|
|
|
|
|
|
 

 
 MEVZUAT

» BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK  

Resmi Gazete Tarihi: 18.08.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27676

BÜYÜK ENDÜSTRÄ°YEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELÄ°K

 

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluÅlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı saÄlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirler.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; mevcut, öngörülen veya endüstriyel bir kimyasal prosesin kontrol kaybı esnasında oluÅacaÄı beklenen tehlikeli maddeleri, Ek I’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde belirtilen sınır deÄerlere eÅit veya üzerindeki miktarlarda bulunduran alt ve üst seviyeli kuruluÅlara uygulanır 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddeler sadece üst seviyeli kuruluÅlara uygulanır.

Ä°stisnalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Askerî kuruluÅ, tesis ve depolara,

b) Ä°yonlaÅtırıcı radyasyon faaliyetlerine,

c) Ek I Bölüm 1 ve Bölüm 2’de belirtilen miktarda ve cinste tehlikeli madde bulundursalar dahi;

1) Rıhtımlar ve iskelelerde yapılan yükleme ve boÅaltma ile buralardan baÅka nakliye vasıtalarına veya baÅka nakliye vasıtalarından buralara yapılan taÅıma dahil olmak üzere, tehlikeli maddelerin; karayolu, demiryolu, kıta içi suyolu, deniz veya hava yoluyla taÅınması ve bunların taÅınması sırasında bu Yönetmelikle kapsanan kuruluÅların dıÅında ara geçici depolanmasına,

2) Tehlikeli maddelerin tesis sınırları dıÅında, pompalama istasyonları da dahil bir boru hattıyla taÅınmasına,

ç) Ek I’de belirtilen tehlikeli maddeler içeren kimyasal ve ısıl iÅleme iÅlemlerine ve bu iÅlemlere iliÅkin depolama hariç olmak üzere, maden çıkartma endüstrilerinin madenlerdeki ve taÅ ocaklarındaki veya sondaj kuyuları vasıtasıyla minerallerin aranması, çıkarılması ve iÅlenmesi ile ilgili faaliyetlere,

d) Denizdeki maden çıkarma endüstrilerinin; hidrokarbon içeren minerallerin aranması, çıkarılması ve iÅlenmesi ile ilgili faaliyetlere,

e) Özellikle minerallerin kimyasal ve ısıl iÅlemleri esnasında kullanılan, Ek I’de tanımlanan tehlikeli maddeleri içeren atık havuzları ve barajları da dahil olmak üzere faaliyetteki atık tasfiye tesisleri hariç, düzenli depolama sahalarına

uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman BakanlıÄı TeÅkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı Ä°Å Kanunu, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄının TeÅkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 22/5/2005 tarihli ve 5302 sayılı Ä°l Özel Ä°daresi Kanunu, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirler ve Yapılacak Yardımlara Ä°liÅkin Kanun, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı Ä°çiÅleri BakanlıÄının TeÅkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı BüyükÅehir Belediyesi Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıÅtır.

Tanımlar

MADDE 5 – (1) Bu YönetmeliÄin uygulanmasında, aksi öngörülmedikçe;

a) Acil servis hizmetleri: Büyük endüstriyel kazalarda, kuruluÅta ve civarında zararın en aza indirilmesindeki kolluk güçleri, itfaiye, ambulans, sahil güvenlik ve sivil savunma hizmetleri dahil saÄlık ve güvenlik hizmetlerini,

b) Alt seviyeli kuruluÅ: Ek I, Bölüm 1 ve Bölüm 2’de verilen tehlikeli madde listelerinde, Kolon 2’deki eÅik deÄerlere eÅit veya üzerinde, ancak Kolon 3’teki deÄerlerin altındaki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran kuruluÅu,

c) Büyük kaza: Herhangi bir kuruluÅun iÅletilmesi esnasında, kontrolsüz geliÅmelerden kaynaklanan ve kuruluÅ içinde veya dıÅında çevre ve insan saÄlıÄı için anında veya daha sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla tehlikeli maddenin sebep olduÄu büyük bir emisyon, yangın veya patlama olayını,

ç) Depolama: Tehlikeli maddenin, güvenli bir yerde, gerekli Åartlar saÄlanmıŠolarak kontrol altında tutulması veya stokta bulundurulmasını,

d) Ä°Åletmeci: Bir kuruluÅun veya tesisin iÅletilmesinden sorumlu ve/veya buradaki teknik iÅletme hakkında karar verici herhangi bir gerçek veya tüzel kiÅiyi,

e) KuruluÅ: Aynı iÅletmecinin kontrolü altındaki ve sadece bir karayolu, demiryolu veya kıta içi suyolu ile ayrılmıŠiki veya ikiden fazla alan bir bütün olarak deÄerlendirilmek kaydıyla; aynı iÅletmecinin kontrolü altında bulunan, ortak altyapı veya faaliyetler de dahil olmak üzere, tehlikeli maddelerin bulunduÄu, bir veya birden fazla tesisin bulunduÄu alanı,

f) Risk: Belirli bir dönemde veya Åartlar altında istenmeyen olayın ortaya çıkma olasılıÄını,

g) Tehlike: Ä°nsan saÄlıÄına ve/veya çevreye zarar verme potansiyeli olan tehlikeli bir maddenin veya fiziki bir durumun doÄasından gelen özelliÄi,

Ä) Tehlikeli madde: Ek I, Bölüm 1, Kolon 1’de listelenen veya Ek I, Bölüm 2, Kolon 1’de listelenen bir kategori içerisindeki hammadde, ürün, yan ürün, artık veya ara madde olarak mevcut olan veya bir kaza sırasında oluÅması beklenen bir maddeyi, karıÅımı veya müstahzarı,

h) Tesis: Tehlikeli maddelerin üretildiÄi, kullanıldıÄı, iÅlendiÄi veya depolandıÄı bir kuruluÅ içerisindeki teknik birimi ve bu birimin iÅleyiÅi için gerekli olan teçhizat, yapılar, boru tesisatı, iÅ ekipmanları ile birime hizmet eden demiryolu rampa hatlarını, tersaneleri ve doldurma – boÅaltma rıhtımlarını, platformlarını, Åamandıra sistemlerini, yüzen veya sabit dalgakıranları, ambarları veya benzer yapıları,

ı) Üst seviyeli kuruluÅ: Ek I, Bölüm 1 ve Bölüm 2’de verilen tehlikeli madde listelerinde, Kolon 3’teki eÅik deÄerlere eÅit veya üzerindeki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran kuruluÅu

ifade eder.

 

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Genel Yükümlülükler

Ä°Åletmecinin yükümlülüÄü

MADDE 6 – (1) Ä°Åletmeci, büyük kazaları önlemek ve önlenemediÄi durumlarda bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek Åekilde sınırlamak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

Bildirimler

MADDE 7 – (1) Üst ve alt seviyeli bir kuruluÅun iÅletmecisi, (a), (b) ve (c) bentlerindeki süreleri dikkate alarak;

a) Faaliyet halinde olan ve bu Yönetmelik kapsamına dahil olan kuruluÅlar için, yürürlük tarihini müteakip altı ay içerisinde,

b) Tehlikeli maddelerin miktarındaki herhangi bir artıŠnedeniyle bu Yönetmelik kapsamına dahil olan kuruluÅlar için ya da bir kuruluÅun transfer, kira veya satıŠyoluyla el veya isim deÄiÅtirmesi durumları olması halinde;

1) Bu Yönetmelik yürürlüÄe girmeden önce ise; yürürlük tarihini müteakip altı ay içerisinde,

2) Bu Yönetmelik yürürlüÄe girdikten sonra ise, deÄiÅiklik tarihini müteakip on iÅ günü içerisinde,

c) DiÄer durumlarda, kuruluÅun çalıÅmaya baÅlamasından önce

Çevre ve Orman BakanlıÄının internet sayfasındaki özel program paketini kullanarak ikinci fıkradaki bilgileri içeren bir bildirim gönderir.

(2) Birinci fıkrada düzenlenen bildirim, aÅaÄıdaki bilgileri içerir:

a) KuruluÅun adı, ticari unvanı ve tam adresi,

b) KuruluÅun kayıtlı iÅyerinin tam adresi,

c) KuruluÅtan sorumlu kiÅinin adı ve unvanı,

ç) Bulundurulan tehlikeli maddeleri veya tehlikeli maddeler kategorisini tanımlamak için yeterli bilgi,

d) Bulundurulan tehlikeli madde veya maddelerin miktarı ve fiziksel hali,

e) Tesislerde veya depolama yerlerinde yürütülen veya yürütülecek faaliyetler,

f) KuruluÅun yakın çevresinde bulunan ve büyük bir kazaya neden olabilecek veya bunun sonuçlarını aÄırlaÅtırabilecek unsurların detayları,

g) Tüzel kiÅiler için Vergi Kimlik Numarası ve gerçek kiÅi için T.C. Kimlik Numarası.

(3) Ä°Åletmeci;

a) Beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarında kuruluÅun seviyesini etkileyecek bir deÄiÅiklik olması,

b) Beyan edilen tehlikeli maddelerin niteliÄinde veya fiziki Åeklinde deÄiÅiklik olması,

c) Uygulanan proseslerde deÄiÅiklik olması,

ç) Çevre ve Orman BakanlıÄına veya ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄına verilen bilgilerde herhangi bir deÄiÅiklik olması,

d) KuruluÅun faaliyetine son vermesi

hallerinde on iÅ günü içerisinde bildirimini günceller.

(4)Yapılacak bildirimlere dair iÅ ve iÅlemler, Çevre ve Orman BakanlıÄınca yayınlanacak bir rehber ile belirlenir.

(5) Ä°Åletmeci, birinci fıkra uyarınca gönderilen bildirimi, ayrıca Çevre ve Orman BakanlıÄının resmi internet sitesinde kurulan elektronik sistem yoluyla da yapar.

Büyük kaza önleme politikası

MADDE 8 – (1) Alt seviyeli kuruluÅların iÅletmecileri, büyük kazaların önlenmesi ile ilgili politikasını belirten bir büyük kaza önleme politikası belgesini, bu YönetmeliÄin yürürlük tarihine kadar hazırlar ve bunu muhafaza eder. Bu politika, uygun araçlar, yapılar ve yönetim sistemleri kullanılarak, çevre ve insanlar için yüksek seviyede bir koruma saÄlayacak Åekilde belirlenir.

(2) Büyük kaza önleme politikası belgesi hazırlanırken Ek III’te belirtilen ilkeler dikkate alınır.

(3) Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi;

a) Faaliyet halinde olan ve bu Yönetmelik kapsamına dahil olan kuruluÅlar için, yürürlük tarihine kadar,

b) KuruluÅların mevcut tehlikeli maddelerin miktarındaki herhangi bir artıŠnedeniyle bu Yönetmelik kapsamına dahil olması durumunda;

1) Tehlikeli maddelerin miktarındaki artıŠyürürlük tarihinden önce ise, yürürlük tarihini müteakip altı ay içerisinde,

2) Tehlikeli maddelerin miktarındaki artıŠyürürlük tarihinden sonra ise, kapsama dahil olduÄu tarihi müteakiben altı ay içerisinde,

c) DiÄer durumlarda faaliyete geçmeden önce

hazırlanır.

(4) Ä°Åletmeci, tesiste veya kuruluÅta, depolamada, kullanılan proseste büyük kazaların önlenmesi ile ilgili önemli yan etkileri olabilecek, mevcut tehlikeli maddelerin niteliÄinin veya miktarının deÄiÅmesi hâlinde, büyük kaza önleme politikası belgesinde gerekli deÄiÅiklikleri yapar.

(5) Ä°Åletmeci hazırlamıŠolduÄu büyük kaza önleme politikası belgesinde belirtilen politikayı uygular.

(6) Bu madde, bu YönetmeliÄin 9 uncu maddesine tabi olan kuruluÅlara uygulanmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Güvenlik Raporu

Güvenlik raporu

MADDE 9 – (1) Üst seviyeli bir kuruluÅun iÅletmecisi, asgari olarak Ek II’nin 1 inci ve 2 nci maddesinde belirtilen bilgileri içermek kaydıyla beÅinci fıkra uyarınca çıkarılacak rehberi dikkate alarak bir güvenlik raporu hazırlar veya hazırlatır.

(2) Ä°Åletmeci güvenlik raporunu;

a) Faaliyet halinde olan ve bu Yönetmelik kapsamına dahil olan kuruluÅlar için, yürürlük tarihine kadar,

b) KuruluÅların mevcut tehlikeli maddelerin miktarındaki herhangi bir artıŠnedeniyle bu Yönetmelik kapsamına dahil olması durumunda;

1) Tehlikeli maddelerin miktarındaki artıŠyürürlük tarihinden önce ise, yürürlük tarihini müteakip bir yıl içerisinde,

2) Tehlikeli maddelerin miktarındaki artıŠyürürlük tarihinden sonra ise, kapsama dahil olduÄu tarihi müteakip bir yıl içerisinde,

c) DiÄer durumlarda faaliyete geçmeden önce

tesiste bulunan tehlikeli maddelerin güncel envanterini de içerecek Åekilde hazırlar ve ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄı Ä°Å TeftiÅ Kurulu BaÅkanlıÄına gönderir.

ç) Yeni kurulacak kuruluÅun iÅletmecisi, raporun incelenmesi sonuçlanıncaya kadar, kuruluÅu iÅletmeye almaz.

(3) Ä°Åletmeci;

a) Bir güvenlik raporuna dahil edilmesi istenen bilgilerin tümü veya bir kısmı, ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄına gönderilen baÅka herhangi bir rapor gereÄince kullanılıyorsa, o bilgiye atıf yapabilir.

b) Güvenlik raporunun incelenmesi safhasında ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄınca yazılı olarak, ilâve bilgi talep edilmesi halinde gerekli bilgiyi saÄlar.

(4) ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄı, kuruluÅun güvenlik raporunu almasını müteakiben iki ay içerisinde güvenlik raporunun deÄerlendirme sonucuyla ilgili olarak;

a) DeÄerlendirme sonucu olumlu ise, onaylanmıŠgüvenlik raporunun son halini; kuruluÅ belediye ve mücavir alanları içinde ise ilgili belediyeye, mücavir alanlar dıÅında ise ilgili il özel idaresine ve iÅletmeciye gönderir. Ayrıca, bu durumu Çevre ve Orman BakanlıÄına ve BaÅbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅkanlıÄına bildirir.

b) DeÄerlendirme sonucu olumsuz ise, kuruluÅla ilgili gerekli yasal iÅlemi baÅlatır ve bu durumu Çevre ve Orman BakanlıÄına, BaÅbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅkanlıÄına, kuruluÅ belediye ve mücavir alanları içinde ise ilgili belediyeye, mücavir alanlar dıÅında ise ilgili il özel idaresine bildirir.

(5) Çevre ve Orman BakanlıÄı ve ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄı, güvenlik raporu ve acil durum planları hakkında rehber hazırlar.

Güvenlik raporunun gözden geçirilmesi ve güncellenmesi

MADDE 10 – (1) Güvenlik raporu, ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄınca onaylandıÄı takdirde, iÅletmeci bu raporu:

a) Ek II’nin (1.1) maddesinde belirtilen güvenlik yönetim sisteminde bir deÄiÅiklik yapılması, güvenlik konularında yeni teknik geliÅmelerin olması veya kazaya ramak kalma da dâhil olmak üzere, kaza analizleri ve tehlikelerin deÄerlendirilmesi sonucunda, iÅletmecinin inisiyatifiyle veya ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄının gerek görmesi durumunda, en az beÅ yılda bir gözden geçirir.

b) Bu gözden geçirme sonucunda güvenlik raporunda deÄiÅiklik yapılması gerektiÄi takdirde, iÅletmeci, bu deÄiÅikliÄi gecikmeksizin yapar ve deÄiÅiklik bilgilerini ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄına gönderir. Güvenlik raporundaki deÄiÅikliklerle ilgili olarak 9 uncu madde uyarınca iÅlem yapılır.

(2) Ä°Åletmeci, Güvenlik raporunun, birinci fıkra uyarınca gözden geçirilmiÅ, fakat deÄiÅtirilmemiÅ olması halinde, ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄına bu durumu bildirir.

(3) Ä°Åletmeci, tesiste veya kuruluÅta, depolamayı, kullanılan prosesi veya mevcut tehlikeli maddelerin niteliÄini veya miktarını deÄiÅtirmeyi tasarlaması halinde, bu tür deÄiÅtirme öncesinde, hazırlanan güvenlik raporunu gözden geçirir ve gerekli deÄiÅiklikleri yaparak güncellenen bilgiyi ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄına gönderir. Güvenlik raporundaki deÄiÅikliklerle ilgili olarak 9 uncu madde uyarınca iÅlem yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Acil Durum Planları

Dahili acil durum planı

MADDE 11 – (1) Üst seviyeli bir kuruluÅun iÅletmecisi, asgari olarak Ek IV, Kısım 1 ve Kısım 2’de belirtilen bilgileri içermek kaydıyla, 9 uncu maddenin beÅinci fıkrasında belirtilen rehberi dikkate alarak bir dahili acil durum planı hazırlar veya hazırlatır.

(2) Ä°Åletmeci;

a) Faaliyet halinde olan ve bu Yönetmelik kapsamına dahil olan kuruluÅlar için, yürürlük tarihine kadar,

b) KuruluÅların mevcut tehlikeli maddelerin miktarındaki herhangi bir artıŠnedeniyle Yönetmelik kapsamına dahil olması durumunda;

1) Mevcut tehlikeli maddelerin miktarındaki artıŠyürürlük tarihinden önce ise, yürürlük tarihini müteakip bir yıl içerisinde,

2) Mevcut tehlikeli maddelerin miktarındaki artıŠyürürlük tarihinden sonra ise, kapsama dahil olduÄu tarihi müteakip bir yıl içerisinde,

c) DiÄer durumlarda faaliyete geçmeden önce

dahili acil durum planını hazırlar ve Çevre ve Orman BakanlıÄına, ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄına, BaÅbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅkanlıÄına, kuruluÅ belediye ve mücavir alanları içerisinde ise ilgili belediyeye, mücavir alanlar dıÅında ise ilgili il özel idaresine gönderir.

ç) Bu Yönetmelik ile 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve DiÄer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama YönetmeliÄi kapsamında kalan kuruluÅların bu çerçevede hazırlayacakları Acil Müdahale Planı yeterli kabul edilir. Bu planın birer nüshası Çevre ve Orman BakanlıÄına, ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄına, BaÅbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅkanlıÄına, kuruluÅ belediye ve mücavir alanları içinde ise ilgili belediyeye, mücavir alanlar dıÅında ise ilgili il özel idaresine gönderilir. Planın uygulanması ve üst planlarla koordinasyonu adı geçen uygulama YönetmeliÄi çerçevesinde yapılır.

(3) Ä°Åletmeci, dahili acil durum planının hazırlanması konusunda:

a) En az altı ay belirli süreli çalıÅan kiÅiler de dahil olmak üzere, kuruluÅ içinde çalıÅan kiÅilerin görüÅünü alır,

b) 15 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen alanda yer alan tesis yetkililerinin görüÅünü alır,

c) Çevre ve Orman BakanlıÄına, acil servis hizmetlerini yürüten birimlere, kuruluÅun bulunduÄu il özel idaresine ve belediyeye, kuruluÅun Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alması durumunda Organize Sanayi Bölgesi MüdürlüÄüne danıÅır.

Harici acil durum planı

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren üst seviyeli kuruluÅlarla ilgili olarak, belediye ve mücavir alanı içinde belediye, mücavir alanı dıÅında ise il özel idaresi, Ek IV, Kısım 1 ve Kısım 3’te belirtilen bilgilerden az olmamak Åartı ile, 9 uncu maddenin beÅinci fıkrasında belirtilen rehberi dikkate alarak bir harici acil durum planı hazırlar veya hazırlatır.

(2) Harici acil durum planı, Çevre ve Orman BakanlıÄının, belediye ve mücavir alanları için belediyeleri, mücavir alanlar dıÅında ise il özel idareleri sınırları dahilindeki kuruluÅlar hakkında, bildirim ve kayıt sistemine gelen bilgiler çerçevesinde, bu kuruluÅları kapsayacak bir harici acil durum planı hazırlama gereÄini yazılı olarak bildirmesini müteakip altı ay içerisinde hazırlanır.

(3) Ä°Åletmeci, belediye veya il özel idaresinin harici acil durum planının hazırlanması için isteyebileceÄi herhangi bir ek bilgiyi, talep edilen süre içerisinde saÄlar.

(4) Ä°l özel idaresi ve belediye, harici acil durum planının hazırlanması konusunda:

a) Ä°Åletmecilerle görüÅ alıÅveriÅinde bulunur,

b) Çevre ve Orman BakanlıÄına, acil servis hizmeti yürüten birimlere, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüklerine, komÅu illerin il özel idarelerine ve/veya belediyelere danıÅır.

(5) Belediye ve mücavir alanları içinde yer alan kuruluÅlar için belediye, mücavir alanların dıÅında kalan kuruluÅlar için il özel idaresi, yukarıda belirtilen bilgilerin alınmasından ve gerekli istiÅarenin yapılmasından sonra bir harici acil durum planı taslaÄı hazırlar. Harici acil durum planı taslaÄı, kamunun bilgilenmesi, katkı ve görüÅlerini verebilmesi için en az otuz gün süreyle kamunun eriÅimine açık hâle getirilir.

(6) Belediye ve mücavir alanları içinde yer alan kuruluÅlar için belediye, mücavir alanların dıÅında kalan kuruluÅlar için il özel idaresi dördüncü ve beÅinci fıkralar uyarınca alınan görüÅleri de dikkate alarak harici acil durum planına son Åeklini verir ve bu planın birer nüshasını BaÅbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅkanlıÄına ve Çevre ve Orman BakanlıÄına gönderir.

Acil durum planlarının gözden geçirilmesi ve tatbik edilmesi

MADDE 13 – (1) Ä°Åletmeci, üç yılı aÅmayan aralıklarla dahili acil durum planını gözden geçirir, gerektiÄinde revize eder, günceller, planı tatbik eder ve acil servis hizmetleri yürüten birimlerin yeterli düzeyde tatbikata katılmasını saÄlamak için gerekli çalıÅmaları yapar.

(2) Üç yılı aÅmayan aralıklarla, belediye ve mücavir alanları içinde yer alan kuruluÅlar için belediye, mücavir alanların dıÅında kalan kuruluÅlar için il özel idaresi, harici acil durum planını gözden geçirir ve gerektiÄinde güncelleyerek, planın tatbikatını, iÅletmeci ve acil servis hizmetleri yürüten birimlerle iÅbirliÄi hâlinde yapar.

Acil durum planlarının uygulanması

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik gereÄi dahili acil durum planını hazırlamıŠolan iÅletmeci, büyük bir kaza veya niteliÄi itibariyle büyük bir kazaya yol açması beklenebilecek kontrolsüz bir olay meydana geldiÄi zaman, bu planı gecikmeksizin uygular. Dahili acil durum planının yetersiz kaldıÄı durumlarda, il özel idaresi veya ilgili belediye, hazırladıÄı harici acil durum planını gecikmeksizin uygular.

 

BEÅÄ°NCÄ° BÖLÜM

Bilgi Edinme

Kamunun bilgilendirilmesi

MADDE 15 – (1) 9 uncu maddenin uygulandıÄı kuruluÅun iÅletmecisi, il özel idaresi veya belediye tarafından, iÅletmeciye, kuruluÅunda meydana gelebilecek büyük bir kazadan, kiÅi ve kuruluÅların etkilenmesinin ihtimal dahilinde olduÄunun bildirildiÄi bir alanda olması muhtemel kazaları, kuruluÅtaki güvenlik tedbirleri ve büyük bir kaza durumunda yapılması gerekenler hakkında tüm kiÅilere, kamu ve özel sektör kuruluÅlarına, en uygun yöntemleri kullanarak düzenli olarak bilgi verir.

(2) Ä°Åletmeci birinci fıkrada belirtilen bilgiyi kamuya açık hale getirir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen bilgi, Ek V’te belirtilen bilgilerden az olmamak Åartı ile yedinci fıkrada belirtilen rehber dikkate alınarak hazırlanan bilgileri ihtiva eder.

(4) Ä°Åletmeci, birinci fıkra uyarınca saÄlanması istenen bilgiyi hazırlamada, kuruluÅun bulunduÄu yerdeki il özel idaresine veya belediyeye ve uygun gördüÄü diÄer kiÅilere danıÅır. Bu bilginin doÄruluÄu, yeterliliÄi ve Åeklinden iÅletmeci sorumlu olur.

(5) Ä°Åletmeci üç yılı aÅmayan aralıklarla, 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hususlarda bir deÄiÅiklik olması durumunda, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgileri gözden geçirir, gerektiÄi takdirde günceller.

(6) Ä°Åletmeci, dahili acil durum planının kuruluÅ için hazırlanmasını müteakip otuz gün içerisinde bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ilgililerin bilgilendirilmesini saÄlar. Ayrıca, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgilerin beÅ yılı aÅmayan aralıklarla veya bilgiler bu maddenin beÅinci fıkrası uyarınca güncellendiÄinde iÅletmeci tarafından yeniden bilgilendirme saÄlanır.

(7) Çevre ve Orman BakanlıÄı, kamunun bilgilendirilmesi hakkında rehber hazırlar.

Büyük bir kaza sonrasında iÅletmeci tarafından saÄlanması gereken bilgiler

MADDE 16 – (1) Ä°Åletmeci, kuruluÅta büyük bir kaza meydana geldiÄi takdirde, mümkün olan en kısa sürede en uygun araçları kullanarak aÅaÄıdakileri yerine getirir:

a) Belediye ve mücavir alanları içinde yer alan kuruluÅlar için belediye, mücavir alanların dıÅında kalan kuruluÅlar için il özel idaresi baÅta olmak üzere, BaÅbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅkanlıÄını, Çevre ve Orman BakanlıÄını ve ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄını bu kazadan derhal haberdar eder ve kaza ile ilgili aÅaÄıdaki bilgileri saÄlar:

1) Kazanın oluÅumu ve geliÅim seyri,

2) İlgili tehlikeli maddeler ve miktarları,

3) Kazanın insan ve çevre üzerindeki etkilerinin deÄerlendirilmesi için gerekli olan mevcut veriler,

4) Alınan acil durum önlemleri.

b) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kurumları, aÅaÄıda öngörülenler hakkında bilgilendirir:

1) Kazanın orta ve uzun dönemdeki etkilerinin hafifletilmesi,

2) Bu tür bir kazanın tekrarlanmasının önlenmesi.

c) Ä°Åletmeci, daha ileri bir araÅtırma ile bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen bilgiyi veya bu tür bilgiden çıkarılan sonuçları deÄiÅtiren ek bulgular elde etmesi durumunda, bu bilgiyi günceller.

Domino etkisi

MADDE 17 – (1) Belediye ve mücavir alanları içinde yer alan kuruluÅlar için belediye, mücavir alanların dıÅında kalan kuruluÅlar için il özel idaresi, iÅletmeciler tarafından 9 uncu madde uyarınca, gönderilen güvenlik raporlarındaki bilgileri ve 12 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca gönderilen bilgileri kullanarak, kuruluÅların konumu ve bulundurduÄu tehlikeli maddeler nedeniyle büyük kaza ihtimalinin veya sonuçlarının artabilecek olması durumunu dikkate alarak, kuruluÅları veya kuruluÅ gruplarını tayin eder.

(2) Belediye ve mücavir alanları içinde yer alan kuruluÅlar için belediye, mücavir alanların dıÅında kalan kuruluÅlar için il özel idaresi, bu maddenin birinci fıkrası uyarınca tayin edilen bir gruptaki kuruluÅların iÅletmecilerine aynı grup içindeki diÄer kuruluÅların isim ve adreslerini bildirir.

(3) Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca tayin edilen bir gruptaki herhangi bir kuruluÅun iÅletmecisi;

a) Gruptaki diÄer kuruluÅların iÅletmecilerine büyük kaza önleme politikası belgelerindeki, güvenlik yönetim sistemlerindeki, güvenlik raporlarındaki ve dahili acil durum planlarındaki büyük bir kazanın oluÅturacaÄı tüm tehlikelerin doÄasının ve büyüklüÄünün dikkate alınmasını saÄlayacak Åekilde uygun bilgi alıÅveriÅini saÄlar,

b) 12 nci maddenin üçüncü fıkrası ve 15 inci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde kendi yükümlülüklerini yerine getirmeleri için diÄer kuruluÅların iÅletmecileriyle iÅbirliÄi yapar.

(4) Belediye ve mücavir alanları içinde yer alan kuruluÅlar için belediye, mücavir alanların dıÅında kalan kuruluÅlar için il özel idaresi, Çevre ve Orman BakanlıÄına bu maddenin birinci fıkrası uyarınca belirlenmiÅ kuruluÅ veya kuruluÅ grupları hakkında bilgi verir.

Bildirim ve kayıt sistemi

MADDE 18 – (1) Çevre ve Orman BakanlıÄı, aÅaÄıdaki bilgileri içeren bir kayıt sistemi kurar ve bu kayıt sisteminin devamlılıÄını saÄlar:

a) 7 nci maddeye göre yapılan bildirimler,

b) 11 inci ve 12 nci maddelere göre gönderilen acil durum planları,

c) 16 ncı madde uyarınca gönderilen kaza bilgileri,

ç) 17 nci maddenin birinci fıkrası ile tayin edilen kuruluÅları veya kuruluÅ grupları.

(2) Çevre ve Orman BakanlıÄı, bir kuruluÅun bu Yönetmelik kapsamından çıktıÄı tarihten itibaren beÅ yıl sonra bu kuruluÅla ilgili kayıtlı bilgileri silebilir.

(3) Kayıt sistemindeki herhangi bir açıklamanın silinmesi halinde, kayıtlarda bu açıklamanın varlıÄına dair bir ifadeye yer verilir.

(4) Kayıt herhangi bir formda tutulabilir. Çevre ve Orman BakanlıÄı, tutulan kayıtların gerektiÄinde halkın eriÅimine açık olmasını saÄlar.

Gizlilik

MADDE 19 – (1) Herhangi bir kuruluÅa ait bilgi, gizli nitelikte olduÄu sürece iÅletmecinin rızası olmadan 18 inci maddede belirtilen kayıtta yer almaz.

a) Bilgi, Çevre ve Orman BakanlıÄına baÅvurulması halinde, bakanlık tarafından ticari veya kiÅisel olarak gizli olduÄuna (b) bendi çerçevesinde karar verilmedikçe, ticari veya kiÅisel olarak gizli deÄildir.

b) Ä°Åletmeci tarafından Çevre ve Orman BakanlıÄına saÄlanan bilginin, kendisi veya baÅka bir kiÅi için, ticari veya kiÅisel gizliliÄi olduÄu gerekçesiyle kayıttan çıkartılması için baÅvurması durumunda, Çevre ve Orman BakanlıÄı bu bilginin gizli olup olmadıÄına karar verir. Karar verilirken millî savunma, kamu güvenliÄi, ticarî ve endüstriyel sırlar ve kiÅisel bilgiler gibi kriterler yanında, bilginin açık olmasının iÅletmecinin ticarî menfaatlerine makul olmayan derecede zarar verme ihtimali de göz önünde bulundurulur.

c) BaÅvuru alındıktan sonra otuz iÅ günü içerisinde (b) bendine göre bir karar verilir. Çevre ve Orman BakanlıÄı, bu süre içerisinde bir karar vermezse, bu bilginin ticari veya kiÅisel olarak gizli olduÄuna karar verilmiÅ gibi hareket edilir.

ç) Kayıttan çıkarılan bilgi, çıkarılmasını saÄlayan karar ile baÅlayan beÅ yıllık sürenin bitiminde, ticari olarak gizli olması sona ermiÅ addedilir. Ä°Åletmeci, bunun hâlâ ticari olarak gizli olduÄu gerekçesiyle kayıt dıÅında kalması için Çevre ve Orman BakanlıÄına baÅvurabilir. Çevre ve Orman BakanlıÄı nihaî kararı verir.

Denetimler

MADDE 20 – (1) Çevre ve Orman BakanlıÄı ile ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄı, bu Yönetmelik kapsamına giren kuruluÅların denetimini, eÅgüdümlü olarak hazırlanan bir denetim planına göre gerçekleÅtirir. Denetime iliÅkin düzenlemeler aÅaÄıdaki koÅulları saÄlar:

a) Tüm kuruluÅları kapsayacak Åekilde bir denetim programı olmasını,

b) Programın, 9 uncu maddenin kapsadıÄı her bir kuruluÅta, yılda en az bir defa saha denetimini saÄlayacak Åekilde olmasını,

c) Her denetimi takiben bir rapor hazırlanmasını.

(2) Birinci fıkrada belirtilen denetimler, güvenlik raporu veya iÅletmeci tarafından teslim edilen herhangi baÅka bir raporun alınmasına baÄlı deÄildir. Bu gibi denetimler, özellikle;

a) Ä°Åletmecinin büyük kazaları önlemek için, kuruluÅta yürütülen tüm faaliyetlerle ilgili uygun önlemleri aldıÄını gösterebilmesini,

b) Ä°Åletmecinin, kuruluÅun hem içinde hem de dıÅında önemli kazaların sonuçlarını en aza indirmek için uygun yöntemleri saÄladıÄını gösterebilmesini,

c) Güvenlik raporundaki veya iÅletmeci tarafından ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄına teslim edilen herhangi baÅka bir rapordaki veri ve bilgilerin, kuruluÅ özelliklerini yeterli olarak yansıtmasını,

ç) 15 inci madde uyarınca kamuya bilgi verilmesini

saÄlamak amacıyla bir kuruluÅta kullanılan sistemlerin incelenmesi için yeterlidir.

(3) Çevre ve Orman BakanlıÄı ve ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄı, bir kuruluÅtaki büyük bir kazadan haberdar olması durumunda, kendi mevzuatı açısından;

a) Acil durum planlarının uygulanıp uygulanmadıÄını denetler,

b) Kazanın analizini yapar ve bu amaçla denetleme, araÅtırma veya diÄer yollarla gerekli bilgiyi toplar,

c) Ä°Åletmecinin gerekli iyileÅtirici tedbirleri almasını ister,

ç) Gelecekte benzer kazaların önlenmesi için alınması gereken tedbirler hususunda tavsiyelerde bulunur.

(4) Çevre ve Orman BakanlıÄı ve ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄı, denetimler ile ilgili bir tebliÄ yayınlar.

Ä°dari tedbirler

MADDE 21 – (1) Ä°Åletmeci tarafından büyük kazaların önlenmesi ve zararların azaltılması için alınan önlemlerin yetersiz olduÄunun tespiti durumunda, Çevre ve Orman BakanlıÄı ve/veya ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄı, kuruluÅu veya tesisi kapatır veya ilgili bölümlerin iÅletilmesini durdurur.

(2) Ä°Åletmeci tarafından güvenlik raporunun ve dahili acil durum planının süresinde teslim edilmediÄi durumda, Çevre ve Orman BakanlıÄı ve/veya ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄı, kuruluÅu veya tesisi kapatır veya ilgili bölümlerin iÅletilmesini durdurur.

(3) Kapatma veya durdurma kararı, nedenleri ve alınması gereken tedbirlerle birlikte iÅletmeciye bildirilir.

Yaptırımlar

MADDE 22 – (1) DiÄer durumlarda, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 4857 sayılı Ä°Å Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu YönetmeliÄin;

a) 7 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beÅinci fıkraları yayımı tarihinde,

b) (DeÄiÅik:RG-31/7/2012-28370) DiÄer hükümleri 1/1/2014 tarihinde yürürlüÄe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı ile ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik Bakanı müÅtereken yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

EKLER

Ek I

 

Bu YönetmeliÄin uygulandıÄı Tehlikeli Maddeler

 

 GiriÅ

 

1.  Ek I, Bu YönetmeliÄin 5 inci maddesine göre, herhangi bir kuruluÅta tehlikeli maddelerin bulunduÄu durumda uygulanır ve YönetmeliÄin ilgili maddelerinin uygulanmasını belirler.

 

2.  KarıÅımlar ve müstahzarlar, yüzde oranı veya bir açıklamanın özellikle verilmemiÅ olması halinde, Bölüm 2, Not 1'de verilmiÅ olan Yönetmelikte yer alan özelliklerine göre belirlenmiÅ konsantrasyon sınırları içerisinde kalmaları Åartıyla, saf maddelerle aynı koÅullara tabi olurlar.

 

3.  Bölüm 1 ve Bölüm 2’de belirtilmiÅ olan niteleyici miktarlar, her bir kuruluÅ için geçerlidir.

 

4.  YönetmeliÄin ilgili maddelerinin uygulanmasında göz önüne alınan miktarlar herhangi bir zamanda, mevcut olan veya olması muhtemel en yüksek miktarlardır. Bir kuruluÅta, yalnızca ilgili niteleyici miktarın % 2’sine eÅit veya daha az miktarda bulunan tehlikeli maddeler, kuruluÅun baÅka bir yerindeki büyük bir kazaya neden olma ihtimali olmayan herhangi bir yerde bulunması hâlinde, mevcut toplam miktarın hesaplanmasında ihmal edilir.

 

5.  Tehlikeli maddelerin veya tehlikeli madde kategorilerinin eklenmesi ile ilgili olarak Bölüm 2, Not 4'te verilen kurallar, uygun olduÄu durumda geçerli olur.

 

6.  Bu YönetmeliÄin amaçları doÄrultusunda bir gaz, 20 °C’lik bir sıcaklıÄa ve 101,3 kPa’a eÅit veya bundan büyük mutlak buhar basıncına sahip olan herhangi bir maddedir.

 

7.  Bu YönetmeliÄin amaçları doÄrultusunda bir sıvı, 20 °C’lik bir sıcaklıkta ve 101,3 kPa standart basınçta bir gaz olarak tanımlanmayan ve katı halde bulunmayan herhangi bir maddedir.


Bölüm 1: AdlandırılmıŠMaddeler

 

Bu bölümde yer alan bir maddenin veya madde grubunun, aynı zamanda Bölüm 2'de yer alması halinde, bu bölümde verilmiÅ olan niteleyici miktarlar kullanılmalıdır.

 

AdlandırılmıŠMaddeler Listesi

 

Kolon 1

Kolon 2

Kolon3

 

Tehlikeli Maddeler

AÅaÄıdaki Yönetmelik maddelerinin uygulanması ile ilgili niteleyici miktar (ton)

 

Madde 7 ve 8

Madde 9

 

Amonyum nitrat (bakınız not 1)

5000

10000

 

Amonyum nitrat (bakınız not 2)

1250

5000

 

Amonyum nitrat (bakınız not 3)

350

2500

 

Amonyum nitrat (bakınız not 4)

10

50

 

Potasyum nitrat (bakınız not 5)

5000

10000

 

Potasyum nitrat (bakınız not 6)

1250

5000

 

Arsenik pentaoksit, arsenik (V) asit ve/veya tuzları

1

2

 

Arsenik trioksit, arsenik (III) asit ve/veya tuzları

-

0,1

 

Brom

20

100

 

Klor

10

25

 

Solunabilir toz halindeki Nikel bileÅikleri (nikelmonoksit, nikeldioksit, nikel sülfat, trinikeldisülfat, dinikeltrioksit

-

1

 

Etilenimin

10

20

 

Flor

10

20

 

Formaldehit (konsantrasyon ≥ % 90)

5

50

 

Hidrojen

5

50

 

Hidrojen klorür (sıvılaÅtırılmıŠgaz)

25

250

 

KurÅun alkilleri

5

50

 

SıvılaÅtırılmıŠçok kolay alevlenir gazlar (LPG dahil) ve doÄalgaz

50

200

 

Asetilen

5

50

 

Etilen oksit

5

50

 

Propilen oksit

5

50

 

Metanol

500

5000

 

4,4-metilenbis (2- kloranilin) ve/veya tuzları, toz halinde

-

0,01

 

Metilizosiyanat

-

0,15

 

Oksijen

200

2000

 

Toluendiizosiyanat

10

100

 

Karbonildiklorür (fosgen)

0,3

0,75

 

Arseniktrihidrür (arsin)

0,2

1

 

Fosfortrihidrür (fosfin)

0,2

1

 

Sülfür(Kükürt)diklorür

1

1

 

Sülfür(Kükürt)trioksit

15

75

 

TCDD eÅdeÄeri cinsinden hesaplanan Poliklorodibenzofuranlar ve poliklorodibenzodioksinler (TCDD dahil)

-

0,001

 

AÄırlık olarak % 5’in üstündeki konsantrasyonlarda aÅaÄıdaki KANSEROJENLER:

4-Aminobifenil ve/veya tuzları, benzotriklorür,benzidin ve/veya tuzları, bis(klorometil)eter, klorometilmetileter, 1,2-dibromoetan, dietilsülfat, dimetilsülfat, dimetilkarbamol klorür, 1,2-dibrom-3-klorpropan, 1,2-dimetilhidrazin, dimetilnitrozamin, hekzametilfosforiktriamit, hidrazin, 2-naftilamin ve/veya tuzları, 4-nitrodifenil, ve 1,3-propansulton

0,5

2

 

Petrol ürünleri:

(a) benzin ve naftalar,

(b) kerosenler (jet yakıtları dahil),

(c) gaz yaÄları (dizel yakıtlar, ev ısıtma yaÄları ve gaz yaÄ karıÅımları dahil)

2500

25000

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
                         

 

Notlar

1.          Amonyum nitrat (5000/10000): kendiliÄinden bozunma özelliÄine sahip olan gübreler

AÅaÄıdaki durumlar için geçerlidir:

Amonyum nitrattan kaynaklanan azot içeriÄi, aÅaÄıdaki gibi olan amonyum nitrat bazlı bileÅik/kompozit gübrelerde (Fosfat ve/veya potasyum ile amonyum nitrat içeren bileÅik/kompozit gübrelerde):

-            AÄırlıkça %15,75(1) ve %24,50(2) arasında olan ve toplam yanıcı/organik maddelerin %0,4’ünden fazla olmayan veya 18/03/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik’te yer alan yüksek oranda azot ihtiva eden amonyum nitrat gübreleri için patlama dayanım testindeki gereksinimleri saÄlayan,

-            AÄırlıkça %15,75(3) veya daha az olan ve sınırlandırılmamıŠyanıcı maddeler

-        “BirleÅmiÅ Milletler Trough Testi”ne göre kendiliÄinden bozunma özelliÄine sahip maddeler (Bakınız: BirleÅmiÅ Milletler Tehlikeli Maddelerin TaÅınmasına Dair Tavsiyeler, Testler ve Kriterler El Kitabı, Bölüm III, Alt Kısım 38.2).

2.        Amonyum nitrat (1 250/5 000): gübre kalitesinde

Amonyum nitrattan kaynaklanan azot içeriÄi, aÅaÄıdaki gibi olan amonyum nitrat bazlı gübrelere ve amonyum nitrat bazlı bileÅik/kompozit gübrelere uygulanır:

-        Amonyum nitratın dolomit, kireçtaÅı ve/veya kalsiyum karbonat ile en az %90’lık bir saflık oranı ile karıÅımları hariç, aÄırlıkça %24,5’ten fazla olan,

-            Amonyum nitrat ve amonyum sülfat karıÅımları için aÄırlıkça % 15,75’ten fazla olan,

-            Amonyum nitratın dolomit, kireçtaÅı ve/veya kalsiyum karbonat ile en az %90’lık bir saflık oranı ile karıÅımları için, aÄırlıkça %28’den(4) fazla olan.

3.        Amonyum nitrat (350/2500): teknik kalitede

AÅaÄıdaki durumlarda uygulanır:

-            Amonyum nitrattan kaynaklanan azot içeriÄi, aÅaÄıdaki gibi olan amonyum nitrat ve amonyum nitrat müstahzarları,

-            AÄırlıkça %24,5 ve %28 arasında olan ve %0,4’ten fazla yanıcı madde içermeyen,

-            AÄırlıkça %28’den fazla olan ve %0,2’den fazla yanıcı madde içermeyen,

-            Ä°çeriÄinde amonyum nitrat konsantrasyonu aÄırlıkça %80’den fazla olan sulu amonyum nitrat çözeltileri.

4.          Amonyum nitrat (10/50): Standart dıÅı ve patlama testine uymayan materyal ve gübreler

AÅaÄıdaki durumlarda uygulanır:

-          Üretim sürecinde atılan maddelere ve Not 2 ve 3’de belirtilen Åartlarla, artık uyum içinde olmadıklarından dolayı yeniden çalıÅılması, geri kazanımı ya da güvenli kullanım için arıtım amacıyla, son kullanıcıdan bir imalatçıya, geçici depolama ya da yeniden iÅleme tesisine geri gönderilmekte olan ya da gönderilmiÅ olan ve Not 2 ve 3’te bahsi geçen amonyum nitrat, amonyum nitrat preparatları, saf amonyum nitrat bazlı gübreler ve amonyum nitrat bazlı bileÅik/kompozit gübreler,

-            18/03/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik’te yer alan yüksek oranda azot ihtiva eden amonyum nitrat gübreleri için patlama dayanım testinin gereklilikleri yerine getirmeyen ve  Not 1, Paragraf 1’de ve Not 2’de bahsi geçen gübreler.

5.          Potasyum nitrat (5 000/10 000):

Filizli /tanecikli halde potasyum nitrat içeren kompozit potasyum-nitrat bazlı gübrelere uygulanır.

6.          Potasyum nitrat (1 250/5 000):

Kristal halde potasyum nitrat içeren kompozit potasyum-nitrat bazlı gübrelere uygulanır.

7.          Poliklorodibenzofuranlar ve Poliklorodibenzodioksinler

Poliklorodibenzofuranların ve Poliklorodibenzodioksinlerin miktarları, aÅaÄıdaki faktörler kullanılarak hesaplanır:

 

Söz Konusu Türler Ä°çin Uluslararası Toksik EÅdeÄer Faktörleri (UTEF) (NATO/CCMS)

 

Söz Konusu Türler Ä°çin Uluslararası Toksik EÅdeÄer Faktörler (UTEF) (NATO/CCMS)

2,3,7,8-TCDD

1

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDD

0,5

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

.

.

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

.

.

.

.

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

.

.

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

.

.

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

.

.

.

.

OCDD

0,001

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

.

.

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

.

.

.

.

.

.

OCDF

0,001

(T = tetra, Pe = penta, Hx = hekza, Hp = hepta, O = okta)

 

__________________

(1) AÄırlıkça % 15,75’lik azot ihtiva eden amonyum nitrat, % 45’lik amonyum nitrata tekabül eder.

(2) AÄırlıkça % 24,50’lik azot ihtiva eden amonyum nitrat, % 70’lik amonyum nitrata tekabül eder.

(3) AÄırlıkça % 15,75’lik azot ihtiva eden amonyum nitrat, % 45’lik amonyum nitrata tekabül eder.

(4) AÄırlıkça % 28’lik azot ihtiva eden amonyum nitrat, % 80’lik amonyum nitrata tekabül eder.

 

 


Bölüm 2: Bölüm 1’de AdlandırılmamıŠMadde ve Müstahzar Kategorileri

 

Kolon 1

Kolon 2

Kolon 3

Tehlikeli Madde Kategorileri

 

AÅaÄıdaki Yönetmelik maddelerinin uygulanması ile ilgili olarak Madde 5'te tanımlanan tehlikeli maddelerin niteleyici miktarı (ton)

Madde 7 ve 8

Madde 9

1. ÇOK TOKSÄ°K

5

20

2. TOKSÄ°K

50

200

3. OKSÄ°TLEYÄ°CÄ°

50

200

4. PATLAYICI (Not 2’ye bakınız)

(Maddenin, müstahzarın veya ürünün, UN/ADR Bölüm 1.4 kategorisine girdiÄi durumlarda)

 

50

 

200

5. PATLAYICI (Not 2’ye bakınız)

Maddenin, müstahzarın veya ürünün, UN/ADR’nin 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 veya 1.6 bölümlerinden ya da risk tanımlarından R2 veya R3’ten herhangi birisine girdiÄi durumlarda

10

50

6. ALEVLENİR (Not 3 (a)'da verilmiŠolan tanıma uyan)

5000

50000

7a.KOLAY ALEVLENÄ°R (maddenin veya müstahzarın, Not 3 (b) (I)'de verilmiÅ olan tanıma uyan)

50

200

7b.KOLAY ALEVLENÄ°R sıvılar (maddenin veya müstahzarın, Not 3 (b) (2)'de verilmiÅ olan tanıma uyan)

5000

50000

8. ÇOK KOLAY ALEVLENÄ°R (maddenin veya müstahzarın, Not 3 (c)'de verilmiÅ olan tanıma uyan)

10

50

9. ÇEVRE Ä°ÇÄ°N TEHLÄ°KELÄ° risk tanımları

 

 

i) R50: “Sudaki organizmalar için çok toksiktir”

(R50/53 dahil)

100

200

ii) R51/53: “Sudaki organizmalar için toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir”

200

500

10. Yukarıda verilen risk tanımlarının dıÅında kalan DÄ°GER SINIFLANDIRMALAR:

 

 

(i) R14: "Su ile Åiddetli reaksiyon verir" (R14/15 dahil)

100

500

(ii) R29: "Su ile temasında toksik gaz çıkarır"

50

200

 

Notlar

1.          Maddeler ve müstahzarlar, aÅaÄıdaki yönetmeliÄe göre sınıflandırılmıÅtır:

-        26 Aralık 2008 tarihli ve 27092 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıÅ, ancak yine de bir kuruluÅtaki mevcut olan veya mevcut olabilecek ve kuruluÅtaki mevcut koÅullar altında büyük kaza potansiyeli açısından eÅdeÄer özelliklere sahip olan veya olabilecek maddeler veya müstahzarların olması durumunda, aynı yönetmeliÄin ilgili maddesiyle uyumlu olarak geçici sınıflandırma prosedürleri uygulanır.

Birden fazla sınıflandırmaya tabi tutulacak özellikte olan maddelerin veya müstahzarların olması durumunda, YönetmeliÄin amacı bakımından en düÅük niteleyici miktarlar uygulanır. Ancak, Not 4’teki kuralın uygulanması için, kullanılan niteleyici miktar her zaman ilgili sınıflandırmaya tekabül eden miktardır.

2.          "Patlayıcı madde";

-        Çarpma, sürtünme, açık alev veya diÄer tutuÅturma kaynakları ile patlama riski olan bir madde veya müstahzar (risk tanımı R2),

-        Çarpma, sürtünme, açık alev veya diÄer tutuÅturma kaynakları ile patlama riski yüksek olan bir madde veya müstahzar (risk tanımı R3), ya da

-        Ülkemizin de 06.12.2005 tarihinde 26015 sayılı resmi gazetede yayınladıÄı kanun ile taraf olduÄu 30 Eylül 1957 tarihli “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası TaÅınması Hakkında Avrupa SözleÅmesi”ndeki (UN/ADR) Sınıf 1’de yer alan madde, müstahzar veya eÅyadır.

Patlayıcı tanımına, YönetmeliÄin amacı bakımından, kendiliÄinden gerçekleÅebilen ekzotermik kimyasal reaksiyonlar yoluyla, ısı, ıÅık, ses, gaz veya duman ya da bu etkilerin bir bileÅimini ürettiÄi belirtilen maddeler (ya da madde karıÅımları) olarak tanımlanan piroteknikler de dahildir. Bir madde veya müstahzarın hem UN/ADR’ye göre hem de R2 veya R3 olarak sınıflandırıldıÄı durumlarda, UN/ADR sınıflandırmasına öncelik verilir.

UN/ADR Sınıf 1’deki madde veya eÅyalar, UN/ADR sınıflandırma sistemiyle uyumlu bir Åekilde 1.1’den 1.6’ya kadar olan kısımların herhangi birinde sınıflandırılmıÅtır. Ä°lgili kısımlar aÅaÄıda verilmiÅtir:

Kısım 1.1: “Kütlesel patlama tehlikesi olan maddeler veya eÅyalar (kütlesel patlama, bir anda kütlenin hemen hemen tamamının etkilendiÄi patlamadır.)”

Kısım 1.2: “Kütlesel patlama tehlikesi içermeyen, ancak Åarapnel tesiri olan maddeler veya eÅyalar.”

Kısım 1.3: “Bir yangın tehlikesi ve ufak çaplı patlama tehlikesi veya ufak çaplı Åarapnel tesirinden birisini ya da her ikisini içeren, ancak kütlesel patlama tehlikesi arz etmeyen maddeler veya eÅyalar:

(a) önemli miktarda radyant ısı yayan yanma,

(b) ufak çaplı patlamaya veya Åarapnel tesirine ya da her ikisine de yol açarak birbirini izleyen yanmalar.”

Kısım 1.4: “TaÅıma sırasında ateÅleyicilerle veya tutuÅturucularla temas halindeyken, düÅük risk arz eden maddeler veya eÅyalar. Etkiler büyük ölçüde ambalaj ile sınırlı olup, büyük boyuttaki ve aralıktaki parçaların saçılması beklenmemektedir. Harici bir yangın, ambalajın hemen hemen tüm içeriÄinin anında patlamasına sebep olmayacaktır.”

Kısım 1.5: “Normal taÅıma koÅulları altında, tutuÅma veya yanmadan patlamaya geçme ve kütlesel patlama tehlikesi ihtimali çok düÅük olan çok duyarsız maddeler. Bu maddeler, asgarî gereklilik olarak, harici yangın testinde patlamayacaktır.”

Kısım 1.6: “Kütlesel patlama tehlikesi olmayan aÅırı duyarsız eÅyalar. Bu eÅyalar, sadece aÅırı duyarsız patlayıcı maddeler içermekte ve ihmal edilebilecek derecede kaza ile tutuÅma veya yayılma olasılıÄı göstermektedir. Risk, tek bir eÅyanın patlaması ile sınırlıdır.”

Bu tanıma, ayrıca eÅyalarda bulunan patlayıcı veya piroteknik maddeler veya müstahzarlar da dahil edilmiÅtir. EÅyaların patlayıcı veya piroteknik maddeler veya müstahzarlar içermesi durumunda, bu madde veya müstahzarın miktarı biliniyorsa, bu miktar, bu YönetmeliÄin amacı bakımından göz önünde tutulacaktır. Miktar bilinmiyorsa, bu YönetmeliÄin amacı bakımından, eÅyanın tamamı patlayıcı olarak deÄerlendirilecektir.

3.          6, 7, ve 8 inci sınıflarda yer alan "alevlenir", ‘’kolay alevlenir", “çok kolay alevlenir” ifadeleri aÅaÄıdaki anlamları taÅır:

(a)        Alevlenir sıvılar:

Parlama noktası 21 °C (21 °C dahil) – 55 °C (55 °C dahil) arasında olan, yanmayı destekleyen maddeler ve müstahzarlar (risk tanımı R10);

(b)       Kolay alevlenir sıvılar:

1.          Herhangi bir enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklıÄında havayla temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen madde ve müstahzarlar (risk tanımı R17),

-        Parlama noktası 55 °C'nin altında olan ve yüksek basınç veya yüksek sıcaklık gibi özel iÅlem koÅullarında büyük kaza tehlikeleri oluÅturabilecek, basınç altında sıvı halde kalan maddeler ve müstahzarlar,

2.      Parlama noktası 21 °C'nin altında olan ve çok kolay alevlenir olmayan maddeler ve müstahzarlar (risk tanımı R11);

(c)        Çok kolay alevlenir gazlar ve sıvılar:

1.      0 oC'nin altında, parlama noktasına ve normal basınç altında 35 oC’ye eÅit ya da daha düÅük kaynama noktasına (ya da bir kaynama aralıÄının bulunması durumunda kaynamanın baÅladıÄı sıcaklık) sahip olan sıvı madde ve müstahzarlar (risk tanımı R12)

2.      Ortam sıcaklıÄı ve basıncında havayla temas halinde alevlenebilir gaz veya süper kritik halde bulunan gazlar (risk tanımı R12)

3.      Kaynama noktalarının üzerindeki bir sıcaklıkta bulundurulan, alevlenir veya kolay alevlenir sıvı maddeler ve müstahzarlar.

4.      KuruluÅta bulunan madde veya müstahzarlardan hiçbirinin, ilgili niteleyici miktara eÅit veya bunun üzerinde olmadıÄı durumda, kuruluÅun bu Yönetmelik kapsamına girip girmediÄinin belirlenmesi amacıyla aÅaÄıdaki kural uygulanacaktır:

q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 +... ≥ 1

qx: Bölüm 1 veya 2’de yer alan tehlikeli maddelerin veya madde kategorilerinin miktarı.

QUX : Madde veya madde kategorisi için Bölüm 1 veya 2’de Kolon 3’teki ilgili niteleyici miktar.

Yukarıdaki toplamın 1’e eÅit veya 1’den büyük olması durumunda, kuruluÅ bu YönetmeliÄe tabi olacaktır.

YönetmeliÄin 9, 11 ve 15 inci maddeleri hariç, aÅaÄıdaki toplamın 1’e eÅit ya da 1’den büyük olması durumunda, bu Yönetmelik uygulanacaktır:

q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +... ≥ 1

qx: Bölüm 1 veya 2’de yer alan tehlikeli maddelerin veya madde kategorilerinin miktarı.

QLX : Madde veya madde kategorisi için Bölüm 1 veya 2’de Kolon 2’teki ilgili niteleyici miktar.

Bu kural, toksisite, alevlenirlik ve eko-toksisite ile ilgili tehlikelerin tamamının deÄerlendirilmesi için kullanılacaktır. Dolayısıyla aÅaÄıdaki durumlar için üç defa uygulanacaktır:

(a)        Bölüm 1’de adlandırılan ve toksik veya çok toksik olarak sınıflandırılan madde ve müstahzarlarla birlikte, Bölüm 2’deki 1 inci ve 2 nci kategorilere giren madde ve müstahzarların eklenmesi,

(b)       Bölüm 1’de adlandırılan ve oksitleyici, patlayıcı, alevlenir, kolay alevlenir veya çok kolay alevlenir olarak sınıflandırılan madde ve müstahzarlar ile birlikte, Bölüm 2’deki 3, 4, 5, 6, 7a, 7b veya 8’inci kategorilere giren madde ve müstahzarların eklenmesi,

(c)        Bölüm 1’de adlandırılan ve çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılan (R50 (R50/53 dahil) veya R51/53) madde ve müstahzarlar ile birlikte, Bölüm 2’deki 9(i) veya 9(ii) kategorilerine giren madde ve müstahzarların eklenmesi.

(a), (b) veya (c) ile elde edilen toplamlardan herhangi birisinin 1’e eÅit veya 1’den büyük olması durumunda, bu YönetmeliÄin ilgili hükümleri uygulanacaktır.

 


Ek II

Güvenlik Raporu’nDa Bulunması gereken asgarî bilgiler

 

1.   Güvenlik Raporlarının Amaçları

1.1    Büyük kaza önleme politika belgesinin ve bunun uygulanması için güvenlik yönetim sisteminin Ek III'te verilmiÅ olan bilgilere göre yürürlüÄe konduÄunun gösterilmesi,

1.2    Büyük kaza tehlikelerinin tanımlandıÄının ve bu tür kazaların önlenmesi, insan ve çevre üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin alındıÄının gösterilmesi,

1.3    KuruluÅ içerisindeki büyük kaza tehlikeleri ile iliÅkili olan tesisin tümünün ve depolama tesisinin, bunların iÅletimi ile ilgili iÅ ekipmanının ve altyapının tasarımına, inÅaatına, iÅletilmesine ve bakımına iliÅkin yeterli güvenliÄin ve güvenilirliÄin saÄlandıÄının gösterilmesi,

1.4    Büyük bir kaza durumunda gerekli önlemlerin alınması için dahili acil durum planlarının hazırlandıÄının ve harici planın hazırlanması için yetkililere gerekli bilginin saÄlandıÄının gösterilmesi,

1.5    Mevcut kuruluÅların etrafında yeni faaliyetlere ya da mevcut tesislerin geniÅlemelerinin konumlandırılmasına dair kararların verilmesi için yetkililere gerekli bilginin saÄlanması.

2.              Büyük kazaların önlenmesi ile ilgili olarak kuruluÅun yönetim sistemi ve organizasyonu hakkında bilgi:

      Bu bilgi Ek III'te belirtilen unsurları kapsayacaktır.

3.              KuruluÅun çevresi hakkında bilgi:

3.1 KuruluÅun yerleÅtiÄi alan ve çevresinin coÄrafi konumu, meteorolojik, jeolojik, hidrografik koÅulları ve gerektiÄinde geçmiÅi de dahil olmak üzere kuruluÅun tanıtılması,

3.2 KuruluÅun büyük bir kaza tehdidi ortaya koyabilecek olan tesislerinin ve diÄer faaliyetlerinin tanımlanması,

3.3 Büyük bir kazanın meydana gelebileceÄi alanların açıklanması.

4.        Tesisin tanıtımı:

4.1 Önerilen önleyici tedbirlerle birlikte kuruluÅun, güvenlik, büyük kaza risk kaynakları ve büyük bir kazanın meydana gelmesine yol açabilecek koÅullar bakımından önemli olan kısımlarının ana faaliyetlerine ve ürünlerine iliÅkin açıklama,

4.2 Proseslerin, özellikle iÅletim yöntemlerinin açıklanması,

4.3 Tehlikeli maddelerin tanımlanması,

4.3.1 Tehlikeli maddelerin envanteri;

a)  Tehlikeli maddelerin kimyasal ismine, CAS numarasına ve IUPAC adlandırma sistemine göre tanımlanması,

b)   Tehlikeli maddelerin bulunan veya bulunması muhtemel en yüksek miktarı.

4.3.2 Tehlikeli maddelerin fiziki, kimyasal, toksikolojik özellikleri ve insan ve çevre üzerinde hem anında hem de daha sonra ortaya çıkabilecek etkileri,

4.3.3 Tehlikeli maddelerin normal kullanım Åartlarında veya öngörülebilen kaza koÅulları altında fiziksel ve kimyasal davranıÅı.

5.        Kaza risklerinin analizi ve önleme yöntemlerinin tanımlanması:

5.1 Muhtemel büyük kaza senaryolarının ve bunların olabilirliÄinin veya bunların meydana gelebileceÄi koÅulların, bu senaryolardan her birini tetikleyebilecek olayların, tesis içinde veya dıÅındaki nedenlerinin bir özeti ile birlikte, detaylı biçimde açıklanması,

5.2 YönetmeliÄin 15 ve 19 uncu maddeleri göz önünde bulundurularak,  kuruluÅtan kaynaklanabilecek büyük kazalardan etkilenmesi muhtemel alanları gösteren haritalar, görüntüler veya uygun olduÄu durumda benzer tanımlamaları içeren, tanımlanmıŠbüyük kazaların sonuçlarının, boyutunun ve Åiddetinin deÄerlendirilmesi, 5.3Tesislerin güvenliÄi için kullanılan ekipmana ve teknik parametrelere iliÅkin açıklama.

6.              Bir kazanın sonuçlarının sınırlandırılması için uygulanacak koruma ve müdahale önlemleri:

6.1 Büyük kazaların sonuçlarının sınırlandırılması için, tesis içerisinde kurulan ekipmana iliÅkin açıklama,

6.2 Uyarı ve müdahale organizasyonu,

6.3 Hareket ettirilebilir dahili veya harici her türlü kaynaÄa iliÅkin açıklama,

6.4 Bu maddenin a, b ve c bentlerinde açıklanan hususların, dahili acil durum planının hazırlanması için gerekli olan özeti.


Ek ııı

 

YÖNETÄ°M SÄ°STEMÄ° Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° OLARAK YÖNETMELÄ°ÄÄ°N 8 VE 9’UNCU MADDELERÄ°NDE BELÄ°RTÄ°LEN PRENSÄ°PLER VE BÄ°LGÄ°LER Ä°LE BÜYÜK ENDÜSTRÄ°YEL KAZALARIN ÖNLENMESÄ°NE YÖNELÄ°K Ä°ÅLETMENÄ°N ORGANÄ°ZASYONU

 

          Ä°Åletme sahibince hazırlanan büyük kaza önleme politikasının ve güvenlik yönetim sisteminin uygulanması amacıyla, aÅaÄıdaki hususlara dikkat edilecektir:

          Büyük kaza önleme politikası belgesinde belirtilen gereksinimler, iÅletme tarafından sunulan büyük kaza tehlikeleri ile orantılı olmalıdır.

1.                     Büyük kaza önleme politikası yazılı olarak hazırlanacak ve iÅletme sahibinin tüm amaçlarını ve büyük kaza tehlikelerinin kontrolü ile ilgili eylem prensiplerini içerecektir.

2.                     Güvenlik yönetim sistemi, büyük kaza önleme politikasının belirlenmesi ve uygulanması için gerekli olan organizasyon yapısını, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, süreçleri ve kaynakları da içine alan genel yönetim sisteminin bir parçasını içerecektir.

3.                     AÅaÄıdaki konular, güvenlik yönetim sistemi tarafından belirlenecektir:

3.1   Organizasyon ve personel: Organizasyonun bütün kademelerinde büyük tehlikelerin önlenmesinde yer alan personelin görev ve sorumlulukları. KuruluÅta çalıÅanların tümü için gerekli olan eÄitimin saÄlanması.

3.2  Büyük kazaların belirlenmesi ve deÄerlendirilmesi: Normal ve normal olmayan iÅlemlerden kaynaklanan büyük tehlikelerin, sistematik bir Åekilde belirlenmesi için prosedürlerin benimsenmesi ve uygulanması ve bu tehlikelerin olasılıÄı ve Åiddetinin deÄerlendirilmesi.

3.3  Ä°Åletim kontrolü: Tesisin bakımı, süreçler, ekipman ve geçici kesintileri de içine alan, güvenli iÅletme için prosedür ve talimatların benimsenmesi ve uygulanması.

3.4  DeÄiÅimin yönetimi: Yapılacak deÄiÅikliklerin planlanması ya da yeni tesislerin, süreçlerin ya da depolama faaliyetlerinin tasarımı için prosedürlerin benimsenmesi ve uygulanması.

3.5  Acil durumlar için planlama: Sistematik analiz ile önceden tespit edilebilecek acil durumların belirlenmesi, acil durum planlarının hazırlanması, test edilmesi ve gözden geçirilmesi, bu tür acil durumlara cevap verilebilmesi ve ilgili personel için özel eÄitim saÄlanması amacıyla, prosedürlerin benimsenmesi ve uygulanması. Bu tür eÄitimler, kuruluÅta çalıÅan bütün personele verilecektir.

3.6  Performansın izlenmesi: Hazırlanan büyük kaza önleme politikası ve güvenlik yönetim sistemi ile belirlenen hedeflerle uyum saÄlanmasının deÄerlendirmesi için prosedürlerin benimsenmesi ve uygulanması, uyum saÄlanmaması durumunda, düzeltici faaliyetlerin araÅtırılması ve bu önlemlerin alınması için mekanizmalar oluÅturulması. Prosedürler, tam anlamıyla gerçekleÅmemiÅ büyük kazaların raporlanması için gereken iÅletme sistemini ve özellikle de önleyici önlemlerin baÅarısızlıÄa uÄraması ve bunlardan çıkarılan dersler ıÅıÄında araÅtırılıp izlenmesini de kapsayacaktır.

3.7   Denetleme ve inceleme: Büyük kaza önleme politikasının ve güvenlik yönetim sisteminin etkinliÄi ve uygunluÄunun, periyodik ve sistematik bir Åekilde deÄerlendirilmesi için prosedürler benimsenecek ve uygulanacak politika ve güvenlik yönetim sisteminin performansı, dokümante edilerek incelenecek ve üst yönetimce gözden geçirilerek güncellenecektir.

 

 


Ek IV

ACÄ°L DURUM PLANLARINDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR

 

Kısım 1: Acil durum planlarının amaçları

1.     Kaza sonrası etkileri en aza indirmek, insanlara, çevreye ve mala gelecek zararı sınırlandırmak için, olayları ve geliÅmeleri kontrol etmek.

2.        Ä°nsan ve çevreyi önemli kazaların etkilerinden korumak için, gereken önlemleri belirlemek ve uygulamak.

3.     Kamuya, acil servis hizmetlerine veya bölgedeki ilgili mercilere, gerekli bilgiyi zamanında iletmek.

4.     Önemli bir kaza sonrasında, çevrenin restorasyonunu ve temizlenmesini saÄlamak.

5.        Harici acil durum planlarına göre önemli acil durumlarda, sivil savunmayla iÅbirliÄini geliÅtirme ihtiyacını dikkate almak.

6.     Ä°Åletmecilerce, acil durum araç ve gereçleri ve insan gücü sınırlı olan sanayi yörelerinde; büyük kaza durumunda, komÅu kuruluÅlarla karÅılıklı yardımlaÅmanın saÄlanması için giriÅimlerde bulunmak.

Kısım 2: Dahili acil durum planında yer alacak bilgiler

1.        Acil durum prosedürlerini belirlemeye yetkili kiÅiler ile tesisteki acil durumların etkilerini azaltıcı/düzeltici faaliyetlerden sorumlu olan ve koordine eden kiÅilerin isim ya da unvanları.

2.        Harici acil durum planından sorumlu yetkililer ile irtibat kurulmasından sorumlu kiÅinin isim ya da unvanı.

3.        Büyük bir kazaya yol açabilecek derecede öneme haiz, öngörülebilen koÅullar veya olaylar için, koÅulları veya durumları kontrol etmek ve bunların sonuçlarını en aza indirmek amacıyla, yürütülecek faaliyetlerin güvenlik ekipmanı ve mevcut kaynakları da içeren tanımı.

4.        Acil durum uyarılarının nasıl verileceÄini ve bir uyarı durumunda, tesisteki kiÅilerin yapması gerekenleri de kapsayan ve bu kiÅilerin maruz kalabileceÄi risklerin azaltılmasına yönelik düzenlemeler.

5.        Harici acil durum planını hazırlamaktan sorumlu yetkililere, kaza ile ilgili erken uyarı ve bu uyarıda verilmesi gerekli bilginin içeriÄi ve geliÅmelere baÄlı olarak elde edilen daha detaylı bilginin iletilmesi için yapılacak gerekli düzenlemeler.

6.        Tesisteki personelin, acil durumlarda yapması gereken görevleri konusunda eÄitimleri ve bu eÄitimlerin gerektiÄinde acil servis hizmetleriyle koordine edilmesi için gerekli düzenlemeler.

7.        Acil durumların tesis dıÅı etkilerini azaltıcı/düzeltici faaliyetler için saÄlanacak yardımlara iliÅkin düzenlemeler.

Kısım 3: Harici acil durum planında yer alacak bilgiler

1.        Acil durum prosedürlerini belirlemeye yetkili kiÅiler ile tesis dıÅındaki faaliyetlerden sorumlu olan ve koordine eden kiÅilerin isim ya da unvanları.

2.        Acil durum uyarılarının alınmasına, alarmların ve bunların uygulanmasına iliÅkin prosedürlerin hazırlanmasına yönelik düzenlemeler.

3.        Harici acil durum planının uygulanması için, gerekli kaynakların koordine edilmesine iliÅkin düzenlemeler.

4.        Acil durumların tesis içi etkilerini azaltıcı/düzeltici faaliyetler için, saÄlanacak yardımlara iliÅkin düzenlemeler.

5.        Acil durumların tesis dıÅı etkilerini azaltıcı/düzeltici faaliyetler için düzenlemeler.

6.        Kaza ile ilgili halka gerekli bilginin saÄlanması ve halkın bu durumda yapması gerekenlere iliÅkin düzenlemeler.

 


Ek V

MADDE 15 UYARINCA KAMUYA VERÄ°LECEK BÄ°LGÄ°NÄ°N Ä°ÇERÄ°ÄÄ°

 

1.           Ä°Åletmecinin adı ve kuruluÅun adresi.

2.           Bilgiyi veren kiÅinin adı ve görev unvanı.

3.           KuruluÅun, bu YönetmeliÄe tabi olduÄunun ve 7’nci maddede deÄinilen bildirim veya 9 uncu maddede deÄinilen güvenlik raporunun yetkililere teslim edildiÄinin doÄrulanması.

4.           KuruluÅta yürütülen faaliyetlerin kolay anlaÅılabilir Åekilde açıklaması.

5.        KuruluÅta bulunan ve büyük bir kazaya yol açabilecek maddelerin ve müstahzarların, bilinen adlarının veya Ek I, Bölüm 2’de yer almaları durumunda, grup isimleri veya genel tehlike sınıflandırmasının, tehlike özelliklerini gösteren iÅaretleri ile birlikte verilmesi.

6.        Ä°nsan ve çevre üzerindeki potansiyel etkileri de dahil olmak üzere, büyük endüstriyel kazaların doÄası ile ilgili genel bilgi.

7.           Büyük bir kaza anında, etkilenmesi muhtemel kiÅilerin nasıl uyarılacaÄı ve bilgilendirilmesinin nasıl sürdürüleceÄine dair yeterli bilgi.

8.           Büyük bir kaza anında, etkilenmesi muhtemel kiÅilerin yapması gereken davranıÅlar ve uyması gerekli hususlar ile ilgili yeterli bilgi.

9.           Ä°Åletmecinin, büyük endüstriyel kazalarla baÅa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için, özellikle acil servis hizmetleriyle irtibata geçmek de dahil olmak üzere, tesisteki yeterli düzenlemeleri yapmakla yükümlü olduÄunun doÄrulanması.

10.        Büyük endüstriyel kazanın, tesis dıÅındaki etkileriyle baÅa çıkmak için hazırlanan harici acil durum planına yapılan atıf. Bu atıf, bir kaza durumunda, acil servis hizmetlerinden gelen talimat ve isteklere yönelik iÅbirliÄi yapılması tavsiyelerini içerecektir.

11.    Ulusal mevzuatta belirlenmiÅ olan gizlilik ilkeleri göz önünde bulundurularak, ilave bilginin nereden elde edilebileceÄine dair detaylar.1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN