|
|
|
|
|
|
 

 
 MEVZUAT

» ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERİN KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK  

 

 

BaÅbakanlık

Mevzuatı GeliÅtirme ve Yayın Genel MüdürlüÄünce Yayımlanır

 

KuruluÅ: 7 Ekim 1920

30.05.2008

CUMA

Sayı: 26891

 

 

             Çevre ve Orman BakanlıÄından:

ELEKTRÄ°KLÄ° VE ELEKTRONÄ°K EÅYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERÄ°N KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASINA DAÄ°R YÖNETMELÄ°K

 

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu YönetmeliÄin amacı; çevre ve insan saÄlıÄının korunması amacıyla; elektrikli ve elektronik eÅyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılması, bu sınırlandırılmalardan muaf tutulacak uygulamaların belirlenmesi, elektrikli ve elektronik eÅyaların ithalatının kontrol altına alınmasına dair idari, hukuki ve teknik esasları düzenleyerek elektrikli ve elektronik eÅya atıklarının çevreyle uyumlu Åekilde geri kazanılması ve bertaraf edilmesine iliÅkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, EK-1A’da verilen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 10 nolu sınıflara dahil olan elektrikli ve elektronik eÅyalar ile elektrik ampulleri ve evsel amaçlı kullanılan aydınlatma gereçlerini kapsar.

             (2) Bu YönetmeliÄin yürürlüÄe giriÅ tarihinden önce piyasaya sunulmuÅ olan ürünler için üretilen servis amaçlı yedek parçalar ile yalnızca ulusal güvenliÄin korunmasına yönelik veya askeri amaçlı kullanım için tasarlanmıŠve üretilmiÅ ürünler, bu Yönetmelik kapsamına girmez.

             (3) Elektrikli ve elektronik eÅyalarda kullanılan pil ve akümülatörler, 31/8/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü YönetmeliÄine tabidir.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman BakanlıÄı TeÅkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h), (o) ve (t) bentlerine ve 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere Ä°liÅkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıÅtır.

             Tanımlar ve kısaltmalar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

             a) Bakanlık: Çevre ve Orman BakanlıÄını,

             b) EEE YönetmeliÄi: Elektrikli ve Elektronik EÅyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair YönetmeliÄi,

             c) Elektrikli ve Elektronik EÅya: EK-1A’da verilen sınıflara dahil olan ve alternatif akımla 1000 Volt’u, doÄru akımla da 1500 Volt’u geçmeyecek Åekildeki kullanımlar maksadıyla tasarlanmıŠolan, uygun bir biçimde çalıÅması için elektrik akımına veya elektromanyetik alana baÄımlı olan eÅyaları ve bu akım ve alanların üretimi, transferi ve ölçümüne yarayan eÅyaları,

             ç) Homojen Malzeme: Sökme, kesme, ezme, aÅındırma gibi mekanik iÅlemlerle farklı malzemelere ve parçalara ayrılamayan malzemeyi,

             d) Üretici: 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli SözleÅmeler Uygulama Usul Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki mesafeli sözleÅmeler ile yapılan satıÅlar da dahil olmak üzere, satıŠyöntemine baÄlı olmaksızın:

             1) Kendi markasıyla elektrikli ve elektronik eÅya imal eden ve satan,

             2) Kendi markasıyla baÅka tedarikçiler tarafından üretilen elektrikli ve elektronik eÅyaları satan,

             3) Ticari amaçlarla elektrikli ve elektronik eÅya ithal veya ihraç eden

             gerçek ve tüzel kiÅileri ifade eder.

             Genel ilkeler

             MADDE 5 – (1) Elektrikli ve elektronik eÅyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına iliÅkin ilkeler Åunlardır:

             a) Ä°thal veya imal yoluyla piyasaya sürülen elektrikli ve elektronik eÅyalarda kurÅun (Pb), cıva (Hg), artı altı deÄerlikli krom (Cr6+), polibromürlü bifeniller (PBB) ve polibromürlü difenil eterler (PBDE) ile kadmiyumun (Cd) bulunması yasaktır.

             b) EK-2’de yer alan uygulamalar, (a) bendi hükmünden muaftır.

             c) Teknik ve ekonomik yapılabilirlik esas olmak üzere, uluslararası geliÅmelere baÄlı olarak üreticiler, elektrikli ve elektronik eÅyaların üretim, ürün temini, ürün geliÅtirme, AR-GE ve tasarım faaliyetlerinde bu Yönetmelik kapsamındaki zararlı maddelerin kullanımından kaçınmak veya yerlerine daha güvenli alternatif maddeleri kullanmak için gerekli çalıÅmaları yapar. Bu çalıÅmaların sonuçları her yıl Bakanlıkça deÄerlendirilir.

 

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

             BakanlıÄın görev ve yetkileri

             MADDE 6 – (1) Bakanlık;

             a) Üreticilerden EK-3’teki Uygunluk Beyan Formunu yıllık olarak toplamakla, gerekli kayıt sistemini oluÅturmakla ve beyan formunu veren üreticilere "Beyan Kayıt Belgesi" düzenlemekle,

             b) Piyasa gözetimi ve denetimi yapmak veya yaptırmakla,

             c) Bu YönetmeliÄe aykırılık durumunda,

             1) Ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını,

             2) Piyasaya arz edilmiÅ ürünlerin piyasadan toplatılmasını,

             3) Çevre Kanunu’nda öngörülen cezaların tatbik edilmesini saÄlamakla

             görevli ve yetkilidir.

             Üreticilerin yükümlülükleri

             MADDE 7 – (1) Üreticiler;

             a) Piyasaya sürdükleri elektrikli ve elektronik eÅyalarda 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine uymakla,

             b) Piyasaya sürdükleri ürünlerin bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterleri saÄladıÄını gösteren bilgi ve belgeleri ürünün piyasaya sunuluÅundan itibaren beÅ yıl süreyle muhafaza etmekle,

             c) Her yıl Åubat ayı sonuna kadar EK-3’te yer alan uygunluk beyan formunu doldurarak BakanlıÄa vermekle,

             ç) Ä°thal edilecek elektrikli ve elektronik eÅyalar için 8 inci maddeye uymakla,

             d) Ürün bilgisi açıklamalarında "EEE YönetmeliÄine Uygundur." ibaresine yer vermekle

             yükümlüdür.

             (2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde tanımlanan üretici tarafından piyasaya sürülen ürünler üzerinde aynı bendin (1) numaralı alt bendinde tanımlanan üreticinin de markasının bulunması durumunda, ürünlerin üreticisi olarak (1) numaralı alt bentte yer alan kiÅi veya kuruluÅlar sorumludur.

             (3) Herhangi bir finansman anlaÅması dahilinde finans saÄlayan kiÅi veya kuruluÅlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen üretici tanımı koÅullarını saÄlamadıkları sürece üretici olarak deÄerlendirilmezler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇeÅitli ve Son Hükümler

 

             Ä°thalatın kontrol altına alınması

             MADDE 8 – (1) Ä°thal edilecek elektrikli ve elektronik eÅyaların bu YönetmeliÄe uygunluÄunun kontrolü, DıŠTicaret MüsteÅarlıÄının düzenlemelerine göre yapılır.

             YönetmeliÄe aykırılık

             MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 4703 sayılı Ürünlere Ä°liÅkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun ilgili cezai hükümleri uygulanır.

             YönetmeliÄin yürürlüÄe giriÅ tarihinden önce ithal ve imal edilen eÅyalar

             GEÇÄ°CÄ° MADDE 1 – (1) Bu YönetmeliÄin yürürlüÄe giriÅ tarihinden önce ithal veya imal yoluyla piyasaya sürülen elektrikli ve elektronik eÅyalara iliÅkin olarak 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü ile 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi hükümleri uygulanmaz.               

             Yürürlük

             MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüÄe girer.

             Yürütme

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

EK-1A

ELEKTRÄ°KLÄ° VE ELEKTRONÄ°K EÅYA KATEGORÄ°LERÄ°

 

1. Büyük ev eÅyaları

2. Küçük ev aletleri

3. BiliÅim ve telekomünikasyon ekipmanları

4. Tüketici ekipmanları

5. Aydınlatma ekipmanları

6. Elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere)

7. Oyuncaklar, eÄlence ve spor aletleri

8. Tıbbî cihazlar (*)

9. Ä°zleme ve kontrol aletleri(*)

10. Otomatlar

 

(*) YönetmeliÄin 2 nci maddesine göre kapsam dıÅı tutulan eÅya kategorileri

 

 

 

EK- 1B

EK IA’DAKÄ° KATEGORÄ°LERÄ°N AYRINTILI LÄ°STESÄ°

1. Büyük ev eÅyaları

a) Büyük soÄutucu cihazlar

b) Buzdolapları

c) Dondurucular

ç) Gıdaların soÄutulması, korunması ve saklanması için kullanılan diÄer büyük cihazlar

d) ÇamaÅır makineleri

e) ÇamaÅır kurutma makineleri

f) BulaÅık makineleri

g) PiÅirme cihazları

Ä) Elektrikli ocaklar

h) Elektrikli saclar

ı) Mikrodalga fırınlar

i) Gıda piÅirici ve hazırlayıcı diÄer büyük cihazlar

j) Elektrikli ısıtıcılar

k) Elektrikli radyatörler

l) Odaların, yatakların ve oturma gruplarının ısıtılmasında kullanılan diÄer büyük cihazlar

m) Elektrikli vantilatörler/aspiratörler

n) İklimlendirme cihazları

o) DiÄer fan, havalandırma ve iklimlendirme ekipmanları

ö) Elektrikli ve elektronik eÅya tanımı kapsamındaki diÄer büyük ev eÅyaları

2. Küçük ev aletleri

a) Elektrikli süpürgeler

b) Halı yıkama makineleri

c) DiÄer temizleme makineleri

ç) Örgü, dokuma, dikiÅ makineleri ve diÄer kumaÅ iÅleyici makineler

d) Ütü makineleri, ütüleme ve diÄer giysi bakım aletleri

e) Tost makineleri

f) Kızartma makineleri

g) ÖÄütücüler, kahve makineleri, paketleme cihazları

Ä) Elektrikli bıçaklar

h) Saç kesimi, saç kurutucu, diÅ fırçalama, tıraÅ, masaj ve diÄer vücut bakım aletleri

ı) Duvar ve kol saatleri ve diÄer zaman ölçümü ve göstergesi veya kaydı için kullanılan aygıtlar

i) Tartılar

j) Elektrikli ve elektronik eÅya tanımı kapsamındaki diÄer küçük ev aletleri

3. BiliÅim ve telekomünikasyon ekipmanları

a)Merkezi veri iÅlemesi:

1) Ana bilgisayarlar (Mainframe)

2) Mini bilgisayarlar

3) Yazıcı Birimleri

b) KiÅisel bilgisayar ekipmanları:

1) KiÅisel bilgisayarlar (Merkezi iÅleme birimi, fare, ekran ve klavye dahil)

2) Dizüstü bilgisayarlar (Merkezi iÅleme birimi, fare, ekran ve klavye dahil olmak üzere notebook, laptop vb.)

3) Avuçiçi bilgisayarlar (Notepad vb.)

4) Yazıcılar

5) Kopyalama ekipmanı

6) Elektrikli ve elektronik daktilolar

7) Cep ve masa hesap makineleri ve elektronik bilgi toplama, muhafaza etme, iÅleme, sunma veya iletme için kullanılan diÄer ürün ve ekipmanlar

8) Kullanıcı terminalleri ve sistemleri

9) Faks makineleri

10) Teleks

11) Telefonlar

12) Ankesörlü telefonlar

13) Kablosuz telefonlar

14) Cep telefonları

15) Telesekreterler ve telekomünikasyon vasıtasıyla ses, görüntü ve baÅka bilgilerin iletilmesi için kullanılan diÄer ürün ve ekipmanlar

16) Elektrikli ve elektronik eÅya tanımı kapsamındaki diÄer biliÅim ve telekomünikasyon ekipmanları

4. Tüketici ekipmanları

a) Radyo alıcıları

b) Televizyon alıcıları

c) Video kameraları

ç) Video kaydediciler

d) Hi-fi kaydediciler

e) Ses yükselteçleri

f) Müzik enstrümanları

g) Telekomünikasyon dıÅında görüntü ve sesin daÄıtımını saÄlayan sinyaller ve diÄer teknolojiler de dahil olmak üzere, görüntü ve ses kaydı veya bunların reprodüksüyonu amacıyla kullanılan diÄer ürün ve ekipmanlar

Ä) Elektrikli ve elektronik eÅya tanımı kapsamındaki diÄer tüketici ekipmanları

5. Aydınlatma ekipmanları

a) Evsel kullanım hariç floresan ampuller

b) Düz floresan lambalar

c) Kompakt floresan lambalar

ç) Basınçlı sodyum lambalar ve metal halit lambalar dahil olmak üzere, yüksek güçlü deÅarj lambaları

d) DüÅük basınçlı sodyum lambalar

e) Akkor flamanlı ampuller hariç ıÅık verme veya ıÅık kontrolü için kullanılan diÄer ekipmanlar

f) Elektrikli ve elektronik eÅya tanımı kapsamındaki diÄer aydınlatma ekipmanları

6. Elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere)

a) Matkaplar

b) Testereler

c) DikiÅ makineleri

ç) AhÅap, metal veya diÄer malzemelerin iÅlenmesinde kullanılan torna, deÄirmen, kumlama, zımpara, kesme, parçalama, delme, delik açma, dövme, katlama, eÄme ve diÄer iÅleme aletleri

d) Perçinleme, çivileme, vidalama; perçin, çivi ve vida sökme ve benzer iÅlemler için kullanılan aletler

e) Kaynak, lehim makineleri ve benzer makineler

f) Sıvı veya gaz halindeki maddelerin sprey, daÄıtma, sürme veya diÄer Åekillerde uygulanması için kullanılan ekipmanlar

g) Çim biçme ve diÄer bahçıvanlık iÅlerinde kullanılan aletler

Ä) Elektrikli ve elektronik eÅya tanımı kapsamındaki diÄer elektrikli ve elektronik aletler

7. Oyuncaklar, eÄlence ve spor ekipmanları

a) Elektrikli tren ve yarıŠarabası takımları

b) El tipi video oyun konsolları

c) Video oyunları

ç) Bisiklet sürme, koÅma, kürek çekme vb. sporlar için kullanılan bilgisayarlar

d) Elektrikli veya elektronik spor aletleri

e) Jetonlu makineler

f) Elektrikli ve elektronik eÅya tanımı kapsamındaki diÄer oyuncaklar, eÄlence ve spor aletleri

8. Tıbbî cihazlar (emplantasyon ürünleri ve hastalık bulaÅıcı temaslarda bulunan ürünler hariç) (*)

a) Radyoterapi ekipmanı

b) Kardiyoloji ekipmanı

c) Diyaliz

ç) Sun’î teneffüs tertibatı

d) Nükleer tıp ekipmanı

e) Tüp teÅhisleri için gerekli laboratuvar ekipmanı

f) Analiz ekipmanı

g) Derin dondurucular

Ä) Üreme testleri

h) Hastalıkların, yaraların ve sakatlıkların tespit edilmesi, önlenmesi, izlenmesi, iyileÅtirilmesi, hafifletilmesi için kullanılan diÄer cihaz ve aletler

ı) Elektrikli ve elektronik eÅya tanımı kapsamındaki diÄer tıbbi cihazlar

9. Ä°zleme ve kontrol aletleri (*) 

a) Duman dedektörü

b) Isı ayarlayıcıları

c) Termostatlar

ç) Evsel veya laboratuvar ortamında kullanılan ölçme, tartma ve ayarlama cihaz ve aletleri

d) Endüstriyel tesislerde kullanılan diÄer kontrol ve izleme enstrümanları (örneÄin kontrol panelleri)

e) Elektrikli ve elektronik eÅya tanımı kapsamındaki izleme ve kontrol aletleri 

10. Otomatlar

a) Sıcak içecek otomatları

b) Sıcak veya soÄuk ÅiÅe veya kutu otomatları

c) Katı ürünler için otomatlar

ç) Para otomatları

d) Otomatik Åekilde her çeÅit ürün teslim eden bütün aletler

e) Elektrikli ve elektronik eÅya tanımı kapsamındaki diÄer otomatlar

 

(*) YönetmeliÄin 2 nci maddesine göre kapsamdıÅı tutulan eÅya kategorileri

 

 

EK-2

 

YÖNETMELÄ°ÄÄ°N 5 Ä°NCÄ° MADDESÄ°NÄ°N BÄ°RÄ°NCÄ° FIKRASININ (a) BENDÄ° HÜKMÜNDEN MUAF TUTULAN KURÅUN (Pb), CIVA (Hg), ARTI ALTI DEÄERLÄ°KLÄ° KROM (Cr6+), POLÄ°BROMÜRLÜ BÄ°FENÄ°LLER (PBB) VE POLÄ°BROMÜRLÜ DÄ°FENÄ°L ETERLER (PBDE) Ä°LE KADMÄ°YUM (Cd) UYGULAMALARI

 

A - KurÅun (Pb), cıva (Hg), artı altı deÄerlikli krom (Cr6+), polibromürlü bifeniller (PBB) ve polibromürlü difenil eterler (PBDE) ile kadmiyumun (Cd) homojen bir malzemede aÄırlık olarak kabul edilebilir azami düzeydeki konsantrasyon deÄerleri.

 

Madde

Miktar

(Homojen bir malzemede aÄırlık olarak)

Cıva (Hg)

% 0,1

Artı altı deÄerlikli krom (Cr6+)

% 0,1

Polibromürlü bifenil (PBB)

% 0,1

Polibromürlü difenil eterin (PBDE)

% 0,1

KurÅun (Pb)

% 0,1

Kadmiyumun (Cd)

% 0,01

 

B - DiÄer Uygulamalar:

1. Lamba baÅına 5 mg’i geçmemek üzere, kompakt floresan lambalardaki cıva .

2. AÅaÄıdaki miktarları geçmemek kaydıyla, genel kullanım amaçlı düz floresan lambalardaki cıva:

- halofosfat                                              10 mg

- normal ömürlü trifosfat                           5 mg

- uzun ömürlü trifosfat                              8 mg

3. Özel amaçlı düz (doÄrusal) floresan lambalardaki cıva .

4. Bu Ek’de özel olarak bahsi geçmeyen diÄer lambalardaki cıva .

5. Katod ıÅın tüpleri, elektronik bileÅenler ve floresan tüplerin camındaki kurÅun .

6. AlaÅım maddesi olarak çelikte aÄırlıkça en fazla % 0,35 oranında, alüminyumda aÄırlıkça en fazla % 0,4 oranında, bakır alaÅımlarında aÄırlıkça en fazla % 4 oranında kurÅun .

7. - Yüksek ergime sıcaklıÄına sahip lehim içindeki kurÅun (örnek: % 85’ten daha fazla kurÅun içeren kurÅun bazlı alaÅımlar),

- Sunucularda, veri depolama ve veri depolama dizisi sistemlerinde, anahtarlama, sinyal, iletim ve telekomünikasyon sistemleri için aÄ yönetimi ile ilgili aÄ alt yapı donanımlarında kullanılan lehimlerdeki kurÅun,

- Elektronik seramik parçalardaki kurÅun (örnek: piezzoelektronik cihazlar).

8. DiÄer ilgili mevzuat ile yasaklanmıŠuygulamalar hariç olmak üzere, elektrik kontaklarında ve kadmiyum kaplamalardaki kadmiyum ve bileÅikleri.

9. Absorbsiyonlu buzdolaplarında, karbon çelik soÄutma sistemlerindeki korozyon önleyici madde olarak kullanılan krom6+ (Cr6+ ).

a) Polimerik uygulamalarda kullanılan DecaBDE.

b) KurÅun-bronz alaÅımlı yatak ve burçlardaki kurÅun.

10. Birbiri ile uyumlu konnektör bacak sistemlerinde kullanılan kurÅun.

11. Isıl iletim modülü c-halkası için kaplama maddesi olarak kurÅun.

12. Optik ve filtre camlarda kullanılan kurÅun ve kadmiyum.

13. MikroiÅlemcilerin kılıfı, ile bacakların birbirlerine baÄlanmasında kullanılan, alaÅımında ikiden fazla element bulunan, aÄırlık olarak %80'den fazla, %85'den az kurÅun içeren lehimlerde kullanılan kurÅun.

14. Flip-Chip entegrelerinin kılıflarındaki yarı-iletken çekirdek ile kılıf taÅıyıcısı arasındaki elektriksel baÄlantıyı saÄlayan lehimlerin içerdiÄi kurÅun.

15. Silikat kaplamalı tüp içeren lineer akkor flamanlı lambalarda kullanılan kurÅun.

16. Profesyonel reprografi uygulamaları için kullanılan Yüksek YoÄunluklu DeÅarjlı (HID) lambalardaki ıÅık saÄlayıcı etken halinde bulunan kurÅun-halide.

17. BSP (BaSi2O5:Pb) gibi fosforları ihtiva eden, bronzlaÅtırıcı lamba olarak kullanılan ve de diazo-baskı reprografisi, litografi, böcek öldürücüler, SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb) gibi fosfor içerikli foto kimyasal ve kür iÅlemlerindeki özel lambalar olarak kullanılan deÅarjlı lambaların floresan tozlarının içinde, aktivatör halinde bulunan kurÅun (aÄırlıkça %1 veya daha az kurÅun).

18. Özel bileÅimlerde temel amalgam olarak kullanılan PbBiSn-Hg ve PbInSn-Hg içeren kurÅun ve çok küçük Enerji Tasarruf Lambaları (ESL)’nda yardımcı amalgam olarak kullanılan PbSn-Hg içeren kurÅun

19. Likid kristal ekranlarda (LCD) yer alan düz floresan lambaların ön ve arka katmanlarının birleÅtirilmesinde kullanılan camdaki kurÅun oksit.

20. Borosilikat camların üzerine yapılan cilalama uygulaması için kullanılan baskı mürekkeplerindeki kurÅun ve kadmiyum içerikleri.

21. Fiber optik iletiÅim sistemlerinde kullanılan RIG (nadir elementler sınıfından demir içeren grena) Faraday rotatörlerde saflıÄı bozan kurÅun.

22. Ä°nce bacak aralıklı bileÅenlerdeki bacak kaplamasındaki kurÅun (bacak aralıÄı 0.65 mm’den küçük olan NiFe leadframe’e (entegre kılıflama Åekli) sahip ve bacak aralıÄı 0.65 mm’den küçük olan bakır leadframe’e (entegre kılıflama Åekli) sahip konnektörler hariç)

23. Sıralı çok katmanlı seramik (disksel ve düzlemsel) delikten geçmeli kondansatörlerin makine lehimlemelerinde kullanılan kurÅun.

24. Plazma ekran panellerinde (PDP) ve yüzey iletken elektron yayıcı ekranlarda (SED) yapısal elemanlarda kullanılan kurÅun oksit; (Esasen ön ve arka cam dielektrik katmanında, veri yolu elektrotunda, siyah Åeritte, adres elektrotunda, bariyer nervürde, sızdırmazlık fritinde ve frit halkasında, baskı macunlarında kullanılır.)

25. Siyah IÅıklı Mavi (BLB) lambaların cam kaplamasındaki kurÅun oksit.

26. Yüksek güçlü (125 dB SPL ve üzerindeki akustik güç düzeylerinde saatler boyunca çalıÅacak Åekilde tasarlanmıÅ) hoparlörlerde kullanılan transdüserler için lehim olarak kurÅun alaÅımları.

27. 19/3/2002 tarihli ve 24700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kristal Cam Ürünleri” YönetmeliÄi ekinde tanımlanan kristal camlarda bulunan kurÅun baÄı.

 

 

EK-3

UYGUNLUK BEYAN FORMU

 

.. / .. / ....

 

Piyasaya sürmek istediÄimiz, aÅaÄıdaki tabloda belirtilen ürünlerimizin “Elektrikli ve Elektronik EÅyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak üretilmiÅ olduÄunu  taahhüt eder,

GereÄini arz ederiz.

 

PÄ°YASAYA SÜRÜLEN ELEKTRÄ°KLÄ° VE ELEKTRONÄ°K EÅYALAR

Büyük ev eÅyaları

Var £        Yok £

Küçük ev aletleri

Var £        Yok £

BiliÅim ve telekomünikasyon ekipmanları

Var £        Yok £

Tüketici ekipmanları

Var £        Yok £

Aydınlatma ekipmanları

Var £        Yok £

Elektrikli ve elektronik aletler

Var £        Yok £

Oyuncaklar, eÄlence ve spor aletleri

Var £        Yok £

Otomatlar

Var £        Yok £

 

Formda verilen bilgilerin doÄruluÄunu kabul ederek, bu bilgilerin yanlıÅlıÄının tespit edilmesi halinde, 2872 sayılı Çevre Kanununun 26 ncı  maddesine göre gerçeÄe aykırı belge düzenleyenlere verilecek cezaların bilgim dahilinde olduÄunu kabul ederim

 

 

 

Firma Unvanı

Yetkili Ä°mza

 

Firmanın adresi                             :

Tel                                                :

Fax                                                :

e-posta                                         :

Firmanın baÄlı bulunduÄu

vergi dairesinin adı                        :

Firmanın vergi sicil numarası        :

     


1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN