|
|
|
|
|
|
 

 
 MEVZUAT

» ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  

Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN Ä°ZÄ°N VE LÄ°SANSLAR HAKKINDA YÖNETMELÄ°K

 

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu YönetmeliÄin amacı, Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesisler tarafından 2872 sayılı Çevre Kanununa göre alınması gereken izin ve lisanslara iliÅkin tüm iÅ ve iÅlemler ile bu iÅ ve iÅlemlere iliÅkin yetkili mercilerin, çevre yönetim birimlerinin ve çevre görevlilerinin görev ve sorumlulukları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiÅ çevre danıÅmanlık firmalarının, iÅletmelerin ve iÅletmecilerin yükümlülüklerini belirlemektir.

 (2) (Ek:RG-24/2/2010-27503) EK-1 ve EK-2 listesinde yer alan (*) iÅaretli faaliyet ve tesisler, çevre izninin gürültü kontrol ile ilgili hükümlerinden muaftır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıÅtır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)  Bakanlık: Çevre ve Orman BakanlıÄını,

b) (DeÄiÅik:RG-24/2/2010-27503) Çevre izni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deÅarj, gürültü kontrol, derin deniz deÅarjı ve tehlikeli madde deÅarjı konularından en az birini içeren izni,

c) Çevre izin belgesi: Ä°Åletmeler için, hava, su ve toprak gibi alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca verilecek belgeyi,

ç) Çevre izin ve lisans belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında verilecek çevre izin ve çevre lisanslarını kapsayan tek bir belgeyi,

d) Çevre lisansı: Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüÅümü ve bertaraf edilebilmesine iliÅkin teknik yeterliliÄi,

e) Durum raporu: Ä°Åletmenin izin veya çevre izin ve lisans sürecinde belirlenen Åartlara ilgili mevzuat açısından uyumunu deÄerlendiren raporu,

f) Emisyon: Ä°Åletmelerden, alan ve noktasal kaynaklı katı, sıvı veya gaz haldeki atık maddelerin, titreÅimin, ısının veya gürültünün havaya, suya veya topraÄa doÄrudan veya dolaylı olarak salımını,

g) Geçici faaliyet belgesi: Ä°Åletmecinin çevre izin veya çevre izin ve lisans baÅvurusu yaptıÄında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıÅtıÄını belgelemesi için 8 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenecek süreler için tesise verilen belgeyi,

Ä) Ä°Åletme: Tesis ve faaliyetlerin bütününü,

h) Ä°Åletmeci: Çevre izin veya çevre izin ve lisans prosedürüne tabi olan faaliyeti veya tesisi iÅleten ve mülkiyet hakkı, kiralama veya diÄer yasal yetkilerle kullanma hakkına sahip, hukuki olarak sorumlu, gerçek veya tüzel kiÅiyi,

ı) Tesis: Havaya, suya veya topraÄa emisyon veren her bir üniteyi; makineler, aletler veya diÄer sabit düzenekleri; üzerinde madde depolanan, boÅaltılan, iÅ yapılan mülkleri,

i) YetkilendirilmiÅ çevre danıÅmanlık firması: 21/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Denetimi YönetmeliÄinin BeÅinci Bölümünde düzenlenen, bu Yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans baÅvuru dosyasını ve baÅvuru dosyasında yer alacak bilgi, belge ve raporları hazırlayan ve/veya hazırlatacak ve BakanlıÄa karÅı bunların doÄruluÄundan sorumlu olan, yeterlik belgesi almıŠolan gerçek veya tüzel kiÅileri,

j) Yetkili merci: Ek-1 Listesi için BakanlıÄın merkez teÅkilatını ve Ek-2 Listesi için taÅra teÅkilatını,

ifade eder.

 

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Çevre Ä°znine veya Çevre Ä°zin ve Lisansına Tabi Ä°Åletmeler

ve Yetkili Merciler

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi iÅletmeler

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi iÅletmeler, çevresel etkilerine göre aÅaÄıdaki biçimde sınıflandırılmıÅtır.

a) Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan iÅletmeler (Ek-1 Listesi)

b) Çevreye kirletici etkisi olan iÅletmeler (Ek-2 Listesi)

(2) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan iÅletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur.

Çevre iznini veya çevre izin ve lisansını vermeye yetkili merciler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca verilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı;

a) Ek-1 listesinde belirtilen iÅletmeler için Bakanlık,

b) Ek- 2 listesinde belirtilen iÅletmeler için Ä°l Çevre ve Orman Müdürlükleri,

tarafından verilir.

(2) Bakanlık, Ek-1 listesinde yer alan iÅletmeler için geçici faaliyet belgesi, çevre izni ve çevre izin ve lisansı verme yetkisini Ä°l Çevre ve Orman Müdürlüklerine devredebilir.

(3) (Ek:RG-24/2/2010-27503)  Birden fazla tesisi olan iÅletmelerin çevre izni veya çevre izin ve lisansı iÅlemleri, iÅletme adına ve iÅletmede aynı adreste yer alan entegre tesislerin tümü birlikte deÄerlendirilerek yürütülür ve sonuçlandırılır. Bir iÅletme içinde EK-1 ve EK-2 listesine tabi faaliyet veya tesislerin birlikte bulunması halinde söz konusu müracaat Bakanlık tarafından deÄerlendirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çevre Ä°zni veya Çevre Ä°zin ve Lisansı e-BaÅvurusu,

DeÄerlendirilmesi ve Verilmesi

Çevre izin veya çevre izin ve lisansına e-baÅvuru dosyasının hazırlanması ve sunulması

MADDE 6 – (1) Çevre izin veya çevre izin ve lisansı baÅvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiÅ çevre danıÅmanlık firmaları tarafından yapılır.

(2) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan iÅletmeler için çevre izni veya çevre izin ve lisans baÅvurusu elektronik imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapılır.

(3) Bu YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sinde belirtilen faaliyet ve tesislerin baÅvuru dosyalarında Ek-3’te belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur.

(4) Ä°zin ve lisansa esas teÅkil edecek tüm ölçüm ve analizlerin BakanlıÄa veya Bakanlıkça yetkilendirilmiÅ kurum ve kuruluÅlara yaptırılması gereklidir.

(5) BaÅvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından baÅvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doÄruluÄu, mevzuata uygunluÄu ve doÄacak hukuki sonuçlar konusunda iÅletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla iÅlemlerin gerçekleÅtirilmesi durumunda yetkilendirilmiÅ çevre danıÅmanlık firması müteselsilen sorumludur.

Geçici faaliyet belgesi verilmesi

MADDE 7 – (1) (DeÄiÅik:RG-24/2/2010-27503) EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan iÅletmeler, 6 ncı madde kapsamında geçici faaliyet belgesi için yetkili mercie e-baÅvuru yapar. Elektronik baÅvuru dosyasında EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporların bulunması zorunludur. Geçici faaliyet belgesi e-baÅvuru dosyası yetkili merci tarafından otuz gün içerisinde incelenir.

(2) (Mülga:RG-16/8/2011-28027)

(3) (DeÄiÅik:RG-24/2/2010-27503) Birinci fıkraya göre yapılan baÅvurunun yetkili merci tarafından uygun bulunması durumunda iÅletmeye, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisans baÅvurusunun deÄerlendirilmesi ve belgenin düzenlenmesi

MADDE 8 – (DeÄiÅik:RG-24/2/2010-27503)

(1) EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan iÅletmelerin, geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-baÅvuru sürecini tamamlamaları zorunludur. BaÅvuru sürecinin tamamlanması aÅamasında, EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar sunulur. Bu süre içinde baÅvuru tamamlanmaz ise geçici faaliyet belgesi iptal edilir.

(2) e-baÅvuru sürecinin tamamlanmasından sonra, baÅvuru yetkili merci tarafından seksen gün içerisinde incelenir. Söz konusu e-baÅvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olmaması ve baÅvurunun uygun bulunması halinde yetkili merci tarafından, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenerek iÅletmeciye verilir.

(3) Söz konusu e-baÅvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri iÅletmeciye ve hizmet satın alımı yoluyla iÅlemlerin gerçekleÅtirilmesi durumunda yetkilendirilmiÅ çevre danıÅmanlık firmasına bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin seksen gün içinde tamamlanarak yetkili mercie gönderilmesi zorunludur. Eksikliklerin giderilmesi durumunda yetkili merci tarafından çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenerek iÅletmeciye verilir.

(4) Geçici faaliyet belgesi iptal edilen veya geçici faaliyet belgesinin süresi içerisinde Çevre izni veya Çevre Ä°zin ve Lisansını alamayan iÅletmeler 6 ay süresince tekrar müracaatta bulunamaz. Geçici faaliyet belgesi veya Çevre izin veya Çevre Ä°zin ve Lisansı belgesi olmaksızın faaliyette bulunan iÅletmeler hakkında Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

(5) Geçici faaliyet belgesinin süresi dolan, geçici faaliyet belgesi iptal edilen ve/veya faaliyeti durdurulan iÅletmeler; EK-1 listesinde yer alıyor ise Bakanlık tarafından iÅletmenin bulunduÄu yerdeki Ä°l Çevre ve Orman MüdürlüÄüne, EK-2 listesinde yer alıyor ise Ä°l Çevre ve Orman MüdürlüÄü tarafından BakanlıÄa bildirilir.

(6) Geçici faaliyet belgesi verilmesi, çevre izin ve/veya çevre izin ve lisans baÅvurusunun deÄerlendirilmesi ve belge düzenlenmesi aÅamalarında yetkili merci tarafından iÅletmenin kurumsal elektronik posta adresine yapılan bildirimler iÅletmeye tebliÄ edilmiÅ kabul edilir. Bildirimler iÅletmenin çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da hizmet satın alınması durumunda Bakanlıkça yetkilendirilmiÅ çevre danıÅmanlık firmalarına da gönderilir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi ve ekleri

MADDE 9 – (1) (DeÄiÅik:RG-24/2/2010-27503) Ä°Åletmelere EK-4 ve EK-6’da yer alan çevre izin veya EK-5 ve EK-7’de yer alan çevre izin ve lisans belgelerinden biri ve ekleri düzenlenir.

(2) Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin bir nüshası iÅletmeye verilir. Belgede iÅletmeye verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansının kapsamı ile eklerinin listesi yer alır.

(3) Belge eklerinde iÅletmenin tabi olduÄu çevre mevzuatının adı ve bu kapsamda uyulması gereken standartlar, iÅletmenin ilgili mevzuatta öngörülen çalıÅma Åartları ve diÄer hususlar yer alır. Ekler, yetkili merci tarafından paraflanır.

(4) Belge kapsamında deÄiÅiklik olması halinde önceki belge iptal edilerek yeni belge düzenlenir.

Çevre izin ve/veya lisans belgesinin geçerliliÄi ve yenilenmesi

MADDE 10 – (DeÄiÅik:RG-24/2/2010-27503)

(1) Ä°Åletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, beÅ yıl süre ile geçerlidir.

(2) Ä°Åletmede çevre izin veya çevre izin ve lisans Åartlarında deÄiÅiklik olmaması durumunda, beÅ yıllık süre dolmadan üç ay önce yetkili mercie 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen kurum kuruluÅlar tarafından hazırlanan durum raporu ile belgenin yenilenmesi için baÅvuruda bulunulur. Yetkili merci, baÅvuruyu uygun bulması halinde yeni çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenler.

(3) Çevre izin veya çevre izin ve lisans Åartları deÄiÅikliÄe uÄrayan iÅletmeler, deÄiÅen Åartlarla ilgili bilgi, belge ve raporlarla birlikte yetkili mercie bildirimde bulunurlar.

(4) AÅaÄıdaki durumlarda çevre izin ve/veya lisans alma süreci yeniden baÅlatılır:

a) Ä°Åletmenin faaliyet yerinin deÄiÅmesi,

b) Ä°Åletmenin faaliyet konusunun deÄiÅmesi,

c) Ä°Åletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin deÄiÅmesi,

ç) Ä°Åletmenin toplam üretim kapasitesinin en az 1/3 oranında artması,

d) Ä°Åletmenin yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması.

(5) Ä°Åletmenin toplam üretim kapasite ve/veya yakma/anma ısıl gücü artıÅının 1/3 oranından az olması halleri de dâhil, iÅletmede yapılan ve dördüncü fıkra kapsamı dıÅında kalan diÄer deÄiÅikliklerde ise çevre izin ve/veya lisans alma sürecinin yeniden baÅlatılıp baÅlatılmayacaÄı,  izni veren yetkili merci tarafından ayrıca deÄerlendirilerek karara baÄlanır.

(6) Ä°Åletmenin en az üç yıl süre ile çalıÅmaması durumunda çevre izin ve/veya lisans alma süreci yeniden baÅlatılır.

(7) Üçüncü, dördüncü, beÅinci ve altıncı fıkraları kapsamında çevre izin ve/veya lisans alma süreci yeniden baÅlatılan ve yapılan deÄerlendirilme sonucunda durumu uygun bulunan iÅletmelere yeni çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi verilir.

(8) Ä°Åletmenin sahibinin veya adının deÄiÅmesi halinde, yapılan deÄiÅiklik iÅletmeci tarafından deÄiÅikliÄin gerçekleÅtiÄi tarihten itibaren üç ay içinde yetkili mercie bildirilir. Ä°Åletmede çevre izin veya çevre izin ve lisans Åartlarında deÄiÅiklik yoksa iÅletmenin çevre izin veya çevre izin ve lisansı, önceki geçerlilik süresi deÄiÅmemek kaydıyla yeniden düzenlenir.

(9) Faaliyet sahibinin deÄiÅmesi durumunda yeni faaliyet sahibinden ayrıca devralınan iÅletmenin izin veya çevre izin ve lisans koÅullarına uyacaÄına dair taahhütname istenir.

(10) Aynı adreste bulunan ancak iÅletmecisi/tüzel kiÅiliÄi farklı olan iÅletmeler ayrı ayrı çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almakla yükümlüdürler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetkilendirme ve Çevre DanıÅmanlık Firmalarının Yükümlülükleri

Yetkilendirme ve çevre danıÅmanlık firmalarının nitelikleri

MADDE 11 – (1) Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-baÅvuru dosyasını ve baÅvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayacak çevre danıÅmanlık firmaları Bakanlıktan yeterlik belgesi almak zorundadır.

(2) Yeterlik Belgesinin verilmesi, çevre danıÅmanlık firmalarında aranacak Åartlar, yeterlik Åartlarına uygunluk kontrolü ve belgenin iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanacak bir tebliÄ ile düzenlenir. 

YetkilendirilmiÅ çevre danıÅmanlık firmalarının yükümlülükleri

MADDE 12 – (1) Çevre izin veya çevre izin ve lisans baÅvuru sürecinde hizmet verecek yetkilendirilmiÅ çevre danıÅmanlık firmaları;

a) Hizmet verdiÄi iÅletmenin baÅvuru dosyasını, gerekli olan bilgi, belge ve raporları eksiksiz olarak hazırlamak/hazırlatmak ve baÅvuruyu yapmakla,

b) Hazırlanan bilgi, belge ve raporları eksiksiz bir Åekilde yerinde inceleme yaparak deÄerlendirilmesi ve dosya içeriÄindeki tüm bilgi, belge ve raporların teknik içeriÄinin ilgili mevzuata uygunluÄunu ve doÄruluÄunu saÄlamakla,

c) Ä°htiyaç duyulan tüm bilgi, belge ve raporları öngörülen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak temin etmek ve iletmekle,

ç) Hizmet verdiÄi iÅletme adına, mahalli idareler ve Ä°l Çevre ve Orman MüdürlüÄü ve Bakanlık ile gerekli iÅlemler hakkında yazıÅmalar ve görüÅmeler yapmakla,

d) Yetkili merci tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yerinde incelemeler sırasında tesiste en az bir çevre görevlisini hazır bulundurmakla,

e) Hizmet verdiÄi iÅletmenin çalıÅmaları esnasında öÄrenilen ticari sır niteliÄindeki bilgileri saklı tutmakla,

f) Hizmet alımı sözleÅmesi yapılması ve iptali durumunda, hizmet verdiÄi iÅletmenin durumundaki deÄiÅikliÄi en geç bir ay içerisinde yetkili merciye bildirmekle,

yükümlüdür.

 

BEÅÄ°NCÄ° BÖLÜM

DiÄer Hükümler

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan iÅletmeler

MADDE 13 – (BaÅlıÄı ile deÄiÅik:RG-24/2/2010-27503)

(1) EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan iÅletmelerde de çevre izin veya çevre izin ve lisansı kapsamında yer alan ilgili mevzuatta belirtilen esas ve hükümlere uyulması ve emisyon sınır deÄerlerinin aÅılmaması gerekir. Yetkili merci, EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan ancak ilgili mevzuattaki emisyon sınır deÄerlerini aÅan iÅletmelerden de çevre izni veya çevre izin ve lisansı alınmasını ister.

Faaliyetin sona ermesinin bildirilmesi

MADDE 14 – (1) Çevre Denetimi YönetmeliÄi Ek-I ve Ek-II listelerinde yer alan iÅletmeler veya hizmet satın alımı yoluna gidilmiÅse yetkilendirilmiÅ çevre danıÅmanlık firması iÅletmenin herhangi bir nedenle bir aydan fazla veya sürekli olarak çalıÅmaması halinde otuz gün içerisinde yetkili merciye haber vermekle yükümlüdür.

Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin askıya alınması

MADDE 15 – (1) Ä°Åletmenin çevre izin veya çevre izin ve lisans koÅullarına aykırı iÅ ve iÅlemlerinin tespit edilmesi durumunda yetkili merci tarafından Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanır.

(2) UygunsuzluÄunun düzeltilmesi için; iÅletme tarafından iÅ termin planı ve taahhütname verilmesi halinde, iÅletmeye yetkili merci tarafından en fazla bir yıla kadar süre verilebilir.

(3) Ä°Åletme tarafından iÅ termin planı ve taahhütname verilmemesi,  çevre ve insan saÄlıÄı yönünden tehlike yaratan faaliyetler nedeniyle iÅletmeye süre verilmemesi veya iÅletmeye verilen sürenin bitiminde uygunsuzluÄun giderilmemesi halinde, yetkili merci tarafından çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir ve iÅletmenin faaliyeti, kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz durdurulur.

Çevre izin ve/veya lisans belgesi bedeli

MADDE 16 – (1) Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisansının verilmesi, yenilenmesi ve güncellenmesi için ödenecek bedel ve tarifeler her yıl Bakanlık tarafından belirlenir ve BakanlıÄın internet sayfasında yayınlanır.

(2) Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisansının verilmesi için ödenmesi gereken ücretler, yetkili merciin Döner Sermaye Ä°Åletmesi Müdürlüklerine ödenir.

Mevcut izin ve lisansların geçerliliÄi

GEÇÄ°CÄ° MADDE 1 – (1) Mevcut iÅletmeler, bu Yönetmelik yürürlüÄe girmeden önce ilgili mevzuat kapsamında ayrı ayrı almıŠoldukları izin veya lisanslarından, bu Yönetmelik yürürlüÄe girdikten sonra geçerliliÄi ilk bitecek olanın süre bitiÅ tarihinden en az otuz gün önce bu Yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans baÅvurusunda bulunur.

(2) Çevre izin ve lisansları süresiz olanlar ise, bu YönetmeliÄin yürürlüÄe giriÅ tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde bu Yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans baÅvurusunda bulunur. Ancak bu iÅletmelerden ilk defada ücret alınmaz.

GeçiÅ süreci

GEÇÄ°CÄ° MADDE 2 – (Ek:RG-24/12/2009-27442)

(1) Bu Yönetmelik usul ve esasları çerçevesinde gerçekleÅtirilecek olan iÅ ve iÅlemler, 1/7/2010 tarihine kadar Bakanlıkça belirlenerek BakanlıÄın internet sitesinde ilan edilecek illerde elektronik ortamda, diÄer illerde ise evrak üzerinden yapılır.

 (2) (Ek:RG-25/4/2010-27562) Bu Yönetmelik kapsamında 31/12/2010 tarihine kadar gerçekleÅtirilecek çevre izin veya çevre izin ve lisansı baÅvurularında 6 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan Åartların saÄlanması zorunluluÄu aranmaz, baÅvurular iÅletmeci tarafından da yapılabilir.

Yürürlük tarihinden önce yapılan müracaatlar

GEÇÄ°CÄ° MADDE 3 – (Ek:RG-24/2/2010-27503)

(1) Bu YönetmeliÄin yürürlük tarihinden önce izin ve lisans müracaatında bulunan, ancak müracaatları sonuçlanmamıŠolan iÅletmelerin iÅlemleri, baÅvuruda bulundukları tarihte yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde yürütülür.

 (2) Bu YönetmeliÄin yürürlük tarihinden önce 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava KirliliÄinin Kontrolü YönetmeliÄi hükümleri kapsamında emisyon iznine iliÅkin muafiyetler; bu Yönetmelik kapsamında yapılacak çevre izin veya çevre izin ve lisans baÅvurularında muafiyet ile ilgili belgelerin sunulması kaydıyla geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 17 – (DeÄiÅik:RG-24/12/2009-27442)

(1) Bu Yönetmelik 1/4/2010 tarihinde yürürlüÄe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

  

 

 

 

YönetmeliÄin YayımlandıÄı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/4/2009

27214

Yönetmelikte DeÄiÅiklik Yapan Mevzuatın YayımlandıÄı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1.

24/12/2009

27442

2.

24/2/2010

27503

3.

25/4/2010

27562

4.

16/8/2011

28027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ek:RG-24/2/2010-27503)

EK-1

 

ÇEVREYE KÄ°RLETÄ°CÄ° ETKÄ°SÄ° YÜKSEK OLAN FAALÄ°YET VEYA TESÄ°SLER

 

1.Enerji Endüstrisi

1.1 Termik ve ısı santralleri.  

        1.1.1 Katı  ve  sıvı yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.

        1.1.2 Gaz yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.

1.2  AÅaÄıdaki yakıtları yakan tesisler. *

       1.2.1 Katı (Kömür, kok, kömür briketi, turba, odun, plastik veya kimyasal maddelerle kaplanmamıŠve muameleye tabi tutulmamıŠodun artıkları, petrol koku) ve sıvı (fuel-oil, nafta, motorin, biyodizel ve benzeri) yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler. 

      1.2.2  Gaz yakıt (doÄalgaz, sıvılaÅtırılmıŠpetrol gazı, kokgazı, yüksek fırın gazı, fuel gaz) yakan ve toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.

      1.2.3  Biyokütlenin (Pirina, ayçiçeÄi, pamuk çiÄiti ve benzeri) yakıt olarak kullanıldıÄı toplam yakma ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.

      1.2.4  Yukarıda belirtilen yakıtlar dıÅındaki, yakıt tanımına girmeyen katı ve sıvı yanıcı maddelerle çalıÅan, toplam yakma ısıl gücü 50 MW veya üzerinde olan yakma tesisleri.

1.3  Yakma ısıl gücü 100 MW veya üzeri kombine çevrim, birleÅik ısı güç santralleri, içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri (Mobil santrallerde kullanılan içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri dahil).

1.4 Yakma ısıl gücü 100 MW veya üzerinde olan jeneratör ve iÅ makineleri tahrikinde kullanılan gaz türbinleri (Kapalı çevrim gaz türbinleri, sondaj tesisleri ve acil durumlarda kullanılan jeneratörler hariç).  

1.5 Katran, katran ürünleri, katran suyu veya gazı damıtma ve iÅlenmesiyle ilgili tesisler.*

1.6 Parçalama yoluyla hidrokarbonlardan gaz yakıt elde edilen tesisler.*

1.7 Kömür, odun, turba, koyu katran ve benzeri maddelerin gazlaÅtırma ve sıvılaÅtırma iÅlemlerinin yapıldıÄı tesisler (Odun kömürü üretimi hariç).*

1.8 Kok fırınları.  

1.9 Ham petrol ve doÄal gaz üretim faaliyetleri. 

     1.9.1 500 ton/gün ve üzeri ham petrol üretim faaliyetleri. 

     1.9.2 500.000 m3 /gün ve üzeri kapasiteli doÄalgaz üretim faaliyetleri. 

2. Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi

2.1 Çimento klinkeri ve entegre çimento üretim tesisleri.  

2.2 Yakıt olarak petrol koku kullanan ve  günlük sönmemiÅ kireç üretim kapasitesi 250 ton ve üzeri olan dolomit,  kireçtaÅı veya magnezit  piÅirme tesisleri.  

2.3 Asbest ve asbest içeren ürünleri çıkarma, üretme, iÅleme, dönüÅüm tesisleri.*

2.4 20 ton/gün ve üzerinde eritme kapasitesine sahip, cam elyaf dahil cam üretim tesisleri(HaberleÅme ve medikal alanında kullanılan ürünleri hazır cam çubuk, bilye ve kütükten üreten tesisler, hazır cam çubuk, bilye ve kütükten elyaf çekme yoluyla cam elyaf üreten tesisler hariçtir).

2.5 Üretim kapasitesi 100 ton/gün ve üzerinde olan özellikle seramik veya porselen ürünlerin imalatının yapıldıÄı tesisler.              

3. Metal Endüstrisi

3.1 Sülfür cevheri dahil metal cevherleri kavuran (oksit haline getirmek için hava altında ısıtılması), ergiten ve sinterleyen  (ince taneli maddelerin ısıtma yoluyla bir araya baÄlanması) tesisler.  

3.2 Cevherden demir ve çelik üreten tesisler.  

3.3 Kapasitesi 100 ton/ gün ve üzerindeki, cevherden, konsantreden ya da ikincil hammaddelerden metalürjik, kimyasal veya elektrolitik prosesler ile demir içermeyen ham metal üretim tesisleri. 

3.4 Kapasitesi 500 ton/ gün ve üzerindeki ham demir üretim tesisi(Kupol Ocakları dahil) .

3.5 Kapasitesi 2.000 ton/ gün ve üzerindeki hurda demir çelikten çelik üreten tesisler .

3.6 Kapasitesi 50 ton/gün ve üzerindeki demir dıÅı metal ergitme tesisleri (Vakumlu ergitme tesisleri ve basınçlı döküm veya kokilli döküm makinalarının bir parçası olan ergitme tesisleri hariç).        

3.7 Kapasitesi 20 ton/gün ve üzerindeki demir dıÅı metallerin rafine edildiÄi tesisler (Vakumlu ergitme tesisleri ve basınçlı döküm veya kokilli döküm makinalarının bir parçası olan ergitme tesisleri hariç). *   

3.8 Sıcak Haddeleme Tesisleri .

      3.8.1 Kapasitesi 5.000 ton/gün ve üzerindeki demir veya çeliÄin haddelendiÄi tesisler. 

      3.8.2 Kapasitesi 150 ton/gün ve üzerindeki demir dıÅı metallerin haddelendiÄi tesisler. 

3.9   Üretim kapasitesi 200 ton/gün ve daha büyük olan demir, temper veya çelik dökümhaneleri.  

3.10 Üretim kapasitesi 50 ton/gün ve üzerinde olan demir dıÅı metallerin döküldüÄü dökümhaneler.

AÅaÄıdakiler hariçtir:

-Sanatla ilgili parçaların döküldüÄü dökümhaneler.

-Metallerin hareketli potalarda ergitildiÄi dökümhaneler.

-Madde 3.6 ve Madde 3.7’de belirtilen düÅük ergime sıcaklıklı döküm alaÅımlarından çekme takımlarının üretildiÄi dökümhaneler.

3.11 5.000 adet/gün ve üzerindeki kurÅunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri üreten tesisler.*

3.12 Ä°Åleme tanklarının hacminin 30 m³ ve  üzerinde olduÄu, elektrolitik veya kimyasal bir proses kullanılarak metal ve plastik maddelerin yüzey iÅlemesinin yapıldıÄı tesisler.* 

4. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi 

4.1 Entegre kimya tesisleri, örneÄin, çeÅitli ünitelerin bitiÅik ve fonksiyonel olarak birbirine baÄlı olduÄu, kimyasal dönüÅtürme proseslerini kullanarak endüstriyel ölçekte üretim yapan tesisler.  

     4.1.1 Üretim kapasitesi toplam 200 ton/gün ve daha fazla olan asitler( kromik asit, hidroflorik asit, fosforik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, sülfürik asit, oleum ve kükürtlü asitler vb), bazlar (amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit vb) veya tuzlar (amonyum klorür, sodyum klorit, potasyum klorit, potasyum karbonat, sodyum karbonat, perborat, gümüÅ nitrat, baryum sülfat vb) gibi inorganik kimyasal maddelerin üretildiÄi tesisler.* 

     4.1.2 Amonyak, klor ya da hidrojen klorür, flor ya da hidrojen florür, karbon oksitler, kükürt ve bileÅikleri, azot oksitler, hidrojen, kükürt di oksit, karbonil klorür gibi inorganik gazlarin üretildiÄi tesisler. * 

     4.1.3 Hammadde aÅamasından baÅlamak suretiyle fosfor, azot ya da potasyum bazlı gübre üretimi (basit bileÅik gübreler).

     4.1.4 Kapasitesi 100 ton/gün  ve daha büyük olan basit hidrokarbon (lineer veya döngüsel, doymuÅ veya doymamıÅ, alifatik veya aromatik) üreten tesisler.

     4.1.5 Kapasitesi 100 ton/gün  ve daha büyük olan toz deterjan üreten tesisler. *

     4.1.6 Üretim kapasitesi 100 ton/gün ve daha fazla olan organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) üretildiÄi tesisler.

4.2  Toplam 100 ton/gün veya daha fazla organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) hammadde olarak kullanıldıÄı tesisler.

4.3  Petrol ve petrol ürünlerinin destilasyon ve rafinasyon iÅlemlerinin gerçekleÅtirildiÄi  tesisler.

5.Yüzey Kaplama Endüstrisi

5.1 Maddelerin, profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin cilalandıÄı, kurutulduÄu tesisler (cilaların organik çözücü madde ihtiva ettiÄi ve cila kullanım kapasitesinin 250 kg/saat ve üzerinde olduÄu tesisler).*

5.2 Profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin döner baskı makinaları ile basıldıÄı ve kurutulduÄu tesisler.*

     5.2.1 Boya ve Cila maddeleri: Organik çözücü olarak yalnız etanol ihtiva eden ve bundan 500 kg/saat ve üzerinde kullanan tesisler. 

     5.2.2 Boya ve Cila maddeleri: DiÄer organik çözücüleri 250 kg/saat ve üzerinde kullanan tesisler. 

5.3  200 adet/ay  ve üzerinde motorlu aracın boyandıÄı ve verniklendiÄi tesisler. *

5.4  2.000 adet/ay ve üzerinde beyaz eÅya boyamasının yapıldıÄı tesisler.*

5.5. AhÅap veya metal yüzeylerin 250 kg/saat ve  üzerinde organik çözücü kullanılarak boyandıÄı tesisler.* 

6. AÄaç ve KaÄıt Endüstrisi 

6.1 Keresteden ya da diÄer lifli malzemelerden selüloz ve/veya kaÄıt hamuru üretim tesisleri.  

6.2 ÜrettiÄi selülozdan her çeÅit karton, kaÄıt veya mukavva üretimi yapan tesisler.

7. Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık 

7.1 Åeker Fabrikaları.*

7.2 30 m3/gün ve üstü atıksu oluÅturan zeytin iÅletmeleri.* 

8. Atık Yönetimi

8.1 Atık ara depolama, geri kazanım ve bertaraf tesisleri (Bu maddeye Çevre izninde gürültü konusunda getirilen muafiyet atik pil ve akümülatör  ve ömrünü tamalamiÅ lastik geri kazanım tesisleri için geçerli deÄildir). *

8.2 Hurdaların veya ömrünü tamamlamıŠaraçların depolama alanları ve/veya iÅleme tesisleri (Hurda parçalama tesisleri dahil).*

8.3 Gemilerin ürettiÄi atıklar ile yük artıklarının toplandıÄı atık kabul tesisleri.

9. Maddelerin Depolanması, Doldurma ve BoÅaltılması     

9.1 Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı gazlar için depolama ve dolum tesisleri.*

9.1.1 SıvılaÅtırılmıŠpetrol gazları için toplam depolama tank kapasitesi 2.000 m3 veya daha fazla olan tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).

  9.1.2 DoÄal gaz/LNG (sıvılaÅtırılmıŠdoÄalgaz) ve benzeri gazlar  için toplam depolama tank kapasitesi 10.000 m3 ve daha fazla olan tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).

  9.1.3 Dolum kapasitesi 200 ton/gün ve daha büyük olan sıvılaÅtırılmıŠpetrol gazlarından tüp dolum iÅlemlerinin gerçeklestirildiÄi tesisler.

9.2 Ham petrol, petrol ürünleri ve petrokimyasal ve kimyasal ürünler için depolama tesisleri.*

9.2.1 Ham petrol için toplam depolama tank kapasitesi 40.000 ton ve daha fazla olan tesisler.

9.2.2 Benzin, nafta, motorin, fuel-oil ve benzeri akaryakıtlar  için toplam depolama tank kapasitesi 30.000 ton ve daha fazla olan tesisleri (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).

  9.2.3 Organik kimyasal çözücü maddeler için (alkoller, aldehitler, aromatikler, aminler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar, eterler ve benzeri) toplam depolama tank kapasitesi 2.000 ton ve daha fazla olan tesisler.

9.3 Metanol için toplam depolama tank kapasitesi 30.000 ton ve daha fazla olan tesisler.* 

9.4 Akrilonitril için toplam depolama tank kapasitesi 2.000 ton ve daha fazla olan tesisler.* 

10. DiÄer Tesisler

10.1 Sondajlar(TopraÄın stabilitesinin araÅtırılması için yapılan sondajlar ve gözlem kuyuları hariçtir).*

10.1.1 Jeotermal sondaj.

10.1.2 Su saÄlama için sondaj.

10.2 Limanlar (Karasularımızda tarifeli seferler yapan gemilerin yolcu almak için yanaÅtıÄı limanlar, balıkçı barınakları ve yat yanaÅma kapasitesi elli yatın altında olan marinalar-yat limanları hariç). 

10.3 26/11/2005 tarihli ve 26005 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden OlduÄu KirliliÄin Kontrolü YönetmeliÄi (76/464/AB)  Ek-1’inde yer alan maddeleri üreten, kullanan, depolayan diÄer tesisler.* 

10.4 Nüfusu 100.000 kiÅi ve üzeri olan kentsel ve/veya evsel nitelikli atık su arıtma tesisleri.* 

 


(Ek:RG-24/2/2010-27503)

EK-2

 

ÇEVREYE KÄ°RLETÄ°CÄ° ETKÄ°SÄ° OLAN FAALÄ°YET VEYA TESÄ°SLER

 

1.Enerji Endüstrisi

1.1 Termik ve ısı santralleri. 

        1.1.1 Katı  ve  sıvı yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  olan tesisler.

        1.1.2 Gaz yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 2 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  olan tesisler.

1.2  AÅaÄıdaki yakıtları yakan tesisler.*

       1.2.1 Katı (Kömür, kok, kömür briketi, turba, odun, plastik veya kimyasal maddelerle kaplanmamıŠve muameleye tabi tutulmamıŠodun artıkları, petrol koku) ve sıvı (fuel-oil, nafta, motorin, biyodizel ve benzeri) yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  olan tesisler. 

      1.2.2  Gaz yakıt (doÄalgaz, sıvılaÅtırılmıŠpetrol gazı, kokgazı, yüksek fırın gazı, fuel gaz) yakan ve toplam  yakma sistemi ısıl gücü 2 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  olan tesisler.

      1.2.3  Biyokütlenin (Pirina, ayçiçeÄi, pamuk çiÄiti vb) yakıt olarak kullanıldıÄı toplam yakma ısıl gücü 500 kW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  olan tesisler.

      1.2.4  Yukarıda belirtilen yakıtlar dıÅındaki, yakıt tanımına girmeyen katı ve sıvı yanıcı maddelerle çalıÅan, toplam yakma ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 50 MW’tan küçük  olan tesisler.

1.3  Yakma ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  kombine çevrim, birleÅik ısı güç santralleri, içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri. (Mobil santrallerde kullanılan içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri dahil).

1.4 Yakma ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  olan jeneratör ve iÅ makinaları tahrikinde kullanılan gaz türbinleri. Kapalı çevrim gaz türbinleri, sondaj tesisleri ve acil durumlarda kullanılan jeneratörler hariç.  

1.5  Kapasitesi 1 ton/saat veya daha büyük olan kömür öÄütme ve kurutma tesisleri.

1.6  10 ton/gün ve üzeri kapasitede linyit veya taÅ kömürü briketleme tesisleri.

1.7 Katı yakıtlardan jeneratör ve su gazı üretim tesisleri.*

1.8 Ham petrol ve doÄal gaz üretim faaliyetleri. 

      1.8.1  50 ton/gün ve üzeri, 500 ton/günden küçük  kapasiteli ham petrol üretim faaliyetleri. 

      1.8.2  5.000 m3 /gün ve üzeri, 500.000 m3 /günden küçük  kapasiteli doÄalgaz üretim faaliyetleri. 

2. Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi

2.1 Klinkerden çimento üreten ve /veya paketleyen tesisler.             

2.2 Yakıt olarak petrol koku kullanan  ve günlük sönmemiÅ kireç üretim kapasitesi 250 ton’dan az olan  dolomit, kireçtaÅı veya magnezit piÅirme tesisleri . 

2.3 Petrol koku dıÅındaki yakıtlar ve/veya atıkların ek yakıt olarak kullanıldıÄı boksit, dolomit, alçı, kireçtaÅı, kiselgur, magnezit, kuvars veya Åamot piÅirme tesisleri.

2.4 Kireç öÄütme, söndürme veya paketleme tesisleri. 

2.5 Alçı,  kiselgur, magnezit, mineral boya, midye kabuÄu, talk, kil, tras veya kromit öÄütme tesisleri.

2.6 Perlit, Åist veya kil patlatma tesisleri.

2.7 20 ton/gün’ün altında eritme kapasitesine sahip, cam elyaf dahil cam üretim tesisleri. (HaberleÅme ve medikal alanda kullanılan ürünleri hazır cam çubuk, bilye ve kütükten üreten tesisler, hazır cam çubuk, bilye ve kütükten elyaf çekme yoluyla cam elyaf üreten tesisler hariçtir).

2.8 Cam ve cam ürünlerini asitlerle parlatan veya matlaÅtıran tesisler.*

2.9 Üretim kapasitesi 100 ton/gün’ün altında olan özellikle seramik veya porselen ürünlerin imalatının yapıldıÄı tesisler. 

2.10 Üretim kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan özellikle ateÅ tuÄlası, çatı kiremitleri, tuÄla, yassı kiremit ürünlerin imalatının yapıldıÄı tesisler.  

2.11 Ergitme kapasitesi 10 ton/gün ve üzeri olan mineral elyaf dahil mineral madde ergitme tesisleri.

2.12 Yapay mineral elyafın üretildiÄi tesisler. 

2.13 Gazlı beton blokları ve buhar basıncı altında kum-kireç briketi veya elyaflı çimento levhaların üretildiÄi tesisler.

2.14 Üretim kapasitesi 10 m3/saat veya üzerinde olan, çimento kullanarak beton, harç veya yol malzemesi üreten tesisler; malzemelerin sadece kuru oldukları zaman karıÅtırıldıkları yerler dahil. (Kuruldukları yerde bir yıldan az kalacak tesisler hariçtir).

2.15 Üretim kapasitesi 5 ton/saat ve üzerinde olan, çimento veya diÄer baÄlayıcı maddeler kullanarak, sıkıÅtırma darbe, sarsma ve titreÅim yoluyla ÅekillendirilmiÅ malzeme üreten tesisler.

2.16 Kuruldukları yerde bir yıldan fazla kalacak olan yol malzemesi hazırlayan asfalt plent tesisleriyle

( katran eritme ve püskürtme tesisleri dahil) mineral malzemeli bitüm veya katran karıÅımlarını eriten ve üreten tesisler.* 

2.17 Patlayıcı veya alev püskürtücü kullanılan taÅ ocakları.

2.18 Üretim kapasitesi 200 ton/gün ve üzeri olan ve 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun I.Grup b, II.Grup (kireçtaÅı dahil), IV.Grup, V.Grup’larında yer alan madenlerin çıkartıldıÄı ocaklar. 

2.19 Üretim kapasitesi 200 ton/gün ve üzeri olan ve Maden Kanununun I.Grup b, II.Grup (kireçtaÅı dahil), IV.Grup, V.Grup’larında yer alan madenlerin ve cüruf ve molozların kırılması, öÄütülmesi, elenmesi için kurulan tesisler.

2.20 Kapasitesi 20.000 m3/yıl ve üzerinde olan mermer üretim veya iÅleme tesisleri.

2.21 Kömür ve/veya cevher hazırlama ve/veya zenginleÅtirme tesisleri. 

2.22 Metalik ve/veya metalik olmayan yeraltı madenciliÄi.* 

2.23 Akarsudan ve denizden mineral çıkarılması.* 

2.24 Tuz iÅletmeleri.* 

3. Metal Endüstrisi

3.1 Kapasitesi 15 ton/ gün ve daha büyük, 100 ton/gün’den küçük cevherden, konsantreden ya da ikincil hammaddelerden metalürjik, kimyasal veya elektrolitik prosesler ile demir içermeyen ham metal üretim tesisleri. 

3.2 Kapasitesi 50 ton/gün ve daha büyük, 500 ton/gün’den küçük ham demir üretim tesisi (Kupol Ocakları dahil). 

3.3  Kapasitesi 2.000 ton/günden az olan hurda demir çelikten çelik üreten tesisler. 

3.4 5 ton ve üzeri Åarj kapasiteli demir veya çelik ergitme ünitesine sahip  tesisler.                                                             

3.5 Kapasitesi 100 kg/gün ve daha büyük, 50 ton/gün’den küçük demir dıÅı metal ergitme tesisleri (Vakumlu ergitme tesisleri ve basınçlı döküm veya kokilli döküm makinalarının bir parçası olan ergitme tesisleri hariç).     

3.6 Kapasitesi 100 kg/gün ve daha büyük, 20 ton/gün’den küçük demir dıÅı metallerin rafine edildiÄi tesisler. (Vakumlu ergitme tesisleri ve basınçlı döküm veya kokilli döküm makinalarının bir parçası olan ergitme tesisleri hariç). *   

3.7 Özellikle ingotların, kütüklerin, çubukların, sacların ve benzeri olmak üzere, alevle kabuk soymanın gerçekleÅtirildiÄi çelik yüzeyleri iÅleme tesisleri.   

3.8 Sıcak Haddeleme Tesisleri.

      3.8.1 Kapasitesi, 5 ton/gün ve daha büyük, 5000 ton/gün’den küçük olan  demir veya çeliÄin haddelendiÄi tesisler.

      3.8.2 Kapasitesi, 5 ton/gün ve daha büyük, 150 ton/gün’den küçük olan  demir dıÅı metallerin haddelendiÄi tesisler. 

      3.8.3  Haddeleme iÅlemi yapılmayan ve anma ısıl gücü 1 MW ve daha büyük olan metallerin ısıl iÅleme tabi tutulduÄu fırınlar (tav fırınları ve benzeri). 

3.9 SoÄuk Haddeleme Tesisleri .

       3.9.1 Kapasitesi 10 ton/gün ve daha büyük olan demir veya çeliÄin haddelendiÄi tesisler.

       3.9.2 Kapasitesi 5 ton/gün ve daha büyük olan demir dıÅı metallerin haddelendiÄi tesisler. 

3.10 Üretim kapasitesi 200 ton/gün’ün altında olan demir, temper veya çelik dökümhaneleri. 

3.11 Üretim kapasitesi 1 ton/gün ve daha büyük 50 ton/gün’den küçük olan demir dıÅı metallerin döküldüÄü dökümhaneler ile toplam tutma kuvveti 2 mega-Newton ve üzerinde olan bir veya daha fazla basınçlı dökme makinelerinden oluÅan tesisler.

AÅaÄıdakiler hariçtir:

-Sanatla ilgili parçaların döküldüÄü dökümhaneler.

-Metallerin hareketli potalarda ergitildiÄi dökümhaneler.

-Madde 3.5 ve Madde 3.6’da belirtilen düÅük ergime sıcaklıklı döküm alaÅımlarından çekme takımlarının üretildiÄi dökümhaneler.

3.12  5.000 adet/gün’den  az kurÅunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri üreten tesisler.* 

3.13  Ä°Åleme tanklarının hacminin 30 m³’den az olduÄu, elektrolitik veya kimyasal bir proses kullanılarak metal ve plastik maddelerin yüzey iÅlemesinin yapıldıÄı tesisler.* 

3.14  Batarya ve pil vb üreten tesisler.* 

3.15 Kaplama kapasitesi 1 ton/saat ve üzerinde olan ergitme banyolu veya alev püskürtme ile metal yüzeylerinin kurÅun, kalay veya çinko gibi koruyucu tabakaları ile kaplandıÄı tesisler.(Sendzimir metodu ile çalıÅan sürekli çinko kaplama tesisleri hariçtir).* 

3.16  Metallerin asit veya baz ile iÅlem gördüÄü tesisler.* 

3.17  Her tokmaÄı 50 kJ veya  üzerinde enerji ile çalıÅan ve  ısıl gücü 2 MW ve daha fazla olan tokmaklı (Åahmerdanlı)  tesislerde sıcak metallerin ÅekillendirildiÄi tesisler. (Metal levhaların soÄuk olarak preslendiÄi tesisler hariç).

3.18  10 ton ve daha fazla bulon, çivi, perçin, somun ve benzeri makine parçalarıyla, bilye, iÄne ve benzeri standart metal parçaların birlikte otomatlarda basınçla biçimlendirildiÄi tesisler.

3.19  Her seferinde 10 kg veya üzerinde patlayıcı madde kullanılarak detonasyonla biçimlendirme veya metal kaplama iÅlemlerinin yapıldıÄı tesisler.

3.20    AÅaÄıdaki makinelerin üretildiÄi veya tamirinin yapıldıÄı tesisler.*

       3.20.1  Kazanlar.

3.20.2 Günde en az bir adet ve toplam hacmi 30 m3 ve üzerinde olan metal saçtan yapılmıŠ depo, tank ve benzeri  üreten tesisler.

3.20.3  Günde en az bir adet ve taban alanı 7 m2 veya üzerinde olan konteyner üreten tesisler.

3.21 SoÄuk ve/veya sıcak biçimlendirme metoduyla üretilen çelik dikiÅsiz veya kaynaklı boru üreten tesisler.* 

3.22 20 m ve daha uzun boylarda metal gemi iskeleti veya gemi bölümleri imal edilen tesisler.*

3.23 Püskürtmeli maddelerle demir-çelik yapı konstrüksiyonları, çelik konstrüksiyonlar ve sac parçaları yüzeylerinin muamele edildiÄi ve taÅlama veya zımparalama tesisleri (Kapalı devre çalıÅan püskürtme maddesinin devrede kaldıÄı tesisler hariçtir).* 

3.24 Metal tozları veya pastaları üreten tesisler.*                    

3.25 Motorlu taÅıt üretimi ve montajı ve motorlu taÅıtların motorlarının üretimi.*

3.26 Gemi, yat inÅa ve bakım onarım tersaneleri.*

3.27 Uçak yapım ve bakım tesisleri.*

3.28 Demiryolu ekipmanı üretimi.*

3.29 Patlayıcılar ile baskı yapılması.*

3.30 Metallerin sırlama, emaye ve/veya mineleme iÅleminin yapıldıÄı tesisler.*

3.31 Demir dıÅı metal oksit (alüminyum oksit ve çinko oksit gibi) üretim tesisleri.*

3.32 Seri makine imalatı, elektrik makineleri ve yedek parça üretimi.*

4. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi

4.1 Entegre kimya tesisleri, örneÄin, çeÅitli ünitelerin bitiÅik ve fonksiyonel olarak birbirine baÄlı olduÄu, kimyasal dönüÅtürme proseslerini kullanarak endüstriyel ölçekte üretim yapan tesisler.*

    4.1.1 Üretim kapasitesi 200 ton/gün’den az olan asitler( kromik asit, hidroflorik asit, fosforik asit, nitrik asit, hidroklorik asit,  sülfürik asit, oleum ve kükürtlü asitler vb), bazlar (amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit vb) veya tuzlar (amonyum klorür, sodyum klorit, potasyum klorit, potasyum karbonat, sodyum karbonat, perborat, gümüÅ nitrat, baryum sülfat vb) gibi inorganik kimyasal maddelerin üretildiÄi tesisler. 

    4.1.2 Islak metot veya elektrik enerjisi kullanılarak metaller veya metal dıÅı maddelerin üretildiÄi tesisler. 

    4.1.3 Korindon, ametaller, metal oksitler ya da kalsiyum karpit, bor ve bileÅikleri, zırnık, dispeng oksit, silisyum, silisyum karpit gibi diÄer inorganik maddelerin  üretildiÄi tesisler.

    4.1.4 Halojenler veya halojen ürünleri üreten tesisler (organik halojenli bileÅikleri üreten tesisler hariç).

    4.1.5 Basınç altında çözülen asetilenin üretildiÄi tesisler.

    4.1.6 Üretim kapasitesi toplam 2 ton/gün ve daha fazla 100 ton/gün’den az olan organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) üretildiÄi tesisler. 

    4.1.7 2 ton/gün ve daha fazla 100 ton/gün’den az basit hidrokarbon (lineer veya döngüsel, doymuÅ veya doymamıÅ, alifatik veya aromatik) üreten tesisler. 

    4.1.8 Organometalik bileÅiklerin üretildiÄi tesisler.

    4.1.9 Temel plastik maddelerin (polimerler, sentetik elyaflar ve seluloz bazlı elyaflar) üretildiÄi tesisler.

    4.1.10 Sentetik kauçuk üreten tesisler.

    4.1.11 Yüzey aktif maddelerin üretildiÄi tesisler.

    4.1.12 Selüloz nitrat üretim tesisleri. 

    4.1.13 Sentetik reçine üreten tesisler.

    4.1.14 Kauçuk, kükürt veya karbon kullanılarak  vulkanize lastik üreten tesisler.( Saatte 50 kg’dan az kauçuk iÅlenen tesisler veya yalnız vulkanize kauçuk kullanılan tesisler hariçtir).

    4.1.15 Hammadde olarak 3 ton/gün ve üzeri lastik kullanan veya lastik  rejenere eden tesisler.

    4.1.16 Katran boyaları veya katran boyası ara ürünlerinin üretildiÄi tesisler.

    4.1.17 Kapasitesi 1 ton ve daha büyük, 100 ton’dan küçük toz deterjan veya 1 ton ve daha büyük sıvı jel ve benzeri deterjan üreten tesisler.

    4.1.18 Kapasitesi 2 ton/gün  ve daha büyük olan sabun üreten tesisler.

4.2 Toplam 2 ton/gün ve daha fazla 100 ton/gün’den az organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri)  hammadde olarak kullanıldıÄı tesisler.* 

4.3 Bitki koruma ürünlerinin ve biyositlerin üretimi ve bitki koruma ürünleri ile bunlarda kullanılan etkin maddelerin öÄütüldüÄü, mekanik olarak, karıÅtırıldıÄı, paketlendiÄi ve boÅaltıldıÄı ve yeniden paketlendiÄi tesisler.* 

4.4 Kimyasal ya da biyolojik prosesler kullanılarak temel farmasötik ürünlerin üretimi (alkaloid tesisler dahildir).* 

4.5 YaÄlayıcı maddeler, gres metal yaÄları benzeri yaÄlama sıvılarının üretildiÄi tesisler.* 

4.6 Kurum  ve karbon siyahı üreten tesisler.*

4.7 Karbon üreten tesisler veya yakma yolu ile elektrotlar, elektrik kullanıcıları veya aygıt parçaları v.b. için elektro grafit üreten tesisler.*

4.8 Kapasitesi 25 kg/saat veya üzerindeki doÄal ve/veya  sentetik reçinelerin ergitildiÄi tesisler.* 

4.9 Üretim kapasitesi 1 ton/gün ve üzerinde olan boya, pigment, vernik, cila, elastomer ve peroksit üretim tesisleri (EK-1’de bulunmayan faaliyetler).*

4.10 Elastomer bazlı ürünlerin üretimi ve muamelesi.* 

4.11 Selüloit üretim tesisleri.*                             

4.12 Azot içeriÄi %12,6’ya kadar olan nitroselüloz kullanılarak vernik ve baskı boyası için katkı maddesi üreten tesisler.*

4.13 Sülfat terebentin yaÄı veya tall-yaÄının temizlenmesi ve iÅlenmesi için kullanılan tesisler.* 

4.14 Yapıları koruma, temizleme, ahÅap koruma veya yapıÅtırma maddelerinin üretildiÄi üretim kapasitesi 1 ton/gün veya daha fazla olan tesisler (Sadece suyun çözüm maddesi olarak kullandıÄı ve 4.1’de verilen tesisler hariç).*

4.15 Halojenli aromatik hidrokarbonlar kullanılarak ahÅap koruma maddeleri üreten tesisler (4.1.’de verilen tesisler hariç).*

4.16 Terbiye iÅlemlerinden kasar (haÅıl, sökme, aÄartma, merserizasyon, kostikleme ve benzeri) ve boyama birimlerini birlikte içeren iplik, kumaÅ veya halı fabrikaları.*

4.17 Alkalik maddeler, klor ve klor bileÅiklerinin kullanıldıÄı iplik veya kumaÅ aÄartma tesisleri.*

4.18 Biyodizel üretim tesisleri (1 ton/gün ve üzeri kapasiteli metanol ve benzeri organik kimyasal maddelerin hammadde olarak kullanıldıÄı tesisler).* 

4.19 Kimyasalların ve ara ürünlerin iÅlenmesi (Ek-1 ve Ek-2’de tanımlanmayan  faaliyetler için).* 

4.20 Zifir üretim tesisleri.* 

4.21 DoÄal asfaltın ergitildiÄi veya damıtıldıÄı tesisler.* 

4.22 Zift buharlaÅtırma tesisleri.*

5.Yüzey Kaplama Endüstrisi

5.1 Maddelerin, profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin cilalandıÄı, kurutulduÄu tesisler (Cilaların organik çözücü madde içerdiÄi ve cila kullanım kapasitesinin 25 kg/saat ve daha büyük, 250 kg/saat’den küçük olduÄu  tesisler).*

5.2 Profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin döner baskı makinaları ile basıldıÄı ve kurutulduÄu tesisler.*

     5.2.1 Boya ve cila maddeleri: Organik çözücü olarak yalnız etanol ihtiva eden ve bundan 50 kg/saat ve üzerinde, 500 kg/saat altında  kullanan tesisler.

     5.2.2 Boya ve cila maddeleri: DiÄer organik çözücüleri 25 kg/saat ve daha fazla, 250 kg/saat’den az kullanılan tesisler. 

5.3 Cam elyaf, mineral elyaflar veya profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin kimyasal tabaka, plastik maddeler veya lastik ile kaplandıÄı, emprenye edildiÄi, doyurulduÄu ve arkasından kurutulduÄu tesisler.* 

     5.3.1 Sentetik reçine kullanımı 25 kg/saat ve daha fazla olan tesisler.

     5.3.2 Plastik madde kulanım kapasitesi 25 kg/saat ve daha fazla olan tesisler

     5.3.3 Organik çözücü kullanım kapasitesi 25 kg/saat ve daha fazla olan tesisler.

5.4  30 adet/ay ve daha fazla, 200 adet/ay’dan  az motorlu aracın boyandıÄı ve verniklendiÄi tesisler.* 

5.5  2000 adet/ay’dan az beyaz eÅya boyamasının yapıldıÄı tesisler.* 

5.6  AhÅap veya metal yüzeylerin 10 kg/saat ve daha fazla, 250 kg/saatten az organik çözücü kullanılarak boyandıÄı tesisler.*

5.7  Madde ve araç gereçlerin katran, katran yaÄı veya sıcak bitümle kaplandıÄında doyurulduÄu tesisler (kabloların sıcak bitümle doyurulduÄu ve kaplandıÄı tesisler hariç).*

5.8  Tellerin fenol veya kresol reçinesi veya diÄer organik madde kullanılarak izole edildiÄi tesisler.*

5.9  Bant biçimindeki malzemeleri plastik maddelerle kaplayan; tesislerle plastik maddeler, yumuÅatıcılar okside ve beziryaÄı ve diÄer maddelerden meydana gelen karıÅımları kurutan tesisler.*

5.10 Üretim kapasitesi 500 kg/saat ve üzerinde olan stiren katkılı veya aminli epoksi reçineli sıvı veya doymamıŠpoliester reçinelerinin iÅlendiÄi tesisler.*

5.11 Isıl iÅlem yoluyla furan, üre fenolü resorsin maddeleri veya ksilen reçinesi gibi aminoplast veya fenol formaldehit plastların kullanımı ile madde üretilen tesisler (Ana girdi maddeleri 10 kg/saat veya üzerinde olan tesisler dahildir).*

 5.12 Asbest kullanılmaması koÅulu ile fenol veya diÄer plastik reçineli baÄlayıcı maddelerin kullanılması suretiyle balata üretilen tesisler.*

 5.13 Organik baÄlayıcı maddeler veya çözücüler kullanılarak yapay zımpara plakaları, parçaları, zımpara kaÄıtları veya dokularının üretildiÄi tesisler.*

 5.14  Poliüretan biçimlendirme maddeleri veya poliüretan köpüÄü ile maddeler içerisinde boÅluk oluÅturma çalıÅmaları yapan tesisler (Ana girdi maddelerinin  1000 kg/saat ve üzerindeki tesisler dahil olup, termoplastik poliüretan kullanan tesisler hariçtir).*

6. AÄaç ve KaÄıt Endüstrisi 

6.1 Hazır selülozdan ve /veya atık kaÄıttan her çeÅit karton, kaÄıt veya mukavva üretimi yapan tesisler

6.2 Hammadde olarak aÄaç ve aÄaç ürünleri kullanılarak 50 m3/ay ve daha fazla kapasitede sunta ve benzeri malzemeleri üreten tesisler. 

6.3 AÄaç iÅleme tesisleri ve/ veya  tahrik gücü 100 kW veya üzerinde olan kereste üretim (hızar fabrikaları) tesisleri .

6.4 Üretim kapasitesi 300 m3/ay ve üzerinde olan, hammadde olarak aÄaç ve aÄaç ürünleri kullanılarak mobilya ve parke vb yer döÅemesi üreten fabrikalar.*

7. Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık

7.1 Bitkisel ve hayvansal  hammadde üretimine yönelik her türlü iÅlem ve prosesler.*

AÅaÄıdaki tesisler kapsam dıÅındadır:

- Restorant, kantin, hastane ve benzeri tesislerin mutfakları.

- Haftalık 8000 kg’ın altında et iÅleme kapasitesi olan kasaplar.

- Haftalık et ve balık tütsüleme kapasitesi 1000 kg’ın altında olan tütsüleme tesisleri.

- Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin KuruluÅ, AçılıÅ, ÇalıÅma ve Denetleme Usul ve Esaslarına   Dair meri mevzuatta belirtilen deÄerlerin altında kapasitesi olan baÄırsak ve iÅkembe temizleme tesisleri.

-  Günlük kapasitesi 100 tonun altında olan tahıl ve gıda öÄütme tesisleri.

ï              - Kapasite raporuna göre, günlük 1 tonun altında kahve veya 10 tonun altında kahveyle ikame

                edilebilen ürünler, tahıl, kakao veya fındık ve benzeri kavurma veya öÄütme tesisleri.

7.2 10.000 litre/gün ve üzeri kapasiteli süt veya süt ürünleri iÅleme tesisleri.* 

7.3 Bitkisel ve hayvansal ürünlerin nihai paketlendiÄi tesisler.* 

7.4 Fermantasyon ile içki imalinde kullanılan 1000 m3/yıl ve üzerindeki suma üretim veya  1000 m3/yıl ve üzerindeki malt tesisleri.* 

7.5 1000 m3/yıl ve daha fazla alkollü içecek üreten yerler.* 

7.6 5000 m3/yıl ve daha fazla alkolsüz içecek üreten yerler.* 

7.7 Kapasitesi 5 ton/gün ve üzeri Åekerleme/çikolata ve Åurup üretim tesisleri.* 

7.8 Hayvansal yaÄların ergitildiÄi tesisler (Özel kesim tesislerinde kazanılarak iÅlenilen, haftalık iÅleme kapasitesi 200 kg ve üzerinde olan tesisler).*

7.9 Hayvan organları veya hayvansal ürünlerin, hayvansal atıkların toplandıÄı, ortadan kaldırıldıÄı tesislere gönderilmek üzere depolandıÄı tesisler ve hayvan cesetlerinin yakılarak ortadan kaldırıldıÄı tesisler.*

7.10 Kemik, kıl, yün, boynuz, tırnak ve kan gibi kesim artıklarından yem, gübre veya teknik yaÄların üretildiÄi tesisler (Rendering tesisleri ve benzeri).*

7.11 Hayvan kesim artıklarından jelatin veya tutkal üretim tesisleri.*

7.12 Yünün dıÅında, iÅlenmiÅ hayvan derisi veya kılı depolama ve iÅleme tesisleri. (Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin KuruluÅ, AçılıÅ, ÇalıÅma ve Denetleme Usul ve Esaslarına   Dair meri mevzuatta belirtilmeyen ve iÅletmenin kendi ihtiyacı için kazandıÄı hayvansal kıllar hariç).*

7.13 Ä°ÅlenmemiÅ kemiklerin depolandıÄı tesisler. *

AÅaÄıdakiler hariçtir:

-Haftalık üretim kapasitesi 4000 kg’ın altında olan kasaplar.

-Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin KuruluÅ, AçılıÅ, ÇalıÅma ve Denetleme Usul ve Esaslarına

      Dair meri mevzuatta söz konusu edilmeyen tesisler.

7.14 . TabaklanmamıŠhayvan derilerinin kurutulduÄu, tuzlandıÄı ve/veya depolandıÄı tesisler.*

  AÅaÄıdakiler kapsam dıÅındadır;

  -Lokantalar, kantinler, hastaneler vb iÅletmeler.

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï       -Haftalık 8000 kg’ın altında et iÅleme kapasitesi olan kasaplar. 

7.15  Nihai ürün kapasitesi 12 ton/gün ve daha fazla olan hayvan derisi ve postu tabaklama ve/veya deri mamülleri iÅleme tesisleri. * 

7.16 Hayvan dıÅkısı kurutma tesisleri.*

7.17 Balık veya kemik unu üretim ve/veya depolama tesisleri.* 

7.18 Balık yaÄı fabrikaları.* 

7.19 30 m3/gün altı atıksu oluÅturan zeytin iÅletmeleri.* 

7.20 Çay fabrikaları.* 

7.21 Maya üretim tesisleri. *

7.22 Hayvansal ve/veya bitkisel maddelerden asitler kullanarak baharat üreten tesisler.*

7.23 Süt tozu üretim tesisleri.*

7.24 NiÅasta üretimi veya niÅasta türevlerinin üretildiÄi tesisler.* 

7.25 Hayvan yemi kurutma tesisleri.*

7.26 Hayvan dıÅkısı  kurutma tesisleri.*

7.27 Besinlerin (patates, sebze, et, balık ve benzeri) ısıl yöntemle iÅlendiÄi tesisler.*

AÅaÄıdakiler hariçtir:

-Hazır yemek fabrikaları, lokantalar, kantinler, hastaneler ve benzeri kuruluÅlar.

-Haftada 8000 kg’dan az et iÅleyen kasaplar.

-Yıkanma, ayıklama, kesme ve benzeri fiziksel iÅlemlerin yapıldıÄı tesisler.

7.28 Bitkisel yaÄ üreten tesisler (Eleme ve tozdan arındırma, kırma, ezme, ısıtma, pres veya santifüj ve benzeri iÅlemlerin tümünü veya birkaçını yaparak ham yaÄ üreten bitkisel yaÄ üretim tesisleri hariçtir).* 

   7.28.1 Solvent kullanarak yaÄ ekstresi yapan ham ve/veya rafine yaÄ üretimi tesisleri.

   7.28.2 Rafine yaÄ üretim tesisleri.

   7.28.3 Ham yaÄ ve rafine yaÄ üretimi yapan entegre tesisler.

   7.28.4 Bitkisel ham maddeden katı yaÄ üretimi yapan tesisler. 

7.29 Hayvansal yaÄ üreten tesisler.* 

7.30 BüyükbaÅ, küçükbaÅ hayvanların veya kümes hayvanlarının yetiÅtirildiÄi kapasiteleri aÅaÄıda belirtilen, ahırlar (hayvan barınakları) veya tavuk çiftlikleri (kümesler).*

     7.30.1  500 ve daha fazla büyük baÅ hayvan (devekuÅu dahil) kapasiteli tesisler.

     7.30.2  1.000 ve daha fazla küçük baÅ hayvan kapasiteli tesisler. 

     7.30.3  20.000 adet ve daha fazla piliç, tavuk, hindi ve benzeri  kümes hayvanları kapasiteli tesisler. 

7.31. Kapasitesi aÅaÄıdaki sayıdan fazla olan toplu domuz yetiÅtiriciliÄinin yapıldıÄı tesisler.*

     7.31.1  Kapasitesi 750 üzeri anaç domuz tesisleri.

     7.31.2  2.000 ve üzeri kapasiteye sahip domuz tesisleri.

7.32 Balık ve/veya su ürünleri çiftlikleri.*

7.33 Mezbahaneler.* 

     7.33.1  Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin KuruluÅ, AçılıÅ, ÇalıÅma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair meri mevzuatda belirtilen 1. 2. sınıf kırmızı et mezbahanelerinde büyükbaÅ veya küçükbaÅ hayvanların kesiminin yapıldıÄı tesisler.

    7.33.2 Kanatlı kesimhane veya kombinalarında 5.000 adet/gün ve üzerinde kesim yapılan tesisler.

8. Atık Yönetimi 

    8.1 Ambalaj atıÄı toplama, ayırma ve geri dönüÅüm tesisleri.*

9. Maddelerin Depolanması, Doldurma ve BoÅaltılması     

9.1 Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı gazlar için depolama ve dolum tesisleri.*

  9.1.1 SıvılaÅtırılmıŠpetrol gazları için toplam depolama tank kapasitesi 200 m3 ve daha fazla, 2000 m3’ten az olan  tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).

  9.1.2 DoÄal gaz/LNG (sıvılaÅtırılmıŠdoÄalgaz) ve benzeri gazlar için toplam depolama tank kapasitesi 1000 m3 ve daha fazla, 10.000 m3 ten az olan tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).

    9.1.3 Dolum kapasitesi 30 ton/gün ve daha büyük, 200 ton/gün'den az  olan sıvılaÅtırılmıŠpetrol gazlarından tüp dolum iÅlemlerinin gerçekleÅtirildiÄi  tesisler. 

9.2 Ham petrol, petrol ürünleri ve petrokimyasal ve kimyasal ürünler için depolama tesisleri.*

  9.2.1 Ham petrol için toplam depolama tank kapasitesi 5.000 ton ve daha fazla, 40.000 ton’dan az olan tesisler. 

    9.2.2 Benzin, nafta,  motorin, fuel-oil ve benzeri akaryakıtlar için toplam depolama tank kapasitesi 1.000 ton ve daha fazla, 30.000 ton’dan az olan tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir). 

    9.2.3 Organik kimyasal çözücü maddeler için (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar,aminler, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) toplam depolama tank kapasitesi 200 ton ve daha fazla, 2.000 ton’dan az olan  tesisler. 

9.3 Metanol için toplam depolama tank kapasitesi 5.000 ton ve daha fazla,  30.000 ton’dan az olan tesisler.*

9.4 Akrilonitril  için toplam depolama tank kapasitesi 200 ton ve daha fazla, 2000 ton’dan az olan tesisler.* 

9.5 Klor için toplam depolama tank kapasitesi 10 ton ve daha fazla olan tesisler.*

9.6 Kükürtdioksit için toplam depolama tank kapasitesi 20 ve daha fazla olan tesisler.*

9.7 Sıvı oksijen için toplam depolama tank kapasitesi 200 ton ve daha fazla olan tesisler.*

9.8 Amonyumnitrat için toplam depolama tank kapasitesi  500 ton ve daha fazla olan tesisler.*

9.9 Sodyumklorat için toplam depolama tank kapasitesi  25 ton ve daha fazla olan tesisler.*

9.10 Bitki koruma maddeleri veya haÅereye karÅı korunma maddeleri için toplam depolama tank kapasitesi  5 ton ve daha fazla  olan  tesisler.*

9.11 200 ton/gün ve üzerinde kuru durumda iken tozuma yapabilen yıÄma maddelerin, damperli araçlar veya devirmeli depolar, kepçeler veya teknik araç ve gereçlerle doldurulup boÅaltıldıÄı açık veya tam kapalı olmayan depolama, eleme ve paketleme tesisleri. (200 ton/gün veya üzerinde madde aktarılan tesisler dahil olup, hafriyat çalıÅmaları hariçtir).

10.DiÄer Tesisler

10.1 Patlama tehlikesi olan maddelerin üretildiÄi, geri kazanıldıÄı veya bertaraf edildiÄi tesisler  (Mühimmat veya diÄer patlayıcıları yükleme, boÅaltma veya parçalama tesisleri dahil olup, kibrit üretimi hariçtir). *    

10.2  Üretim kapasitesi 25 ton/saat ve üzerinde olan hava sıvılaÅtırma tesisleri.* 

10.3. Motorlu taÅıtlar için sürekli yarıŠve test parkurları.

10.4. Nüfusu 100.000 kiÅinin altında olan kentsel ve/veya evsel nitelikli atık su arıtma tesisleri.*

10.5. 3.000 KW veya üzerindeki anma güçlü jet motorlar ve gaz türbinleri için test merkezleri veya bu güçlerde motor ve gaz türbinlerinin bulunduÄu test standartları.

10.6. Sigara fabrikaları.*

10.7   Kayak merkezleri, kablolu otomobiller ve entegre tesisler.*

10.8 Karasularımızda tarifeli seferler yapan gemilerin yolcu almak için yanaÅtıÄı limanlar, balıkçı barınakları, yat yanaÅma kapasitesi elli yatın altında olan marinalar-yat limanları.*

10.9 Kentlerin dıÅında yer alan tatil köyleri ve otel kompleksleri ve entegre tesisleri.*

10.10 Kalıcı kamp ve karavan alanları.*

10.11 Tema parkları.*

10.12 Endüstriyel nitelikli diÄer atık sular (sulu baca gazı arıtım sistemi kullanan tesisler, tutkal ve zamk üretim tesisleri, benzin istasyonları, içmesuyu filtrelerinin geri yıkama suları, su yumuÅatma, demineralizasyon, rejenerasyon, aktif karbon, yıkama tesisleri, soÄutma suyu ve benzeri tesisleri).*

10.13 KarıÅık Endüstriler (OSB ve sektör belirlemesi yapılamayan diÄer sanayiler).*

10.14 Hastane ve saÄlık kuruluÅları (yatak kapasitesi 20 ve üzeri olanlar).*

10.15 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden OlduÄu KirliliÄin Kontrolü YönetmeliÄi (76/464/AB) Ek-2’sinde yer alan maddeleri içeren diÄer tesisler.*

 


(Ek:RG-24/2/2010-27503) (DeÄiÅik:RG-16/8/2011-28027)

EK-3A

 

GEÇÄ°CÄ° FAALÄ°YET BELGESÄ° BAÅVURU FORMU

 

 

 

 

1.

 Tesisin/Faaliyetin Adı

:

 

2.

 Tesisin/Faaliyetin Adresi

:

 

Tel   :

Faks :

Web :

e-posta:

3.

 Ä°li

:

 

4.

 Ä°lçesi

:

 

5.

 Ada, Parsel Ve Pafta Numarası

:

Ada     :

Parsel  :

Pafta (Kadastro Paftası) :

6.

 Koordinat Bilgileri

:

SaÄa DeÄer (Y)     : .... (m) 

Yukarı DeÄer (X)  : ..... (m)

Dilim Numarası    :

Pafta (1/25.000’lik harita) :

 

Not: Koordinatlar ED-50 datumunda UTM dilimleri esasına göre 1/25.000 ölçekli topoÄrafik haritalara uygun girilecektir.

7.

 Vergi Dairesi ve Numarası

:

 

8.

 SGK Ä°Å Yeri Sicil No

:

 

9.

 a- Kayıtlı Olunan Oda

:

 

 b- Oda No

:

 

10.

 Tesis Sahibinin/Yetkilisinin TC Kimlik Numarası

 Tesis Genel Müdürünün TC Kimlik Numarası

:

:

 

11.

 Kurum / KuruluÅ veya Ä°Åletmenin Ä°ktisadi Faaliyet   Alanı  (NACE kodu)

:

 

  ……………… (Lütfen seçiniz)

12.1

 Üretim Konusu                                                

:

 

13.1

 Yıllık Üretim Kapasitesi                                         

 

 

 

:

 

 

     Ürün Cinsi                             Kapasitesi

 

……………..                              ………….

……………..                              ………….

……………..                              ………….

……………..                              ………….

……………..                              ………….

……………..                              ………….

 

14.1

 Tesisin/Faaliyetin

:

A. Toplam Alanı (m2) :

B. Kapalı Alanı (m2)   :

C. Vardiya Sayısı        :

Ç. ÇalıÅan KiÅi Sayısı :

D. Günde Ortalama ÇalıÅma Süresi (Saat):

    Toplam ÇalıÅma Süresi (Ä°Ågünü/Yıl):

E. ÇalıÅma Åekli:

        ï¯ Sürekli

        ï¯ Kesikli

         Kesikli ise günde ortalama çalıÅma süresi: .......

15.

 Tesisin/Faaliyetin Kurulu OlduÄu Bölge

:

ï¯ Sanayi Bölgesi

ï¯ YerleÅim Alanı

ï¯ Gürültüye Duyarlı Bölge (Hastane, Okul ve benzeri)

ï¯ Mücavir Alan Sınırları Ä°çinde

ï¯ Mücavir Alan Sınırları DıÅında

ï¯ Korunan Alan (Koruma Statüsü Mevzuatla BelirlenmiÅ Alan)

ï¯ Organize Sanayi Bölgesi

ï¯ Ä°htisas Sanayi Bölgesi

ï¯ DiÄer (belirtiniz)   ...............………………

16.

 Çevresel Etki DeÄerlendirilmesi YönetmeliÄi Kapsamında AlınmıŠİzinler

:

ï¯ ÇED Olumlu Kararı

ï¯ ÇED Gerekli DeÄildir Kararı

ï¯ ÇED Kapsamı DıÅında

 

1  : Kapasite raporundaki bilgilerden alınacaktır.

 

 

 

 

 

(Ek:RG-24/2/2010-27503) (DeÄiÅik:RG-16/8/2011-28027)  

EK-3B

 

GEÇÄ°CÄ° FAALÄ°YET BELGESÄ° BAÅVURU FORMU EKLERÄ° 

 

 

ÇEVRE Ä°ZÄ°N/LÄ°SANS KONUSU

 

GEÇÄ°CÄ° FAALÄ°YET BELGESÄ° Ä°ÇÄ°N Ä°STENÄ°LEN BAÅVURU BELGELERÄ°

 

 

ÖZEL BELGELER

 

 

ORTAK BELGELER

 

Ä°ZÄ°N KONULARI

Emisyon

8-   Ä°l MüdürlüÄü Uygunluk Yazısı2

 

1-ÇED Olumlu ya da Gerekli DeÄildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dıÅı olduÄunu gösterir yazı.

 

2-3194 Sayılı İmar Kanunun Kapsamında;

   2.1-12/10/2004 tarihinden sonra yapılmıŠyapılarla ilgili olarak;

          - Yapı kullanma izin belgesi

                - Ä°Åletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dıÅında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmıŠbir yapı olmadıÄına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmıŠtaahhütname,

2.2-12/10/2004 tarihinden önce yapılmıŠyapılarla ilgili olarak;

          - Ä°Åletmenin bu tarihten önce yapıldıÄını kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası ve benzeri)

     -Ä°Åletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmıŠbir yapı olmadıÄına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmıŠtaahhütname,

 

3- Sicil Gazetesi3

 

4-Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmıŠdiÄer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduÄuna dair yetkili makamlardan alınmıŠbelge.

 

5-Ä°Åletme Belgesi veya Ä°Åletme Belgesinden muaf olduÄuna dair belge

 

6-Vaziyet Planı (Ä°Åletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleÅim planları)

 

7-Ä°Å Akım Åeması ve Proses Özeti (Hammadde kabulünden baÅlayarak her bir ünitede uygulanacak iÅlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli Åema, formül ve Åekiller, atık kodları)

 

 

 

 

 

Gürültü Kontrolü

-

Atıksu DeÅarjı

8- Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27.4.2004 tarihinden sonra inÅaatı baÅlamıŠatıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduÄuna dair belge (27.04.2004 tarihten önce kurulan veya inÅaatına baÅlanılan atıksu arıtma tesisleri için)

Tehlikeli Madde Atıksu DeÅarjı

8- Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27.4.2004 tarihinden sonra inÅaatı baÅlamıŠatıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduÄuna dair belge (27.04.2004 tarihten önce kurulan veya inÅaatına baÅlanılan atıksu arıtma tesisleri için) 

Derin Deniz DeÅarjı

8- Derin Deniz DeÅarjı Proje Onayı

LÄ°SANS KONULARI

Geri Kazanım

Tehlikeli Atık

Tehlikesiz Atık

Atık YaÄ

Bitkisel Atık YaÄ

Atık Pil ve Akümülatör

Ömrünü TamamlamıŠLastik

Ambalaj AtıÄı

8-    Acil Durum/Müdahale Planı (Ä°tfaiye MüdürlüÄü Belgesi dahil)

9-    Ä°l MüdürlüÄü Uygunluk Yazısı4

10- Sanayi Sicil Belgesi

 

Bertaraf

Atık Yakma ve Birlikte Yakma

8-    Acil Durum/Müdahale Planı (Ä°tfaiye MüdürlüÄü Belgesi dahil)

9-    Ä°l MüdürlüÄü Uygunluk Yazısı4

Düzenli Depolama

8-    Acil Durum/Müdahale Planı (Ä°tfaiye MüdürlüÄü Belgesi dahil)

9-    Ä°l MüdürlüÄü Uygunluk Yazısı4

10- Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi

Ara Depolama

Tehlikeli Atık

8-    Acil Durum/Müdahale Planı (Ä°tfaiye MüdürlüÄü Belgesi dahil)

9-    Ä°l MüdürlüÄü Uygunluk Yazısı4

10- Geri Kazanım/Bertaraf Tesisi ile Yapılan Protokol

11- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi

 

  Ä°Åleme

Tıbbi Atık Sterilizasyon

8-    Acil Durum/Müdahale Planı (Ä°tfaiye MüdürlüÄü Belgesi dahil)

9-    Ä°l MüdürlüÄü Uygunluk Yazısı4

10-    Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri

Ömrünü TamamlamıŠAraç Ä°Åleme

8-    Acil Durum/Müdahale Planı (Ä°tfaiye MüdürlüÄü Belgesi dahil)

9-    Ä°l MüdürlüÄü Uygunluk Yazısı4

Ambalaj AtıÄı Toplama ve Ayırma

8-    Acil Durum/Müdahale Planı (Ä°tfaiye MüdürlüÄü Belgesi dahil)

9-    Ä°l MüdürlüÄü Uygunluk Yazısı4

Tanker Temizleme

8-    Acil Durum/Müdahale Planı (Ä°tfaiye MüdürlüÄü Belgesi dahil)

9-    Ä°l MüdürlüÄü Uygunluk Yazısı4

Hurda Metal

8-    Acil Durum/Müdahale Planı (Ä°tfaiye MüdürlüÄü Belgesi dahil)

9-    Ä°l MüdürlüÄü Uygunluk Yazısı4

Atık Kabul Tesisi

8-    Acil Durum/Müdahale Planı (Ä°tfaiye MüdürlüÄü Belgesi dahil)

9-  Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi 

Arındırma

PCB Arındırma

8-    Acil Durum/Müdahale Planı (Ä°tfaiye MüdürlüÄü Belgesi dahil)

9-    Ä°l MüdürlüÄü Uygunluk Yazısı4

 

    2  :     Ä°Åletmelerde ilgili mevzuatta yer alan esas ve hükümlerin(toz tutma toplama, arıtma sistemleri, vb…) saÄlandıÄının belirtilmesi zorunludur.

  3   :   Çevre Ä°zin ve Lisansına Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma ve Ambalaj Atıkları Geri DönüÅümü konularında baÅvuran iÅletmelerin Sicil Gazetesinde 

          Ä°Åletmenin   ambalaj atıklarının toplanması ayrılması ve geri dönüÅümü konularında faaliyet gösterdiÄine dair bilgilerin yer alması zorunludur.

  4   :   Ä°Åletmelerde ilgili yönetmeliklerde belirtilen fiziksel Åartların saÄlandıÄının belirtilmesi zorunludur.

 

(Ek:RG-24/2/2010-27503)

EK-3C

 

ÇEVRE Ä°ZÄ°N  VEYA ÇEVRE Ä°ZÄ°N VE LÄ°SANS SÜRECÄ°NÄ°N TAMAMLANMASI AÅAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BÄ°LGÄ° VE BELGELER

 

ÇEVRE Ä°ZÄ°N/LÄ°SANS KONUSU

 

Ä°ZÄ°N LÄ°SANS SÜRECÄ°NÄ°N TAMAMLANMASI Ä°ÇÄ°N GEREKLÄ° BÄ°LGÄ° VE BELGELER

 

Ä°ZÄ°N KONULARI

 

Emisyon

 

1-   Emisyon Ölçüm Raporu

Gürültü Kontrolü

 

1-   Akustik Rapor

Atıksu DeÅarjı

 

1-   Atıksu DeÅarjı Teknik Bilgiler Listesi

Tehlikeli Madde Atıksu DeÅarjı

1-   Tehlikeli Madde Atıksu DeÅarjı Teknik Bilgiler Listesi

 

Derin Deniz DeÅarjı

 

1-   Derin Deniz DeÅarjı Teknik Bilgiler Listesi

LÄ°SANS KONULARI

Geri Kazanım

Tehlikeli Atık

1-   Teknik Uygunluk Raporu

2-   Fizibilite Raporu

Tehlikesiz Atık

1-   Teknik Uygunluk Raporu

 

Atık YaÄ

1-   Teknik Uygunluk Raporu

2-   Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Madeni YaÄ Lisansı

3-   Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün

      standartları

 

Bitkisel Atık YaÄ

1-   Teknik Uygunluk Raporu

Atık Pil ve Akümülatör

1-   Teknik Uygunluk Raporu

Ömrünü TamamlamıŠLastik

1-   Teknik Uygunluk Raporu

Ambalaj AtıÄı

1-   Geri dönüÅüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satıÅa uygunluÄuna iliÅkin izin belgesi

Bertaraf

Atık Yakma ve Birlikte Yakma

1-       Deneme Yakması Planı

2-       Deneme Yakması Sonuç Raporu

Düzenli Depolama

 1-   Ä°zleme Raporları

Ara Depolama

Tehlikeli Atık

1-   Teknik Uygunluk Raporu

2-   Tesise kabul edilen atıkların analizi

3- AtıÄın temin edildiÄi iÅletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve sorumlu kiÅiler

 

  Ä°Åleme

Tıbbi Atık Sterilizasyon

1-    Tesisin, projesi ve Åartnamesine uygun olarak yapıldıÄını gösterir rapor

2-   AtıÄın temin edildiÄi saÄlık kuruluÅları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kiÅiler

3-       Biyolojik indikatör analiz raporu

Ömrünü TamamlamıŠAraç Ä°Åleme

1-    Teknik Uygunluk Raporu

Ambalaj AtıÄı Toplama ve Ayırma

1-    Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı

Tanker Temizleme

1-    Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler

Hurda Metal

1-    AtıÄın temin edildiÄi iÅletmeler, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kiÅiler

Atık Kabul Tesisi

1-   Faaliyet Raporu

Arındırma

PCB Arındırma

 

1-   Teknik Uygunluk Raporu

Not: Ä°zin /Lisans sürecinin tamamlanması aÅamasında talep edilen bilgi ve belgelerin içerikleri sürece dahil olan ilgili mevzuatta açıklanmaktadır.


 

(Ek:RG-24/2/2010-27503) (DeÄiÅik:RG-16/8/2011-28027)

EK-4

 

 

 

 

 

 

T.C.

ÇEVRE VE ÅehÄ°rcÄ°lÄ°k  BAKANLIÄI

Çevresel Etki DeÄerlendirmesi, Ä°zin ve Denetim Genel MüdürlüÄü

 

ÇEVRE Ä°ZÄ°N BELGESÄ°

 

 

Belge No

:

 

Çevre Ä°zninin BaÅlangıç Tarihi

:

 

Çevre Ä°zninin BitiÅ Tarihi

:

 

Ä°Åletmenin/Faaliyetin Adı

:

 

Ä°Åletmenin/Faaliyetin Adresi

:

 

Ä°Åletmenin/Faaliyetin Vergi Dairesi Ve No’ su

:

 

 

 

 

Çevre Ä°zninin Konusu

:

 

 

Yukarıda adı ve açık adresi belirtilen iÅletme /faaliyete bu belgenin ekinde yer alan izin koÅulları çerçevesinde çalıÅması için 2872 sayılı Çevre Kanunu gereÄince hazırlanmıŠÇevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında ÇEVRE Ä°ZNÄ° verilmiÅtir.

         Bu belge …..  tarih ve ……….. sayılı yazı ile birlikte geçerlidir. Ayrı kullanılamaz.

 

 

 

 

 

…….

Bakan a.

Genel Müdür

EK: Ä°zin KoÅulları (…. SAYFA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Ek:RG-24/2/2010-27503) (DeÄiÅik:RG-16/8/2011-28027)  

EK-5

 

 

 

 

 

T.C.

ÇEVRE VE ÅehÄ°rcÄ°lÄ°k  BAKANLIÄI

Çevresel Etki DeÄerlendirmesi, Ä°zin ve Denetim Genel MüdürlüÄü

 

      ÇEVRE Ä°ZÄ°N ve LÄ°SANS BELGESÄ°

 

 

Belge No

:

 

Çevre Ä°zin ve Lisansının BaÅlangıç Tarihi

:

 

Çevre Ä°zin ve Lisansının BitiÅ Tarihi

:

 

Ä°Åletmenin /Faaliyetin Adı

:

 

Ä°Åletmenin /Faaliyetin Adresi

:

 

Ä°Åletmenin /Faaliyetin Vergi Dairesi Ve No’ su

:

 

 

 

 

Çevre Ä°zin ve Lisansının Konusu

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda adı ve açık adresi belirtilen iÅletme /faaliyete bu belgenin ekinde yer alan izin ve lisans koÅulları çerçevesinde çalıÅması için 2872 sayılı Çevre Kanunu gereÄince hazırlanmıŠÇevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında ÇEVRE Ä°ZNÄ° VE LÄ°SANSI verilmiÅtir. 

Bu belge …..  tarih ve ……….. sayılı yazı ile birlikte geçerlidir. Ayrı kullanılamaz.

 

 

 

…….

Bakan a.

Genel Müdür

EK: Ä°zin ve Lisans KoÅulları (…. SAYFA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Ek:RG-24/2/2010-27503) (DeÄiÅik:RG-16/8/2011-28027)  

EK-6

 

 

 

 

 

 

T.C.

.................  VALÄ°LÄ°ÄÄ°

Ä°l Çevre ve Åehircilik  MüdürlüÄü

 

 

ÇEVRE Ä°ZÄ°N BELGESÄ°

 

 

Belge No

:

 

Çevre Ä°zninin BaÅlangıç Tarihi

:

 

Çevre Ä°zninin BitiÅ Tarihi

:

 

Ä°Åletmenin /Faaliyetin Adı

:

 

Ä°Åletmenin /Faaliyetin Adresi

:

 

Ä°Åletmenin /Faaliyetin Vergi Dairesi Ve No’ su

:

 

 

 

 

Çevre Ä°zninin Konusu

:

 

 

Yukarıda adı ve açık adresi belirtilen iÅletme/faaliyete bu belgenin ekinde yer alan izin koÅulları çerçevesinde çalıÅması için 2872 sayılı Çevre Kanunu gereÄince hazırlanmıŠÇevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında ÇEVRE Ä°ZNÄ° verilmiÅtir.

         Bu belge …..  tarih ve ……….. sayılı yazı ile birlikte geçerlidir. Ayrı kullanılamaz.

 

 

 

…….

Ä°l Müdürü

EK: Ä°zin KoÅulları (…. SAYFA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Ek:RG-24/2/2010-27503) (DeÄiÅik:RG-16/8/2011-28027)  

EK-7

 

 

 

 

 

T.C.

.................  VALÄ°LÄ°ÄÄ°

Ä°l Çevre ve Åehircilik MüdürlüÄü

 

      ÇEVRE Ä°ZÄ°N ve LÄ°SANS BELGESÄ°

 

 

Belge No

:

 

Çevre Ä°zin ve Lisansının BaÅlangıç Tarihi

:

 

Çevre Ä°zin ve Lisansının BitiÅ Tarihi

:

 

Ä°Åletmenin /Faaliyetin Adı

:

 

Ä°Åletmenin /Faaliyetin Adresi

:

 

Ä°Åletmenin /Faaliyetin Vergi Dairesi Ve No’ su

:

 

 

 

 

Çevre Ä°zin ve Lisansının Konusu

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda adı ve açık adresi belirtilen iÅletme /faaliyete bu belgenin ekinde yer alan izin ve lisans koÅulları çerçevesinde çalıÅması için 2872 sayılı Çevre Kanunu gereÄince hazırlanmıŠÇevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında ÇEVRE Ä°ZNÄ° VE LÄ°SANSI verilmiÅtir. 

Bu belge …..  tarih ve ……….. sayılı yazı ile birlikte geçerlidir. Ayrı kullanılamaz.

 

 

 

…….

Ä°l Müdürü

EK: Ä°zin ve Lisans KoÅulları (…. SAYFA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN