|
|
|
|
|
|
 

 
 MEVZUAT

» ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ  

Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26939

ÇEVRESEL ETKÄ° DEÄERLENDÄ°RMESÄ° YÖNETMELÄ°ÄÄ°

 

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu YönetmeliÄin amacı, Çevresel Etki DeÄerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Çevresel Etki DeÄerlendirmesi kapsamına giren projelerin iÅletme öncesi, iÅletme sırası ve iÅletme sonrası dönemde izlenmesi ve denetlenmesini,

b) Çevresel Etki DeÄerlendirmesi BaÅvuru Dosyası, Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporu ile Proje Tanıtım Dosyasının hangi tür projeler için isteneceÄi ve içereceÄi konuları,

c) Çevresel Etki DeÄerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları,

ç) Çevresel Etki DeÄerlendirmesi için Kapsam Belirleme ve Ä°nceleme DeÄerlendirme Komisyonunun oluÅturulması ile ilgili çalıÅmaları,

d) Çevresel Etki DeÄerlendirmesi sisteminin, çevre yönetiminde etkin ve yaygın biçimde uygulanabilmesi ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi için gerekli eÄitim çalıÅmalarını,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıÅtır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Orman BakanlıÄını,

b) Çevre: Canlıların hayatları boyunca iliÅkilerini sürdürdükleri ve karÅılıklı olarak etkileÅim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı,

c) Çevresel etki deÄerlendirmesi (ÇED): GerçekleÅtirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek deÄerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalıÅmaları,

ç) Çevresel etki deÄerlendirmesi baÅvuru dosyası: Bu YönetmeliÄin EK-III’ünde yer alan Genel Formatı esas alınarak hazırlanan dosyayı,

d) Çevresel etki deÄerlendirmesi genel formatı: GerçekleÅtirilmesi planlanan, bu YönetmeliÄin EK-I listesinde yer alan projelerin özelliklerini, yerini, olası etkilerini ve öngörülen önlemleri içeren, projeyi genel boyutları ile tanıtan Çevresel Etki DeÄerlendirmesi baÅvuru dosyası hazırlanması sırasında esas alınacak bu YönetmeliÄin EK-III’ündeki genel formatı,

e) Çevresel etki deÄerlendirmesi raporu: Bu YönetmeliÄin EK-I listesinde yer alan veya Bakanlıkça "Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen bir proje için belirlenen özel formata göre hazırlanacak raporu,

f) Çevresel etki deÄerlendirmesi raporu özel formatı: Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere; Kapsam belirleme ve Ä°nceleme DeÄerlendirme Komisyonu tarafından projenin önemli çevresel boyutları göz önüne alınmak suretiyle bu YönetmeliÄin EK-III’ündeki proje tanıtım genel formatında belirtilen ana baÅlıklar altında ele alınması gereken konuları tanımlayan formatı,

g) Çevresel etki deÄerlendirmesi gerekli deÄildir kararı: Seçme eleme kriterlerine tabi projelerin önemli çevresel etkilerinin olmadıÄı ve Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporu hazırlanmasına gerek bulunmadıÄını belirten Bakanlık kararını,

Ä) Çevresel etki deÄerlendirmesi gereklidir kararı: Seçme eleme kriterlerine tabi projelerin çevresel etkilerinin daha detaylı incelenmesi ve Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporu hazırlanmasının gerektiÄini belirten Bakanlık kararını,

h) Çevresel etki deÄerlendirmesi olumlu kararı: Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporu hakkında Kapsam Belirleme ve Ä°nceleme DeÄerlendirme Komisyonunca yapılan deÄerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduÄunun saptanması üzerine gerçekleÅmesinde sakınca görülmediÄini belirten Bakanlık kararını,

ı) Çevresel etki deÄerlendirmesi olumsuz kararı: Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporu hakkında Kapsam Belirleme ve Ä°nceleme DeÄerlendirme Komisyonunca yapılan deÄerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle uygulanmasında sakınca görüldüÄünü belirten Bakanlık kararını,

i) Çevresel etki deÄerlendirmesi süreci: GerçekleÅtirilmesi planlanan projenin çevresel etki deÄerlendirmesinin yapılması için bu YönetmeliÄin 8 inci ve 16 ncı maddelerinde belirtilen baÅvuru ile baÅlayan ve iÅletme sonrası çalıÅmaların uygun hale geldiÄinin belirlenmesi ile sona eren süreci,

j) Duyarlı yöreler: Çevresel etkilere karÅı biyolojik, fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültürel nitelikli özellikleri ile duyarlı olan veya mevcut kirlilik yükü çevre ve halk saÄlıÄını bozucu düzeylere ulaÅtıÄı belirlenen yörelerle, ülkemiz mevzuatı ve taraf olduÄumuz uluslararası sözleÅmeler uyarınca korunması gerekli görülen bu YönetmeliÄin EK-V’inde yer alan alanları,

k) Etki: Bir projenin hazırlık, inÅaat ve iÅletme sırasında ya da iÅletme sonrasında, çevre unsurlarında doÄrudan ya da dolaylı olarak, kısa veya uzun dönemde, geçici ya da kalıcı, olumlu ya da olumsuz yönde ortaya çıkması olası deÄiÅiklikleri,

l) Etki alanı: GerçekleÅtirilmesi planlanan bir projenin iÅletme öncesi, iÅletme sırası ve iÅletme sonrasında çevre unsurları olarak olumlu veya olumsuz yönde etkilediÄi alanı,

m) Halk: Türkiye Cumhuriyeti vatandaÅları, Türkiye’de ikamet eden yabancılar ile ulusal mevzuat çerçevesinde bir veya daha fazla tüzel kiÅi veya bu tüzel kiÅilerin birlik, organizasyon veya grupları,

n) Halkın katılımı toplantısı: Kapsam ve özel format belirleme toplantısından önce halkı proje hakkında bilgilendirmek, projeye iliÅkin görüÅ ve önerilerini almak üzere yapılan toplantı,

o) Ä°lgili halk: GerçekleÅtirilmesi planlanan projeden etkilenen veya etkilenmesi muhtemel olan halk,

ö) Ä°zleme ve kontrol: "Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Gerekli DeÄildir" veya "Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Olumlu" kararı alındıktan sonra, projenin inÅaat, iÅletme ve iÅletme sonrası aÅamalarında, kararın verilmesine esas teÅkil eden Åartlar doÄrultusunda ve çevre deÄerlerini olumsuz etkilemeyecek biçimde yürütülmesinin saÄlanması için yapılan çalıÅmaların bütününü,

p) Kapsam ve özel format belirleme toplantısı: Çevresel Etki DeÄerlendirmesi sürecine tabi projeler için Halkın Katılımı Toplantısından sonra yapılacak toplantıyı,

r) Komisyon: Proje için verilecek özel formatın kapsamını, kriterlerini belirlemek ve bu ilkeler doÄrultusunda hazırlanan Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporunu inceleyip deÄerlendirmek üzere Bakanlık tarafından kurulan Kapsam Belirleme ve Ä°nceleme DeÄerlendirme Komisyonunu,

s) Proje: GerçekleÅtirilmesi planlanan yatırımı,

Å) Proje tanıtım dosyası: Seçme Eleme Kriterlerine tabi projelere Çevresel Etki DeÄerlendirmesi uygulanmasının gerekli olup olmadıÄının belirlenmesi amacıyla hazırlanan dosyayı,

t) Proje sahibi: Bu YönetmeliÄe tabi bir projenin her aÅamada yürütülmesini üstlenen gerçek ya da tüzel kiÅiyi,

u) Seçme, eleme kriterleri: Proje Tanıtım Dosyasının hazırlanmasında esas alınacak bu YönetmeliÄin EK-IV’ündeki kriterleri,

ifade eder.

 

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Genel Hükümler

Yetki

MADDE 5 – (1) Bu YönetmeliÄe tabi projeler hakkında "Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Olumlu", "Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Olumsuz", "Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Gereklidir" veya "Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Gerekli DeÄildir" kararlarını verme yetkisi BakanlıÄa aittir. Ancak Bakanlık gerekli gördüÄü durumlarda "Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Gereklidir" veya "Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Gerekli DeÄildir" kararının verilmesi konusundaki yetkisini, sınırlarını belirleyerek Valiliklere devredebilir.

Çevresel etki deÄerlendirmesi baÅvuru dosyası, çevresel etki deÄerlendirmesi raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlama yükümlülüÄü

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki bir projeyi gerçekleÅtirmeyi planlayan gerçek ve tüzel kiÅiler; Çevresel Etki DeÄerlendirmesine tabi projeler için; Çevresel Etki DeÄerlendirmesi BaÅvuru Dosyası, Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporu, Seçme Eleme Kriterlerine tabi projeler için proje tanıtım dosyası hazırlamak, ilgili makamlara sunmak ve projelerini verilen karara göre gerçekleÅtirmekle yükümlüdürler.

(2) Kamu kurum ve kuruluÅları, bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesi sürecinde proje sahiplerinin isteyeceÄi konuya iliÅkin her türlü bilgi, doküman ve görüÅü vermekle yükümlüdürler.

(3) Bu YönetmeliÄe tabi projeler için "Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Gerekli DeÄildir" kararı alınmadıkça bu projelere hiç bir teÅvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma baÅlanamaz ve ihale edilemez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Uygulama Yöntemi

Çevresel etki deÄerlendirmesine tabi projeler

MADDE 7 – (1) Bu YönetmeliÄin;

a) EK-I listesinde yer alan projelere,

b) Seçme Eleme Kriterlerine tabi olup "Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen projelere,

c) Bu Yönetmelik kapsamında ya da kapsamı dıÅında bulunan projelere iliÅkin kapasite artırımı ve/veya geniÅletilmesi halinde, kapasite artıÅı toplamı bu YönetmeliÄin EK-I’inde belirtilen eÅik deÄer veya üzerindeki projelere,

Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporu hazırlanması zorunludur.

Çevresel etki deÄerlendirmesi sürecinin baÅlatılması ve komisyonun kuruluÅu

MADDE 8 – (1) Proje sahibi, dilekçesi ekinde bu YönetmeliÄin EK-III’ünde yer alan Çevresel Etki DeÄerlendirmesi genel formatı esas alınarak hazırlanmıŠiki adet Çevresel Etki DeÄerlendirmesi BaÅvuru Dosyası ile BakanlıÄa baÅvurur.

(2) Bakanlık, baÅvuru dosyasındaki bilgi ve belgeleri uygunluk bakımından inceler. Uygun hazırlanmadıÄı anlaÅılan dosya tamamlanmak üzere proje sahibine iade edilir. Proje sahibi, eksikliklerini tamamlayıp dosyayı yeniden BakanlıÄa sunar.

(3) Ä°nceleme sonucunda dosyanın uygun hazırlandıÄına karar verilmesi halinde Bakanlık tarafından baÅvuru dosyasındaki bilgiler dikkate alınarak, ilgili kurum ve kuruluÅ temsilcileri, Bakanlık yetkilileri ile proje sahibi ve/veya temsilcilerinden oluÅan bir komisyon kurulur.

(4) Proje ile ilgili olarak baÅvuru yapıldıÄına dair Çevresel Etki DeÄerlendirmesi baÅvuru dosyasının bir nüshası Bakanlık tarafından ilgili ValiliÄe gönderilir. Valilik, halka yörede proje ile ilgili olarak baÅvurunun yapıldıÄını, Çevresel Etki DeÄerlendirmesi sürecinin baÅladıÄını ve Çevresel Etki DeÄerlendirmesi süreci tamamlanana kadar projeye iliÅkin görüÅ, soru ve önerilerinin deÄerlendirilmek üzere ValiliÄe veya BakanlıÄa verilebileceÄini anons, askıda ilan, internet gibi herhangi bir yöntemle duyurur. Ayrıca Bakanlık halka projeye iliÅkin Çevresel Etki DeÄerlendirmesi sürecinin baÅladıÄını ve Çevresel Etki DeÄerlendirmesi süreci ile ilgili bilgilerin alınabileceÄini internet aracılıÄı ile de duyurur. Halk projeye iliÅkin görüÅ, soru ve önerilerini yukarıda belirtilen mercilere ulaÅtırabilir.

(5) Bakanlık, proje sahibinden baÅvuru dosyasını komisyon üyelerinin sayısı kadar çoÄaltmasını ister. Bu maddede öngörülen iÅlemler üç iÅgünü içinde tamamlanır. "Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen projeler için, proje sahibi bir dilekçe ekinde bu karar ve proje tanıtım dosyası ile BakanlıÄa baÅvurur. Bu dosya baÅvuru dosyası olarak iÅlem görür. Bakanlık bu dosyayı inceler ve belirlediÄi komisyon üyelerinin sayısı kadar çoÄaltılmasını proje sahibinden ister.

(6) Bakanlık baÅvuru dosyasının bir kopyasını halkın katılımı toplantısı ve kapsam belirleme toplantısının tarihini ve yerini belirten bir yazı ekinde komisyon üyelerine gönderir ve komisyonu ilk toplantıya çaÄırır. Komisyona Bakanlık temsilcisi baÅkanlık eder ve komisyonun sekretarya hizmetleri Bakanlıkça yürütülür.

(7) Bakanlık, gerekli gördüÄü hallerde, projenin konusu, türü ve proje için belirlenen yerin özelliklerini de dikkate alarak, üniversiteler, enstitüler, araÅtırma ve uzman kuruluÅları, meslek odaları, sendikalar, birlikler, sivil toplum örgütlerinden temsilcileri de komisyon toplantılarına üye olarak çaÄırabilir.

(8) Komisyonda kurum ve kuruluÅ temsilcisi olarak görev yapan üyelerin, yeterli mesleki bilgi ve deneyime sahip olmaları ve temsil ettikleri kurum ve kuruluÅların görev alanlarıyla sınırlı olmak üzere görüÅ vermeye yetkili kılınmıŠolmaları esastır.

Halkın katılımı toplantısı

MADDE 9 – (1) Komisyonun kapsam belirleme toplantısından önce, halkı yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye iliÅkin görüÅ ve önerilerini almak üzere proje sahibi tarafından projenin gerçekleÅtirileceÄi yerde Bakanlık ile mutabakat saÄlanarak belirlenen tarihte, halkın katılımı toplantısı düzenlenir.

(2) Çevresel Etki DeÄerlendirmesi sürecinden önce proje sahibi tarafından, halkı bilgilendirmek amacıyla anket, seminer gibi çalıÅmalar yapılabilir.

a) Toplantı yeri, Valilik ve proje sahibi tarafından belirlenir ve Valilik tarafından BakanlıÄa bildirilir. Toplantı için projeden en çok etkilenmesi beklenen ilgili halkın kolaylıkla ulaÅabileceÄi merkezi bir yerin seçilmesine özen gösterilir.

b) Proje sahibi, toplantı tarihini, saatini, yerini ve konusunu belirten bir ilanı ulusal düzeyde yayımlanan bir gazete ile o yörede yayımlanan yerel bir gazetede toplantı tarihinden en az on gün önce yayınlatır.

c) Toplantı Ä°l Çevre ve Orman Müdürünün veya görevlendireceÄi bir yetkilinin baÅkanlıÄında yapılır. Toplantıda; halkın proje hakkında bilgilendirilmesi, görüÅ, soru ve önerilerinin alınması saÄlanır. BaÅkan katılımcılardan görüÅlerini yazılı olarak vermelerini isteyebilir. Toplantı tutanaÄı, bir sureti Valilikte kalmak üzere BakanlıÄa gönderilir.

(3) Valilik, halkın katılımı toplantısı ile halkın görüÅ ve önerilerini bildirebileceÄi süreç ile ilgili zamanlama takvimini ve iletiÅim bilgilerini halka duyurur. Halkın görüÅ ve önerileri zamanlama takvimi içerisinde komisyona sunulur.

(4) Komisyon üyeleri, 8 inci madde de belirlendiÄi Åekilde kendi isteklerine baÄlı olarak kapsam belirleme toplantısı öncesinde proje uygulama yerini inceleyebilir; kendilerine iletilen tarihe göre halkın katılımı toplantısına katılabilirler. Halkın katılımı toplantısı çalıÅmaları ile ilgili sekretarya hizmeti, Ä°l Çevre ve Orman MüdürlüÄü tarafından yürütülür.

Komisyonun, kapsam ve özel format belirleme toplantısı

MADDE 10 – (1) Halkın katılımı, bilgilenme, kapsam belirleme ve özel format verme iÅlemleri, on iki iÅgünü içerisinde tamamlanır.

(2) Komisyonun, kapsam ve özel format belirleme amaçlı ilk toplantısında;

a) Proje sahibi, proje hakkında komisyonu bilgilendirir.

b) Bakanlık ve/veya Ä°l Çevre ve Orman MüdürlüÄü halkın katılımı toplantısı hakkında komisyonu bilgilendirir. Ayrıca halkın katılımı toplantısına katılmıŠbulunan komisyon üyeleri de görüÅ ve önerilerini bildirirler.

c) Projenin hangi kapsamda ele alınmasının gerektiÄini belirlemek üzere projenin önemli çevresel etkileri göz önüne alınarak bu YönetmeliÄin EK-III’ündeki Çevresel Etki DeÄerlendirmesi genel formatında ana baÅlıklar altında ele alınması gereken konular detaylandırılır, kapsam belirlenir.

ç) Komisyon tarafından formata ilave edilmesi ya da formattan çıkarılması gereken hususlar tespit edilir. Halkın katılımı toplantısındaki görüÅ ve öneriler de dikkate alınarak özel format ile Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporunu hazırlayacak çalıÅma grubu belirlenir.

d) Komisyon tarafından belirlenen özel format, proje sahibi ve/veya temsilcisine bu maddede belirlenen süre içerisinde Bakanlık tarafından verilir.

(3) Proje sahibi özel formatın veriliÅ tarihinden itibaren bir yıl içinde Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporunu BakanlıÄa sunmakla yükümlüdür. Bu süre içinde Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporu sunulmaz veya gerekçesi belirtilerek ek süre isteminde bulunulmaz ise baÅvuru geçersiz sayılır. Proje sahibinin süre uzatım talebi Bakanlıkça uygun bulunması halinde altı ayı geçmemek üzere bir defaya mahsus ek süre verilir.

Çevresel etki deÄerlendirmesi raporunun BakanlıÄa sunulması

MADDE 11 – (1) Proje sahibi tarafından bir dilekçe ekinde iki adet Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporu, BakanlıÄa sunulur. Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporunun özel formata uygunluÄu ve belirlenen çalıÅma grubunda yer alması gereken meslek uzmanlarınca hazırlanıp hazırlanmadıÄı hakkındaki inceleme Bakanlık tarafından üç iÅgünü içinde sonuçlandırılır. Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporunun özel formata uygun olmadıÄı ve/veya belirlenen çalıÅma grubunca hazırlanmadıÄının anlaÅılması halinde, bu hususların yerine getirilmesi için Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporu proje sahibine iade edilir. Düzeltilen Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporunun üç ay içinde BakanlıÄa sunulmaması durumunda baÅvuru geçersiz sayılır.

(2) Özel formata uygun olduÄu tespit edilen Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporu, proje sahibi tarafından yeterli sayıda çoÄaltılarak BakanlıÄa sunulur. Bakanlık, Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporunu incelemek ve deÄerlendirmek üzere yapılacak toplantının tarihini ve yerini belirten bir yazı ekinde raporu komisyon üyelerine gönderir.

(3) Proje ile ilgili inceleme deÄerlendirme sürecinin baÅladıÄı ve Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporunun halkın görüÅüne açıldıÄı Bakanlık ve Valilik tarafından anons, askıda ilan, internet gibi uygun araçlarla halka duyurulur.

(4) Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporunu incelemek isteyenler, Bakanlık merkezinde veya Ä°l Çevre ve Orman MüdürlüÄünde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek zamanlama takvimi içerisinde proje hakkında BakanlıÄa veya ValiliÄe görüÅ bildirebilirler. ValiliÄe bildirilen görüÅler BakanlıÄa iletilir. Bu görüÅler komisyon tarafından dikkate alınır ve Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporuna yansıtılır.

Komisyonun çalıÅma usulü ve çevresel etki deÄerlendirmesi raporunun incelenmesi

MADDE 12 – (1) Komisyon Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporunu, ilk inceleme deÄerlendirme toplantısından sonraki on iÅgünü içinde inceler ve deÄerlendirir.

(2) Komisyon üye sayısının salt çoÄunluÄu ile toplanır. Komisyon üyeleri, temsil ettikleri merkezi ve yerel kurum ve kuruluÅları ilgilendiren konulardaki yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde görevlendirilirler; kurum ve kuruluÅları adına görüÅ bildirirler. Komisyon baÅkanı, üyelerden görüÅlerini yazılı olarak vermelerini isteyebilir. Yazılı görüÅ veren kurum temsilcilerinin sonraki toplantılara katılmamaya iliÅkin istemleri komisyon baÅkanınca deÄerlendirilir.

(3) Komisyon, proje sahibinden projesi ile ilgili geniÅ kapsamlı bilgi vermesini, araç gereç saÄlamasını, konusu itibariyle Bakanlıkça ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiÅ özel veya kamuya ait kurum ve kuruluÅların laboratuarlarınca analiz, deney ve ölçümler yapmasını veya yaptırmasını isteyebilir.

(4) Su, toprak ve benzeri analizlerde, tartıÅmalı durum olması halinde Åahit numuneye baÅvurulabilir. Bu iÅlemlerde gerekli harcamalar proje sahibi tarafından karÅılanır.

(5) Komisyon gerekli görürse, görevlendireceÄi üyeleri aracılıÄı ile projenin gerçekleÅtirilmesi planlanan yerde ve benzer tesislerde inceleme yapabilir.

(6) Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporunda önemli eksiklik ve yanlıÅların görülmesi durumunda komisyon, bunların giderilmesini proje sahibinden veya ilgili kurumlardan ister. Bu durumda, inceleme deÄerlendirme süreci durdurulur. Eksiklikler tamamlanmadan veya gerekli düzeltmeler yapılmadan komisyon çalıÅmalarına devam edilemez.

(7) Proje sahibinin Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporunda gerekli görülen düzeltmeleri yapıp yeniden BakanlıÄa sunmasından sonra, komisyon Bakanlıkça toplantıya çaÄrılır. Toplantının yapılması ile birlikte inceleme deÄerlendirme süreci kaldıÄı yerden iÅlemeye baÅlar.

(8) Proje sahibinden Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporunda deÄiÅiklik yapması en çok iki kez istenebilir. Yapılan düzeltme komisyonca yeterli görülmez ise durum bir tutanakla saptanır ve baÅvuru Bakanlıkça geçersiz sayılır.

(9) Komisyon tarafından, inceleme deÄerlendirme toplantıları sırasında;

a) Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporu ve eklerinin yeterli ve uygun olup olmadıÄı,

b) Yapılan incelemelerin, hesaplamaların ve deÄerlendirmelerin yeterli düzeyde veri, bilgi ve belgeye dayandırılıp dayandırılmadıÄı,

c) Projenin çevreye olabilecek etkilerinin kapsamlı bir Åekilde incelenip incelenmediÄi,

ç) Çevreye olabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi için gerekli önlemlerin tespit edilip edilmediÄi,

d) Halkın katılımı toplantısının usulüne uygun yapılıp yapılmadıÄı, halkın katılımı toplantısında üzerinde durulan konulara yeterince çözüm getirilip getirilmediÄine iliÅkin inceleme ve deÄerlendirmeler yapılır.

(10) Komisyon çalıÅmalarını, birinci fıkrada belirtilen süre içinde sonuçlandırır. Komisyonun deÄerlendirmeleri, üyeler tarafından imzalanarak tutanak altına alınır.

Nihai çevresel etki deÄerlendirmesi raporu ve ilgili dokümanların BakanlıÄa sunulması

MADDE 13 – (1) Proje sahibi inceleme deÄerlendirme toplantılarının sona erdirilmesinden sonraki beÅ iÅ günü içinde aÅaÄıdaki belgeleri BakanlıÄa sunar:

a) Komisyon tarafından incelenerek son Åekli verilen iki adet nihai Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporu,

b) Nihai Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporu ve eklerinin taahhüdü altında olduÄunu belirten taahhüt yazısı ve noter onaylı imza sirküleri. Kamu kurum ve kuruluÅlarından imza sirküleri istenmez.

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgeler öngörülen süre içinde gerekçesi belirtilmeden sunulmaz ise nihai Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporu geçersiz sayılır.

Çevresel etki deÄerlendirmesi olumlu veya çevresel etki deÄerlendirmesi olumsuz kararı

MADDE 14 – (1) (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) Komisyonun sonuçlandırdıÄı Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporu halkın görüÅ ve önerilerini almak üzere Ä°l Çevre ve Orman MüdürlüÄünde ve Bakanlıkta on iÅgünü görüÅe açılır. Bakanlıkça projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüÅler de dikkate alınır. Bakanlık halktan gelen görüÅler ıÅıÄında rapor içeriÄinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalıÅmalar yapılmasını ya da Ä°nceleme ve DeÄerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir. Gerekli çalıÅmaların yapılmasını müteakip Bakanlıkça nihai Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporunun üç iÅgününde komisyon üyesi sayısı kadar çoÄaltılması istenir. ÇoÄaltılan nihai Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporu beÅ iÅgünü içerisinde BakanlıÄa sunulur.

(2) (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) Bakanlık, Komisyonun rapor hakkındaki çalıÅmaları ve halkın görüÅlerini dikkate alarak beÅ iÅgünü içinde proje için "Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Olumlu" ya da "Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Olumsuz" kararı verir, bu kararı proje sahibine ve ilgili kurum ve kuruluÅlara yazılı olarak bildirir. Valilik, alınan kararın içeriÄini, karara esas gerekçeleri ile Åartlarını ve halkın görüÅ ve önerilerinin Nihai Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporuna yansıtıldıÄını uygun araçlarla halka duyurur.

(3) "Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Olumlu" kararı verilen proje için yedi yıl içinde yatırıma baÅlanmaması durumunda "Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Olumlu" kararı geçersiz sayılır.

(4) "Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Olumsuz" kararı verilen projeler için "Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Olumsuz" kararı verilmesine neden olan Åartların tamamında deÄiÅiklik olması durumunda proje sahibi yeniden baÅvuruda bulunabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Seçme, Eleme Kriterleri Uygulama Yöntemi

MADDE 15– (1) Bu YönetmeliÄin;

a) EK-II listesinde yer alan projeler,

b) Bu Yönetmelik kapsamında ya da kapsamı dıÅında bulunan projelere iliÅkin kapasite artırımı ve/veya geniÅletilmesi halinde, kapasite artıŠtoplamı bu YönetmeliÄin EK-II’sindeki eÅik deÄer veya üzerindeki projeler,

seçme eleme kriterlerine tabidir.

BaÅvuru ve inceleme

MADDE 16 – (1) Proje sahibi, projesi için Çevresel Etki DeÄerlendirmesi uygulamasının gerekli olup olmadıÄının araÅtırılması amacıyla bir dilekçe ekinde bu YönetmeliÄin Ek-IV’üne göre hazırlayacaÄı üç adet Proje tanıtım dosyası ile hazırladıÄı proje tanıtım dosyasında ve eklerinde yer alan bilgi belgelerin doÄru olduÄunu belirtir taahhüt yazısını ve imza sirkülerini BakanlıÄa sunar.

(2) Bakanlık, proje için hazırlanan proje tanıtım dosyasını bu YönetmeliÄin Ek-IV’ünde yer alan kriterler çerçevesinde beÅ iÅgünü içinde inceler. Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerde eksikliklerin bulunması halinde bunların tamamlanmasını proje sahibinden ister.

(3) Eksiklikleri altı ay içerisinde BakanlıÄa sunulmayan proje tanıtım dosyaları iade edilir baÅvuru geçersiz sayılır.

(4) Bakanlık gerekli gördüÄü hallerde proje alanını yerinde inceleyebilir veya inceletebilir.

Çevresel etki deÄerlendirmesi gereklidir veya çevresel etki deÄerlendirmesi gerekli deÄildir kararı

MADDE 17 – (1) Bakanlık 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan projeleri, bu YönetmeliÄin EK-IV’ündeki kriterler çerçevesinde inceler ve deÄerlendirir. Bakanlık, bu aÅamada gerekli görülmesi halinde proje sahibinden projesi ile ilgili geniÅ kapsamlı bilgi vermesini, araç gereç saÄlamasını, yeterliÄi kabul edilebilir kuruluÅlarca analiz, deney ve ölçümler yapmasını veya yaptırmasını isteyebilir.

(2) Bakanlık on beÅ iÅgünü içinde inceleme ve deÄerlendirmelerini tamamlayarak proje hakkında "Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Gereklidir" veya "Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Gerekli DeÄildir" kararını beÅ iÅgünü içinde verir, kararı ValiliÄe ve proje sahibine bildirir. Valilik bu kararı halka duyurur.

(3) Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Gerekli DeÄildir kararı verilen proje için beÅ yıl içinde yatırıma baÅlanmaması durumunda Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Gerekli DeÄildir kararı geçersiz sayılır.

(4) "Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen projeler için gerekçeli karar BakanlıÄa bildirilir. Bu YönetmeliÄin 7 nci maddesi uyarınca "Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen projeler, Çevresel Etki DeÄerlendirmesine tabidir. Bir yıl içinde bu YönetmeliÄin 8 inci maddesine göre Çevresel Etki DeÄerlendirmesi sürecinin baÅlatılmaması durumunda baÅvuru geçersiz sayılır.

 

BEÅÄ°NCÄ° BÖLÜM

Ä°zleme ve Kontrol

Yatırımın izlenmesi ve kontrol edilmesi

MADDE 18 – (1) Bakanlık, "Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Gerekli DeÄildir" kararı verilen projelerle ilgili olarak, Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporu veya bu YönetmeliÄin Ek-IV’üne göre hazırlanan proje tanıtım dosyasında öngörülen ve proje sahibi tarafından taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediÄini izler ve kontrol eder.

(2) Bakanlık bu görevi yerine getirirken gerekli görmesi durumunda ilgili kurum ve kuruluÅlarla iÅbirliÄi yapar.

(3) (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) Proje sahibi veya yetkili temsilcisi "Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Olumlu" kararını aldıktan sonra yatırımın baÅlangıç, inÅaat dönemine iliÅkin izleme raporlarını BakanlıÄa iletmekle yükümlüdür. Proje sahibi veya yetkili temsilcisi,"Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Gerekli DeÄildir" kararını aldıktan sonra projede yapılacak YönetmeliÄe tabii deÄiÅiklikleri ValiliÄe iletmekle yükümlüdür.

YönetmeliÄe aykırı uygulamaların durdurulması

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki projelerde;

a) (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Olumlu” kararı alınmaksızın baÅlanan faaliyetler Bakanlıkça, “Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Gerekli DeÄildir” kararı alınmaksızın baÅlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülki amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur."Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Olumlu" ya da "Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Gerekli DeÄildir" kararı alınmadıkça yatırıma iliÅkin durdurma kararı kaldırılmaz. 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre iÅlem tesis edilir.

b) "Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Olumlu" kararı ya da "Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Gerekli DeÄildir" kararı verildikten sonra, proje sahibi tarafından nihai Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadıÄının tespit edilmesi durumunda söz konusu taahhütlere uyulması için projeyle ilgili Bakanlıkça/Valilikçe bir defaya mahsus olmak üzere süre verilebilir. Bu süre sonunda taahhüt edilen hususlara uyulmaz ise yatırım durdurulur. Yükümlülükler yerine getirilmedikçe durdurma kararı kaldırılmaz. 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre iÅlem tesis edilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

ÇeÅitli ve Son Hükümler

Sürelerin uzatılması ve durdurulması

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen süreler, proje sahibinin istemi ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde veya BakanlıÄın doÄrudan gerekli gördüÄü hallerde, gerekçesi belirtilerek Bakanlık tarafından uzatılabilir veya durdurulabilir. Proje sahibine raporlarla ilgili eksiklikleri gidermesi ve ilave iÅlemler yapması için verilen süreler Çevresel Etki DeÄerlendirmesi sürecine dâhil deÄildir.

Proje sahibinin deÄiÅmesi

MADDE 21 – (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980)

(1) Proje sahibinin herhangi bir nedenle deÄiÅmesi durumunda projenin yeni sahibi, devirle ilgili bilgi ve belgelerin tasdikli suretini, taahhütname ve imza sirkülerini bir dilekçe ekinde BakanlıÄa/ValiliÄe bildirir.

Çevresel etki deÄerlendirmesi uygulamalarının güçlendirilmesi

MADDE 22 – (1) Bakanlık, Çevresel Etki DeÄerlendirmesi uygulamalarına iliÅkin olarak, gerektiÄinde yerli ve yabancı kurum ve kuruluÅlar ile iÅbirliÄi halinde her türlü eÄitim, plan, program ve proje çalıÅmaları yapabilir; kitap, kitapçık, rehber ve her çeÅit doküman hazırlayabilir; seminer ve toplantılar düzenleyebilir.

Askeri projeler

MADDE 23 – (1) Askeri projelerle ilgili Çevresel Etki DeÄerlendirmesi uygulamaları ilgili kurumun görüÅü alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.

OlaÄan üstü durumlar ve özel hükümler

MADDE 24 – (1) AÅaÄıdaki projeler için uygulanacak prosedür Bakanlıkça belirlenir.

a) DoÄal afetler sonucu yıkılan, bozulan, tahrip olan veya hasar gören herhangi bir yatırımın bulunduÄu yerde kısmen veya tümü ile yeniden gerçekleÅtirilmesi planlanan projeler,

b) Çevresel Etki DeÄerlendirmesi YönetmeliÄine tabi olmayan veya Seçme Eleme Kriterlerine tabi projelere kredi almak ve benzeri finansal nedenlerle proje sahibinin talebi üzerine BakanlıÄın uygun gördüÄü projeler,

c) Organize Sanayi Bölgeleri, Ä°htisas Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstriyel Bölgeler, Serbest Bölgeler, Stratejik Çevresel DeÄerlendirme yapılacak alanlar, Su Ürünleri Potansiyel Üretim Alanları ile Teknoloji GeliÅtirme Bölgelerinde kurulması planlanan projeler,

ç) Ä°leri teknoloji uygulamak suretiyle yapılmak istenilen deÄiÅiklikleri içeren veya prototip üretim yapan projeler,

d) Bu YönetmeliÄin Ek-I veya Ek-II listesinde bulunup da eÅik deÄeri olmayan projelerde yapılacak her türlü deÄiÅikliÄi içeren projeler.

Entegre projeler ve arama faaliyetleri (DeÄiÅik madde baÅlıÄı:RG-30/6/2011-27980)

MADDE 25 – (1) Bu YönetmeliÄe tabi birden fazla projeyi kapsayan entegre bir projenin planlanması halinde, Bakanlıkça entegre proje için tek Çevresel Etki DeÄerlendirmesi BaÅvuru Dosyası/Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması istenir.

(2) (Ek:RG-30/6/2011-27980) Arama faaliyetleri için bu YönetmeliÄin Ek-VI’sında yer alan “Arama Faaliyeti Eleme Kontrol Formu” ile müracaatta bulunulur.

(3) (Ek:RG-30/6/2011-27980) Proje sahibi, arama projeleri için, çevresel etkilerin araÅtırılması amacıyla, bir dilekçe ekinde bu YönetmeliÄin Ek-VI’sında yer alan formu 2 nüsha halinde BakanlıÄa sunar. Bakanlık sunulan formu inceleyip deÄerlendirerek faaliyetin gerçekleÅtirilip gerçekleÅtirilemeyeceÄi hususunda karar verir. Gerek görüldüÄü takdirde, “Proje Tanıtım Dosyasının Hazırlanmasında Esas Alınacak Seçme Eleme Kriterleri” baÅlıklı Ek-IV’te yer alan formata göre Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması istenir.

Yeterlik belgesi

MADDE 26 – (1) Çevresel Etki DeÄerlendirmesi BaÅvuru Dosyası, Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlayacak kurum ve kuruluÅlar Bakanlıktan Yeterlik Belgesi almakla yükümlüdürler. Yeterlik Belgesinin verilmesi, Yeterlik Belgesi verilen kurum ve kuruluÅların denetimi ve belgenin iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanacak bir tebliÄ ile düzenlenir.

TebliÄler

MADDE 27 – (1) Bakanlık, gerekli gördüÄü hallerde bu YönetmeliÄin uygulanmasına iliÅkin olarak tebliÄler çıkarabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki DeÄerlendirmesi YönetmeliÄi yürürlükten kaldırılmıÅtır.

Çevresel etki deÄerlendirmesi süreci baÅlamıŠprojeler

GEÇÄ°CÄ° MADDE 1 – (1) 7/2/1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki DeÄerlendirmesi YönetmeliÄi, 23/6/1997 tarihli ve 23028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki DeÄerlendirmesi YönetmeliÄi, 6/6/2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki DeÄerlendirmesi YönetmeliÄi ve 16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki DeÄerlendirmesi YönetmeliÄi hükümlerine tabi oldukları halde söz konusu yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen projelere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

GeçiÅ süreci

GEÇÄ°CÄ° MADDE 2 – (1) Bu YönetmeliÄin yürürlük tarihinden önce, Proje Tanıtım Dosyaları ValiliÄe ya da BakanlıÄa sunulmuÅ projeler ile BakanlıÄa sunulan Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporlarına tabi oldukları Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kapsam dıÅı projeler

GEÇÄ°CÄ° MADDE 3 – (DeÄiÅik:RG-14/4/2011-27905)

(1) 7/2/1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki DeÄerlendirmesi YönetmeliÄinden önce;

a) Üretime ve/veya iÅletmeye baÅladıÄı belgelenen projelere,

b) Uygulama projeleri onaylanmıŠveya çevre mevzuatı ve ilgili diÄer mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da kamulaÅtırma kararı alınmıŠveya yatırım programına alınmıŠveya mevzi imar planları onaylanmıŠprojelerden

1) Bu YönetmeliÄin EK-I Listesinde yer alan projeler için 17/7/2015 tarihine,

2) EK-II Listesinde yer alan projeler için 17/7/2013 tarihine kadar yatırımına baÅlanmıŠprojelere,

Çevre Kanunu ve ilgili diÄer yönetmeliklerde alınması gereken izinler saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

1/9/2008 tarihine kadar olan iÅlemler

GEÇÄ°CÄ° MADDE 4 – (1) 1/9/2008 tarihine kadar Çevresel Etki DeÄerlendirmesi Raporu hazırlayacak olan kurum veya kuruluÅlar için 24/2/2004 tarihli ve 25383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeterlik Belgesi TebliÄi hükümleri geçerlidir. Ancak 1/9/2008 tarihine kadar Çevresel Etki DeÄerlendirmesi BaÅvuru Dosyası veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlayan kurum ve kuruluÅlarda Yeterlik Belgesi bulunması Åartı aranmaz. Ancak, Çevresel Etki DeÄerlendirmesi BaÅvuru Dosyası veya Proje Tanıtım Dosyası, projenin türü ve yeri ile ilgili en az üç farklı meslek grubundan en az lisans seviyesinde eÄitim görmüÅ kiÅiler tarafından hazırlanır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüÄe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

YönetmeliÄin YayımlandıÄı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

17/7/2008

26939

Yönetmelikte DeÄiÅiklik Yapan Yönetmeliklerin YayımlandıÄı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1. 

19/12/2009

27437

2. 

14/4/2011

27905

3.

30/6/2011

27980

Sayfa 1


EK– I LÄ°STESÄ°

 

ÇEVRESEL ETKÄ° DEÄERLENDÄ°RMESÄ° UYGULANACAK PROJELER LÄ°STESÄ°

 

1- Rafineriler:

a) Ham petrol rafinerileri,

b) 500 ton/gün üzeri taÅkömürü ve bitümlü maddelerin gazlaÅtırılması ve sıvılaÅtırılması projeleri,

c) DoÄalgaz sıvılaÅtırma ve gazlaÅtırma tesisleri.

2- Termik güç santralleri:

a) Toplam ısıl gücü 300 MWt (Megawatt termal) ve daha fazla olan termik güç santralları ile diÄer yakma sistemleri,

b) Nükleer güç santralleri ve diÄer nükleer reaktörlerin kurulması ve sökümü (max. gücü sürekli termik yük bakımından 1 kilovatı aÅmayan, atom çekirdeÄi parçalanabilen ve çoÄalan maddelerin dönüÅümü, üretimi amaçlı araÅtırma projeleri hariç).

3- Radyasyonlu nükleer yakıtlar:

a) Nükleer yakıtların yeniden iÅlenmesi,

b) Nükleer yakıtların üretimi veya zenginleÅtirilmesi,

c) Radyasyondan arınmıŠnükleer yakıtların veya sınır deÄerin üzerinde radyasyon içeren atıkların iÅlenmesi,

ç) Radyasyonlu nükleer yakıtların nihai bertarafı iÅlemi,

d) Yalnız radyoaktif atıkların nihai bertarafı iÅlemi,

e) Yalnızca radyasyonlu nükleer yakıtların (10 yıldan uzun süre için planlanmıÅ) veya nükleer atıkların üretim alanından farklı bir alanda depolanması,

f) Radyasyondan arınmıŠnükleer yakıtların nihai bertarafı.

4- Demir ve çeliÄin ergitilmesi ile ilgili tesisler:

a) Cevherden hadde mamulü üreten tesisler,

b) Hurdaya dayalı sıvı çelik üreten tesisler (50.000 ton/yıl ve üzeri),

c) Haddehaneler (50.000 ton/yıl ve üzeri),

ç) Döküm tesisleri (50.000 ton/yıl ve üzeri),

d) Demir dıÅı metal tesisleri (ergitme veya haddeleme veya döküm) (25 000 ton/yıl ve üzeri).

5- Konsantrelerden ya da ikincil ham maddelerden metalurjik, kimyasal ya da elektrolitik prosesler vasıtası ile demirli olmayan ham metallerin üretilmesi tesisleri.

6- Asbest çıkartılması ve asbest içeren ürünleri iÅleme veya dönüÅtürme projeleri:

a) Asbest madeni iÅletmeleri ve zenginleÅtirme tesisleri,

b) Son ürün olarak friksiyon (sürtünme) maddesi üreten 50 ton/yıl ve üzeri kapasiteli tesisler,

c) 200 ton/yıl ve üzeri asbest kullanan diÄer tesisler,

ç) 10.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli, son ürünü asbestli beton olan tesisler.

7- (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980)

Fonksiyonel olarak birbirine baÄlı çeÅitli birimleri kullanarak endüstriyel ölçekte üretim yapan kimya tesisleri

a) Organik kimyasalların üretimi,

b) Ä°norganik kimyasalların üretimi,

c) Yıllık 20.000 ton ve üzeri fosfor, azot ve potasyum bazlı basit veya bileÅik gübrelerin üretimi.

8- Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin üretildiÄi tesisler.

9- (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980)

Åehirlerarası yollar, geçiÅler ve havaalanları:

a) Åehirlerarası demiryolu hatları,

b) Pist uzunluÄu 2.100 m ve üzeri olan havaalanları,

c) Otoyollar ve devlet yolları,

ç) Åehirlerarası dört ve üzeri Åeritli yolların yapımı, iki ya da daha az trafik Åeridi bulunan Åehirlerarası mevcut yolların dört ya da daha fazla Åeritli olacak Åekilde yenilenmesi ya da geniÅletilmesi, yeniden yapılan ya da geniÅletilen bölümün sürekli uzunluÄunun 10 km ya da daha uzun olacak Åekilde uzatılması.

10- (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980)

Su yolları, limanlar ve tersaneler:

a) 1.350 DWT ve üzeri aÄırlıktaki deniz araçlarının geçiÅine izin veren kıta içi suyollarının yapımı ve kıta içi su trafiÄi için yapılacak olan limanlar,

b) 1.350 DWT ve üzeri aÄırlıktaki deniz araçlarının yanaÅabileceÄi ticari amaçlı liman, iskele ve rıhtımlar (güneÅlenme ve sportif amaçlı iskeleler hariç),

c) Yük ve yolcu gemilerinin yapım, bakım veya onarımı amaçlı tersaneler ile 24 m ve üzerinde yat imalatı yapan tesisler,

ç) Gemi Söküm Yerleri,

d) Yat Limanları.

11 – (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980)

Tehlikeli ve Özel Ä°Åleme Tabi Atıklar:

a) Tehlikeli ve Özel Ä°Åleme Tabi Atıkların geri kazanılması yakılması (oksitlenme yoluyla yakma, piroliz, gazlaÅtırma veya plazma vb. termal bertaraf iÅlemleri) ve/veya nihai bertarafını yapacak tesisler,

b) Yakma kapasitesi 1 ton/gün ve üzerinde olan tıbbi atıklar için projelendirilen yakma tesisleri,

c) Günlük 1 ton ve üzeri depolama kapasitesine sahip olan tıbbi atık düzenli depolama tesisleri,

ç) Yıllık iÅleme kapasitesi 2000 ton ve üzeri olan atık yaÄ geri kazanımı için projelendirilen tesisler.

12 – (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980)

Günlük kapasitesi 100 ton ve üzeri atıkların yakılması (oksitlenme yoluyla yakma, piroliz, gazlaÅtırma veya plazma vb. termal bertaraf iÅlemleri), belediye atıkları hariç olmak üzere alanı 10 hektardan büyük ve/veya hedef yılı da dahil günlük 100 ton ve üzeri olan atıkların ara iÅleme tabi tutulması ve düzenli depolanması için kurulacak tesisler.

13- 10 milyon m3/yıl ve üzeri yeraltı suyu çıkarma veya suyu yeraltında depolama projeleri.

14- Boru ile içme suyu taÅımaları dıÅında kalan büyük su aktarma projeleri:

a) Olası su sıkıntısını önlemek amacı ile akarsu havzaları arasında, 100 milyon m3/yıl ve üzeri su aktarma projeleri,

b) (a) bendi dıÅında uzun dönemli yıllık ortalama akıÅı 2 milyar m3 ü aÅan bir akarsu havzasından söz konusu akıÅın % 5’i ve üzeri miktarda su aktarma projeleri.

15- Su depolama tesisleri (Göl hacmi 10 milyon m3 ve üzeri olan baraj ve göletler.).

16- (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) Kurulu gücü 25 MWm ve üzeri olan nehir tipi santraller.

17- Kapasitesi 150 000 eÅdeÄer kiÅi ve/veya 30.000 m3/gün üzeri kapasiteli atık su arıtma tesisleri.

18- Et Ürünleri Üretim Tesisleri (Kesimin ve et ürünleri üretiminin birlikte yapıldıÄı tesisler):

a) BüyükbaÅ hayvan kesimi ve et ürünlerinin üretildiÄi tesisler (500 adet/gün ve üzeri),

b) KüçükbaÅ hayvan kesimi ve et ürünlerinin üretildiÄi tesisler (1500 adet/gün ve üzeri),

c) Kanatlı hayvanların kesimi ve et ürünlerinin üretildiÄi tesisler (200.000 adet/gün ve üzeri tavuk ve eÅdeÄeri diÄer kanatlılar).

19- (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) BüyükbaÅ ve/veya küçükbaÅ hayvan besi tesisleri (5000 adet ve üzeri büyükbaÅ, 10.000 adet ve üzeri küçükbaÅ kapasiteli).

20- Kümes hayvanları ve domuzun yetiÅtirildiÄi kapasitesi aÅaÄıda belirtilen tesisler:

a) Tavuk veya piliç yetiÅtirme tesisleri (Bir üretim periyodunda 60.000 adet ve üzeri tavuk, 85.000 adet ve üzeri piliç veya eÅ deÄeri diÄer kanatlılar),

b) Domuz besi çiftlikleri (30 kg ve üzeri, 3.000 baÅ üzeri),

c) DiÅi domuz üretim çiftlikleri (900 baÅ ve üzeri).

21- Kültür balıkçılıÄı projeleri, (1000 ton/yıl ve üzeri).

22- Entegre yaÄ üretim projeleri (Bitkisel ürünlerden hamyaÄ eldesinin ve rafinasyon iÅleminin birlikte yapıldıÄı tesisler).

23- Entegre süt ürünleri üretim tesisleri (50 ton/gün ve üzeri sütten peynir, yaÄ, yoÄurt gibi süt ürünlerinden en az ikisinin üretildiÄi tesisler).

24- Maya fabrikaları.

25- Åeker fabrikaları.

26- Orman ürünleri ve selüloz tesisleri;

a) Selüloz üretim tesisleri,

b) Kereste veya benzeri lifli maddelerden kâÄıt hamuru üretim tesisleri,

c) Her çeÅit kâÄıt üretim tesisleri (40.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli).

27- Terbiye iÅlemlerinden kasar (haÅıl sökme, aÄartma, merserizasyon, kostikleme ve benzeri.) veya boyama birimlerini içeren iplik, kumaÅ veya halı fabrikaları, (3.000 ton/yıl ve üzeri).

28- (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980)

Madencilik projeleri;

Ruhsat hukuku ve aÅamasına bakılmaksızın,

a) 25 hektar ve üzeri çalıÅma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık iÅletmeler,

b) 150 hektarı aÅan (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) çalıÅma alanında açık iÅletme yöntemi ile kömür çıkarma,

c) Biyolojik, kimyasal, elektrolitik ya da ısıl iÅlem yöntemleri uygulanan cevher zenginleÅtirme tesisleri,

ç) Atık barajları ve/veya atık havuzları,

d) Kırma-eleme-yıkama tesisleri (3213 sayılı Maden Kanunu 1. (a) ve 2. (a) grup madenler ile hafriyat malzemeleri – 400 000 ton/yıl).

29- 500 ton/gün ham petrol ve 500 000 m3/gün doÄal gazın çıkarılması.

30- Petrol, DoÄalgaz ve kimyasalların 40 km’den uzun 600 mm ve üzeri çaplı borularla taÅınması.

31- Çimento fabrikaları veya klinker üretim tesisleri.

32- 154 kV (kilovolt) ve üzeri gerilimde 15 km’den uzun enerji iletim tesisleri (iletim hattı, trafo merkezi, Åalt sahaları).

33- 50.000 m3 ve üzeri kapasitede olan petrol, doÄalgaz, petrokimya ve kimyasal madde depolama tesisleri.

34- (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) Ham deri iÅleme tesisleri (konfeksiyon ürünleri hariç) (2.000 ton/yıl ve üzeri).

35- Turizm konaklama tesisleri (500 oda ve üzeri) tatil köyleri ve/veya turizm kompleksleri.

36- Ä°htisas Sanayi Bölgeleri (EK-I ve EK-II Listelerinde yer alan faaliyetler).

37- Pil ve Akü üretim Tesisleri (montaj yapılan tesisler hariç).

38- Tarım Ä°laçları ve/veya farmasötik ürünlerin etken maddelerinin üretildiÄi tesisler.

39- (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) Motorlu taÅıtların üretimi [Kara taÅıtları (otomobil, otobüs v.b.), Tarım makinaları (traktör, biçerdöver v.b.), Ä°Å makinaları (dozer, ekskavatör v.b.), Savunma sanayi taÅıtları (tank, zırhlı araç v.b.)] (1000 adet/yıl ve üzeri).

40- (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) Demiryolu taÅıtları üretiminin yapıldıÄı tesisler (1000 adet/yıl ve üzeri).

41- Hava taÅıtlarının üretimi.

42- Cam, cam elyafı veya taÅ yünü üretim tesisleri (100 000 ton/yıl ve üzeri).

43- Lastik üretim tesisleri (iç ve dıŠmotorlu taÅıt ve uçak lastikleri, kolon, sırt kauçuÄu, kord bezi ve benzeri).

44- Seramik, kiremit, tuÄla veya porselen üretimi yapan tesisler (ana hammadde kapasitesi 100.000 ton/yıl üzerinde olanlar).

45 – (Ek:RG-30/6/2011-27980) Toplu halde projelendirilen konutlar (2000 konut ve üzeri).

46 – (Ek:RG-30/6/2011-27980) Kurulu gücü 75 MWe ve üzeri rüzgar enerji santralleri.

47 – (Ek:RG-30/6/2011-27980) Jeotermal kaynaÄın çıkartılması ve jeotermal enerji kullanan tesisler (Isı kapasitesi 25 MWe ve üzeri).

48 – (Ek:RG-30/6/2011-27980) GüneÅ enerjisine dayalı kurulu gücü 75 MWe üzerinde olan santraller.

49 – (Ek:RG-30/6/2011-27980) 3.000.000 m3 ve üzeri malzeme çıkarılması planlanan dip taraması projeleri.

 

 

 

Sayfa 2


EK– II LÄ°STESÄ°

 

SEÇME-ELEME KRÄ°TERLERÄ° UYGULANACAK PROJELER LÄ°STESÄ°

(Ek– 1 Listesinde Yer Alan Alt Sınırlar Bu Listede Üst Sınır Olarak Alınır)

            

Kimya, petrokimya, ilaç ve atıklar

1- (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980)

a) Kimyasalların üretimi, petrolden yaÄlama maddesi üretimi veya ara ürünlerin iÅlenmesi için projelendirilen tesisler (proses kaynaklı atıÄı ve yan ürünü olmayan sadece karıÅım yapan tesisler bu kapsamın dıÅındadır.),

b) Atık yaÄ geri kazanımı için projelendirilen tesisler (Yıllık iÅleme kapasitesi 2000 ton’dan az olanlar),

c) Yakma kapasitesi 200-1000 kg/gün arasında olan tıbbi atık yakma tesisleri, günlük 1 tondan az olan depolama kapasitesine sahip tıbbi atık düzenli depolama tesisleri ve tıbbi atıkların fiziksel ve kimyasal olarak ara iÅleme tabi tutulması amacıyla kurulan tesisler,

ç) Tehlikeli ve özel iÅleme tabi atıkların fiziksel yöntemlerle geri kazanılması.

2- Toplam depolama kapasitesi 500-50000 m3 arası olan doÄalgaz, petrokimya, petrol ve kimyasal ürün depoları (Perakende satıŠistasyonları bu kapsamın dıÅındadır.).

3- Tarım ilaçları ve farmasotik ürünlerin, boya ve cilaların, elastomer esaslı ürünlerin ve peroksitlerin üretildiÄi veya elastomer esaslı ürünlerin iÅleme tabi tutulduÄu tesisler, bitki geliÅim düzenleyiciler.

4- (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980)

a) Belediye atıkları dahil olmak üzere atıkların kompost ve diÄer tekniklerle ara iÅleme             tabi tutulması, düzenli depolanması ve bertaraf edilmesi için kurulan tesisleri,

b) Belediye atıklarının düzenli depolama tesislerine iliÅkin kapasite artıÅları ve geniÅlemelere bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

5- (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) Sabun ve deterjan üretimi yapan tesisler.

6- Kümes ve ahır gübrelerinin geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik tesisler.

7- Toplam depolama kapasitesi 500 ton ve üzeri kapasitede olan patlayıcı ve parlayıcı madde depoları.

Sanayi tesisleri

8- Demir çelik veya demir dıÅı metal tesisleri (1.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli):

a) Demir çeliÄin veya demir dıÅı metallerin ergitildiÄi, üretildiÄi tesisler,

b) Haddeleme tesisleri (sıcak veya soÄuk) veya Haddeleme iÅlemi yapılmayan anma ısıl gücü ≥10 MW olan tavlama fırınını içeren tesisler,

c) Döküm fabrikaları,

ç) Boru üretimi yapan tesisler,

d) Metal tozu üreten veya iÅleyen tesisler.

9- (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980)

Kaplama tesisleri:

a) Elektrolitik veya kimyasal proseslerle metal veya plastiklerin yüzeylerinin metalle kaplandıÄı tesisler (vakum altında kaplama hariç) veya metallere yüzey temizleme iÅlemi (mekanik iÅlem hariç) yapılan tesisler (toplam havuz hacmi 5 m³ve üzeri),

b) Sırlama veya emayeleme yapılan tesisler,

c) Lastik kaplama tesisleri.

10 – (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980)

Tekstil Tesisleri

a) Boyama (kimyasal veya kök boya kullanılarak), kasar veya baskı (atık su oluÅturmayan tesisler hariç) iÅlemi yapan iplik, kumaÅ veya halı fabrikaları,

b) Yün veya tiftiÄin ovalanması, yaÄının alınması veya aÄartmasının yapıldıÄı endüstriyel tip tesisler,

c) Denim (Kot) veya konfeksiyon ürünleri yıkama tesisleri.

11- Cam, cam elyafı veya taÅ yünü üretim tesisleri.

12- Her çeÅit kâÄıt üretim tesisleri.

13- Selüloz iÅleme tesisleri.

14- (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) Ham deri iÅleme tesisleri (konfeksiyon ürünleri hariç).

15- (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) Motorlu taÅıtların üretimi [Kara taÅıtları (otomobil, otobüs v.b.), Tarım makinaları (traktör, biçerdöver v.b.), Ä°Å makineleri (dozer, ekskavatör v.b.), Savunma sanayi taÅıtları (tank, zırhlı araç v.b.)].

16- Ä°çten yanmalı motor üretimi.

17- (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) Beyaz eÅyaların boyanarak üretiminin yapıldıÄı tesisler.

18- Damper, karoser vb. araç üstü ekipmanların boyanarak üretildiÄi tesisler.

19- (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) Üretim kapasitesi 100 m³/saat ve üzeri olan hazır beton tesisleri, çimento veya diÄer baÄlayıcı maddeler kullanılarak ÅekillendirilmiÅ malzeme üreten tesisler, ön gerilimli beton elemanı, gaz beton, betopan ve benzeri üretim yapan tesisler.

20- (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) TuÄla veya kiremit üretimi yapan tesisler. (Hammadde kapasitesi 1.000 ton/yıl ve üzeri).

21- (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) Seramik veya porselen üretimi yapan tesisler. (Hammadde kapasitesi 1.000 ton/yıl ve üzeri).

22- Klinker öÄütme tesisleri.

23- (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) Tehlikeli ve özel iÅleme tabi atıkların ara depolanması.  

24- (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) Anfo Üretimi.

25- (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) Tuz iÅleme tesisleri.

26- (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) Yıllık 1000 ton ve üzeri fosfor, azot ve potasyum bazlı basit veya bileÅik gübrelerin üretimi.

Tarım, orman, su kültürü ve gıda (1)

27- (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980)

Bitkisel ürünlerin üretimi ile ilgili projeler:

a) Bitkisel ham yaÄ veya rafine yaÄ elde eden tesisler,

b) NiÅasta üretimi yapan tesisler,

c) Fermantasyon ile alkollü içki üreten tesisler veya malt tesisleri,

ç) Sigara fabrikaları.

28- (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980)

Hayvansal ürünlerin üretimi ile ilgili projeler:

a) Hayvansal yaÄların üretimini yapan tesisler,

b) Su ürünleri iÅleme tesisleri,

c) Süt iÅleme tesisleri (5 ton/gün – 50 ton/gün kapasiteli),

ç) Kültür balıkçılıÄı projeleri (30 – 1.000 ton/yıl),

d) Balık kuluçkahaneleri (40 milyon adet/yıl ve üzeri yavru üretimi),

e) BüyükbaÅ (50 adet/gün ve üzeri) ve/veya KüçükbaÅ (300 adet/gün ve üzeri) hayvanların kesiminin yapıldıÄı tesisler,

f) Kanatlı hayvanların kesiminin yapıldıÄı tesisler (10.000 adet/gün ve üzeri),

g) Rendering tesisleri.

29- (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980)

Arazi kullanım vasfını deÄiÅtirmeyi amaçlayan projeler:

a) Kullanım amacı deÄiÅtirilmeksizin tarım arazilerinin yeniden yapılandırılması ile ilgili projeler (500 hektar ve üzeri),

b) Ä°ÅlenmemiÅ veya yarı iÅlenmiÅ alanların, tarım ve orman amacı ile kullanımını amaçlayan projeler (500 hektar ve üzeri),

c) Orman alanlarının baÅka amaçla kullanıma dönüÅtürülmesi projeleri (500 hektar ve üzeri),

ç) Tarımsal amaçlı su yönetimi projeleri (1000 hektar ve üzeri).

30 – (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980)

Hayvan YetiÅtirme Tesisleri:

a) BüyükbaÅ ve/veya küçükbaÅ hayvan besi tesisleri (500–5000 adet büyükbaÅ, 1000–10000 adet küçükbaÅ kapasiteli),

b) Tavuk veya piliç yetiÅtirme tesisleri (Bir üretim periyodunda 20.000 ile 60.000 adet arası tavuk, 30.000 ile 85.000 adet arası piliç veya eÅ deÄeri diÄer kanatlılar),

c) Kürk Hayvanı YetiÅtiriciliÄi yapılan tesisler (5000 adet/yıl ve üzeri),

ç) Domuz besi çiftlikleri (30 kg ve üzeri, 1.000 – 3.000 baÅ arası),

d) DiÅi domuz üretim çiftlikleri (300 – 900 baÅ arası).

UlaÅım, altyapı ve kıyı yapıları (1)

31 – (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980)

Altyapı tesisleri:

a) Kıta içi suyollarının yapımı (EK-I’de yer almayanlar),

b) Limanlar, iskeleler, rıhtımlar (EK-I’de yer almayanlar),

c) Balıkçı barınakları, römorkör barınakları,

ç) Denizden 10.000 m2 ve üzerinde alan kazanılması projeleri,

d) Erozyonla mücadele etmek için kıyılarda yapılan çalıÅmalar ve kıyının deÄiÅimine neden olabilecek deniz kenarında yapılan çalıÅmalar; dalgakıran, mahmuz, mendirek, set v.b. (bunların bakımı onarımı hariç),

e) Demiryolu hatları (EK-I’de yer almayanlar),

f) Demiryolu taÅımacılıÄında kullanılan aktarma amaçlı tesisler, demiryolu terminallerinin yapımı,

g) Tramvaylar, yükseltilmiÅ ve yeraltından geçen demiryolu hatları, yolcu taÅıma için kullanılan benzer hatlar (metrolar, hafif raylı taÅıma sistemleri ve benzeri.),

h) Havaalanları (Ek-I’de yer almayanlar),

ı) Ä°l yolları (köy yolları hariç),

i) Belediye mücavir alanı dıÅındaki yolların Åerit sayısına bakılmaksızın güzergahtan ayrılan kısımların toplam güzergahın yarısı ve üzerinde deÄiÅen yollar,

j) 300.000 m3 ve üzeri malzeme çıkarılması planlanan dip taraması projeleri,

k) Çekek Yerleri (Yat ve teknelere karaya çekme, bakım, onarım, konaklama, denize indirme hizmetleri sunan tesisler),

l) Tekne veya 24 m uzunluÄa kadar yat imalatı yapan tesisler

m) 1 milyon m3/yıl ve üzeri yeraltı suyu çıkarma veya yeraltında depolama projeleri,

n) Su depolama tesisleri (göl hacmi 5 milyon m3 ve üzeri baraj ve göletler),

o) Derin deniz deÅarjı projeleri.

p) Demiryolu taÅıtları üretiminin yapıldıÄı tesisler,

Enerji, turizm, konut (1)

32 – (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) Kurulu gücü 0-25 MWm arasında olan nehir tipi santraller.

33 – (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) 10 MWe ve üzeri Rüzgâr enerji santralleri.

34 – (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) Jeotermal kaynak kullanarak enerji üreten ve kurulu gücü 5 MWe ve üzerindeki tesisler

35 – (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su elde edilmesi ve/veya nakledilmesi için kurulan endüstriyel tesisler (20 MWt – 300 MWt arası).

36 – (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) GüneÅ enerjisine dayalı kurulu gücü 10 MWe ve üzeri santraller.

37 – (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980)

Akarsu yatakları ile ilgili projeler;

a) Akarsu havzaları arasında su aktarma projeleri (EK-I’de yer almayanlar),

b) Akarsu yataklarının düzenlenmesi (kuru dereler ve mevsimsel akıŠgösteren dereler hariç),

38 – (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) 154 kV üzeri gerilimdeki enerji iletim tesisleri (5 Km ve üzeri).

39 – (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) Toplu halde projelendirilen konutlar (200 konut ve üzeri).

40 – (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) Turizm konaklama tesisleri (100 oda ve üzeri oteller, tatil köyleri, turizm kompleksleri, ve benzeri.).

41 – (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) EÄitim kampüsleri.

42 – (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) 50.000 m2 ve üzeri daimi kamp ve karavan alanları.

43 – (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) Temalı parklar (halkın eÄlenmek amacı ile para ödeyerek girdiÄi, geniÅ alanlara kurulu parklar).

44 – (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) Kayak alanları ve mekanik tesisler.

45 – (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) Arabalar ve motosikletler için kalıcı yarıŠve test sahaları.

46 – (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) Spor kompleksleri ve hipodromlar.

47 – (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) Golf tesisleri.

48. (Ek:RG-19/12/2009-27437) (DeÄiÅik:RG-30/6/2011-27980) AlıÅveriÅ merkezleri (10.000 m2 ve üzeri kapalı inÅaat alanı). 

Madencilik (1)

49 – (Ek:RG-30/6/2011-27980)

Madencilik projeleri:

Ruhsat hukuku ve aÅamasına bakılmaksızın;

a) Madenlerin çıkarılması (Ek-I’de yer almayanlar),

b) 5.000 m3/yıl ve üzeri kapasiteli blok ve parça mermer, dekoratif amaçlı taÅların çıkartılması, iÅlenmesi ve yıllık 250.000 m2 ve üzeri kapasiteli mermer kesme, iÅleme ve sayalama tesisleri,

c) 1.000.000 m3/yıl ve üzerinde metan gazının çıkartılması ve depolanması,

ç) Karbondioksit ve diÄer gazların çıkartıldıÄı, depolandıÄı veya iÅlendiÄi 10.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli tesisler,

d) Kırma-eleme-yıkama tesisleri (Ek-1’de yer almayanlar)

e) Cevher hazırlama tesisleri,

f) Cevher zenginleÅtirme tesisleri (Ek-1’de yer almayanlar).

50 – (Ek:RG-30/6/2011-27980) Tuzun çıkarılması.

51 – (Ek:RG-30/6/2011-27980)

Kömür iÅleme tesisleri,

a) Havagazı ve kok fabrikaları,

b) Kömür briketleme tesisleri.

52 – (Ek:RG-30/6/2011-27980) Petrokok, kömür ve diÄer katı yakıtların depolama, sınıflama ve ambalajlama tesisleri (perakende satıŠbirimleri hariç).

53 – (Ek:RG-30/6/2011-27980) Kireç fabrikaları ve/veya alçı fabrikaları.

54 – (Ek:RG-30/6/2011-27980) EK-I’de yer alan projeler kapsamında bulunmakla birlikte, yeni bir metot veya ürün denemek ve geliÅtirmek amacı ile hazırlanan ve iki yıldan uzun süreli olmayan projeler.

 

_____________

(1) Bu baÅlıÄın yeri 30/6/2011 tarihli ve 27980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle metne iÅlendiÄi Åekilde deÄiÅtirilmiÅtir.

Sayfa 3


EK- III

 

ÇEVRESEL ETKÄ° DEÄERLENDÄ°RMESÄ° GENEL FORMATI

 

BaÅlık Sayfası:

Proje sahibinin adı, adresi, telefon ve faks numarası:

Projenin adı:

Proje için seçilen yerin adı, mevkii:

Raporu hazırlayan çalıÅma grubunun / kuruluÅun adı, adresi, telefon ve faks numaraları:

Raporun hazırlanıŠtarihi:

Ä°çindekiler listesi:

Bölüm I: Projenin tanımı ve gayesi

Proje konusu yatırımın tanımı, ömrü, hizmet maksatları, önem ve gerekliliÄi.

Projenin fiziksel özelliklerinin, inÅaat ve iÅletme safhalarında kullanılacak arazi miktarı ve arazinin tanımlanması.

Önerilen projeden kaynaklanabilecek önemli çevresel etkilerin genel olarak açıklanması (su, hava, toprak kirliliÄi, gürültü, titreÅim, ıÅık, ısı, radyasyon ve benzeri.)

Yatırımcı tarafından araÅtırılan ana alternatiflerin bir özeti ve seçilen yerin seçiliÅ nedenlerinin belirtilmesi.

Bölüm II: Proje için seçilen yerin konumu

Proje yeri ve alternatif alanların mevkii, koordinatları, yeri tanıtıcı bilgiler.

Bölüm III: Proje yeri ve etki alanının mevcut çevresel özellikleri

Önerilen proje nedeniyle kirlenmesi muhtemel olan çevrenin; nüfus, fauna, flora, jeolojik ve hidrojeolojik özellikler, doÄal afet durumu, toprak, su, hava, (atmosferik koÅullar) iklimsel faktörler, mülkiyet durumu, mimari ve arkeolojik miras, peyzaj özellikleri, arazi kullanım durumu, hassasiyet derecesi (EK-V’deki Duyarlı Yöreler listesi de dikkate alınarak) ve yukarıdaki faktörlerin birbiri arasındaki iliÅkileri de içerecek Åekilde açıklanması.

Bölüm IV: Projenin önemli çevresel etkileri ve alınacak önlemler

1- Önerilen projenin aÅaÄıda belirtilen hususlardan kaynaklanması olası etkilerinin tanıtımı. (Bu tanım kısa, orta, uzun vadeli, sürekli, geçici ve olumlu olumsuz etkileri içermelidir.)

a) Proje için kullanılacak alan,

b) DoÄal kaynakların kullanımı,

c) Kirleticilerin miktarı, (atmosferik Åartlar ile kirleticilerin etkileÅimi) çevreye rahatsızlık verebilecek olası sorunların açıklanması ve atıkların minimizasyonu.

2- Yatırımın çevreye olan etkilerinin deÄerlendirilmesinde kullanılacak tahmin yöntemlerinin genel tanıtımı.

3- Çevreye olabilecek olumsuz etkilerin azaltılması için alınması düÅünülen önlemlerin tanıtımı.

Bölüm V: Halkın katılımı

1- Projeden etkilenmesi muhtemel halkın belirlenmesi ve halkın görüÅlerinin çevresel etki deÄerlendirmesi çalıÅmasına yansıtılması için önerilen yöntemler,

2- GörüÅlerine baÅvurulması öngörülen diÄer taraflar,

3- Bu konuda verebileceÄi diÄer bilgi ve belgeler,

Bölüm VI: Yukarıda verilen baÅlıklara göre temin edilen bilgilerin teknik olmayan bir özeti

Ekler: Çevresel etki deÄerlendirmesi baÅvuru dosyası hazırlanmasında kullanılan ve çeÅitli kuruluÅlardan saÄlanan bilgi ve belgeler ile raporda kullanılan tekniklerden rapor metninde sunulamayan aÅaÄıdaki belgeler.

1- Proje için belirlenen yer ve alternatiflerinin varsa; çevre düzeni, nazım, uygulama imar planı, vaziyet planı veya plan deÄiÅikliÄi teklifleri

2- Yatırımcı için projesi ile ilgili olarak daha önceden alınmıŠizin, onay, ruhsat veya ilgili kurumlardan alınmıŠbelgeler ve benzeri.

3- Proje için seçilen alana iliÅkin arazi kullanım durumu.

Notlar ve kaynaklar

Yeterlilik Belgesi TebliÄi kapsamında çevresel etki deÄerlendirmesi baÅvuru dosyası hazırlayan çalıÅma grubunun tanıtımı:

Adı soyadı, mesleÄi, özgeçmiÅi, referansları ve rapordan sorumlu olduÄunu belirten imzası.

 

 

Sayfa 4

 

EK- IV

 

PROJE TANITIM DOSYASININ HAZIRLANMASINDA ESAS ALINACAK SEÇME ELEME KRÄ°TERLERÄ°

 

BaÅlık Sayfası:

Proje sahibinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları:

Projenin adı:

Proje için seçilen yerin adı, mevkii:

Projenin tanımı ve gayesi:

Dosyayı hazırlayan çalıÅma grubunun / kuruluÅun adı, adresi, telefon ve faks numaraları:

Dosyanın hazırlanıŠtarihi:

1. Projenin özellikleri

Projenin özelliklerinde aÅaÄıda verilen hususlar göz önüne alınmalıdır

a) Projenin iÅ akım Åeması, kapasitesi, kapladıÄı alan, teknolojisi, çalıÅacak personel sayısı,

b) DoÄal kaynakların kullanımı (arazi kullanımı, su kullanımı, kullanılan enerji türü vb.),

c) Atık üretimi miktarı (katı, sıvı, gaz vb.) ve atıkların kimyasal, fiziksel ve biyolojik özellikleri,

ç) Kullanılan teknoloji ve malzemelerden kaynaklanabilecek kaza riski,

d) Projenin muhtemel çevresel etkilerine karÅı alınacak tedbirler.

2. Projenin yeri

Projeden etkilenmesi muhtemel alanın hassasiyeti deÄerlendirilirken aÅaÄıda verilen hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

a) Mevcut arazi kullanımı ve kalitesi (tarım alanı, orman alanı, planlı alan, su yüzeyi ve benzeri),

b) EK-V deki Duyarlı Yöreler listesi dikkate alınarak; sulak alanlar, kıyı kesimleri, daÄlık ve ormanlık alanlar, tarım alanları, milli parklar, özel koruma alanları, nüfusça yoÄun alanlar, tarihsel, kültürel, arkeolojik ve benzeri önemi olan alanlar, erozyon alanları, heyelan alanları, aÄaçlandırılmıŠalanlar, potansiyel erozyon ve aÄaçlandırma alanları ile 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun gereÄince korunması gereken akiferler.

3. Projenin ve yerin alternatifleri (proje teknolojisinin ve proje alanının seçilme nedenleri)

Sonuçlar

Burada yapılan tüm açıklamaların özeti ile projenin önemli çevresel etkilerinin sıralandıÄı ve alternatiflerin karÅılaÅtırıldıÄı genel deÄerlendirmesi yapılacaktır.

EKLER:

Proje için belirlenen yerin varsa; çevre düzeni, nazım, uygulama imar planı, vaziyet planı veya plan deÄiÅikliÄi teklifleri,

Proje alanı ve yakın çevresinin mevcut arazi kullanımını deÄerlendirmek için; yerleÅim alanlarının, ulaÅım aÄlarının, enerji nakil hatlarının, mevcut tesislerin ve yönetmeliÄin Ek-V listesinde yer alan Duyarlı Yöreler Listesinde belirtilen diÄer alanların (proje alanı ve yakın çevresinde bulunması halinde) yerlerine iliÅkin verileri gösterir bilgiler 1/25000 ölçekli hâlihazır harita (varsa çevre düzeni planı, yoksa topografik harita) üzerine iÅlenerek kısaca açıklanması,

Proje alanının ölçekli jeoloji haritası bu harita üzerinde yeraltı ve yerüstü sularının gösterimi ve alanın depremsellik durumunun açıklanması.

Notlar ve Kaynaklar:

Yeterlilik Belgesi TebliÄi kapsamında Proje Tanıtım Dosyasını Hazırlayanların Tanıtımı:

Adı soyadı, mesleÄi, özgeçmiÅi, referansları ve dosyadan sorumlu olduÄunu belirten imzası.

 

 

Sayfa 5


EK- V

 

DUYARLI YÖRELER

 

Bu Yönetmelik kapsamında bulunan projelere iliÅkin yapılacak çalıÅmalar sırasında baÅvurulması gereken mevzuatın dökümü aÅaÄıda yer almaktadır. Mevzuatta olabilecek deÄiÅiklikler bu bölümün ayrılmaz bir parçasıdır.

1. Ülkemiz mevzuatı uyarınca korunması gerekli alanlar

a) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2 nci maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen "Milli Parklar", "Tabiat Parkları", "Tabiat Anıtları" ve "Tabiat Koruma Alanları",

b) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara AvcılıÄı Kanunu uyarınca Çevre ve Orman BakanlıÄı’nca belirlenen "Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı YerleÅtirme Alanları",

c) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının "Tanımlar" baÅlıklı (a) bendinin 1, 2, 3 ve 5 inci alt bentlerinde "Kültür Varlıkları", "Tabiat Varlıkları", "Sit" ve "Koruma Alanı" olarak tanımlanan ve aynı kanun ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayılı Kanunun (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Bazı Maddelerinin DeÄiÅtirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili yapılan alanlar,

ç) 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri Ä°stihsal ve Üreme Sahaları,

d) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su KirliliÄi Kontrol YönetmeliÄi’nin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde tanımlanan alanlar,

e) 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması YönetmeliÄi’nin 49 uncu maddesinde tanımlanan "Hassas Kirlenme Bölgeleri",

f) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından "Özel Çevre Koruma Bölgeleri" olarak tespit ve ilan edilen alanlar,

g) 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı BoÄaziçi Kanunu’na göre koruma altına alınan alanlar,

Ä) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan yerler,

h) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereÄince yapı yasaÄı getirilen alanlar,

ı) 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı ZeytinciliÄin Islahı ve Yabanilerinin AÅılattırılması Hakkında Kanunda belirtilen alanlar,

i) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununda belirtilen alanlar,

j) 17/5/2005 tarihli ve 25818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüÄe giren Sulak Alanların Korunması YönetmeliÄi’nde belirtilen alanlar.  

2. Ülkemizin taraf olduÄu uluslararası sözleÅmeler uyarınca korunması gerekli alanlar

a) 20/2/1984 tarihli ve 18318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüÄe giren "Avrupa’nın Yaban Hayatı ve YaÅama Ortamlarını Koruma SözleÅmesi" (BERN SözleÅmesi) uyarınca koruma altına alınmıŠalanlardan "Önemli Deniz KaplumbaÄası Üreme Alanları"nda belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, "Akdeniz Foku YaÅama ve Üreme Alanları",

b) 12/6/1981 tarih ve 17368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüÄe giren "Akdeniz’in Kirlenmeye KarÅı Korunması SözleÅmesi" (Barcelona SözleÅmesi) uyarınca korumaya alınan alanlar,

ı) 23/10/1988 tarihli ve 19968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol" gereÄi ülkemizde "Özel Koruma Alanı" olarak belirlenmiÅ alanlar,

ıı) 13/9/1985 tarihli Cenova Bildirgesi gereÄi seçilmiÅ BirleÅmiÅ Milletler Çevre Programı tarafından yayımlanmıŠolan "Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit" listesinde yer alan alanlar,

ııı) Cenova Deklerasyonu’nun 17. maddesinde yer alan "Akdeniz’e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin" yaÅama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar,

c) 14/2/1983 tarihli ve 17959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüÄe giren "Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması SözleÅmesi"nin 1. ve 2. maddeleri gereÄince Kültür BakanlıÄı tarafından koruma altına alınan "Kültürel Miras" ve "DoÄal Miras" statüsü verilen kültürel, tarihi ve doÄal alanlar,

ç) 17/5/1994 tarihli ve 21937 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüÄe giren "Özellikle Su KuÅları YaÅama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması SözleÅmesi" (RAMSAR SözleÅmesi) uyarınca koruma altına alınmıŠalanlar.

d) 27/7/2003 tarihli ve 25181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüÄe giren Avrupa Peyzaj SözleÅmesi.

3. Korunması gereken alanlar

a) Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak tespit edilen ve yapılaÅma yasaÄı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, biogenetik rezerv alanları, jeotermal alanlar ve benzeri),

b) Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve arazi kullanma kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yaÄıÅa baÄlı tarımda kullanılan I. ve II. sınıf ile, özel mahsul plantasyon alanlarının tamamı,

c) Sulak Alanlar: DoÄal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, baÅta su kuÅları olmak üzere canlıların yaÅama ortamı olarak önem taÅıyan bütün sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doÄru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler,

ç) Göller, akarsular, yeraltı suyu iÅletme sahaları,

d) Bilimsel araÅtırmalar için önem arzeden ve/veya nesli tehlikeye düÅmüÅ veya düÅebilir türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaÅama ortamı olan alanlar, biyosfer rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve jeomorfolojik oluÅumların bulunduÄu alanlar.

Sayfa 6

 

EK-VI

(Ek:RG-30/6/2011-27980)

ARAMA FAALÄ°YETÄ° ELEME-KONTROL FORMU

 

Proje sahibinin adı, adresi, telefon ve faks numarası:

Projenin adı: 

Proje için seçilen yerin adı, mevkii:

Ruhsat numarası :

Formu  hazırlayan çalıÅma grubunun adı, adresi, telefon ve faks numaraları:

 

Dikkate alınacak sorular

 

 

1- Proje ve yakın çevresinde EK V Listesinde belirtilen Yörelere iliÅkin bilgi

 

2- Arama yapılacak alanın koordinatları

 

3-Yapılacak arama faaliyetinin türü(yarma, sondaj, Jeofizik vb)

 

4- Proje sahasına en yakın  yerleÅim yeri ve projenin yapıldıÄı mevcut arazi kullanım durumu

 

5- ÇalıÅan personel  sayısı ve ekipman  

 

6- Yapılan faaliyetten  kaynaklanan etkiler ve alınacak önlemler

 

7- Projede kullanılacak maddeler ve miktarları

 

8- Atık üretimi ve bertaraf yöntemi

 

9- DoÄa geri kazanım/rehabiltasyon planı

 

 

 

 

* Dilekçe ekinde (1/25 000 ölçekli topografik harita) Taahhütname ve Ä°mza sirküleri yer alacaktır.

Not: Bu form (Çevre Mühendisi ve Yerbilimci (Maden, Jeoloji, Jeofizik Mühendisi) tarafından hazırlanır.

 

Sayfa 71

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN