|
|
|
|
|
|
 

 
 MEVZUAT

» ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ  

Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27601


ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEÄERLENDÄ°RÄ°LMESÄ° VE YÖNETÄ°MÄ° YÖNETMELÄ°ÄÄ°

 

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu YönetmeliÄin amacı; çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kiÅilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh saÄlıÄının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını saÄlamak ve kademeli olarak uygulamaya konulmak üzere; deÄerlendirme yöntemleri kullanılarak çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin, hazırlanacak gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi deÄerlendirme raporu ile belirlenmesi, çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi deÄerlendirme raporu sonuçları esas alınarak; özellikle çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan saÄlıÄı üzerinde zararlı etkilere sebep olabileceÄi ve çevresel gürültü kalitesini korumanın gerekli olduÄu yerlerde, gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; özellikle nüfusun yoÄun olduÄu alanlarda, parklarda veya yerleÅim bölgelerindeki diÄer sessiz alanlarda, açık arazideki sessiz alanlarda, okul, hastane ve diÄer gürültüye hassas alanlar da dahil olmak üzere insanların maruz kaldıÄı çevresel gürültüler ile çevresel titreÅime yönelik esas ve usulleri kapsar.

(2) Bu Yönetmelik kiÅinin kendisinden dolayı maruz kaldıÄı gürültüyü, 26 ncı maddede belirtilen ev faaliyetleri dıÅındaki gürültüler ile komÅuların oluÅturduÄu gürültüyü, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı Ä°Å Kanunu kapsamındaki iÅyerlerinde çalıÅan iÅçilerin maruz kaldıÄı gürültüyü, ulaÅım araçlarının iç gürültüsünü ve askeri alanlardaki askeri faaliyetlere baÄlı gürültüyü kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 14 üncü maddesi ile 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman BakanlıÄı TeÅkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıÅtır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Açık arazideki sessiz alan: Yetkili idare tarafından ulaÅım, sanayi veya rekreasyon faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü gürültü rahatsızlıÄına maruz kalmayacak Åekilde ayrılan bir alanı,

b) AÄırlıklama: Ä°nsan iÅitme sisteminin özelliÄinin dikkate alınarak, ses basıncı seviyesinin frekanslara göre farklı Åekilde deÄiÅtirilmesini,

c) AÄırlıklanmıŠses azaltma indeksi (Rw): Malzemelerin ses yalıtım performansının laboratuar Åartlarında ölçülen ve tek bir deÄer olarak ifade edilen etiket deÄerini,

ç) AkÅam gürültü göstergesi (LakÅam): A aÄırlıklı uzun dönem ses seviyesinin enerji ortalaması olup, yılın akÅam sürelerinin tamamına göre belirlenen ve akÅam süresindeki rahatsızlıÄı ifade etmekte kullanılan etkilenim seviyesini,

d) Akustik gölge bölgesi: Ses dalgalarının bir çevrede yayılmaları sırasında engeller, rüzgâr etkisi ve günlük sıcaklık deÄiÅimleri gibi dıŠetkilerle kırılma ve kıvrılmalara uÄramaları sonucu ortaya çıkan ve içerisinde ses seviyelerinin 10 dB kadar azalma gösterdiÄi alanları,

e) Akustik planlama: Gelecekte var olabilecek gürültülerin arazi kullanım planlaması, trafik ve trafik planlaması için sistem mühendisliÄi ile ses yalıtımı tedbirleri ve gürültü kaynaklarının kontrolü gibi planlanmıŠtedbirler kullanılarak kontrol edilmesini,

f) Akustik rapor: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan ve 7/3/2008 tarihinden önce kurulmuÅ veya bu tarihten sonra planlama ve kurulma aÅamasını tamamlayarak faaliyete geçmiÅ iÅletmelerin, tesislerin deÄerlendirme yöntemleri kullanılarak oluÅması muhtemel çevresel gürültü seviyelerinin belirlendiÄi ve sınır deÄerlerin aÅılıp aÅılmadıÄını gösteren raporu,

g) Alıcıda tedbirler: Gürültünün azaltılamadıÄı ortamlarda özellikle yüksek seviyeli gürültüden korunmak için kiÅilerin iÅitme organlarının korunmasına yönelik etkilenen kiÅi üzerinde alınabilecek tedbirleri,

Ä) Ana kara yolu: Yılda üç milyondan fazla aracın geçtiÄi bölgesel, ulusal veya uluslararası bir kara yolunu,

h) Ana demir yolu: Yılda otuz binden fazla trenin geçtiÄi bir demir yolunu,

ı) Ana hava limanı: Hafif uçaklarla tamamen eÄitim maksatlı olarak yapılanlar hariç olmak üzere, yılda elli binden fazla kalkıŠve iniÅin gerçekleÅtiÄi sivil hava alanını,

i) Arka plan gürültüsü: Bir çevrede incelenen sesler bastırıldıÄında, verilen konumdaki ve verilen durumdaki geriye kalan toplam sesi,

j) Atölye: Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uÄraÅanların çalıÅtıÄı iÅyerleri ile dokuma, konfeksiyon, torna, demir, doÄrama ve benzeri iÅyerlerini,

k) Bakanlık: Çevre ve Orman BakanlıÄını,

l) Canlı müzik: Gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiÅ ses kaynaÄı kullanılarak yapılan müzik türünü,

m) Çevresel gürültü: UlaÅım araçları, kara yolu trafiÄi, demir yolu trafiÄi, hava yolu trafiÄi, deniz yolu trafiÄi, açık alanda kullanılan teçhizat, Åantiye alanları, sanayi tesisleri, atölye, imalathane, iÅyerleri ve benzeri ile rekreasyon ve eÄlence yerlerinden çevreye yayılan gürültü dâhil olmak üzere, insan faaliyetleri neticesinde oluÅan zararlı veya istenmeyen açık hava seslerini,

n) Çevresel gürültü seviyesi deÄerlendirme raporu: Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer almayan ve bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girmesinden önce kurulmuÅ veya bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girmesinden sonra kurulması planlanan veya kurulup iÅletmeye geçen iÅletmelerin, tesislerin, iÅyerlerinin deÄerlendirme yöntemleri kullanılarak oluÅması muhtemel çevresel gürültü seviyelerinin belirlendiÄi ve sınır deÄerlerin aÅılıp aÅılmadıÄını gösteren raporu,

o) Çevresel tedbirler: Yapıların dıÅında veya içinde yer alan gürültü kaynaklarından doÄan seslerin, yapı içindeki kiÅilere ulaÅıncaya kadar yayıldıÄı ortamda yapılabilecek her türlü gürültü kontrolü çalıÅmasını,

ö) Çevresel titreÅim: Maden ve taÅ ocakları, ulaÅım araçları, sanayi ve inÅaat makineleri gibi iÅlemlerden doÄan ve yapılarda kullanım alanı dıÅında baÅka maksatlarla kullanılan hacimlerdeki faaliyetler sırasında oluÅan genellikle katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılan ve insan vücudunca hissedilen mekanik salınım hareketlerini,

p) Çınlama süresi (sn): Bir hacmin akustik özelliÄini frekansa baÄlı olarak belirleyen parametreyi ve hacim içinde faaliyette olan bir ses kaynaÄının susmasından itibaren ses basınç seviyesinin 60 dB azalması için geçen süreyi,

r) (DeÄiÅik:RG-27/4/2011-27917) Çok hassas kullanımlar: Yataklı hizmet veren saÄlık kurumları, eÄitim dönemlerinde yatılı eÄitim kurumları, çocuk ve yaÅlı bakım evleri gibi kullanımları,

Å) Darbe gürültüsü: Ä°ki kütlenin birbirine çarpması ile ortaya çıkan gürültüyü,

Å) dB: Birbirinden mertebe farklılıkları gösteren, nicelikleri anlamlı olarak ifade etmede kullanılan logaritmik bir ölçeÄi,

t) dBA: Ä°nsan iÅitme sisteminin düÅük Åiddetteki seslere karÅı en çok hassas olduÄu orta ve yüksek frekanslara daha fazla aÄırlık veren, A aÄırlıklı ses seviyesi olarak tabir edilen ve gürültünün etkilenim deÄerlendirilmesi ve kontrolünde yaygın olarak kullanılan bir ses seviyesi ölçütünü,

u) DeÄerlendirme: Bir gürültü göstergesi veya ilgili zararlı etkilerin deÄerini hesaplamak, tayin etmek, öngörmek, tahmin etmek veya ölçmek için kullanılan her türlü yöntemi,

ü) Doz-etki iliÅkisi: Bir zararlı etki ile gürültü gösterge deÄeri arasındaki iliÅkiyi,

v) EÄlence yeri: Bir konaklama tesisi bünyesinde veya müstakil olarak faaliyet gösteren, müÅterinin eÄlence ihtiyacını karÅılamaya yönelik canlı müzik hizmeti veren iÅyerini,

y) EÅdeÄer gürültü seviyesi (Leq): Belli bir süre içinde seviyeleri deÄiÅim gösteren, genellikle A aÄırlıklanmıŠses seviyesi olarak ölçülen, gürültünün enerji açısından eÅdeÄeri olan sabit seviyeyi,

z) Ev faaliyetleri ve komÅuların oluÅturduÄu gürültü: Konut içerisinde kiÅilerin kendi davranıŠve alıÅkanlıklarından kaynaklanan; kapı, pencere kapatma, yürüme, konuÅma, temizlik yapma, mobilya çekme, televizyon seyretme, radyo dinleme, eÄlence amacı dıÅında kullanılan her türlü müzik aleti, çamaÅır makinesi, buzdolabı, elektrik süpürgesi gibi aletleri kullanma, evcil hayvan besleme gibi faaliyetler ile bina içinde yapılacak tadilatı,

aa) Eylem planı: GerektiÄinde gürültü seviyesinin düÅürülmesi de dahil olmak üzere gürültü ile ilgili sorunlar ve etkileriyle baÅ etmek için tasarlanan planları,

bb) Fiziksel çevre faktörleri: Sesin kaynaktan kullanıcıya, yapı veya etkilenen kiÅilere iletilmesi sırasında geçtiÄi fiziksel çevrede bulunan ve ses yayılımını etkileyen gürültüyü artırıcı veya azaltıcı her türlü faktörü,

cc) Gündüz, akÅam, gece gürültü göstergesi (Lgag): A aÄırlıklı uzun dönem ses seviyesinin enerji ortalaması olup, günlük toplam rahatsızlıÄı ifade etmekte kullanılan etkilenim seviyesini,

çç) Gündüz gürültü göstergesi (Lgündüz): A aÄırlıklı uzun dönem ses seviyesinin enerji ortalaması olup, yılın gündüz sürelerinin tamamına göre belirlenen ve gündüz süresindeki rahatsızlıÄı ifade etmekte kullanılan etkilenim seviyesini,

dd) Gece gürültü göstergesi (Lgece): A aÄırlıklı uzun dönem ses seviyesinin enerji ortalaması olup, yılın gece sürelerinin tamamına göre belirlenen ve gece süresindeki uyku kaçırıcı rahatsızlıÄı ifade etmekte kullanılan etkilenim seviyesini,

ee) Gürültü göstergesi: Bir zararlı etki ile ilgili olarak çevresel gürültünün tanımlanmasında kullanılan fiziksel bir ölçeÄi,

ff) Gürültü haritalama: Yürürlükte bulunan her türlü sınır deÄerin aÅılıp aÅılmadıÄını göstermek gayesiyle, belirli bir alanda etkilenen kiÅi ve maruz kalan konut sayısı da dâhil olmak üzere, mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek bir gürültü durumu hakkındaki verilerin; gürültü göstergesi kullanılarak söz konusu alanın fiziksel haritası üzerinde standartlara uygun olarak belirtilmesini,

gg) Gürültü kontrolü: Herhangi bir ses kaynaÄından yayılan gürültü niteliÄine sahip sesleri, kabul edilebilir seviyeye indirmek, akustik özelliÄini deÄiÅtirmek, etki süresini azaltmak, hoÅa giden veya daha az rahatsız eden bir baÅka ses ile maskelemek gibi yöntemlerle zararlı etkilerini tamamen veya kısmen yok etmek için yapılan iÅlemleri,

ÄÄ) Hassas olmayan kullanımlar: Otoparklar, garajlar, eÄlence yerleri, sanayi tesisleri gibi kendisi gürültü kaynaÄı olabilen alan ve kullanımları,

hh) Ä°ç ortam gürültüsü: Yapı içindeki mekanik sistemler ve diÄer gürültü kaynaklarından doÄan ve mekân içinde bulunan insanları olumsuz etkileyen istenmeyen ve zararlı seslerin bütününü,

ıı) Ä°malathane: Hammaddeleri iÅleyerek piyasaya çıkacak duruma getiren iÅyerini,

ii) Ä°Åletme: Tesis ve faaliyetlerin bütününü,

jj) Ä°Åyeri: Kamu kurum ve kuruluÅları, ticari kuruluÅlar, hizmet binaları, spor tesisleri, tabanca ve tüfek poligonları, alıÅveriÅ merkezleri, tedavi merkezleri, halı ve oto yıkama yerleri, depolama yerleri, matbaalar gibi yerleri,

kk) Kaynakta tedbirler: Gürültü üreten ses kaynaÄının yapısı, iÅletme tekniÄi, oturduÄu zemin, montaj biçimi ve buna benzer doÄrudan kaynak ile ilgili olarak alınabilecek tedbirleri,

ll) Kamuoyu: Bu YönetmeliÄin uygulanması açısından, bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kiÅi ile bunların ulusal mevzuat veya uygulamaya uygun olarak oluÅturduÄu dernek, örgüt veya grupları,

mm) Kesikli titreÅim: Delicilerdeki gibi sürekliliÄi olmayan ya da kazık çakıcılardaki gibi belirli aralıklarla tekrarlanan titreÅimi,

nn) LC max: dBC olarak ölçülen, ölçüm süresi içerisinde C aÄırlıklı rms tabanlı ses seviyesinin en büyük deÄerini,

oo) Oktav bant: Gürültü enerjisinin frekansa göre deÄiÅimini ortaya çıkarmakta yararlanılan alt ve üst frekans sınırlarının birbirinin iki katı olan frekans bandı ve bant geniÅliÄinin merkez frekansının % 70’ine eÅit olduÄu bandı,

öö) (DeÄiÅik:RG-27/4/2011-27917) Az hassas kullanımlar: Ä°dari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi kullanımları,

pp) Planlanan faaliyetler için akustik rapor: 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki DeÄerlendirmesi YönetmeliÄinin Ek-I listesinde bulunan ve Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan “ * ” iÅareti bulunmayan kurulması planlanan iÅletmelerin, tesislerin ve ulaÅım kaynaklarının deÄerlendirme yöntemleri kullanılarak oluÅması muhtemel çevresel gürültü seviyelerinin belirlendiÄi ve sınır deÄerlerin aÅılması halinde alınacak tedbirlerin bütününü içeren raporu,

rr) Rahatsızlık: Alan araÅtırmaları vasıtasıyla belirlenen toplumsal gürültü veya titreÅim rahatsızlıÄının derecesini,

ss) Rekreasyon alanı: KiÅinin fiziksel ve psikolojik olarak kendisini tekrar kazanabilmesini saÄlayan dinlenme, eÄlenme, gezi, serbest zamanları deÄerlendirme gibi çeÅitli faaliyetleri kapsayan geniÅ eylem alanlarını,

ÅÅ) Ses basıncı seviyesi (Lp): Ortamda belli bir noktada ölçülen ses basıncının, 20x10-6 Pa veya 20 µPa referans ses basıncına oranının 10 tabanına göre logaritmasının 20 ile çarpılmasıyla bulunan ve dB cinsinden ifade edilen deÄeri,

tt) Ses gücü seviyesi (Lw): Bir ses kaynaÄının yaydıÄı ses gücünün milletlerarası standartlarda tanımlanan referans ses gücüne oranının 10 tabanına göre logaritmasının 10 ile çarpılmasıyla bulunan ve dB cinsinden ifade edilen deÄeri,

uu) Seviye ayarlaması: Gürültünün türüne ya da belirgin olarak duyulan bir frekansın varlıÄına baÄlı olarak, ölçülen ya da hesaplamayla bulunan eÅdeÄer gürültü seviyesine eklenecek deÄeri,

üü) Sınır deÄer: Yetkili idarece belirlenen, aÅılması halinde yetkili idarece dikkate alınan ve azaltıcı tedbirlerin uygulamaya konulmasına yol açan Lgag veya Lgece, ve uygun olan hallerde Lgündüz, LakÅam, Lgece ve Leq deÄerini,

vv) Stratejik gürültü haritası: Farklı kaynaklar bazında mevcut gürültü durumunun veriler sayesinde sergilenmesini,

yy) Sürekli titreÅim: Gündüz veya akÅam veya gece vakti gibi belirlenen bir zaman dilimi boyunca engellenmeden devam eden titreÅimi,

zz) Tepe deÄer: Verilen bir zaman aralıÄındaki en yüksek titreÅim deÄerini,

aaa) Tesis: Bu Yönetmelikte tanımlanan iÅyeri, atölye, imalathane, eÄlence yeri kapsamı dıÅında kalan ve Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan tesisleri,

bbb) TitreÅimin yer deÄiÅtirme, hız, ivme cinsinden rms deÄeri: Belirli bir zaman aralıÄında ölçülen titreÅim deÄerlerinin karelerinin ortalamasının karekökünü,

ccc) TitreÅimden etkilenme sınırı: TitreÅimin; insan saÄlıÄı, performansı ve konforu üzerinde oluÅturduÄu hareket hastalıÄı gibi fizyolojik ve psikolojik etkilerle yapılarda oluÅturduÄu hasarların baÅlama sınırlarındaki, titreÅim ivmesi, hızı, genliÄi, frekansları ve etkilenme süresi gibi parametrelerle ortaya konulmuÅ kriterleri,

ççç) Gürültü haritası hazırlanacak yerleÅim alanı: Nüfusu yüz binden fazla olan, ÅehirleÅmiÅ alan olarak kabul edilen ve nüfus yoÄunluÄunun kilometre kare baÅına 1000 kiÅiden fazla olduÄu alanları,

ddd) YerleÅim alanı içindeki sessiz alan: Yetkili idare tarafından gürültü kaynakları için belirlenen sınır deÄerlerin üstüne veya yetkili idare tarafından konulmuÅ belli bir deÄerden daha büyük bir gürültü gösterge deÄerine maruz kalmayacak Åekilde ayrılan bir alanı,

eee) Yetkili idare: Ä°kinci bölümde belirtilen idareleri,

fff) Zararlı etkiler: Ä°nsan saÄlıÄı üzerindeki olumsuz etkileri,

ggg) (Ek:RG-27/4/2011-27917) Hassas kullanımlar: Konut, yataklı hizmet veren konaklama tesisleri, eÄitim kurumları, açık arazideki ve yerleÅim alanı içindeki sessiz alanlar gibi kullanımları,

ÄÄÄ) (Ek:RG-27/4/2011-27917) Çok hassas kullanım alanları: Çok hassas kullanımların sınırlarından itibaren 250 metreyi içine alacak Åekilde belirlenen alanı,

hhh) (Ek:RG-27/4/2011-27917) Gürültüye hassas kullanımlar: Çok hassas kullanımlar, hassas kullanımlar ve az hassas kullanımları,

ifade eder.

 

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

BakanlıÄın görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 5 – (1) Bakanlık;

a) KiÅilerin huzur ve sükûnunu beden ve ruh saÄlıÄını gürültü ile bozmayacak bir çevrenin geliÅtirilmesi gayesiyle, çevresel gürültüyü azaltacak program ve politikaları belirlemek, buna yönelik mevzuat ve mevzuatın uygulanmasını kolaylaÅtırıcı her türlü dokümanı hazırlamak, bu YönetmeliÄin uygulanmasında iÅbirliÄi ve koordinasyonu saÄlamakla,

b) Çevre Kanunu çerçevesinde il çevre ve orman müdürlükleri ve yetki devri yapılan belediyelerle iÅbirliÄi ve koordinasyon içinde gürültü kaynaklarını denetlemek, gerektiÄinde gürültü kaynakları için akustik rapor veya çevresel gürültü seviyesi deÄerlendirme raporu hazırlattırmak, bu raporları incelemek ve deÄerlendirmek, bu YönetmeliÄin ihlalinin tespiti halinde idari yaptırım uygulamak, yetki devri yapılacak kurumlarda aranacak esasları belirleyip yetki devri yapmakla,

c) Bu YönetmeliÄin uygulanmasından yetkili ve sorumlu kılınan kurum ve kuruluÅlar ile bu Yönetmelik gereÄi hazırlanacak akustik rapor, çevresel gürültü seviyesi deÄerlendirme raporu, gürültü haritası ve eylem planı hazırlayacak kurum ve kuruluÅ temsilcilerinin uzmanlaÅmasını saÄlayıcı programların içeriÄi ve programların uygulama prosedürünü belirlemekle,

ç) Akustik rapor, çevresel gürültü seviyesi deÄerlendirme raporu, gürültü haritası ve eylem planı hazırlayacak kurum ve kuruluÅların saÄlaması gereken esasları belirlemek, esasları saÄlayanlara ön yeterlik/yeterlik belgesi vermek, ön yeterlik/yeterlik belgesi alan ve bu kapsamda görev yapan kurum ve kuruluÅları denetlemek, belgelendirme esaslarına aykırı davranılmasının tespiti halinde gerekli yaptırımın uygulanmasını saÄlamak ve gerekirse ön yeterlik/yeterlik belgesini iptal etmekle,

d) Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1’inde yer alan iÅletme ve tesislere verilecek çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi kapsamında deÄerlendirme yapmak, bu çerçevede iÅletmeleri denetlemek, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırılık halinde gerekli yaptırımı uygulamak ve uygulanmasını saÄlamakla, 

e) Stratejik Gürültü Haritaları ve Eylem Planları ile ilgili olarak;

1) Yetkili ve sorumlu kurum ve kuruluÅlarca hazırlanan gürültü haritaları ve eylem planlarına görüÅ vermekle,

2) Yetkili ve sorumlu kurum ve kuruluÅlarca hazırlanarak BakanlıÄa gönderilen gürültü haritaları ve eylem planları ile Ek-VI’da yer alan her türlü bilgi ve belgeye yönelik veri bankası oluÅturmakla

yetkili ve sorumludur.

Ä°l çevre ve orman müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Ä°l çevre ve orman müdürlükleri;

a) Çevre Kanunu gereÄi yetki devri yapılmayan alanlarda gürültü kaynaklarını programlı, programsız veya Åikâyetlere istinaden, gerektiÄinde diÄer mevzuat kapsamında yetkili kılınan kurum ve kuruluÅlar ile iÅbirliÄi ve koordinasyon içinde, bu Yönetmelikte getirilen esaslara uyulup uyulmadıÄını denetlemek, gerektiÄinde gürültü kaynakları için akustik rapor veya çevresel gürültü seviyesi deÄerlendirme raporu hazırlattırmak, bu raporları incelemek ve deÄerlendirmek, bu YönetmeliÄin ihlalinin tespiti halinde idari yaptırım uygulamakla,

b) Yetki devri yapılan kurum ve kuruluÅların talepleri veya gerekli görülmesi halinde koordinasyon ve iÅbirliÄi içinde çalıÅmakla,

c) Yetki devri yapılmıŠkurumların faaliyetleri sebebiyle oluÅan çevresel gürültüyü denetlemek ve idari yaptırım uygulamakla,

ç) Yetki talebinde bulunan kurum ve kuruluÅların taleplerini deÄerlendirip BakanlıÄa iletmek, yetki devri yapılan kurum ve kuruluÅların yetkileri çerçevesinde çalıÅıp çalıÅmadıÄını denetlemek, yetkilerini yerine getirmeyenleri tespit ederek BakanlıÄa bildirmekle,

d) Ä°lde Çevre Kanununun 14 üncü maddesine istinaden yapılan denetim ve idari yaptırımların sonuçlarını BakanlıÄa iletmekle,

e) Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-2’sinde yer alan iÅletme ve tesislere verilecek çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi kapsamında deÄerlendirme yapmak, bu çerçevede iÅletme ve tesisleri denetlemek, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırılık halinde gerekli yaptırımın uygulanmasını saÄlamakla, 

f) Dini ve milli bayramlar ile yerel millî günler ve kutlamalar maksadıyla yapılacak faaliyetler için bu Yönetmelik çerçevesinde getirilen yasaklara Ä°l Mahalli Çevre Kurul Kararı almak kaydıyla istisna getirmekle, istisna kapsamında alınan kararları kamuoyuna duyurmakla

yetkili ve sorumludur.

Mahalli idarelerce alınacak tedbirler

MADDE 7 – (1) Ä°l özel idareleri;

a) Çevre Kanunu gereÄi yetki devri yapılan il özel idareleri belediye sınırları ve mücavir alan dıÅında gürültü kaynaklarını programlı, programsız veya Åikâyetlere istinaden gerektiÄinde diÄer mevzuat kapsamında yetkili kılınan kurum ve kuruluÅlar ile iÅbirliÄi ve koordinasyon içinde, bu Yönetmelikte getirilen esaslara uyulup uyulmadıÄını denetlemek,  gerektiÄinde gürültü kaynakları için akustik rapor veya çevresel gürültü seviyesi deÄerlendirme raporu hazırlattırmak, bu raporları incelemek ve deÄerlendirmek, bu YönetmeliÄin ihlalinin tespiti halinde idari yaptırım uygulamakla,

b) Belediye sınırları ve mücavir alan dıÅında; yapıların mimari projelerinde ve yapı ruhsatlarında 28 inci maddede belirtilen Åartların aranmasıyla,

c) Stratejik Gürültü Haritaları ve Eylem Planları ile ilgili olarak;

1) Belediye sınırları ve mücavir alan dıÅında gürültü haritalarının hazırlanmasında gerekli olan, gürültü kaynakları dıÅındaki tüm verileri toplamak ve belirleyeceÄi esaslar çerçevesinde gürültü haritası hazırlamakla sorumlu kurum ve kuruluÅların kullanımına açmakla,

2) Belediye sınırları ve mücavir alan dıÅındaki gürültü haritası hazırlanan alanlarda mevcut veya ileriye yönelik projelendirme veya baÅka bir yatırımı gerçekleÅtirme konusunda çalıÅması olabilecek ilgili tüm kurum ve kuruluÅların görüÅlerini almakla,

3) Belediye sınırları ve mücavir alan dıÅında 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) ve (4)  numaralı alt bendine istinaden gürültü haritaları hazırlanan kaynakların; yakınındaki limanlar ile Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sinde belirtilen iÅletme ve tesislerin bulunduÄu alanlar için ayrı ayrı gürültü haritalarını ve bu gürültü haritalarının kapsadıÄı alanların eylem planlarını hazırlamakla,

4) Belediye sınırları ve mücavir alan dıÅındaki alan için hazırlanan eylem planlarını kamuoyu görüÅüne açmakla,

5) Belediye sınırları ve mücavir alan dıÅındaki alan için hazırlanan gürültü haritalarının ve eylem planlarının nihai hali hakkında kamuoyuna bilgi vermekle ve BakanlıÄa göndermekle

ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır.

(2) Belediyeler;

a) Çevre Kanunu gereÄi yetki devri yapılan belediyeler, belediye sınırları ve mücavir alan içinde gürültü kaynaklarını programlı, programsız veya Åikâyetlere istinaden gerektiÄinde diÄer mevzuat kapsamında yetkili kılınan kurum ve kuruluÅlar ile iÅbirliÄi ve koordinasyon içinde, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara uyulup uyulmadıÄını denetlemek,  gerektiÄinde gürültü kaynakları için akustik rapor veya çevresel gürültü seviyesi deÄerlendirme raporu hazırlattırmak, bu raporları incelemek ve deÄerlendirmek, bu YönetmeliÄin ihlalinin tespiti halinde idari yaptırım uygulamakla,

b) Yetki devri yapılmıŠbelediyeler; belediye sınırları ve mücavir alan içinde yapılan denetim sonuçlarını il çevre ve orman müdürlüklerine göndermekle,

c) Belediye sınırları ve mücavir alan içinde ilgili belediye; yapıların mimari projelerinde ve yapı ruhsatlarında 28 inci maddede belirtilen Åartların aranmasıyla,

ç) Nazım Ä°mar Planları ve Uygulama Ä°mar Planlarının hazırlanması aÅamasında 27 nci maddede öngörülen gürültüye maruz kalma kategorilerini dikkate almakla,

d) Stratejik Gürültü Haritaları ve Eylem Planları ile ilgili olarak;

1) Belediye sınırları ve mücavir alan içinde gürültü haritası hazırlanacak yerleÅim alanlarını Bakanlık merkez ve taÅra teÅkilatı ile koordinasyon ve iÅbirliÄi içinde belirlemekle,

2) Belediye sınırları ve mücavir alan içindeki yerleÅim alanlarının, gürültü haritalarının hazırlanmasında gerekli olan, gürültü kaynakları dıÅındaki tüm verileri toplamak ve belirleyeceÄi esaslar çerçevesinde gürültü haritası hazırlamakla sorumlu kurum ve kuruluÅların kullanımına açmakla,

3) Belediye sınırları ve mücavir alan içinde gürültü haritası hazırlanacak yerleÅim alanlarında yer alan; karayolu, tramvay ile yerüstünden geçen metro yolları trafiÄi, limanlar ve Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sindeki iÅletme/tesisler veya atölye-imalathane-eÄlence yerleri gibi gürültü kaynaklarının bulunduÄu alanlar için ayrı ayrı gürültü haritalarının hazırlanmasıyla,

4) Belediye sınırları ve mücavir alan içindeki gürültü haritası hazırlanan yerleÅim alanlarında mevcut veya ileriye yönelik projelendirme veya baÅka bir yatırımı gerçekleÅtirme konusunda çalıÅması olabilecek ilgili tüm kurum ve kuruluÅların görüÅlerini almakla,

5) Belediye sınırları ve mücavir alan içindeki gürültü haritası hazırlanan yerleÅim alanında 8 inci maddede yetkili kılınan kurum veya kuruluÅ tarafından hazırlanan gürültü haritalarını da göz önünde bulundurularak; karayolları, demiryolları, tramvay ile yerüstünden geçen metro yolları, havaalanları, limanlar ve Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sindeki iÅletme/tesisler veya eÄlence yerleri, imalathane gibi gürültü kaynaklarının bulunduÄu alanları kapsayan eylem planlarını hazırlamakla,

6) Belediye sınırları ve mücavir alan içindeki yerleÅim alanı için hazırlanan eylem planlarını kamuoyu görüÅüne açmakla,

7) Belediye sınırları ve mücavir alan içindeki yerleÅim alanı için hazırlanan gürültü haritalarının ve eylem planlarının nihai hali hakkında kamuoyuna bilgi vermekle ve BakanlıÄa göndermekle,

8) BüyükÅehir belediye baÅkanlıkları, büyükÅehir belediye sınırları ve mücavir alan içinde belirlenen yerleÅim alanı veya alanlarında yer alan; karayolu, tramvay ile yerüstünden geçen metro yolları trafiÄi, limanlar ve Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan iÅletme/tesisler veya atölye-imalathane- eÄlence yerleri gibi gürültü kaynaklarının bulunduÄu alanlar için ayrı ayrı gürültü haritalarını ilgili belediyelerle koordinasyon ve iÅbirliÄi içinde hazırlamakla

ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır.

Kurum, kuruluÅ ve iÅletmelerce alınacak tedbirler

MADDE 8 – (1) Kurum, kuruluÅ veya iÅletmelerden;

a) SaÄlık BakanlıÄı; 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı SaÄlık BakanlıÄının TeÅkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereÄi iÅitme saÄlıÄı ve kritik saÄlık etkileri göz önüne alınarak gürültüden etkilenme seviyelerinin belirlenmesi ve izlenmesine iliÅkin esas ve usullerin belirlenmesiyle,

b) Diyanet Ä°Åleri BaÅkanlıÄı; dini tesislerde ses yükseltici kullanımından çevreye yayılan sesin kontrolüne iliÅkin esasların belirlenmesiyle,

c) Ä°Åletme, tesis (fabrika), iÅyeri, atölye, imalathane, eÄlence yeri ve ulaÅım kaynaklarını planlayan ve iÅletenler;

1) Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan iÅletme ve tesisler için çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesine esas olacak akustik raporu hazırlatmak ve bu Yönetmelik ile belirlenen sınır deÄerlerin saÄlanmadıÄı durumlarda gerekli tedbirlerin alınmasını saÄlamakla,

  2) Kurulması planlanan ve Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan iÅletme ve tesisler ile 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinde yer alan ulaÅım kaynakları için hazırlanacak çevresel etki deÄerlendirme raporu veya proje tanıtım dosyasının gürültü ile ilgili bölümünün bu Yönetmelikte yer alan esaslar çerçevesinde hazırlanmasını saÄlamakla,

3) Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer almayan iÅletme, tesis, iÅyeri, imalathane ve atölyeler ile eÄlence yerleri ve benzeri yerlerle ilgili iÅyeri açma ve çalıÅma ruhsatı safhasında veya programlı, programsız veya Åikâyete istinaden yapılacak denetimlerde, yetkili idarenin talebine istinaden çevresel gürültü seviyesi deÄerlendirme raporu hazırlatmakla,

4) Sanayi tesisi, atölye, imalathane, eÄlence yeri gibi iÅletmeciler ile liman iÅletmecileri; bu alanların gürültü haritalarının hazırlanmasından sorumlu kurum ve kuruluÅun talebi halinde istenen verileri belediyeye veya il özel idarelerine iletmekle,

ç) UlaÅtırma BakanlıÄı;

1) Devlet yolları ve otobanlardan, ana karayolları sınıfına giren karayollarını, ana demiryolları ve ana havaalanlarını belirleyip listesini BakanlıÄa bildirmekle,

2) YerleÅim alanları içindeki devlet yolları ve otobanlar için gürültü haritası hazırlanmasında gerekli olacak verileri Belediyeye iletmekle,

3) YerleÅim alanı dıÅında devlet yolları ve otobanlardan, ana karayolları sınıfına giren karayollarının gürültü haritasını hazırlamakla,

4) YerleÅim alanı dıÅında yer alan ana demiryolları ve ana havaalanlarının gürültü haritasını hazırlamakla,

5) Sorumluluk alanlarına göre yerleÅim alanı dıÅında; ana karayolu, ana demiryolu ve ana havaalanı yakınındaki alanlarda yer alan devlet yolları ve otobanlar ile demiryolları ve havaalanlarının gürültü haritasını hazırlamakla,

6) YerleÅim alanı içinde yer alan ve sorumluluk alanına giren demiryollarının ve havaalanlarının gürültü haritasını hazırlamakla,

7) Planlanan karayolları, demiryolları ve havaalanları için mevcut veya ileriye yönelik projelendirme veya baÅka bir yatırım gerçekleÅtirme konusunda çalıÅması olabilecek ilgili tüm kurum ve kuruluÅların görüÅlerini almak, bu görüÅler çerçevesinde gürültü kontrol tedbirlerine iliÅkin programlar hazırlamakla,

8) Gürültü haritalarının nihai hali hakkında kamuoyuna bilgi vermekle ve BakanlıÄa göndermekle

ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kaynakların Ses Seviyeleri

Kara yolu araçlarında uyulması gereken Åartlar

MADDE 9 – (1) Motorlu kara yolu araçları aÅaÄıdaki esaslara uyar.

a) Motorlu kara yolu araçlarının kara yoluna uygunluÄu ve teknik esasları 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca; araçların, yapım ve kullanım bakımından kara yolu yapısına ve trafik güvenliÄine uyması zorunludur. Bununla ilgili alt düzenleyici iÅlemlerin belirlenmesini Sanayi ve Ticaret BakanlıÄı yapar.

b) Kamuya açık yerlerde çalıÅtırılan motorlu kara yolu taÅıtlarının dıŠgürültü seviyesi ve egzoz sistemleri ile ilgili olarak 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların DıŠGürültü Emisyonları ve Egzoz Sistemleri ile Ä°lgili Tip Onayı YönetmeliÄi (70/157/AT) kapsamında getirilen esaslar saÄlanır.

c) Motorlu kara yolu araçlarının kornaları gibi sesli uyarı cihazları ile ilgili olarak, 1/5/1999 tarihli ve 23682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Sesli Ä°kaz Cihazları ve Bunların Takılması ile Ä°lgili Tip Onayı YönetmeliÄi (70/388/AT) kapsamında getirilen esasların saÄlanması zorunludur. GeçiÅ üstünlüÄünü haiz taÅıtlara 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik YönetmeliÄinin 141 inci maddesi uygulanır.

ç) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin dıŠgürültü seviyeleri ile ilgili olarak, 13/6/2002 tarihli ve 24784 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Bazı Parçaları ve Özellikleri ile Ä°lgili Tip Onayı YönetmeliÄi (74/151/AT) kapsamında getirilen esaslar saÄlanır.

d) Ä°ki veya üç tekerlekli motorlu kara yolu araçlarının dıŠgürültü seviyeleri ile ilgili olarak, 18/7/2003 tarihli ve 25172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ä°ki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Bazı Aksam ve Özellikleri ile Ä°lgili Tip Onayı YönetmeliÄi (97/24/AT)’nin ekindeki Kısım 9’da getirilen esaslar saÄlanır.

Demir yolu ulaÅım araçlarında uyulması gereken Åartlar

MADDE 10 – (1) Banliyö ve Åehirlerarası trenler ile aÄır ve hafif metroların dıŠgürültü seviyeleri ile yolcu ve tren çalıÅanlarının kulak saÄlıÄı ve konforu açısından iç gürültü ve vagon içi titreÅim seviyelerine iliÅkin düzenlemeleri 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı UlaÅtırma BakanlıÄının TeÅkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri uyarınca UlaÅtırma BakanlıÄı yapar.

Hava yolu ulaÅım araçlarında uyulması gereken Åartlar

MADDE 11 – (1) Türk sicilindeki ve yabancı ülke sicilindeki hava yolu araçlarının iç ve dıŠtrafiÄe açık hava alanlarımıza iniÅ ve kalkıŠyapabilmeleri için hava alanı araçlarının dıŠgürültü seviyeleri ile yolcu ve hava aracı çalıÅanlarının kulak saÄlıÄı ve konforu açısından iç gürültü ile araç içi titreÅim seviyelerine iliÅkin düzenlemeleri UlaÅtırma BakanlıÄının TeÅkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri uyarınca UlaÅtırma BakanlıÄı yapar.

Su yolu ulaÅım araçlarında uyulması gereken Åartlar

MADDE 12 – (1) Deniz, göl veya baÅka suyollarında kullanılan araçların dıŠgürültü seviyeleri ile yolcu ve su yolu aracı çalıÅanlarının kulak saÄlıÄı ve konforu açısından iç gürültü ile araç içi titreÅim seviyelerine iliÅkin düzenlemeleri 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik MüsteÅarlıÄının KuruluÅ ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca Denizcilik MüsteÅarlıÄı yapar.

Açık alanda kullanılan ekipmanlarda uyulması gereken Åartlar

MADDE 13 – (1) Açık alanda kullanılan ekipmanların gürültü seviyesi, 30/12/2006 tarihli ve 26392 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından OluÅturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile Ä°lgili Yönetmelik (2000/14/AT) hükümlerine tabidir. Açık alanda kullanılan ancak söz konusu yönetmelikte yer almayan ekipmanlarla ilgili düzenlemeleri Sanayi ve Ticaret BakanlıÄının TeÅkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Sanayi ve Ticaret BakanlıÄı yapar.

Ev aletlerinde uyulması gereken Åartlar

MADDE 14 – (1) Ev ekipmanlarının gürültü seviyesi, ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Ev iÅlerinde kullanılan, ancak söz konusu mevzuatta yer almayan elektrikli veya elektriksiz aletlerle ilgili düzenlemeleri Sanayi ve Ticaret BakanlıÄının TeÅkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Sanayi ve Ticaret BakanlıÄı yapar.

Sanayi tesislerinde kullanılan alet, ekipman ve makinelerde uyulması gereken Åartlar

MADDE 15 – (1) Sanayi tesislerinde kullanılan alet, ekipman ve makinelerde 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti YönetmeliÄinde (2006/42/AT) belirtilen esaslar saÄlanır. Sanayi tesislerinde kullanılan alet, ekipman ve makinelerin ses gücü seviyeleri ile ilgili düzenlemeleri Sanayi ve Ticaret BakanlıÄının TeÅkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Sanayi ve Ticaret BakanlıÄı yapar. Sanayi tesislerinde çalıÅanların kulak saÄlık ve konforu açısından maruz kaldıkları gürültü ve titreÅim seviyeleri için; 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gürültü YönetmeliÄi ile 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TitreÅim YönetmeliÄinde belirtilen esaslar saÄlanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çevresel Gürültü Esas ve Kriterleri

Çevresel gürültü göstergeleri ve bu göstergelerin uygulanması

MADDE 16 – (1) Çevresel gürültü göstergelerinin seçimine ve bu göstergelerin uygulanmasına iliÅkin esaslar aÅaÄıda belirtilmiÅtir:

a) Gürültü haritaları ve bunların revizyonu çalıÅmalarında Ek-I-1.1.1 ve Ek-I-1.1.2’de belirtilen Lgag ve Lgece gürültü göstergeleri kullanılır.

b) Akustik planlama, akustik gölge bölgeleme çalıÅmaları için Lgag ve Lgece gürültü göstergeleri dıÅında baÅka gürültü göstergeleri kullanılabilir.

c) (a) ve (b) bentleri dıÅındaki özel durumlar için Ek-I-1.2’de listelenen ilave gürültü göstergeleri kullanılabilir.

DeÄerlendirme yöntemleri

MADDE 17 – (1) Çevresel gürültü seviyelerinin deÄerlendirilmesine iliÅkin yöntemler aÅaÄıda belirtilmiÅtir:

a) Ek-I’de tanımlanan çevresel gürültü göstergeleri Ek-II’de belirtilen deÄerlendirme yöntemleri aracılıÄı ile belirlenir.

b) Mevcut gürültü seviyesinin toplum üzerindeki etkilenme derecesi ve gürültünün günlük yaÅamda çeÅitli eylemler üzerinde olabilecek zararlı etkileri Ek-III’de verilen doz-etki iliÅkisi kullanılarak tespit edilir. Doz-etki iliÅkisine ait etkilenme analizine dair kılavuz SaÄlık BakanlıÄının uygun görüÅü alınarak Bakanlıkça hazırlanır.

Kara yolu çevresel gürültü kriterleri

MADDE 18 – (1) Kara yolundan çevreye yayılan gürültü seviyesi ve gürültünün önlenmesine iliÅkin sınır deÄerler Ek-VII Tablo-1’de belirtilmiÅtir. Karayollarından kaynaklanan çevresel gürültü seviyesi Ek-VII’de yer alan Tablo-1’deki sınır deÄerleri aÅamaz.

Raylı sistem çevresel gürültü kriterleri

MADDE 19 – (1) Raylı sistemlerden kaynaklanan gürültü seviyesi ve gürültünün önlenmesine iliÅkin kriterler aÅaÄıda belirtilmiÅtir:

a) Raylı ulaÅım sistemlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesi Lgündüz 65 dBA, LakÅam 60 dBA ve Lgece 55 dBA sınır deÄerlerini aÅamaz.

b) Hafif raylı sistemlerin yer altından geçtiÄi kapalı alanlar ile yer üstünden geçtiÄi alanlarda; bekleme, iniÅ ve biniÅ platformlarında, istasyonlarda ve havalandırma kanallarında zaman dilimine baÄlı olarak oluÅabilecek Leq cinsinden çevresel gürültü sınır deÄerleri Ek-VII’de yer alan Tablo-2’deki deÄerleri aÅamaz.

c) Hafif raylı sistemlerin yer altından geçtiÄi yerlerde istasyon boÅ iken 500 Hz’de maksimum çınlama süresi proje hedef deÄeri için 1.4, kabul deÄeri için ise 1.6 saniye olur. Kent içi ve dıÅında hafif raylı ulaÅım sisteminin gürültüye hassas alanlardan geçtiÄi yerlerde gürültü perdeleme teknikleri dikkate alınarak etkin ve uygulanabilir tedbirler alınır.

Hava alanları çevresel gürültü kriterleri

MADDE 20 – (1) Hava alanlarından çevreye yayılan gürültü seviyesi ve gürültünün önlenmesine iliÅkin kriterler aÅaÄıda belirtilmiÅtir.

a) Havaalanlarından çevreye yayılan gürültü seviyesi Ek-VII’de yer alan Tablo-3’te verilen sınır deÄerleri aÅamaz.

b) Ambulans helikopterleri hariç, helikopter iniÅ pistlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesi Lgündüz 65 dBA, LakÅam 60 dBA ve Lgece 55 dBA sınır deÄerlerini aÅamaz.

c) Yılda elli binden fazla iniÅ/kalkıÅın yapıldıÄı hava alanlarında UlaÅtırma BakanlıÄı tarafından; havaalanı çevresinde çevresel gürültü seviyesini tespit etmek amacıyla gürültü ölçüm/kontrol/izleme sistemi kurulur.

ç) Türk tescilindeki ve yabancı ülke tescilindeki havayolu araçlarının iç ve dıŠtrafiÄe açık hava alanlarımıza iniÅ ve kalkıŠyapabilmeleri için gürültü sertifikasına sahip bulunmaları gerekir. Gürültü sertifikası bulunmayan Türk ve yabancı ülke tescilli hava yolu taÅıtları iç ve dıŠtrafiÄe açık hava alanlarımıza gürültü tazminatı ödeyerek iniÅ ve kalkıŠyapabilirler. Tazminatla ilgili esaslar UlaÅtırma BakanlıÄınca belirlenir.

Su yolları için çevresel gürültü kriterleri

MADDE 21 – (1) Ä°skele, liman ve benzeri yerler ile deniz, göl, boÄaz, nehir gibi su yollarında kullanılan ulaÅım araçlarından çevreye yayılan gürültü seviyesi aÅaÄıda belirtilmiÅtir:

a) Ä°skele, liman gibi yerler ile deniz, koy, göl, boÄaz, nehir gibi suyollarında kullanılan ulaÅım araçlarından yayılan çevresel gürültü seviyesi Lgündüz 65 dBA, LakÅam 60 dBA ve Lgece 55 dBA sınır deÄerlerini aÅamaz.

b) Ä°skele, liman gibi yerler ile deniz, koy, göl, boÄaz, nehir gibi suyollarında kullanılan araçlar ve bu araçlarda canlı müzik yayını yapılması sonucu yayılan toplam çevresel gürültü seviyesi bu maddede yer alan sınır deÄeri en fazla gündüz zaman dilimi için 5 dBA, akÅam zaman dilimi için 3 dBA aÅabilir, gece zaman dilimi için aÅamaz.

Ä°Åletme, tesis ve iÅyerleri için çevresel gürültü kriterleri

MADDE 22 – (1) Ä°Åletme, tesis, atölye, imalathane ve iÅyerlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesine iliÅkin kriterler aÅaÄıda belirtilmiÅtir:

a) Her bir iÅletme ve tesisten çevreye yayılan gürültü seviyesi Ek-VII’de yer alan Tablo-4’te verilen sınır deÄerleri aÅamaz.

b) (DeÄiÅik:RG-27/4/2011-27917) Gürültüye hassas kullanımları etkileyebilecek Åekilde yakınında, bitiÅiÄinde, altında veya üstünde faaliyetini sürdüren; her bir iÅyeri, atölye, imalathane ve benzeri iÅletmelerden hava yoluyla çevreye yayılan veya ortak bölme elemanları, ara döÅemeler, tavan veya bitiÅik duvarlar aracılıÄıyla gürültüye hassas kullanımlara iletilen çevresel gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan fazla aÅamaz.

c) Birden fazla iÅyeri, atölye, imalathane gibi iÅletmeler ile organize sanayi bölgesi veya küçük sanayi sitesinden çevreye yayılan toplam çevresel gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 7-10 dBA aralıÄından fazla aÅamaz. Bu aralık esas alınmak kaydıyla, toplam çevresel gürültü seviyesi; gürültüye maruz kalınan alandaki etkilenen kiÅi sayısı, gürültü kaynaÄı ile gürültüye hassas mekânlar arasındaki mesafe ve benzeri faktörler göz önünde bulundurularak Ä°l Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenir. Bu bentte verilen sınır deÄerin aÅılması halinde, arka plan gürültü seviyesine katkısı olan her bir iÅyeri sınır deÄer aÅımından eÅit olarak sorumludur. Gürültüye katkı oranları belirlendikten sonra her bir iÅletme gerekli tedbirleri alır.

ç) Ä°Åletme, tesis, atölye, imalathane ve iÅyerlerinin faaliyeti sonucu oluÅabilecek darbe gürültüsü LCmax gürültü göstergesi cinsinden 100 dBC’yi aÅamaz.

Åantiye alanları için çevresel gürültü kriterleri

MADDE 23 – (1) Åantiye alanlarından çevreye yayılan gürültü seviyesi ve gürültünün önlenmesine iliÅkin kriterler aÅaÄıda belirtilmiÅtir:

a) Åantiye alanındaki faaliyet türlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesi Ek-VII’de yer alan Tablo-5’te verilen sınır deÄerleri aÅamaz.

b) Konut bölgeleri içinde ve yakın çevresinde gerçekleÅtirilen Åantiye faaliyetleri gündüz zaman dilimi dıÅında akÅam ve gece zaman dilimlerinde sürdürülemez. 

c) Haftasonu ve resmî tatil günlerinde gerçekleÅtirilecek Åantiye faaliyetlerine, konut bölgeleri ve yakın çevresinden gelen Åikayetlerin yoÄunluÄu dikkate alınarak, Ä°l Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile yasaklama getirilebilir.

ç) Kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, Åehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inÅaat faaliyetleri ile Åehir içinde gündüz trafiÄi engelleyecek inÅaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde çalıÅmamak koÅuluyla Ek-VII’de yer alan Tablo-5’teki gündüz deÄerlerinden akÅam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır deÄerlerin saÄlanması ve bu kapsamda alınacak Ä°l Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir.

d) Åantiye faaliyeti sonucu oluÅabilecek darbe gürültüsü, LCmax gürültü göstergesi cinsinden 100 dBC’yi aÅamaz.

e) Faaliyet sahibi tarafından Åantiye alanında; inÅaatın baÅlama, bitiÅ tarihleri ve çalıÅma periyotları ile büyükÅehir belediyesi veya il/ilçe belediyesinden alınan izinlere iliÅkin bilgiler inÅaat alanında herkesin kolayca görebileceÄi bir tabelada gösterilir.

f) Tatil beldelerinde ve turistik alanlarda gerçekleÅtirilen tüm Åantiye faaliyetleri büyükÅehir belediyesi ve/veya il/ilçe belediyesinin kararı doÄrultusunda hafta sonları veya bir kaç ay süre ile tamamen durdurulabilir.

EÄlence yerlerine iliÅkin esaslar

MADDE 24 – (BaÅlıÄı ile birlikte deÄiÅik:RG-27/4/2011-27917)

(1) Müzik yayını yapan eÄlence yerlerinden kaynaklanan çevresel gürültünün önlenmesine iliÅkin esaslar aÅaÄıda belirtilmiÅtir:

a) Çok hassas kullanım alanlarındaki açık ve yarı açık eÄlence yerlerinde canlı müzik yayını yapılması yasaktır. Bu alanlarda, açık ve yarı açık eÄlence yerlerinin kurulmasına izin verilmez. Bu alanlardaki mevcut açık ve yarı açık eÄlence yerleri kapalı hale getirilir.

b) Etkilenen yapı ile bitiÅik nizamda olan eÄlence yerinden/yerlerinden kaynaklanan çevresel gürültü, Leq gürültü göstergesi cinsinden etkilenen yapı içindeki arka plan gürültü seviyesi deÄerini aÅamaz.

c) Etkilenen yapı ile bitiÅik nizamda olmayan eÄlence yerinden kaynaklanan çevresel gürültü, Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan ve 7 dBC’den daha fazla aÅamaz.

ç) Birden fazla eÄlence yerinden çevreye yayılan toplam gürültü seviyesi, Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 7-10 dBA aralıÄından fazla aÅamaz. Bu aralık esas alınmak kaydıyla, toplam çevresel gürültü seviyesi; gürültüye maruz kalınan alandaki etkilenen kiÅi sayısı, gürültü kaynaÄı ile gürültüye hassas mekanlar arasındaki mesafe gibi faktörler göz önünde bulundurularak Ä°l Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenir. Bu bentte verilen sınır deÄerin aÅılması halinde, arka plan gürültü seviyesine katkısı olan her bir eÄlence yeri sınır deÄer aÅımından eÅit olarak sorumludur. Gürültüye katkı oranları belirlendikten sonra her bir iÅletme gerekli tedbirleri alır.

d) Hassas kullanımların bulunduÄu alanlarda faaliyet gösteren açık ve yarı açık eÄlence yerlerinde, 24.00-07.00 saatleri arasında canlı müzik yayını yapılması yasaktır. DiÄer saatlerde ise (b) ve/veya (c) ve/veya (ç) bentlerinde belirtilen sınır deÄerleri saÄlayacak Åekilde faaliyetlerini sürdürür.

e) Hassas kullanımların bulunduÄu alanlarda faaliyet gösteren mevcut açık ve yarı açık eÄlence yerlerinin, yapılan denetimlerde (b) ve/veya (c) ve/veya (ç)  bentlerinde belirtilen sınır deÄerleri bir yıl içinde üç defa saÄlamadıÄının tespiti halinde, fiziki olarak tamamen kapalı hale getirilir.

f) Fiziki olarak tamamen kapalı bir mekanda faaliyet gösteren eÄlence yerlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesi, (b) ve/veya (c) ve/veya (ç) bentlerinde belirtilen sınır deÄerleri saÄlayacak Åekilde faaliyetlerini sürdürür.

g) Az hassas ve hassas olmayan kullanımların bulunduÄu alanlarda açık ve yarı açık olarak faaliyet gösteren eÄlence yerlerinden çevreye yayılan çevresel gürültü seviyesi, (b) ve/veya (c) ve/veya (ç)  bentlerinde belirtilen sınır deÄerleri saÄlayacak Åekilde faaliyetlerini sürdürür.

Ä) Bu madde kapsamında canlı müzik yapabilecek eÄlence yeri veya yerlerinin 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüÄe konulan Ä°Åyeri Açma ve ÇalıÅma Ruhsatlarına Ä°liÅkin Yönetmelik hükümlerine göre canlı müzik izni alması Åarttır. Bu izin verilirken yetkili idarenin bu maddede belirtilen esaslara iliÅkin uygun görüÅü alınır, gerekli görüldüÄü takdirde yetkili idare Çevresel Gürültü Seviyesi DeÄerlendirme Raporu hazırlatır ve rapora iliÅkin yetkili idarenin uygun görüÅü esas alınır.

h) Bu maddede belirtilen esasların saÄlanıp saÄlanmadıÄı, yetkili idarenin belirleyeceÄi sürelerde sunulacak Çevresel Gürültü Seviyesi DeÄerlendirme Raporu ve/veya yetkili idare koordinasyonunda diÄer mevzuat kapsamında yetkili kılınan kurum ve kuruluÅlar ile iÅbirliÄi içinde yapılacak denetimler çerçevesinde kontrol edilir. Bu maddede belirtilen sınırların saÄlanmadıÄı durumlarda iç mekanda ses seviyesini kontrol altında tutan sistemler kurdurulabilir.

ı) Birden fazla eÄlence yerinin bulunduÄu alanlarda, yetkili idare tarafından gerekli görülmesi halinde yukarıda sıralanan esasların dıÅında ayrıca çevresel gürültü seviyesinin kontrol altına alınması amacıyla periyodik olarak veya gerekli görülmesi halinde gürültü seviyesinin sürekli ölçülmesine yönelik sistem kurulur veya kurdurulur.

i) Kapalı eÄlence yerlerinin dıŠgiriÅ kapılarının üzerine "Dikkat: Ä°çerideki ses seviyesi insan saÄlıÄına zararlıdır." Åeklinde ıÅıklı ikaz levhalarının asılması zorunludur.

j) Bu maddede belirtilen eÄlence yerlerinde gürültüden etkilenme seviyesinin iÅitme saÄlıÄı ve kritik saÄlık etkilerinin deÄerlendirilmesi ve izlenmesi, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde yapılır.

 

BEÅÄ°NCÄ° BÖLÜM

Çevresel TitreÅim Esas ve Kriterleri

Yapılarda çevresel titreÅim kriterleri

MADDE 25 – (DeÄiÅik:RG-27/4/2011-27917)

(1) ÇeÅitli titreÅim kaynaklarının sebep olacaÄı çevresel titreÅimin kontrol altına alınmasına iliÅkin esaslar aÅaÄıda belirtilmiÅtir:

a) Maden ve taÅ ocakları ile benzeri faaliyette bulunulan alanlardaki patlatmaların çevredeki çok hassas ve hassas kullanımlarda oluÅturduÄu zemin titreÅim seviyesi Ek-VII’de yer alan Tablo-6’da verilen sınır deÄerleri aÅamaz.

b) Ä°nÅaatlarda kazık çakma gibi titreÅim oluÅturacak uygulamalar ile aÄır inÅaat makinelerinin sebep olacaÄı titreÅimlerin çevrelerindeki çok hassas ve hassas kullanımlarda oluÅturacaÄı titreÅim seviyesi Ek-VII’de yer alan Tablo-7’de verilen sınır deÄerleri aÅamaz.

c) Konut ve ofis olarak kullanılan binalarda, elektrik motoru, pompa, fan gibi makine ve teçhizatın sebep olacaÄı titreÅimler Ek-VII’de yer alan Tablo-8 de verilen sınır deÄerleri aÅamaz. Bu deÄerlerin üzerinde titreÅim oluÅturan makine ve teçhizat için, baÅta titreÅim yalıtımı olmak üzere gerekli teknik tedbirler alınarak, binada ölçülen titreÅimler sınır deÄerlerin altına indirilir. Çok hassas ve hassas kullanımların yakınında bulunan demir yolu ve kara yolu ulaÅım araçları ile iÅletme ve tesislerin çok hassas ve hassas kullanımlarda yaratacaÄı titreÅimler için de bu sınır deÄerler kullanılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Gürültüye Hassas Kullanımların BulunduÄu Alanlar Ä°çin Esas ve Kriterler

Gürültüye hassas kullanımlar için gürültü kontrolü

MADDE 26 – (1) Gürültüye hassas kullanımlardaki çevresel gürültü esasları aÅaÄıda belirtilmiÅtir.

a) (DeÄiÅik:RG-27/4/2011-27917) Mevcut yapılarda; tesisat dairelerinde veya yapı içinde veya dıÅında herhangi bir yerde bulunan soÄutma fanı, iklimlendirme sistemleri, hava kanalları, temiz ve pis su tesisatı, jeneratör, hidrofor, kompresör, yakma kazanı, asansör, çöp bacaları gibi kaynaklardan; ortak bölme elemanları, ara döÅemeler, tavan ve bitiÅik duvarlar veya hava aracılıÄıyla gürültüye hassas kullanımlara iletilen gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan fazla aÅamaz.

b) Dini tesislerde ses yükseltici kullanımından çevreye yayılan sesin kontrolüne iliÅkin düzenlemeler 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde yapılır.

c) Susturucu veya ses giderici diÄer parçaları olmadan bir motorlu kara taÅıtı çalıÅtırılamaz veya çalıÅmasına sebep olunmaz, bakım onarım veya diÄer deÄiÅtirme amacı dıÅında bir motorlu araç veya motosiklet üzerindeki susturucu veya ses giderici parça çıkarılamaz, çalıÅamaz hale getirilemez, Motorlu Araçların Sesli Ä°kaz Cihazları ve Bunların Takılması ile Ä°lgili Tip Onayı YönetmeliÄine uyulur, tip onayı verilen sesli ikaz cihazlarında (korna) deÄiÅiklik yapılamaz.

ç) Bir motorlu araç üzerinde veya içinde; korna veya ses çıkaran baÅka bir cihazın zorunlu haller dıÅında gürültü rahatsızlıÄına neden olacak Åekilde çalınması yasaktır.

d) (DeÄiÅik:RG-27/4/2011-27917) Radyo, televizyon, müzik seti ve her türlü müzik aletlerini gürültüye hassas kullanımların bulunduÄu alanlar ile toplu taÅıma araçlarında çalmak yasaktır.

e) (DeÄiÅik:RG-27/4/2011-27917) Gürültüye hassas kullanımların bulunduÄu alanlarda; yüksek sesle konuÅarak, baÄırarak, anons sistemleri gibi ses yükseltici araçlar kullanılarak ve darbeli düzenli veya düzensiz sesler çıkararak propaganda, reklâm, duyuru, tanıtım ve satıŠyapmak yasaktır.

f) (DeÄiÅik:RG-27/4/2011-27917) Çok hassas ve hassas kullanımların bulunduÄu alanlarda; deniz motoru, motosiklet veya herhangi bir motorlu araçta 19.00-07.00 saatleri arasında deneme çalıÅmaları yapmak yasaktır.

g) (DeÄiÅik:RG-27/4/2011-27917) Çok hassas ve hassas kullanımların içinde ve bu kullanımlardan itibaren en az 350 metre mesafede; mekanik veya motorlu dikiÅ makinesi, matkap, testere, öÄütücü, çim biçme makinesi, koÅu bandı veya benzeri araçların 19.00-07.00 saatleri arasında çalıÅtırılması veya çalıÅtırılmasına izin verilmesi yasaktır.

Ä) (DeÄiÅik:RG-27/4/2011-27917) EÄlence maksadıyla patlayıcı, maytap, havai fiÅek ve benzeri Åeyleri kullanmak, ateÅlemek gibi benzeri faaliyetlerin, çok hassas kullanımların bulunduÄu alanlarda yapılması yasaktır. Bu faaliyetler hassas ve az hassas kullanımların bulunduÄu alanlarda ancak Ä°l Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenecek alanlarda ve saatlerde, 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüÄe konulan Tekel DıÅı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, Ä°thali, TaÅınması, Saklanması, Depolanması, SatıÅı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına Ä°liÅkin TüzüÄün 117 nci maddesine istinaden yerel mülki amirinden izin alınarak yapılabilir.

h) Siren, düdük veya benzeri acil ve olaÄanüstü durum sinyal aletlerinin acil ve olaÄanüstü durum dıÅında kasten çalıÅtırılmaları veya çalıÅtırılmasına izin verilmesi yasaktır. OlaÄanüstü durum sinyallerinin denenmesi saat 10.00’dan önce ve 20.00’den sonra olmamak Åartıyla uygulanır.

ı) (DeÄiÅik:RG-27/4/2011-27917) Çok hassas kullanımları etkileyebilecek Åekilde yakınında, bitiÅiÄinde, altında veya üstündeki alanlarda konser, gösteri, miting, tören, festival, düÄün ve benzeri açık hava faaliyetlerinin gerçekleÅtirilmesi yasaktır. Hassas ve az hassas kullanımların bulunduÄu alanlarda bu tür faaliyetlerden çevreye yayılan gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden mevcut arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan fazla aÅamaz. Bu maddede belirtilen açık hava faaliyetlerine, çevresel gürültüye maruz kalan kiÅilerin ve yaÅanan Åikâyetlerin yoÄunluÄu göz önünde bulundurularak, Ä°l Mahalli Çevre Kurul Kararı ile alan ve saat sınırlaması getirilebilir.

i) (DeÄiÅik:RG-27/4/2011-27917) Ä°Åyeri Açma ve ÇalıÅma Ruhsatlarına Ä°liÅkin Yönetmelikte yer almayan ve gürültü rahatsızlıÄına sebep olan poligonlar gibi yerlerin, 7/3/2008 tarihinden itibaren çok hassas ve hassas kullanımların bulunduÄu alanlarda kurulması yasaktır.

 

YEDÄ°NCÄ° BÖLÜM

Planlama AÅamasında Temel Kriterler

Gürültüye maruz kalma kategorileri

MADDE 27 – (1) Yeni konut alanlarının planlanması aÅamasında aÅaÄıda verilen gürültüye maruz kalma kategorileri dikkate alınır:

a) Kategori A (Lgündüz cinsinden <55 dBA) Alanı: Bu kategorinin en üst seviyesindeki gürültü rahatsızlık verici derecede deÄildir. Planlama kararı verilirken gürültü belirleyici bir faktör olarak deÄerlendirmeye alınmaz.

b) Kategori B (Lgündüz cinsinden 55- 64 dBA) Alanı: Planlama kararlarında gürültü seviyesi  göz önüne alınır. Gürültüye karÅı gerekli tedbirler alınarak planlama kararları verilir.

c) Kategori C (Lgündüz cinsinden 65-74 dBA) Alanı: Planlama kararı genellikle verilmez. Ancak kamu yararı gerektiren hallerde, daha sessiz bir yer bulunamaması nedeniyle izin verilmek zorunda kalınması halinde arka plan gürültü seviyesi göz önünde bulundurularak gürültüye karÅı tedbirler alınır.

ç) Kategori D (Lgündüz cinsinden >74 dBA) Alanı: Planlama kararı verilmez.

Planlama aÅamasında uyulması zorunlu kriterler

MADDE 28 – (1) Planlama aÅamasındaki faaliyetler için uyulması zorunlu kriterler aÅaÄıda belirtilmiÅtir:

a) 7/3/2008 tarihinden sonra inÅa edilmiÅ ve bu YönetmeliÄin yayım tarihinden sonra inÅa edilecek yapıların mimari projelerinde, yapı tiplerine baÄlı olarak Ek-VII’de yer alan Tablo-9’da verilen sınır deÄerlerin saÄlanması zorunludur.

b) Planlama aÅamasında; ulaÅım, iÅletme, tesis, eÄlence yeri, imalathane, atölye, iÅyeri  gibi planlanan faaliyetler 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 inci maddede verilen esas ve kriterlere göre deÄerlendirilir.  Uygun olmayan durum varsa faaliyete izin verilmez.

c) Nazım Ä°mar Planları ve Uygulama Ä°mar Planlarının hazırlanması aÅamasında 27 nci maddede öngörülen gürültüye maruz kalma kategorileri dikkate alınır.

ç) Çevre Düzeni Planları, Nazım Ä°mar Planları ve Uygulama Ä°mar Planlarının hazırlanması aÅamasında alanda akustik planlamanın yapılabilmesi ve yerleÅim alanları içindeki sakin alan ve açık arazideki sakin alanların oluÅturulması için gürültü haritaları ve eylem planlarının plan eki olarak istenmesi ve plan kararlarına esas olması zorunludur.

d) (DeÄiÅik:RG-27/4/2011-27917) Çok hassas ve hassas kullanımların bulunduÄu yerlerde daha sakin çevre oluÅturabilmek amacıyla ilgili kurum kuruluÅların da görüÅü alınarak belediye sınırları ve mücavir alan içinde belediye, belediye sınırları ve mücavir alan dıÅında ise yetki devri yapılan il özel idarelerince; yetki devri yapılmadıÄı takdirde il çevre ve orman müdürlüÄünce ek sınırlayıcı tedbirler alınabilir. Bu çerçevede; bölgede kurulacak yeni bir gürültü kaynaÄında çevresel gürültü seviyesi ile ilgili geçici veya sürekli sınırlandırma kararları alınabilir veya yeni iÅletmenin bu bölge içinde kurulmasına izin verilmeyebilir.

 

SEKÄ°ZÄ°NCÄ° BÖLÜM

Stratejik Gürültü Haritalama Esas ve Kriterleri

Stratejik gürültü haritalama esasları

MADDE 29 – (1) Stratejik gürültü haritalarının hazırlanmasında aÅaÄıdaki esaslara uyulur:

a) En geç 30/6/2013 tarihine kadar;

1) Ä°ki yüz elli binden fazla yerleÅik nüfusu olan yerleÅim alanları,

2) Yılda altı milyondan fazla aracın geçtiÄi ana kara yolları,

3) Yılda altmıŠbinden fazla trenin geçtiÄi ana demir yolları,

4) Yılda elli binden fazla hareketin gerçekleÅtiÄi ana hava alanları

için bir önceki takvim yılındaki durumu gösteren stratejik gürültü haritaları hazırlanır.

b) En geç 30/6/2011 tarihine kadar ve daha sonra her beÅ yılda bir stratejik gürültü haritası hazırlanması zorunlu olan; yılda altı milyondan fazla aracın geçtiÄi ana kara yolları, yılda altmıŠbinden fazla sayıda trenin geçtiÄi ana demir yolları, ana hava alanları ve iki yüz elli binden fazla yerleÅik nüfusu olan yerleÅim alanları BakanlıÄa bildirilir.

c) 30/6/2018 tarihine kadar ve bu tarihten sonra her beŠyılda bir;

1) Yüz binden fazla yerleÅik nüfusu olan yerleÅim alanları,

2) Yılda üç milyondan fazla aracın geçtiÄi ana kara yolları,

3) Yılda otuz binden fazla trenin geçtiÄi ana demir yolları

için bir önceki yıldaki durumu gösteren stratejik gürültü haritaları hazırlanır.

ç) En geç 30/6/2014 tarihine kadar ve daha sonra her beÅ yılda bir stratejik gürültü haritası hazırlanması zorunlu olan; yılda üç milyondan fazla aracın geçtiÄi ana kara yolları, yılda otuz binden fazla sayıda trenin geçtiÄi ana demir yolları ve yüz binden fazla yerleÅik nüfusu olan yerleÅim alanları BakanlıÄa bildirilir.

d) Stratejik gürültü haritaları Ek-IV’te yer alan stratejik gürültü haritalama için asgari gereksinimleri karÅılayacak nitelikte hazırlanır.

e) KomÅu konumda olan ülkelerin sınırlarına yakın bölgelerin stratejik gürültü haritalarının hazırlanmasında, DıÅiÅleri BakanlıÄı koordinasyonunda iÅbirliÄi yoluna gidilir.

f) Stratejik gürültü haritaları hazırlandıkları tarihten sonra en az beÅ yılda bir gözden geçirilir ve gerektiÄinde revize edilir.

g) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde verilen yerleÅim alanları için hazırlanacak gürültü haritaları; kara yolu, demir yolu, hava yolu trafik gürültüsü ile limanlar, sanayi alanları, atölye-imalathane-eÄlence yerleri ve benzeri iÅletmelerin bulunduÄu alanlar için ayrı ayrı yapılır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Eylem Planları

Eylem planları hazırlama esasları

MADDE 30 – (1) Eylem Planlarına iliÅkin esaslar aÅaÄıda belirtilmiÅtir:

a) Gerekmesi halinde en geç 18/7/2014 tarihine kadar;

1) Yılda altı milyondan fazla aracın geçtiÄi ana kara yolları, yılda altmıŠbinden fazla trenin geçtiÄi ana demir yolları, ana hava limanları ve yakınındaki yerler,

2) Ä°ki yüz elli binden fazla yerleÅik nüfusu olan yerleÅim alanları

için, gürültü seviyesinin azaltılması da dahil olmak üzere gürültü ile ilgili hususlar ve gürültünün etkileri ile baÅ etmeye yönelik eylem planlarının hazırlanmıŠolması gerekir. Eylem planları dâhilindeki tedbirler yetkili idarenin inisiyatifi altındadır. Ancak, bu Yönetmelikte verilen sınır deÄerlerin aÅıldıÄı durumlar ya da yetkili idarelerce seçilen diÄer kriterler olarak tanımlanan öncelikler eylem planında özellikle belirtilir ve stratejik gürültü haritalamaları ile tespit edilen en önemli bölgelerde uygulanır.

b) En geç 18/7/2019 tarihine kadar;

1) Yılda üç milyondan fazla aracın geçtiÄi ana kara yolları, yılda otuz binden fazla trenin geçtiÄi ana demir yolları ve yakınındaki yerler,

2) Yüz binden fazla yerleÅik nüfusu olan yerleÅim alanları

için, bu Yönetmelikte verilen sınır deÄerlerin aÅılması durumu ya da yetkili idarelerce seçilen diÄer kriterler olarak tanımlanan önceliklere belirgin bir Åekilde yer veren eylem planlarının hazırlanmıŠolması temin edilir.

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kriterler hakkında yetkili idarelerce BakanlıÄa bilgi verilir.

ç) Eylem planları Ek-V’te verilen eylem planları için asgari gereksinimleri karÅılayacak Åekilde hazırlanır.

d) Mevcut gürültü durumunu etkileyen çok önemli bir deÄiÅikliÄin meydana gelmesi üzerine ve hazırlandıkları tarihten itibaren en az beÅ yılda bir eylem planları gözden geçirilir ve gerekiyorsa revize edilir.

e) KomÅu konumda olan ülkelerin sınırlarına yakın bölgeler için eylem planlarının hazırlanmasında, DıÅiÅleri BakanlıÄı koordinasyonunda iÅbirliÄi yoluna gidilir.

f) Eylem planlarının hazırlanma ve gözden geçirilmesine katılım için önceden ve etkili fırsatların verilmiÅ olması Åartıyla, eylem planlarını hazırlamakla sorumlu kurum ve kuruluÅlarca eylem planlarının kamuoyuna danıÅılması, bu katılım sonuçlarının dikkate alınması ve kamuoyunun alınan karar konusunda bilgilendirilmesi temin edilir. Bu bilgiler kolay ulaÅılabilir ve tam anlaÅılır Åekilde sunulur. Bilgilerin en önemli noktalarını özetleyen bir metin yurt çapında yayın yapan yüksek tirajlı en az bir gazete ile mahalli gazetede ilan edilir. Eylem planları ile ilgili dokümanlar ilanın yayımından itibaren dört ay süreyle kamuoyunun kullanımına açık tutulur. Bu süre içerisinde eylem planları ile ilgili görüÅler yazılı olarak eylem planlarını hazırlayan kurum ve kuruluÅlara verilir. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar kiÅisel haklarla ilgili deÄilse dikkate alınmaz.

 

ONUNCU BÖLÜM

Kamuoyunu Bilgilendirme, Verilerin Toplanması ve Raporlama

Kamuoyunu bilgilendirme

MADDE 31 – (1) Kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik esaslar aÅaÄıda belirtilmiÅtir:

a) 29 uncu ve 30 uncu maddelere istinaden Ek-IV ve Ek-V’de yer alan esaslar çerçevesinde yapılan stratejik gürültü haritaları ve eylem planları 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca kamuoyunun ulaÅımına açık tutulur ve bilgi teknolojilerinden de yararlanılarak yayımlanır.

b) Stratejik gürültü haritaları ve eylem planlarına yönelik bilgiler açık, tam anlaÅılabilir, kolay ulaÅılabilir Åekilde sunulur. Bilgilerin en önemli noktalarını özetleyen bir metin yurt çapında yayın yapan yüksek tirajlı en az bir gazete ile mahalli gazetede veya internet sayfasında ilan edilir.

Verilerin Bakanlık tarafından toplanması ve yararlanılması

MADDE 32 – (1) Stratejik gürültü haritaları ve eylem planlarına iliÅkin verilerin Bakanlık tarafından toplanması ve yararlanıcıların kullanımının saÄlanmasına yönelik esaslar aÅaÄıda belirtilmiÅtir.

a) Ek-VI’da belirtildiÄi gibi 29 uncu ve 30 uncu maddelerde belirtilen tarihlerden itibaren en geç altı ay içinde stratejik gürültü haritalarından alınan bilgiler ile eylem planlarının özetleri BakanlıÄa gönderilir.

b) Bakanlık; kurumlar arasında teknik ve bilgi saÄlayıcı nitelik taÅıyan iÅleri kolaylaÅtırmak için stratejik gürültü haritalarındaki bilgiler ile ilgili bir veri bankası kurar.

c) Bakanlık, beÅ yılda bir stratejik gürültü haritaları ve eylem planlarındaki bilgileri özetleyen bir raporu hazırlayarak ilgili kurum ve kuruluÅların kullanımına açar. Ä°lk rapor 18/6/2015 tarihine kadar hazırlanır.

 

ONBÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Ä°Åletmeler, Tesisler ve Ä°Åyerlerinin Çevresel Gürültü Yönünden DeÄerlendirilmesi

Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesine tabi iÅletme ve tesislerde çevresel gürültüye yönelik deÄerlendirme

MADDE 33 – (1) Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sinde belirtilen iÅletme ve tesisler için çevre izni ve çevre izin ve lisans belgesine esas olacak kriterler aÅaÄıda belirtilmiÅtir.

a) Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sinde belirtilen iÅletme ve tesislerin çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi iÅlemleri Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür.

b) Çevresel gürültü, 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde uzmanlık deneyimine sahip ve Bakanlıktan ön yeterlik/yeterlik belgesi almıŠkurum veya kuruluÅlarca hazırlanacak akustik rapora istinaden deÄerlendirilir.

c) Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesine tabi tesisler için hazırlanacak akustik rapor formatı ile açıklayıcı dokümanlar Bakanlıkça belirlenerek yayımlanır.

ç) (DeÄiÅik:RG-27/4/2011-27917) Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sinde  “ * ” iÅareti ile muafiyet getirilmiÅ iÅletme ve tesisler ile çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi alması gereken iÅletme ve tesislerden; 7/3/2008 tarihinden önce kurulmuÅ ve açılma ve çalıÅma ruhsatı almıŠolanlar ile kurulduÄu tarih ve ruhsatı olup olmadıÄına bakılmaksızın, çok hassas ve hassas kullanımlardan itibaren en az 500 metre mesafede olan veya bu Yönetmelik çerçevesinde gürültü haritaları hazırlanması gereken yerleÅim yerleri dıÅında bulunan iÅletme ve tesisler için çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesine esas deÄerlendirme yapılmaz. Ancak, yetkili idarenin talep etmesi halinde iÅletme ve tesisler için akustik rapor hazırlanması zorunludur.

d) (ç) bendinde belirtilen çevre izin ve lisans belgesinden muaf olacak iÅletme ve tesisler için il çevre ve orman müdürlüÄünün görüÅü alınır.

Açma ve çalıÅma ruhsatı

MADDE 34 – (1) Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan iÅletme ve tesisler için iÅyeri açma ve çalıÅma ruhsatı verilmesi aÅamasındaki iÅ ve iÅlemler; Ä°Åyeri Açma ve ÇalıÅma Ruhsatlarına Ä°liÅkin Yönetmelik ile Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(2) (DeÄiÅik:RG-27/4/2011-27917) Çok hassas ve hassas kullanımları etkileyebilecek Åekilde yakınında, bitiÅiÄinde, altında, üstünde bulunan ve Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer almayan iÅletme, tesis, iÅyeri, imalathane, atölye gibi yerler için, Ä°Åyeri Açma ve ÇalıÅma Ruhsatlarına Ä°liÅkin Yönetmelik kapsamında verilecek açma ve çalıÅma ruhsatlarında yetkili idare tarafından çevresel gürültü yönünden deÄerlendirme yapılır, gerektiÄinde çevresel gürültü seviyesi deÄerlendirme raporu talep edilir ve bu rapora iliÅkin yetkili idarenin uygun görüÅü esas alınır.

Planlanan iÅletmelerde çevresel gürültü seviyesi deÄerlendirme prosedürü

MADDE 35 – (1) Planlanan iÅletmelerde çevresel gürültü seviyesi deÄerlendirilirken; Çevresel Etki DeÄerlendirme YönetmeliÄinin Ek-I listesinde bulunan ve Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan “ * ” iÅareti bulunmayan tesis ve faaliyetler ile ulaÅım kaynakları için hazırlanacak çevresel etki deÄerlendirme raporunun gürültü ile ilgili bölümünün, kapasite artırımı hariç, Bakanlıkça belirlenecek format içeriÄinde hazırlanması gerekmektedir.

 

ONÄ°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Rapor, Harita ve Eylem Planı Hazırlayacaklarda DeÄerlendirme Kriterleri

Uzmanlık deneyimine yönelik esas ve kriterler

MADDE 36 – (1) Uzmanlık deneyimine iliÅkin esas ve kriterler aÅaÄıda belirtilmiÅtir:

a)  Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan iÅletme ve tesisler için bu Yönetmelikte belirtilen akustik raporları hazırlayacak kiÅilerin üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve fen fakültelerinden mezun ve bu çalıÅmaları yürütecek seviyede uzmanlıÄa sahip olması,

b) Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer almayan iÅletme ve tesisler, imalathane, atölye, iÅyeri, eÄlence yeri ve benzeri için çevresel gürültü seviyesi deÄerlendirme raporu hazırlayacak kiÅilerin üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve fen fakültelerinden mezun ve bu çalıÅmaları yürütecek seviyede uzmanlıÄa sahip olması,

c) Çevresel Etki DeÄerlendirme sürecinde, çevresel gürültü konusunda deÄerlendirme ve arka plan gürültü seviyesi ölçümü yapacak kiÅilerin üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve fen fakültelerinden mezun ve bu çalıÅmaları yürütecek seviyede uzmanlıÄa sahip olması,

ç) 29 uncu maddeye istinaden gürültü haritası hazırlayacak kiÅilerin üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve fen fakültelerinden mezun ve bu çalıÅmaları yürütecek seviyede uzmanlıÄa sahip olması, tercihen ulusal veya uluslararası projeler bazında ve benzeri çalıÅmalarda gürültü haritası hazırlanmasına katılım saÄlamıŠolması,

d) 30 uncu maddeye istinaden eylem planı hazırlayacaklar ve 28 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi gereÄi yapı akustiÄi konusunda deÄerlendirme yapacak kiÅilerin üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve fen fakültelerinden mezun ve bu çalıÅmaları yürütecek seviyede uzmanlıÄa sahip olması, tercihen yalıtım, trafik planlaması, arazi planlaması, gürültü bariyeri ve benzeri konularda uygulama projesi yapmıŠolması,

e) 25 inci maddeye göre deÄerlendirme yapacakların, üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve fen fakültelerinden mezun ve bu çalıÅmaları yürütecek seviyede uzmanlıÄa sahip olması

zorunludur.

(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinin her biri için istenecek uzmanlıÄa yönelik esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

(3) Bakanlıkça hazırlanan ve duyurulan uzmanlıÄa yönelik konularda teorik veya uygulamalı çalıÅmalar yapmıŠöÄretim görevlileri ile bu konularda yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlamıŠkiÅiler de birinci fıkrada belirtilen çalıÅmaları yürütecek seviyede uzman olarak deÄerlendirilir. 

Ölçüm ve hesaplamalara yönelik yeterlik Åartları

MADDE 37 – (1) Ölçüm ve hesaplamalara yönelik yeterlik Åartları aÅaÄıda belirtilmiÅtir:

a) Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesine tabi olan iÅletme ve tesisler için akustik raporu hazırlayacaklar; Ek-II-2.1’deki iÅletmeler için verilen ölçüm ve hesaplamaya iliÅkin standartlara göre Bakanlıktan alınan ön yeterlik/yeterlik belgesine,

b) Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesine tabi olmayan iÅletme ve tesisler, imalathane, atölye, iÅyeri, eÄlence yeri ve benzeri iÅletmelerden kaynaklanan çevresel gürültü seviyesinin deÄerlendirilmesine yönelik çevresel gürültü seviyesi deÄerlendirme raporu hazırlayacaklar; Ek-II-3’te izne tabi olmayan tesisler için verilen ölçüm ve hesaplamaya iliÅkin standartlara göre Bakanlıktan alınan ön yeterlik/yeterlik belgesine,

c) Çevresel etki deÄerlendirme sürecinde arka plan gürültü seviyesi ölçümü yapacaklar; Ek-II-2.2’de verilen ölçüm standartlarına göre Bakanlıktan alınan ön yeterlik/yeterlik belgesine,

ç) UlaÅım ve yerleÅim alanları için gürültü haritası hazırlayacaklar; Ek-II-1.1’de gürültü haritası hazırlanması için verilen hesaplamaya yönelik lisanslı yazılım programına,

d) YerleÅim alanı ve ulaÅım kaynakları ve yakınındaki yerler için eylem planı hazırlayacaklar ile yapılarda yalıtım deÄerlendirmesi çalıÅması yapacaklar; Ek-II-4’te verilen standartlara göre Bakanlıktan alınan ön yeterlik/yeterlik belgesine ve hesaplama yöntemlerine veya buna iliÅkin yazılım programına,

e) Ek-II-5’teki çevresel titreÅim seviyesi için deÄerlendirme yöntemlerini kullanacaklar Bakanlıktan alınan ön yeterlik/yeterlik belgesine

sahip olmak zorundadır.

(2) Bakanlık ön yeterlik/yeterlik belgesi verdiÄi kurum/kuruluÅların listesini ve listedeki iptal ve deÄiÅiklik bilgilerini kendi internet sitesinde yayınlar.

Rapor, harita ve eylem planı hazırlayacaklarda aranan esas ve kriterler

MADDE 38 – (1) Rapor, harita ve eylem planı hazırlayacakların;

a) Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan iÅletme ve tesisler için çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesine esas akustik raporu hazırlayacakların 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde getirilen Åartları,

b) Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer almayan iÅletme ve tesisler, imalathane, atölye, iÅyeri, eÄlence yeri ve benzeri için çevresel gürültü seviyesi deÄerlendirme raporu hazırlayacakların 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 37 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde getirilen Åartları,

c) Çevresel Etki DeÄerlendirme YönetmeliÄinin Ek-I listesinde ve Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan iÅletmeler ile ulaÅım kaynakları için çevresel etki deÄerlendirme sürecinde planlanan iÅletmeler için akustik raporu hazırlayacakların 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi ile 37 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde getirilen Åartları,

ç) Bu Yönetmelik çerçevesinde ulaÅım sektörü ve yerleÅim alanları için gürültü haritası hazırlayacakların 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 37 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde getirilen Åartları,

d) Bu Yönetmelik çerçevesinde yerleÅim alanı ve ulaÅım kaynaklarının yakınındaki yerler için eylem planı hazırlayacaklar ile yapılarda yalıtım deÄerlendirmesi çalıÅması yapacakların 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile 37 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde getirilen Åartları,

e) Çevresel titreÅimin deÄerlendirilmesine yönelik ölçüm yapıp, rapor hazırlayacakların 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi ile 37 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde getirilen Åartları

saÄlaması zorunludur.

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Åikâyetlerin DeÄerlendirilmesi, Denetim ve Ä°dari Yaptırımlar

Åikâyetlerin deÄerlendirilmesi veya denetim

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan gürültü kaynakları bazında yaÅanan sorunlar nedeniyle oluÅan Åikâyetlerin deÄerlendirilmesi veya programlı ve programsız yapılacak denetimlerde aÅaÄıdaki esaslara uyulur:

a) Bu Yönetmelikte getirilen esaslar çerçevesinde gerek programlı veya programsız gerekse Åikâyeti deÄerlendirmek amacıyla yapılacak denetimler; belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde Çevre Kanununa istinaden yetki devri yapılan belediyelerce; belediye sınırları ve mücavir alan dıÅında yetki devri yapılan il özel idarelerince; yetki devri yapılmadıÄı takdirde ise Ä°l Çevre ve Orman Müdürlüklerince, gerektiÄinde diÄer mevzuat kapsamında yetkili kılınan kurum ve kuruluÅlar ile iÅbirliÄi ve koordinasyon içinde yapılır.

b) Åikâyetleri deÄerlendirme, denetim ve idari yaptırım konusunda yetki devri yapılmıŠkurum ve kuruluÅlarda; Çevre Denetim Biriminin kurulması, Bakanlıkça esasları belirlenmiÅ uzmanlıÄa sahip en az 2 personelin görevlendirilmesi, bu personellerden en az birinin dört yıllık üniversite mezunu olması ve bu kiÅinin gözetiminde göreve katılım saÄlayacak diÄer personelin iki yıllık yüksek okul veya lise ve dengi okullardan mezun olması ve bu Yönetmelik kapsamında getirilen esas ve standartlara uygun ölçüm ekipmanının bulundurulması zorunludur.

c) Yapılan denetimlerde, bu Yönetmelikte verilen sınır deÄerlerin aÅıldıÄının tespiti halinde, gürültü rahatsızlıÄına ve sınır deÄerlerin saÄlanması için alınacak tedbirin özelliÄine baÄlı olarak, süre verilmesi, kapatılması ve benzeri uygulamalara yönelik esaslar denetim yapan personel veya birimi tarafından belirlenir.

Uygulamaya yönelik açıklayıcı doküman hazırlanması

MADDE 40 – (1) Bu YönetmeliÄin uygulanmasına yönelik olarak; gürültü haritalama, gürültü kontrol tedbirleri, uzmanlıÄa yönelik esaslar, akustik ve çevresel gürültü seviyesi deÄerlendirme raporu, ölçüm metotlarına iliÅkin açıklayıcı dokümanlar ile idari yaptırım konularına açıklık getirecek açıklayıcı dokümanlar gibi her türlü doküman Bakanlıkça hazırlanır ve yayımlanır.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen arka plan gürültü seviyesinin belirlenmesine yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

İdari yaptırımlar

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanununun 20 nci maddesinde öngörülen idari yaptırımlar uygulanır.

 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇeÅitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42 – (1) 7/3/2008 tarihli ve 26809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün DeÄerlendirilmesi ve Yönetimi YönetmeliÄi (2002/49/EC) yürürlükten kaldırılmıÅtır.

Havaalanlarındaki gürültünün izlenmesi

GEÇÄ°CÄ° MADDE 1 – (1) 20 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen gürültü ölçüm/kontrol/izleme sistemi 7/3/2011 tarihine kadar kurulur.

Hava yolu taÅıtları  için tazminat

GEÇÄ°CÄ° MADDE 2 – (1) 20 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen gürültü tazminatı ile ilgili esaslar bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girmesinden itibaren 3 yıl içinde belirlenir.

Açık ve yarı açık eÄlence yerlerinde alınacak tedbirlere yönelik verilen süre

GEÇÄ°CÄ° MADDE 3 – (DeÄiÅik:RG-27/4/2011-27917)

(1) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen çok hassas kullanım alanlarında yer alan mevcut açık ve yarı açık eÄlence yerleri 30/6/2011 tarihine kadar Ä°l Mahalli Çevre Kurulu kararı ile belirlenir. Çok hassas kullanım alanlarında yer alan açık ve yarı açık eÄlence yerleri 31/12/2011 tarihine kadar kapalı hale getirilir.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüÄe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER

Ek-I

 

GÜRÜLTÜ GÖSTERGELERÄ° 

1) Bu Yönetmelikte yapılacak çalıÅmalara baÄlı olarak kullanılacak gürültü göstergeleri aÅaÄıda sıralanmıÅtır.

1.1.               Gürültü Haritalamada Kullanılacak Gürültü Göstergeleri:

 

1.1.1 Gündüz-AkÅam-Gece Seviyesi Lgag: Desibel A (dBA) olarak gündüz-akÅam-gece seviyelerinin aÅaÄıda verilen formülle ifade edilmesidir.

 

Lgag =10log

1

 

12x10

Lgündüz

+ 4 x 10

LakÅam +5

10

+ 8 x 10

Lgece+10

10

10

24

 

 

 

 

Formülde

Lgündüz:TS ISO 1996-2 de tanımlandıÄı gibi A aÄırlıklı uzun dönem ses seviyesinin enerji ortalaması olup, yılın gündüz zaman diliminin tamamına göre  belirlenmiÅtir.

LakÅam:TS ISO 1996-2 de tanımlandıÄı gibi A aÄırlıklı uzun dönem ses seviyesinin enerji ortalaması olup, yılın akÅam zaman diliminin tamamına göre belirlenmiÅtir.

Lgece:TS ISO 1996-2 de tanımlandıÄı gibi A aÄırlıklı uzun dönem ses seviyesinin enerji ortalaması olup, yılın gece zaman diliminin tamamına  göre belirlenmiÅtir.

Formülde: 

Gündüz: 07.00’den 19.00’a kadar olmak üzere 12 saat,

AkÅam: 19.00’dan 23.00 ‘e kadar olmak üzere 4 saat,

Gece: 23.00’den 07.00’ye kadar olmak üzere 8 saattir.

Yıl: Ses yayma ve meteorolojik durumlar açısından ortalama bir yıl olan ilgili yıldır.

Formülde:

a) DeÄerlendirilmekte olan konutun cephesinden yansıyan sesin hesaba katılmadıÄı sesler (bu genel bir kural olarak bir ölçüm halinde 3dB’lik bir düzeltme yapılmasını gerektirir) tesadüfi ses olarak tanımlanır.

Lgag tayin noktasının yüksekliÄi uygulamaya göre deÄiÅir.  

1) Bir bina içinde veya civarında gürültüye maruz kalma ile ilgili olarak Stratejik Gürültü Haritası yapmak amacıyla hesaplamalar yapılması durumunda, gürültüye en fazla maruz kalan cephedeki tayin noktasının zeminden 4.0 ± 0,2 m (3.8 m ile 4.2 m arası) yukarıda olması zorunludur. Bu amaca yönelik olarak gürültü yayan kaynaÄa dönük ve en yakın olan dıŠduvarın gürültüye en fazla maruz kalan cephe olarak kabul edilmesi gereklidir. BaÅka amaçlar için baÅka tercihler yapılması mümkündür.

2) Bir bina içinde veya civarında gürültüye maruz kalma ile ilgili olarak stratejik gürültü ölçümleri uygulamak için yapılacak ölçümlerde daha farklı yüksekliklerin de seçilmesi mümkündür. Ancak seçilecek deÄerlendirme noktasının yüksekliÄi hiçbir zaman zemine 1.5 m mesafenin altında olmamalı ve ölçüm sonuçları üzerinde 4.0 m.lik eÅdeÄer yüksekliÄe göre düzeltme yapılmalıdır.

3) Akustik planlama ve gürültü bölgeleme gibi baÅka amaçlar için baÅka yüksekliklerin seçilmesi mümkündür. Ancak bu yükseklikler hiçbir zaman zeminden 1.5 m yükseklik seviyesinden düÅük olamaz.

ÖrneÄin:

— Tek katlı evlerin bulunduÄu kırsal alanlar,

— Belirli konut alanları üzerindeki gürültü etkisini indirmeye yönelik yerel tedbirleri tasarlamak,

— Sınırlı bir alandaki her bir konutun maruz kaldıÄı gürültü seviyesini gösteren ayrıntılı bir gürültü haritası hazırlamak.

1.1.2 Gece Süresi Gürültü Göstergesinin Tanımı: Gece süresi gürültü göstergesi olan Lgece TS ISO 1996-2 de tanımlandıÄı gibi bir A aÄırlıklı uzun dönem ses seviyesi ortalaması olup, gürültü haritalamada yılın gece sürelerinin tamamına göre belirlenmiÅtir.

Bu tanım kapsamında:

Gece süresi I-1.1.1 de tanımlandıÄı gibi sekiz saattir.

Yıl ise I-1.1.1 de tanımlandıÄı gibi, ses yayma ve meteorolojik durumlar açısından ortalama bir yıl olan ilgili yıldır.

Tesadüfi ses I-1.1.1-(a) da tanımlandıÄı gibi iÅleme alınır.

Tayin noktası Lgag tanımında verildiÄi gibidir.

1.2 Ä°lave Gürültü Göstergeleri 

a) Bazı hallerde Lgag ve Lgece ve uygun bulunulan hallerde Lgündüz, LakÅam ve Leq’e ilave olarak özel gürültü göstergeleri ile bunlarla ilgili dördüncü bölümde yer alan sınır deÄerlerin kullanılması yararlı olabilir. Ä°lave gürültü göstergelerine bazı örnekler aÅaÄıda verilmiÅtir,

b) Ä°ncelenmekte olan gürültü kaynaÄı ilgili zaman süresinin sadece çok kısa bir bölümünde faaliyet gösterir,

(ÖrneÄin, bir yılın gündüz süreleri toplamının veya bir yılın akÅam süreleri toplamının veya bir yılın gece süreleri toplamının % 20’sinden daha az)

c) Bir veya daha fazla süre içindeki gürültü yaratan olay sayısı ortalaması çok düÅüktür, (ÖrneÄin, gürültü yaratan olay sayısının saatte birden daha az olması; gürültü yaratan bir olayın beÅ dakikadan daha kısa bir süre içinde sona eren gürültü olarak tanımlanması mümkündür. Buna örnek olarak geçen bir uçak veya trenin çıkardıÄı gürültü sayılabilir.)

ç) Gürültünün düÅük frekanslı içeriÄinin güçlü olması,

d) Gürültünün zirveye çıkması durumunda gece süresi boyunca koruma için, LAmax veya SEL(sese maruz kalma seviyesi),

e) Yılın belirli bir bölümünde veya hafta sonunda ek koruma,

f) Gündüz süresi boyunca ek koruma,

g) AkÅam süresi boyunca ek koruma,

Ä) Farklı kaynaklardan yayılan gürültülerin kombinasyonu,

h) Açık arazide sakin alanlar,

ı) Bir gürültünün güçlü tonal bileÅenler içermesi,

i) Çok kısa sürede etki yapma özelliÄi olan gürültü.

1.3 Raporlama ve  Denetim Safhasında Kullanılacak Gürültü Göstergeleri:

 Lgündüz:TS 9315 (ISO 1996-1 ) de tanımlandıÄı gibi A aÄırlıklı ses seviyesinin enerji ortalaması olup, gündüz zaman diliminin tamamı veya gündüz zaman dilimi içinde belli bir sürece göre belirlenmiÅtir.

 LakÅam: TS 9315 (ISO 1996-1 ) de tanımlandıÄı gibi A aÄırlıklı ses seviyesinin enerji ortalaması olup, akÅam zaman diliminin tamamı veya akÅam zaman dilimi içinde belli bir sürece göre belirlenmiÅtir.

Lgece: TS 9315 (ISO 1996-1 ) de tanımlandıÄı gibi A aÄırlıklı ses seviyesinin enerji ortalaması olup, gece zaman dilimi içinde belli bir sürece göre belirlenmiÅtir.

Leq TS 9315 (ISO 1996-1 ) : Belli bir süre içinde seviyeleri deÄiÅim gösteren gürültünün enerji açısından eÅdeÄeri olan sabit seviyesi 

 

Göstergelerdeki zaman dilimleri;

Gündüz: 07.00’den 19.00’a kadar olmak üzere 12 saat,

AkÅam: 19.00’dan 23.00 ‘e kadar olmak üzere 4 saat,

Gece: 23.00’den 07.00’ye kadar olmak üzere 8 saattir.

 

 

EK-II 

 

GÜRÜLTÜ GÖSTERGELERÄ° Ä°ÇÄ°N DEÄERLENDÄ°RME YÖNTEMLERÄ° 

 

1. GÜRÜLTÜ HARÄ°TASI HAZIRLAMA Ä°ÇÄ°N DEÄERLENDÄ°RME YÖNTEMLERÄ°: Bu yönetmelikte yer alan ulaÅım kaynakları ile yerleÅim alanı içerisinde yer alan iÅletme, tesis, atölye, imalathane, eÄlence yeri ve benzeri alanların gürültü haritalarında kullanılacak ve Ek-I.1.1’de verilen Lgag ve Lgece gürültü göstergelerinin gerek hesaplama gerekse ölçüm yöntemleri ile belirlenmesi mümkündür. Tahminler için sadece hesaplama yöntemi kullanılır.

1.1  Lgag ve Lgece  Ä°çin Hesaplama Yöntemleri:

1.1.1 Ä°Åletme, tesis, liman, eÄlence yeri, iÅyeri, atölye ve imalathane gürültüsü için:

TS ISO 9613 – 2: Akustik - Sesin DıÅarıda Yayılırken Azalması-Bölüm 2: Genel Hesaplama Yöntemi. Bu yöntem için kaynak bazında emisyon verisi aÅaÄıdaki yöntemlerden birine göre yapılacak ölçümler ile elde edilir:

a) TS ISO 8297: Akustik – Çoklu Gürültü KaynaÄına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç Seviyelerinin DeÄerlendirilmesi Ä°çin Ses Güç Seviyelerinin Tayini – “Mühendislik Methodu”.

b) TS EN ISO 3744: Akustik –Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin Ses Basıncı Kullanılarak Tayini- Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca Esas Olarak Serbest Bir Alan Ä°çinde Uygulanan  Mühendislik Metodu

c) TS EN ISO 3746: Akustik – Ses Basıncı Kullanılarak  Gürültü Kaynaklarının Ses Güç Seviyelerinin Tayini-Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca  Çevreleyici Ölçme  Yüzeyi Kullanılarak Yapılan Gözlem Metodu.

1.1.2 Hava Alanı Gürültüsü Ä°çin : 1997 tarihli ECAC. CEAC Doc 29 Sivil Hava Limanları Etrafındaki Gürültü Konturlarını Hesaplamak Ä°çin Standart Yöntem Hakkındaki Rapor. (farklı uçuÅ yolu modelleme yöntemleri arasından ECAC.CEAC Doc 29 belgesinin 7.5 inci bölümünde deÄinilen segmentasyon tekniÄi kullanılacaktır)

1.1.3  Karayolu TrafiÄi Gürültüsü Ä°çin : Fransız ulusal hesaplama yöntemi olan “NMPB – Routes – 96 (SETRA – CERTU – LCPC –CSTB)” ve Fransız standardı olan “XPS 31- 133”. Emisyonlarla ilgili veri girdileri için bu belgelerde “Guide du bruit des transports terrestres, fasciculeprevision des niveaux sonores CETUR 1980 kılavuzu.

1.1.4 Demiryolu Gürültüsü Ä°çin: Hollanda ulusal hesaplama yöntemi “Reken – Meervoorscrift Railverkeer slawaai” 96 kullanılacaktır.

1.2 Lgag ve Lgece Ä°çin Ölçüm Yöntemleri: Gürültü haritalarında kullanılan Lgag ve Lgece göstergelerinin tahmini hesaplama yöntemleriyle belirlenmesi safhasında gerek belirlenecek noktalarda imisyon deÄerlerinin test edilmesi gerekse kaynak veri temininin mümkün olmadıÄı durumlarda imisyon deÄerlerinin belirlenmesinde aÅaÄıdaki ölçüm yöntemlerinin ve prensibin göz önünde bulundurulması mümkündür.

a) EK I’de açıklanan gösterge tanımlarına uygun olarak ve TS ISO 1996 – 2 ve TS 9315 (ISO 1996 – 1 ) standartlarında belirtilen prensiplere uygun Åekilde ölçümlerin yapılması.

b) Bir yapı cephesi veya bir baÅka yansıtıcı eleman önünde yapılan ölçüm verileri, bu cephe veya elemandan yansımaların yol açtıÄı artıÅtan arındırmak amacıyla düzeltilmesi zorunludur(Bu iÅlem genel bir kural olarak, ölçülen deÄerde 3 dB düzeltme yapılmasını gerektirir).

2. ÇEVRE Ä°ZNÄ° VEYA ÇEVRE Ä°ZÄ°N VE LÄ°SANS BELGESÄ°NE TABÄ° Ä°ÅLETME VE TESÄ°SLER Ä°ÇÄ°N DEÄERLENDÄ°RME YÖNTEMLERÄ°

2.1 Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sinde  Yer Alan ve Çevre Ä°zni veya Çevre Ä°zin ve Lisans Belgesine Tabi  Ä°Åletme ve Tesislerin Gürültüsü Ä°çin:

TS ISO 9613 – 2: Akustik - Sesin DıÅarıda Yayılırken Azalması-Bölüm 2: Genel Hesaplama Yöntemi. Bu yöntem için kaynak bazında emisyon verisi (kaynaÄın özellikleri göz önünde bulundurularak) aÅaÄıdaki yöntemlerden birine göre yapılacak ölçümler ile elde edilir:

a) TS ISO 8297: Akustik – Çoklu Gürültü KaynaÄına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç Seviyelerinin DeÄerlendirilmesi Ä°çin Ses Güç Seviyelerinin Tayini – “Mühendislik Methodu”.

b) TS EN ISO 3744: Akustik –Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin Ses Basıncı Kullanılarak Tayini- Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca Esas Olarak Serbest Bir Alan Ä°çinde Uygulanan Mühendislik Metodu

c) TS EN ISO 3746: Akustik – Ses Basıncı Kullanılarak  Gürültü Kaynaklarının Ses Güç Seviyelerinin Tayini-Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca  Çevreleyici Ölçme  Yüzeyi Kullanılarak Yapılan Gözlem Metodu.

ç) Tesisin konumu ve kapladıÄı alan itibariyle bu maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde  yer alan standartların kullanımının mümkün olmadıÄı durumlarda, çevresel gürültü seviyesinin hesaplanması için gerekli kaynak verilerinin temininde kullanılamama gerekçelerinin de belirtilmesi Åartıyla TS ISO 1996 – 2 ve TS 9315 (ISO 1996 – 1 ) standartlarının  kullanılması   bunların  yetersiz kaldıÄı durumlarda  yerine kullanılacak uluslararası geçerliliÄi olan standardın açıklanarak kullanılması.

2.2 Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sinde  Yer Alan ve ÇED Prosedürüne Tabi Olan Ä°Åletme ve Tesislerin Arka Plan Gürültü Seviyesinin Belirlenmesi Ä°çin:

Çevresel etki deÄerlendirme sürecinde arka plan gürültü seviyesi ölçümü TS ISO 1996 – 2 ve TS 9315 (ISO 1996 – 1 ) standartlarında belirtilen prensiplere uygun Åekilde yapılır.

3. ÇEVRE Ä°ZNÄ° VEYA ÇEVRE Ä°ZÄ°N VE LÄ°SANS BELGESÄ°NE TABÄ°  OLMAYAN Ä°ÅLETME VE TESÄ°SLER Ä°ÇÄ°N DEÄERLENDÄ°RME YÖNTEMLERÄ°:

Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sinde  Yer Almayan Ä°Åletme ve Tesisler, Atölye, Ä°malathane, Ä°Åyeri, EÄlence Yerleri ve Benzeri Yerlerin Gürültüsü Ä°çin :Üretim prosesi, kaynak türleri ve kaynakların alan içerisindeki daÄılımlarının göz önünde bulundurularak bu bölümün 2.1 numaralı maddesinde yer alan deÄerlendirme yöntemleri çerçevesinde çalıÅmaların yapılması. Ayrıca; eÄlence yerleri için hazırlanacak raporlarda; ölçümler  (maksimum çalıÅma koÅullarındaki ses gücü seviyesi dikkate alınarak ve maksimum çalıÅma koÅulları tanımlanarak) 1/3 oktav bantlarda yapılır.

4. GÜRÜLTÜYE HASSAS YAPILAR Ä°ÇÄ°N DEÄERLENDÄ°RME YÖNTEMLERÄ°:

Bu YönetmeliÄin 28 inci Maddesi Tablo-9’da Belirtilen Gürültüye Hassas Yapıların  Ä°nÅaat Ä°zni, Yapı Kullanım Ä°zni Safhasında:

a) Yapılar için getirilen iç ortam gürültü seviyesi sınır deÄerini saÄlayacak Åekilde mekanları çeviren yapı elemanlarında (duvar, döÅeme, tavan, merdiven evi ve diÄer) uygulanacak ses azatlım oranının hesaplanmasında aÅaÄıdaki sıralanan standartlar çerçevesinde deÄerlendirme yapılabilir.

TSEN 12354-1: Binaların AkustiÄi- Binaların Akustik Performansının Elemanların Performansından Hesaplanması – Bölüm 1: Odalararasında Havada Yayılan Sesin Yayılımı

TSEN 12354-2: Binaların AkustiÄi- Binaların Akustik Performansının Elemanların Performansından Hesaplanması – Bölüm 2: Odalararasında Darbe Sesin Yayılımı

TSEN 12354-3: Binaların AkustiÄi- Binaların Akustik Performansının Elemanların Performansından Hesaplanması – Bölüm 3: DıÅarıdaki ses karÅı havada yayılan sesin yalıtımı

TSEN 12354-4: Binaların AkustiÄi- Binaların Akustik Performansının Elemanların Performansından Hesaplanması – Bölüm 4: Ä°çerideki sesin dıÅarıya iletimi

b) Bu maddenin (a) bendi doÄrultusunda belirlenen yalıtımın, uygulanıp uygulanmadıÄı Akustik-Yapılarda ve yapı elemanlarında ses yalıtımının ölçülmesi konulu TSEN veya TS ISO 140 standart serisinden faydalanılabilinir.

c) Çok katlı yapı elemanlarının ses geçiÅ kaybı hesaplamasında ise geçerliliÄi bilimsel olarak kanıtlanmıŠbir yöntem seçilebilir ya da ulusal veya uluslararası akreditasyon belgesine sahip laboratuarlarca yapılmıŠtest sonuçları kullanılabilir.

ç) Hesap ve ölçüm sonuçlarının, 1/3 oktav bantlarda ses geçiÅ kaybı deÄerleri (dB biriminde) ve ISO 717’ye göre Rw deÄerinin verilmesi gerekir.

5. ÇEVRESEL TÄ°TREÅÄ°M SEVÄ°YESÄ° Ä°ÇÄ°N DEÄERLENDÄ°RME YÖNTEMLERÄ°:

Maden ve taÅ ocakları ile benzeri alanlarda patlama nedeniyle oluÅacak çevresel titreÅimler ve inÅaatlarda kazık çakma ve benzeri titreÅim yaratacak operasyonlar ile aÄır inÅaat makinelerinin neden olacaÄı titreÅimler; en yakın çok hassas  (Ek ibare:RG-27/4/2011-27917) ve hassas kullanımların dıÅında zeminde ve üç yönde yapılır. Bunlardan en yüksek olanı alınır. TitreÅimler tepe deÄeri olarak ölçülür.

Konut ve ofis olarak kullanılan binalarda, makine ve teçhizatın (elektrik motoru, pompa, fan ve benzeri) neden olacaÄı titreÅimler ile çok hassas kullanımların yakınında bulunan  demir yolu ve kara yolu ulaÅım araçları ile sanayi tesislerinin çok hassas (Ek ibare:RG-27/4/2011-27917) ve hassas  kullanımlarda yaratacaÄı titreÅimler; titreÅimin en fazla olduÄu odada ve noktada üç yönde yapılır  ve en yüksek deÄer  esas alınır. TitreÅimler rms deÄeri olarak ölçülür.

 

 6.  SEVÄ°YE AYARLAMASI:

 

6.1. YerleÅim alanı gürültü haritasının ve eylem planlarının hazırlanması safhasında Lgündüz ve Lgag için aÅaÄıda yer alan seviye ayarlamaları yapılabilir. Sadece her bir kaynak bazında deÄerlendirme yapılacaksa seviye ayarlamasına gerek yoktur.

a) Endüstri için   :  0

b) Karayolu için  :  0

c) Uçak için         : 3

ç) Demiryolu için:-3 eklenerek seviye ayarlaması yapılır.

 

             6.2. Ölçülen ya da hesaplamayla bulunan gürültü deÄerine, gürültünün türüne ya da belirgin olarak duyulan bir frekansın varlıÄına baÄlı olarak seviye ayarlaması yapılır.

 

                7. Aksi belirtilmedikçe bu YönetmeliÄin 18,19,20,21,22,23 ve 24 üncü maddelerdeki sınır deÄerler ilgili tablolarda 4 kategoride verilen alanlarda yer alan ve gürültü kaynaÄına en yakın konut, hastane, okul, iÅyeri ve/veya diÄer yapıların dıÅında saÄlanması gereken deÄerlerdir.

                8. Bu YönetmeliÄin 4 üncü maddesi (üü) bendinde yer alan sınır deÄer tanımı ile ilgili olarak; kara yolu, demir yolu, hava yolu trafiÄi gürültüleri, sanayi menÅeli gürültüler ve benzeri gibi farklı gürültü türleri, farklı alanlar ve nüfusların farklı gürültü hassasiyetleri için, farklı sınır deÄerler olabilir. Bu sınır deÄerler, gürültü kaynaÄı veya muhitin kullanım maksadı açısından bir deÄiÅiklik olması halinde, mevcut ve yeni durumlar için de farklılık gösterebilir.

 

 

EK-III 

ZARARLI ETKÄ°LERÄ° TAYÄ°N YÖNTEMLERÄ° 

1) Doz-Etki Ä°liÅkisi: Gürültünün topluluklar üzerindeki etkilerini tayin etmek için doz-etki iliÅkileri kullanılmalıdır. Doz–etki iliÅkileri özellikle aÅaÄıda belirtilen öÄeleri içerecektir:

a) Rahatsızlık ile kara yolu, demir yolu, hava yolu trafik gürültüleri ve endüstriyel gürültü için Lgag deÄeri arasındaki iliÅki,

b) Uyku bozulması ile kara yolu, demir yolu, hava yolu trafik gürültüleri ve endüstriyel gürültü için Lgece deÄeri arasındaki iliÅki.

Gerekli olması halinde:

1) Ek IV ün tanımladıÄı gibi gürültüye karÅı özel yalıtımlı konutlar,

2) Ek IV ün tanımladıÄı gibi sakin bir cephesi olan konutlar,

3) Farklı iklimler / farklı kültürler,

4) Topluluk içindeki incinebilir gruplar,

5) Ses tonu yüksek endüstriyel gürültü,

6) Ani etki yapan endüstriyel gürültü ve diÄer özel durumlar için özel doz–etki iliÅkileri kurulması mümkündür.

 

EK-IV

STRATEJÄ°K GÜRÜLTÜ HARÄ°TALAMA Ä°ÇÄ°N ASGARÄ° Ä°HTÄ°YAÇLAR 

1) Stratejik Gürültü Haritası aÅaÄıda belirtilen hususlardan herhangi birine yönelik verilerin sunuÅunu içerecektir:

a) Bir gürültü göstergesi cinsinden mevcut, önceki veya öngörülen bir gürültü durumu,

b) Bir sınır deÄerinin aÅılması,

c) Bir gürültü göstergesinin belirli deÄerlerine maruz kalan belli bir alandaki konut, okul ve hastanelerin tahmini sayısı,

ç) Gürültüye maruz kalan bir alanda ikamet eden tahmini insan sayısı. 

2) Stratejik Gürültü Haritaları kamuoyuna;

a) CoÄrafi paftalar,

b) Çizelgeler halindeki rakamsal veriler,

c) Elektronik form halindeki rakamsal veriler,

Åeklinde sunulabilir.

3) YerleÅim alanlarının Stratejik Gürültü Haritalarında;

a) Kara yolu trafiÄi,

b) Demir yolu trafiÄi,

c) Hava alanları,

ç) Limanlar dahil, endüstri, eÄlence ve rekreasyon, imalathane vb. gibi faaliyetlerin yapıldıÄı alanlardan yayılan gürültüler için ayrı ayrı hazırlanacaktır.

4) Stratejik Gürültü Haritaları aÅaÄıda belirtilen amaçlar için kullanılacaktır:

a) 32 nci maddenin (b) bendi ve Ek-VI ya uygun olarak BakanlıÄa gönderilmesi gereken verilerin tedarik edilmesi,

b) 31 inci maddeye uygun olarak kamuoyu için bir bilgi kaynaÄı,

c) 30 uncu maddeye uygun olarak Eylem Planlarına esas teÅkil etmesi.

Stratejik Gürültü Haritalarının yukarıda sıralanan her bir amaca uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

5) Stratejik Gürültü Haritalarının BakanlıÄa gönderilmesi gereken veriler ile ilgili olarak asgari gereksinimler Ek VI nın 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 ve 2.7 sinde tanımlanmıÅtır.

6) 31 inci maddeye uygun olarak kamuoyuna bilgi vermek ve 30 uncu maddeye uygun olarak Eylem Planları geliÅtirmek için ilave ve daha ayrıntılı bilgilerin verilmesi zorunludur.

ÖrneÄin;

a) Her türlü grafiksel sunumlar,

b) Her türlü sınır deÄerinin aÅılmasını gösteren haritalar,

c) Gelecekte olası çeÅitli durumlar ile mevcut durum karÅılaÅtırmaları içeren fark haritaları,

ç) Uygun olan 4 m’nin haricinde bir yükseklikte hesaplanmıŠolan bir gürültü gösterge deÄerini gösteren haritalar.

7) Yerel veya ulusal uygulamalara yönelik Stratejik Gürültü Haritalarının 4 m. lik bir deÄer tayin yüksekliÄi ve EK-VI da tanımlanan usule uygun olarak 5 dB’ lik Lgag ve Lgece aralıkları ile yapılması zorunludur.

8) YerleÅim alanları için kara yolu trafik gürültüsü, demir yolu trafik gürültüsü ve hava aracı gürültüsü ile endüstriyel gürültüler için ayrı ayrı Stratejik Gürültü Haritalarının  yapılması zorunludur. DiÄer Kaynaklar için haritalar eklenebilir.

 

 

EK-V 

EYLEM PLANLARI Ä°ÇÄ°N ASGARÄ° Ä°HTÄ°YAÇLAR 

1) Bir eylem planının asgari olarak aÅaÄıdaki unsurları içermesi zorunludur; 

a)YerleÅim alanları, ana kara yolları, ana demir yolları ve ana hava limanları ile endüstri, eÄlence ve rekreasyon, imalathane ve benzeri gürültü kaynaklarının yakınındaki alanların  tanımları,

b)Sorumlu yetkili,

c) Yasal öÄeler,

ç) Dördüncü Bölümde yer alan her türlü sınır deÄer,

d) Gürültü haritalama sonuçlarını gösteren bir özet,

e) Gürültüye maruz kalan tahmini insan sayısının ve sorunların tanımı ile iyileÅtirilmesi gereken durumları içeren bir deÄerlendirme,

f) Kamuoyunun görüÅünün alınması uygulamalarıyla ilgili olarak bu YönetmeliÄin 30 uncu maddesine uygun Åekilde düzenlenmiÅ bir kayıt,

g) Halen yürürlükte olan gürültü azaltım tedbirleri ve hazırlık aÅamasındaki her türlü projeler hakkında bilgiler,

Ä) Sakin alanların korunmasına yönelik her türlü tedbir de dahil olmak üzere, yetkili otoritelerin gelecek beÅ yıllık süre içinde uygulamayı planladıÄı faaliyetler,

h) Uzun vadeli stratejiler,

ı) Mali bilgiler (eÄer varsa); bütçeler, maliyet etkinlik deÄerlendirmeleri, maliyet–fayda deÄerlendirmeleri,

i) Uygulamaları ve Eylem Planının sonuçlarını deÄerlendirmek için öngörülen hazırlık ve tedbirler.

 

2) Yetkili otoriteler tarafından kendi yetki alanları kapsamında alınabilecek tedbirler arasında; 

a) Trafik planlaması,

b) Arazi kullanım planlaması,

c) Gürültü kaynaklarında teknik tedbirler,

ç) Daha az gürültü üreten kaynakların seçilmesi,

d) Ses iletiminin azaltımı, (ÖrneÄin gürültü bariyerleri gibi (gürültü bariyeri tasarımının yapılması halinde TSEN 1793-1, TSEN 1793-2 ve TSEN 1793-3 hesaplama standartlarının göz önünde bulundurulması))

e) Düzenleyici veya ekonomik nitelikli tedbir ve teÅvikleri,

vardır.

3) Her Eylem Planının, etkilenen (rahatsız edilen, uykusu bozulan veya baÅka türlü) insan sayısındaki azalma cinsinden ifade edilen tahminleri içermesi gereklidir.

 

 

EK-VI 

BAKANLIÄA GÖNDERÄ°LMESÄ° GEREKEN VERÄ°LER 

AÅaÄıda belirtilen verilerin BakanlıÄa gönderilmesi gereklidir.

1. YerleÅim alanları için; 

1.1 Yer, boyut ve sakin sayısı olarak toplu yerleÅim yerinin kısa ve öz bir tanımı. 

1.2 Yetkili otorite. 

1.3 GeçmiÅte uygulanmıŠve yürütülmekte olan gürültü önleme  programları ile uygun gürültü tedbirleri. 

1.4 Gürültü haritalamada kullanılmıŠolan hesaplama ve ölçüm yöntemleri. 

1.5 Kara yolu, demir yolu ve hava trafiÄi ile endüstriyel tesisler, eÄlence yeri ve benzeri gibi kaynakların bulunduÄu alanda, bu kaynakların her birinden ayrı ayrı yayılan çevresel gürültü seviyesinin  zeminden 4 m yükseklikte dB olarak hesaplanmıŠLgag (55- 59, 60 – 64, 65 – 69, 70 – 74, > 75) deÄer aralıklarının her birine maruz kalan tahmini sakin sayılarının (bu sayıların en yakın yüz rakamına yuvarlanmıŠolması zorunludur. ÖrneÄin: 5200 = 5150 ile 5249 arası; 100 = 50 ile 149 arası; 0 = 50 den daha az) verilmesi zorunludur. Bunun yanında, uygun bulunması ve mümkün olması durumunda, yukarıda belirtilen kategoriler kapsamındaki sakinlerin yaÅamakta olduÄu konut ve meskenlerin ne kadarında;

1.5.1 Önlenmeye çalıÅılan gürültüye karÅı izolasyon bulunduÄu (izolasyon ile kastedilen bir binada çevresel gürültüye karÅı çok daha yüksek izolasyon deÄerlerinin korunması olanaÄı veren havalandırma veya iklim koÅullandırma gibi tesisler ile beraber, bir veya daha fazla çevresel gürültü çeÅidine karÅı özel izolasyon bulunmasıdır.),  

1.5.2 Sakin cephe bulunup bulunmadıÄının belirtilmesi (Bir konutun maruz kaldıÄı ve belirli bir kaynaktan yayılan gürültü için yerden 4 m. yükseklikte ve cephenin 2 m. önündeki Lgag deÄerinin, en yüksek Lgag deÄerinden 20 dB den de daha düÅük olduÄu cephe sakin cephe olarak tanımlanmaktadır.)

1.5.3 Yukarıda belirtilen deÄerlere 4 üncü maddede belirtilen ana kara yolları, ana demir yolları ve ana hava limanlarının ne ölçüde ve nasıl katkıda bulunduklarının da belirtilmiÅ olması zorunludur.

1.6 Kara yolu, demir yolu ve hava trafiÄi ile endüstriyel tesisler, eÄlence yeri ve benzeri gibi kaynakların bulunduÄu alanlarda bu kaynakların her birinden ayrı ayrı yayılan çevresel gürültü seviyesinin, en fazla gürültüye maruz kalan cephede, zeminden 4 m yükseklikte Lgece cinsinden hesaplanmıÅ, 50 – 54, 55 – 59, 60 – 64, 65 – 69, > 70 dB deÄer aralıklarının her birine maruz kalan tahmini sakin sayılarının yüzlü ifadelerle belirtilmesi

Bunun yanında, uygun bulunması ve mümkün olması durumunda, yukarıda belirtilen kategoriler kapsamındaki sakinlerin yaÅamakta olduÄu konut ve meskenlerin ne kadarında;

1.6.1 Önlenmeye çalıÅılan gürültüye karÅı paragraf Ek-VI-1.5 de belirtilen özel izolasyon bulunup bulunmadıÄı,

1.6.2 Ek -VI-1.5’de belirtilen sakin cephe bulunup bulunmadıÄının da belirtilmesi zorunludur.

Yukarıda belirtilen deÄerlere 4 üncü maddede belirtilen ana kara yolları, ana demir yolları ve ana hava limanlarının ne ölçüde ve nasıl katkıda bulunduklarının da belirtilmiÅ olması zorunludur.

1.7 Grafiksel sunumların yapılması durumunda stratejik haritalarda en az 60, 65, 70 ve 75 dB eÅ tesviye konturlarının gösterilmesi zorunludur.

1.8 Ek V de belirtilen bütün önemli öÄeleri kapsayan ve 10 (on)  sayfadan daha az uzunlukta bir Eylem Planı özeti.

2. Ana kara yolları, ana demir yolları ve ana hava limanları hakkında; 

2.1 Yer, boyut ve üzerinde gerçekleÅen trafik verileri olarak kara yolu, demir yolu veya hava limanlarının genel bir tanımı.

2.2 Çevrelerinin özelliklerinin tanımlanması: yerleÅim alanları, köyler, kırsal alanlar olup olmadıkları, arazinin kullanım Åekli hakkında bilgiler veya ana gürültü kaynakları.

2.3 GeçmiÅte uygulanmıŠve yürütülmekte olan gürültü önleme programları ile uygun gürültü tedbirleri.

2.4 Gürültü haritalamada kullanılan hesaplama veya ölçüm yöntemleri.

2.5 YerleÅim alanları dıÅında gürültüye maruz kalan konutlarda yaÅayan ve maruz kaldıÄı gürültü seviyesi, en fazla gürültüye maruz kalan cephede zeminden 4 m Lgag cinsinden hesaplanmıŠ55- 59, 60 – 64, 65 – 69, 70 – 74, > 75 dB deÄer aralıklarının her birine maruz kalan  tahmini sakin sayılarının yüzlü ifadelerle belirtilmesi.

Bunun yanında, uygun bulunması ve mümkün olması durumunda, yukarıda belirtilen kategoriler kapsamındaki sakinlerin yaÅamakta olduÄu konut ve meskenlerin ne kadarında;

2.5.1 Önlenmeye çalıÅılan gürültüye karÅı Ek- VI- 1.5 de belirtilen özel izolasyonun bulunup bulunmadıÄı, 

2.5.2 Ek -VI-1.5’de belirtilen nitelikte bir sakin cephenin bulunup bulunmadıÄının da belirtilmesi zorunludur.

2.6 YerleÅim alanları dıÅında gürültüye maruz kalan konutlarda yaÅayan ve maruz kaldıÄı gürültü seviyesi, en fazla gürültüye maruz kalan cephede zeminden 4 m yükseklikte Lgece cinsinden hesaplanmıŠ50- 54, 55 – 59, 60 – 64, 65 – 69, > 70 dB deÄer aralıklarının her birine uyan tahmini sakin sayılarının yüzlü ifadelerle belirtilmesi,

Bunun yanında, uygun bulunması ve mümkün olması durumunda, yukarıda belirtilen kategoriler kapsamındaki sakinlerin yaÅamakta olduÄu konut ve meskenlerin ne kadarında;

2.6.1 Önlenmeye çalıÅılan gürültüye karÅı Ek -VI-1.5 de belirtilen özel izolasyon bulunduÄu,

2.6.2 Ek -VI-1.5’de belirtilen bir sakin cephe bulunduÄunun da belirtilmesi zorunludur.

2.7 Sırasıyla 55, 65 ve 75 dB’ den daha yüksek Lgag deÄerlerine maruz kalan toplam alan (km2 olarak) ile tahmini toplam konut – mesken sayısı (yüzün katları olarak) ve bu alanlardan her birinde yaÅayan tahmini toplam sakin sayısının (yüzün katları olarak)  belirtilmesi gerekmektedir.  Ayrıca köyler, kasabalar ve yerleÅim alanlarının bu tesviye konturları içinde nerede bulundukları hakkında bilgi vermek amacıyla en az bir veya daha fazla haritada 55 ve 65 dB’ lik tesviye konturlarının gösterilmesi zorunludur.

2.8 Ek- V de belirtilen bütün önemli öÄeleri kapsayan ve 10(on) sayfayı aÅmayan uzunlukta bir Eylem Planı özeti.

 

 

 

EK-VII

 

Tablo-1: Kara Yolu Çevresel Gürültü Sınır DeÄerleri

Alanlar

Planlanan/YenilenmiÅ/OnarılmıŠyollar

Mevcut yollar

Lgündüz

(dBA)

LakÅam

(dBA)

Lgece

(dBA)

Lgündüz

(dBA)

LakÅam

(dBA)

Lgece

(dBA)

Gürültüye hassas kullanımlardan eÄitim, kültür ve saÄlık alanları ile yazlık ve kamp yerlerinin  aÄırlıklı olduÄu alanlar

60

 

 

 

 

 

 

55

50

65

60

55

Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduÄu alanlardan konutların yoÄun olarak bulunduÄu alanlar

 

 

 

63

 

 

 

58

 

 

 

53

 

 

 

68

 

 

 

63

 

 

 

58

Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduÄu alanlardan iÅyerlerinin yoÄun olarak bulunduÄu alanlar

 

 

 

65

 

 

 

60

 

 

 

55

 

 

 

70

 

 

 

65

 

 

 

60

Endüstriyel alanlar

67

62

57

72

67

62

 

 

 

 

Tablo-2: Hafif Raylı Sistemler Ä°çin Çevresel Gürültü Sınır DeÄerleri

Yer altı İstasyonları

Leq (dBA)

Yerüstü Ä°stasyonları

Leq (dBA)

GiÅeler, merdivenler, koridorlar

55

 Platformlar  (platform kenarından 1,8 m)

Duran ve kalkan trenler için

 

70

 

 

Platformlar  (platform kenarından 1,8 m)

Duran ve kalkan trenler için

 

80

Geçen Trenler

75

Geçen Trenler

85

ÇalıÅır durumda bekleyen trenler için

65

ÇalıÅır durumda bekleyen trenler için

65

 

 

 

 

 

 

 

 

Ä°stasyon içinde Havalandırma sistemi

55

Caddelerde havalandırma kanalları (9.0 m’de)

55

Ä°stasyon içinde kapalı hacimlerde bulunan acil havalandırma fanları (22.5 m.’de)

80

 

 

Tablo-3: Hava Alanı Çevresel Gürültü Sınır DeÄerleri

Alanlar

Küçük hava alanları

(yılda elli binin altında iniÅ/ kalkıÅın olduÄu hava alanları)

Büyük hava alanları

(yılda elli bin ve üstü iniÅ/ kalkıÅın olduÄu hava alanları)

Lgündüz

(dBA)

LakÅam

(dBA)

Lgece

(dBA)

Lgündüz

(dBA)

LakÅam

(dBA)

Lgece

(dBA)

Gürültüye hassas kullanımlardan  eÄitim, kültür ve saÄlık alanları ile yazlık ve kamp yerlerinin  aÄırlıklı olduÄu alanlar

 

 

63

 

 

 

 

58

 

 

53

 

 

65

 

 

60

 

 

55

Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduÄu alanlardan konutların yoÄun olarak bulunduÄu alanlar

 

65

 

 

 

 

60

 

55

 

68

 

 

 

 

63

 

 

58

Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduÄu alanlardan iÅyerlerinin yoÄun olarak bulunduÄu alanlar

 

67

 

 

 

62

 

57

 

72

 

 

 

67

 

 

 

 

62

Endüstriyel alanlar

70

65

60

75

70

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo-4  Endüstri tesisleri için çevresel gürültü sınır deÄerleri

Alanlar

 

 

 

Lgündüz

(dBA)

LakÅam

(dBA)

Lgece

(dBA)

Gürültüye hassas kullanımlardan eÄitim, kültür ve saÄlık alanları ile  yazlık ve kamp yerlerinin yoÄunluklu olduÄu alanlar

 

 

60

 

 

55

 

 

50

Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduÄu alanlardan konutların yoÄun olarak bulunduÄu alanlar

 

65

 

60

 

55

Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduÄu alanlardan iÅyerlerinin yoÄun olarak bulunduÄu alanlar

 

68

 

63

 

58

Endüstriyel alanlar

 

70

 

65

 

60

 

 

Tablo–5: Åantiye Alanı Ä°çin Çevresel Gürültü Sınır DeÄerleri

 

Faaliyet türü (yapım, yıkım ve onarım)

Lgündüz (dBA)

Bina  

70 

Yol

75

DiÄer kaynaklar

70

 

 

Tablo –6: Maden ve TaÅ Ocakları ile Benzeri Alanlarda Patlama Nedeniyle OluÅacak TitreÅimlerin En Yakın Çok Hassas (Ek ibare:RG-27/4/2011-27917) ve Hassas  Kullanım Alanının  DıÅında YaratacaÄı Zemin TitreÅimlerinin Ä°zin Verilen En Yüksek DeÄerleri 

TitreÅim Frekansı (Hz)

Ä°zin Verilen En Yüksek TitreÅim Hızı

(Tepe DeÄeri-mm/s)

1

5

4-10

19

30-100

50

(1 Hz- 4 Hz arasında 5 mm/s’den 19 mm/s’ye; 10 Hz- 30 Hz arasında 19 mm/s’den 50 mm/s’ye, logaritmik çizilen grafikte doÄrusal olarak yükselmektedir)

 

Tablo – 7: Ä°nÅaatlarda Kazık Çakma ve Benzeri TitreÅim Yaratan Operasyonların ve Ä°nÅaat Makinelerinin En Yakın Çok Hassas  (Ek ibare:RG-27/4/2011-27917) ve Hassas Kullanım Alanının DıÅında YaratacaÄı Zemin TitreÅimlerinin Ä°zin Verilen En Yüksek DeÄerleri (1 Hz- 80 Hz arasındaki frekans bantlarında )

 

 

Ä°zin Verilen En Yüksek TitreÅim Hızı

(Tepe DeÄeri-mm/s)

Sürekli TitreÅim

Kesikli TitreÅim

YerleÅim Bölgelerinde

5

10

Sanayi ve Ticari Bölgelerde

15

30

 

 

 Tablo-8: Binalarda, Bina Ä°çindeki Makine ve Teçhizatın YaratacaÄı TitreÅimlerin Sınır DeÄerleri 

 

TitreÅim Frekansı (Hz)

 

Ä°zin Verilen En Yüksek TitreÅim Hızı (rms deÄer-mm/s)

Konutlarda

1*

8-100

1.5

0.3

Ofislerde

 

1**

8-100

3.5

0.6

 

* 1Hz-8 Hz arasında, 1.5 mm/s’den 0.3 mm/s’ye logaritmik çizilen grafikte doÄrusal olarak azalmaktadır.

** 1Hz-8 Hz arasında 3.5 mm/s’den 0.6 mm/ s’ye logaritmik çizilen grafikte doÄrusal olarak azalmaktadır.

 

 

 

 

Tablo-9: Ä°ç Ortam Gürültü Seviyesi Sınır DeÄerleri

Kullanım Alanı

 Kapalı Pencere

Leq (dBA)

 

Açık Pencere

Leq (dBA)

 

Kullanım alanlarında herhangi bir faaliyet olmadıÄı durumlardaki deÄerler:

Kültürel Tesis Alanları

Tiyatro salonları

30

40

Sinema salonları

30

40

Konser salonları

25

35

Konferans salonları

30

40

SaÄlık Tesis Alanları

Yataklı tedavi kurum ve kuruluÅları, dispanser, poliklinik, bakım ve huzur evleri ve benzeri.

 

35

 

45

Dinlenme ve tedavi odaları

25

35

EÄitim Tesisleri Alanları

Okullardaki derslikler, özel eÄitim tesisleri, kreÅler, laboratuarlar ve benzeri.

 

35

 

 

45

 

Spor salonu,

55

65

Yemekhane

45

55

KreÅlerdeki yatak odaları

30

40

Turizm YerleÅme Alanları

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon ve benzeri yatak odası

35

45

Konaklama tesislerindeki restoran

35

45

Sit Alanları

Arkeolojik, doÄal, kentsel, tarihi ve benzeri.

55

65

Ticari Yapılar

Büyük ofis

45

55

Toplantı salonları

35

45

Büyük daktilo veya bilgisayar odaları

50

60

Oyun odaları

60

70

Özel büro (uygulamalı)

45

55

Genel büro (hesap, yazı bölmeleri)

50

60

Ä°Å merkezleri, dükkanlar ve benzeri.

60

70

Ticari depolama

60

70

Lokantalar

45

55

Kamu Kurum KuruluÅları

Ofisler

45

55

Laboratuarlar

45

55

Toplantı salonları

35

45

Bilgisayar odaları

50

60

Spor Alanları

Spor salonları ve yüzme havuzları

55

65

Konut Alanları

Yatak odaları

35

45

Oturma odaları

45

551

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN