|
|
|
|
|
|
 

 
 MEVZUAT

» ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK  

12 Kasım 2010 CUMA                                          Resmî Gazete                                              Sayı : 27757

 

ÇEVRE GÖREVLÄ°SÄ° VE ÇEVRE DANIÅMANLIK FÄ°RMALARI

HAKKINDA YÖNETMELÄ°K

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu YönetmeliÄin amacı, çevre görevlilerinin nitelikleri, sorumlulukları ve belgelendirilmeleri ile çevre danıÅmanlık firmalarına yeterlik belgesi verilmesine iliÅkin usul ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 21/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Denetimi YönetmeliÄi ve 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çalıÅacak çevre görevlilerinin ve çevre danıÅmanlık firmalarının görevleri, nitelikleri, çalıÅma usul ve esasları, baÅvuruların deÄerlendirilmesi, yeterlik belgesinin verilmesi, denetlenmesi, yeterlik belgesinin askıya alınması ve iptali ile ilgili konuları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıÅtır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakanlık: Çevre ve Orman BakanlıÄını,

             b) Çevre danıÅmanlık firmaları: Çevre yönetimi ile çevre izin ve lisans baÅvuru hizmeti yeterliÄi alan kuruluÅları,

             c) Çevre danıÅmanlık yeterlik belgesi (ÇDYB): Çevre yönetimi hizmeti ile çevre izin ve lisans baÅvuru hizmeti konusunda yeterlik almıŠfirmalara verilecek belgeyi,

             ç) Çevre görevlisi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliÄine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüÄe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kuruluÅ veya iÅletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluÄunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadıÄını deÄerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen tesiste veya çevre yönetim hizmeti veren çevre danıÅmanlık firmasında çalıÅan görevliyi,

             d) Çevre görevlisi belgesi (ÇGB): Çevre görevlilerine Bakanlık tarafından verilecek belgeyi,

             e) Firma: Çevre danıÅmanlık firmalarını,

             f) Ä°ç tetkik: Tesis veya faaliyetlerin, Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüÄe giren yönetmeliklere uygunluÄunun, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadıÄının çevre yönetim birimi, çevre görevlisi veya yetkilendirilmiÅ çevre danıÅmanlık firmaları aracılıÄı ile deÄerlendirilmesini ve rapor hâline getirilmesini,

             g) Yetkili makam: Bakanlık merkez teÅkilatını ve il çevre ve orman müdürlüklerini,

             Ä) Vize dönemi: Çevre görevlisi belgesi veya çevre danıÅmanlık yeterlik belgesinin (ÇDYB) alınıp Bakanlıkça onaylandıktan sonraki beÅ yıllık geçerlilik süresini,

             ifade eder.

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Çevre Görevlisinin Nitelikleri, Çevre Yönetim Birimi Kurma veya

Çevre Görevlisi ÇalıÅtırma Kriterleri

             Çevre görevlisinde aranılacak nitelikler

             MADDE 5 – (1) Tesis veya faaliyet ile bunların çevre yönetim birimlerinde veya yetkilendirilmiÅ çevre danıÅmanlık firmalarında çalıÅacak çevre görevlilerinde aranılacak nitelikler Åunlardır:

             a) En az dört yıllık üniversitelerin çevre mühendisliÄi bölümünden mezun olmak.

             b) En az dört yıllık üniversitelerin balıkçılık teknolojisi mühendisliÄi, endüstri mühendisliÄi, fizik mühendisliÄi, gıda mühendisliÄi, hidrojeoloji mühendisliÄi, inÅaat mühendisliÄi, jeoloji mühendisliÄi, jeofizik mühendisliÄi, kimya mühendisliÄi, makine mühendisliÄi, metalurji ve malzeme mühendisliÄi, maden mühendisliÄi, orman mühendisliÄi, orman endüstri mühendisliÄi, su ürünleri mühendisliÄi, tekstil mühendisliÄi ve ziraat mühendisliÄi, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olmak ve Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda baÅarılı olmak.

             c) Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin ekinde yer alan Ek-2 listesi 7 nci baÅlıÄı altında 7.2, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.23, 7.25, 7.26, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33 bentlerinde sayılan faaliyet veya tesisler için, (a) ve (b) bentlerinde sayılan bölümlere ek olarak veteriner fakültesinden mezun olmak, bu tesislerde sürekli istihdam ediliyor ve Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda baÅarılı olmak.

             ç) Bakanlık merkez ve taÅra teÅkilatının çevre yönetimi ve çevresel etki deÄerlendirmesi birimlerinde, 6 ncı maddede belirtilen görev ve sürelerde çalıÅmıŠolmak.

             Çevre görevlisi belgesi

             MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen özelliklere sahip kiÅilerden Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda 70 ve üzeri puan alarak baÅarılı olanlara Bakanlık tarafından çevre görevlisi belgesi verilir.

             (2) Çevre mühendisleri ile çevre mühendisliÄi alanında lisansüstü eÄitime sahip kiÅilere istekleri hâlinde sınav Åartı aranmaksızın çevre görevlisi belgesi verilir.

             (3) Bakanlık merkez ve taÅra teÅkilatının çevre yönetimi ve çevresel etki deÄerlendirmesi ile ilgili teknik birimlerinde;

             a) Çevre ve orman uzmanı, Åube müdürü veya en az 4 yıllık üniversitelerin teknik bölümlerinden mezun olup teknik personel olarak en az beÅ yıl görev yapmıŠolanlara,

             b) Ä°l müdür yardımcısı, il müdürü, daire baÅkanı ve üstü görevlerde en az üç yıl görev yapmıŠolanlara,

             istekleri hâlinde sınav ve ücret Åartı aranmaksızın çevre görevlisi belgesi verilir.

             (4) Üçüncü fıkrada yer alan süreler bentlerde belirtilen görevlerde bulunmak kaydıyla, çalıÅma süreleri toplanarak deÄerlendirilir. Ä°l müdür yardımcısı ve üstü olarak sayılan görevlerde en az bir yıl görev yapmıŠolunması hâlinde aranacak toplam süre üç yıldır.

             (5) Çevre görevlisi belgesi için Bakanlıkça belirlenen çevre görevlisi belgesi ücreti Bakanlık Döner Sermaye Ä°Åletmesi MüdürlüÄü hesabına yatırılır.

             (6) Çevre görevlisi belgesi için baÅvurular elektronik ortamda BakanlıÄa yapılır.

             Çevre görevlisi çalıÅtırma ve çevre yönetim birimi kurma kriterleri

             MADDE 7 – (1) Tesis veya faaliyetlerden;

             a) Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler, çevre yönetim birimlerini kurmak ya da yetkilendirilmiÅ çevre danıÅmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak,

             b) Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiÅ çevre danıÅmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak,

             zorundadır.

             (2) Organize sanayi bölgeleri yönetimleri bünyesinde, en az bir çevre görevlisinin istihdam edilmesi veya çevre yönetim biriminin kurulması ya da çevre danıÅmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmetinin alınması zorunludur.

             (3) Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri veya bunların iÅtirakleri, Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan tesis veya faaliyetleri çevresel açıdan yönetmek üzere en az bir çevre görevlisi çalıÅtırmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiÅ çevre danıÅmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmeti almakla yükümlüdür.

             (4) SaÄlık kuruluÅları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlar en az bir çevre görevlisi çalıÅtırmak veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiÅ çevre danıÅmanlık firmalarından hizmet almakla yükümlüdür.

             Çevre yönetim biriminin nitelikleri

             MADDE 8 – (1) Çevre yönetim birimlerinde en az bir tanesi çevre mühendisi veya çevre mühendisliÄi alanında yüksek lisans ve üzeri eÄitim almıŠçevre görevlisi olmak üzere en az iki çevre görevlisinin sürekli olarak istihdam edilmesi zorunludur.

             (2) Aynı vergi numarasına sahip tesis veya faaliyetler, tek çevre yönetim birimi ile de çevre yönetim faaliyetlerini yürütebilir.

             (3) Çevre yönetim birimi kuran tesis veya faaliyetler Bakanlıktan onay alırlar.

             (4) Birden fazla tesis veya faaliyetten sorumlu olan çevre yönetim birimi sorumluluk alanlarını BakanlıÄa bildirmek zorundadır.

             (5) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası gereÄince çevre görevlisi belgesine sahip olan kiÅiler, çevre mühendisleri ile aynı hakka sahip olarak çevre yönetim birimlerinde çalıÅabilirler.

             Çevre danıÅmanlık firmalarının nitelikleri

             MADDE 9 – (1) Çevre danıÅmanlık firmaları bünyelerinde en az üç çevre görevlisi çalıÅtırmak zorundadır.

             (2) Çevre danıÅmanlık firmaları bünyesinde çalıÅan çevre görevlilerinin en az 2/3’ünün çevre mühendisi veya çevre mühendisliÄi alanında yüksek lisans ve üzeri eÄitim almıŠolmaları zorunludur.

             (3) Çevre danıÅmanlık firmaları bünyesinde çevre görevlisi olarak çalıÅacak çevre mühendisliÄi dıÅındaki diÄer meslek gruplarının, kamu veya özel sektörde çevre alanında en az iki yıl çalıÅmıŠolması gereklidir.

             (4) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası gereÄince çevre görevlisi belgesine sahip olan kiÅiler, çevre mühendisleri ile aynı hakka sahip olarak çevre danıÅmanlık firmalarında çalıÅabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çevre Görevlilerinin ve Çevre DanıÅmanlık Firmalarının Yükümlülükleri

             Çevre görevlilerinin yükümlülükleri

             MADDE 10 – (1) Çevre yönetim birimi ya da tesis veya faaliyette çalıÅan çevre görevlisi;

             a) Tesis veya faaliyet bünyesinde;

             1) Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir Åekilde yürütmek ve koordine etmekle,

             2) Yürütülen çalıÅmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediÄini tespit etmekle,

             3) Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleÅtirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini saÄlamakla,

             4) Uygunsuzluk tespit edildiÄinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluÄun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluÄun giderilip giderilmediÄinin takibini yapmakla,

             5) ÇalıÅanlara çevresel konularda bilgilendirici eÄitim çalıÅmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle,

             b) Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalıÅmalarını yürütmekle,

             c) Ä°stenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmekle,

             ç) Bakanlık veya il çevre ve orman müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında;

             1) Tesis veya faaliyette hazır bulunmakla,

             2) Ä°stenen bilgi ve belgeleri saÄlamakla,

             d) ÖÄrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla,

             yükümlüdür.

             Çevre danıÅmanlık firmalarının yükümlülükleri

             MADDE 11 – (1) Çevre danıÅmanlık firmaları; 10 uncu maddede belirtilen yükümlülüklere ek olarak;

             a) Ä°lgili çevre görevlisinin, hizmet verdiÄi tesis ve faaliyetlerden;

             1) Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 listesinde yer alanlar için ayda en az iki,

             2) Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-2 listesinde yer alanlar için ayda en az bir,

             tam gün çalıÅmasını saÄlamakla,

             b) Hizmet alımı sözleÅmesi yapılması veya feshedilmesi durumunda, hizmet verdiÄi tesis veya faaliyeti en geç yirmi iÅ günü içerisinde yetkili makama bildirmekle,

             yükümlüdür.

             (2) Çevre danıÅmanlık firmaları;

             a) Ä°stihdam edilen personelin T.C. kimlik numaralarını ve sosyal güvenlik numaralarını on iÅ günü içerisinde BakanlıÄa bildirmekle,

             b) Çevre görevlisi belgesine sahip personelin firmadan ayrılması veya iÅe baÅlaması durumunda BakanlıÄa on iÅ günü içerisinde haber vermekle,

             c) 9 uncu maddedeki Åartların saÄlanamaması hâlinde on iÅ günü içerisinde BakanlıÄa bildirmekle ve söz konusu hükümlere on iÅ günü içerisinde uymakla,

             ç) Firmanın unvanı, adresi ve sahibinin deÄiÅmesi hâlinde bu durumu on iÅ günü içerisinde BakanlıÄa bildirmekle,

             d) Kendilerine ait ticari sicil numaralarını BakanlıÄa bildirmekle,

             e) Yeterlik belgesi alma aÅamasında sundukları belgelerde meydana gelecek deÄiÅiklikleri, deÄiÅiklik tarihinden itibaren on iÅ günü içinde BakanlıÄa bildirmekle,

             yükümlüdür.

             (3) Bakanlıkça firmalara gönderilecek yazılarda, baÅvuruda beyan ettikleri adres dikkate alınır. Adres deÄiÅikliÄini on iÅ günü içinde beyan etmeyen firmanın belge alırken beyan ettiÄi adresle yapılan yazıÅmalar firmaya tebliÄ edilmiÅ sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çevre DanıÅmanlık Hizmeti Verecek Firmaların Yeterliklerine Ä°liÅkin Usul ve Esaslar

             Çevre danıÅmanlık hizmeti verecek firmaların yeterlik müracaatında gerekli belgeler

             MADDE 12 – (1) Yeterlik belgesi almak isteyen firmalar BakanlıÄa baÅvururlar. BaÅvuruda aÅaÄıdaki belgeler istenir:

             a) Firmaların çevre ile ilgili; mühendislik, müÅavirlik, araÅtırma-geliÅtirme, etüt, fizibilite, proje, rapor, eÄitim ve benzeri konularda çalıÅtıÄını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Åirket kuruluÅ senedi veya ana sözleÅmesi veya tüzüÄü,

             b) Adres ve iletiÅim bilgileri,

             c) Çevre görevlisi olarak istihdam edilen personelin sosyal güvenlik numarası ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

             ç) Bakanlıkça belirlenen yeterlik belge ücretinin, Bakanlık Döner Sermaye Ä°Åletmesi MüdürlüÄü hesabına yatırıldıÄına dair dekont ile Ek-1’de örneÄi verilen fatura bilgi formu,

             d) Türk Mühendis ve Mimar Odaları BirliÄine baÄlı odalardan alınmıŠbüro tescil belgesi.

             (2) Yeterlik belgesi almak isteyen firmalar yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerle elektronik ortamda BakanlıÄa müracaat eder.

             BaÅvurularının deÄerlendirilmesi

             MADDE 13 – (1) Yeterlik belgesi baÅvurusunda eksiklik tespit edilmeyen çevre yönetim hizmeti, çevre izin ve lisans baÅvuru hizmeti verecek firmalara Ek-4’te yer alan çevre danıÅmanlık yeterlik belgesi verilir.

             (2) Yeterlik belgesi süresi beÅ yıldır. Firmalar, süre bitiminden en az otuz iÅ günü önce Yeterlik belgesini vize ettirmek için BakanlıÄa baÅvurur. Vize baÅvuru dilekçesine vize baÅvuru ücreti ödeme dekontu eklenir.

             (3) Belge ve bilgilerde eksiklik olmadıÄı takdirde onbeÅ iÅ gününde baÅvuru sonuçlandırılır. Eksik belgeler on iÅ gününde tamamlanır. Eksik belgelerin on iÅ gününde tamamlanmaması hâlinde baÅvuru reddedilmiÅ sayılır.

BEÅÄ°NCÄ° BÖLÜM

Çevre DanıÅmanlık Firmalarının Denetlenmesi, Belgelerinin Askıya Alınması ve Ä°ptali

             Çevre danıÅmanlık firmalarının denetlenmesi

             MADDE 14 – (1) Yeterlik belgesi alan firmaların, yeterlik koÅullarını sürdürüp sürdürmediÄi Bakanlıkça denetlenir. Firmalar, denetim yapan görevlilere gerekli bilgi ve belgeyi sunmakla yükümlüdür.

             (2) Yeterlik belgesi alan firmalar veya hizmet verdiÄi faaliyet veya iÅletmenin denetimi sonunda Ek-2’de yer alan “Çevre Görevlisi ve Çevre DanıÅmanlık Firmaları DeÄerlendirme Formu” Bakanlık çevre denetim görevlileri tarafından doldurulur. Bu formda yer alan puanlamalar bir vize döneminde hesaplanır. Yeni vize dönemi girdiÄinde puanlar sıfırlanıp puanlama tekrar baÅlatılır.

             (3) Yeterlik belgesi alan firmalar vize dönemi içerisinde en az bir defa Bakanlık tarafından denetlenir.

             Belgenin askıya alınması ve iptali

             MADDE 15 – (1) Yeterlik belgeleri;

             a) Yapılacak denetimler veya 11 inci madde gereÄince yapılması gereken bildirimler sonucunda, yeterlik koÅullarını taÅımadıkları veya verilen taahhütlere uyulmadıÄı ve yükümlülüklerinin yerine getirilmediÄinin tespit edilmesi hâlinde üç ay süre ile,

             b) Yapılan denetim esnasında yetkili bulundurmayan, istenilen bilgi ve belgeleri vermekten kaçınan firmaların yeterlik belgesinin geçerliliÄi Bakanlık tarafından üç ay süre ile,

             askıya alınır.

             (2) Yeterlik belgeleri;

             a) Yeterlik belgesi baÅvurusunda yanlıŠveya yanıltıcı bilgi verildiÄinin veya belge düzenlediÄinin tespit edilmesi hâlinde,

             b) DanıÅmanlık hizmeti verdiÄi sürece yetkili makama yanlıŠve yanıltıcı belge ve bilgi verdiÄi tespit edilmesi hâlinde,

             c) Çevrenin kirlenmesine yol açacak, iÅletmenin çevre yatırımı yapmamasına veya eksik yapmasına neden olacak rapor düzenledikleri tespit edilmesi hâlinde,

             ç) Denetim sonunda bir vize dönemi içinde iki defa 100 ceza puanına ulaÅılması hâlinde,

             iptal edilir.

             (3) Yeterlik belgesi iptal edilen firmaların;

             a) Bu durumları il çevre ve orman müdürlüklerine ve belgesi iptal edilen firmaya bildirilir ve BakanlıÄın internet sitesinde yayımlanır.

             b) Çevre danıÅmanlık hizmetleri kabul edilmez. Ancak, yeterlilik belgesi iptal edildiÄi tarihten önce baÅvuru dosyası hazırlayarak BakanlıÄa veya il çevre ve orman müdürlüklerine sunulmuÅ tesislerin izin ve/veya lisans iÅlemlerinin tamamlanmasına izin verilir.

             (4) Yeterlik belgesi iptal edilen firmaların sahibine/sahiplerine altı ay süre ile aynı konuda yeterlik verilmez.

ALTINCI BÖLÜM

Çevre Görevlisi Sınavı, Çevre Görevlisi Belgelerinin Ä°ptali ve Askıya Alınması

             Çevre görevlisi sınavı

             MADDE 16 – (1) Sınav içeriÄi Bakanlıkça belirlenen; çevre mevzuatı ve uygulamaları konularını kapsar.

             (2) Sınav BakanlıÄın belirlediÄi usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.

             (3) Sınavda 70 ve üzeri puan alanlar baÅarılı olmuÅ sayılır ve Ek-3’te yer alan çevre görevlisi belgesini almaya hak kazanır.

             (4) Sınavı kazananlar Bakanlıkça belirlenen çevre görevlisi belgesi ücretini Bakanlık Döner Sermaye Ä°Åletmesi MüdürlüÄü hesabına yatırır.

             Çevre görevlisi belgelerinin iptali ve askıya alınması

             MADDE 17 – (1) AÅaÄıda yer alan durumlarda çevre görevlisi belgesi;

             a) Çevre görevlisi belgesi baÅvurusunda yanlıŠveya yanıltıcı bilgi verildiÄinin veya belge düzenlediÄinin tespit edilmesi hâlinde,

             b) DanıÅmanlık hizmeti verdiÄi sürece yetkili makama yanlıŠve yanıltıcı belge ve bilgi verdiÄi tespit edilmesi hâlinde,

             c) Çevrenin kirlenmesine yol açacak, iÅletmenin çevre yatırımı yapmamasına veya eksik yapmasına neden olacak rapor düzenledikleri tespit edilmesi hâlinde,

             iptal edilir.

             (2) Çevre görevlisinin hizmet verdiÄi faaliyet/iÅletmenin denetimi sonunda Ek-2’de yer alan Çevre Görevlisi ve Çevre DanıÅmanlık Firmaları DeÄerlendirme Formu Bakanlık veya il çevre ve orman müdürlüÄü çevre denetim görevlileri tarafından doldurulur. Toplam ceza puanı 100 olan ilgili çevre görevlisinin çevre görevlisi belgesi Bakanlık tarafından üç ay süre ile askıya alınır. Bir vize dönemi içinde iki defa 100 ceza puanı dolduran ilgili çevre görevlisinin belgesi, Bakanlık tarafından iptal edilir. Puanlamalar beÅ yıllık dönemlerde deÄerlendirilir. Yeni vize dönemine girildiÄinde puan sıfırlanıp puanlama tekrar baÅlatılır.

             (3) Belgesi iptal edilen çevre görevlisine, altı ay süre ile yeni belge verilmez.

YEDÄ°NCÄ° BÖLÜM

ÇeÅitli ve Son Hükümler

             Müteselsil sorumluluk

             MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin çevre görevlileri veya çevre danıÅmanlık firmaları tarafından yerine getirilmemesi, çevre danıÅmanlık hizmeti alanların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

             Devir, Åube ve temsilcilik

             MADDE 19 – (1) Firmaların yeterlik belgeleri hiçbir suretle baÅkasına kiralanamaz.

             (2) Çevre danıÅmanlık firmalarının Åube açabilmeleri için yeterlik belgesi alırken çalıÅtırmayı taahhüt ettiÄi personeli ilgili Åubede çalıÅtırması ve Åubenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesi gerekmektedir. Bunun dıÅında temsilcilik verilemez.

             (3) Yeterlik Belgesine sahip firmalar, Åube baÅvurularını BakanlıÄa bildirirler.

             BaÅvuru

             MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında BakanlıÄa yapılacak baÅvurular ile yapılacak bildirimler BakanlıÄın internet sayfasından elektronik imza ile yapılır.

             (2) Bakanlık, belgelerin doÄruluÄu hakkında tereddüt oluÅması hâlinde elektronik ortamda yapılan baÅvuru ve bildirim dosyası belgelerinin asıllarını isteyebilir. Bu belgeler yetkili makamca incelenir.

             Önceki çevre görevlisi adaylarının sınav hakkı

             GEÇÄ°CÄ° MADDE 1 – (1) Bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girdiÄi tarihten önce çevre görevlisi eÄitimini tamamlayarak sınav hakkını kazanmıÅ, fakat bu haklarını kullanmamıŠve bu Yönetmelikte unvanları zikredilmemiÅ meslek gruplarındaki kiÅiler; bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girmesinden sonra açılacak çevre görevlisi sınavına sahip oldukları sınav hakkı kadar girebilirler.

             Önceden alınan belgelerin geçerliliÄi

             GEÇÄ°CÄ° MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikte unvanları zikredilmemiÅ meslek gruplarındaki kiÅilerin bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girdiÄi tarihten önce aldıkları çevre görevlisi belgeleri geçerliliÄini korur.

             Önceden belgelerini almıŠdanıÅmanlık firmalarının yükümlülüÄü

             GEÇÄ°CÄ° MADDE 3 – (1) Bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girdiÄi tarihten önce Çevre DanıÅmanlık Yeterlik Belgesi almıŠya da Çevre DanıÅmanlık Belgesi için baÅvurmuÅ olan firmalar, 9 uncu maddede belirtilen Åartları 1/7/2011 tarihine kadar saÄlamakla yükümlüdür.

             Yürürlük

             MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüÄe girer.

             Yürütme

             MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

Ek- 1

 

FATURA BÄ°LGÄ° FORMU

 

ÇEVRE YÖNETÄ°M HÄ°ZMETÄ°, ÇEVRE Ä°ZÄ°N VE LÄ°SANS HÄ°ZMETÄ° YETERLÄ°K BAÅVURUSU

BAÅVURU YAPAN FÄ°RMA/KURUM/KURULUÅ

 

Adı Soyadı/Unvanı

 

 

Adresi

 

 

Tel/Faks No

 

Vergi Dairesi

           

Vergi No

 

Yatırılan Miktar (TL)

 

Dekont Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                                                                                                                                                             Düzenleyen

                                                                                                             Adı Soyadı/Unvanı-Ä°mza

 

 

 

 

 

 

Ek: Banka Dekontu 

 

 

 

Ek–2

 

ÇEVRE GÖREVLÄ°SÄ° VE ÇEVRE DANIÅMANLIK FÄ°RMALARI DEÄERLENDÄ°RME FORMU

                                                                                                                      Tarih:    /     /

 

KiÅi/Firmanın Adı                                  :

Belge/Yeterlik Belge No                        :

Firmanın Adresi                                     :

 

Yükümlülükler

Çevre Görevlisi

Ceza Puanı

Çevre DanıÅmanlık Firmalarında Ceza Puanı *

Puan

Verilen Ceza Puanı

Puan

Verilen Ceza Puanı

1

Sorumlusu olduÄu tesis veya faaliyetin yılda bir defadan az olmamak üzere, ilgili yönetmelik hükümlerini de dikkate alarak iç tetkiki gerçekleÅtirdi mi?

2

 

1

 

2

a) Uygunsuzluk tespit edildiÄinde tesis veya faaliyet sahibine uygunsuzluÄun giderilmesi için yazılı önerilerde bulundu mu?

1

 

0,5

 

b) Uygunsuzlukların giderilip giderilmediÄinin takibini yaptı mı?

1

 

0,5

 

c)UygunsuzluÄun giderilmediÄi durumda en geç on beÅ gün içerisinde yetkili makama bildirdi mi?

1

 

0,5

 

3

Sorumlusu olduÄu tesis veya faaliyetin ya da belediyenin, çevre yönetimi faaliyetlerini koordine ediyor mu?

2

 

1

 

4

Sorumlusu olduÄu tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma ve/veya yenileme çalıÅmalarını yürütüyor mu?

10

 

5

 

5

Bakanlıkça ve il çevre ve orman müdürlüÄünce istenecek bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak iletiyor mu?

2

 

1

 

6

Sorumlusu olduÄu tesis veya faaliyet ya da belediye adına belediyeler ve il çevre ve orman müdürlüÄü ve Bakanlık ile gerektiÄinde çevresel konular hakkında yazıÅmalar ve görüÅmeler yapıyor mu?

2

 

1

 

7

Firmalar, tesis ve faaliyet çalıÅanlarına çevresel konularda yılda en az bir kere bilgilendirici eÄitim çalıÅmaları yapıyor ve özendirici faaliyetler düzenliyor mu?

2

 

1

 

8

Bakanlıkça veya il çevre ve orman müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında tesiste en az bir çevre görevlisi hazır bulunuyor/bulunduruyor mu?

2

 

1

 

9

Hizmet verdiÄi tesis ve faaliyetlerde ilgili çevre görevlisi ayda en az bir/iki tam gün çalıÅıyor/ çalıÅtırıyor mu?

2

 

1

 

10

Hizmet verdiÄi tesis veya faaliyetlerin çalıÅmaları esnasında öÄrenilen ticari sır niteliÄindeki bilgileri saklı tutuyor mu?

2

 

1

 

11

Hizmet alımı sözleÅmesi yapılması durumunda, hizmet verdiÄi tesis veya faaliyeti en geç bir ay içerisinde ilgili valiliÄe bildirmiÅ mi?

2

 

1

 

12

Ä°htiyaç duyulan bilgi ve verileri öngörülen formatta ve zamanında BakanlıÄa bildiriyor mu?

2

 

1

 

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bu kısım tesis veya faaliyetlerde çalıÅan çevre görevlilerinin deÄerlendirilmesi sırasında kullanılmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek –3

           
   
     
 
 
   

………………….

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN