|
|
|
|
|
|
 

 
 MEVZUAT

» ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ  

Resmi Gazete Tarihi: 21.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27061

ÇEVRE DENETÄ°MÄ° YÖNETMELÄ°ÄÄ°

 

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu YönetmeliÄin amacı, çevrenin korunması için tesis veya faaliyetin çalıÅmaya baÅlamasından sona erdirilmesine kadar olan süreçte çevre denetiminin usul ve esaslarını; denetim yapacak personelin, çevre yönetim birimi/çevre görevlisinin, çevre hizmeti konusunda yetkilendirilmiÅ firmaların nitelikleri ile yükümlülüklerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Çevre denetimiyle ilgili iÅ ve iÅlemleri, çevre denetim görevlisi niteliklerini, faaliyet veya tesis sahiplerinin yükümlülükleri ile denetimle ilgili birimlerin görev ve yetkilerini,

b) (Mülga:RG-16/8/2011-28027)

c) (Mülga:RG-16/8/2011-28027)

ç) Çevre gönüllüsünün nitelik ve görevlerini

kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, askeri iÅyerleri, askeri bölgelerin ve tatbikatların, 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu uyarınca Atom Enerjisi Kurumunun yetki alanına giren kurum, kuruluÅ ve iÅletmelerin denetimi ile 11/1/1974 tarihli ve 14765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ä°Åçi SaÄlıÄı ve Ä°Å GüvenliÄi TüzüÄü kapsamına giren konuların denetiminde uygulanmaz.

(3) Atom Enerjisi Kurumunun yetki alanına giren kurum, kuruluÅ ve iÅletmelerin denetiminde ve Ä°Åçi SaÄlıÄı ve Ä°Å GüvenliÄi TüzüÄü kapsamına giren konularda Bakanlık ve ilgili kuruluÅ arasında bir protokol yapılması durumunda bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen konularda bu Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili kuruluÅla ortak denetim yapılabilir.

Dayanak

MADDE 3 – (DeÄiÅik:RG-16/8/2011-28027)

(1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 ve 15 inci maddeleri ile Ek 2 nci ve Ek 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıÅtır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

b) Bakanlık: Çevre ve Orman BakanlıÄını,

c) BirleÅik denetim: Tesis veya faaliyetlerin, çalıÅmalarının Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüÄe giren hava, su, toprak, atık, kimyasallar, deniz ve gürültüye iliÅkin tüm yönetmeliklere uygunluÄunun bir arada ele alındıÄı denetimleri,

ç) Çevre baÅ denetim görevlisi: Çevreyle ilgili denetimleri yapabilecek, yönetebilecek özelliklere sahip olup 35 inci maddede yer alan eÄitim programını tamamlayarak eÄitim belgesi alanlardan 80 ve üzeri puana sahip bakanlıkça görevlendirilen kiÅiyi,

d) Çevre denetim görevlisi: Çevre ile ilgili denetim yapabilecek ve 35 inci maddede yer alan eÄitim programını tamamlayarak eÄitim belgesi alanlardan 70 ve üzeri puana sahip bakanlıkça görevlendirilen kiÅiyi,

e) Çevre denetim görevlisi adayı: Bakanlık merkez veya taÅra teÅkilatında çalıÅmakta olup 35 inci maddede yer alan eÄitim programına katılan kiÅiyi,

f) Çevre denetimi: Tesis veya faaliyetlerin çalıÅmasının Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüÄe giren yönetmeliklere uygunluÄunu kontrol etmek için, bu mevzuatın yetkili kıldıÄı kurum ve kuruluÅlarla iÅbirliÄi ve koordinasyon saÄlanarak, faaliyetlere iliÅkin bilgilerin tarafsız bir Åekilde toplanmasını, deÄerlendirilmesini, rapor haline getirilmesini ve idari yaptırım kararı ile yetkilendirilmiÅ makama bildirilmesini,

g) Çevre gönüllüsü: Bakanlıkça, uygun niteliklere sahip kiÅiler arasından seçilen ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna göre yürürlüÄe konulan düzenlemelere aykırı faaliyetleri BakanlıÄa iletmekle görevli ve yetkili kiÅiyi,

Ä) Çevre görevlisi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliÄine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüÄe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kuruluÅ veya iÅletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluÄunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadıÄını deÄerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen tesiste veya çevre yönetim hizmeti veren firmada çalıÅan görevliyi,

h) Çevre yönetim birimi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliÄine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüÄe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kuruluÅ veya iÅletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluÄunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadıÄını deÄerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen birimi,

ı) Denetim planı: Denetim otoritesinin önceliklerini ve hedeflerini belirleyen stratejik ve halka açık dokümanı,

i) Denetim programı: Denetim planı çerçevesinde gerçekleÅtirilecek operasyonel faaliyetleri içeren içsel dokümanı,

j) Ä°ç tetkik: Tesis veya faaliyetlerin, Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüÄe giren yönetmeliklere uygunluÄunun, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadıÄının çevre yönetim birimi, çevre görevlisi veya yetkilendirilmiÅ çevre danıÅmanlık firmaları aracılıÄı ile deÄerlendirilmesini ve rapor haline getirilmesini,

k) Ä°zleme: Havaya, suya, topraÄa verilen kirletici unsur taÅıyan her türlü proses çıktısının ölçüm ve analizlerinin yapılmasını/yaptırılmasını,

l) Kanun: 2872 sayılı Çevre Kanununu,

m) Ortam bazlı denetim: Tesis veya faaliyetlerin Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüÄe giren hava, su, toprak ortamları ile atıklara, kimyasallara ve gürültüye iliÅkin mevzuattan birinin uygunluÄunun ele alındıÄı denetimleri,

n) (DeÄiÅik:RG-22/10/2009-27384) Belge: Çevre görevlisi eÄitimi sonrasındaki sınavda baÅarılı olanlara verilecek belgeyi,

o) Uygunsuzluk: Çevre mevzuatında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesini

ifade eder.

 

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Denetime Tabi Tesis veya Faaliyetler ve Yükümlülükleri

Denetime tabi tesisler veya faaliyetler

MADDE 5 – (DeÄiÅik:RG-16/8/2011-28027)

(1) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan serbest ve münhasır ekonomik bölgeler dâhil egemenlik ve yargılama sahaları içerisindeki tüm kara ve deniz alanlarında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki her türlü kirlilik kaynaÄı ve ihlaller denetime tabidir.

Denetime tabi tesislerin veya faaliyetlerin yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) Denetime tabi tesis veya faaliyetler;

a) (Mülga:RG-16/8/2011-28027)

b) Ä°lgili mevzuat kapsamında gerekli ölçüm ve analizleri, BakanlıÄa ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiÅ özel veya kamu kurum ve kuruluÅların laboratuvarlarına yaptırmakla,

c) Denetim sırasında çevre denetim görevlisinin tesis veya faaliyetlerin alanlarına girmesini, güvenliÄini ve denetim için gerekli görülen personel ve her türlü ekipmanı saÄlamakla,

ç) Çevre denetim görevlisinin gerekli gördüÄü hallerde ve/veya itiraz durumunda ölçüm ve analizlerin giderlerini karÅılamakla,

d) Denetim sırasında çevre mevzuatı kapsamında istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen sürede ve eksiksiz olarak saÄlamakla,

e) (Mülga:RG-16/8/2011-28027)

f) Çevre yönetimi hizmeti konusunda yetkilendirilmiÅ çevre danıÅmanlık firmalarından çevre danıÅmanlıÄı hizmet satın alımı sözleÅmesi yapılması durumunda en geç bir ay içerisinde ilgili valiliÄe bildirmekle,

g) Çevre yönetimi hizmeti konusunda yetkilendirilmiÅ çevre danıÅmanlık firmalarıyla yapılmıŠolan çevre danıÅmanlıÄı hizmet satın alım sözleÅmelerinin iptal edilmesi durumunda en geç bir ay içerisinde ilgili valiliÄe bildirmekle,

Ä) Çevre yönetimi hizmeti konusunda yetkilendirilmiÅ çevre danıÅmanlık firmalarıyla yapılmıŠolan çevre danıÅmanlıÄı hizmet alım sözleÅmelerinin iptal edildiÄi tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde diÄer bir yetkilendirilmiÅ firma ile yeni bir anlaÅma yapmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da çevre görevlisi istihdam etmekle,

yükümlüdür.

Tesis veya faaliyetlerin kendini izlemesi ve iç tetkik

MADDE 7 – (1) Tesis veya faaliyetlerin kendini izlemesi ve iç tetkikin gerçekleÅtirilmesi çevre yönetim birimi veya çevre görevlisi tarafından yapılır. Çevre yönetim birimi kurmayan ya da çevre görevlisi istihdam etmeyen tesis veya faaliyetler bu amaçla Bakanlık tarafından yetkilendirilmiÅ firmalardan hizmet satın alır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Görevlisinin Nitelikleri ve Görevleri

Tesis veya faaliyetlerde, tesis veya faaliyetlerin çevre yönetim birimlerinde veya yetkilendirilmiÅ çevre danıÅmanlık firmalarında çalıÅacak çevre görevlisinde aranacak nitelikler

MADDE 8 – (Mülga:RG-12/11/2010-27757)

Çevre yönetim birimi ya da tesis veya faaliyette çalıÅan çevre görevlisinin görevleri

MADDE 9 – (Mülga:RG-12/11/2010-27757)

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çevre Yönetim Birimi Kurma veya Çevre Görevlisi ÇalıÅtırma Kriterleri

Tesis veya faaliyetlerin çevre yönetim birimi kurma veya çevre görevlisi çalıÅtırma kriterleri

MADDE 10 – (Mülga:RG-12/11/2010-27757)

Belediyelerin ve mahalli idare birliklerinin çevre yönetim birimi kurma ve çevre görevlisi çalıÅtırma kriterleri

MADDE 11 – (Mülga:RG-12/11/2010-27757)

SaÄlık kuruluÅları ve hastanelerde çevre yönetim birimi kurma ve çevre görevlisi çalıÅtırma kriterleri

MADDE 12 – (Mülga:RG-12/11/2010-27757)

 

BEÅÄ°NCÄ° BÖLÜM

Çevre Yönetim Hizmeti Verecek YetkilendirilmiÅ Çevre DanıÅmanlık

Firmalarının Yükümlülükleri ve Yeterlik Belgesi

Çevre yönetim hizmeti verecek yetkilendirilmiÅ çevre danıÅmanlık firmalarının nitelikleri

MADDE 13 – (Mülga:RG-12/11/2010-27757)

Çevre yönetim hizmeti verecek yetkilendirilmiÅ çevre danıÅmanlık firmalarının yükümlülükleri

MADDE 14 – (Mülga:RG-12/11/2010-27757)

Çevre danıÅmanlık firmaları için yeterlik belgesi yükümlülüÄü

MADDE 15 – (Mülga:RG-12/11/2010-27757)

EÄitim

MADDE 16 – (Mülga:RG-12/11/2010-27757)

 

ALTINCI BÖLÜM

Çevre Gönüllüsünün Nitelikleri ve Görevleri

Çevre gönüllüsünde aranacak nitelikler

MADDE 17 – (1) Çevre gönüllüsünün:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaÅı olması,

b) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması,

c) En az dört yıllık yükseköÄretim kurumlarından mezun olması,

ç) Kurum, kuruluÅ ve iÅletmelerde en az beÅ yıl süreyle çevre konularında çalıÅmıŠolması,

d) Bakanlık tarafından düzenlenecek çevre mevzuatı eÄitimine katılmıŠolması,

e) Bakanlık tarafından açılacak sınavda baÅarılı olması

gerekmektedir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasına ek olarak, Çevre ve Orman BakanlıÄında MüsteÅar ve MüsteÅar Yardımcısı olarak görev yapmıŠolan kiÅiler çevre mevzuatı eÄitimi ve sınav koÅulu aranmaksızın BakanlıÄa baÅvurdukları takdirde çevre gönüllüsü olurlar.

(3) Çevre ve Orman BakanlıÄının TeftiÅ Kurulu BaÅkanlıÄı, Hukuk MüÅavirliÄi, Çevre Yönetimi Genel MüdürlüÄü, Çevresel Etki DeÄerlendirmesi ve Planlama Genel MüdürlüÄü, DoÄa Koruma ve Milli Parklar Genel MüdürlüÄünde ve Özel Çevre Koruma Kurumu BaÅkanlıÄında, kamu kurum ve kuruluÅların çevre birimi bünyesinde en az beÅ yıl süre ile çalıÅmıŠve üniversitelerin dört yıllık fakülte ve yüksek okullarından mezun olan personel çevre mevzuatı eÄitimi ve sınav koÅulu aranmaksızın BakanlıÄa baÅvurdukları takdirde çevre gönüllüsü olurlar.

(4) Çevre MühendisliÄi bölümlerinden doktor ve üzeri akademik unvan almıŠkiÅiler de BakanlıÄa baÅvurdukları takdirde çevre mevzuatı eÄitimi ve sınav koÅulu aranmaksızın çevre gönüllüsü olurlar.

Çevre gönüllüsünün görevleri

MADDE 18 – (1) Çevre gönüllüsü, Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı faaliyetleri BakanlıÄın merkez veya taÅra teÅkilatına iletmekle yükümlüdür.

(2) Görevini kötüye kullandıÄı tespit edilen çevre gönüllülerinin bu görevleri sona erdirilir; bu kiÅiler yeniden çevre gönüllüsü olarak baÅvuruda bulunamazlar.

Çevre gönüllüsünün bildirimde bulunma yetkisi

MADDE 19 – (1) Çevre gönüllülerinin tesis veya faaliyetlere giderek denetleme yapma yetkisi olmayıp bildirim yapma yetkisi bulunmaktadır.

 

YEDÄ°NCÄ° BÖLÜM

Çevre Denetiminin Usul ve Esasları

Yetkili birimler

MADDE 20 – (1) BakanlıÄın tesis veya faaliyetleri denetlemekle yetkili birimleri, Çevre Yönetimi Genel MüdürlüÄü, Çevresel Etki DeÄerlendirmesi ve Planlama Genel MüdürlüÄü, Ä°l Çevre ve Orman Müdürlükleridir.

(2) 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve DiÄer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıŠolan ve 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve DiÄer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama YönetmeliÄinin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen hususlarda Bakanlık denetim yapmaya yetkilidir.

(3) Çevre Kanunu ve bu Kanun uyarınca yürürlüÄe konulan yönetmeliklerin yetkili kıldıÄı kurum ve kuruluÅların denetim yetkileri saklıdır.

(4) Kanun uyarınca yetki devri yapılacak kurum ve kuruluÅlarda aranacak nitelikler tebliÄ ile belirlenir.

Denetim planı

MADDE 21 – (1) Ülkenin çevre politikası ve stratejisi çerçevesinde BakanlıÄın çevre denetimi konusundaki önceliklerini, genel amaç ve hedeflerini belirlemek üzere Bakanlık Denetim Birimi tarafından Denetim Planı hazırlanır. Bu plan veya planlar ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte oluÅturulabilir.  Denetim planı hazırlanırken, önceki denetim faaliyetlerinden elde edilen verilerlerden yararlanılır.

(2) Her çevre denetimi planı en azından:

a) KapsadıÄı coÄrafi alanı tanımlar,

b) Belli bir süreyi kapsar,

c) GerektiÄinde deÄiÅtirilebilir,

ç) Kapsanan sahaların ve kontrol edilecek tesislerin türünü tanımlar,

d) Çevresel riskleri dikkate alarak rutin çevre denetimleri için bir program belirlenir, bu programlar, farklı tür tesisler veya belirlenmiÅ tesisler için saha ziyaretlerinin sıklıÄını içerir,

e) Åikayet, kaza, uygunsuzluk ve izin verme amacı gibi durumlarda yapılan, rutin olmayan denetimlerin usulünü de içerir.

Yıllık denetim programı

MADDE 22 – (1) BirleÅik denetimler için yıllık denetim programı, Çevre Yönetimi Genel MüdürlüÄü ve il çevre ve orman müdürlüklerinin iÅbirliÄi ile bir önceki yılın Aralık ayında hazırlanır ve Bakan tarafından onaylanarak yürürlüÄe girer.

(2) Bu programla, yıl içinde BakanlıÄın merkez ve taÅra teÅkilatınca birleÅik denetim gerçekleÅtirilecek tesis veya faaliyetler belirlenir.

(3) Ortam bazlı denetimler konusunda Bakanlık ve BakanlıÄın yetki verdiÄi kurum ve kuruluÅlar, denetimleri kendilerinin belirlediÄi programlar çerçevesinde gerçekleÅtirir.

(4) Kaza, ihbar, Åikâyet gibi durumlarda veya Bakanlıkça gerek görüldüÄü hallerde denetim programına baÄlı olmaksızın birleÅik ve/veya ortam bazlı denetim yapılır.

Bildirim

MADDE 23 – (1) Yıllık denetim programına alınan tesis veya faaliyetlere, denetimlerin haberli yapılacak olması durumunda en az bir hafta önce yıllık denetim programına alındıkları bildirilir.

(2) Kaza, ihbar, Åikâyet gibi durumlarda, ortam bazlı denetimlerde veya BakanlıÄın program dıÅı denetime gerek gördüÄü hallerde denetimin haberli yapılması zorunlu deÄildir.

Görevlendirme onayı

MADDE 24 – (1) Bakanlık çevre denetim görevlilerini, baÄlı bulundukları denetimle yetkili birimin en üst amiri görevlendirir.

(2) Bakanlıkça, belirli bir denetim görevinin yapılması için en az iki çevre denetim görevlisi görevlendirilir.

(3) BirleÅik denetimlerde, denetim ekibinde bir çevre baÅ denetim görevlisi bulunması zorunludur. Denetim ekibinde bulunan çevre denetim görevlilerinin puanı çevre baÅ denetim görevlisi olmaya yetmediÄi durumda denetim ekibi kendi içinde bir çevre denetim görevlisini, çevre baÅ denetim görevlisi olarak belirler.

(4) Gerekli durumlarda denetim ekibine çevre denetim görevlisi adayları da dâhil edilebilir. Denetim ekibinde yer alan çevre denetim görevlisi adayları gözlemci konumundadır.

Çevre baÅ denetim görevlilerinin görev ve sorumlulukları

MADDE 25 – (1) Çevre baÅ denetim görevlisinin görev ve sorumlulukları Åunlardır;

a) Denetim öncesinde denetlenecek tesis veya faaliyet ile ilgili denetim ekibi içinde koordinasyonu ve iÅbölümünü saÄlamak,

b) Denetlenecek tesis veya faaliyetin prosesi, ürünleri, hizmetleri, daha önce yapılan denetim varsa bulguları toplamak, toplatmak ve deÄerlendirmek,

c) Denetim esnasında ve sonrasında denetim ekibiyle gerekli koordinasyonu saÄlamak ve belgeleri istemek,

ç) Denetimin bitiminde, yerinde denetim tutanaÄının düzenlenmesini saÄlamak,

d) Denetim sonunda her çevre denetim görevlisinden kendi göreviyle ilgili denetim sonuçlarını toplamak ve denetim raporunu hazırlamak,

e) Denetimin sonucuna göre Ä°dari Yaptırım Karar TutanaÄını hazırlamak ve onaylanmak üzere ilgili makama sunmak,

f) Denetim raporunu, 32 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yerlere göndermek,

g) GerektiÄinde mahalli mülki amirinden kolluk kuvveti görevlendirilmesini talep etmek,

h) Denetimini gerçekleÅtireceÄi kamu, özel sektör kurumları veya tüzel kiÅilik ile kiÅisel iliÅkisi bulunmamak.

Çevre denetim görevlisinin görev ve sorumlulukları

MADDE 26 – (1) Çevre (DeÄiÅik ibare:RG-22/10/2009-27384) denetim görevlisinin görev ve sorumlulukları Åunlardır;

a) Denetim öncesinde çevre baÅ denetim görevlisinin koordinasyon çalıÅmalarına destek olmak,

b) Denetlenecek tesis veya faaliyetin prosesini incelemek, daha önce yapılan denetim varsa bulguları toplamak, deÄerlendirmek ve sonucunu çevre baÅ denetim görevlisine sunmak,

c) Denetim esnasında yapılan iÅbölümü kapsamında kendisine verilen görevi tarafsız, etkin ve verimli bir Åekilde planlayıp gerçekleÅtirmek,

ç) Denetim sırasında etkin görüÅme, gözlem ve kayıtlar da dahil olmak üzere dokümanların gözden geçirilmesi yoluyla bilgi toplamak,

d) Denetim sonunda kendi göreviyle ilgili denetim bulgularını çevre baÅ denetim görevlisine sunmak ve denetim tutanaÄının düzenlenmesinde çevre baÅ denetim görevlisine yardımcı olmak,

e) Denetim raporunda yer alacak görüÅlerini denetim tarihinden sonra on iÅ günü içinde çevre baÅ denetim görevlisine vermek,

f) Denetimini gerçekleÅtireceÄi kamu, özel sektör kurumları veya tüzel kiÅilik ile kiÅisel iliÅkisi bulunmamak.

Tanıtım kartı

MADDE 27 – (DeÄiÅik:RG-22/10/2009-27384)

(1) 35 inci maddede yer alan koÅulları saÄlayan Bakanlık merkez ve taÅra teÅkilatı personeli için Åekli ve içeriÄi Bakanlıkça belirlenecek tanıtım kartı düzenlenir. Çevre denetim görevlileri yaptıkları denetimler sırasında bu tanıtım kartlarını ve görevlendirme onaylarını tesis veya faaliyet sahibine ya da tesis veya faaliyet sorumlusuna göstermek zorundadır. Denetim görevinden herhangi bir nedenle süresiz ayrılanlar, tanıtım kartlarını,  BakanlıÄa gönderilmek üzere il çevre ve orman müdürlüklerine, Bakanlık merkezinde de Çevre Yönetimi Genel MüdürlüÄüne teslim eder.

Ölçüm ve analizler

MADDE 28 – (1) Bakanlık çevre denetim görevlilerince, ölçüm ve analiz gerektiren hususlara uyulup uyulmadıÄı; firma tarafından BakanlıÄa veya Bakanlıkça yetki verilmiÅ özel veya kamu kurum ve kuruluÅ laboratuarlarına yaptırılacak ölçüm ve analiz sonuçlarına göre deÄerlendirilir.

Denetim tutanaÄı

MADDE 29 – (1) Denetim ekibi, denetimin bitiminde, 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununa Göre Verilecek Ä°darî Para Cezalarında Ä°hlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelikte özellikleri verilen ve Ek-3’te yer alan çevre denetim tutanaÄını üç nüsha olarak düzenler.

(2) Düzenlenen bu nüshalardan biri denetimin gerçekleÅtirildiÄi tesis veya faaliyet sahibine verilir.

İdari yaptırım kararı

MADDE 30 – (1) Yapılan denetim sırasında, Kanunda belirtilen gerekliliklere uyulmadıÄının veya yükümlülüklerin yerine getirilmediÄinin saptanması durumunda Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen cezalar uygulanır.

(2) Söz konusu idari yaptırım kararına yol açan uygunsuzluk, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile diÄer kanunlara göre suç oluÅturuyor ise kovuÅturma yapılması için Cumhuriyet SavcılıÄına suç duyurusunda bulunulur.

Süre verilmesi ve faaliyetin durdurulması

MADDE 31 – (1) Yapılan denetim sırasında, Kanunda belirtilen yasaklara uyulmadıÄının veya yükümlülüklerin yerine getirilmediÄinin saptanması durumunda, idari para cezasının yanı sıra, yetkili makamca tesis veya faaliyetlere, yasaklara aykırı faaliyetin düzeltilmesi ve Kanunda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için denetim ekibi tarafından;

a) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yürürlükteki mevzuatın hükümleri ve sınır deÄerleri deÄerlendirilerek bir yıla kadar,

b) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yürürlükteki mevzuatın hükümleri ve sınır deÄerleri deÄerlendirilerek bir yıla kadar,

c) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci alt bendinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için üç aya kadar,

ç) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için lisans almıŠtesislere yürürlükteki mevzuatın hükümleri ve sınır deÄerleri deÄerlendirilerek bir yıla kadar,

d) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen yükümlülüÄün yerine getirilmesi için bir aya kadar,

e) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen yükümlülüÄün yerine getirilmesi için fabrika, Åantiye ve eÄlence yerlerine uygulanacak kontrol tedbirlerine baÄlı olarak en fazla bir yıla kadar,

f) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin dokuzuncu alt bendinde belirtilen yükümlülüÄe uymayan iÅletmeye taÅıdıÄı kirlilik yükü ve atık su debisine baÄlı olarak iki aya kadar,

g) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin birinci alt bendinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için altı aya kadar,

Ä) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde belirtilen yükümlülüÄün yerine getirilmesi için altı aya kadar,

h) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde belirtilen yükümlülüÄün yerine getirilmesi için iÅletmelerin taÅıdıÄı kirlilik yükü ve atık su debisine göre iki aya kadar,

ı) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde belirtilen yükümlülüÄün yerine getirilmesi için lisans almıŠiÅletmeler hakkında yürürlükteki mevzuat hükümleri ve sınır deÄerler deÄerlendirilerek bir yıla kadar,

i) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (v) bendinde belirtilen yükümlülüÄün yerine getirilmesi için;

1) Lisans almıŠgeri kazanım/bertaraf tesislerine aksaklıklarını giderecek termin planı için on iÅ gününe ve yatırımlarını tamamlamak için ise altı aya kadar,

2) Tehlikeli atık üreten tesislerde uygunsuzluk tespit edilirse, bu uygunsuzluÄu gidermek üzere bir aya kadar, uygunsuzluÄun giderilmesi için yatırım gerekmesi halinde termin planı verilmesi için on iÅ gününe ve yatırımın tamamlanması için de altı aya kadar,

3) Kaza durumunda tehlikeli atıkların ve tehlikeli kimyasalların döküldüÄü yerde kirliliÄin ortadan kaldırılması için bir aya kadar,

süre verilebilir.

(2) Bu süreler sonunda yasaklara uymayan veya yükümlülüÄünü yerine getirmeyen tesis veya faaliyetin çalıÅması, yasaÄın veya yerine getirilmeyen yükümlülüÄün çeÅit ve niteliÄine göre kısmen veya tamamen süreli veya süresiz olarak durdurulur.

(3) Çevre kirliliÄinin toplum saÄlıÄı yönünden tehlike yarattıÄı hallerde tesis veya faaliyet, süre verilmeksizin kısmen veya tamamen durdurulur ve SaÄlık BakanlıÄına bildirilir.

Denetim raporu

MADDE 32 – (1) Bakanlık denetim ekibi, denetimin tamamlanmasını takip eden kırk iÅ günü içinde denetim raporunu hazırlar. Bu raporda;

a) Denetim sırasında tespit edilen eksiklikler ve uygunsuzluklar,

b) Cezai müeyyide uygulanmasını gerektiren durumlarda önerilen cezalar ile yasal dayanakları,

yer alır.

(2) Bakanlık denetim ekibi, denetim esnasında tespit ettikleri cezai müeyyide gerektiren durumları ve uygunsuzluÄun giderilmesi için önerdikleri süreleri Kanunda belirtilen idari ceza vermeye yetkili amirlere bildirirler.

(3) Denetim raporlarının bir nüshası tesis veya faaliyetlere gönderilir ve diÄer nüshaları Bakanlık ve/veya il müdürlüÄünün ilgili birimince gereÄi yapıldıktan sonra muhafaza edilir.

Denetim sonuçlarının deÄerlendirilmesi

MADDE 33 – (1) Denetim sonuçları, Bakanlıkça hazırlanan yıllık denetim programlarının sona ermesini müteakip denetimle yetkili birim amirlerince deÄerlendirilir. DeÄerlendirme sonuçları ile öneriler Bakanlık makamına sunulur; denetim planlarının ve yıllık denetim programlarının hazırlanmasında dikkate alınır.

GizliliÄe riayet

MADDE 34 – (1) Bakanlık çevre denetim görevlileri, denetim esnasında öÄrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri açıklayamazlar.

 

SEKÄ°ZÄ°NCÄ° BÖLÜM

Çevre Denetim Görevlileri

Çevre denetim görevlilerinde aranacak nitelikler

MADDE 35 – (DeÄiÅik:RG-16/8/2011-28027)

(1) En az dört yıllık yükseköÄretim kurumu mezunu Bakanlık merkez ve taÅra teÅkilatı personelinden aÅaÄıda belirtilen eÄitim programlarına katılarak eÄitim belgesi alanlar bu madde uyarınca yapılacak puanlamaya göre Çevre Denetim Görevlisi olarak görevlendirilirler.

a) Kapsamı Bakanlıkça belirlenen çevre denetimi eÄitimi; (60 puan).

b) Çevre mevzuatı kapsamında yapılan her bir çevre denetimi bir puan; (en fazla 25 puan).

c) Çevre bilim ve teknolojisi, çevre iÅlem ve etkileri, çevre mevzuatı, çevre yönetim sistem ve standartları, çevre denetim iÅlem usul ve teknikleri ile cihazların teknik yönleri konularından herhangi birini kapsayan iÅ tecrübesi her bir yıl için bir puan; (en fazla 15 puan).

(2) Çevre Denetim Görevlilerinin en az 70 puan, Çevre BaÅ Denetim Görevlilerinin ise en az 80 puan almaları zorunludur.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

ÇeÅitli ve Son Hükümler

Denetim bilgilerinin bildirimi

MADDE 36 – (1) Bakanlık merkez birimleri, il çevre ve orman müdürlükleri ile yetki devri yapılan kurum ve kuruluÅlar tarafından Kanuna göre yapılan tüm çevre denetimlerine dair bilgiler, ceza ile sonuçlanıp sonuçlanmamasına bakılmaksızın Bakanlıkça belirlenen Åekilde BakanlıÄa bildirilir.

İdari yaptırım karar defteri

MADDE 37 – (1) Bakanlık merkez teÅkilatı birimleri, il çevre ve orman müdürlükleri ile yetki devri yapılan kurum ve kuruluÅlar, Kanuna göre yaptıkları çevre denetimleri sonucunda ceza uygulamıÅlarsa bu cezalar Ä°dari Yaptırım Karar Defterine iÅlenir.

(2) Ä°dari Yaptırım Karar Defteri Bakanlık merkez teÅkilatında her genel müdürlükte ve il çevre ve orman müdürlüklerinde bir adet bulunacak Åekilde tutulur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 5/1/2002 tarihli ve 24631 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Denetimi YönetmeliÄi yürürlükten kaldırılmıÅtır.

Çevre yönetim birimi kurma, çevre görevlisi istihdam etme veya çevre yönetimi hizmeti alma süresi

GEÇÄ°CÄ° MADDE 1 – (DeÄiÅik:RG-22/10/2009-27384)

(1) Bu YönetmeliÄin yürürlük tarihinden itibaren;

a) Ek-1 listesinde yer alan tesis veya faaliyetler en geç 18 ay içerisinde; Ek-2 listesinde yer alan tesis veya faaliyetler ise en geç 24 ay içerisinde,

b) Altyapı çalıÅmalarına baÅlayan Organize Sanayi Bölgeleri, 11 inci maddede belirtilen tesislere sahip belediyeler ve mahalli idare birlikleri, 12 nci maddede belirtilen saÄlık kuruluÅları veya hastaneler, 24 ay içerisinde,

Çevre yönetim birimlerini kurar veya çevre görevlisi istihdam eder ya da çevre yönetimi hizmeti alırlar.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2009 tarihinde yürürlüÄe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

 

YönetmeliÄin YayımlandıÄı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/11/2008

27061

Yönetmelikte DeÄiÅiklik Yapan Yönetmeliklerin YayımlandıÄı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1. 

22/10/2009

27384

2.

12/11/2010

27757

3.

16/8/2011

28027

 

Sayfa 1

 

(Mülga:RG-16/8/2011-28027)

EK-1

 

(Mülga:RG-16/8/2011-28027)

EK-2

 

 

 

 

 

EK-3

ÇEVRE DENETÄ°M TUTANAÄI

(Tüzel KiÅiler Ä°çin)

 

T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÄI

Denetimin

BaÅlama- BitiÅ Tarihi

…../…../20...-…../...../20…

Saati:

 

Tutanak Seri No:...............

 

DENETLENEN TÜZEL KÄ°ÅÄ°NÄ°N

Adı

 

Adresi

 

Vergi Sicil No.

 

Tel. No.

 

Faks No.

 

Yetkili Temsilcisinin Adı Soyadı

 

T.C. Kimlik No:

 

DENETÄ°M BULGULARI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bu alan yeterli olmadıÄında boÅ bir kâÄıda bulguların yazımına devam edilir ve denetim bulgularının bitiminde düzenleyenler ve tesis yetkilisi tarafından paraflanır.)

Denetimi GerçekleÅtiren Birim

 

Denetim Nedeni

Planlı ÿ                            Ani ð                             Åikâyet ð

Tesis Yetkilisinin Adı Soyadı ve İmzası

 

Düzenleyenlerin

Adı Soyadı

Kurumu ve Unvanı

İmzası

Onay/Görev Yazısı Tarihi-Sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 nüsha olarak hazırlanan iÅbu tutanak mahallinde ..... madde ve ..... sayfa olarak düzenlendi, taraflarca okunarak doÄruluÄu kabul ile imzalandı ve bir sureti tesis yetkilisine verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVRE DENETÄ°M TUTANAÄI

(Gerçek KiÅiler Ä°çin)

Sayfa 1

Sayfa 2


 

T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÄI

Denetimin

BaÅlama- BitiÅ Tarihi

…../…../20...-…../...../20…

Saati:

 

Tutanak Seri No:...............

 

DENETLENEN GERÇEK KÄ°ÅÄ°NÄ°N

Adı Soyadı

 

T.C. Kimlik No.

 

Baba Adı

 

UyruÄu

 

DoÄum Yeri ve Tarihi

 

Yabancı ise Pasaport No.

 

Nüfusa Kayıtlı OlduÄu

Ä°l

 

 

Ä°lçe

 

 

Mahalle/Köy

 

Ev Adresi

 

Ä°Å Adresi

 

Ev Telefonu

 

Cep Telefonu

 

DENETÄ°M BULGULARI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bu alan yeterli olmadıÄında boÅ bir kâÄıda bulguların yazımına devam edilir ve denetim bulgularının bitiminde düzenleyenler ve tesis yetkilisi tarafından paraflanır.)

Denetimi GerçekleÅtiren Birim

 

Denetim Nedeni

Planlı ÿ                       Ani ð                         Åikâyet ð

Gerçek KiÅinin Adı Soyadı ve Ä°mzası

 

Düzenleyenlerin

Adı Soyadı

Kurumu ve Unvanı

İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 nüsha olarak hazırlanan iÅbu tutanak mahallinde ….. madde ve ..... sayfa olarak düzenlendi, taraflarca okunarak doÄruluÄu kabul ile imzalandı ve bir sureti tesis yetkilisine verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN