|
|
|
|
|
|
 

 
 MEVZUAT

» DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN KAPSAMINDA MAL VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK  

Resmi Gazete Tarihi: 21.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26326

DENÄ°Z ÇEVRESÄ°NÄ°N PETROL VE DÄ°ÄER ZARARLI MADDELERLE KÄ°RLENMESÄ°NDE

ACÄ°L DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMÄ°NÄ° ESASLARINA DAÄ°R

KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELÄ°ÄÄ°

 

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu YönetmeliÄin amacı; Deniz Çevresinin Petrol ve DiÄer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümlerinin etkin olarak uygulanmasını saÄlayacak prensipleri ve uygulamaya yönelik alınacak tedbirleri, Kanun’da belirtilen hususlarda yetki, görev ve sorumluluklar ile uygulamaya iliÅkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve DiÄer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun 24 üncü maddesi ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 9, 12, 13, 15, 20 ve 28 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıÅtır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Acil müdahale birimi: Acil müdahale plânları çerçevesinde koruyucu önlemleri uygulamak veya uygulatmak, kirliliÄi önlemek veya önletmek, ortadan kaldırmak veya kaldırtmak, çıkacak yangınları söndürmek veya söndürtmek amacıyla oluÅturulmuÅ, yetkilendirilmiÅ, donatılmıŠbirimi,

b) Acil müdahale merkezleri: Acil müdahale planları çerçevesinde oluÅturulmuÅ ve bu planların uygulanması için bir müdahale, operasyon ve koordinasyon merkezi olarak hizmet veren, günün 24 saati çalıÅan ve haberleÅme ekipmanı ve müdahale ekipleri de dahil olmak üzere gereken uygun personel, ekipman ve malzeme ile donatılmıŠulusal acil müdahale merkezi ile bölgesel acil müdahale merkezlerini,

c) Acil müdahale plânı: Müdahale faaliyetleri kapsamında teÅkilâtlanmayı, yetki, görev ve sorumlulukları, yapılacak iÅlemleri, hazırlıklı olma, müdahale imkân ve kabiliyetleri ile diÄer hususları içeren ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki plânları,

ç) Bakanlık: Çevre ve Orman BakanlıÄını,

d) Çevre korunması: Çevresel deÄerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileÅtirmeye ve geliÅtirmeye, çevre kirliliÄini önlemeye yönelik çalıÅmaların bütününü,

e) Çok taraflı uluslararası acil müdahale planları: Karadeniz Acil Durum Planı veya uygulama alanlarını ilgilendiren ve Türkiye’nin katılımcı devlet olarak yer aldıÄı herhangi diÄer bölgesel acil müdahale planlarını,

f) Destek Grubu: Petrol ve diÄer zararlı maddelerden kaynaklanan deniz kirliliÄine müdahale operasyonları sırasında operasyon gruplarına teknik ve finansman desteÄi saÄlayan teknik grup, çevre grubu ile idari ve mali grubu,

g) DiÄer zararlı maddeler: 3/5/1990 tarihli ve 90/442 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası SözleÅmenin (MARPOL 73/78)  II nci ekinin II nci ve III üncü eklentilerinde listelenmiÅ maddeler ile bu liste ile sınırlı olmaksızın deniz ortamına karıÅtıÄında kirlenme yaratan radyoaktif maddeler hariç her türlü maddeyi,

Ä) Garantör: Kanunda belirtilen hükümlere göre sorumlu taraf adına, sorumlu taraf dıÅında zararların tazminine iliÅkin malî sorumluluk üstlenen ve malî sorumluluk belgesini saÄlayan kiÅi, kuruluÅ veya devleti,

h) Hazırlıklı olma: Olayda acil ve etkin bir önlem almak ve olaydan kaynaklanabilecek zararı en aza indirmek amacıyla müdahale etme kabiliyetine sahip her türlü araç, gereç, donanım, malzeme ve eÄitilmiÅ insan gücünü hazır bulundurma hâlini,

ı) Ä°dare: Olayın seviyesi ve meydana geldiÄi yere göre olaya müdahaleden sorumlu Bakanlık, MüsteÅarlık, sorumlu vali, kıyı tesisi veya gemi iÅleticisini,

i) Kanun: 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve DiÄer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunu,

j) Kıyı tesisi: Açık deniz tesisleri ve boru hatları da dahil, kıyıda veya kıyıya yakın bölgelerde denizlerin petrol ve diÄer zararlı maddelerle kirlenmesine yol açabilecek faaliyetleri icra eden tesisi,

k) Kıyı tesisi iÅleticisi: Kıyı tesisinde iÅletici olarak faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kiÅiyi,

l) Kirlenme: Olay sonucunda, petrol ve diÄer zararlı maddelerin; canlı kaynaklara ve deniz yaÅamına zarar verecek, insan saÄlıÄı için tehlike oluÅturacak, balıkçılık ve denizlerin diÄer yasal amaçlarla kullanımı da dahil olmak üzere, denizcilik faaliyetlerini engelleme, deniz suyunun niteliÄini deÄiÅtirme ve ekolojik dengeyi bozma gibi zararlı etkiler yaratacak Åekilde deniz çevresine karıÅmasını,

m) Koruyucu önlem: Bir olayın meydana gelmesinden sonra ortaya çıkabilecek muhtemel kirlenmeyi önlemek veya sınırlı tutmak amacıyla alınan tedbirleri,

n) Müdahale: Bir olayın meydana gelmesinden sonra ortaya çıkan kirliliÄin neden olacaÄı zararı azaltmak, gidermek, sınırlandırmak amacıyla icra edilen faaliyetleri veya koruyucu önlemlerin uygulanmasını,

o) MüsteÅarlık: Denizcilik MüsteÅarlıÄını,

ö) Olay: Acil müdahale plânlarının uygulanmasını veya acil müdahaleyi gerektiren çarpıÅma, kırılma, yangın, patlama veya diÄer nedenlerle gemilerden veya kıyı tesislerinden kaynaklanan kirlenme veya zarar ortaya çıkaran veya ortaya çıkma tehlikesi yaratan bir durumu,

p) Operasyon grubu: Petrol ve diÄer zararlı maddelerden kaynaklanan deniz kirliliÄine müdahale operasyonları olan kurtarma, sınırlama ve toplama, havadan gözetim, atık yönetimi, müdahale ekipmanları, gemiler ve tekneler, personel yönetimi, emniyet ve güvenlik  ile saÄlık hizmetlerinin  gerçekleÅmesini saÄlayan deniz ekipleri, kara ekipleri, lojistik grubu,

r) Operasyon koordinatörü: Müdahale iÅlemlerini yürütmekle sorumlu olarak görevlendirilen kiÅiyi,

s) Ulusal ve bölgesel olay yeri koordinatörü: Müdahale operasyonlarının olay yerinde yönetilmesinden ve icrasından sorumlu olan kiÅiyi,

Å) Petrol: Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası SözleÅmenin (MARPOL 73/78) I inci ekinin I inci eklentisinde listelenen maddeler ile bu liste ile sınırlı olmaksızın ham petrol, akaryakıt, slaç, rafine ürünler ve toprak altında doÄal olarak meydana gelen her türlü sıvı hidrokarbon karıÅımını,

t) Risk deÄerlendirmesi: Meydana gelebilecek kaza olasılıÄı ile kaza sonucu ortaya çıkabilecek hasar, zarar ve kayıpların ortaya konulması için yapılan teknik ve bilimsel araÅtırmalar, deÄerlendirmeler bütününü,

u) Sorumlu taraf: Zararın tazmini ve koruyucu önlemlerin karÅılanması konusunda yükümlülük atfedilebilecek, beÅyüz groston ve daha büyük petrol ve diÄer zararlı maddeleri taÅıyan gemiler ile kıyı tesislerinin sahipleri, iÅletenleri, kaptanları, idare edenleri, kiracıları, zilyetleri ve garantörleri,

ü) Sorumlu vali: Ä°kinci seviye bir olayın meydana geldiÄi ilin valisi veya olayın birkaç ili kapsaması durumunda Ä°çiÅleri BakanlıÄı tarafından görevlendirilen valiyi,

v) Talep sahibi: Kanun hükümlerine göre bir zararın tazmini için talepte bulunan gerçek ve tüzel kiÅileri,

y) UÄraksız geçen gemi: Seyri, Türk BoÄazları’nda bir liman, iskele ya da bir yere uÄramamak üzere planlanmıŠve bu husus gemi kaptanı tarafından Türk BoÄazları’na giriÅten önce Türk Makamlarına bildirilmiÅ olan gemiyi,

z) Uluslararası sözleÅmeler: Türkiye’nin taraf olduÄu, deniz kirliliÄinin önlenmesi, kirliliÄe müdahale, hazırlıklı olma ve kirlilik sonucu oluÅan zararların tazminine iliÅkin uluslararası ve bölgesel anlaÅmalar ile bu anlaÅmaların protokol, ek ve deÄiÅikliklerini,

aa) Uygulama alanları: Kanunun uygulanması bakımından, Türkiye'nin iç suları, karasuları, kıta sahanlıÄı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluÅan deniz yetki alanlarını ve Kanunda öngörülen acil durumlarda, bu durumlara müdahale ve zararların tazmini amaçlarıyla sınırlı kalmak kaydıyla, MüsteÅarlıÄın, Bakanlık, DıÅiÅleri BakanlıÄı ve ilgili diÄer kamu kurum ve kuruluÅlarının görüÅlerini alarak vereceÄi karara baÄlı olarak karasularının ötesindeki açık deniz alanlarını,

bb) Zarar: Olay sonucu ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduÄu; temizleme masraflarını, koruyucu önlemlere iliÅkin masrafları, canlı kaynaklar ve deniz yaÅamına verilen zararları, bozulan çevrenin yeniden oluÅturulması, toplanan atıkların taÅınması ve bertarafı için yapılacak masrafları, geçim için kullanılan doÄal ve canlı kaynaklarda meydana gelen zararları, özel mallardaki zararları, Åahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararları, gelir kayıplarını, gelir ve kazanç kapasitelerine verilen zararları ve diÄer kamu zararları ile zararın tespit, tazmin ve uyuÅmazlıkların giderilmesine iliÅkin masrafları,

cc) Zararsız geçiÅ: Türk iç sularına girmeksizin veya iç sular dıÅında bulunan bir demirleme yerine veya liman tesisine uÄramaksızın karasularını katetme amacıyla veya Türk iç sularına ulaÅmak veya ayrılmak, iç sular dıÅında bulunan bir demirleme yerinde veya liman tesisinde durmak veya bunlardan ayrılmak amacıyla Türk karasularında seyretmeyi,

ifade eder.

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Genel Hükümler

Ä°lke ve esaslar

MADDE 4 – (1) Bu YönetmeliÄin uygulanması kapsamında;

a) Kanun ve bu Yönetmelik kapsamındaki tüm gemi ve kıyı tesislerinin, bir olay veya kirlenme meydana gelmeden önce önlenmesinde veya kirlenme meydana geldiÄinde, deniz emniyetinin saÄlanması, deniz ve deniz çevresinin korunması; insan hayatına, mallara, denize ve deniz çevresine verilecek zararların önlenmesi veya azaltılmasını temin etmek üzere gerekli tüm tedbirleri almaları,

b) Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında meydana gelen her türlü kirlilik olayında kirliliÄe müdahale, kirliliÄin temizlenmesi ve kirlenen alanların rehabilitasyonu ve yeniden kullanıma kazandırılması,

c) Bu Yönetmelik kapsamında meydana gelen kirlilik olaylarını gören, duyan, bilen herkes tarafından ilgili makamlara bildirilmesi,

ç) Bu Yönetmelik kapsamında meydana gelen bir olaya hazırlıklı olma ve müdahale amacıyla ulusal, bölgesel, kıyı tesisi ve gemi acil müdahale planlarının hazırlanması,

d) Gemi ve kıyı tesislerinin kirliliÄin önlenmesine yönelik acil müdahale planlarına ve bu planların uygulanması için gerekli her türlü ekipman, teçhizat ve personele sahip olmaları,

e) Seyir, can, mal ve çevre emniyetini saÄlamak amacıyla alınan tedbirlerin, Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat ile uluslararası düzenlemelerde belirtilen usul ve esaslara göre yetkili kuruluÅlar tarafından denetlenmesi,

f) Gemilerin Kanunun uygulama alanlarına girmeden önce Kanun ve bu Yönetmelik usul ve esaslarına göre bildirim yapmaları,

g) Bir olay sonucunda meydana gelen zararın tespitinin oluÅturulacak bir komisyon marifetiyle yapılması,

Ä) Bir olay sonucunda meydana gelen zararın tazmini ve ödenmesine iliÅkin çalıÅmaların Kanun, bu Yönetmelik ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde yapılması,

h) Yönetmelik kapsamında uygulanan müdahale sisteminde öncelikle insan hayatı, çevre ve kültür varlıkları da dâhil malların korunması,

ı) Yönetmelikte belirtilen bir olayda kirliliÄe müdahale sisteminin Türkiye’nin taraf olduÄu uluslararası, bölgesel ve ikili sözleÅmelerden doÄan yükümlülüklerini etkilememesi, mümkün olduÄu ölçüde yükümlülüklerin etkin icra edilmesi yönünde tamamlayıcı olması,

i) Tesislerin kendi bünyelerinde ve aynı bölgede bulunan kıyı tesisleri arasında ekipman standardizasyonunun saÄlanması,

j) Kirletici ve sorumlu tarafından ödenen tazminatın kirliliÄin giderilmesinde kullanılması ve

k) Bir olaya müdahalede su ortamına daÄılmıŠpetrolün dibe çöktürülmesinde veya kimyasal dispersant kullanılarak seyreltilmesinde BakanlıÄın uygun görüÅünün alınması,

zorunludur.

(2) Bu Yönetmelikteki hiçbir hüküm, sorumlu kiÅinin herhangi bir üçüncü tarafa rücu etmek için sahip olduÄu mevcut bir hakkı etkilemez.

Gemilerin bildirim yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) KalkıŠlimanından Türk karasularına giriÅi kırk sekiz saati aÅan 500 GT ve daha büyük petrol ve diÄer zararlı maddeleri taÅıyan gemilerin, Türk iç sularına veya iç sular dıÅındaki bir demir yeri veya liman tesisine uÄramak amacıyla Türk karasularına girmeden en az kırksekiz saat önce veya kalkıŠlimanı ile Türk karasularına girmesine kadarki seyir süresi kırksekiz saatten az olan 500 GT ve daha büyük petrol ve diÄer zararlı maddeleri taÅıyan gemilerin ise kalkıŠlimanından hareketten hemen sonra, bu yönetmeliÄin Ek-IV’ ündeki formu doldurarak faks, teleks ya da diÄer uygun iletiÅim araçları ile MüsteÅarlıÄa bildirmeleri Åarttır.

(2) Liman baÅkanlıklarınca bildirim zorunluluÄuna uymayan gemilerin tespiti halinde Sahil Güvenlik KomutanlıÄı ile temas edilir ve bu gemilerin Türk karasularına ve iç sularına girmesine izin verilmez; girmiÅ olan gemiler derhal buralardan çıkartılır.

(3) Türk limanları arasında sefer yapan 500 GT ve daha büyük petrol ve diÄer zararlı maddeleri taÅıyan gemiler, birinci fıkradaki bildirimi kalkıŠlimanından ayrılmadan hemen önce, bu YönetmeliÄin Ek-IV’ ündeki formu doldurarak faks, teleks ya da diÄer uygun iletiÅim araçları ile MüsteÅarlıÄa yapmak zorundadırlar.

(4) Türk iç sularına ya da iç sular dıÅındaki bir demir yerine veya liman tesisine uÄramak üzere seferi planlanmamıÅ, gidilecek olan limanın bilinmediÄi ya da seyri esnasında gideceÄi limanda deÄiÅiklik yaparak, Türk iç sularına ya da iç sular dıÅındaki bir demir yerine veya liman tesisine uÄramak amacı ile seyir planlarını deÄiÅtiren gemiler, Türk karasularına girmeden önce olmak Åartı ile bu bilgiyi alır almaz bu YönetmeliÄin Ek-IV’ ündeki formu doldurarak faks, teleks ya da diÄer uygun iletiÅim araçları ile bildirimlerini yaparlar. Bu kapsamdaki gemiler geldikleri limanda liman baÅkanlıÄına bu durumlarını makul bilgi ve belgelerle doÄrulamaya mecburdurlar.

(5) Türk karasularına giriÅ için bildirilen tahmini varıŠzamanını oniki saatten fazla geciktirecek olan gemiler bu durumlarını MüsteÅarlıÄa bildirmek zorundadırlar.

(6) Gemiler tarafından yapılan bildirimler, MüsteÅarlık tarafından on yıl süre ile muhafaza edilir.

(7) Türk BoÄazlarından uÄraksız geçiÅ yapacak olan gemiler, 8/10/1998 tarihli ve 98/11860 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüÄe konulan Türk BoÄazları Deniz Trafik Düzeni TüzüÄü ile bu Yönetmelikte öngörülen bildirim yükümlülüklerini yerine getirirler.

(8) Uygulama alanlarına girmek isteyen 500 GT ve daha büyük petrol ve diÄer zararlı maddeleri taÅıyan gemiler yukarıda belirtilen bildirimlerine ek olarak sahip oldukları mali sorumluluk belgesini gemi kaptanları veya iÅletenleri tarafından Türkiye’deki acentelerine, MüsteÅarlıÄa iletilmek üzere gönderirler. Mali sorumluluk belgelerinin aslı, istenildiÄi zaman ibraz edilir. Gerek görülmesi halinde, MüsteÅarlık tarafından, mali sorumluluk belgelerinin gerçeÄe uygunluÄu bu belgeleri düzenleyen sigorta Åirketinden teyit edilir.

(9) Türkiye'nin taraf olduÄu uluslararası sözleÅmelerde öngörülen malî sorumluluk garantilerine sahip olmadıkları belirlenen Kanun kapsamındaki yabancı bayraklı gemilerin, can kurtarma hizmetlerinden kaynaklanacak mücbir sebepler dıÅında, Türk iç sularına veya iç sular dıÅındaki bir demir yeri veya liman tesisine uÄramak amacıyla Türk karasularına ve iç sularına girmesine izin verilmez; girmiÅ olan gemiler derhal buralardan çıkartılır veya Åartları saÄlamaları için en fazla otuz gün süre verilir. Bu süre sonunda Åartları saÄlamadıÄı tespit edilen gemiler derhal karasuları dıÅına çıkartılır. Åartlara uymayan Kanun kapsamındaki Türk bayraklı gemiler ise Åartları saÄlayıncaya kadar baÄlanarak seferden men edilir. Bu durumdaki gemilerin yükü, gemi veya yük sahibince Åartlara uygun baÅka bir gemiye nakledilir ve mevzuat uyarınca bertaraf edilmesi gereken yüklerin uygun bir Åekilde bertarafı saÄlanır.

(10) Yapılacak bildirimler ile mali sorumluluk belgelerinin gönderileceÄi yerler MüsteÅarlık tarafından bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girdiÄi tarihten itibaren onbeÅ gün içerisinde çıkarılacak bir genelge veya talimatla belirlenir.

Kirlenme olaylarının bildirimi

MADDE 6 – (1) Uygulama alanlarında bulunan veya seyreden devlet gemileri de dahil olmak üzere tüm gemilerin kaptanları, seyirleri esnasında bilgi sahibi oldukları, petrol veya diÄer zararlı maddeler sebebiyle meydana gelen bütün olay ve kirlenmeleri MüsteÅarlıÄa, ulusal acil müdahale merkezine, herhangi bir bölgesel acil müdahale merkezine veya Ulusal Acil Müdahale Planında belirtilen irtibat noktalarına en uygun haberleÅme vasıtası ile gecikmeksizin bildirirler.

(2) Kanun kapsamındaki gemiler, gemide meydana gelen petrol ve diÄer zararlı maddelerin sebep olduÄu bütün olay ve kirlenmeleri MüsteÅarlıÄa, herhangi bir bölgesel acil müdahale merkezine veya ulusal acil müdahale planında belirtilen irtibat noktalarına en uygun haberleÅme vasıtası ile gecikmeksizin bildirirler.

(3) Kıyı tesislerinde görevli Åahıslar da kıyı tesisinde meydana gelen, ya da denizde gözlemlenen herhangi bir kirlilik olayını birinci fıkrada belirtilen esaslara göre ilgili mercilere bildirirler.

(4) KirliliÄi ihbar yükümlülükleri, denizde ve kıyı tesislerinde herhangi bir kirlilik olayı gözlenmesi durumunda, gemide bulunan tüm kılavuz kaptanlar ile tüm sivil ya da Devlet uçaklarının pilotları için de geçerlidir.

(5) Kirlenme olaylarında; birinci, ikinci ve üçüncü fıkralardaki bildirimler bu YönetmeliÄin EK-III B’sinde yer alan formata göre alınır.

(6) Ulusal ve bölgesel acil müdahale planlarında belirtilen irtibat noktaları ve acil müdahale merkezleri tarafından alınan tüm bildirimler MüsteÅarlıÄa iletilir. Bildirimler, MüsteÅarlık tarafından gecikmeksizin BakanlıÄa bildirilir. MüsteÅarlık bu bildirimlere iliÅkin kayıtları on yıl süre ile tutar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ulusal Hazırlıklı Olma ve Müdahale Sistemi

Ulusal sistem ve kademeli müdahale

MADDE 7 – (1) Hazırlıklı olma ve müdahale konusundaki Türk ulusal sisteminin ana unsurları; Bakanlık, MüsteÅarlık, ulusal acil müdahale merkezi, bölgesel acil müdahale merkezleri, ulusal ve bölgesel acil müdahale planlarında görev verilen ilgili kurum ve kuruluÅlardır. Bununla birlikte, gerekli görüldüÄünde uluslararası iÅbirliÄi kapsamında davet edilen yabancı acil müdahale birimleri de hazırlıklı olma ve müdahale konusunda yardımcı unsur olarak görev yaparlar.

(2) Müdahale faaliyetlerinin icrası ve müdahale unsurları arasındaki görev organizasyonu, bu Yönetmelik hükümleri doÄrultusunda hazırlanan acil müdahale planları kapsamında yapılır.

(3) Hazırlıklı olma faaliyetleri MüsteÅarlık tarafından ulusal acil müdahale merkezi ve bölgesel acil müdahale merkezleri aracılıÄıyla yürütülür ve koordine edilir.

(4) Acil müdahale planlamasında kademeli müdahale yaklaÅımı esas alınır. Bu kapsamda aÅaÄıdaki müdahale seviyeleri uygulanır:

a) Seviye 1: Bir kıyı tesisinde veya gemide operasyonel faaliyetler sonucu oluÅabilecek ve küçük ölçekli kirlenmelere neden olabilecek olayları kapsar. Bir kıyı tesisi veya Kanun kapsamında yer alan bir geminin kendi imkan ve kabiliyetleri ile kontrol altına alabileceÄi olaylardır.

b) Seviye 2: Bir kıyı tesisi veya Kanun kapsamındaki bir geminin kendi imkan ve kabiliyetlerinin yetersiz kaldıÄı durumlarda bölgesel imkan ve kabiliyetler ile müdahale edilip kontrol altına alınabilecek orta ölçekli olaylardır.

c) Seviye 3: Denizde ve/veya kıyı tesisinde meydana gelen ciddi kazalardan kaynaklanan büyük ölçekli olayları kapsar.

Müdahale aÅamaları

MADDE 8 – (1)    Acil Müdahale Planlarının uygulanmasında, olaya müdahale operasyonları aÅaÄıda yer alan dört aÅamadan oluÅur.

a) AÅama I            : Bildirim,

b) AÅama II          : Planın deÄerlendirilmesi ve aktif hale getirilmesi,

c) AÅama III         : Müdahale operasyonları,

ç) AÅama IV         : Atıkların bertarafı ve kirlenen alanların rehabilite edilmesi.

(2) Duruma baÄlı olarak bir ya da daha fazla aÅama aynı anda sürdürülebilir.

Ulusal acil müdahale merkezi ve buna baÄlı olarak bölgesel acil müdahale merkezlerinin oluÅturulması

MADDE 9 – (1)    Üçüncü seviyedeki bir olayda, olaya müdahale ulusal acil müdahale planı çerçevesinde yapılır ve genel koordinasyondan Bakanlık sorumludur. Bakanlık bu görevi ulusal acil müdahale merkezi aracılıÄı ile yerine getirir. Ulusal acil müdahale merkezi aynı zamanda ulusal boyutta karada ve denizde müdahale operasyonlarını koordine eden ulusal operasyon komitesinin çalıÅma yeri olur.

(2) Ulusal acil müdahale merkezi, bu görevini etkin bir Åekilde yerine getirebilmesi için gerekli ekipman, personel ve teçhizat ile donatılır.

(3) Ulusal acil müdahale merkezi oluÅturuluncaya kadar halen MüsteÅarlık bünyesinde kurulu bulunan Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi aynı zamanda ulusal acil müdahale merkezi olarak görevlendirilir. Bu durumda Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin imkan ve kabiliyetleri, personel ve haberleÅme ekipmanları her iki görevi de icra edebilecek duruma getirilir.

(4) MüsteÅarlık, ulusal acil müdahale planında belirtilen ulusal acil müdahale merkezi ile irtibatlı bölgesel acil müdahale merkezleri aÄını oluÅturur. Bölgesel acil müdahale merkezleri,  ikinci seviyedeki bir olay sırasında karada ve denizde bölgesel acil müdahale planlarının uygulanması için bir müdahale, operasyon ve koordinasyon merkezi olarak hizmet verirler.

(5) Bölgesel acil müdahale merkezlerinin yeri, imkan ve kabiliyetleri, personel, malzeme ve ekipmanları; kirliliÄin yayılması ve meydana getireceÄi muhtemel zararlar, çevresel özellikler ve merkezlerin riskli bölgelere yakın veya bu bölgelerdeki kirlilik olaylarına müdahale edebilir coÄrafi bölgelerde olmaları ile diÄer faktörler dikkate alınarak belirlenir. Bölgesel acil müdahale merkezlerinin yerleri BakanlıÄın uygun görüÅü alınarak MüsteÅarlık tarafından belirlenir ve bölgesel acil müdahale planlarına eklenir.

(6) Yeterli imkan ve kabiliyetleri bulunması ve görev iliÅkileri protokolle önceden belirlenmek Åartıyla bir kıyı tesisi bölgesel acil müdahale merkezi olarak görevlendirilebilir.

(7) Yapılan risk deÄerlendirmesine göre tesislerinde ikinci seviyede bir olay ihtimali olan kıyı tesisleri de bulundukları bölgede kurulmuÅ veya yetkilendirilmiÅ bölgesel acil müdahale merkezleri ile ikinci seviye bir olaya hazırlıklı olma ve müdahale için protokol yaparlar. Bu protokoller BakanlıÄa bildirilir.

(8) MüsteÅarlık ya da Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre Bakanlık müdahale esnasında, bir gemi ya da kıyı tesisini bölgesel acil müdahale merkezi olarak hareket etmek üzere görevlendirebileceÄi gibi, birinci seviye bir olayda müdahalenin bölgesel acil müdahale merkezi tarafından, ikinci seviye bir olayda müdahalenin ulusal acil müdahale merkezi tarafından, üçüncü seviye bir olayda müdahalenin ulusal acil müdahale merkezi adına bölgesel acil müdahale merkezi tarafından icra edilmesi görevini de verebilir.

(9) Ayrıca, acil müdahale faaliyetlerinin icrası sırasında gerek görüldüÄünde müdahale görevini yürüten bölgesel acil müdahale merkezi deÄiÅtirilebilir.

(10) Ulusal acil müdahale merkezi ve buna baÄlı olarak kurulacak bölgesel acil müdahale merkezleri müdahalenin karada ve denizde yapılması durumuna göre Bakanlık ve/veya MüsteÅarlık tarafından kullanılacak Åekilde donatılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müdahale Yetkileri

Birinci seviye olayda müdahale yetkisi

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca; birinci seviyedeki bir olaya müdahale, kıyı tesisi veya gemi acil müdahale planında yer alan organizasyon ve müdahale esaslarına göre yapılır. Kıyı tesisi acil müdahale planının uygulanması ve müdahale operasyonunun yürütülmesinden sorumlu kiÅi kıyı tesisi iÅleticisi; gemi acil müdahale planının uygulanması ve müdahale operasyonunun yürütülmesinden sorumlu kiÅi ise gemi iÅleticisidir.

Ä°kinci seviye olayda müdahale yetkisi

MADDE 11 – (1) Ä°kinci seviyedeki bir olaya müdahalede; Bölgesel koordinasyon komitesinin baÅkanı olan sorumlu vali, olayın ve bölgesel acil müdahale planının uygulanmasının genel koordinasyonundan sorumludur. Bölgesel koordinasyon komitesi sorumlu valinin genel koordinasyon görevini yerine getirmesinde ona teknik destek saÄlar.

(2) Müdahale; bölgesel acil müdahale planı çerçevesinde bölgesel operasyon komitesine  baÄlı olarak olay yeri koordinatörü tarafından yapılır. Bu tür olaylarda müdahalenin koordinasyonundan bölgesel operasyon komitesi baÅkanı olan bölgesel operasyon koordinatörü sorumludur. Bölgesel operasyon koordinatörü bölgesel acil müdahale planı çerçevesinde MüsteÅarlık bölge müdürü ya da Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre Bakanlık taÅra teÅkilatı il müdürüdür. Bakanlık veya MüsteÅarlık bu görevi acil müdahale operasyonları konusunda uzman baÅka bir personele devredebilir. Buna göre; bölgesel operasyon komitesi, bölgesel operasyon koordinatörü baÅkanlıÄında, bölgesel olay yeri koordinatörü ve operasyon ve destek grup baÅkanlarından oluÅturulur. Bölgesel acil müdahale merkezlerinin kurulmasından sonra bu merkezler bölgesel operasyon komitesinin birer müdahale unsuru olarak görev yaparlar.

(3) Bölgesel operasyon komitesi Åeması EK-II A’ya göre düzenlenir.

(4) Bölgesel koordinasyon komitesi, komite baÅkanı tarafından karar verilen yerde; bölgesel operasyon komitesi ise bölgesel acil müdahale merkezinde toplanarak, tüm telefon ve telsiz irtibatlarını saÄlar ve ön raporları toplayarak emir komuta zincirini oluÅturur. Bölgesel operasyon komitesi gerektiÄinde çalıÅmaların kolaylıÄı için olay mahalline en yakın yerde konuÅlandırılır. Bölgesel olay yeri koordinatörü ve grup baÅkanları ekipleri ile birlikte olay yerinde operasyonel iÅlemleri yaparlar.

(5) Müdahale operasyonları sırasında bölgesel operasyon komitesi tarafından ihtiyaç duyulan talepler Bölgesel koordinasyon komitesine bildirilir. Bölgesel koordinasyon komitesince istenen yardım taleplerinde; tüm askeri, kamu ve özel kuruluÅlar, olaya süratle müdahale edilebilmesi için bünyelerindeki tüm imkanlarını seferber ederler. Askeri, kamu ve özel kuruluÅların imkan ve kabiliyetlerine bölgesel acil müdahale planlarında detaylı olarak yer verilir.

(6) Ä°kinci seviye bir olayda bölgesel olay yeri koordinatörü bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan esaslar kapsamında bölgesel operasyon koordinatörünün görevlendireceÄi teknik bir kiÅi olur.

Üçüncü seviye olayda müdahale yetkisi

MADDE 12 – (1) Üçüncü seviyedeki bir olayda, olaya müdahale ulusal acil müdahale planı çerçevesinde yapılır ve genel koordinasyondan Bakanlık sorumludur. Bakanlık bu görevi ulusal acil müdahale merkezi aracılıÄı ile yerine getirir. Ulusal koordinasyon komitesi bu görevin icrasında teknik destek saÄlar. 

(2) Olaya müdahaleden ve müdahalenin koordinasyonundan ulusal operasyon komitesi sorumludur. Bu komite baÅkanı olan ulusal operasyon koordinatörü, ulusal acil müdahale merkezi baÅkanı tarafından kirlenmenin deniz veya kıyı ortamında bulunma durumuna göre, MüsteÅarlık ya da Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre Bakanlıktan görevlendirilir. Komite, baÅta ulusal operasyon koordinatörü  olmak üzere, grup baÅkanları ile ulusal olay yeri koordinatöründen oluÅur.

(3) Üçüncü seviye bir olayda, ulusal acil müdahale planı kapsamında sorumlu birimlerin oluÅturulmasına iliÅkin ulusal operasyon komitesi teÅkilat Åeması Ek-III A’da yer almaktadır.

(4) Üçüncü seviye bir olayda, ulusal operasyon koordinatörü bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan esaslar kapsamında Bakanlık veya MüsteÅarlıÄın MüsteÅarı, MüsteÅar yardımcısı veya bunların atayacaÄı yetkili bir kiÅi olur.

(5) Üçüncü seviye bir olayda, ulusal olay yeri koordinatörü bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan esaslar kapsamında bölgesel operasyon koordinatörünün görevlendireceÄi teknik bir kiÅi olur.

Müdahale yetkilerine iliÅkin diÄer hükümler

MADDE 13 – (1) Bakanlık veya MüsteÅarlık, EK-I B’de yer alan asgari kriterleri taÅımaları halinde, diÄer kamu kuruluÅlarına, ya da Türkiye’de bu amaçla kurulmuÅ ve bilfiil müdahale faaliyetleri icra eden özel Åirket, kuruluÅ veya sivil toplum kuruluÅlarına müdahale görevini verebilir. Bu durum Bakanlık veya MüsteÅarlıÄın sorumluluÄunu ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte, müdahale görevi verilen kurum ve kuruluÅlar yaptıkları katkı ve faaliyetler bakımından sorumludurlar.

(2) Ä°kinci seviye bir olayda, müdahale EK-I B’de yer alan asgari kriterleri taÅıyan özel Åirket, kuruluÅ veya sivil toplum kuruluÅlarına yaptırılacak ise bu durumun bölgesel acil müdahale planlarında belirtilmesi ve söz konusu özel Åirket, kuruluÅ veya sivil toplum kuruluÅlarıyla bir protokol yapılması ve bu protokolün bir örneÄinin bölgesel acil müdahale planlarında yer alması saÄlanır.

(3) Ä°kinci ve üçüncü seviyedeki bir olayda, olaya karıÅan veya olayın meydana geldiÄi yere yakın bir yerde bulunan gemi veya kıyı tesisleri; ulusal ve bölgesel acil müdahale planlarında verilen görevler kapsamında, kendi personel ve ekipmanları ile olaya müdahalede bulunmak zorundadırlar. Bu tür durumlarda, müdahale eden tüm taraflar, ulusal ve bölgesel operasyon koordinatörleri tarafından verilen talimatlara uyarlar.

(4) Etkin bir müdahalenin gerçekleÅtirilmesi, gereksiz can ve mal kaybı riskinden kaçınılması amacıyla, MüsteÅarlık, deniz trafiÄini sınırlandırmaya, deÄiÅtirmeye veya geçici olarak durdurmaya yetkilidir.

(5) Ulusal veya bölgesel operasyon koordinatörleri tarafından karar verildiÄinde; olay mahalli çevresinde acil durum süresince emniyetin ve güvenliÄin temini açısından açıkta bulunan deniz araçları, ilgili mevzuat çerçevesinde MüsteÅarlıÄın uygun göreceÄi deniz alanlarına veya iskelelere çekilir. Önceden belirlenen bu alanlar veya iskeleler bölgesel acil müdahale planları ekinde yer alır.

(6) Müdahale tekniÄi, yöntemleri ve müdahaleye iliÅkin diÄer hususlar acil müdahale planlarında belirtilir.

Bölgesel operasyon komitesi ve operasyon koordinatörünün görevleri

MADDE 14 – (1) Bölgesel operasyon komitesi ve operasyon koordinatörü;

a) Ä°kinci seviye bir olay halinde çalıÅma yeri tayini yapar. Operasyon ve destek grupları arasında koordineyi en pratik tarzda saÄlayarak zaman kaybını önleyici tüm tedbirleri alır.

b) Sorumluluk alanları içerisinde petrol ve diÄer zararlı maddelerin neden olduÄu her türlü acil durumu en kısa sürede çözümlemek üzere teknik ve idari planlamaları yapar.

c) Olaya müdahale öncesinde ve sırasında operasyon ve destek gruplarının ihtiyaç duyacaÄı branÅlarında uzman personel ihtiyacının karÅılanmasını saÄlar.

ç) Olaya müdahale esnasında ihtiyaç duyulan malzeme, ekipman ve personelin transferinin koordinasyonunu saÄlar.

d) Normal zamanlar içerisinde komite icra birimlerini kendi görev zincirleri doÄrultusunda örgütleyerek, imkan ve kabiliyetleri güncel durumda bulundurmaktan sorumludur.

e) Kamu ve özel kuruluÅların araç, gereç, personel ve eÄitim imkanlarını takip ederek, bu kuruluÅların imkan ve kabiliyetlerini deniz ve kıyı tesislerindeki karÅılıklı yardımlaÅma esaslarına uygun olarak planlar.

f) Müdahale konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknik geliÅmeleri takip ederek kapasite arttırıcı tavsiyelerde bulunur.

g) Acil müdahale planlarında belirtilen diÄer görevleri yerine getirir.

Ä) Bu maddenin (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hazırlıklı olmaya iliÅkin görevlerin yerine getirilmesi ve deÄerlendirilmesi amacıyla her üç ayda bir bölgesel acil müdahale merkezinde toplanır.

h) ÇalıÅmalarının sonuçlarını ulusal acil müdahale merkezine bildirir.

ı) Olaya iliÅkin olarak bölgesel koordinasyon komitesi tarafından yapılacak basın bildirilerine esas teÅkil edecek bilgi ve belgelerin hazırlanmasını saÄlar.

Ulusal operasyon komitesinin ve operasyon koordinatörünün görevleri

MADDE 15 – (1) Ulusal operasyon komitesi ve operasyon koordinatörü;

a) Üçüncü seviye bir olay halinde ulusal acil müdahale merkezinde toplanır. Operasyon ve destek grupları arasında koordineyi en pratik tarzda saÄlayarak zaman kaybını önleyici tüm tedbirleri alır.

b) Petrol ve diÄer zararlı maddelerin neden olduÄu her türlü olayı en kısa sürede çözümlemek üzere teknik ve idari planlama yapar.

c) Olaya müdahale öncesinde ve sırasında, operasyon ve destek gruplarının ihtiyaç duyacaÄı branÅlarında uzman personel ihtiyacının karÅılanmasını saÄlar.

ç) Olaya müdahale esnasında ihtiyaç duyulan malzeme, ekipman ve personelin ülke genelinde transferinin koordinasyonunu saÄlar.

d) Olaya iliÅkin olarak ulusal acil müdahale merkezi tarafından yapılacak basın bildirilerine esas teÅkil edecek bilgi ve belgelerin hazırlanmasını saÄlar.

e) Acil müdahale planlarında belirtilen diÄer görevleri yerine getirir.

f) ÇalıÅmalarının sonuçlarını ulusal acil müdahale merkezine bildirir.

Ulusal ve bölgesel olay yeri  koordinatörlerinin görevleri

MADDE 16 – (1) Ä°kinci seviye bir olayda, bölgesel olay yeri koordinatörü, bölgesel operasyon komitesi ile; üçüncü seviye bir olayda ise, ulusal olay yeri koordinatörü, ulusal operasyon komitesi ile bu yönetmelik ve acil müdahale planları esaslarına göre irtibatlı olarak çalıÅır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan esaslara göre bölgesel ve ulusal olay yeri koordinatörlerinin görevleri Åunlardır:

a) Ä°kinci ve üçüncü seviye bir olayda müdahale operasyonlarını koordine etmek.

b) Durumu deÄerlendirmek ve bir operasyon planı hazırlamak.

c) Yayılmanın kaynaÄını belirlemek için, örnekleme dahil, her türlü adımı atmak.

ç) Ä°kinci ve üçüncü seviye bir olayda deniz ve kıyı alanlarındaki petrol veya diÄer zararlı madde yayılmasını en aza indirmek ve mümkün olduÄunca kirliliÄin artmasını önlemek amacıyla bu Yönetmelik ve ilgili acil müdahale planı kapsamında etkin müdahale tekniklerini uygulamak.

d) Halkın, denizdeki petrol veya diÄer zararlı madde yayılmasına müdahale eden kiÅilerin ve yayılmayla ilgili tüm personelin saÄlıÄını ve güvenliÄini saÄlamak.

e) Kirlilik tehdidi altındaki kaynakların, alanların ve türlerin korunmasını saÄlamak.

f) Toplanan atıkların verilen talimata göre belirlenen yerlerde depolanmasını saÄlamak.

g) Kirlilik ve durum raporlarını hazırlamak.

Ä) Operasyon gruplarında yer alan tüm personel, ekipman, araç gereç, teçhizat ve diÄer ürünlerin etkinliklerine iliÅkin bir rapor hazırlamak ve bu raporu bölgesel ve ulusal operasyon komitesine bildirmek.

h) Bölgesel ve ulusal koordinasyon komitelerince verilen görevleri yerine getirmek, yapılan iÅlem ve önerileri, dıŠyardım ihtiyaçlarını bölgesel ve ulusal koordinasyon komitelerine bildirmek.

ı) Bölgesel ve ulusal operasyon komiteleri tarafından verilecek diÄer görevleri yerine getirmek.

Operasyon grupları ve baÅkanları

MADDE 17 – (1) Ä°kinci seviye bir olayda bölgesel koordinasyon komitesi, üçüncü seviye bir olayda ise ulusal acil müdahale merkezi tarafından; operasyon gruplarının baÅkanları; Bakanlık, MüsteÅarlık, diÄer kurum ve kuruluÅlar ile kıyı tesisleri içerisinde bulunan acil müdahale konusunda deneyimli ve eÄitimli personel arasından seçilir.

(2) Ulusal ve Bölgesel olay yeri koordinatörlerine baÄlı olarak çalıÅan operasyon gruplarının baÅkanları Operasyon grup baÅkanları kendi uzmanlık alanlarındaki operasyonlardan sorumludur. Operasyonlarını planlar, görevleri daÄıtır, grubu için gerekli olan malzeme, ekipman, personel ve teçhizatın saÄlanması için diÄer operasyon grup baÅkanları ile koordinasyonu saÄlar ve olay yeri  koordinatörüne rapor verir.

(3) Ä°kinci ve üçüncü seviye bir olayda operasyon gruplarının çalıÅma usul ve esasları ilgili acil müdahale planlarında belirtilir.

(4) Ayrıca, operasyon gruplarına müdahale esnasında destek verecek olan teknik grup ve çevre grubu ile idari ve mali grubun uzmanlarının çalıÅma usul ve esasları acil müdahale planlarının yürürlüÄe girmesi ile belirlenir.

Teknik grup

MADDE 18 – (1) Ä°kinci veya üçüncü seviyedeki bir olay esnasında olaya müdahale eden operasyon koordinatörüne acil müdahale planının etkin olarak uygulanabilmesi, geliÅtirilmesi ve güncellenmesinde, ulusal ve uluslararası ilgili faaliyetlerin koordinasyonunda yardımcı olmak amacıyla Bakanlık ve MüsteÅarlık tarafından bir teknik grup oluÅturulur.

(2) Teknik grup; ikinci seviyede bir olayda bölgesel operasyon komitesine, üçüncü seviye bir olayda ise ulusal operasyon komitesine baÄlı olarak faaliyet gösterir.

(3) Teknik grubun çalıÅma yeri  bölgesel acil müdahale merkezleridir. Bu grup gerek hazırlıklı olmaya iliÅkin  faaliyetlerde gerekse müdahaleye iliÅkin faaliyetlerin her aÅamasında yer alır.

Çevre grubu

MADDE 19 – (1) Ä°kinci ve üçüncü seviyedeki bir olaya müdahale eden operasyon koordinatörüne müdahale ve kirlilik temizleme operasyonları sırasında, deniz ve kıyının olaydan dolayı kirlenmesini en az seviyeye indirebilmek için operasyonun her aÅamasında teknik destek verebilecek, flora ve faunanın korunmasına yönelik tavsiyede bulunabilecek bir gruptur.

(2) Bu grup; Bakanlık tarafından ilgili kurum/kuruluÅ, üniversite ve gönüllü kuruluÅ temsilcileri ile sigorta eksperleri, ekonomistler ve benzeri uzmanlardan oluÅturulur.

Ä°dari ve mali grup

MADDE 20 – (1) Bakanlık veya MüsteÅarlık tarafından oluÅturulan idari ve mali konularda uzmanlaÅmıŠbir gruptur. Üçüncü seviye bir olaya müdahalede ulusal operasyon komitesine, ikinci seviyede bir olaya müdahalede bölgesel operasyon komitesine baÄlanır. Müdahale operasyonları ile ilgili bütün idari konular ile harcama, anlaÅmalar ve baÅka mali taahhütler içeren operasyonlara iliÅkin iÅlemleri ve bu iÅlemlerin kaydedileceÄi bir kayıt defterini tutmaktan sorumludur.

BEÅÄ°NCÄ° BÖLÜM

Acil Müdahalenin Planlanması

Acil müdahale planları

MADDE 21 – (1) Kirlilik olaylarına hazırlıklı olma ve müdahalenin planlanması, acil müdahale planları ile yapılır.

(2) Acil müdahale planı türleri Åunlardır.

a) Gemi acil müdahale planı.

b) Kıyı tesisi acil müdahale planı.

c) Bölgesel acil müdahale planı.

ç) Ulusal acil müdahale planı.

(3) Acil müdahale planları ve risk deÄerlendirmeleri, Ek-I B’deki kriterleri taÅıyan ve MüsteÅarlık görüÅü alınarak Bakanlık tarafından bu amaçla uygun görülen kurum ve kuruluÅlara yaptırılabilir.

Gemi acil müdahale planı

MADDE 22 – (1) Gemilerden Kaynaklanan KirliliÄin Önlenmesine Dair Uluslararası SözleÅmenin-MARPOL 73/78 I inci ekinin 26 ncı kuralı ile II nci ekinin 16 ncı kuralı kapsamına giren tüm gemiler, bu maddelerde belirtilen esaslara uygun olarak petrol veya diÄer zararlı madde kirliliÄi gemi acil müdahale planlarını, Uluslararası Denizcilik Örgütü-IMO kural ve tavsiyeleri ile Deniz Çevresinin Korunması Komitesi-MEPC 54 (32) No’lu sirkülerine uygun olarak hazırlarlar.

(2) Gemiler için gerekli asgari personel, ekipman ve malzeme seviyesi ilgili uluslararası sözleÅmelere uygun olarak hazırlanan gemi acil müdahale planlarında belirtilir.

Kıyı tesisi acil müdahale planı

MADDE 23 – (1) Açık deniz tesisleri ve boru hatları da dahil, kıyıda veya kıyıya yakın bölgelerde denizlerin petrol ve 3/5/1990 tarihli ve 90/442 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası SözleÅmenin (MARPOL 73/78) II nci ekinin II nci ve III üncü eklentilerinde listelenmiÅ maddelerle kirlenmesine yol açabilecek faaliyetleri icra eden kıyı tesislerine ait kıyı tesisi acil müdahale planları, bütün seviyeler için planlama ve faaliyetleri içerir.

(2) Bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girdiÄi tarihten itibaren iki ay içerisinde acil müdahale planlarını hazırlamak üzere kıyı tesisleri BakanlıÄa baÅvurur.

(3) Kıyı tesislerinin baÅvurularını müteakiben on ay içerisinde Ek-I C’de verilen formata uygun olarak hazırlanan acil müdahale planları MüsteÅarlıÄın görüÅü alınarak Bakanlık tarafından onaylanır ve yürürlüÄe girer. Kıyı tesisi acil müdahale planının yürürlüÄe girmesini müteakiben üç ay içerisinde Bakanlık, kıyı tesisi acil müdahale planında yer alan personel, malzeme ve ekipmanın kıyı tesisinde bulunup bulunmadıÄını denetler.

(4) Kıyı tesislerinde hazırlıklı olma ve müdahale için bulundurulması gerekli personel, malzeme ve ekipman miktarı, her kıyı tesisi için Ek-I A’daki esaslara istinaden yapılacak/yaptırılacak risk deÄerlendirmesine göre belirlenir.

(5) Kıyı tesisleri, MüsteÅarlık ve BakanlıÄın uygun görüÅü ile kendi acil müdahale planları ve risk deÄerlendirmelerini hazırlayabilir veya Ek-I B’deki kriterleri taÅıyan kurum ve kuruluÅlara hazırlattırır.

(6) MüsteÅarlıÄın görüÅü alınarak BakanlıÄın onayı ile birbirine yakın ve benzer özelliklere sahip kıyı tesisleri için ortak risk deÄerlendirmesi yapılabilir ve personel, ekipman ve malzeme ortak kullanılabilir.

(7) Kıyı tesislerinde kullanılacak araç, gereç, malzeme ve ekipman ulusal ve uluslar-arası kabul görmüÅ standartlara uygun olarak temin edilir. Tesislerde bulundurulacak ekipmanın birbirine uygunluÄu açısından ekipman standardizasyonu aranır. Ayrıca, aynı bölgede bulunan kıyı tesisleri arasında ekipman standardizasyonunun saÄlanması esastır.

(8) Bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girdiÄi tarihten sonraki bir tarihte faaliyete geçecek kıyı tesisleri için, tesis acil müdahale planlarının hazırlanması, onaya sunulması ve onaylanması; tesisin faaliyete geçmesi için bir ön koÅul olarak deÄerlendirilir.

(9) Ayrıca, kıyı tesisi bulunmayan ancak çevresel açıdan hassas olan bölgelerde gönüllü kuruluÅlar veya kamu/özel kurum/kuruluÅları tarafından acil müdahale planları hazırlanabilir veya hazırlattırılabilir. Söz konusu acil müdahale planları, ulusal ve bölgesel acil müdahale planlarının hazırlanması sırasında deÄerlendirilir.

Bölgesel acil müdahale planı

MADDE 24 – (1) Bölgesel acil müdahale planı, ikinci seviyedeki bir olaya hazırlıklı olma ve müdahalenin planlanmasını içerir ve sorumlu vali tarafından uygulamaya konulur.

(2) Bölgesel acil müdahale planları aynı zamanda, ilgili tüm personelin görev ve sorumluluklarının yanı sıra, hazırlıklı olma ve müdahale faaliyetlerine iliÅkin detaylar ile bildirim prosedürleri, haberleÅme usulleri ve sorumlu bölgesel acil müdahale merkezinin tam ve açık bir Åekilde belirlenmesini de kapsar.

(3) MüsteÅarlık baÄlısı her bir Bölge MüdürlüÄü sorumluluk alanları için birer bölgesel acil müdahale planı hazırlanır. Bölge MüdürlüÄü sorumluluk alanları arasında kapsanmayan deniz alanlarının kalması veya münhasır ekonomik bölgelerin tamamen kapsanmaması durumlarında MüsteÅarlıÄın görüÅü alınarak Bakanlık tarafından bölgesel acil müdahale planlarının coÄrafi kapsamı bu deniz alanlarını da kapsayacak Åekilde belirlenir. MüsteÅarlıÄın görüÅü alınarak Bakanlık tarafından uygulamanın etkinliÄi için Bölge Müdürlükleri sorumluluk alanlarından farklı bölgesel acil müdahale planı coÄrafi kapsamı belirlenebilir. Her durumda bölgesel acil müdahale planı coÄrafi alanı bir Bölge MüdürlüÄü ile iliÅkilendirilir. Bölgesel acil müdahale planları, Bakanlık tarafından veya EK-I B’de yer alan kriterleri haiz kurum/kuruluÅlara Ek-II’de verilen bölgesel acil müdahale planında olması gereken asgari baÅlıklara uygun olarak bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girmesini müteakip en geç bir yıl içerisinde hazırlanır/hazırlattırılır.

(4) Planların Bakanlık tarafından hazırlanması durumunda nitelikli uzman saÄlanması için hizmet satın alınabilir. Uzmanların nitelikleri Bakanlık tarafından belirlenir. Söz konusu planlar MüsteÅarlıÄın görüÅü alındıktan sonra Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüÄe girer.

Ulusal acil müdahale planı

MADDE 25 – (1) Üçüncü seviye bir olaya hazırlıklı olma ve müdahale için bir ulusal acil müdahale planı sürekli olarak hazır bulundurulur.

(2) Ulusal acil müdahale planı, Bakanlık tarafından Kanun ve bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslara göre Ek-III’de verilen ulusal acil müdahale planında olması gereken asgari baÅlıklar kapsamında hazırlanır veya Ek-I B’de yer alan kriterleri haiz kurum veya kuruluÅlara hazırlattırılır.

(3) Bakanlık, ulusal acil müdahale planının hazırlanması ve deÄiÅtirilmesinde; uluslar- arası sözleÅmeler ile bölgesel acil müdahale planlarını göz önünde bulundurur. BaÅbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel MüdürlüÄü, MüsteÅarlık ve ilgili kurum/kuruluÅların görüÅü alınarak hazırlanan ulusal acil müdahale planı, Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra yürürlüÄe girer.

Acil müdahale planlarının güncellenmesi

MADDE 26 – (1) Kıyı tesisleri, imkan ve kabiliyetleri ile herhangi bir olay sonucu çevre koÅullarının deÄiÅmesi durumunda acil müdahale planlarını güncellemekten sorumludurlar.

(2) Bölgesel acil müdahale planları kapsamındaki kıyı tesisleri ile kurum/kuruluÅlar; malzeme temini ve eÄitim ile ilgili çalıÅmalarını; artan/azalan imkan ve kabiliyetlerini, planın onay tarihinden itibaren her yıl Temmuz ayında rapor halinde bölgesel acil müdahale merkezine bildirirler. Bölgesel acil müdahale merkezleri bu deÄiÅiklikleri plan üzerinde güncelleÅtirerek ilgili tüm kurum/kuruluÅlara gönderir.

(3) Bakanlık tarafından, ulusal acil müdahale merkezinin azalan veya artan kabiliyetleri ile bölgesel acil müdahale planlarında yapılacak olan deÄiÅiklikler dikkate alınarak ulusal acil müdahale planı her yıl düzenli olarak güncellenir.

(4) Acil müdahale planları güncellenmesini müteakip BakanlıÄın onayına sunulur.

Raporlama

MADDE 27 – (1) Ä°kinci seviye bir olay sonucu meydana gelen kirlenme ve müdahaleye iliÅkin raporlama EK-II Ä°’de yer alan Durum Raporu Formatına göre operasyon koordinatörü tarafından hazırlanır ve bölgesel koordinasyon komitesine gönderilir.

(2) Üçüncü seviye bir olaya müdahale operasyonları gerçekleÅtirilirken, operasyon koordinatörü tarafından müdahalenin aÅamalarına iliÅkin olarak EK-III Ä’de yer alan Uluslararası Kirlilik Raporlama Formatına göre Türkçe ve Ä°ngilizce olarak hazırlanan uluslararası kirlilik raporları ulusal operasyon komitesi aracılıÄıyla ulusal acil müdahale merkezine sunulur. Bu raporlar ulusal acil müdahale merkezi tarafından BakanlıÄa iletilir.

(3) Ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında kirlilik raporları Bakanlık tarafından komÅu ülkeler dahil olmak üzere, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluÅlara gönderir. KoÅullar deÄiÅtikçe, özellikle yeni petrol ve diÄer zararlı maddelerin yayılmaları durumunda, kirlilik raporları periyodik olarak düzenlenir.

(4) Operasyon koordinatörü tarafından EK-III H ve EK-II Ä°’de verilen Durum Raporu Formatına göre periyodik olarak hazırlanan durum raporları her gün ve gerekirse daha sık ulusal ve bölgesel operasyon komitesine, ilgili mercii ve kuruluÅlara gönderilir.

EÄitim ve tatbikatlar

MADDE 28 – (1) MüsteÅarlık deniz emniyetinin saÄlanması ve deniz kirliliÄinin önlenmesi konusunda, acil müdahale planlarının her seviyesinin etkin bir biçimde icrasını saÄlamak amacıyla, petrol ve diÄer zararlı maddelerden kaynaklanan kirliliÄe hazırlıklı olma ve müdahale ile ilgili eÄitim seminerleri, eÄitim araç-gereçleri, eÄitim verecek ve alacak kiÅilerin yeterlilikleri ve eÄitimin süresini içeren eÄitim ve tatbikat programlarını BakanlıÄın uygun görüÅü ile hazırlar. Konuya iliÅkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluÅların görüÅleri ve BakanlıÄın uygun görüÅü alınarak MüsteÅarlık tarafından yayımlanan bir genelge ile belirlenir.

(2) Müdahalede ve müdahalenin idaresinde aktif olarak görev alacak personelin genelgede yayımlanan eÄitimleri alması zorunludur.

(3) Uluslararası sözleÅmeler kapsamındaki yükümlülükleri doÄrultusunda Bakanlık ve/veya MüsteÅarlık, aynı zamanda bölgesel uluslararası acil müdahale planlarında öngörülen, ya da uluslararası veya bölgesel iÅbirliÄi amacıyla kararlaÅtırılan eÄitim ve tatbikatları organize eder ve diÄer ülkeler tarafından bu çerçevede yapılan eÄitim ve tatbikatlara ilgili personelin katılımını saÄlar.

(4) EÄitim, tatbikat ve acil müdahale teknikleri konusunda araÅtırma ve inceleme faaliyetlerinin etkin olarak sürdürülmesi için BakanlıÄın uygun görüÅü ile MüsteÅarlık tarafından eÄitim ve araÅtırma merkezleri oluÅturulabilir. EÄitim ve tatbikat çalıÅmalarında kıyı tesislerinin imkan ve kabiliyetleri de kullanılabilir.

(5) Bir olaya hazırlıklı olma ve müdahaleye iliÅkin ihtiyaç duyulan tatbikat ve eÄitimlerin programları, seviyesi, katılacak kiÅi sayısı ve benzeri bilgiler kıyı tesisi iÅleticileri ve bölgesel acil müdahale planları kapsamında valilikler tarafından MüsteÅarlıÄa her yıl düzenli olarak bildirilir.

(6) EÄitim ve tatbikatlarla ilgili diÄer esaslar ulusal acil müdahale planında belirtilir.

ALTINCI BÖLÜM

Acil Müdahale Operasyonlarının Sona Erdirilmesi

Müdahale operasyonlarının sona erdirilmesi ve analizi

MADDE 29 – (1) Operasyon koordinatörü, kirliliÄe müdahale faaliyetleri tamamlandıÄında müdahale operasyonlarına son verme kararını alır. Bu kararın alınmasında kirliliÄe neden olan petrol ve diÄer zararlı maddelerin çevre ve insan saÄlıÄı için ulusal ve uluslararası boyutta tehdit oluÅturmuyor olması Åarttır.

(2) Operasyon koordinatörünün müdahale faaliyetlerine son verme kararını müteakip, olay yeri  koordinatörü operasyon gruplarının eylemlerine son vermeleri için talimat verir ve konu hakkında, ulusal ve bölgesel operasyon komitesine bilgi verir.

(3) Operasyon gruplarının eylemlerine son vermelerini müteakiben operasyon gruplarında yer alan tüm personel, ekipman, kullanılmamıŠürünler ve diÄer gereçler geldikleri kurum ve kuruluÅlara geri gönderilir. KullanılmıŠaraç, gereç ve ekipmanın temizlendikten sonra iadesi zorunludur. Ayrıca, operasyonda yer alan personelin temizlik ihtiyacının giderilmesi saÄlanır.

(4) Müdahale operasyonlarının sona erdirilmesinden sonra, operasyon koordinatörü, bölgesel acil müdahale merkezlerinde, müdahalede bulunan olay yeri koordinatörü, grup baÅkanları ve uzmanlar ile birlikte olayı ve müdahale operasyonlarını deÄerlendirir. Bu deÄerlendirmede müdahale faaliyetleri esnasında elde edilen verilerin toplanması, analiz edilmesi ve sonuçların rapor haline getirilmesi ve planın malzeme, ekipman ve cihazların ve kiÅilerin veya grupların eÄitimlerinin iyileÅtirilmesi için tavsiyelerde bulunulması hususları ele alınır. Bu deÄerlendirmeler acil müdahale planlarının güncellenmesi ve personelin eÄitiminde kullanılır.

Deniz kirliÄi ile ilgili araÅtırmalar

MADDE 30 – (1) Bakanlık, yılın farklı mevsimlerinde ve farklı deniz bölgelerinde geçerli olan meteorolojik ve oÅinografik Åartları da dikkate alarak; petrol veya diÄer zararlı maddelerden kaynaklanan kirlenmenin türü, miktarı, yönü, hızı, muhtemel sonuçları ve ortadan kaldırılması yöntemleri hakkında araÅtırmalar yapar veya yaptırır. Bu araÅtırmaların sonuçlarını ilgili liman baÅkanlıklarına ve acil müdahale merkezlerine bildirir. Bu araÅtırma sonuçları ilgili acil müdahale planlarının revizyonunda da kullanılır.

Kaza araÅtırması

MADDE 31 – (1) Bir olay sonrasında olaya neden olan kazanın sebeplerinin tespit edilmesi ve benzeri kazaların gelecekte meydana gelmesinin önlenmesi amacıyla kaza incelemesi yapılır.

(2) Gemi kazalarının incelemeleri, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Kazalarının Ä°ncelenmesine Ä°liÅkin Yönetmelik hükümlerine göre MüsteÅarlık tarafından görevlendirilen kaza inceleme uzmanlarınca yapılır.

(3) Kıyı tesisi kazalarının incelenmesi ise BakanlıÄın koordinasyonunda ilgili kurum/ kuruluÅların uzmanları tarafından oluÅturulan komisyon tarafından yapılır.

(4) Kaza araÅtırma uzmanları kaza mahalline en kısa sürede gönderilir. Acil müdahale faaliyetleri esnasında kaza ile ilgili önemli delillerin korunmasına dikkat edilir.

(5) Uzmanlar kaza mahallini inceler, bilgi belge ve delilleri toplar, muhafaza eder. Toplanan bilgi, belge ve delillerin analiz edilmesi sonucu tespit edilen kaza sebepleri ile benzer kazaların yeniden meydana gelmesinin önlenmesi için tavsiyeler bir rapor halinde düzenlenir ve BakanlıÄa sunulur. Bu raporlar ulusal ve bölgesel acil müdahale planlarının güncellenmesinde kullanılır.

Çevre koÅullarına iliÅkin tamamlayıcı çalıÅmalar

MADDE 32 – (1) Yerel meteorolojik ve oÅinografik Åartların deÄiÅmesine yol açacak herhangi bir olayın meydana gelmesi halinde, bölgede bulunan kıyı tesisleri tarafından kıyı tesisi acil müdahale planlarına ilaveten, muhtemel kirliliÄe etkisi konusunda, yapı ve içerik itibariyle bu Yönetmelik Ek-I A’da yer alan risk deÄerlendirme kriterlerine uygun olarak bilimsel veya uzman bir kurum ve kuruluÅa araÅtırma yaptırılır. Bu çalıÅma;

a) Gemilerin manevra, yükleme ve boÅaltma operasyonlarındaki kirlilik risklerinin ortaya konulmasını,

b) Öngörülen müdahale araçları ile baÄlantılı olarak, farklı operasyonel ve çevresel koÅullar altında muhtemel kirlenmenin geliÅimi ve sonuçlarının deÄerlendirilmesini,

c) KirlenmiÅ kıyı alanlarının rehabilitasyonu için gerekli yöntemlerin belirlenmesini, hedefler.

Kirlilikten etkilenen alanların tespiti ve rehabilitasyonu

MADDE 33 – (1) Bakanlık müdahale iÅlemleri sonrasında, kirlenmenin etkilediÄi alanların tespiti ve rehabilitasyonu çalıÅmaları ile kirlenmenin insan saÄlıÄı, bitki ve hayvan varlıÄı ile doÄal ve tarihsel deÄerler üzerinde uzun dönemli etkilerinin tespiti amacıyla izleme çalıÅmaları yapar veya yaptırır.

(2) Uygulama alanlarında gemi ve/veya kıyı tesislerinden kaynaklanan olay sonucu bozulan çevrenin yeniden oluÅturulmasından gemi ve/veya kıyı tesislerinin sorumlu tarafları müteselsilen sorumludur.

(3) Müdahale sonrası deniz çevresinin rehabilitasyonu Bakanlık tarafından yapılır veya yaptırılır ve rehabilitasyon iÅlemlerine iliÅkin giderler zarardan sorumlu gemi ve/veya kıyı tesisi sahiplerinden alınır. Kirletici ve sorumlu kiÅinin tespit edilemediÄi olaylar sonrasında rehabilitasyon için yapılan harcamalar Bakanlık tarafından karÅılanır.

(4) Rehabilitasyon planlarının hazırlanması ve uygulanmasında, Bakanlık koordinasyonunda ilgili kurum/kuruluÅ, üniversite ve gönüllü kuruluÅlardan oluÅturulan bilimsel komisyonun önerileri dikkate alınır.

(5) Bakanlık yukarıda belirtilen görevlerin icra edilmesi için gerekli görmesi halinde en yüksek risk altında bulunan bölgeye yakın rehabilitasyon merkezi kurabilir.

(6) Rehabilitasyona ve rehabilitasyon planlarının hazırlanmasına iliÅkin teknik detaylar acil müdahale planlarında belirtilir.

(7) Kirlilikten etkilenen alanların rehabilitasyonundan önce, olay esnasında ve sonrasında oluÅan atıkların özelliklerine göre sınıflandırılarak toplanması, uygun bertaraf tesisine taÅınması ve bertarafı, bu Yönetmelik ve eklerinde yer alan usul ve esaslara göre hazırlanan acil müdahale planlarında belirtilen kurum/kuruluÅların koordinatörlüÄünde ve ilgili mevzuat kapsamında yapılır.

YEDÄ°NCÄ° BÖLÜM

Kıyı Tesisleri

Kıyı tesislerinin yükümlülükleri

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kıyı tesisleri, bu bölümde belirtildiÄi biçimde, bir olayın meydana gelmesini önleyecek tüm tedbirleri almakla yükümlü olup, faaliyetleri sırasında meydana gelen olaylarda kirlenme zararlarını önlemek ya da azaltabilmek amacıyla yeterli kapasiteye sahip olmak zorundadırlar.

Kıyıda yer alan yükleme ve boÅaltma terminalleri için asgari gereklilikler

MADDE 35 – (1) Kıyı tesisleri ile petrol ve diÄer zararlı maddeleri gemilere dökme olarak yükleme ve boÅaltma iÅiyle uÄraÅan kıyı terminalleri en az Ek-I A’da yer alan ekipman ve sistemleri bulundururlar.

Kıyıdan açıkta yer alan terminallerde veya Åamandıralarda yükleme ve boÅaltma için gereken asgari koÅullar

MADDE 36 – (1) Tek noktadan baÄlanılan Åamandıralar ya da denizdeki Åamandıra alanlarında yerleÅik ve dökme halinde doldurma ve boÅaltım iÅlemi yapılan terminaller de en az Ek-I A’da yer alan ekipman ve müdahale sistemlerini bulundururlar.

Yakıt ikmal istasyonlarına iliÅkin muafiyet

MADDE 37 – (1) Yakıt ikmal istasyonlarında, ikmalin yalnızca küçük teknelere, palamar yeri veya iskele üzerine yerleÅtirilmiÅ pompa benzeri bir aparat ile yakıt pompalamaktan ibaret olduÄu durumlarda, müdahale için gereken asgari ekipman koÅulu, ikmal iÅlemleri sırasında oluÅabilecek küçük sızıntıları kontrol altına almaya yetecek miktarda bariyer ya da kumaÅ biçiminde emici malzemenin mevcudiyetiyle sınırlı tutulabilir. Bu malzemenin miktar ve niteliÄi, aparatın yerleÅtirildiÄi yerin özelliÄine göre belirlenir.

SEKÄ°ZÄ°NCÄ° BÖLÜM

Zarar Tespit Komisyonu, Zararların Tespiti ve Tazmini

Zarar tespit komisyonu ve çalıÅma esasları

MADDE 38 – (1) Birinci ve ikinci seviyedeki bir olayda, zarar tespit komisyonu; sorumlu vali baÅkanlıÄında, il çevre ve orman müdürlükleri, MüsteÅarlıÄın ilgili bölge müdürlüÄü, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ä°Åletmeleri Genel MüdürlüÄü, Sahil Güvenlik Bölge KomutanlıÄı, ilgili büyükÅehir ve/veya belediye baÅkanlıÄı temsilcilerinden olmak üzere en az beÅ kiÅiden oluÅur.

(2) Üçüncü seviyedeki bir olayda, zarar tespit komisyonu; Çevre ve Orman Bakanı baÅkanlıÄında, Denizcilik MüsteÅarı, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ä°Åletmeleri Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı, sorumlu vali ve ilgili belediyelerin baÅkanları veya görevlendirecekleri temsilcilerinden olmak üzere en az beÅ kiÅiden oluÅur.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda bahse konu Komisyonlar gerek görürlerse ilgili diÄer kurum/kuruluÅların temsilcilerini ve uzmanlarını da Komisyon çalıÅmalarına çaÄırabilirler.

(4) Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında bir olay meydana gelirse, zarar tespit komisyonuna Acil Durum Yönetimi Genel Müdürü veya görevlendireceÄi temsilci de iÅtirak eder.

(5) Komisyonlar kararlarını, katılanların oyçokluÄu ile alır. Oyların eÅit olması halinde baÅkanın kullandıÄı oy yönünde çoÄunluk saÄlanmıŠsayılır. Komisyonların gerek görmesi üzerine toplantılara ve çalıÅmalara davet ettiÄi kurum ve kuruluÅ temsilcileri ile uzmanların oy hakkı yoktur. Komisyonların toplantı yer ve zamanları ile kararları tutanakla tespit edilir. Bir olay nedeniyle oluÅturulmasını müteakip, toplantı yer ve zamanları ile bu Yönetmelikte belirtilmeyen diÄer çalıÅma esasları komisyonlar tarafından belirlenir. Komisyonların çalıÅmalarına iliÅkin kayıtlar Bakanlık tarafından on yıl süre ile saklanır. Komisyonlar olayın seviyesine göre zarar tespit komisyonu baÅkanının talebine göre toplanır.

(6) Komisyonlara temsilci gönderecek kuruluÅlar bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girmesini müteakip üç ay içerisinde, muhtemel bir olay durumunda komisyona gönderecekleri temsilcilerini BakanlıÄa bildirirler. Temsilciler kadro görevi olarak belirlenir. Bakanlık sadece bu temsilcilerden oluÅan komisyonu eÄitim, koordinasyon veya diÄer maksatlar için toplantıya çaÄırabilir. Bu Åekilde toplanan komisyona Bakanlık tarafından konuyla ilgili çeÅitli görevler verilebilir.

(7) Komisyonlar; zararların tamamının veya bir kısmının tespitini, zararın cinsine ve miktarına göre, bu konuda meslek icra eden veya bilimsel temele dayalı olarak zararları belirleyeceÄini deÄerlendirdiÄi Türk veya yabancı kiÅi ve kurum/kuruluÅlara ücret karÅılıÄında yaptırabilir. Zarar tespitine iliÅkin çalıÅmalar somut veri ve bilimsel deÄerlendirmelere dayalı gerekçelerle detaylı olarak hazırlanmıŠzarar tespit raporu ile kayıt altına alınır.

(8) Komisyon dıÅında baÅka kiÅi ve kuruluÅlara zarar tespiti yaptırılması halinde, zarar tespit raporu, komisyon tarafından incelenmesini müteakip onaylanır veya komisyonun zarar miktarını veya tespit çalıÅmalarını tatmin edici veya makul bulmadıÄı durumlarda yeniden incelenmek üzere zarar tespiti yapanlara iade edilir. Zarar tespit raporunun komisyon tarafından yeterli bulunmadıÄı veya kabul edilmediÄi durumlarda herhangi bir ücret ödenmez. Böyle durumlarda komisyonlar zarar tespitini baÅka bir kiÅi veya kurum/kuruluÅa yaptırabilir veya kendisi yapabilir. Zarar tespit çalıÅmalarının mümkün olan en kısa sürede yapılması esastır.

(9) Zarar tespiti çalıÅmaları tamamen sona erdikten veya herhangi bir konuda ortaya çıkan zararın belirlenmesi tamamlandıktan sonra, tespite iliÅkin rapor ve tutanaklar yapılacak tazminat taleplerine esas olmak üzere MüsteÅarlıÄa gönderilir. Tespiti uzun sürecek zararlar için tahmini toplam zararı aÅmayacak Åekilde kısmi zarar tespiti de komisyon tarafından MüsteÅarlıÄa gönderilebilir.

Zarar tespit komisyonunun görevleri

MADDE 39 – (1) Bu YönetmeliÄin 38 inci maddesinde çalıÅma usul ve esasları belirtilen zarar tespit komisyonu; olay sonucu ortaya çıkan kirlenmenin temizleme masraflarını, koruyucu önlemlere iliÅkin masrafları, canlı kaynaklar ve deniz yaÅamına verilen zararları, bozulan çevrenin yeniden oluÅturulması, toplanan atıkların taÅınması ve bertarafı için yapılacak masrafları, geçim için kullanılan doÄal ve canlı kaynaklarda meydana gelen zararları, özel mallardaki zararları, Åahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararları, gelir kayıplarını, gelir ve kazanç kapasitelerine verilen zararları ve diÄer kamu zararlarını belirleme görevlerini yapar.

Sorumlunun tespiti

MADDE 40 – (1) Sorumlunun ve kirleticinin açık olarak belirlenemediÄi durumlarda sorumlunun ve kirleticinin belirlenmesi amacıyla, denize dökülmüÅ petrol veya diÄer zararlı maddelerin numuneleri karÅılaÅtırmalı analiz amacıyla, kirlenme olayından sorumlu oldukları sanılan kıyı tesisleri ile gemilerin yük tankları, malzeme tankları ve makine yerlerinden alınır. Alınan numunelerin analiz sonuçları ve tanık ifadeleriyle sorumlu ve kirletici belirlenir. Sorumlu veya kirletici tespitinde numune alınmasının mümkün olmadıÄı durumlarda düzenlenen tutanak esas alınır.

(2) Bu faaliyetler Bakanlık tarafından icra edilir veya ettirilir.

Kıyı tesislerinin mali sorumluluk garantileri

MADDE 41 – (1) Kıyı tesisleri, Kanun kapsamındaki zararlara karÅı malî sorumluluk sigortası yaptırırlar. Sigorta yaptırmayan kıyı tesislerinin faaliyetine izin verilmez.

(2) Kıyı tesisleri için öngörülen zorunlu malî sorumluluk sigortasının, Hazine MüsteÅarlıÄınca belirlenen sigorta Åirketleri tarafından yapılması zorunludur.

(3) Kıyı tesisleri tarafından yaptırılacak malî sorumluluk sigortasına iliÅkin sigorta genel Åartları Hazine MüsteÅarlıÄınca onaylanır. Malî sorumluluk sigortası tarife ve talimatları Hazine MüsteÅarlıÄının baÄlı olduÄu Bakan tarafından tespit edilir. Hazine MüsteÅarlıÄının baÄlı olduÄu Bakan tarifeyi serbest bırakmaya yetkilidir.

Tazminat ve ücret talep edilmesi ve ödeme

MADDE 42 – (1) Bir olaydan dolayı zarar görmüÅ olanların talepleri ile bir olaya müdahale etmiÅ olanların ve kirlenmeyi bertaraf edenlerin ücret talepleri MüsteÅarlıÄa bildirilir. MüsteÅarlık, zararların tespitine ve tazminat miktarının sorumlu kiÅi veya garantörü tarafından tazmin edilmesini saÄlar.

(2) MüsteÅarlık olaydan zarar görenlerin zararlarını talep etmeleri ve konuya iliÅkin bilgilendirilmeleri için olayın olduÄu bölgede duyuru yapar.

(3) Tazminat ve ücret talepleri MüsteÅarlıÄa yazılı olarak yapılır. Bu maksatla hazırlanan talep dilekçesinde zarar görenin kimlik ve adres bilgileri ile zararın cinsi, niteliÄi, tahmini miktarı, varsa zarar tespit faaliyetleri ve bunlara iliÅkin diÄer bilgiler, fotoÄraflar ve raporlar yer alır. Ücret taleplerinde, ücret talebine esas olan faaliyetin yeri, cinsi, süresi, faaliyeti icra edenler ile faaliyette kullanılan malzeme ve ekipmana iliÅkin bilgi ve belgelere yer verilir.

(4) MüsteÅarlık, tazmin ve ücret taleplerinde ve bu taleplerin ödenmesinin saÄlanmasında sorumlular veya temsilcilerinin veya bunlar tarafından saÄlanan uzmanların talep ve tavsiyelerini deÄerlendirir. Bu tavsiye ve talepler; Kanun, bu Yönetmelik ve uluslararası sözleÅme hükümlerinin uygulanmasını gerçekleÅtirme amaçlarına hizmet etmesi durumunda dikkate alınır.

(5) Sorumlulara yapılacak ödeme talepleri MüsteÅarlık tarafından yazılı olarak yapılır. Sorumlu Türk deÄilse Türkçe’nin yanı sıra Ä°ngilizce de kullanılır. Talep yazısında aÅaÄıdaki bilgiler de yer alır:

a) Talep sahibinin ve olaydan zarar görenin isim ve adresleri ve varsa temsilcileri.

b) Olaya karıÅan gemilerin kimlikleri.

c) Olayın yeri, tarihi ve olay hakkındaki diÄer detaylar.

ç) Zararın veya kirlenmenin tipi ve tahmini miktarı.

d) Talep edilen tazminat miktarı.

e) Ä°lave diÄer bilgi ve belgeler.

(6) MüsteÅarlık kendisine ulaÅan talepleri, aÅaÄıda sayılan hususların yanı sıra talep sahibinin sunduÄu belge ve bilgiler ile kendi elde edeceÄi belge ve bilgileri de dikkate alarak inceler ve sorumludan talep edilebilir olup olmadıÄına zarar tespit komisyonunun belirlediÄi miktarı göz önüne alarak karar verir.

a) Zararın gerçekleÅmiÅ olup olmadıÄı veya talep edilen ücrete iliÅkin hizmetin verilip verilmediÄi.

b) Zararın olayla ilgili olup olmadıÄı veya ücretin alınan tedbirle ilgili olup olmadıÄı.

c) Talep sahibinin zarar gören veya talep etmeye yetkili olup olmadıÄı.

ç) Zararın uygun incelemeler sonucu oluÅturulmuÅ belge ve raporlara dayanıp dayanmadıÄı.

d) Zararın genel olarak makul olup olmadıÄı.

(7) Türkiye’nin taraf olduÄu tazmin sözleÅmeleri çerçevesinde oluÅturulan tazmin sistemlerinden yapılacak tazminat taleplerinde, bu sözleÅmelerin uygulanması, tazminat ve ücretlerin talebi, deÄerlendirilmesi ve ödenmesi ilgili sözleÅme hükümlerine tabidir. Uluslararası sözleÅmeler, zararların tazminiyle ilgili hükümler içermiyor ise, zarar, kirleten öder ilkesine uygun olarak ilgili ulusal mevzuata göre tazmin edilir.

(8) Kanun kapsamındaki olaylar nedeniyle tazminat taleplerinde zamanaÅımı süresi, diÄer kanunlarda daha uzun bir süre öngörülmedikçe, zararın öÄrenildiÄi ve sorumlu tarafın tespit edildiÄi tarihten itibaren beÅ yıl, her halde olayın meydana geldiÄi tarihten veya olay, olaylar zincirinden meydana geliyorsa son olayın meydana geldiÄi tarihten itibaren on yıldır. ZamanaÅımı süresine iliÅkin olarak Türkiye'nin taraf olduÄu uluslararası sözleÅme hükümleri saklıdır.

(9) Kirletici veya sorumlu kiÅi tespit edilemiyor ise MüsteÅarlık tüm imkan ve kabiliyetleri ve acil müdahale planlarında belirtilen diÄer kaynaklar ile olaya müdahale eder. Bu durumda zararların tazmini Türkiye’nin taraf olduÄu uluslararası sözleÅmelerle oluÅturulan fonların kapsamı ile sınırlıdır. Hizmet alımı suretiyle olaya müdahale eden kiÅi ve kurum/kuruluÅların ücretleri MüsteÅarlık tarafından 26/4/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve DiÄer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına Ä°liÅkin Yönetmelik hükümlerine göre ödenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Bilgi Sistemleri

Ulusal bilgi sistemi

MADDE 43 – (1) Bakanlık ve MüsteÅarlık, deniz kirliliÄine hazırlıklı olma ve müdahale konusunda çokuluslu bölgesel acil müdahale planlarına katılan ülkeler baÅta olmak üzere, ülkeler arasında iÅbirliÄi çerçevesinde bilgi alıÅveriÅinde bulunmak ve ilgili kurum/kuruluÅları bilgilendirmek amacıyla bir ulusal bilgi sistemi oluÅturur. Bu bilgiler, BakanlıÄın ve MüsteÅarlıÄın internet sitelerinde yayımlanır.

(2) Ulusal bilgi sistemi, modern ve otomatik bir bilgi iÅleme sisteminden oluÅur. Bu sistem, diÄer uluslararası ve bölgesel sistemlerle karÅılıklı baÄlantı saÄlayacak bir tarzda tasarlanır.

(3) Ayrıca sistemin basılı bir sureti, sayfaları çıkarılıp takılabilen bir kitapçık Åeklinde hazırlanır.

Ulusal bilgi sisteminin içeriÄi

MADDE 44 – (1) Sistem, uluslararası, bölgesel ve ulusal seviyedeki genel tarihsel bilgiler ile Türkiye’deki acil müdahale sistemi ve ulusal müdahale kaynaklarına iliÅkin bilgileri kapsar.

(2) Sistem;

a) Bir olay sonucu meydana gelen deniz kirlenmesi alanında ulusal yapıların ve ulusal yetkililer arasındaki koordinasyonun tanımlanmasını,

b) Acil müdahale için mevcut olan personel ve ekipman hakkındaki bilgileri,

c) Yardım teklifi koÅullarını,

ç) Temel konularda ilave bilgileri,

d) Bu YönetmeliÄin uygulanmasına iliÅkin Bakanlık ve/veya MüsteÅarlık tarafından kayıt altına alınan çalıÅmalara ait bilgileri,

e) Acil müdahale için mevcut olan personel ve ekipman hakkındaki genel bilgileri,

f) Denizden müdahale imkan ve kabiliyetlerini,

g) Kıyı kirlenmelerine karÅı mücadele edecek ve hassas kıyı alanlarının rehabilitasyonu için faaliyetler yürütmenin yanı sıra, geçici depolama iÅlemlerini de organize edecek karadan müdahale imkan ve kabiliyetlerini,

Ä) Kirlenmenin ve dispersant kullanımı da dahil olmak üzere kullanılan müdahale tekniklerinin çevresel açıdan etkilerinin gözlenmesi, izlenmesi ve araÅtırılmasını gerçekleÅtirecek uzman ekiplere iliÅkin bilgileri ve bu konularda yapılan çalıÅmaları,

h) Petrol tankerlerinin yükünün azaltılması ile ilgili sistemler de dahil olmak üzere, deniz kirliliÄi ile mücadele ve kıyıların temizlenmesi için gerekli diÄer mekanik, kimyasal ve biyolojik araçları,

ı) Ä°zleme yöntemleri ile izleme sistemine iliÅkin bilgileri,

i)  Malzeme ve ekipman stoklarının yerlerini,

j) Acil müdahale faaliyetleri esnasında gemilerin yedekte çekilme kapasitesini,

k) Olaya iliÅkin bildirim yapılabilecek kurum/kuruluÅlara ait iletiÅim bilgilerini,

içerir.

Uluslararası bilgilendirme

MADDE 45 – (1) Taraf olduÄumuz uluslararası sözleÅmelerde, bölgesel uluslararası acil müdahale planlarında ve Uluslararası Denizcilik Örgütü-IMO kural ve tavsiyelerinde talep edilen; ulusal acil müdahale planı, konuya iliÅkin ulusal mevzuat ve diÄer bilgiler, ulusal odak noktası olmalarına baÄlı olarak Bakanlık veya MüsteÅarlık tarafından talep eden organizasyonlara gönderilir.

ONUNCU BÖLÜM

Uluslararası Ä°ÅbirliÄi

Müdahale için uluslararası iÅbirliÄi

MADDE 46 – (1) MüsteÅarlık, Bakanlık ve DıÅiÅleri BakanlıÄının görüÅünü alarak, olaylara hazırlıklı olma ve müdahale amacıyla, uluslararası anlaÅmaların ilgili hükümlerine ve bölgesel uluslararası acil müdahale planlarına uygun olarak, Türk acil müdahale ekiplerini yurtdıÅına gönderme veya yabancı acil müdahale ekiplerini Türkiye’ye davet etme yetkisine sahiptir. EÄer acil müdahale ekibi, baÅka bir ulusal kamu kuruluÅuna ait ya da bu kuruluÅun kontrolü altında ise, böyle bir ekibi yurtdıÅına göndermek için önceden ilgili kuruluÅun onayı alınır.

(2) Ulusal mevzuat ve uluslararası sözleÅmeler kapsamında ilgili uluslararası organizasyonlardan ve Avrupa TopluluÄundan uzmanlar da, ulusal operasyon komitesi baÅkanı kararıyla gözlemci olarak davet edilebilir.

AraÅtırma ve geliÅtirme konusunda uluslararası iÅbirliÄi

MADDE 47 – (1) Bakanlık ve MüsteÅarlık; bu Yönetmelik kapsamında doÄrudan, ya da uygun olduÄunda ilgili uluslararası organizasyonlar aracılıÄıyla, uluslararası sözleÅmelere ait hükümler ile Uluslararası Denizcilik Örgütü-IMO kural ve tavsiyeleri doÄrultusunda, bu YönetmeliÄin ve ilgili uluslararası sözleÅmelerin etkin bir biçimde uygulanması amacıyla, araÅtırma, geliÅtirme ve teknik iÅbirliÄi için uluslararası çalıÅmaları yürütür ya da mevcut çalıÅmalara iÅtirak eder.

Sorumlu kiÅilerin tespiti amacıyla uluslararası iÅbirliÄi

MADDE 48 – (1) Yabancı bir geminin bir kirlenme olayına sebep olduÄu ve sorumlu kiÅinin bulunamadıÄı durumlarda, MüsteÅarlık tarafından, geminin bayrak devletinden ya da diÄer ülkelerden yardım talep edilebilir. MüsteÅarlık da bu tür yardım talebinde bulunan diÄer ülkelere karÅılıklılık prensibi çerçevesinde ve ilgili uluslararası sözleÅme hükümlerine göre yardım eder.

Uluslararası yardım maliyetleri

MADDE 49 – (1) Uluslararası iÅbirliÄi kapsamında yapılacak yardımların maliyetleri, ilgili uluslararası anlaÅmalar ile bölgesel uluslararası acil müdahale planları hükümlerine tabidir.

(2) EÄer ilgili uluslararası mevzuat, yardım maliyetlerine iliÅkin bir hüküm içermiyor ise, bu tür maliyetler mümkünse, yardım gerçekleÅtirilmeden önce karÅılıklı muvafakat yoluyla belirlenir. Böyle bir muvafakatın olmaması durumunda, uluslararası yardım mahiyetlerinin kapsamı, yardım talep eden devlet öder prensibine tabidir.

Yabancı müdahale birimlerinin geliÅ, görev yapması ve gidiÅleri

MADDE 50 – (1) Müdahale faaliyetleri esnasında talep edilmesi üzerine diÄer ülkelerden gelen petrol veya diÄer zararlı maddelerden kaynaklanan bir kirlilik olayına müdahale amacıyla kullanılacak gemi, uçak ve diÄer ulaÅtırma araçlarının Türkiye’ye giriÅ, kullanım ve Türkiye’den ayrılıÅları veya ilgili personel, yük malzeme ve ekipmanın nakledilmesi ya da bunların Türkiye’den çıkıÅlarının süratle saÄlanması ve kolaylaÅtırılması ile ilgili tüm iÅlemler ilgili ulusal mevzuata ve bu mevzuatla saÄlanan muafiyet ve istisnalara tabidir.

ONBÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

ÇeÅitli ve Son Hükümler

Ulusal koordinasyon

MADDE 51 – (1) Ulusal acil müdahale faaliyetlerinin koordinasyonu ve etkin olarak icrası maksadıyla, Bakanlık koordinasyonunda MüsteÅarlık ve uygun görülecek diÄer kuruluÅların katılımı ile yıllık periyotlarla koordinasyon toplantıları yapılır. Koordinasyon toplantıları gerek görüldüÄü durumlarda süre gözetmeksizin yapılabilir.

Tehlike altındaki gemilerin uygun, güvenli deniz alanlarına kabulü

MADDE 52 – (1) Yangın, patlama, mekanik ve yapısal bozukluklar dahil gemi hasarlanmaları, çatıÅma, kirlilik, bozulan gemi dengesi ve karaya oturma gibi olaylar sonucunda, can, mal ve çevre emniyeti açısından tehlike altında bulunan ve/veya tehdit altında bulunan geminin/gemilerin belirlenecek emniyetli ve güvenli deniz alanlarına yönlendirilmesi ve kabulüne, Denizcilik MüsteÅarı veya yetkilendirdiÄi bir personelin baÅkanlık ettiÄi bir komisyon tarafından karar verilir. Komisyon, en az beÅ kiÅi ve tek sayıdan oluÅur ve katılanların oy çokluÄu ile karar alır.

(2) Tehlike altındaki gemilerin uygun, güvenli deniz alanlarına kabul edilip edilmeyeceÄine; talepte bulunan geminin/gemilerin gemi ve çevre için avantajları ve dezavantajları ile olası riskleri deÄerlendirilerek EK I-D’de yer alan Tehlike altındaki gemilerin uygun, güvenli deniz alanlarına kabul kriterleri ve mevcut mevzuat dikkate alınarak karar verilir.

Kayıtlar

MADDE 53 – (1) Bu YönetmeliÄin uygulanması ile ilgili Bakanlık ve/veya MüsteÅarlık tarafından kayıt altına alınan çalıÅmalar ulusal bilgi sistemine aktarılarak on yıl süre ile muhafaza edilir.

Denetim

MADDE 54 – (1) Bu YönetmeliÄe ve ilgili uluslararası sözleÅme hükümlerine uygunluÄunu temin etmek için MüsteÅarlık gemileri, Bakanlık ise kıyı tesislerini denetler.

(2) Bakanlık; kıyı tesislerini Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinin icrasının kontrolü amacıyla haberli veya habersiz yılda en az bir kez denetler. Bu denetimde, kıyı tesisinin muhtemel acil müdahale için hazırlıklı olmasının yanı sıra, personelinin eÄitim seviyesi ile personel, malzeme ve ekipman açısından yeterliliÄi, acil müdahale planlarının güncelliÄi, hazırlıklı olma faaliyetlerinin ilgili bölgesel ve kıyı tesisi acil müdahale planlarına uygunluÄu ile Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen diÄer gerekli tedbirlerin alınıp alınmadıÄı kontrol edilir.

(3) Kıyı tesislerinde Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucunda uygunsuzluk veya eksiklik bulunursa kıyı tesislerine eksikliklerini tamamlamaları için üç aya kadar süre tanınır. Bu süre içerisinde Åartları yerine getirmeyen kıyı tesislerinin faaliyetleri bu YönetmeliÄin 56 ncı maddesi kapsamında durdurulur.

(4) Türk karasuları veya iç sularında bulunan gemilerin denetiminde liman devleti kontrolü ve bayrak devleti denetimi ile ilgili mevzuat uygulanır. Yapılan denetimler sonucunda Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen uluslararası standartlara uymadıÄı tespit edilen gemiler derhal Türk karasuları ve iç suları dıÅına çıkartılır veya standartları saÄlamaları için en fazla otuz gün süre verilir.

(5) Liman devleti kontrolü mevzuatına göre tutulmasını gerektirecek personel, ekipman, malzeme ve benzeri eksiklikleri bulunan yabancı bayraklı gemilerin faaliyetleri ile eksikliÄi tespit edilen Türk Bayraklı gemilerin faaliyetleri MüsteÅarlık tarafından bu eksiklikleri giderilinceye kadar durdurulur. Bu durumdaki gemilerin yükü, gemi veya yük sahibince standartlara uygun baÅka bir gemiye nakledilir ve mevzuat uyarınca bertaraf edilmesi gereken yüklerin uygun bir Åekilde bertarafı saÄlanır.

Basın ve halkla iliÅkiler

MADDE 55 – (1) Ä°kinci seviye bir olay için bölgesel koordinasyon merkezine, üçüncü seviye bir olay için ulusal acil müdahale merkezine baÄlı olarak basın ve halkla iliÅkiler grubu oluÅturulur. Bu grup, bir olayın ve olaya müdahale operasyonlarının her aÅamasında basın bildirileri hazırlamak ve basın tarafından yayınlanan haberleri izlemek ve yanlıŠanlamaları düzeltmek üzere görev yapar.

(2) Basın ve halkla iliÅkiler grubunun hazırladıÄı basın bildirileri, ikinci seviye bir olayda bölgesel koordinasyon komitesi, üçüncü seviye bir olayda ulusal acil müdahale merkezi tarafından basına sunulur.

(3) Basın ve halkla iliÅkiler grubunun görevleri ve çalıÅma usulleri ulusal acil müdahale planında yer alır.

İdari yaptırımlar

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikteki yasaklara aykırı hareket edenler ve bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmeyerek çevre kirliliÄine neden olanlara, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesi ile 5312 sayılı Kanun ve diÄer ilgili mevzuat hükümlerine göre idari yaptırımlar uygulanır.

TebliÄler

MADDE 57 – (1) Bakanlık, gerekli gördüÄü hallerde bu YönetmeliÄin uygulanmasına iliÅkin olarak tebliÄler çıkarabilir.

Ulusal acil müdahale planının hazırlanması

GEÇÄ°CÄ° MADDE 1 – (1) Ulusal acil müdahale planı, bu YönetmeliÄin yayımı tarihinden itibaren eldeki mevcut bilgi, belge ve doküman kapsamında bir yıl içerisinde Bakanlık tarafından hazırlanarak/hazırlattırılarak yürürlüÄe girer.

Bölgesel acil müdahale merkezi oluÅturulması

GEÇÄ°CÄ° MADDE 2 – (1) Bölgesel acil müdahale merkezi oluÅturuluncaya kadar halen MüsteÅarlık  baÄlısı bölge müdürlükleri  aynı zamanda bölgesel  acil müdahale merkezi olarak görevlendirilir. Bu durumda bölge müdürlüklerinin imkan ve kabiliyetleri, personel ve haberleÅme ekipmanları  karada ve denizde her iki görevi de icra edebilecek duruma getirilir.

Yürürlük

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüÄe girer.

Yürütme

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Çevre ve Orman Bakanı ile Denizcilik MüsteÅarlıÄının baÄlı bulunduÄu Bakan yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER

EK- I A

 

KIYI TESÄ°SÄ° ACÄ°L MÜDAHALE PLANI

 

A) KIYI TESÄ°SÄ° ACÄ°L MÜDAHALE PLANI HAZIRLAMA ESASLARI

 

     (1)     Her bir kıyı tesisi, kıyı tesisi acil müdahale planlarını hazırlamak amacıyla aÅaÄıda yer alan kriterler çerçevesinde bir risk deÄerlendirmesi yaptırır.

      a)   Kıyı tesisinin yeri ve konumu,

      b)     Kıyı tesisinin büyüklüÄü ve faaliyetleri (limanlarda elleçlenen yükün miktarı ve cinsi, ve benzeri.),

      c)   Kıyı tesisinin bulunduÄu deniz alanının gemi trafiÄi,

      ç)   Kıyı tesisinin bulunduÄu alanın jeolojik ve meteorolojik özellikleri ile, kıyı tesisinin etki alanında yer alan yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının araÅtırılması ve belirlenmesi,

      d)     Deniz suyu analiz sonuçları ve kıyı tesisinin bulunduÄu deniz alanının hidrolojik, hidrojeolojik, batimetrik ve oÅinografik özellikleri,

      e)   Su ürünleri avcılıÄı, üretim, iÅleme ve deÄerlendirme tesisleri ile ilgili alanların tarifi, yerleri ve buraların canlı kaynakları, su ürünleri tür ve miktarları ile buraların ekonomik özelliklerinin belirlenmesi,

      f)   Kıyı tesisi çevresinde ve deniz alanlarındaki tarihi, kültürel, turistik, hassas doÄal alanlar ve özel ekolojik deÄeri olan bölgelerin belirlenmesi ve kirlenmeye karÅı hassasiyetlerinin tespiti,

      g)     Bir kirlenme durumunda petrol ve diÄer zararlı maddelerin davranıÅının belirlenmesi,

      Ä)     KirliliÄin yayılma olasılıÄına göre, öncelikle korunması gereken hassas alanların belirlenmesi,

      h)     Önceki fıkralarda bahsedilen alanların 1/25000 ölçekli haritada gösterilmesi,

      ı)    Her bir kaza tipine (yangın, döküntü, patlama, gaz sızıntısı v.b.)  ait kaza olasılıÄının belirlenmesi,

      i)    Bu kaza tiplerinin kıyı ve deniz alanlarına olabilecek kirlilik etkilerinin belirlenmesi,

      j)    Kaza sonucu ortaya çıkan kirliliÄin kıyı ve deniz alanlarında yayılma olasılıÄı ve

      k)     Yönetmelik Madde 7’de belirtilen tüm seviyeleri içeren ve tesiste acil müdahale için bulunması gereken tüm personel, malzeme ve ekipman ile özelliklerinin belirlenmesi.

     (2)     Aynı bölgede iki deniz milinden fazla mesafede olmayan farklı deniz yapıları ile iÅletme tesislerini içine alan tek ve müÅterek Kıyı Tesisi Acil Müdahale Planı hazırlanabilir ve aynı Åekilde risk deÄerlendirmesi sonucunda ihtiyaç duyulan malzeme, ekipman ve personel müÅterek olarak kullanılabilir.

     (3)     Kirlilik olaylarına göre müdahale seviyesi bu YönetmeliÄin 7 inci maddesinde belirlendikten sonra her bir seviye için acil müdahale planının icrasına iliÅkin koordine, idare ve müdahaleden (müdahale timi) sorumlu kurum/kuruluÅ ve/veya kiÅi/kiÅiler ile malzeme ve ekipman belirlenir.

     (4)     Planın icrası prosedürleri; burada, her bir müdahale seviyesine iÅlerlik kazandırmak için kurulan sistemler tarif edilerek, sorumlu kiÅiler açık olarak belirtilir.

     (5)     Bildirim prosedürü, olayların liman BaÅkanlıÄına bildirim sisteminin yanı sıra, böyle bir bildirimden sorumlu kiÅi ya da kuruluÅlar da tarif edilir.

     (6)     Ulusal Acil Müdahale Planı veya ilgili Bölgesel Acil Müdahale Planı ile muhtemel koordinasyon sistemi yer alır.

     (7)     Müdahale seviyelerine göre acil durumlarda uygulanacak faaliyetler ve prosedürler belirtilir.

     (8)     Acil durumun sona erdirilmesi; acil müdahale altındaki koÅulların ortadan kalktıÄını ve normal düzene geçiÅi belirten durumları tanımlar.

     (9)     Acil müdahale durumu ortadan kalktıktan sonra kazadan etkilenen alanın temizlenmesi ve yeniden kullanıma açılabilmesi için yapılacak temizlik ve rehabilitasyon iÅlemleri ve yöntemleri belirlenir.

     (10) Kirlilikten etkilenen canlıların iyileÅtirilmesi ile bu canlıların yaÅam ortamlarının yeniden oluÅturulması için gerekli rehabilitasyon planları oluÅturulur,

     (11) Risk deÄerlendirmesi sonucunda belirlenen malzeme, ekipman ve vasıtaların kurulum Åemaları ile birlikte envanteri yapılarak bunların muhafaza, bakım ve iÅletimlerinden sorumlu kiÅiler belirlenir.

     (12) Her bir ekipmanın bakım programları, üretici firmanın talimatlarına uygun olarak, idame ve bakım iÅlemlerine ait periyotları da belirtmek suretiyle hazırlanır.

     (13) Gerek acil müdahale operasyonları sırasında gerekse kullanılan malzeme ekipman ve vasıtaların temizliÄi ve bakımı sırasından ortaya çıkan atıkların toplama, taÅıma ve nihai bertarafına iliÅkin yöntemler yürürlükteki mevzuat çerçevesinde tanımlanır.

     (14) Kıyı Tesisi acil müdahale planının iÅlerliÄini saÄlamak amacıyla düzenlenecek eÄitim programları kapsamında, teorik kurslar, deÄiÅik seviyelerde uygulama ve tatbikatlar ile bunların periyotlarına yer verilir.

     (15) Kıyı Tesisi acil müdahale planının revize edilmesi usulü; planın dönemsel revizyonunu uygulamak için bir komisyon kurulur, bu komisyon gerekli durum ve Åartlar ile uygulanan planın sonuçlarını gözlemleyerek, planı revize eder.

 

B) KIYIDA YER ALAN YÜKLEME VE BOÅALTMA TERMÄ°NALLERÄ° Ä°ÇÄ°N

     ASGARÄ° GEREKLÄ°LÄ°KLER

     a)  Yeterli nitelik ve boyutlarda ve gerektiÄinde mümkün olan en kısa zamanda kullanılabilecek Åekilde muhafaza edilen döküntü kontrol bariyerleri; yükleme ve boÅaltma faaliyetleri sırasında acil kullanım için hazır tutulur.

     b)  Bir sızıntı durumunda ve sızıntının baÅka alanlara yayılmasını önlemek amacıyla derhal kullanılabilmesine izin verecek bir Åekilde konuÅlandırılmıŠpetrol veya diÄer zararlı maddelerin mekanik yollarda toplanabilmesi için gerekli teçhizat veya diÄer uygun sistemler bulundurulur.

     c)  Yükleme ve boÅaltma iÅlemleri sırasında, faaliyet alanını kapsayacak biçimde, faaliyet alanına doÄru yönlendirilmiÅ yangın hortumları ile monitörler hazır bulundurulur.

     ç)  Yüzen bariyerler ve mekanik toplama için destek olmaya elveriÅli yardımcı tekneler ile gemilere yükleme ve gemilerden boÅaltma iÅlemleri sırasında oluÅabilecek sızıntı durumlarında, makul bir zaman içinde kullanıma hazır olacak Åekilde konuÅlandırılır.

     d) Gemi ve terminal arasında, döküntü durumunda ya da döküntü tehlikesinin ortaya çıkması durumunda faaliyetlerin derhal durdurulmasını saÄlayacak etkin bir haberleÅme sistemi; benzer Åekilde, yüklemede ve boÅaltmada kullanılan hortumların veya devrelerin gemi ile baÄlantı flanÅları da, acil durumlarda baÄlantının hızla kesilmesini saÄlayabilecek bir sistem ile donatılır.

     e)  Müdahalede kullanılacak tekne ve ekipman sayısı, toplam dolum kapasitesi ve türü, bölgenin, terminalin, yüklenen veya boÅaltılan ürünlerin özelliklerine ve bölgede ya da terminalde eÅzamanlı olarak yürütülebilecek iÅlem sayısına göre yapılacak risk deÄerlendirmesi ile belirlenir.

     f)  Yapılan risk deÄerlendirmesi sonucuna göre, birbirine yakın olan yükleme ve boÅaltma terminalleri ekipman ve malzemelerini BakanlıÄın onayı ile ortak olarak kullanabilirler.

 


C) KIYIDAN AÇIKTA YER ALAN TERMÄ°NALLERDE VEYA ÅAMANDIRALARDA

     YÜKLEME VE BOÅALTMA Ä°ÇÄ°N GEREKEN ASGARÄ° KOÅULLAR

 

     (1)     Tek noktadan baÄlanılan Åamandıralarda ya da denizdeki Åamandıra alanlarında yerleÅik, ve dökme halinde doldurma ve boÅaltım iÅlemi yapılan terminallerde; petrol ve diÄer zararlı maddeler için gereken tesis acil müdahale planları, en az aÅaÄıdaki ekipman ve müdahale sistemlerini ihtiva eder.

     a)  Tüm hava ve deniz Åartlarında kullanılabilme özelliÄi bulunan ve asgari toplam uzunluÄu, terminallerde iÅlem yapmasına izin verilen en büyük geminin boyunun en az üç katına eÅit, bir yüzen bariyerler sistemi bulundurulur. Bu sistem, acil kullanıma hazır bir halde, bir römorkör ya da tankere yakın bir mevkide ve gerektiÄinde nakil ve ayırma manevrası iÅlemlerinin gerçekleÅtirebileceÄi uygun koÅullarda muhafaza edilir.

     b)  Bir sızıntı durumunda, sızıntının baÅka alanlara yayılmasını önlemek amacıyla derhal kullanılabilmesine olanak verilebilecek bir Åeklide yerleÅtirilmiÅ, petrol veya diÄer zararlı maddelerin mekanik yollarla toplanması için gerekli teçhizat veya diÄer elveriÅli sistemler. Bu ekipman, gerekli donanım ile birlikte römorkör veya baÅka benzeri liman hizmetlerinde kullanılan deniz vasıtaları acil kullanıma hazır tutulur.

     c)  Önceki paragraflarda tarif edilen araçların yanı sıra, römorkör ve yardımcı tekneler de her an kullanıma hazır tutulacak ve Åamandıra bölgesi sınırına, acil kirlilik uyarısı yapıldıktan sonra makul bir süre içerisinde döküntünün gerçekleÅtiÄi alana varmasına izin verecek bir uzaklıkta konuÅlandırılır.

     d) Gemi ile kıyı arasında, döküntü durumunda ya da döküntü tehlikesinin ortaya çıkmasında faaliyetlerin derhal durdurulmasını saÄlayacak etkin bir haberleÅme sistemi; benzer Åekilde, yüklemede ve boÅaltmada kullanılan hortumların veya devrelerin gemi ile baÄlantı flanÅları da, acil durumlarda baÄlantının hızla kesilmesini saÄlayabilecek bir sistem ile donatılır.

     (2)     Müdahalede kullanılacak tekne ve ekipman adedi, toplam dolum kapasitesi ve türü; bölgenin, terminalin, yüklenen ya da boÅaltılan ürünlerin özelliklerine, ve bölge ya da terminalde eÅzamanlı olarak yürütülebilecek iÅlem adedine göre yapılacak risk deÄerlendirmesi ile belirlenir.

     (3) . Tek noktadan baÄlanılan Åamandıralar veya Åamandıra sahalarının palamar yeri ve iskelelere yakın olması durumunda, uygun ve doÄru bir müdahale yapılacaÄı hususunda yeterince garanti saÄlanması halinde gerekli ekipmanın paylaÅım imkanı bu YönetmeliÄin 12 inci maddesi kapsamında göz önüne alınır.

     (4)     Kıyıdan açıkta yer alan terminallerde ve Åamandıralarda acil müdahale operasyonları süresince gemi ve kıyı terminallerindeki monitör kabininde uygun nitelikli gözlemci bulundurulur.


EK-I B

 

RÄ°SK DEÄERLENDÄ°RMESÄ° Ä°LE

ACÄ°L MÜDAHALE PLANLARINI HAZIRLAYACAK VE ACÄ°L MÜDAHALEDE BULUNABÄ°LECEK KURUM KURULUÅLARIN ÖZELLÄ°KLERÄ°

 

A) ACÄ°L MÜDAHALEDE BULUNABÄ°LECEK KURUM/KURULUÅLARIN ASGARÄ°

     ÖZELLÄ°KLERÄ°

 

     (1) . Acil müdahalede bulunabilecek kurum/kuruluÅlar bu Yönetmelikte tanımlanan müdahalede bulunacaÄı olayın seviyesine uygun asgari aÅaÄıdaki kriterlere sahip olmalıdır.

     a)  Müdahalede bulunulacak olayın birinci, ikinci veya üçüncü seviyede olması durumuna göre gerekli, yeterli ve uygun ekipman (bariyer, sorbent boom, emici sorbent ped, skimmer cihazı, binek araçları, deniz temizlik hizmet teknesi. vb.),

     b)  Olayın seviyesine ve özelliÄine uygun müdahalaleyi yapabilecek gerekli eÄitim ve tecrübeye sahip yeterli sayıda personel (Müdahale konusunda uluslar arası düzeyde birinci, orta ve ileri düzeyde eÄitim ve eÄitici kurslarını almıŠen az 2 Adet Çevre Mühendisi, birer adet Kimya Mühendisi, Gemi Mühendisi, Kaptan ve Deniz BiyoloÄu),

     c)  GerektiÄinde ilave personel ve ekipman saÄlayabilme özelliÄi,

     ç)  Müdahale konusunda gerekli tecrübe (En az iki adet ikinci ve/veya üçüncü seviye olaya müdahalede bulunmuÅ olması tercih sebebidir),

     ç)  Konuya iliÅkin ulusal ve uluslar arası mevzuata hakim olma,

     d) DiÄer özellikler. (Bakanlık ve/veya MüsteÅarlık tarafından olayın özelliÄine göre belirlenir.)

 

B) RÄ°SK DEÄERLENDÄ°RMESÄ° YAPACAK VE ACÄ°L MÜDAHALE PLANLARINI

     HAZIRLAYACAK KURUM/KURULUÅLARIN ASGARÄ° ÖZELLÄ°KLERÄ°

 

(1)     Risk deÄerlendirmesi yapacak ve acil müdahale planlarını hazırlayacak kurum/kuruluÅlar asgari aÅaÄıdaki kriterlere sahip olmalıdır.

     a)  Türkiye’de kurulmuÅ veya Türkiye’de yerleÅik olmak.

     b)  Konusuna iliÅkin 3 yıl tecrübeye sahip çevre mühendisliÄi, kimya mühendisliÄi, deniz biyolojisi, gemi inÅa ve iÅletme konularında lisans ve/veya lisansüstü derecesine sahip ve konuya iliÅkin ulusal ve uluslar arası mevzuata hakim personeli bünyesinde bulundurmak.

     c) Risk deÄerlendirmesi yapılmasında ve acil müdahale planlarının hazırlanmasında ihtiyaç duyulacak analizleri yapacak/yaptıracak imkan ve kabiliyete sahip olmak.

     ç)  Çevre ve/veya deniz kirliliÄi veya petrol ve diÄer zararlı maddelerle ilgili ulusal ve uluslararası seviyede projeler ve çalıÅmalarda yer almıŠolmak veya yer almıŠpersoneli bünyesinde bulundurmak.

      d). Denizcilik ve/veya çevre sektöründe dünya veya ülke ölçeÄinde yapılmıŠayrıntılı analiz etütlerinde veya sabit yatırım projelerinde yer almak/yapmak.

     e)  Denizcilik ve/veya çevre sektöründe dünya veya ülke ölçeÄinde yapılmıŠpetrol ve diÄer zararlı maddelerin taÅınması, bunların çevreye etkileri konularında ayrıntılı etütler veya sabit yatırım projelerinde yer almak/yapmak.

     f)  Acil müdahale konusunda ulusal ve uluslararası eÄitimleri almıŠpersoneli bünyesinde bulundurmak

     g)  (d),(e) ve (f) bentlerinde belirtilen özellikler tercih sebebidir.


 

EK-I C

 

KIYI TESÄ°SÄ° ACÄ°L MÜDAHALE PLANI HAZIRLAMA PROJE FORMATI

KAPSAMLAÅTIRILMIÅ PROJE FORMATI

 

Ä°ÇÄ°NDEKÄ°LER

 

1.       TESÄ°SÄ°N TANIMI ve KONUMU

 

2.       TESÄ°S YERÄ° VE ETKÄ° ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLÄ°KLERÄ°

 

3.       OLAYA Ä°LÄ°ÅKÄ°N MODELLEME ÇALIÅMALARI

 

4.       MÜDAHALE EKÄ°PMAN VE PERSONELÄ°NÄ°N BELÄ°RLENMESÄ°

 

5.       MÜDAHALE ORGANÄ°ZASYONU

 

6.       LOJÄ°STÄ°K VE Ä°LETÄ°ÅÄ°M

 

8.       BÄ°LDÄ°RÄ°MLER VE RAPORLAMA

 

7.       HALKLA Ä°LÄ°ÅKÄ°LER YÖNETÄ°MÄ°

 

8.   BÄ°LGÄ°LENDÄ°RME VE HÄ°ZMETLER Ä°ÇÄ°N Ä°RTÄ°BATLAR

 

9.   ATIK YÖNETÄ°MÄ°

 

10.     EMNÄ°YET VE Ä°ÅÇÄ°NÄ°N KORUNMASI

 

11.     REHABÄ°LÄ°TASYON ÇALIÅMALARI

 

12.     MALZEME EMNÄ°YETÄ° VERÄ°LERÄ° VE BAKIMI

 

13.     EÄÄ°TÄ°M VE TATBÄ°KATLAR

 

14.     YASAL ÇERÇEVE

 

15.     EKLER (DOKÜMANTASYON)

 

16.     DÄ°ÄER HUSUSLAR

 

17.     Ä°LAVE BÄ°LGÄ°


BaÅlık Sayfası                   :

 

Tesis Sahibinin                 :

 

Adı   ....                             :

 

Adresi..                             :

 

Tel No..                                  :

 

Faks No                                 :

 

Tesisin Adı                        :

 

Tesisin Adresi                   :

 

Planı Hazırlayan ÇalıÅma Grubunun / KuruluÅun

 

Adı   ....                             :

 

Adresi ..                             :

 

Tel No..                                  :

 

Faks No                                 :

 

Planın HazırlanıŠTarihi  :

 

Projenin Sunum Tarihi   :


1.TESÄ°SÄ°N TANIMI ve KONUMU

1.1.    Tesisinin Tanımı, Hizmet Amaçları, Tesiste Ä°stihdam Edilen KiÅi Sayısı, Tesisin Yatırım ve Ä°Åletme Süresi 

1.2.    Tesiste Yer Alan Faaliyet Üniteleri, Bu Ünitelerde Yapılacak Ä°Ålemler veya Verilecek Hizmetler, Faaliyet Ünitelerinin Konumu (tüm ünitelerin proje alanı içindeki konumlarının projenin vaziyet planı üzerinde gösterimi, bu üniteler için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri, binaların kat adetleri ve yükseklikleri) 

1.3.    Tesisin Yeri ve Konumu (1/25000 Ölçekli Tesisin Mevcut Deniz Ünitelerin Deniz Koordinatları

2.  TESÄ°S YERÄ° VE ETKÄ° ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLÄ°KLERÄ°

2.1.    Tesis Alanı ve Etki Alanının Mevcut Kirlilik Yükü

2.1.1. Deniz Suyunun Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Analiz Sonuçları (Su KirliliÄi Kontrolü YönetmeliÄi Tablo 4’e göre)

2.2.    Proje Alanının Jeolojik Özellikleri

2.2.1.Tektonik Hareketler,

2.2.2.Mineral Kaynaklar,

2.2.3.Benzersiz OluÅumlar,

2.2.4.Deprem, Sel, TaÅkın vb. Riskler,

2.2.5.Proje Alanı Ä°le Ä°lgili Olarak Karada Kalan Alanlar Ä°çin Plana Altlık OluÅturacak Ä°mar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporunun Bayındırlık ve Ä°skan BakanlıÄı 31.05.1989 Tarih ve 4343 Sayılı Genelgesine Göre Hazırlanması 

2.2.6. Tesis Alanının Ä°ÅaretlendiÄi 1/25.000 Ölçekli Jeoloji Haritası, Tesis Alanının da Ä°ÅaretlendiÄi Aktif Fay Haritası 

2.3.    Tesis Alanı ve Etki Alanının Hidrolojik ve Hidrojeolojik Özellikleri (Proje Alanına Mesafeleri, Debileri),

2.3.1.Yüzeysel ve Yeraltı Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı,

2.4.    Meteorolojik Özellikler (Bölge Özelinde Hava KoÅulları),

2.4.1. Hava KoÅulların DenizciliÄe ve Tesise Etkileri Yönünden Ä°rdelenmesi,

2.4.2.Rüzgar Gülü (1 Yıllık veriler verilecektir.) 

2.5.    Tesisin BulunduÄu Alanın Batimetrik ve OÅinografik Özelliklerinin Belirlenmesi

2.6.    Tesisin BulunduÄu Deniz Alanının Gemi TrafiÄi

2.7.    Tesis Alanı ve Etki Alanında Bulunan Ä°lan EdilmiÅ Özel Statülü Alanlar (Bu Alanların Tesis Alanı ve Etki Alanına Olan Uzaklıklarının Belirtilmesi, Koruma Alanlarının Sınırları ile Tesis Alanı ve Etki Alanı Sınırlarının Üst Ölçekli Haritalar ile Gösterimi ve Kirlenmeye KarÅı Hassasiyetlerinin Tespiti)

2.7.1. Birinci Derece DoÄal Sit Alanı,

2.7.2.Turizm Merkezi/Alanı,

2.7.3.Ramsar Alanı / Sulak Alan,

2.7.4.Özel Çevre Koruma Alanı,

2.7.5.Milli Parklar,

2.7.6.Av-Yaban Hayatı Koruma Alanı

2.7.7.DiÄer Özel Statülü Alanlar

2.7.8  Balıkçılık ve Balık Üretim Tesisleri ile Ä°lgili Alanların Tarifi ve Yerlerinin Belirlenmesi

3. OLAYA Ä°LÄ°ÅKÄ°N MODELLEME ÇALIÅMALARI

3.1.    Her bir kaza tipine (yangın, döküntü, patlama, gaz sızıntısı v.b.)  ait kaza olasılıÄının belirlenmesi,

3.2.    Bir kirlenme durumunda petrol ve diÄer zararlı maddelerin davranıÅının / kirliliÄin kıyı ve deniz alanlarında yayılımının deÄerlendirilmesi ve izlenmesi (Yayılımın büyüklüÄü, hareketi vb.), 

3.3.    KirliliÄin yayılma olasılıÄına göre, öncelikle korunması gereken hassas alanların belirlenmesi,

3.4.    4.2. ve 4.3.’de bahsedilen alanların 1/25000’lik haritada gösterilmesi,

3.5.    Her bir kaza tipinin kıyı ve deniz alanlarına olabilecek kirlilik etkilerinin belirlenmesi,

3.6.    Müdahale Stratejileri ve Senaryolarının OluÅturulması, 

4. MÜDAHALE EKÄ°PMAN VE PERSONELÄ°NÄ°N BELÄ°RLENMESÄ°

4.1.    Yukarıda verilen baÅlıklara göre temin edilen bilgiler çerçevesinde risk deÄerlendirmesi yapılması, 

4.2.    Yapılan risk deÄerlendirmesine göre ve Yönetmelik Madde 7’de belirtilen tüm seviyeleri içeren ve tesiste acil müdahale için bulunması gereken tüm personel, malzeme, ekipman ve vasıtalar ile özelliklerinin belirlenmesi, 

5. MÜDAHALE ORGANÄ°ZASYONU

5.1.    Müdahale seviyesine göre koordinasyon, idare ve Planın icrası prosedürleri, kirlilik olaylarına göre müdahale seviyesi yönetmeliÄin 7 nci maddesinde belirlendikten sonra her bir seviye için acil müdahale planının icrasına iliÅkin koordine, idare ve müdahaleden (müdahale timi) sorumlu kurum/kuruluÅ (adı, adresi, telefon ve faks numaraları) ve/veya kiÅi/kiÅiler (adı, adresi, telefon ve faks numaraları) belirlenir.

5.2.    Ulusal Acil Müdahale Planı veya ilgili Bölgesel Acil Müdahale Planı ile muhtemel koordinasyon sistemi yer alır.

5.3.    Müdahale seviyelerine göre acil durumlarda uygulanacak faaliyetler ve prosedürler belirtilir.  Acil durumun sona erdirilmesi; acil müdahale altındaki koÅulların ortadan kalktıÄını ve normal düzene geçiÅi belirten durumları tanımlar.

6.  LOJÄ°STÄ°K VE Ä°LETÄ°ÅÄ°M

7.  BÄ°LDÄ°RÄ°MLER VE RAPORLAMA

(Bildirim prosedürü, olayların liman BaÅkanlıÄına bildirim sisteminin yanı sıra, böyle bir bildirimden sorumlu kiÅi ya da kuruluÅlar da tarif edilir.) 

8.  HALKLA Ä°LÄ°ÅKÄ°LER YÖNETÄ°MÄ°

(Yetkili sözcüler, basın ve halkla iliÅkiler desteÄi ve haberleÅme sistemleri vb. unsurlar yer alır.)

9.  BÄ°LGÄ°LENDÄ°RME VE HÄ°ZMETLER Ä°ÇÄ°N Ä°RTÄ°BATLAR

10. ATIK YÖNETÄ°MÄ°

10.1.  Acil müdahale operasyonları sırasında ortaya çıkan atıkların toplama, taÅıma ve nihai bertarafına iliÅkin yöntemler mer’i mevzuat çerçevesinde tanımlanır.

11. EMNÄ°YET VE Ä°ÅÇÄ°NÄ°N KORUNMASI

12. REHABÄ°LÄ°TASYON ÇALIÅMALARI

12.1.  Acil müdahale durumu ortadan kalktıktan sonra kazadan etkilenen alanın temizlenmesi ve yeniden kullanıma açılabilmesi için yapılacak temizlik ve rehabilitasyon iÅlemleri ve yöntemleri ile yerleri belirlenir.

12.2.  Kaza sonucu kazadan etkilenen canlıların iyileÅtirilmesi ile bu canlıların yaÅam ortamlarının yeniden oluÅturulması için gerekli rehabilitasyon planları oluÅturulur

13. MALZEME EMNÄ°YETÄ° VERÄ°LERÄ° VE BAKIMI

13.1.  Risk deÄerlendirmesi sonucunda belirlenen acil müdahale malzeme, ekipman ve vasıtalarının envanteri yapılarak kurulum Åeması ile birlikte belirtilir, ayrıca, bunların muhafaza, bakım ve iÅletimlerinden sorumlu kiÅiler tarif edilir.

13.2.  Her bir ekipmanın bakım programları, üretici firmanın talimatlarına uygun olarak, idame ve bakım iÅlemlerine ait periyotları da belirtmek suretiyle hazırlanır.

13.3.  Acil müdahale operasyonları sırasında kullanılan malzeme ekipman ve vasıtaların kullanım sonrası  ve rutin temizlik ve bakımlarının nasıl yapılacaÄı tarif edilir. 

14. EÄÄ°TÄ°M VE TATBÄ°KATLAR

Kıyı Tesisi acil müdahale planının iÅlerliÄini saÄlamak amacıyla düzenlenecek eÄitim programları kapsamında, teorik kurslar, deÄiÅik seviyelerde uygulama ve tatbikatlar ile bunların periyotlarına yer verilir. 

15. YASAL ÇERÇEVE

(Konuya iliÅkin ulusal mevzuat ile taraf olduÄumuz uluslar arası sözleÅme ve protokoller)

16. EKLER (DOKÜMANTASYON)

16.1.  Ä°kinci seviye müdahale gerektirecek Åekilde kirliÄe yol açma ihtimali olan kıyı tesislerinin eÄer varsa YönetmeliÄin 14 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasına istinaden bulundukları bölgede kurulmuÅ veya yetkilendirilmiÅ sorumlu acil müdahale merkezleri ile ikinci seviye bir acil duruma hazırlıklı olma ve müdahale için yaptıkları  protokolün fotokopisi,

16.2.  Ä°lgili bölümlerde belirtilen bilgi, belge, plan ve haritalar ve bunlara ait lejandlar

16.3.  Acil Müdahale Planını hazırlayacak çalıÅma grubunun tanımı (Grup üyelerinin adı, soyadı, mesleÄi, özgeçmiÅi, referansları ve rapordan sorumlu olduÄunu belirten imza) 

16.4.  Notlar ve Kaynaklar

17. DÄ°ÄER HUSUSLAR

17.1.  Bakanlıkça istenen ilave bilgi ve belgeler 

17.2.  Kıyı Tesisi Acil Müdahale Planı Yönetmelik Ek-I-c’ nin 2 inci maddesi kapsamında birden fazla tesis tarafından müÅterek olarak hazırlanması ve aynı Åekilde ihtiyaç duyulan malzeme, ekipman ve personelin müÅterek olarak kullanılması durumu açıkça belirtilir.

17.3.  Kıyı Tesisi acil müdahale planının revize edilmesi usulü; planın dönemsel revizyonunu uygulamak için bir komisyon kurulur bu komisyon gerekli durum ve Åartlar ile uygulanan planın sonuçlarını gözlemleyerek, planı revize eder.

 

Ä°LAVE BÄ°LGÄ° :

 

1.  Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Meslek Grupları:

Çevre Mühendisi, Ä°nÅaat Mühendisi, Biyolog ve ek olarak Jeoloji Mühendisi

2.  Formatta yer alan sorular numaraları belirtilerek koyu renkte yazılarak hemen altına açık renk yazı ile 12 punto Times New Roman veya Arial yazı karakteri kullanılarak sorularla ilgili aÅaÄıda verilen açıklamalar dikkate alınarak cevaplandırılacaktır.  Raporun metin kısımlarında A4 boyutunda kaÄıt kullanılacak olup, rapor CD ortamında ve yazılı olarak 4 adet hazırlanacak ve ayrı ayrı klasöre konulacaktır.


EK-I D

 

TEHLÄ°KE ALTINDAKÄ° GEMÄ°LERÄ°N UYGUN GÜVENLÄ° DENÄ°Z ALANLARINA KABUL KRÄ°TERLERÄ°

 

(1)       Geminin denize elveriÅliliÄi (yüzebilirlik, denge, pervane gücü mevcudiyeti, tersaneye girebilme durumu vb.)

(2)       Gemide mevcut yüklerin, yakıtların, diÄer tehlikeli yüklerin durumu ve cinsi,

(3)       Uygun ve güvenli deniz alanı olarak belirlenecek yerin gemiye mesafesi ve bu alana tahmini geçiÅ süresi,

(4)       Gemi kaptanının gemide bulunup, bulunmadıÄı,

(5)       Gemide bulunan diÄer personel ve kurtarma hizmeti veren personelin sayısı ve insanların yorgunlukları da dahil olmak üzere insan faktörünün deÄerlendirilmesi,

(6)       Yasal kurtarma ve yardım otoritesine ihtiyaç duyulup duyulmadıÄı ve o bölgede yardımda bulunabilecek bir otoritenin varlıÄı,

(7)       Geminin sigortalı olup olmadıÄı, 

(8)       Gemi sigortalı ise sigorta Åirketi bilgileri ve irtibat adresleri, sigortanın kapsamı ve limitleri,

(9)       Gemi sahibi, iÅletmecisi veya gemi kaptanının herhangi bir kurtarma ve yardım anlaÅmasının bulunup bulunmadıÄı,

(10)   Parasal teminata ihtiyaç duyulup duyulmadıÄı ve teminatın koÅulları,

(11)   Gemi kaptanı yada gemi sahibi tarafından herhangi bir kurtarma yardım anlaÅması yapılıp yapılmadıÄı,

(12)   Gemi kaptanı ve/veya kurtarma yardım Åirketinin yapacakları operasyon hakkında bilgiler,

(13)   Gemi sahibinin Türkiye sınırları içerisinde belirlenmiÅ temsilcisinin bulunması,

(14)   Önceden alınmıŠher türlü önlemler,

(15)   AÅaÄıda belirtilen risk faktörleri;

(16)   Çevresel ve soysal faktörler;

     a)  Gemide bulunanların emniyeti,

     b)  Halkın güvenliÄin tehdit edici bir durum bulunup bulunmadıÄı, ve en yakın yerleÅim yerine mesafe,

     c)  Gemi kaynaklı bir kirliÄin varlıÄı,

     ç)  Çevresel açıdan hassas deniz alanlarının varlıÄı ve yakınlıÄı,

     d) Hassas canlı türlerinin ve topluluklarının yakınlıÄı,

     e)  Sahil veya açık deniz balıkçılık alanlarının varlıÄı,

     f)  Ekonomik veya endüstriyel alanların yakınlıÄı,

     g)  DoÄal güzellikler ve turizm alanlarının yakınlıÄı,

     Ä)  Operasyonu veya yardımı yürütecek özel tekne veya hava taÅıtlar, gemideki yüklerin ve/veya tehlikeli yüklerin transferini saÄlayacak pompalar, hortumlar, barçlar, vinçler ve tamir olanaÄı saÄlayacak tersaneler, tamir alanlarının durumu,

(17)   DoÄal faktörler;

     a)  Bölgedeki hakim rüzgarlar,

     b)  Geminin kabul edileceÄi alanın aÄır deniz ve Åiddetli rüzgarlara karÅı korunaklı olup olmadıÄı,

     c)  Med-cezirler ve med-cezir akıntıları,

     ç)  Uygun ve güvenli deniz alanlarının seçiminde meteorolojik istatistiklere dayanılarak yılın hangi günlerinde hava ve deniz Åartları açısından operasyon uygun olacaÄı dikkate alınır.

     d) Seçilecek alanın en az ve en fazla su derinlikleri, bölgeye kabul edilebilecek geminin azami su çekimi, geminin oturtulması durumuna karÅılık alanın dip yapısı, kumluk, kayalık olması gibi durumlar,

     e)  Mevsimsel etkiler,

     f)  Uygun ve güvenli deniz alanlarının seyir ile ilgili özellikleri;

Korunaksız alanlarda emniyetli bir Åekilde kurtarma ve yardım yapılabilirliÄi, geminin kendi makine gücünü kullanmadan dahi manevra yapabilecek yeterli alanın varlıÄı, geminin boyu, eni ve su çekimi gibi kısıtlamalarının bulunup bulunmadıÄı, seçilecek alanın trafiÄe, kanal giriÅ çıkıÅlarına engel olacak bir durumda bulunması durumunda oluÅacak riskler, demirleme veya yanaÅtırma olanaklarının varlıÄı,

     g)  Operasyonel faaliyetlerin durumları;

Kılavuz kaptan zorunluluÄu olup olmadıÄı ve bulunup bulunmadıÄı, römorkörlerin bulunup bulunmadıÄı, sayıları ve güçleri, uygun ve güvenli deniz alanı olarak seçilen bölgede herhangi bir kısıtlama bulunup bulunmadıÄı, (gaz çıkıÅı sonucunda patlama riski gibi), sıÄınma alanına alınacak geminin kabul edilebilir herhangi bir banka garantisi veya diÄer parasal garantisinin bulunup, bulunmadıÄı,

(18)   Acil durum müdahale planının uygun ve güvenli deniz alanı olarak seçilecek bölgede uygulanabilirliÄi.

(19)   Ä°nsan hayatının tehlike altında bulunduÄu durumlarda SAR Konvansiyonu izlenecek/dikkate alınacaktır. 

 


EK-II

 

BÖLGESEL ACÄ°L MÜDAHALE PLANINDA OLMASI GEREKEN

ASGARÄ° BAÅLIKLAR

 

1. BÖLÜM:  GENEL HUSUSLAR

     1.1. GÄ°RÄ°Å

          1.1.1. Amaç ve Hedefler

          1.1.2. CoÄrafi kapsam

          1.1.3. Tanım ve Kısaltmalar

 

2. BÖLÜM:    MÜDAHALE UNSURLARI VE PLANLAMA

     2.1.    Yetkili birimlerin belirlenmesi

     2.2.    Yetki ve Sorumlulukların DaÄılımı ve Sorumluluk Alanının Belirlenmesi

     2.3.    Bölgesel Acil Müdahale Merkezi

     2.4.    Bölgesel Müdahale Sistemi

     2.5.    Bölgesel Müdahale Öncelikleri

     2.6.    Seviyeler Arası Komuta Yapısı

     2.7.    Kurumlararası Katılım ve Destek

     2.8.    Bölgesel Koordinasyon Komitesi

     2.9.    Bölgesel Operasyon Komitesi

     2.10   Operasyon Koordinatörü

     2.11.  Operasyon Grupları

          2.11.1  Kurtarma

          2.11.2  Havadan gözetim

          2.11.3  Petrol ve diÄer zararlı maddelerin sınırlanması ve toplanması

          2.11.4  Atık Yönetimi

          2.11.5  Müdahale cihazları

          2.11.6  Emniyet ve güvenlik

          2.11.7  SaÄlık Hizmetleri

          2.11.8  Gönüllü KuruluÅlar

          2.11.9  Lojistik Hizmetler

          2.11.10  DiÄer Operasyon Grupları

     2.12.  Destek Grupları

          2.12.1. Teknik Grup

          2.12.2. Çevre Grubu

          2.12.3. Ä°dari ve Mali Grup

 

3.  BÖLÜM: HAZIRLIKLI OLMA VE PLANLAMA

     3.1.    Planlama ve koordinasyon yapısı

     3.2.    Bölge Planı

     3.3.    Kıyı tesisi planları

     3.4.    Petrol ve diÄer zararlı madde kirliliÄine müdahaleye yönelik bölgesel düzenlemeler

               ile koordinasyon

     3.5.    Bölgeler arası yardım talepleri ve saÄlama prosedürleri

     3.6.    EÄitim ve tatbikatlar

     3.7.    EÄitim programları

     3.8.    Tatbikat programları

     3.9.    Kaza sonucu deniz kirliliÄine iliÅkin araÅtırmalar

     3.10.  Çevre koÅullarına iliÅkin tamamlayıcı araÅtırmalar

     3.11.  Planın revizyonu

 

4.BÖLÜM:   MÜDAHALE OPERASYONLARI

     4.1.    Müdahale AÅamaları

     4.2.    Denizde Müdahale

     4.3.    Kıyıda Müdahale

     4.4.    SıÄınma yerlerine gemilerin kabulü

     4.5.    Yayılmanın Ä°zlenmesi ve deÄerlendirilmesi

     4.6.    Dispersant Kullanımı

     4.7.    KirliliÄe neden olan petrol ve diÄer zararlı maddelerle mücadelede strateji ve teknoloji seçimi

     4.8.    Temizleme Operasyonları ve Alternatifleri

     4.9.    Atıkların taÅınımı ve bertarafı

     4.10.  Müdahale Operasyonlarının Sona Erdirilmesi ve Planın Etkisiz Hale Getirilmesi

     4.11.  Rehabilitasyon

     4.12.  Kaza AraÅtırması

 

5.  BÖLÜM: FÄ°NANS

     5.1. Finansman, geri ödeme ve tazminat talepleri

 

6. BÖLÜM:  RAPORLAR VE HABERLEÅME

     6.1.    HaberleÅme Sistemleri

     6.2.    Yetkililerin Åikayetler konusunda bilgilendirilmesi

     6.3.    Ön Uyarı Sistemi

     6.4.    Bildirim

     6.5.    Durum Raporları

     6.6.    Olay Sonrası Ä°nceleme ve Olay Analizi

          6.6.1. Verilerin Toplanması

          6.6.2. Olayların analizi

          6.6.3. Rapor bulguları

          6.6.4. Tavsiye

 

7. BÖLÜM:  KAMUOYUNUN BÄ°LGÄ°LENDÄ°RÄ°LMESÄ°

     7.1. Basın ve Halkla Ä°liÅkiler

     7.2. Basın Bildirileri

     7.3. Basın Toplantıları

 

8. BÖLÜM:  DÄ°ÄER HUSUSLAR

 

9. BÖLÜM:  EKLER

     9.1.      EK-II A:  Bölgesel Acil Müdahale TeÅkilat Åeması

     9.2.      EK-II B:  Bölgesel Operasyon Komitesi TeÅkilat Åeması

     9.3.      EK-II C:  Acil Müdahale Planının Uygulanmasında Kullanılacak Bölge

                                 Malzeme ve Ekipman Envanteri (Kara +Deniz)

     9.4.      EK-II Ç:  Bölgede Mevcut Ä°skelelerin Listesi

     9.5.      EK-II D:  Acil Durumlarda Çevredeki Gemilerin ÇekileceÄi veya YanaÅtırılacaÄı

                                 Mevkii Koordinatları

     9.6.      EK-II E:  Kıyı Tesislerinin Harita Üzerinde Mevkileri

     9.7.      EK-II F:   Bölgesel Acil Müdahale HaberleÅme Rehberi

     9.8.      EK-II G:  Telsiz ÇaÄrı Adları

     9.9.      EK-II Ä:  DaÄıtım Planı

     9.10.    EK-II H:  Kaynaklar Rehberi

     9.11.    EK-II I:   Uzman Personel Listesi

     9.12.    EK-II Ä°:   Hassas Bölgelere Dair Bilgi ve Haritalar

 

 

BÖLGESEL ACÄ°L MÜDAHALE TEÅKÄ°LAT ÅEMASI                                                   EK-II A

  


EK-II B

 

ACÄ°L MÜDAHALE PLANININ UYGULANMASINDA KULANILACAK BÖLGE MALZEME VE EKÄ°PMAN ENVANTERÄ° (Kara +Deniz)

 

Ekipman Adı

Kapasitesi

 

 

 

Miktarı

 

 

 

Ait OlduÄu Kurum /KuruluÅ

Kullanılabilirlik

Durumu

Ä°htiyaç Duyulan Malzeme ve Ekipman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EK-II C

 

BÖLGEDE MEVCUT Ä°SKELELERÄ°N LÄ°STESÄ°

 

            Bölgesel Acil Müdahale Planında olay mahalli konumuna göre deniz kara istihbaratının saÄlanması ile karadan denize lojistik personel akımını merkezi veya icra amirlerine göre saÄlayacak müsait iskelelere iliÅkin bilgiler.

 

 

No

 

Liman

/iskele adı

Tel

/faks

 

Yetkili

Ad-Soyad

-Ünvan

Ä°skele Kapasitesi

 

Faaliyet Konusu

 

Atık Kabul Tes./

Kapasitesi

 

Ä°skele

Tedbir Ekipmanları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EK-II Ç

 

ACÄ°L DURUMLARDA ÇEVREDEKÄ° GEMÄ°LERÄ°N ÇEKÄ°LECEÄÄ° VEYA

YANAÅTIRILACAÄI MEVKÄ°Ä° KOORDÄ°NATLARI

 

(Burada yer ve yönleri ile koordinatlar verilecektir.)

 

Örnek:

       KUZEY                                                         DOÄU          

 

ÇATAL BURNU                             40°42’22”                                                      29°22’57”


EK-II D (Örnek Harita)

 

 


EK-II E

BÖLGESEL ACÄ°L MÜDAHALE HABERLEÅME REHBERÄ°

 

SORUMLU VALÄ°

Vali

:

 

 

Vali Yardımcısı

:

 

 

:

 

 

 

:

::

 

Faks

:

 

 

 

:

 

Tel

:

 

 

 

:

 

 

:

 

 

 

:

 

Özel Kalem Md.

:

 

 

 

:

 

Sekreter

:

 

 

 

:

 

BÖLGESEL ACÄ°L MÜDAHALE MERKEZÄ°

BaÅkan

 

 

 

 

 

 

 

Faks

 

 

 

 

 

 

Tel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ä°L BELEDÄ°YE BAÅKANLIÄI / BAÅKANLIKLARI

BaÅkan

:

 

 

BaÅkan Yardımcısı

:

 

Ev

:

 

 

Özel Kalem Md.

:

 

Santral

:

 

 

Çevre Koruma Daire BÅk.

:

 

 

 

 

 

Ä°tfaiye Daire BÅk.

:

 

EMNÄ°YET MÜDÜRLÜÄÜ / MÜDÜRLÜKLERÄ°

Emniyet Müdürü

:

 

 

Emniyet Müdür Yrd.

:

 

Ev

:

 

 

 

:

 

Santral

:

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

:

 

Bölge Trafik Müd.

:

 

 

Emniyet Dz. Åb. Md.

:

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLGEDEKÄ° KARA VE DENÄ°Z KUVVETLERÄ° BAÄLISI EN KIDEMLÄ° KOMUTANLIKLAR

 

Komutan

:

 

 

Liman Emniyet K.

:

 

K. Kur. BÅk.

:

 

 

Donanma Santrali

:

 

K. Nöb. Amr.

:

 

 

Tersane K.

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAHÄ°L GÜVENLÄ°K KOMUTANLIÄI

SGK (Ankara)

:

 

 

Sahil Güvenlik

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÄ°ÄER KOMUTANLIKLAR

Kolordu KomutanlıÄı

:

 

 

Deniz EÄt. KomutanlıÄı

:

 

Jandarma KomutanlıÄı

:

 

 

 

 

 

Ä°L MÜDÜRLÜKLERÄ°

Ä°l Çevre ve Orman MüdürlüÄü

 

Ä°l SaÄlık MüdürlüÄü

Ä°l Müdürü

:

 

 

Ä°l Müdürü

:

 

Ä°l Åube Müdürü

:

 

 

 

:

 

Santral

:

 

 

Çevre SaÄ. Müd.

:

 

Faks

:

 

 

Dev.Hst. BaÅhekimi

:

 

Alo Çevre

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivil Savunma Müd.

:

 

 

Santral

:

 

Tarım Ä°l MüdürlüÄü

:

 

 

 

 

 

Kültür ve Turizm Ä°L MüdürlüÄü

 

 

 

 

 

 

PTT

:

 

 

 

 

 

Telefon BaÅmüdürlüÄü

:

 

 

SSK  Hst.

:

 

Gümrük Muh. BaÅ Md.

:

 

 

 

 

 

Meteoroloji Müd.

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ä°LÇE KAYMAKAMLIKLARI VE BELEDÄ°YE BAÅKANLIKLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANAYÄ° KURULUÅLARI

DÄ°ÄER KÄ°ÅÄ° VE KURULUÅLAR

                       

 


EK-II F

 

TELSÄ°Z ÇAÄRI ADLARI

 

(Birlik, Gemi, Deniz Araçları, Sivil KuruluÅlar ile Mülki Makamlar)

 

S.NO               BÄ°RLÄ°K/KURUM/GEMÄ°/MÜLKÄ° MAKAM                     ÇAÄRI ADI

1.(Örnek)       Ä°L VALÄ°LÄ°ÄÄ°                                                                                             VÄ°LAYET


EK-II G

DAÄITIM PLANI

 

a)         Sahil Güvenlik KomutanlıÄı

b)         Bölgedeki Kara ve Deniz Kuvvetleri BaÄlısı En Kıdemli Komutanlıklar

c)         Ä°lgili Belediye BaÅkanlıkları

ç)         Ä°lgili Ä°l Müdürlükleri

d)        Denizcilik MüsteÅarlıÄı Bölge Müdürlükleri

e)         Kaymakamlıklar

f)         Özel Sektör

g)         DiÄer kurum/kuruluÅlar

 


EK-II Ä

KAYNAKLAR REHBERÄ° 

 

(AÅaÄıdaki kuruluÅlar için KuruluÅun ismi, belli baÅlı sorumlu kiÅiler, posta adresleri, telefon, e-mail doldurulacaktır):

a)     Sahil Güvenlik KomutanlıÄı/Bölge KomutanlıÄı

b)     Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ä°Åletmeleri

c)     Liman BaÅkanlıÄı

ç)     Karakollar

d)     Ä°tfaiye Müdürlükleri

e)     Çevre Müdürlükleri

f)      Kılavuz Kaptanlar DerneÄi

g)     Deniz Kuvvetleri KomutanlıÄı/Donanma KomutanlıÄı

Ä)     Kurtarma kuruluÅları, dalgıçlar

h)     Çekme kuruluÅları

ı)      Hastaneler

i)      Laboratuarlar

j)      Su alma tesisleri

k)     Çevre grupları

l)      Havalimanları ve kiralık hava taÅıtları

m)    Nakliye firmaları/araç kiralama

n)     Meteoroloji birimleri

o)     Medya mensupları

ö)     Gönüllü kuruluÅlar

p)     DoÄal kaynaklar yeddi emin ve idare kuruluÅları

r)      Yerel acil durum yöneticileri

s)      Balıkçı filoları

Å)      Gemi iÅletmecileri/acenteler

t)      Vac/tanker Åirketleri

u)     Toplu taÅımacılık ve taÅımacılık yönetim kuruluÅları

ü)     Sair kuruluÅlar

v)     Atık Alım Tesisleri

y)     DiÄer

 


EK-II H

 

UZMAN PERSONEL LÄ°STESÄ° 

 

     a)    Ä°sim

     b)    Uzmanlık alanı

     c)    Risk planındaki görevi ya da muhtemel görevi

     ç)    Telefon, faks ve e-mail dahil olmak üzere adresi

     d)    Tahmini mobilizasyon süresi

     e)    En yakın acil müdahale merkezine ulaÅma süresi

     f)    DiÄer Bilgiler


EK-II I

 

HASSAS BÖLGELERE DAÄ°R BÄ°LGÄ° VE HARÄ°TALAR 

           

Tüm Kurum KuruluÅların ellerinde mevcut harita ve bilgiler ile ilave olarak ihtiyaç duyulabilecek haritalar yer alacaktır.


EK-II Ä°

 

DURUM RAPORU FORMATI

 

KÄ°MDEN:                                                                 KÄ°ME:

 

  1. MEVCUT DURUM

 

  1.  
    1. Gemi veya tesis hakkında bilgi

- Gemi veya tesisin adı

                        - Geminin IMO numarası ve Uluslar arası çaÄrı iÅareti

                        - BaÄlı bulunduÄu liman ve ülke

                        - Geminin tipi

                        - Gemi ve tesis hakkında diÄer bilgiler (Örn: Kargosu, gemiden dökülen kirletici miktarı, geminin veya tesisin zarar durumu vb.)

            b.         Durum

            c.         Raporlama Zamanı

            ç.         Olayın tanımlanması

            d.         KirliliÄin mevcut durumu (Miktarı, tipi, hareket yönü, kıyıya ulaÅma zamanı)

            e.         Mevcut ve tahmini hava durumu

2.         UYGULANAN MÜDAHALELER VE MÜDAHALE PLANLAMALARI

            a.         Zarar gören gemi ve tesisler için yapılan planlamalar

            b.         Alınan önlemler ve yapılan çalıÅmalar

            c.         Kullanılan kaynaklar

3.         Ä°HTÄ°YAÇ DUYULAN KAYNAKLAR VE TAVSÄ°YE EDÄ°LEN TEDBÄ°RLER

 

4.         BÄ°R SONRAKÄ° DURUM RAPORU GÖNDERME ZAMANI

 

5.         DÄ°ÄER BÄ°LGÄ°LER

 

 

Ä°mza

Ä°sim ve Ünvan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-III

 

ULUSAL ACÄ°L MÜDAHALE PLANINDA OLMASI GEREKEN ASGARÄ° BAÅLIKLAR        

 

1. BÖLÜM:    GENEL HUSUSLAR

     1.1. GÄ°RÄ°Å

          1.1.1. Amaç ve Hedefler

          1.1.2. CoÄrafi kapsam

          1.1.3. Tanım ve Kısaltmalar

 

2. BÖLÜM:    MÜDAHALE UNSURLARI VE PLANLAMA

     2.1.    Yetkili birimlerin belirlenmesi

     2.2.    Yetki ve Sorumlulukların DaÄılımı

     2.3.    Ulusal Acil Müdahale Birimi ve Bölgesel Acil Müdahale Merkezleri

     2.4.    Ulusal Müdahale Sistemi

2.5.    Ulusal Müdahale Öncelikleri

2.6.    Uluslararası iÅbirliÄi

2.7.    Seviyeler Arası Komuta Yapısı

2.8.    Kurumlararası Katılım ve Destek

2.9.    Operasyon Grupları

2.9.1  Kurtarma

2.9.2. Havadan gözetim

2.9.3. Petrol ve diÄer zararlı maddelerin sınırlanması ve toplanması

2.9.4  Atık Yönetimi

2.9.5  Müdahale cihazları

2.9.6  Emniyet ve güvenlik

2.9.7  SaÄlık Hizmetleri

2.9.8  Gönüllü KuruluÅlar

2.9.9. Lojistik Hizmetler

2.9.10.   DiÄer Operasyon Grupları

     2.10.  Destek Grupları

          2.10.1.   Teknik Grup

          2.10.2.   Çevre Grubu

          2.10.3.   Ä°dari ve mali grup

 

3. BÖLÜM:    HAZIRLIKLI OLMA VE PLANLAMA

3.1.    Ulusal Politika

3.2.    Planlama ve koordinasyon yapısı

3.3.    Ulusal Plan

3.4.    Bölge Planları

     3.5.    Kıyı tesisi planları

     3.6.    Uluslararası düzenlemeler ve koordinasyon

     3.6.1. Petrol ve diÄer zararlı madde kirliliÄine müdahaleye yönelik bölgesel düzenlemeler ile koordinasyon

     3.6.2. Uluslararası yardım talep etme politika ve prosedürleri

     3.6.3. Uluslararası yardım saÄlama politika ve prosedürleri

     3.7.    EÄitim ve tatbikatlar

3.7.1.   EÄitim programları

3.7.2.   Tatbikat programları

3.8.    Kaza sonucu deniz kirliliÄine iliÅkin araÅtırmalar

3.9.    Çevre koÅullarına iliÅkin tamamlayıcı araÅtırmalar

3.10.  Planın revizyonu

 

4.BÖLÜM:     MÜDAHALE OPERASYONLARI

4.1.    Müdahale AÅamaları

4.2.    Denizde Müdahale

4.3.    Kıyıda Müdahale

4.4.    Çok bölgeli müdahalenin koordine edilmesi

4.5.    SıÄınma yerlerine gemilerin kabulü

4.6.    Yayılmanın Ä°zlenmesi ve deÄerlendirilmesi

4.7.    Dispersant Kullanımı

4.8.    KirliliÄe neden olan petrol ve diÄer zararlı maddelerle mücadelede strateji ve teknoloji seçimi

4.9.    Temizleme Operasyonları ve Alternatifleri

4.10.  Atıkların taÅınımı ve bertarafı

4.11.  Müdahale Operasyonlarının Sona Erdirilmesi ve Planın Etkisiz Hale Getirilmesi

4.12.  Rehabilitasyon

4.13.  Kaza AraÅtırması

5. BÖLÜM:    FÄ°NANS

     5.1.    Finansman, geri ödeme ve tazminat talepleri

 

6. BÖLÜM:    RAPORLAR VE HABERLEÅME

6.1.    HaberleÅme Sistemleri

6.2.    Yetkililerin Åikayetler konusunda bilgilendirilmesi

6.3.    Ön Uyarı Sistema

6.4.    Bildirim

6.5.    Kirlilik Raporları

6.6.    Durum Raporları

6.7.    OLAY SONRASI Ä°NCELEME VE  OLAY ANALÄ°ZÄ°

6.7.1. Verilerin Toplanması

6.7.2. Olayların analizi

6.7.3. Rapor bulguları

6.7.4. Tavsiye

 

7. BÖLÜM:    KAMUOYUNUN BÄ°LGÄ°LENDÄ°RÄ°LMESÄ°

     7.1.    Basın ve Halkla Ä°liÅkiler

7.2.    Basın Bildirileri

7.3.    Basın Toplantıları

 

9. BÖLÜM:    DÄ°ÄER HUSUSLAR

 

10. BÖLÜM:  EKLER

     10.1.  EK III A:   ULUSAL OPERASYON KOMÄ°TESÄ° TEÅKÄ°LAT ÅEMASI

     10.2   EK III B:   KÄ°RLÄ°LÄ°K Ä°HBAR ALMA FORMATI

     10.3.  EK III C:   EKÄ°PMAN ENVANTERÄ°

     10.4.  EK III Ç:   KAYNAKLAR REHBERÄ°

     10.5.  EK III D:   UZMAN PERSONEL LÄ°STESÄ°

     10.6.  EK III E:   HASSAS BÖLGELERE DAÄ°R BÄ°LGÄ° VE HARÄ°TALAR

     10.7.  EK III F:    ULUSAL Ä°RTÄ°BAT NOKTALARI

     10.8.  EK III G:   ATIKLARIN TOPLANMASI VE BERTARAFINA Ä°LÄ°ÅKÄ°N MEVZUAT

     10.9.  EK III Ä:   ULUSLARARASI KÄ°RLÄ°LÄ°K RAPORLAMA FORMATI

     10.10.    EK III H:   KÄ°RLÄ°LÄ°K DURUM RAPORU FORMATI

     10.11.    EK-III I:    ULUSLAR ARASI SÖZLEÅMELER

     10.12.    EK III Ä°:    ULUSAL ACÄ°L MÜDAHALE BÄ°RÄ°MÄ° VE BÖLGESEL ACÄ°L MÜDAHALE      MERKEZLERÄ°


ULUSAL ACÄ°L MÜDAHALE TEÅKÄ°LAT ÅEMASI                    EK-III A

 

  


 

EK-III B

KÄ°RLÄ°LÄ°K Ä°HBAR ALMA FORMATI

TANIMLAMA KODU

SAÄLANAN BÄ°LGÄ°

AÇIKLAMALAR

A

RAPORUN TÜRÜ

-ÅÜPHELÄ°

-TAHMÄ°NÄ°

-ONAYLI

 

B

GÜN VE ZAMAN

TANIMLAMA

 

C

KÄ°RLÄ°LÄ°ÄÄ°N POZÄ°SYONU VE YAYILIMI

 

D

RÜZGAR VE MEVCUT DURUM

 

E

HAVA KOÅULLARI VE DENÄ°ZÄ°N DURUMU

 

F

KÄ°RLÄ°LÄ°ÄÄ° KAREKTERÄ°STÄ°ÄÄ°

 

G

KÄ°RLÄ°LÄ°ÄÄ°N KAYNAÄI VE SEBEBÄ°

 

H

OLAY ÇEVRESÄ°NDEKÄ° DÄ°ÄER GEMÄ°LER

 

I

FOTOGRAF VE ÖRNEKLER

 

J

ÖNLEME VEYA MÜDAHALE Ä°ÅLEMLERÄ°

 

K

TAHMÄ°NÄ° KÄ°RLÄ°LÄ°K

 

L

DÄ°ÄER BÄ°LGÄ°LENDÄ°RÄ°LENLER

 

M

DÄ°ÄER BÄ°LGÄ°LER

 

N

RAPORLAYAN OTORÄ°TE

 

 

Ä°lgili Otoritenin iletiÅim bilgileri (örn: isim, telefon, faks, e-mail, adres, vb.)

 

EK-III C

 

EKÄ°PMAN ENVANTERÄ° 

 

DENÄ°Z ÇEVRESÄ°NÄ°N PETROL VE DÄ°ÄER ZARARLI MADDELERLE KÄ°RLENMESÄ°NDE ACÄ°L DURUMLARA MÜDAHALE VE HAZIRLIKLI OLMADA KULLANILABÄ°LECEK EKÄ°PMAN VE Ä°MKANLAR

 

 

EK-III Ç

 

KAYNAKLAR REHBERÄ°

 

a)     Sahil Güvenlik KomutanlıÄı/Bölge KomutanlıÄı

b)     Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ä°Åletmeleri

c)     Liman BaÅkanlıÄı

ç)     Karakollar

d)     Ä°tfaiye Müdürlükleri

e)     Çevre Müdürlükleri

f)     Kılavuz Kaptanlar DerneÄi

g)     Deniz Kuvvetleri KomutanlıÄı/Donanma KomutanlıÄı

Ä)     Kurtarma kuruluÅları, dalgıçlar

h)     Çekme kuruluÅları

ı)      Hastaneler

i)      Laboratuarlar

j)      Su alma tesisleri

k)     Çevre grupları

l)      Havalimanları ve kiralık hava taÅıtları

m)    Nakliye firmaları/araç kiralama

n)     Meteoroloji birimleri

o)     Medya mensupları

ö)     Gönüllü kuruluÅlar

p)     DoÄal kaynaklar yeddi emin ve idare kuruluÅları

r)      Yerel acil durum yöneticileri

s)     Balıkçı filoları

Å)     Gemi iÅletmecileri/acenteler

t)      Vac/tanker Åirketleri

u)     Toplu taÅımacılık ve taÅımacılık yönetim kuruluÅları

ü)     Sair kuruluÅlar

v)     Atık Alım Tesisleri

y)     DiÄer     

 

 

EK-III D

 

UZMAN PERSONEL LÄ°STESÄ°

 

Bu liste, diÄer hususların yanı sıra, aÅaÄıdaki bilgileri de ihtiva etmelidir:

a)  Ä°sim

b) Uzmanlık alanı

c)  Risk planındaki görevi ya da muhtemel görevi

ç)  Telefon, faks ve e-mail dahil olmak üzere adresi

d) Tahmini mobilizasyon süresi

e)  En yakın acil müdahale merkezine ulaÅma süresi

f)  Sair bilgiler

 

 

EK-III E

 

HASSAS BÖLGELERE DAÄ°R BÄ°LGÄ° VE HARÄ°TALAR

 

-           Tüm Kurum KuruluÅların ellerinde mevcut harita ve bilgiler yer alacaktır.

 

 

EK-III F

 

ULUSAL Ä°RTÄ°BAT NOKTALARI 

 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÄI

 

Telefon                        :

Faks                             :

Telex                            :

E-Mail                        :

 

DENÄ°ZCÄ°LÄ°K MÜSTEÅARLIÄI

 

(ANKARA ANA ARAMA KURTARMA MERKEZÄ° Ä°LETÄ°ÅÄ°M BÄ°LGÄ°LERÄ°

Telefon                        :

Telefon                        :

Faks                             :

Telex                            :

INM C TELEX           :

INM M4GAN             :

E-Mail                        :

 

SAHÄ°L GÜVENLÄ°K KOMUTANLIÄI

 

Telefon                        :

Faks                             :

Telex                            :

E-Mail                        :

 

BÖLGESEL ACÄ°L MÜDAHALE MERKEZLERÄ°

 

Telefon                        :

Faks                             :

Telex                            :

E-Mail                        :

 

 

EK-III G

 

ATIKLARIN TOPLANMASI VE BERTARAFINA Ä°LÄ°ÅKÄ°N MEVZUAT

 

a)  2872 sayılı Çevre Kanunu

b)  5312 sayılı Acil Müdahale Kanunu

c)  Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi

ç)  Tehlikeli Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi

d) Su KirliliÄi Kontrolü YönetmeliÄi

e)  Atık YaÄların Kontrolü YönetmeliÄi

f)  Katı Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi

g)  Tıbbi Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi

Ä)  Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü YönetmeliÄi

h)  Ä°lgili DiÄer Mevzuat

 

 

EK-III Ä

 

ULUSLARARASI KÄ°RLÄ°LÄ°K RAPORLAMA FORMATI 

 

1) Kirlenme raporlama sistemi, BükreÅ ve Barselona SözleÅmesi Acil Durum Protokolü çerçevesinde Akit Tarafları arasında ve Akit Taraflar ile Bölge Merkezi arasında, denizde bir kirlenme meydana geldiÄinde veya buna yönelik bir tehdit söz konusu olduÄunda bilgi alıÅveriÅinde kullanılmak amacı ile oluÅturulmuÅtur . Rapor Türkçe ve Ä°ngilizce olarak hazırlanır.

 

2) KÄ°RRAP üç kısma bölünmüÅtür:

.1         Kısım I veya KÄ°RÄ°HB                     Kirlenmeye dair ilk bilgiler veya ikaz

            (Åekil 1-5)                                           Kirlenme veya tehdide dair ikaz.

.2         Kısım II veya KÄ°RBÄ°L                    Kirlenmeye dair ayrıntılı destek rapor ile

            (Åekil 40-60)                                       Durum ve bilgi raporları

.3        Kısım III veya KÄ°RAK                   DiÄer Devletlerden yardım talep edilmesi durumunda

            (Åekil 80-99)                                       kullanılır. Yardımla ilgili olarak ve iÅletme hususlarının tanımlanması için imkan saÄlanması

 

ÖzetlenmiÅ KÄ°RRAP Listesi

              Adres              kimden......           kime.....

              Tarih   Saat   Grup

              Tanımlama: KÄ°RRAP

              Seri Numarası

BÖLÜM I        1   Tarih ve Zaman

(KÄ°RÄ°HB)        2   Konum

              3   Olay

                                   4          TaÅan Miktar

 

                                   5          Teyit

40                Tarih ve Zaman

41        Konum

42        KirliliÄin Özellikleri

43        KirliliÄin Nedeni ve KaynaÄı

                                   44        Rüzgar Yönü ve Hızı

BÖLÜM II                45        Akıntı Durumu Gelgit

(KÄ°RBÄ°L)                  46        Denizin Durumu ve GörüÅ Mesafesi

                                   47        KirliliÄin Birikmesi                

                                   48        Hava Durumu Tahmini

49                Olay Yerindeki Gemilerin ve Gözlemcilerin  

            Tanımlanması

                                   50        Yapılan Eylem

                                   51        FotoÄraflar ya da Örnekler

                                   52        Bilgilendirilen DiÄer Devletlerin Ä°simleri

                                   53-59   Yedek

                                   60        Teyit

 

                                   80        Tarih ve Zaman

                                   81        Yardım Talebi

                                   82        Maliyet

BÖLÜM III               83        Yardım Sunulması için Ön Düzenlemeler

(KÄ°RAK)                   84        Nereye ve Nasıl GidileceÄine Dair Destek

                                   85        Talepte Bulunulan DiÄer Devletler

                                   86        Komuta DeÄiÅimi

                                   87        Bilgi DeÄiÅimi

                                   88-98   Yedek

                                   99        Teyit

 

EK-III H

 

DURUM RAPORU FORMATI

 

KÄ°MDEN:                                                                 KÄ°ME:

 

  1. MEVCUT DURUM

 

  1.  
    1. Gemi veya tesis hakkında bilgi

- Gemi veya tesisin adı

                        - Geminin IMO numarası ve Uluslar arası çaÄrı iÅareti

                        - BaÄlı bulunduÄu liman ve ülke

                        - Geminin tipi

                        - Gemi ve tesis hakkında diÄer bilgiler (Örn: Kargosu, gemiden dökülen kirletici miktarı, geminin veya tesisin zarar durumu vb.)

            b.         Durum

            c.         Raporlama Zamanı

            ç.         Olayın tanımlanması

            d.         KirliliÄin mevcut durumu (Miktarı, tipi, hareket yönü, kıyıya ulaÅma zamanı)

            e.         Mevcut ve tahmini hava durumu

2.         UYGULANAN MÜDAHALELER VE MÜDAHALE PLANLAMALARI

            a.         Zarar gören gemi ve tesisler için yapılan planlamalar

            b.         Alınan önlemler ve yapılan çalıÅmalar

            c.         Kullanılan kaynaklar

3.         Ä°HTÄ°YAÇ DUYULAN KAYNAKLAR VE TAVSÄ°YE EDÄ°LEN TEDBÄ°RLER

 

4.         BÄ°R SONRAKÄ° DURUM RAPORU GÖNDERME ZAMANI

 

5.         DÄ°ÄER BÄ°LGÄ°LER

 

 

Ä°mza

Ä°sim ve Ünvan

 

 

EK-III I

 

ULUSLARARASI SÖZLEÅMELER

 

 

EK-III Ä°

 

ULUSAL ACÄ°L MÜDAHALE MERKEZÄ° VE BÖLGESEL ACÄ°L MÜDAHALE MERKEZLERÄ°

 

 

 

EK-IV

 

GEMÄ°LERÄ°N BÄ°LDÄ°RÄ°M FORMU

(REPORTING FORM)

 

A/        Geminin adı / bayraÄı / Sicil Limanı / ÇaÄrı iÅareti / IMO numarası / MMSI numarası

            (Name / flag / call sign / IMO No / MMSI No)

 

B/        Gemi sahibi / adres

            Ship owner / Adress

 

C/        VarıŠlimanı / Tahmini varıŠzamanı*

            (Port (s) of destination / estimated time of arrival*)

D/        Karasularına tahmini varıŠzamanı*

(Estimated time of arrival to territorial waters*)

 

E/        AyrılıŠlimanı / (tahmini) ayrılıŠzamanı*

            (Departure port / (estimated) time of departure*)

 

F/        Gemideki toplam kiÅi sayısı

            (Total number of persons on board)

 

G/        Yükle ilgili detaylı bilginin elde edilebileceÄi yerin adres ve iletiÅim bilgileri()

(Address and communications from which detailed information on the car) -Tel / Fax / e-mail / DiÄer-other

 

H/        Kargo Bilgileri - Cargo(es) Information

Petrol / Gaz / Kimyasal / PaketlenmiÅ halde tehlikeli yük

            (0il / gas / chemical / Dangerous goods in packaged form / other)  

 

I/**     Teknik adı / BirleÅmiÅ Milletler No / Sınıfı (IMDG-IBC-IGC-BC) / Miktarı (mt)

/ Konumu (tank no) / PaketlenmiÅ haldeki diÄer zararlı maddelerin tanınma numarası

 

(Technical name / UN number / class (IMDG-IBC-IGC-BC) / Quantity (mt)

Location(tank number) /  identification number of other harmful substances are being carried in packaged form)

 

J/         Mali sorumluluk belge türü / belge no / geçerlilik süresi / azami tazmin limiti

(Financial Responsibility Certificate Kind / Certificate No / Validity date / Max. Compensation limit)

 

K/        Garantörün adı / adresi / iletiÅim bilgileri-teleks-faks-telefon

            (Guarantor name / adress / communication information-telex-fax-tel)

 

L/        Bir limana, kıyı tesisine veya demir yerine uÄramadan Türk sularından geçen gemi (evet / hayır)  

            Vessels passing Turkish waters without entering ports, shore/sea facilities and anchorage areas (yes / no)

 

*          Saat-gün-ay-yıl aralarında boÅluk bırakılmadan yerel zaman olarak SSSSGGAAYY Åeklinde yazılır.

            (Örnek: 08.06.2005, saat 0900LT     0900080605 Åeklinde yazılır)

            Time-date-month-year will be writen without empty space in Local Time like this, TTTTDDMMYY

            (Example: 08.06.2005, 0900LT  writen like this  0900080605) 

 

**        EÄer birden fazla kargo bulunuyorsa hepsi ayrı ayrı I1/..., I2...  Åeklinde maddeler halinde yazılacaktır.

            If more than one kind of cargo (I/) will be writen for each kind like I1/..., I2/... 

 

 

Resmi Gazete Tarihi: 26.04.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26150

DENÄ°Z ÇEVRESÄ°NÄ°N PETROL VE DÄ°ÄER ZARARLI MADDELERLE KÄ°RLENMESÄ°NDE ACÄ°L DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMÄ°NÄ° ESASLARINA DAÄ°R KANUN KAPSAMINDA MAL VE HÄ°ZMET ALIMINA Ä°LÄ°ÅKÄ°N YÖNETMELÄ°K

 

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Ä°lkeler

Amaç

MADDE 1 – (1)    Bu YönetmeliÄin amacı; 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve DiÄer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri kapsamında, acil müdahale planlarının hazırlanması ve bir olay meydana geldikten sonra kirliliÄe müdahale ve acil müdahale planlarının icrası için acil olarak ihtiyaç duyulabilecek hizmet alımı ile araç, gereç ve malzeme alımı faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yapılacak alımlarda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1)    Bu Yönetmelik, Bakanlık ve MüsteÅarlık veya yetkilendirecekleri yöneticilerin veya baÄlı birimlerin veya deniz çevresinin petrol ve diÄer zararlı maddelerle kirlenmesinde acil durumlarda müdahale amacıyla yetkilendirdikleri veya görevlendirdikleri diÄer kamu kurum ve kuruluÅların, 5312 sayılı Kanun hükümleri kapsamında, acil müdahale planlarının hazırlanması ve bir olay meydana geldikten sonra kirliliÄe müdahale ve acil müdahale planlarının icrası için acil olarak ihtiyaç duyulabilecek hizmet alımı ile araç, gereç ve malzeme alımlarına iliÅkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1)    Bu Yönetmelik; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu Ä°hale Kanununun 3 üncü maddesinin (j) bendi ile geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıÅtır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1)    Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil müdahale birimi: Acil müdahale planları çerçevesinde koruyucu önlemleri uygulamak veya uygulatmak, kirliliÄi önlemek veya önletmek, ortadan kaldırmak veya kaldırtmak, çıkacak yangınları söndürmek veya söndürtmek amacıyla oluÅturulmuÅ, yetkilendirilmiÅ, donatılmıŠbirimi,

b) Acil müdahale planı:      Müdahale faaliyetleri kapsamında teÅkilâtlanmayı, yetki, görev ve sorumlulukları, yapılacak iÅlemleri, hazırlıklı olma, müdahale imkân ve kabiliyetleri ile diÄer hususları içeren ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki plânları,

c) Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiÄi usulü,

ç) Aday: Ön yeterlik için baÅvuran gerçek veya tüzel kiÅileri veya bunların oluÅturdukları ortak giriÅimleri,

d) Bakanlık: Çevre ve Orman BakanlıÄını,

e) Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik deÄerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiÄi usulü,

f) DanıÅman: DanıÅmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danıÅmanlıÄını yaptıÄı iÅin yüklenicileri ile hiçbir organik baÄ içinde bulunmayan, idareden danıÅmanlık hizmeti karÅılıÄı dıÅında hiçbir kazanç saÄlamayan ve danıÅmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

g) DiÄer zararlı maddeler: Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası SözleÅmenin (MARPOL 73/78) ikinci ekinin ikinci ve üçüncü eklentilerinde listelenmiÅ maddeler ile bu liste ile sınırlı olmaksızın deniz ortamına karıÅtıÄında kirlenme yaratan radyoaktif maddeler  hariç her türlü maddeyi,

Ä) DoÄrudan temin: Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik Åartların ve fiyatın görüÅülerek doÄrudan temin edilebildiÄi usulü,

h) Hazırlıklı olma: Olayda acil ve etkin bir önlem almak ve olaydan kaynaklanabilecek zararı en aza indirmek amacıyla müdahale etme kabiliyetine sahip her türlü araç, gereç, donanım, malzeme ve eÄitilmiÅ insan gücünü hazır bulundurma hâlini,

ı) Hizmet: Bakım ve onarım, taÅıma, haberleÅme, sigorta, araÅtırma ve geliÅtirme, muhasebe, piyasa araÅtırması ve anket, danıÅmanlık, mimarlık ve mühendislik, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve daÄıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eÄitim, fotoÄraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taÅınır ve taÅınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diÄer hizmetleri,

i) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kiÅileri veya bunların oluÅturdukları ortak giriÅimleri,

j) Ä°dare: Ä°haleyi yapan bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluÅları,

k) Ä°hale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve Åartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım iÅlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldıÄını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleÅmenin imzalanması ile tamamlanan iÅlemleri,

l) Ä°hale yetkilisi: Bu Yönetmelikle ihaleye veya alıma çıkma, alım ve ihale komisyonu kararlarını onaylama yetkisi verilmiÅ Bakan, MüsteÅar ya da bunlar tarafından usulüne uygun yetkilendirilmiÅ kiÅiyi,

m) Ä°stekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım iÅlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

n) Kirlenme: Olay sonucunda, petrol ve diÄer zararlı maddelerin; canlı kaynaklara ve deniz yaÅamına zarar verecek, insan saÄlıÄı için tehlike oluÅturacak, balıkçılık ve denizlerin diÄer yasal amaçlarla kullanımı da dahil olmak üzere, denizcilik faaliyetlerini engelleme, deniz suyunun niteliÄini deÄiÅtirme ve ekolojik dengeyi bozma gibi zararlı etkiler yaratacak Åekilde deniz çevresine karıÅmasını,

o) Koruyucu önlem: Bir olayın meydana gelmesinden sonra ortaya çıkabilecek muhtemel  kirlenmeyi önlemek veya sınırlı tutmak amacıyla alınan tedbirleri,

ö) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taÅınır ve taÅınmaz mal ve hakları,

p) Müdahale: Bir olayın meydana gelmesinden sonra ortaya çıkan kirliliÄin neden olacaÄı zararı azaltmak, gidermek, sınırlandırmak amacıyla icra edilen faaliyetleri veya koruyucu önlemlerin uygulanmasını,

r) MüsteÅarlık: Denizcilik MüsteÅarlıÄını,

s) Ortak giriÅim: Ä°haleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kiÅinin aralarında yaptıkları anlaÅma ile oluÅturulan grubu,

Å) Pazarlık usulü: Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aÅamalı olarak gerçekleÅtirildiÄi ve idarenin ihale konusu iÅin teknik detayları ile gerçekleÅtirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüÅtüÄü usulü,

t) Petrol: Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası SözleÅmenin (MARPOL 73/78) birinci ekinin birinci eklentisinde listelenen maddeler ile bu liste ile sınırlı olmaksızın ham petrol, akaryakıt, slaç, rafine ürünler ve toprak altında doÄal olarak meydana gelen her türlü sıvı hidrokarbon karıÅımını,

u) SözleÅme: Mal veya hizmet alımları ile yapım iÅlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaÅmayı,

ü) Teklif: Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduÄu fiyat teklifi ile deÄerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

v) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaÅı gerçek kiÅiler ile bu gerçek kiÅilerin oluÅturduÄu tüzel kiÅilikleri,

y) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleÅme imzalanan istekliyi,

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1)    Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarında aÅaÄıdaki temel ilkeler dikkate alınacaktır.

a) Acil müdahale faaliyetlerinin gerektirdiÄi ölçüde en hızlı ve verimli mal ve hizmet alımı gerçekleÅtirilecektir.

b) Acil müdahalenin uzmanlık, nitelik, tecrübe, eÄitilmiÅ personel ve özel ekipman gerektiren bir faaliyet olduÄu ve mümkün olan en kısa zamanda icrayı gerektirdiÄi göz önünde bulundurularak, mal ve hizmet alımında gerekli yeterliliÄe sahip yükleniciler tarafından saÄlanacak hizmet alımı ve uygun nitelikte mallar tercih edilecektir.

c) Mal ve hizmet alımlarının en az maliyetle tedariki esastır. Acil durumlarda durumun gerektirdiÄi hız ve verimlilik ön planda bulundurulacaktır.

ç) Stratejik ve politik boyutu olan faaliyetlerin icrasına iliÅkin mal ve hizmet alımları uygun kamu kurum ve kuruluÅlarından saÄlanabilecektir.

d) Alım usullerinin uygulanmasında mümkün olduÄu kadar rekabet ortamı oluÅturulacaktır.

 

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Genel yetki

MADDE 6 – (1) Bakanlık ve MüsteÅarlık 5312 sayılı Kanunda belirtilen görevlerine uygun olarak bu Yönetmelik kapsamında mal ve hizmet alımı yapmaya yetkilidirler.

Uygulama

MADDE 7 – (1) Yönetmelik kapsamındaki mal ve hizmet alımları yönetmelikte belirtilen esaslara göre yapılır. Ä°halelerden yasaklama, ihale dıÅı bırakma ve cezaya iliÅkin hususlarda 4734 sayılı Kanun ve uygulama yönetmelikleri hükümleri uygulanır.

İhale komisyonları

MADDE 8 – (1)    Alım yapılacak mal ve hizmetlerin acil müdahaleye münhasır uzmanlık gerektirmesi veya acil durumlarda hızlı ve etkin alım yapılabilmesi amaçları için Bakanlık ve MüsteÅarlık bünyelerinde ihale komisyonları oluÅturulur. Bu komisyonların oluÅturulmasında Çevre ve Orman Bakanı ile Denizcilik MüsteÅarı yetkilidir.

(2) Acil durumlarda deniz kirliliÄine müdahalede hız ve verimliliÄi saÄlamak maksadıyla yapılacak mal ve hizmet alımları için olay meydana geldiÄinde derhal göreve baÅlamak üzere Acil Müdahale Birimi veya Bölgesel Acil Müdahale Birimleri altında ihale komisyonları oluÅturulabilir veya mevcut ihale komisyonları bu merkezlerle iliÅkilendirilebilir. Böyle durumlarda bahse konu komisyonlar ihale yetkilisi tarafından durumun özelliÄine göre beklenen mal ve hizmet ihtiyaçlarını tedarik edecek Åekilde alım limitleri ile yetkilendirilir.

(3) Bu YönetmeliÄin uygulanması kapsamında ihtiyaç duyulacak ihale komisyonları 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre oluÅturulur.

(4) Ä°hale komisyonlarının görevlerinin bitiminde ilgili ihale dokümanları ve raporları, Bakanlık veya MüsteÅarlık bünyesinde konuyla ilgili birime teslim edilir.

Alım konusu mal ve hizmetler

MADDE 9 – (1)    Bu Yönetmelik kapsamında aÅaÄıdaki mal ve hizmetler alım konusu yapılabilir;

a) Ulusal ve bölgesel acil müdahale planlarının hazırlanması, geliÅtirilmesi veya revize edilmesi,

b) Acil müdahale merkezlerinin oluÅturulması ve acil müdahalede hazırlıklı olma amaçları için yapılacak risk analizleri, risk deÄerlendirmeleri, duyarlı haritalar, deniz kirliliÄi modellemesi, yazılımlar, acil müdahale merkezlerinin ve acil müdahale birimlerinin yerleri, malzeme, ekipman ve personel ihtiyaçları ve bu türden her türlü bilimsel ve teknik çalıÅmalar,

c) Hazırlıklı olma ve müdahale amaçları için 5312 sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamında bu alanda meslek icra eden veya bu amaçla kurulmuÅ olan ve merkezi Türkiye'de bulunan Åirketlerden hizmet alımı,

ç) Ulusal ve bölgesel acil müdahale merkezlerine acil müdahale planları kapsamında hazırlıklı olma aÅamasında acil müdahalede ihtiyaç duyulabilecek her türlü malzeme, ekipman, araç ve gereç alımı,

d) Olay meydana geldikten sonra olaya müdahale amacıyla yapılacak her türlü alımlar ile uluslararası iÅbirliÄi amacıyla diÄer ülkelerde görevlendirilmiÅ acil müdahale birimlerinin görev için ihtiyaç duyabilecekleri mal ve hizmet alımları,

e) Acil müdahale birimlerinin eÄitimleri ve müdahalede kullanılması için ihtiyaç duyulacak mal ve hizmet alımları,

f) Ulusal ve bölgesel acil müdahale planlarında hazırlıklı olma ve müdahale görevi verilen acil müdahale merkezleri ve kamuya ait acil müdahale birimlerinin bu planlar kapsamında olaya müdahale ve eÄitim amaçları için saÄladıkları hizmetler,

g) Acil müdahale amaçları için gerekli olan ve kamu personeli dıÅında Bakanlık ve MüsteÅarlık tarafından geçici olarak görevlendirilecek danıÅman ve uzmanların saÄlayacakları hizmetler,

Ä) Acil müdahalede ve acil müdahalenin sona ermesinden sonra kirlenen deniz alanları ve kıyıların rehabilitasyonu ve atıkların bertarafı amaçları için saÄlanacak mal ve hizmetler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ä°hale Usulleri

Uygulanacak ihale usulleri

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak alımlarda; ihale yetkilisinin durumun özelliÄine göre vereceÄi karara baÄlı olarak aÅaÄıdaki usullerden biri uygulanır.

a) Açık ihale usulü,

b) Belli istekliler arasında ihale usulü,

c) Pazarlık usulü,

ç) DoÄrudan temin.

Açık ihale usulü

MADDE 11 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiÄi usuldür. Bu Yönetmelik kapsamında tüm alımlar bu usulle yapılabilir. Bu madde kapsamında yapılacak alımlarda uygulama esasları 4734 sayılı Kanun ve uygulama yönetmeliklerine tabidir.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 12 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlilik sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiÄi usuldür. Bu YönetmeliÄin 9 uncu maddesi kapsamındaki tüm alımlar bu usulle yapılabilir. Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlik dokümanı, ön yeterlik ilanı, ön yeterlik deÄerlendirmesi, davet edilecek aday sayıları ve ihalenin iptali uygulamaları 4734 sayılı Kanun ve uygulama yönetmeliklerine tabidir.

Pazarlık usulü

MADDE 13 – (1) AÅaÄıda belirtilen hallerde, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen pazarlık usulü ile ihale yapılabilir.

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması,

b) YaklaÅık maliyeti ikiyüzbin Yeni Türk Lirası kadar olan mal ve hizmet alımları,

c) YaklaÅık maliyetine bakılmaksızın bu YönetmeliÄin 9 uncu maddesinin (d) bendi hariç belirtilen mal ve hizmet alımları.

DoÄrudan temin

MADDE 14 – (1) AÅaÄıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın doÄrudan temini usulüne baÅvurulabilir.

a) Ä°htiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kiÅi tarafından karÅılanabileceÄinin tespit edilmesi,

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kiÅinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,

c) Kara, deniz ve hava vasıtası satın alınması ve kiralanması,

ç) ÖzelliÄinden dolayı stoklama imkânı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları,

d) YaklaÅık maliyeti ellibin Yeni TürkLirasını aÅmayan mal ve hizmet alımları,

e) YaklaÅık maliyetine bakılmaksızın bu YönetmeliÄin 9 uncu maddesinin (d) ve (Ä) bentlerinde belirtilen mal ve hizmet alımları.

(2) Durumun veya mal ve hizmetin özelliÄine ve aciliyetine göre diÄer alım usulleri ile alımın uygun olmaması veya bu YönetmeliÄin 9 uncu maddesinin (a) ve (b) bendinde belirtilen hizmetlerin politik ve stratejik boyutları da olması durumunda alım, Çevre ve Orman Bakanı ve Denizcilik MüsteÅarının kararı ile diÄer ihale usullerine tabi olmadan doÄrudan temin yoluyla yapılabilir.

(3) Bu maddenin (d) bendine göre yapılacak mal ve hizmet alımlarında, ihale komisyonu kurma ve yeterlik kurallarını arama zorunluluÄu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kiÅi veya kiÅiler tarafından piyasada fiyat araÅtırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YaklaÅık Maliyet Tespiti, Ä°htiyaçların Bildirilmesi ve Ä°hale Onayının Alınması

YaklaÅık maliyet tespiti

MADDE 15 – (1) Ä°hale öncesi her türlü fiyat araÅtırması yapılarak ve Kamu Ä°hale Kurumu tarafından hazırlanarak 22/6/2005 tarihli ve 25853 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımı Ä°haleleri Uygulama YönetmeliÄi, Hizmet Alımı Ä°haleleri Uygulama YönetmeliÄi ve DanıÅmanlık Hizmet Alımı Ä°haleleri Uygulama Yönetmeliklerinden de yararlanılarak, katma deÄer vergisi hariç olmak üzere yaklaÅık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. YaklaÅık maliyet; ihtiyaç sahibi birimler tarafından hazırlanır. Ancak, yaklaÅık maliyetin teknolojik zorluklar nedeniyle belirlenememesi hallerinde ve bu YönetmeliÄin 9 uncu maddesinin (c), (d) ve (Ä) bentlerinde belirtilen mal ve hizmetlerin satın alınması veya ihalesinde, bu hususa onay belgesinde yer verilerek yaklaÅık maliyet belirlenmeksizin alım yapılabilir. YaklaÅık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez ve isteklilere veya ihale süreci ile resmi iliÅkisi olmayan diÄer kiÅilere açıklanmaz.

Ä°htiyaçların tespiti ve bildirilmesi

MADDE 16 – (1) Ä°htiyaçların tespiti bu YönetmeliÄin 9 uncu maddesinde belirtilen mal ve hizmetlere ihtiyaç duyulacak görevleri icra eden Bakanlık veya MüsteÅarlıÄa baÄlı makamlar veya birimler tarafından yapılır. Ä°htiyaçların tespitinde mevcut ihtiyaçlar ve acil müdahale planlarında verilen görevlere göre düÅünülen senaryolara uygun gelecekteki muhtemel ihtiyaçlar dikkate alınır. Temel prensip muhtemel her duruma hazırlıklı olmaktır.

(2) Ä°htiyaçlar ilgili satın alma ve ihale komisyonuna yazılı olarak bildirilir. 4734 sayılı Kanun ve uygulama yönetmeliklerinin icrası için belirlenmiÅ ihtiyaç bildirim formları da bu maksatla kullanılabilir. Bu YönetmeliÄin 9 uncu maddesinin (d), (g) ve (Ä) bentlerinde bahse konu mal ve hizmetlerin alımında durumun gerektirdiÄi ölçüde ihtiyaçların bildirimi ihtiyaç sahibi birim amiri tarafından Åifahi olarak da yapılabilir.

İhale onayının alınması

MADDE 17 – (1) Ä°htiyaçların Ä°hale Komisyonuna bildirilmesini müteakip Ä°hale Onay Belgesi tanzim edilmek suretiyle ihale yetkilisinden ihale onayı alınır.

 

BEÅÄ°NCÄ° BÖLÜM

DiÄer Hususlar

DiÄer hususlar

MADDE 18 – (1) Bu YönetmeliÄin uygulanması kapsamında, bu Yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen; genel olarak ihale ilanları, Åartnameler, sözleÅmeler, ihalelere katılım, yeterlik, ihalelerin yapılması, teminat esasları, tekliflerin alınması, açılması ve deÄerlendirilmesi, sözleÅme ve kabul iÅlemleri ve diÄer hususlar 4734 sayılı Kanun ve uygulama yönetmeliklerine tabidir.

Ä°stisnai uygulamalar

MADDE 19 – (1) DoÄrudan temin ile yapılan alımlarda bu YönetmeliÄin 18 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

 

ALTINCI BÖLÜM

ÇeÅitli ve Son Hükümler

Parasal limitlerde deÄiÅim

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan parasal limitler bir önceki yılın üretici fiyat endeksleri oranında arttırılır.

BaÅlatılmıŠmal ve hizmet alımı

GEÇÄ°CÄ° MADDE 1 – Bu Yönetmelik yürürlüÄe girmeden önce 4734 sayılı Kanunun 3 üncü ve geçici 4 üncü maddesi ile 5312 sayılı Kanuna dayanılarak baÅlatılmıŠmal ve hizmet alımı iÅlemleri iÅlemin baÅlatıldıÄı usule göre tamamlanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüÄe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı ile Denizcilik MüsteÅarlıÄının baÄlı olduÄu Bakan yürütür.

 

 1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN