıcının da izin süresi dolar. Benzer Åekilde geri kazanım tesisi veya tesislerinin lisansı iptal edildiÄinde, toplayıcının da izni ilgili valilikçe iptal edilir. Geçici depolama izni koÅullarına uygun olarak faaliyette bulunmayan toplayıcının izni valilikçe iptal edilir ve bu husus anlaÅmalı olduÄu geri kazanım tesisine veya tesislerine bildirilir. Geçici depolama izni belgelerinde toplayıcının baÄlı olduÄu geri kazanım tesisinin toplama lisansı numarasının belirtilmesi zorunludur.

YEDÄ°NCÄ° BÖLÜM

ÇeÅitli ve Son Hükümler

             YönetmeliÄe aykırılık 

             Madde 24 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5216 sayılı BüyükÅehir Belediyesi Kanunu, 5272 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diÄer mevzuatta öngörülen cezai iÅlemler uygulanır.

             Düzenleme yetkisi 

             Madde 25 — Bakanlık, bu YönetmeliÄin uygulanmasını saÄlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmakla yetkilidir.

             Geçici Madde 1 — Bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girdiÄi tarihi takip eden altı ay içinde mevcut geçici çalıÅma izinli ve lisanslı olan ve bu Yönetmelik kapsamına giren atık yaÄ geri kazanım tesisleri, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak BakanlıÄa baÅvurmak ve lisanslarını yenilemek zorundadır.

             Yürürlük 

             Madde 26 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüÄe girer.

             Yürütme  

             Madde 27 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek–1 

  

Geçici Depolama Alanlarının Teknik Özellikleri

 

             1) Geçici depolama alanları kapalı sistem olacaktır.

             2) Tesiste kantar ve atık kabul alanı bulunacaktır.

             3) Bu alanlarda en az 30 ton kapasiteli kullanılmıŠkızartmalık yaÄı biriktirme tankı bulunacaktır. Bu tanklar güvenlik havuzları içinde bulunacaktır.

             4)Tanklar beyaz renkte olacak ve üstünde KullanılmıŠKızartmalık YaÄ ibaresi bulunacaktır.

             5)Tanklar kolay temizlenebilecek özellikte ve seviye göstergeli olacaktır.

             6) Geçici depolama tesisinin zemini betonarme olacaktır.

             7) Toplayıcıların lisanslı toplama araçları bulunacaktır.

             8) Toplama bidonları yıkama kolaylıÄı için çember kapaklı olacak ve yeterli sayıda bulunacaktır.

             9) BoÅaltılan taÅıma araçlarının, bidon ve konteynerlerin temizleneceÄi bir yıkama ünitesi bulunacaktır.

             10) Yıkama ünitesinden çıkan yaÄlı sular doÄrudan kanalizasyona verilemez. Bu amaçla yaÄlı suların biriktirileceÄi yıkama suyu biriktirme tankı veya tankları bulunacaktır.

             11) YaÄlı yıkama sularının arıtımı bir baÅka tesiste yapılamıyorsa, bu alanda yıkama sularının arıtımının yapılacaÄı bir sistem bulunacaktır.

             12) Dökülen yaÄların toplanması için yeterli miktarda emici madde bulunacaktır.

             13) Yangına karÅı gerekli önlemler alınacaktır.

             14) YaÄmur suyunun yıkama suyu ile karıÅtırılmaması için gerekli önlemler alınacaktır.

             15) Kokuya karÅı önlem alınmıŠolacaktır.

             16) Tesisten sorumlu en az bir teknisyen sürekli olarak tesiste bulundurulacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek–2 

  

Çevre Bilgisi

 

             1) KullanılmıŠkızartmalık yaÄları diÄer atıklardan ayrı olarak temiz ve aÄzı kapaklı bir kapta biriktiriniz.

             2) KullanılmıŠkızartmalık yaÄları, çevrenin korunması amacıyla kanalizasyona, topraÄa, denize ve benzeri alıcı ortamlara dökmeyiniz.

             3) Bu yaÄları kullanılmıŠkızartmalık yaÄ toplayıcılarına vermeye özen gösteriniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek–3 

  

BÄ°TKÄ°SEL ATIK YAÄLARIN TAÅINMASI AMACIYLA 

VALÄ°LÄ°KLERE YAPILACAK LÄ°SANS BAÅVURULARINDA Ä°STENECEK 

BÄ°LGÄ° VE BELGELER

 

             1 — Araç lisansı için valiliklere yapılacak baÅvurularda aÅaÄıdaki bilgi ve belgeler bulundurulacaktır.

             a) Aracın ait olduÄu firmanın adı, adresi ve telefon numarası,

             b) Aracın tipi,

             c) Plaka  numarası ve Åasi numarası,

             d) Araç sahibinin adı, iÅ adresi ve telefon numarası,

             e) TaÅınacak atık yaÄların cinsleri,

             f) Aracın taÅıyacaÄı atık yaÄ konteyner türü (bidon, varil, konteyner ve benzeri),

             g) TaÅınacak atıkların herbiri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliÄi, kaza anında insan ve çevre saÄlıÄına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler,

             h) Olabilecek kazalara karÅı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler,

             ı) Bitkisel atık yaÄ taÅıyacak her bir araç için atıÄın bulunduÄu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduÄunu gösterir Uygunluk Belgesi.

             2 — Aracın baÄlı olduÄu firmanın lisanslandırılması için valiliklere yapılacak baÅvurularda aÅaÄıdaki bilgi ve  belgeler bulundurulacaktır.

             a) Firmanın adı, adresi, telefon numarası,

             b) Firma sahibinin / sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası,

             c) Atık yaÄ taÅımaya uygun donanıma haiz nakliye aracı sayısı,

             d) Lisans alacak araçların plakaları,

             e) YetkilendirilmiÅ kurum/kuruluÅlardan alınan  tehlikeli madde taÅıyan araç sürücüleri için verilen sürücü eÄitim serfitikası,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek–4 

  

BÄ°TKÄ°SEL ATIK YAÄ TOPLAMA LÄ°SANSI VERÄ°LMESÄ°NDE 

Ä°STENECEK BÄ°LGÄ° VE BELGELER

 

             1) Bu YönetmeliÄin 21 inci maddesi gereÄince çevresel etki deÄerlendirmesi kararı,

             2) Bu YönetmeliÄin 21 inci maddesine göre tesisin proses yeterlilik raporu/raporları ve tesisin bu rapor/raporlara uygun olarak kurulduÄunu gösteren proses yeterliliÄini veren kuruluÅun onayı,

             3) Atıksu arıtma tesisinin teknik özelikleri,

             4) Bu YönetmeliÄin 16 ncı maddesinin (b) bendi gereÄince tesiste bulunan laboratuvarın akreditasyon sertifikası veya anlaÅma yapılan laboratuvarın akreditasyon sertifikası ile hizmet alımına iliÅkin sözleÅme örneÄi,

             5) Bu YönetmeliÄin 18 veya 19 uncu maddelerine göre üretilen ürünlerin ulusal veya uluslararası standartlara uygunluÄunu gösterir belge,

             6) Emisyon Ä°zin Belgesi, DeÅarj Ä°zin Belgesi,

             7)Tesisten kaynaklanan proses atıklarının türleri, nitelikleri (tehlikeli, tehlikesiz, inert), miktarları ve bu atıkların ne Åekilde bertaraf edilecekleri, anlaÅma yapılan bertaraf tesisleri ve bu tesislerle yapılan sözleÅmelerin örnekleri,

             8) SözleÅme yapılmıŠolan rafineriler, lokanta, yemek fabrikaları, otel, motel, yemekhaneler, turistik tesisler ve tatil köyleri ile diÄer benzeri tesislerin listesi ve sözleÅme örnekleri,

             9) Var ise yetkilendirilen toplayıcılar,

             10) ÇalıÅtırılan personelin eÄitim durumu,

             11) Acil durum planı,

             12) DiÄer Belgeler:

             a) Vergi Dairesi ve Numarası,

             b) Ticaret Sicil Gazetesi ÖrneÄi,

             c) Ä°mza Sirküleri,

             d) Kapasite Raporu,

             e) Sanayi Sicil Belgesi,

             f) ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄından alınmıŠİÅletme Belgesi.

     

 1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN