|
|
|
|
|
|
 

 
 MEVZUAT

» ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ  

5 Eylül 2008 CUMA 

Resmî Gazete

Sayı : 26988

YÖNETMELÄ°K

Çevre ve Orman BakanlıÄından:

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALÄ°Z LABORATUVARLARI

YETERLÄ°K YÖNETMELÄ°ÄÄ°

 

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ä°lkeler

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu YönetmeliÄin amacı; çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin, izleme ve denetimlere esas teÅkil eden ölçüm ve analizleri yapacak, özel veya kamuya ait kurum ve kuruluÅ laboratuvarlarının yetkilendirilmesine iliÅkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlara Çevre Ölçüm ve Analizleri Ön Yeterlik Belgesi veya Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi düzenlemek suretiyle yapılacak yetkilendirmenin baÅvuru, deÄerlendirme, belgelendirme, denetleme, belge iptali ve benzeri konulardaki esas ve usullerini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman BakanlıÄının KuruluÅ ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine dayanılarak hazırlanmıÅtır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu YönetmeliÄin uygulanmasında;

             a) Akreditasyon: Türk Akreditasyon Kurumu tarafından; laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluÅlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüÅ teknik kriterlere göre deÄerlendirilmesi, yeterliliÄinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesini,

             b) Akreditasyon Kurumu: Türk Akreditasyon Kurumunu (TÜRKAK),

             c) Askıya alma: Bakanlıkça verilen belgenin veya ilgili belge kapsamının geçerliliÄinin belirli bir süre hükümsüz kılınmasını,

             ç) Bakanlık: Çevre ve Orman BakanlıÄını,

             d) Belge: Çevre Ölçüm ve Analizleri Ön Yeterlik Belgesi ve Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesini,

             e) ÇRL: Çevre Referans Laboratuvarını,

             f) Dipnot: Ek listelerde yer alan kapsam ve/veya parametre ile ilgili herhangi bir ek bilgiye iliÅkin olarak sayfa altına konulan açıklamayı,

             g) Emisyon: Bir tesisten atmosfere atılan her türlü hava kirleticilerini,

             Ä) Genel Müdürlük: Çevre Yönetimi Genel MüdürlüÄünü,

             h) Ä°l MüdürlüÄü: Çevre ve Orman Ä°l MüdürlüÄünü,

             ı) Ä°misyon: Çevre veya dıŠortam havasını,

             i) Ä°nceleme: BakanlıÄa Çevre Ölçüm ve Analizleri Ön Yeterlik Belgesi veya Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi almak için baÅvurmuÅ laboratuvarların ilgili mevzuat kapsamında yer alan ölçüm ve analizleri yapabilirliÄinin deÄerlendirilmesi için iÅlem ve uygulamaların dosya bazında tetkiki ve/veya yönetim ve iÅletiminin, teknik personelinin, alet, ekipman donanımının, dokümanlarının, verilerinin ve kalite sisteminin yerinde ve uygulamalı olarak deÄerlendirilmesini ve rapor edilmesini,

             j) Ä°nceleme komisyonu: Çevre Referans Laboratuvarı uzmanlarından oluÅan ve Bakanlık adına belgelendirme öncesi inceleme faaliyetlerini yürüten komisyonu,

             k) Kamu laboratuvarı: Kamu kaynakları kullanılarak kurulan ve iÅletilen, doÄrudan veya dolaylı olarak kamuya ve üçüncü Åahıslara hizmet veren laboratuvarı,

             l) Laboratuvar denetimi: Bakanlıkça yetkilendirilmiÅ laboratuvarların bu YönetmeliÄin hükümlerine uygun çalıÅıp çalıÅmadıÄının tespiti amacıyla yapılan her türlü ani, programlı veya Åikâyete baÄlı olarak yerinde ve/veya uzaktan takip edilmesini,

             m) Özel laboratuvar: Özel Åahıs veya Åirketlerce kamu kaynakları kullanılmaksızın kurulan ve iÅletilen, doÄrudan veya dolaylı olarak kamuya ve üçüncü Åahıslara hizmet veren laboratuvarı,

             n) Su: Deniz suyu hariç tüm kıta içi su kaynaklarını,

             o) TaÅeron laboratuvar: Bir laboratuvarın belgesi kapsamındaki parametrelerinin ölçüm ve analizlerini yaptırdıÄı diÄer yetkili laboratuvarı,

             ö) Yeterlik testi: Laboratuvarlar arası karÅılaÅtırma yolu ile laboratuvarların test performanslarının belirlenmesi çalıÅmalarını,

             p) Yetkili laboratuvar: Çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin, izleme ve denetimlere esas teÅkil edecek ölçüm ve analizleri yapmak üzere yetkilendirilen özel veya kamu kurum ve kuruluÅ laboratuvarını

             ifade eder.

             Yetkili laboratuvarlar tarafından uyulacak ilkeler

             MADDE 5 – (1) Yetkili laboratuvarlar aÅaÄıdaki ilkelere uyar:

             a) Alıcı ortama emisyon ve deÅarj iznine tabi fabrikalar, iÅletmeler ve tesisler kendi veya kendisinin baÄlı bulunduÄu organizasyonun bünyesinde bulunan laboratuvarlarda kendi emisyon ve deÅarj izinlerine esas teÅkil edecek ölçüm ve analizleri yapamaz.

             b) Gözetim firmalarına ait laboratuvarlarda çevre mevzuatının uygulanmasına esas analiz yapılamaz.

             c) Laboratuvarlar TS EN ISO/IEC 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının YeterliliÄi Ä°çin Genel Åartlar" standardı çerçevesinde çalıÅma konuları ile ilgili Åartları saÄlamak zorundadır.

             ç) Yetkili laboratuvarların baÅka adreste laboratuvar faaliyeti gösteren Åubeleri de ayrı ayrı bu Yönetmelik Åartlarına haiz olmak ve belge almak zorundadır.

 

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Laboratuvarların Genel Özellikleri ve Uyulması Gereken Kurallar

             Laboratuvar bölümleri

             MADDE 6 – (1) Laboratuvarlarda aÅaÄıda belirtilen bölümlerin bulunması zorunludur:

             a) Ä°dari Bölüm,

             b) Laboratuvar Hizmet Bölümleri;

             1) Numunelerin teslim alındıÄı numune kabul bölümü,

             2) Tartım iÅleminin yapıldıÄı çevre Åartlarından olumsuz Åekilde etkilenmeyecek ayrı veya tek bir bölüm halinde düzenlenen tartım bölümü,

             3) Laboratuvarın çalıÅma konularına göre kimyasal ve biyolojik analizlerin ayrı yerde yapıldıÄı hizmet bölümleri,

             4) Enstrümantal cihazlarla yapılan analizlerde, numune hazırlama iÅlemlerinin yapılması için planlanmıŠön iÅlem bölümü,

             5) Laboratuvardaki tüm kayıtların muhafaza edildiÄi arÅiv bölümü.

             Laboratuvarların asgari özellikleri

             MADDE 7 – (1) Laboratuvarlar aÅaÄıda yer alan asgari özellik ve nitelikleri taÅımak zorundadır:

             a) Laboratuvarlarda analizlerin ve kullanılan cihazların gerektirdiÄi özel koÅulları saÄlamak üzere uygun aydınlatma, ısıtma ve havalandırma sistemleri bulundurulur.

             b) Laboratuvar alanlarında, analiz metotları ve cihaz özellikleri dikkate alınarak, kontrol altına alınması gereken sıcaklık, nem, basınç gibi ortam Åartları düzenli olarak izlenir ve kayıt altına alınır.

             c) Analiz cihazlarının çalıÅmalarının olumsuz etkilenmemesi için ortamda; toz, nem, buhar, titreÅim, elektromanyetik alan gibi etkenler için gerekli önlemler alınır.

             ç) Kullanılan patlayıcı, parlayıcı ve boÄucu gaz içeren gaz tüpleri bina içinde veya dıÅında; boÅ ve dolu gaz tüpleri ayrı ayrı yerlerde, tamamı düÅmeye karÅı kelepçeli veya zincirle baÄlı, dik bir Åekilde, açık alev ve kıvılcımlardan, aÅındırıcı kimyasallardan uzak serin ve kuru yerde muhafaza edilir.

             d) Yedek yardımcı malzemelerin ve kimyasal maddelerin, yapısına, risk gruplarına ve saklama koÅullarına göre muhafaza edecek havalandırma sistemli, kilitlenebilir bir depo veya uygun düzenlenmiÅ dolaplar bulunur.

             e) Laboratuvar sorumlusu, kalite yöneticisi, numune kabul personeli ve deney personeli ayrı olmak üzere; laboratuvar personeli en az 4 kiÅiden oluÅur.

             Personel güvenliÄi

             MADDE 8 – (1) Laboratuvarlar personel güvenliÄi açısından aÅaÄıda yer alan Åartları saÄlamak zorundadır:

             a) Laboratuvarlarda personelin güvenliÄine uygun giysi ve diÄer yardımcı malzemeler kullanılır.

             b) Analiz yapılan bölümlere, çalıÅan personel haricindeki kiÅilerin giriÅlerini engelleyici önlemler alınır.

             c) Laboratuvarda ilk yardım için gerekli ilaç ve malzemelerin bulunduÄu ilk yardım dolabı, göz banyoları, acil duÅlar ve olası laboratuvar kazaları durumlarında alınacak önlemleri içeren talimatlar hazır bulundurulur.

             ç) Yangın söndürme tüpleri, acil çıkıŠkapıları ve uyarı iÅaretleri laboratuvarda uygun yerlerde bulundurulur.

             d) Acil durumlarda kullanılmak üzere laboratuvarda kullanılan kimyasal maddelerin Malzeme Bilgi Güvenlik Formları kolay ulaÅılabilecek bir yerde hazır bulundurulur.

             Metot seçimi

             MADDE 9 – (1) Laboratuvarlar metod seçiminde aÅaÄıdaki hususlara uymak zorundadır;

             a) Çevre mevzuatına esas teÅkil edecek ölçüm ve analizleri, mevzuattaki limit deÄerlerin kıyaslanmasına imkân tanıyan ölçüm aralıklarına uygun analiz metotları kullanmak,

             b) Yetki aldıkları metotların en son revizyonlarını kullanmak ve bulundurmak,

             c)  SeçtiÄi standart metotları uygulayabildiÄini teyit etmek,

             ç) Standart olmayan metotların, laboratuvarda geliÅtirilmiÅ metotların, amaçlanan kapsamları dıÅında kullanılan metotların ve ilavelerle takviye edilmiÅ veya deÄiÅtirilmiÅ metotların amaçlanan kullanıma uygun olduklarını teyit etmek için bu metotları geçerli kılmak.

             Kayıt ve defter tutma

             MADDE 10 – (1) Yetkili laboratuvarlar aÅaÄıdaki kayıt ve defterleri düzenli olarak tutmak zorundadır:

             a) Personel bilgileri,

             b) Bu YönetmeliÄin Ek-1’inde örneÄi bulunan numune kayıt defteri,

             c) Ölçüm ve analizlere ait gözlemlerin, tüm verilerin ve hesaplamaların, yapıldıkları anda kaydedildiÄi bir analiz defteri,

             ç) Ölçüm ve Analiz Raporları,

             d) Orijinal cihaz çıktıları,

             e) Bu YönetmeliÄin Ek-2’sinde örneÄi bulunan cihaz, alet ve ekipman listesi,

             f) Cihaz, alet ve ekipmanların bakım, onarım çizelgeleri,

             g) Bu YönetmeliÄin Ek-3’ünde örneÄi bulunan Cihaz, alet ve ekipmanlara ait kalibrasyon planı,

             Ä) Cihazlara ait kalibrasyon ve doÄrulama kayıtları ile bakım, onarım ve uluslararası izlenebilirliÄi saÄlayan kurumlar veya akredite laboratuvarlar tarafından yapılan kalibrasyon belgeleri,

             h) Kimyasal madde kayıt defteri.

             (2) Elektronik ortamda tutulanlar da dâhil defterler, ölçüm ve analiz raporları ile diÄer tüm kayıt ve belgeler, güvenilirlik ve gizlilik esaslarına uygun bir kayıt ve arÅiv sistemi kullanılarak yetkili laboratuvar tarafından en az beÅ yıl müddetle saklanır.

             (3) Birinci fıkranın (a) bendinde gösterilen belgeler, on yıl geçse bile personelin hizmeti süresince muhafaza edilir. Bu kayıtların, özellikle ölçüm ve analiz raporlarının yangın, sel, çalınma, kaybolma, bozulma ve benzeri risklere karÅı korunarak ve yedeklenerek muhafaza edilmesi esastır.

             (4) Laboratuvarlar tarafından tutulan tüm kayıtlarda aÅaÄıda yer alan asgari Åartlar yerine getirilir:

             a) Kayıtlar, silinmez özellikte kalemlerle yazılır.

             b) Kayıtlarda hata olduÄunda hataların üzeri yazı okunabilecek Åekilde çizilir ve yanına doÄru deÄeri yazılarak, düzeltmeyi yapan kiÅi tarafından paraflanır veya imzalanır.

             c) Kayıtların elektronik ortamda muhafaza edilmesi durumunda orijinal kayıtların kaybolmasını ve/veya deÄiÅtirilmesini önlemek için önlemler alınır.

             ç) Laboratuvarda oluÅan tüm teknik kayıtların kontrolünün ve takibinin yapılabilmesi için gerekli önlemler alınır.

             Numune kabul

             MADDE 11 – (1) Laboratuvar tarafından kabul edilen numunelere laboratuvarca bir kayıt numarası tanımlanır.  Numunenin laboratuvar içerisinde sadece bu kayıt numarası ile tanınması ve analizi yapanların analiz süresince numunenin geldiÄi yere ait bilgileri bilmemesi saÄlanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belgelere Ä°liÅkin Usul ve Esaslar

             Çevre ölçüm ve analizleri ön yeterlik belgesi

             MADDE 12 – (1) Çevre mevzuatı kapsamında ölçüm ve analiz yapan, TS EN ISO/IEC 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının YeterliliÄi için Genel Åartlar" standardına göre Akreditasyon Kurumuna baÅvuruda bulunmuÅ olan özel veya kamu kurum ve kuruluÅ laboratuvarlarına verilir.

             (2) Çevre Ölçüm ve Analizleri Ön Yeterlik Belgesinin geçerlilik süresi iki yıldır. Ancak;

             a) Birinci yılın sonunda Akreditasyon Kurumu tarafından verilen denetim teklif formunu veya akreditasyon belgesini Genel MüdürlüÄe ibraz edemeyen laboratuvarların belgesi iptal edilir.

             b) Birinci yılın sonunda akreditasyon belgesini ibraz eden laboratuvarlar talepleri halinde Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi almak için baÅvuruda bulunabilirler.

             c) Çevre Ölçüm ve Analizleri Ön Yeterlik Belgesi bir kereye mahsus verilir.

             ç) Çevre Ölçüm ve Analizleri Ön Yeterlik Belgesi ekinde listelenen parametrelerden akredite olmayanlar akreditasyonları tamamlanıncaya kadar Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi kapsamına dahil edilmez.

             Çevre ölçüm ve analizleri yeterlik belgesi

             MADDE 13 – (1) Çevre mevzuatı kapsamında ölçüm ve analiz yapan TS EN ISO/IEC 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının YeterliliÄi için Genel Åartlar" standardına göre Akreditasyon Kurumu tarafından yeterlik baÅvuru kapsamındaki tüm parametrelerde akredite olmuÅ özel veya kamu kurum ve kuruluÅ laboratuvarlarına verilir.

             (2) Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesinin geçerlilik süresi dört yıldır.

             Kapsam geniÅletme

             MADDE 14 – (1) Çevre Ölçüm ve Analizleri Ön Yeterlik Belgesi geçerlilik süresinin birinci yılı içerisinde bir kereye mahsus olmak üzere bu YönetmeliÄin 27 nci maddesinin esaslarına uygun olarak kapsam geniÅletme yapılabilir. Bu parametrelerin geçerlilik süresi belge bitim tarihine kadardır.

             (2) Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesine sahip laboratuvarlar:

             a) Belge geçerlilik süresinin son bir yılında akredite olmayan parametrelerde kapsam geniÅletme yapamaz.

             b) Belge geçerlilik süresinin son bir yılı hariç ve en çok iki defaya mahsus olmak üzere akreditasyonu tamamlanmamıŠancak akreditasyon baÅvurusu yapılmıŠparametrelerde kapsam geniÅletme yapabilir. Bu parametrelerin geçerlilik süresi bir yıldır ve bu süre uzatılamaz.

             c) Akredite parametrelerde her zaman kapsam geniÅletme talebi yapılabilir ve yapılan kapsam geniÅletmenin geçerlilik süresi belge bitimine kadardır.

             (3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen parametrelerde akreditasyon belgesinin ibrazı durumunda yerinde inceleme yapılmadan ilgili parametreler Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi kapsamına alınır.

             Kapsam dıÅı parametreler

             MADDE 15 – (1) Çevre mevzuatında yer alan parametrelerde yetki almıŠherhangi bir laboratuvar bulunmaması halinde; Ä°nceleme Komisyonu tarafından yapılacak inceleme sonucuna baÄlı olarak, belge sahibi kamu veya özel laboratuvarlarının belge kapsamına, uygun görülen parametreler bu Yönetmelikte belirtilen kapsam geniÅletme Åartları aranmaksızın eklenebilir.

             (2) Bu parametreler için geçerlilik süresi belge bitim tarihine kadardır.

             Belge bedelleri

             MADDE 16 – (1) Çevre Referans Laboratuvarı Hizmet Bedeli Tarifesinde belirlenen belgelendirme ücretleri Bakanlık Döner Sermaye Merkez Ä°Åletmesine ödenir.

             (2) Kapsam geniÅletme baÅvurularında, kapsam geniÅletme baÅvuru ücretine ek olarak kapsam geniÅletilen her bir standart için Bakanlıkça oluÅturulan Çevre Referans Laboratuvarı Hizmet Bedeli Tarifesindeki bedeller Bakanlık Döner Sermaye Merkez Ä°Åletmesine ödenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetkili Laboratuvarların Yükümlülükleri

             TaÅeron laboratuvar kullanımı

             MADDE 17 – (1) Laboratuvar, belge aldıÄı parametreler kapsamında, iÅ yoÄunluÄu, geçici kapasite düÅmesi, cihaz arızası gibi önceden tahmin edilemeyen sebeplerden dolayı hizmet veremediÄinde, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak belge almıŠve kapsamında ilgili parametrelerin yer aldıÄı laboratuvarları taÅeron laboratuvar olarak kullanabilir.

             (2) Laboratuvar, taÅeron laboratuvarının yaptıÄı iÅlerden BakanlıÄa ve müÅteriye karÅı sorumludur.

             (3) TaÅeron laboratuvar kullanılıyor ise taÅeron laboratuvarların listesi ve yapılan sözleÅme örneÄi Genel MüdürlüÄe ibraz edilir.

             (4) TaÅeron olarak kullanılan laboratuvarlara ait güncel belge ve akreditasyon sertifikası örnekleri laboratuvarda bulundurulur.

             Hazır deney kitleri ile analiz

             MADDE 18 – (1) Hazır deney kitleri ile yapılan analizlerin kabul görebilmesi için, aynı laboratuvarda aynı parametrelerin hazır deney kiti metodu dıÅında ulusal veya uluslararası kabul görmüÅ ikinci bir metotla da yapılıyor olması zorunludur.

             (2) Hazır deney kitleri ile yapılan analiz sonuçları sadece Çevre Referans Laboratuvarı tarafından onaylanan kapsam ve parametrelerde validasyon çalıÅması yapılması ve en az yılda bir defa yeterlik veya karÅılaÅtırma testlerine katılım Åartı ile kabul edilir.

             (3) Aynı numunede hazır deney kitleri ve standart metotlarla birlikte çalıÅılarak üç ayda bir hazır deney kitlerinin doÄrulamasının yapılması ve sonuçların kayıt altına alınması zorunludur.

             (4) Hazır deney kitleri ile yapılan analizlerde, standart metoda uygun olarak giriÅimlerin giderilmesi ve ön iÅlemlerin tamamlanması ve bunların kayıt altına alınması zorunludur.

             EÄitim

             MADDE 19 – (1) Bakanlık ilgili mevzuatın gereÄi veya Genel Müdürlük tarafından gerekli görülen kapsamlarda eÄitime katılma veya sertifika alma zorunluluÄu getirebilir.

             (2) Bu durumda eÄitimi yapılan konularda çalıÅan laboratuvar personelinin bu eÄitime katılması ve/veya sertifika alması Åartı aranır.

             (3) EÄitim konuları, içeriÄi, katılım Åartları ve sınav gerekliliÄi gibi hususlar tebliÄ ile düzenlenir.

             (4) Bakanlık personeli hariç olmak üzere, eÄitime katılım ücreti katılımcılar tarafından ödenir.

             Numune alma

             MADDE 20 – (1) Numune alma yetkisi alacak laboratuvarların akreditasyon Åartı aranmaksızın bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak belge alması zorunludur.

             (2) Numune alan laboratuvar, ilgili mevzuat ve standartlarda belirtilen aÅaÄıdaki hususlardan sorumludur;

             a) Numunenin alınması,

             b) Numuneye yapılması gereken iÅlemler,

             c) Numunenin koruma ve saklama koÅulları,

             ç) Numunenin uygun koÅullarda taÅınması.

             Raporlama

             MADDE 21 – (1) Ä°lgili mevzuatında sınır deÄer belirtilmemekle birlikte rapordaki hesaplamalarda kullanılan veya ölçüm ve analiz sonucunu etkileyen parametreler belge kapsamında yer almak zorundadır.

             (2) Belge kapsamında yer almayan herhangi bir parametredeki ölçüm ve analiz sonuçları hiçbir Åekilde çevre mevzuatına esas teÅkil edecek raporlarda yer alamaz. Özel talepler üzerine hazırlanmıŠolan raporların tüm sayfalarında "Bu rapor çevre mevzuatına iliÅkin resmi iÅlemlerde kullanılamaz." ibaresinin açıkça okunabilir Åekilde yer alması zorunludur.

             (3) Laboratuvarlara ait ölçüm ve analiz raporları hukuki iÅlemlerde delil olarak kullanılabilir. Bu raporlarda aksini belirten ifadeler kullanılamaz.

             (4) Laboratuvarlar tarafından yapılan ölçüm ve analizlerin sonuçları doÄru, açık, kesin ve tarafsız bir rapor haline getirilir. Raporlar, ilgili mevzuatında istenen bilgilerin yanı sıra aÅaÄıdaki bilgilerden, düzenlenecek raporun kapsamına uygun olanları da içerir;

             a) Laboratuvarın adı, adresi ve benzeri bilgiler,

             b) Numuneye ait kayıt numarası,

             c) Rapora ait seri numarası (Numuneye laboratuvarca tanımlanmıŠkayıt numarası seri numarası olarak kullanılabilir),

             ç) MüÅterinin adı ve adresi,

             d) Kullanılan metot adı, ilgili standart numarası ve standardın güncellenme tarihi ile ilgili bilgiler,

             e) Numunenin alınıŠtarihi, laboratuvara ulaÅma tarihi, alındıÄı yer, alınma Åekli, uygulanan iÅlemler, geliÅ Åekli ve benzeri gibi numuneye ait bilgiler,

             f) Birimleriyle birlikte ölçüm ve analiz sonuçları ve tarihleri, Cihaz veya metodun tespit edebileceÄi en küçük deÄerin altında belirlenen sonuçlar "belirlenen deÄer < tespit edilebilen en küçük deÄer" Åeklinde raporlanır.

             g) Ä°lgili mevzuat gereÄince yapılması gereken hesaplamalar,

             Ä) Ölçüm ve analizlerle ilgili mevzuatında belirlenmiÅ tablo ve sınır deÄerler,

             h) Ölçüm ve analizi yapan personelin ve/veya raporu onaylayan yetkilinin adı soyadı, görevi, tarih ve imzası, mühür,

             ı) Ölçüm ve analizlerde taÅeron laboratuvar kullanılması durumunda, ilgili parametrelerin yapıldıÄı taÅeron laboratuvara ait bilgiler,

             i) Raporda Bakanlık logosu ve logonun hemen altında yer alacak Åekilde belge numarası,

             j) Raporun sayfa no/son sayfa no Åeklinde numaralandırılması.

             (5) Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi alan laboratuarlarca hazırlanan izin, izleme ve denetimine iliÅkin raporlarda Akreditasyon Kurumuna ait logo kullanılması zorunludur.

             Laboratuvarlar arası iÅbirliÄi

             MADDE 22 – (1) Laboratuvarın belge kapsamında yer almayan parametreler için baÅka bir veya birden fazla laboratuvar ile çalıÅması gerektiÄi durumlarda;

             a) Bu laboratuvarların yetki belgesine sahip olmaları,

             b) Her laboratuvarın ölçüm veya analizini yaptıÄı parametrelerde kendi raporunu hazırlaması,

             c) Bu raporların laboratuvarın kendi raporlarının ekinde ayrıca ibraz edilmesi

             zorunludur.

             (2) Laboratuvarın belge kapsamında yer almayan parametreler için yurtdıÅında akredite bir laboratuvar ile çalıÅması gerektiÄi durumlarda aÅaÄıdaki Åartların saÄlanması ve önceden Bakanlıktan onay alınması zorunludur.

             a) Bu laboratuvar ile yapılan sözleÅmenin çalıÅma süresini de içeren bir örneÄinin ibraz edilmesi,

             b) Bu laboratuvarın güncel akreditasyon belgesinin ve kapsamının belirtilerek ibraz edilmesi,

             c) Hizmet satın alınacak parametrelerin ve bu parametrelerin ölçüm ve analizlerinin yapıldıÄı cihazların listesinin ibraz edilmesi,

             ç) Her laboratuvarın ölçüm veya analizini yaptıÄı parametrelerde kendi raporunu hazırlaması,

             d) Bu raporların kendi raporları ile birlikte ayrı ayrı ibraz edilmesi.

             (3) Laboratuvarın hizmet satın aldıÄı parametre sayısı kendi belge kapsamında yer alan parametre sayısından fazla olamaz.

             Asgari fiyat tarifesi

             MADDE 23 – (1) Yetkili özel laboratuvarlar, Bakanlıkça belirlenen ölçüm ve analizlere ait fiyat tarifesinin altında ücret uygulayamaz. Ancak, 4/1/2002  tarihli ve 4734 sayılı Kamu Ä°hale Kanunu kapsamında alınacak ölçüm ve analiz hizmetleri için Bakanlıkça belirlenen fiyat tarifesinin uygulanması zorunluluÄu aranmaz.

             Bildirim zorunluluÄu

             MADDE 24 – (1) Yetkili laboratuvarlar;

             a) Bakanlıkça talep edilen çevre mevzuatının uygulanmasına iliÅkin ölçüm programlarını, BakanlıÄın belirlediÄi Åekilde, önceden bildirmek zorundadır.

             b) Analiz faaliyetlerine iliÅkin Ek-4’de örneÄi verilen aylık faaliyet raporlarını, dört ayda bir BakanlıÄa göndermek zorundadır.

             c) Akreditasyon Kurumu tarafından akreditasyon belgesinin askıya alınması veya iptali durumunu gerekçesi ile birlikte en geç 5 iÅ günü içerisinde Genel MüdürlüÄe bildirmek zorundadır.

             Gizlilik

             MADDE 25 – (1) Laboratuvarlar, müÅterilere ait bilgiler ile müÅterilere ait numunelerin analiz sonuçlarına iliÅkin bilgileri üçüncü Åahıslara veremezler.

             (2) Ä°l Müdürlükleri tarafından gönderilen veya tesis yetkililerince teslim edilen mühürlü numunelerin analiz sonuçlarının Ä°l Müdürlüklerine gönderilmesi zorunludur.

 

BEÅÄ°NCÄ° BÖLÜM

BaÅvuru Dosyası, Kabulü ve Yerinde Ä°nceleme

             BaÅvuru kapsamı

             MADDE 26 – (1) Laboratuvar, faaliyet alanına uygun olarak baÅvuru yaptıÄı mevzuatın açık adını, varsa ilgili mevzuattaki tablo ve/veya ek numarasını belirtir.

             (2) Laboratuvarlar emisyon, imisyon, gürültü, su, atık su, deniz suyu, atık yaÄ, toprak, katı atık, numune alma, katı yakıt, sıvı yakıt ve benzeri hususlara dair mevzuata uygun kapsamı belirtir.

             (3) Laboratuvarlar baÅvuru kapsamında herhangi bir ölçüm ve analiz parametresi bulunmadan sadece numune alma kapsamı ile belge alma talebinde bulunamaz.

             BaÅvuruda istenen belgeler

             MADDE 27 – (1) Çevre Ölçüm ve Analizleri Ön Yeterlik Belgesi veya ilk baÅvurusunda Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi almak isteyen laboratuvarlar örneÄi Ek-5’de verilen baÅvuru dilekçesine, örneÄi Ek-6’da verilen dosya içeriÄi kontrol listesini içeren bir dosya ekleyerek Genel MüdürlüÄe müracaat eder. BaÅvuru dosyası aÅaÄıdaki belge ve dokümanları kapsar:

             a) ÖrneÄi Ek-7A’da verilen laboratuvarın tanıtım yazısı,

             b) Laboratuvarın faaliyet alanı bildirimi,

             c) Laboratuvarın Akreditasyon Kurumu tarafından onaylanmıŠakreditasyon baÅvurusunu ve parametre/metot listesini gösterir belge veya akreditasyon belgesi ile ekleri,

             ç) Laboratuvar Yöneticisinden baÅlamak üzere tüm laboratuvar personelini içerecek Åekilde hazırlanmıŠorganizasyon Åeması,

             d) Analiz raporlarına imza atmaya yetkili personelin isimlerini ve unvanlarını da içeren yetkili kiÅi tarafından onaylanmıŠimza sirküleri,

             e) ÖrneÄi Ek-7B’de verilen çalıÅanların görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlandıÄı belgeler,

             f) Özel laboratuvarların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, kamu laboratuvarlarının Resmi Gazete’de yayımlanmıŠtüzel kiÅiliÄini gösterir belgesi,

             g) Özel laboratuvarlardan, bildirilen adreste laboratuvar faaliyetlerinin yürütülebileceÄine dair Ä°Åyeri Açma ve ÇalıÅma Ruhsatı ile laboratuvar yerinin tapusu veya kira sözleÅmesinin noter onaylı örneÄi,

             Ä) ÖrneÄi Ek-7C’de verilen ve çevre mevzuatında yer alma koÅulu dikkate alınarak hazırlanmıŠparametre listesi,

             h) ÖrneÄi Ek-2’de verilen ölçüm ve analizlerde kullanılan cihaz, alet ve ekipman listesi,

             ı) ÖrneÄi Ek-3’te verilen cihaz, alet ve ekipmanlara ait kalibrasyon planı,

             i) Bu YönetmeliÄin 20 nci Maddesinde belirtilen eÄitim sertifikaları,

             j) ÇalıÅılan ölçüm ve analiz metotlarına ait Türkçe olarak hazırlanmıŠdeney talimatları,

             k) Laboratuvardan çıkan her tür kimyasal madde ve atıkların bertaraf edilmesi için ilgili kuruluÅ ile yapılan sözleÅme,

             l) Ölçüm ve analizlerde taÅeron laboratuvar kullanılıyor ise taÅeron laboratuvarların listesi ve yapılan sözleÅme örneÄi,

             m) Bakanlıkça, müracaatın yapıldıÄı yıl için belirlenen hizmet bedelinin ödendiÄine dair banka dekontu ve fatura bilgi formu.

             (2) Çevre Ölçüm ve Analizleri Ön Yeterlik Belgesi süresi bitip Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi almak isteyen laboratuvarlar örneÄi Ek-5’de verilen baÅvuru dilekçesine örneÄi Ek-6’da verilen dosya içeriÄi kontrol listesini içeren bir dosya ekleyerek Genel MüdürlüÄe müracaat eder. BaÅvuru dosyası aÅaÄıda yer alan belge ve dokümanları kapsar:

             a) Bu maddenin birinci fıkrasında istenen belgelerden deÄiÅiklik olanları,

             b) Çevre Ölçüm ve Analizleri Ön Yeterlik Belgesi sürecinde katılım saÄlanan yeterlik ve karÅılaÅtırma testleri sonuçları,

             c) Bakanlıkça, müracaatın yapıldıÄı yıl için belirlenen hizmet bedelinin ödendiÄine dair banka dekontu ve fatura bilgi formu.

             (3) Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesine sahip olan ve süre sonunda belgesini yeniletmek isteyen laboratuvarlar, örneÄi Ek-5’de verilen baÅvuru dilekçesine, örneÄi Ek-6’da verilen dosya içeriÄi kontrol listesini içeren bir dosya ekleyerek Genel MüdürlüÄe belge süresinin bitiminden önce müracaat eder. BaÅvuru dosyası aÅaÄıda yer alan belge ve dokümanları kapsar:

             a) Belge yenilemeden dolayı bu maddenin birinci fıkrasında istenenlerden deÄiÅiklik olan ve eklenen belgeleri,

             b) Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi sürecinde katılım saÄlanan yeterlik ve karÅılaÅtırma testleri sonuçları,

             c) Bakanlıkça, müracaatın yapıldıÄı yıl için belirlenen hizmet bedelinin ödendiÄine dair banka dekontu ve fatura bilgi formu.

             (4) Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi süre bitimini takip eden altı ay içerisinde belge yenilemeye müracaat etmeyen laboratuvarlar belge yenileme haklarını kaybeder ve bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümler çerçevesinde tekrar Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi için baÅvururlar.

             (5) Kapsam geniÅletmek için örneÄi Ek-5’de verilen baÅvuru dilekçesine, örneÄi Ek-6’da verilen dosya içeriÄi kontrol listesini içeren bir dosya ekleyerek Genel MüdürlüÄe müracaat eder. BaÅvuru dosyası aÅaÄıda belirtilen;

             a) Kapsam geniÅletilen parametrelerden dolayı bu maddenin birinci fıkrasında istenenlerden deÄiÅiklik olan ve eklenen belgeleri,

             b) Kapsam geniÅletilen parametrelerin Akreditasyon Kurumu tarafından onaylanmıŠakreditasyon baÅvurusu ve parametre/metot listesini gösterir belge veya akreditasyon belgesi ve ekleri,

             c) Bakanlıkça, müracaatın yapıldıÄı yıl için belirlenen hizmet bedelinin ödendiÄine dair banka dekontu ve fatura bilgi formunu

             kapsar.

             BaÅvuru kabulü

             MADDE 28 – (1) Belge baÅvuru dosyaları Genel Müdürlük tarafından dosya içeriÄi kapsamında deÄerlendirilerek eksiklik tespit edilmesi halinde baÅvuru yapan laboratuvara dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için eksikliÄin bildirilmesini takiben iki ay süre verilir. Bu süre içerisinde eksiklikleri tamamlanmayan veya ikinci kez eksiklik tespit edilen dosya baÅvuruları, ücreti iade edilmeksizin iptal edilir.

             (2) Eksiklikleri bulunmayan veya tamamlanmıŠolan baÅvuru dosyaları hakkında, yerinde incelenmek üzere programa alınacaÄı laboratuvara yazılı olarak bildirilir. Ä°nceleme programına alınan laboratuvarda en geç üç ay içerisinde yerinde inceleme yapılır.

             Ä°nceleme komisyonu

             MADDE 29 – (1) BaÅvuru dosyası kabul edilen laboratuvarların yerinde incelemesini gerçekleÅtirmek üzere Genel Müdürlük tarafından, biri baÅkan diÄerleri üye olmak üzere iki veya daha fazla personelden oluÅan inceleme komisyonu kurulur.

             Yerinde inceleme

             MADDE 30 – (1) BaÅvuru sahibine yerinde incelemenin tarihi önceden bildirilir.

             (2) Ä°ncelemelerde komisyon için gizlilik prensibi esastır.

             (3) Ä°ncelemelerde laboratuvar yöneticisi, kalite yöneticisi, laboratuvar sorumluları ve baÅvuru dosyasında bildirilen personelin hazır bulunması gereklidir.

             (4) Laboratuvarın sorumlu yöneticisi komisyon görevlilerine her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve/veya göstermek ve inceleme komisyonunca verilen numunelerin analizlerini yapmak zorundadır.

             (5)Talep edilen belge çerçevesinde, kalite sisteminin veya cihaz ve ekipman kullanımının temini ve devamlılıÄı için Komisyon, incelenen laboratuvardan gereken eÄitimlerin alınmasını isteyebilir veya önerebilir.

             (6) Yerinde incelemelerde aÅaÄıdaki program takip edilir:

             a) Bu YönetmeliÄin Ä°kinci Bölümünde belirtilen hususların uygunluÄunun kontrolü,

             b) BaÅvurusu yapılan ölçüm veya analizlerin tamamı veya Komisyonca gerekli görülenlerin uygulanması.

             (7) Ä°ncelemenin tamamlanmasını takiben örneÄi Ek-8’de verilen Yerinde Ä°nceleme TutanaÄı Ä°nceleme Komisyonu tarafından düzenlenir, inceleme komisyonu ve laboratuvar yöneticisi tarafından imzalanır ve bir kopyası sorumlu yöneticiye verilir.

             Belgelendirme süreci

             MADDE 31 – (1) Yerinde Ä°nceleme sırasında tespit edilen eksiklikler ve uygunsuzluklar en geç bir ay içerisinde yazılı olarak laboratuvara bildirilir. Laboratuvara bu eksiklikleri ve uygunsuzlukları gidermeleri için eksiklik ve uygunsuzluk bildirim tarihinden itibaren en fazla üç ay süre verilir. Bu süre uzatılamaz.

             (2) Eksikliklerin ve uygunsuzlukların verilen süre içinde giderilmesini takiben laboratuvar, belge almaya hak kazanır. Eksikliklerin ve uygunsuzlukların laboratuvar tarafından giderildiÄinin bildirilmesinden sonra gerek görülmesi halinde ikinci kez yerinde inceleme yapılabilir. Bu incelemede eksiklik tespit edilmesi veya birinci incelemeden sonra üç ay içerisinde eksikliklerin ve uygunsuzlukların giderilmemesi durumunda;

             a) Eksiklikler ve uygunsuzluklar laboratuvarın genel iÅleyiÅ kuralları ile ilgili ise, baÅvuru dosyası ücreti iade edilmeksizin iptal edilir.

             b) Giderilmeyen eksiklikler ve uygunsuzluklar baÅvuru kapsamındaki parametreler ile ilgili ise, bu parametreler kapsam dıÅı bırakılarak belge düzenlenir.

             (3) Kapsam geniÅletme için baÅvuruda bulunan laboratuvarların baÅvuru dosyası incelenir, eksiklik tespit edildiÄi takdirde laboratuvara bildirilir. Laboratuvar eksikliÄi iki ay içerisinde gidermek ve Genel MüdürlüÄe bildirmek zorundadır.

             a) EksikliÄin giderilmemesi halinde ücreti iade edilmeksizin kapsam geniÅletme baÅvurusu iptal edilir.

             b) EksikliÄin giderilmesi halinde yerinde inceleme komisyonu kurulur ve laboratuvar inceleme programına alınır ve en geç üç ay içerisinde yerinde incelenir. Yerinde inceleme sonucu tespit edilen eksiklikler laboratuvara en geç bir ay içerisinde yazılı olarak bildirilir. Laboratuvar eksikliklerini en fazla üç aylık süre içerisinde gidermek ve Genel MüdürlüÄe bildirmek zorundadır.

             c) Laboratuvarın eksikliklerini tamamlamasını takiben inceleme sonucunda uygun görülen parametrelerde kapsam geniÅletme yapılır.

             ç) Kapsam geniÅletme baÅvurularında ikinci kez yerinde inceleme yapılmaz. Uygun görülmeyen parametreler kapsama dahil edilmez. Bu iÅlem için verilen baÅvuru ücreti iade edilmez.

             Belge düzenleme

             MADDE 32 – (1) Belge almaya hak kazanan laboratuvarlara Çevre Ölçüm ve Analizleri Ön Yeterlik Belgesi Ek-9A’da yer alan ve Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi Ek-9B’de yer alan örneklere uygun olarak hazırlanır.

             (2) Belgeler aÅaÄıdaki bilgileri içerir:

             a) Belge No: ÖY-AA/BBB/CCCC veya Y-AA/BBB/CCCC,

             1) ÖY: Çevre Ölçüm ve Analizleri Ön Yeterlik Belgesi

             2) Y: Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi

             3) AA: Ä°l trafik kodu

             4) BBB: Üç haneli belge sıra numarası - Bu numara aynı zamanda laboratuvar kodu olup yeni belge düzenlendiÄinde deÄiÅmez, baÅka laboratuvara verilemez.

             5) CCCC: Belgenin düzenlendiÄi yıl

             b) Kapsam: Bu YönetmeliÄin 26 ncı maddesinde belirtilen kapsamlardan uygun görülenler,

             c) Düzenleme tarihi: GÜN.AY.YIL Åeklinde, belgenin düzenlendiÄi tarih,

             ç) Revizyon Tarihi/No: Belgede deÄiÅiklik yapılması halinde deÄiÅiklik yapılan belgenin düzenleme tarihi/ iki haneli revizyon sayısı,

             d) Yenileme Tarihi/No: Sadece Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesinin yenilendiÄi hallerde yenilenen belgenin düzenleme tarihi/iki haneli yenileme sayısı,

             e) Laboratuvar adı: Özel veya kamu kurum ve kuruluÅlarının örneÄi Ek-7A’da verilen laboratuvarın tanıtımında ibraz edilen Åekliyle adı,

             f) Adres: Laboratuvarın faaliyet gösterdiÄi açık adresi,

             g) BaÅlangıç tarihi: Belge düzenleme tarihi ile aynı,

             Ä) BitiÅ tarihi: Belgenin bitiÅ tarihi,

             h) Ek: Parametre Listesi (Belgeye ait eklerin sayfa sayısı),

             ı) Onay, mühür.

             Belge eki düzenleme

             MADDE 33 – (1) Çevre Ölçüm ve Analizleri Ön Yeterlik Belgesi Eki Ek-10A’da yer alan ve Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi Eki Ek-10B’de yer alan örneklere uygun olarak hazırlanır.

             (2) Belgelerin ekleri aÅaÄıdaki bilgileri içerir:

             a) Belge no: ÖY-AA/BBB/CCCC veya Y-AA/BBB/CCCC,

             1) ÖY: Çevre Ölçüm ve Analizleri Ön Yeterlik Belgesi

             2) Y: Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi

             3) AA: Ä°l Trafik Kodu

             4) BBB: Üç haneli belge sıra numarası

             5) CCCC: Belgenin düzenlendiÄi yıl

             b) Ek Liste BaÅlangıç tarihi: BulunduÄu sayfadaki parametrelerin geçerlilik sürecinin GÜN.AY.YIL Åeklinde baÅlangıç tarihi,

             c) Ek Liste BitiÅ tarihi: BulunduÄu sayfadaki parametrelerin geçerlilik sürecinin bitiÅ tarihi,

             ç) Revizyon Tarihi/No: Belge ekinde deÄiÅiklik yapılması halinde deÄiÅiklik yapılan belge ekinin düzenleme tarihi/iki haneli revizyon sayısı,

             d) Laboratuvar adı: Özel veya kamu kurum ve kuruluÅlarının örneÄi Ek-7A’da verilen laboratuvarın tanıtımında ibraz edilen Åekliyle adı,

             e) Kapsam: Bu YönetmeliÄin 26 ncı maddesinde belirtilen kapsamlardan uygun görülenler,

             f) Onay, mühür.

             (3) Belge ekinde yer alan kapsama parametre eklenirken yeni bir ek düzenlenmesi gerekmediÄi hallerde parametreye ve kapsama dipnot konularak ilgili belge ekine eklenir. Bu durumda ilgili belge eki revize edilir, ekin baÅlangıç ve bitiÅ tarihi aynı kalmak üzere revizyon tarihi belirtilir.

             (4) Belge ekinde yer alan kapsama parametre eklenirken ilave bir ek düzenlenmesi gereken hallerde belge ekinin baÅlangıç tarihi düzenlendiÄi tarihtir ve belge ekine herhangi bir dipnot eklenmez.

             Dipnotlar

             MADDE 34 – (1) Belge eki kapsamına veya parametreye ilgili ölçüm veya analizin hangi mevzuata göre deÄerlendirileceÄini ifade eden dipnotların simgesi sol üst köÅeye parantez içinde rakamla yazılır.

             (2) Belge eki kapsamına veya parametreye ilgili ölçüm veya analizin geçerlilik süresini belirtmek üzere kullanılan dipnotların simgesi sol üst köÅeye parantez içinde küçük harfle yazılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Laboratuvar Denetimi

             Uzaktan denetim

             MADDE 35 – (1) Bakanlık gerekli gördüÄü hallerde laboratuvarların uzaktan denetimini aÅaÄıdaki hususları talep ederek gerçekleÅtirir.

             a) Bakanlıkça düzenlenecek ücretli Yeterlik Testlerine katılmaları,

             b) Ulusal veya uluslararası kuruluÅlarca düzenlenen yeterlik ve karÅılaÅtırma testlerine katılmaları ve/veya sonuçlarını bildirmeleri,

             c) Bir veya daha fazla laboratuvara numune göndererek analiz sonuçlarını bildirmeleri,

             ç) Aylık faaliyet raporunda belirtilen faaliyetlere iliÅkin analiz raporlarını sunmaları.

             Yerinde denetim

             MADDE 36 – (1) Belgeli laboratuvarlar, bu Yönetmelik esasları dâhilinde haberli veya habersiz denetlenir.

             (2) Haberli denetimlerde, denetim tarihi en geç bir hafta önceden laboratuvara bildirilir.

             (3) Sorumlu yönetici, denetlemeye gelen görevlilere her türlü bilgi ve belgeyi göstermek zorundadır.

             (4) Yerinde denetimlerde aÅaÄıdaki program uygulanabilir:

             a) Bu YönetmeliÄin Ä°kinci Bölümünde belirtilen hususların uygunluÄunun kontrolü,

             b) Kapsamda yer alan ölçüm veya analizlerin tamamı veya denetim personelince gerekli görülenlerin uygulanması.

             (5) Denetimin tamamlanmasını takiben örneÄi Ek-11’de verilen Denetim TutanaÄı üç nüsha halinde düzenlenir, denetim personeli ve laboratuvar yetkilisi tarafından imzalanarak bir nüshası sorumlu yetkiliye verilir.

             Sahada denetim

             MADDE 37 – (1) Bakanlık ölçüm programlarında bildirimi yapılmıŠölçümlerden gerekli gördüklerini sahada haberli veya habersiz denetleyebilir.

             (2) Denetimlerde ilgili laboratuvarın bildirilen ölçüm programına ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak çalıÅıp çalıÅmadıÄı denetlenir.

             (3) Denetimin tamamlanmasını takiben örneÄi Ek-11’de verilen Denetim TutanaÄı üç nüsha halinde düzenlenir, denetim personeli ve laboratuvar yetkilisi tarafından imzalanarak bir nüshası sorumlu yetkiliye verilir.

 

YEDÄ°NCÄ° BÖLÜM

Belgenin Askıya Alınması ve Belgenin İptali

             Belgeyi askıya alma

             MADDE 38 – (1) AÅaÄıdaki hallerde belge veya belge kapsamının bir bölümü üç ay süre ile askıya alınır;

             a) Mevzuata aykırı numune alma, ölçüm veya analiz yapıldıÄının tespiti durumunda belgenin tamamı,

             b) Özellikle ölçüm ve analizlerle ilgili personel, metot, standart, cihaz ve adres bilgilerinde deÄiÅikliklerin bildirilmediÄi veya bu YönetmeliÄin 24 üncü maddesinde belirtilen bildirimlerin yapılmadıÄı durumlarda belgenin tamamı,

             c) BakanlıÄa önceden bildirilen ölçüm programına uyulmaması durumunda belgenin tamamı,

             ç) Ölçüm yapılacaÄı önceden bildirilen tesiste ölçüm için gerekli Åartların olmadıÄı tespit edildiÄinde belgenin ilgili kapsamı,

             d) Sertifika gerektiren konularda sertifikasız personelin ölçüm veya analiz yaptıÄı tespit edildiÄinde belgenin ilgili kapsamı,

             e) Denetimlerde denetim personeli tarafından tespit edilen eksiklikler veya uygunsuzluklar nedeniyle belgeyi askıya almanın yerinde bulunması durumunda belgenin tamamı veya ilgili kapsamı,

             f) Bakanlıkça belirlenen ölçüm ve analizlere ait fiyat tarifesinin altında ücret uyguladıÄında belgenin tamamı,

             g) Yetkili laboratuvar taÅeron laboratuvar kullanıyor ise bu YönetmeliÄin 17 nci maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde belgenin tamamı,

             Ä) Bu YönetmeliÄin 22 nci maddesi üçüncü fıkrasında belirtilen hususlara aykırı davranıldıÄında belgenin tamamı,

             h) Bu YönetmeliÄin 21 inci maddesinde belirtilen hususlara uygun rapor düzenlenmediÄinin tespiti halinde belgenin tamamı.

             (2) Yetki alınmamıŠparametrelerde ve metotlarla rapor düzenlendiÄi tespit edildiÄinde belgenin tamamı altı ay süre ile askıya alınır.

             (3) Yetkili laboratuvarın akreditasyon belgesinin askıya alınması halinde; askıya alınma gerekçesi Genel Müdürlükçe uygun görüldüÄü hallerde belgenin tamamı askıya alınır. Askıya alma süresi akreditasyon belgesinin askıya alınma süresi ile aynıdır.

             (4) Yeterlik veya karÅılaÅtırma testlerinin sonuçlarının kabul edilebilir sınırların dıÅında olması durumunda bu uygunsuzluÄun düzeltildiÄi ispat edilene kadar belgenin ilgili parametresi askıya alınır.

             (5) Belgesi veya ilgili kapsamı askıda olan laboratuvar, askıya alınan kapsamlarda, askı süresi boyunca çevre mevzuatının uygulanmasına esas teÅkil edecek ölçüm, analiz ve numune alma iÅlemleri yapamaz ve rapor düzenleyemez.

             (6) Belge veya ilgili kapsamın askıya alınma gerekçesine uygun olarak askının baÅlangıç tarihi Bakanlıkça belirlenir.

             Belge iptali

             MADDE 39 – (1) AÅaÄıdaki hallerde yetkili laboratuvarların belgesi iptal edilir:

             a) Laboratuvarın akreditasyon belgesinin iptali,

             b) BakanlıÄa yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edilmesi,

             c) BakanlıÄa ibraz edilen belgeler ile ölçüm ve analiz sonuçlarında tahrifat yapıldıÄının tespit edilmesi,

             ç) MüÅterilere ait bilgiler ile müÅterilere ait numunelerin analiz sonuçlarına iliÅkin bilgilerin üçüncü Åahıslara verildiÄinin tespit edilmesi,

             d) Bu YönetmeliÄin 7 nci maddesinde belirtilen asgari özelliklere uyulmadıÄının tespiti.

             (2) Belgesi iptal edilen laboratuvar, laboratuvarın sahibi, ortakları ve ortaÄı olduÄu Åirketler ve sahipleri, belge iptal tarihinden itibaren 2 yıl süre ile yeni bir belge için baÅvuruda bulunamaz.

 

SEKÄ°ZÄ°NCÄ° BÖLÜM

ÇeÅitli ve Son Hükümler

             Düzenleme yapma yetkisi

             MADDE 40 – (1) Bakanlık, bu YönetmeliÄin uygulanmasına iliÅkin hususlarda düzenleme yapmaya yetkilidir.

             Akreditasyon belgesi

             MADDE 41 – (1) Bu YönetmeliÄin yayımı tarihinden sonra TÜRKAK dıÅında bir akreditasyon kurum/kuruluÅundan akredite olmuÅ laboratuvarların akreditasyon belgesi baÅvurularda kabul edilmez.

             Yönetmelikten önceki belgelendirme

             GEÇÄ°CÄ° MADDE 1 – (1) Bu YönetmeliÄin yayımlandıÄı tarihten önce belge almıŠolan laboratuvarların belgeleri belge bitim süresine kadar geçerlidir.

             Kapsam geniÅletme

             GEÇÄ°CÄ° MADDE 2 – (1) Bu YönetmeliÄin yayımlandıÄı tarihten önce belge almıŠolan laboratuvarlar bu YönetmeliÄin hükümlerine uygun olarak kapsam geniÅletebilir.

             Mevcut baÅvurular

             GEÇÄ°CÄ° MADDE 3 – (1) Bu YönetmeliÄin yayımlandıÄı tarihten önce belge baÅvurusunda bulunmuÅ ve yayım tarihinde iÅlemi sonuçlanmamıŠolan laboratuvarlar en geç bir yıl içerisinde baÅvuru durumunu bu YönetmeliÄin hükümlerine uygun hale getirir.

             Yürürlük

             MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüÄe girer.

             Yürütme

             MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.


Ek-1

NUMUNE KAYIT DEFTERÄ° ÖRNEÄÄ°

 

Sıra No

Numune Kayıt No

Numunenin

Numuneyi Alan

Ölçüm ve Analizi Ä°stenen Parametreler

Numuneye Uygulanan Ä°Ålemler

Cinsi

Miktarı

AlınıŠTarihi/Saati

Laboratuvara UlaÅma Tarihi/Saati

AlındıÄı Yer

Alınma Åekli

GeliÅ Åekli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklamalar:

1-      Numune kayıt defteri en az yukarıdaki bilgileri içerir.

2-      Bu bilgiler, numune ile birlikte teslim alınan numune alma tutanakları esas alınarak doldurulur.

3-      Numunenin cinsi: atık su, arıtma çamuru, kömür, fuel-oil, prina, biyokütle, atık yaÄ, ve benzeri.

4-      Numunenin alındıÄı yer: Numunenin alındıÄı tesis adı

5-      Numunenin alınma Åekli: Anlık, 2 saatlik kompozit, 24 saatlik kompozit, ve benzeri.

6-      Numunenin geliÅ Åekli: Mühürlü, mühürsüz, PE ÅiÅe, ve benzeri.

7-      Numuneyi alan: Laboratuvar adı, Ä°l MüdürlüÄü, ve benzeri.

8-      Ölçüm ve analizi istenen parametreler: Ä°lgili mevzuatındaki tablo numarası veya parametreler

9-      Numuneye uygulanan iÅlemler: SoÄutma, asitlendirme, ve benzeri.

 

 

Ek-2

CÄ°HAZ LÄ°STESÄ° ÖRNEÄÄ°

 

Cihaz Adı

Cihaz Kodu

KullanıldıÄı Ölçüm/Analizler

Marka

Model/Seri No

Ä°Åletime AlındıÄı Yıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklamalar:

Ölçüm ve Analiz Cihazları;

1-      Su, atık su, deniz suyu, atık yaÄ, toprak, katı atık,

2-      Numune alma,

3-      Emisyon, tip emisyon, imisyon,

4-      Gürültü, titreÅim,

5-      Katı yakıt ve sıvı yakıt

ve benzeri. Åeklinde gruplandırılarak ayrı ayrı tablolar halinde hazırlanır.

 

 

 

 

 

                                                                                                                  ONAY

 

 

 

 

 

 

Cihaz Adı

Cihaz Seri No

Kalibrasyon Tarihi

Firma

Sonraki Kalibrasyon Tarihi

Firma

Sonraki Kalibrasyon Tarihi

Firma

Sonraki Kalibrasyon Tarihi

Firma

 

 

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

G

 

G

 

G

 

 

 

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

G

 

G

 

G

 

 

 

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

G

 

G

 

G

 

 

 

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

G

 

G

 

G

 

 

 

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

G

 

G

 

G

 

 

 

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

G

 

G

 

G

 

 

 

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

G

 

G

 

G

 

Ek-3

CÄ°HAZ KALÄ°BRASYON PLANI ÖRNEÄÄ°

P: Planlanan

G: GerçekleÅen

 

 

ONAY


Ek-4

AYLIK FAALÄ°YET RAPORU ÖRNEÄÄ°

 

 

1-      Analiz ile ilgili faaliyetler

 

Numune Cinsi

Numune Sayısı

Toplam Numune Sayısı

Ä°l Çevre ve Orman MüdürlüÄü

Özel

DiÄer Kamu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-      Katılım saÄlanan yeterlik veya karÅılaÅtırma testleri

 

 

3-      Katılım saÄlanan eÄitim programları

 

 

4-      Sahadan alınan numune sayısı

 

 

5-      BakanlıÄa bildirilmesinde fayda görülen hususlar

 

Açıklamalar:

Numune cinsi: atık su, arıtma çamuru, kömür, fuel-oil, prina, biyokütle, atık yaÄ, ve benzeri.

 

 

ONAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-5

 

BAÅVURU DÄ°LEKÇESÄ° ÖRNEÄÄ°

 

 

 

 

                                                                                                                  Tarih:

Sayı:                                                                                                                     

 

Konu:

 

 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÄINA

(Çevre Yönetimi Genel MüdürlüÄü)

 

 

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik YönetmeliÄi kapsamında hazırlanan .................................. baÅvuru dosyası ekte sunulmaktadır.

 

Bilgilerinizi ve gereÄini arz ederim.

 

 

 

                                                                                                         Yetkilinin

                                                                                                         Adı Soyadı

                                                                                                         Ä°mzası

                                                                                                         (Islak kaÅe)

 

 

 

 

EKLER:

1-Dosya Ä°çeriÄi Kontrol Listesi (.... Sayfa)

2-BaÅvuru Dosyası (.... Sayfa)

 

 

 

                                                                                                                                                                                          - 5 -                                                                                                                                                                               ONAY

 

Ek-6

DOSYA Ä°ÇERÄ°ÄÄ° KONTROL LÄ°STESÄ°

 

*Ä°ÇERÄ°K

VAR

YOK

  1.  

Laboratuvarın Tanıtımı

 

 

  1.  

Laboratuvarın Faaliyet Alanı Bildirimi

 

 

  1.  

Akreditasyon Durumunu Gösterir Belge ve Ekleri

 

 

  1.  

Organizasyon Åeması

 

 

  1.  

Ä°mza Sirküleri

 

 

  1.  

ÇalıÅanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları Listesi

 

 

  1.  

Faaliyet Belgesi/Tüzel KiÅiliÄi Gösterir Belge

 

 

  1.  

Ä°Åyeri Açma ve ÇalıÅma Ruhsatı/Tapu veya Kira SözleÅmesi

 

 

  1.  

Parametre Listesi

 

 

10.   

Cihaz Listesi

 

 

11.   

EÄitim Sertifikaları

 

 

12.   

Deney Talimatları

 

 

13.   

Atıkların Bertarafı SözleÅmesi

 

 

14.   

TaÅeron Laboratuvar Listesi ve SözleÅme ÖrneÄi

 

 

15.   

Banka Dekontu

 

 

16.   

Fatura Bilgi Formu

 

 

*Bu çizelge, belge baÅvurusunda bulunan laboratuvar tarafından bu YönetmeliÄin 27 nci maddesi dikkate alınarak (X) iÅareti ile doldurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-7A

LABORATUVARIN TANITIM BÄ°LDÄ°RÄ°MÄ° ÖRNEÄÄ°

 

Kurum/KuruluŠveya Firma Adı

:

 

Laboratuvarın Adı

:

 

Açık Adresi

:

 

YazıÅma Adresi

:

 

Telefon

:

 

Faks

:

 

Elektronik AÄ

:

 

e-posta

:

 

 

İrtibat Kurulacak Personelin Adı

:

 

Telefon

:

 

e-posta

:

 

 

BAÅVURU YAPILAN:  

Mevzuatın Açık Adı

:

 

Tablo ve/veya Ek No

:

 

Kapsam

:

 

 

BAÅVURU YAPILAN:  

Mevzuatın Açık Adı

:

 

Tablo ve/veya Ek No

:

 

Kapsam

:

 

 

BAÅVURU YAPILAN:  

Mevzuatın Açık Adı

:

 

Tablo ve/veya Ek No

:

 

Kapsam

:

 

“BaÅvuru Yapılan” bölümü talep doÄrultusunda çoÄaltılabilir.

Açıklamalar:

1-       YazıÅma adresi her türlü tebligatın yapılacaÄı adres olup laboratuvar adresinden farklı ise ayrıca belirtilir.

2-       Laboratuvar, faaliyet alanına uygun olarak baÅvuru yaptıÄı mevzuatın (yönetmelik, tebliÄ, genelge ve benzeri) açık adını, varsa ilgili mevzuattaki tablo ve/veya ek numarasını belirtir.

3-       Emisyon, tip emisyon, imisyon, gürültü, su, atık su, deniz suyu, atık yaÄ, toprak, katı atık, numune alma, katı yakıt, sıvı yakıt ve benzeri kapsam konuları mevzuata uygun Åekilde yazılır.

 

Ek-7B

ÇALIÅANLARIN GÖREV, YETKÄ° VE SORUMLULUKLARI LÄ°STESÄ° ÖRNEÄÄ°

 

GÖREV ALANI

PERSONELÄ°N ADI SOYADI/ÜNVANI

Adı Soyadı

 

(Unvan)

Adı Soyadı

(Unvan)

Adı Soyadı

(Unvan)

Adı Soyadı

(Unvan)

Adı Soyadı

(Unvan)

Adı Soyadı

(Unvan)

Adı Soyadı

(Unvan)

Adı Soyadı

(Unvan)

Adı Soyadı

(Unvan)

Adı Soyadı

(Unvan)

Adı Soyadı

(Unvan)

Adı Soyadı

(Unvan)

Ölçüm ve Analiz

KOÄ°

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOÄ°

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numune Alma

Atık Su

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Su

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

VOC

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ä°dari Görevler

Kalite Yöneticisi

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Laboratuvar Sorumlusu

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Sekreter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAY

 

Ek-7C

 

PARAMETRE LÄ°STESÄ° ÖRNEÄÄ°

 

Ä°lgili Mevzuat:

Sıra No

Kapsam

Parametre

Analiz Metodu

Standart Adı, Numarası, Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  ONAY

 

Açıklamalar:

1-      Laboratuvar, faaliyet alanına uygun olarak baÅvuru yaptıÄı mevzuatın (yönetmelik, tebliÄ, genelge ve benzeri) açık adını belirtir.

2-      emisyon, tip emisyon, imisyon, gürültü, su, atık su, deniz suyu, atık yaÄ, toprak, katı atık, numune alma, katı yakıt, sıvı yakıt ve benzeri. kapsam konuları mevzuata uygun Åekilde yazılır.

3-      Parametre, ilgili mevzuatta yazıldıÄı Åekilde yazılır.

 

Ek-8

YERÄ°NDE Ä°NCELEME TUTANAÄI ÖRNEÄÄ°

 

 

T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÄI

Çevre Yönetimi Genel MüdürlüÄü

ÇEVRE REFERANS LABORATUVARI

 

Laboratuvarın Adı

 

Laboratuvarın Adresi

 

Yerinde Ä°nceleme Tarihi

 

Tel. No:

Faks No:

Ä°NCELEME BULGULARI:          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bu alan yeterli olmadıÄında boÅ bir kâÄıda bulguların yazımına devam edilir ve inceleme bulgularının bitiminde inceleme komisyonu ve laboratuvar yetkilisi tarafından paraflanır.)

Ä°nceleme Nedeni

Ön Yeterlik  ÿ                 Yeterlik  ð                 Belge Yenileme  ð                 Kapsam GeniÅletme  ð 

Laboratuvar Yetkilisinin Adı Soyadı ve İmzası

 

Ä°nceleme Komisyonunun

Adı Soyadı

Unvanı

İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ä°Åbu tutanak yerinde ..... madde ve ..... sayfa olarak düzenlendi, taraflarca okunarak doÄruluÄu kabul ile imzalandı ve bir sureti laboratuvar yetkilisine verildi.

Ä°Åbu tutanak yapılan yerinde incelemenin genel deÄerlendirmeleri niteliÄinde olup yasal baÄlayıcılıÄı yoktur.

             

 

 

 

 

T.C.                             

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÄI

Çevre Yönetimi Genel MüdürlüÄü

 

Ek-9A

 

 

Ek-9A

 

 

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALÄ°ZLERÄ° ÖN YETERLÄ°K BELGESÄ°

 

Belge No

:

ÖY-06/001/2008

Kapsam

:

(YönetmeliÄin 26 ncı Maddesi uyarınca yazılacaktır.)

Düzenleme Tarihi

:

01.01.2008

Laboratuvar Adı

:

Çevre ve Orman BakanlıÄı Çevre Referans Laboratuvarı

Adres

:

Haymana Yolu 5. km. 06830 GölbaÅı/ANKARA

4856 Sayılı Çevre ve Orman BakanlıÄı KuruluÅ ve Görevleri Hakkında Kanun gereÄi yukarıda açık adı ve adresi belirtilen kurum/kuruluÅ Ek Liste’de belirtilen kapsamda aÅaÄıda belirtilen tarihler arasında ölçüm ve/veya analiz yapmaya ve bu çerçevede rapor hazırlamaya yetkilidir.

 

 

BELGENÄ°N

 

 

 

 

 

 

ONAY/Mühür

BAÅLANGIÇ TARÄ°HÄ°

:

01.01.2008

BÄ°TÄ°Å TARÄ°HÄ°

:

01.01.2010

 

EK: PARAMETRE LÄ°STESÄ° (1 Sayfa)

 

Revizyon Tarihi/No: 01.06.2008/01

                 

 

 

 

 

Ek-9A

 

T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÄI

Çevre Yönetimi Genel MüdürlüÄü

 

Ek-9B

 

 

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALÄ°ZLERÄ° YETERLÄ°K BELGESÄ°

 

Belge No

:

Y-06/001/2008

Kapsam

:

(YönetmeliÄin 26 ncı Maddesi uyarınca yazılacaktır.)

Düzenleme Tarihi

:

01.01.2008

Laboratuvar Adı

:

Çevre ve Orman BakanlıÄı Çevre Referans Laboratuvarı

Adres

:

Haymana Yolu 5. km. 06830 GölbaÅı/ANKARA

4856 Sayılı Çevre ve Orman BakanlıÄı KuruluÅ ve Görevleri Hakkında Kanun gereÄi yukarıda açık adı ve adresi belirtilen kurum/kuruluÅ Ek Liste’de belirtilen kapsamda aÅaÄıda belirtilen tarihler arasında ölçüm ve/veya analiz yapmaya ve bu çerçevede rapor hazırlamaya yetkilidir.

 

 

BELGENÄ°N

 

 

 

 

 

ONAY/Mühür

 

BAÅLANGIÇ TARÄ°HÄ°

:

01.01.2008

BÄ°TÄ°Å TARÄ°HÄ°

:

01.01.2012

 

EK: PARAMETRE LÄ°STESÄ° (1 Sayfa)

 

Revizyon Tarihi/No: 01.06.2008/01

                                                  Yenileme Tarihi/No: -                 

                   

 

 

Belge No

:

 

Ek-10A

 

ÖY-06/001/2008                                                          

Düzenleme Tarihi

:

01.01.2008

Ek Liste

 

 

BaÅlangıç tarihi

:

01.01.2008

BitiÅ tarihi

:

01.01.2010

Revizyon Tarihi/No

:

01.06.2008/01

Laboratuvar Adı

:

Çevre ve Orman BakanlıÄı Çevre Referans Laboratuvarı

 

 

 

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALÄ°Z Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ°;

Kapsam

Parametre

Metot Adı

Standart Adı

 

...(1)

 

 

...(a)

 

 

...

 

 

...

 

 

...

 

 

...(2) (c)

...

 

 

...

 

 

...(b)

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAY/Mühür 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] .../.../... tarihli ve ... sayılı R.G.’de yayımlanan “...” kapsamında

a .../.../... ve .../.../... tarihleri arasında geçerlidir.

 

       

 

Belge No

:

 

Ek-10B

 

Y-06/001/2008                                                             

Düzenleme Tarihi

:

01.01.2008

Ek Liste

 

 

BaÅlangıç tarihi

:

01.01.2008

BitiÅ tarihi

:

01.01.2012

Revizyon Tarihi/No

:

01.06.2008/01

Laboratuvar Adı

:

Çevre ve Orman BakanlıÄı Çevre Referans Laboratuvarı

 

 

 

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALÄ°Z Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ°;

Kapsam

Parametre

Metot Adı

Standart Adı

 

...(1)

 

 

...(a)

 

 

...

 

 

...

 

 

...

 

 

...(2) (c)

...

 

 

...

 

 

...(b)

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAY/Mühür 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] .../.../... tarihli ve ... sayılı R.G.’de yayımlanan “...” kapsamında

a .../.../... ve .../.../... tarihleri arasında geçerlidir.

 

       

 

Ek-11

DENETÄ°M TUTANAÄI

 

 

T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÄI

Çevre Yönetimi Genel MüdürlüÄü

ÇEVRE REFERANS LABORATUVARI

Tutanak

Seri No:........

Laboratuvarın Adı

 

Laboratuvarın Adresi

 

Denetim Yeri

 

Denetim Tarihi

 

Tel. No:

Faks No:

DENETÄ°MÄ°N AMACI:

 

 

 

 

DENETÄ°M BULGULARI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bu alan yeterli olmadıÄında boÅ bir kâÄıda bulguların yazımına devam edilir ve denetim bulgularının bitiminde denetim personeli ve laboratuvar yetkilisi tarafından paraflanır.)

Denetim Nedeni

Planlı ÿ                                                      Ani ð                                                       Åikâyet ð 

Denetimin Kapsamı

Ölçüm ÿ            Analiz  ð            Numune Alma  ð            DiÄer  ð ......................

Laboratuvar Yetkilisinin Adı Soyadı ve İmzası

 

Denetim Personelinin

Adı Soyadı

Unvanı

İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 nüsha olarak hazırlanan iÅbu tutanak yerinde ..... madde ve ..... sayfa olarak düzenlendi, taraflarca okunarak doÄruluÄu kabul ile imzalandı ve bir sureti laboratuvar yetkilisine verildi.

               


1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN