|
|
|
|
|
|
 

 
 MEVZUAT

» EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK  

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA

KULLANILMASINA DAÄ°R YÖNETMELÄ°K

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu YönetmeliÄin amacı; arıtma çamurlarının toprakta kullanımında gerekli tedbirlerin alınması esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir Åekilde belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, evsel ve kentsel atıksuların arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının topraÄa, bitkiye, hayvana ve insana zarar vermeyecek Åekilde, toprakta kontrollü kullanımına iliÅkin teknik ve idari esasları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesi ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman BakanlıÄı TeÅkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 9 uncu maddesi gereÄince hazırlanmıÅtır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakanlık: Çevre ve Orman BakanlıÄını,

             b) Fırın kuru toprak: Kurutma fırınında105 ºC de sabit aÄırlıÄa gelmiÅ toprak kütlesini,

             c) Ham çamur:

             1) Evsel ya da kentsel atıksuları iÅleyen arıtma tesislerinden, evsel ve kentsel atıksulara benzeyen bileÅimdeki atık suları arıtan diÄer arıtma tesislerinden gelen arıtma çamurlarını,

             2) Fosseptik tanklarından ve diÄer benzer arıtma tesislerinden gelen arıtma çamurlarını,

             3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılanlar dıÅındaki diÄer arıtma tesislerinden gelen arıtma çamurlarını,

             ç) Kanun: 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununu,

             d) Kentsel atıksu: Evsel atıksu ya da evsel atıksuyun endüstriyel atıksu ve/veya yaÄmur suyu ile karıÅımını,

             e) Kullanım: Stabilize arıtma çamurunun topraÄın üzerine serilmesi veya topraÄın üstüne ve içine herhangi bir biçimde uygulanmasını,

             f) Kuru madde: Arıtma çamurunun organik madde kaybını önlemek amacıyla kurutma fırınında 70  °C de sabit aÄırlıÄa gelinceye kadar kurutulması sonucunda geride kalan katı madde miktarını,

             g) Orman: Tabii olarak yetiÅen ve emekle yetiÅtirilen aÄaç ve aÄaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılan alanları,

             Ä) Stabilize arıtma çamuru: Biyolojik ayrıÅabilirliÄinin ve kullanımından kaynaklanan saÄlık tehlikelerini önemli ölçüde azaltmak üzere, biyolojik, kimyasal ya da ısıl iÅlemden, uzun süreli depolama ya da diÄer uygun iÅlemlerden geçirilen evsel ve kentsel arıtma çamurlarını,

             h) Tarım: DoÄal kaynakları uygun girdilerle birlikte kullanarak yapılan her türlü üretim, yetiÅtirme, iÅleme ve pazarlama faaliyetlerini,

             ı) TaÅkın Alanları: Normal zamanlarda su altında bulunmayan, akarsu yataÄı dıÅında bulunan, yaÄıÅtan meydana gelen aÅırı akıŠneticesinde taÅkınlara maruz kalmıŠve tekrar maruz kalması muhtemel olan alanları,

             i) Toprak: Minerallerin ve organik artıkların parçalanarak ayrıÅması sonucu oluÅan, yeryüzünü ince bir tabaka halinde kaplayan, canlı doÄal bir kaynaÄı,

             j) Yanma Kaybı: Arıtma çamurunun organik madde kaybını önlemek amacıyla kurutma fırınında 70°C de sabit aÄırlıÄa gelinceye kadar kurutulduktan sonra kül fırınında 775 °C de üç saat süre ile yakılması sonucu yanan veya kaybolan madde miktarını,

             ifade eder.

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Ham Çamur ve Stabilize Arıtma Çamurunun Kullanma Sınırlamaları ve Yasakları

             Ham çamurun kullanma yasakları

             MADDE 5 – (1) Ham çamurun toprakta kullanılması yasaktır.

             Stabilize arıtma çamurunun kullanma sınırlamaları ve yasakları

             MADDE 6 – (1) Stabilize arıtma çamurunun kullanılmasında aÅaÄıda belirtilen sınırlama ve yasaklara uyulması zorunludur.

             a) Stabilize arıtma çamurunun toprakta kullanılabilmesi için EK I-B, EK I-C ve EK I-D de verilen deÄerlerin hiçbirinin aÅılmaması Åarttır.

             b) Stabilize arıtma çamurunun uygulanacaÄı toprakta aÄır metal içeriÄi EK I-A da verilen deÄerleri aÅamaz. Topraktaki aÄır metal konsantrasyonlarından birinin dahi EK I-A da verilen sınır deÄerleri aÅması durumunda, stabilize arıtma çamurunun toprakta kullanılması yasaktır.

             c) Stabilize arıtma çamurunun meyve aÄaçları hariç olmak üzere topraÄa temas eden ve çiÄ olarak yenilen meyve ve sebze ürünlerinin yetiÅtirilmesi amacıyla kullanılan topraklarda kullanılması yasaktır.

             ç) Stabilize arıtma çamuru kullanım miktarı belirlenirken, yer üstü/yer altı sularının, topraÄın kalitesinin bozulmaması ve bitkilerin besin maddesi gereksinimleri dikkate alınır.

             d) TopraÄın pH deÄeri 6 dan küçükse stabilize arıtma çamuru topraÄa uygulanamaz.

             e) Hayvan otlatma ya da hayvan yemlerinin hasadı yapılacak alanlarda stabilize arıtma çamurunun kullanılması durumunda özellikle coÄrafi ve iklim durumları dikkate alınarak kullanımdan en az dört hafta sonra hayvan otlatılabilir ya da hayvan yemlerinin hasadı yapılabilir.

             f) Stabilize arıtma çamurlarının, içme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynaklarının havzalarında, içme ve kullanma suyu temin edilen yer altı sularının besleme havzalarında ve mutlak, kısa, orta mesafeli koruma alanlarında ve diÄer yüzey sularına 300 metreden yakın olan alanlara uygulanması yasaktır.

             g) Stabilize arıtma çamurlarının sulak alanlar, taÅkın alanlarında ve taÅkın tehlikesi olan alanlarda, don ve karla kaplı alanlarda, sature toprakta uygulanması yasaktır.

             Ä) Yüzey akıŠtehlikesi olan alanlarda toprak muhafaza tedbirleri alınmadan stabilize arıtma çamurunun uygulanması yasaktır.

             h) Stabilize arıtma çamurunun, toprakta on yıllık ortalama esas alınarak her yıl uygulanması halinde, topraÄa verilebilecek maksimum aÄır metal miktarı EK I-E de verilen deÄerleri aÅamaz. Sınır deÄerlere eriÅmesi halinde toprakta kullanımın durdurulması zorunludur.

             ı) Stabilize arıtma çamurunun doÄal ormanlarda kullanımı yasaktır.

             i) Organik madde içeriÄi %5’den fazla olan topraklarda stabilize arıtma çamuru uygulanmaz.

             j) Organik madde içeriÄi %40’dan az olan stabilize arıtma çamurları topraÄa uygulanmaz.

             k) Kumlu tekstürlü topraklarda stabilize arıtma çamurları uygulanmaz.

             l) Stabilize arıtma çamuru, taban suyu seviyesi yüzeyden 1 metreden daha sÄ±Ä derinlikte olan yerlerde kullanılamaz.

             m) 8/1/2006 tarihli ve 26047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kentsel Atıksu Arıtımı YönetmeliÄinde yer almayan endüstrilerin atıksularından elde edilen stabilize arıtma çamurları topraÄa uygulanmaz.

             n) TopraÄa uygulanacak stabilize arıtma çamurunun pH deÄeri 6.0-8.5 arasında olmalıdır.

             o) Kapasitesi bir milyon eÅdeÄer nüfusun üzerinde olan tesislerde oluÅan arıtma çamurlarının en az %90 kuru madde deÄerine kadar kurutulması esastır. Ancak arıtma çamuru üreticileri %90 kuru madde deÄerine ulaÅmadan kullanımının teknik ve ekonomik açıdan uygun olduÄunu belgelemesi durumunda Bakanlıkça %90 kuru madde deÄerine ulaÅması Åartı aranmaz.

             ö) Arıtma çamurunun eÄimi %12 yi geçen alanlarda kullanılması yasaktır.

             p) Stabilize arıtma çamuru, topraÄa ekimden önce erken ilkbahar veya geç sonbaharda uygulanmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Stabilize Arıtma Çamurunun Toprakta Kullanılması, Ä°nceleme ve DeÄerlendirme

Komisyonunun OluÅumu, Stabilize Arıtma Çamuru Üreticilerinin ve

Kullanıcılarının Yükümlülükleri

             Stabilize arıtma çamurunun toprakta kullanılması ile inceleme ve deÄerlendirme komisyonunun oluÅumu

             MADDE 7 – (1) Stabilize arıtma çamurlarının toprakta kullanılması izne tabidir. Stabilize arıtma çamuru üreticileri, kullanıma sunacakları stabilize arıtma çamuru için Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım Ä°zin Belgesi talebiyle aÅaÄıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Ä°l Çevre ve Orman MüdürlüÄüne baÅvuruda bulunurlar.

             a) Stabilize arıtma çamurunun kullanılacaÄı bölgenin il, ilçe ve köy olarak yeri, parsel numarası ve kaç dekar olduÄu,

             b) Yıllık üretilen arıtma çamuru miktarı,

             c) Kullanılacak stabilize arıtma çamurunun analiz belgesi (EK II-B),

             ç) Uygulanacak topraÄın analiz belgesi (EK II-A).

             (2) Stabilize arıtma çamurunun toprakta kullanımına yönelik yapılan baÅvurularda müracaat dosyası Ä°nceleme ve DeÄerlendirme Komisyonu tarafından incelenir. Ä°nceleme ve DeÄerlendirme Komisyonu; Ä°l Çevre ve Orman MüdürlüÄünün baÅkanlıÄında Ä°l Tarım MüdürlüÄü, Ä°l SaÄlık MüdürlüÄü, Devlet Su Ä°Åleri Genel MüdürlüÄü taÅra teÅkilatı ve gerekli görülürse Ä°l Çevre ve Orman MüdürlüÄünce stabilize arıtma çamurunun kullanım alanına göre baÅka kurumlardan dahil edilecek üyelerden oluÅur.

             (3) Ä°nceleme ve DeÄerlendirme Komisyonu, bu Yönetmelikte yer alan kriterleri dikkate alarak incelemeyi yapar.

             (4) Ä°nceleme sonrası toprakta kullanımı uygun görülürse Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım Ä°zin Belgesi (EK-III) Ä°l Çevre ve Orman MüdürlüÄü tarafından üç yıllıÄına verilir.

             Stabilize arıtma çamuru üreticilerinin ve kullanıcılarının yükümlülükleri

             MADDE 8 – (1) Stabilize arıtma çamuru üreticileri, stabilize arıtma çamurunun kullanıma sunulmasından önce kullanıcılara aÅaÄıdaki belgelerin bir örneÄini vermekle yükümlüdür. GerektiÄinde kullanıcılar denetimler esnasında yetkililere belirtilen belgeleri ibraz etmekle yükümlüdürler.

             a) Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım Ä°zin Belgesi (EK-III),

             b) Stabilize Arıtma Çamuru Analiz Belgesi (EK II-B).

             (2) Stabilize arıtma çamuru üreticileri, stabilize arıtma çamurlarıyla ilgili analizleri yapmak ve kayıtları tutmakla yükümlüdür.

             a) Tutulacak kayıtlarda aÅaÄıdaki bilgiler bulunur.

             1) Arıtma çamurunun stabilize hale getirilmesi için uygulanan yöntem,

             2) Stabilize arıtma çamurunun EK II-B de belirtilen parametre deÄerleri,

             3) Üretilen stabilize arıtma çamuru miktarı ve toprakta kullanım miktarları,

             4) Stabilize arıtma çamuru alıcılarının adları ve adresleri ile çamurun kullanılacaÄı alan (dekar),

             5) Stabilize arıtma çamurunun kullanıldıÄı alanda yetiÅtirilen ürün çeÅidi.

             b) Bu kayıtlar yetkililere açık olup, bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girdiÄi tarihten itibaren her üç yılda bir toprakta stabilize arıtma çamurunun kullanımına iliÅkin olarak; arıtma çamuru üreticileri ikinci fıkranın (a) bendindeki tüm bilgileri ve uygulamada karÅılaÅılan güçlükleri belirten raporu hazırlayarak Ä°l Çevre ve Orman MüdürlüÄüne sunmakla yükümlüdürler.

             c) Stabilize arıtma çamuru üreticileri, stabilize arıtma çamuru kullanılan topraÄa ait, EK II-A’da belirtilen parametrelerin analizlerini on iki ayda bir Ä°l Çevre ve Orman MüdürlüÄüne belgelendirmekle yükümlüdürler. Stabilize arıtma çamurunun birinci kullanım öncesinde, topraktaki tüm aÄır metallerin konsantrasyonu, EK I-A da belirtilen sınır deÄerlerin % 50 sinden daha az ise, stabilize arıtma çamurunun toprakta kullanımında topraktaki aÄır metal analizlerinin izin verilen süre içerisinde ikinci ve üçüncü yıl tespiti yapılmaz.

             ç) Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım Ä°zin Belgesi alan arıtma çamuru üreticileri, EK II-B de yer alan stabilize arıtma çamuru analiz belgesinde verilen parametrelerin analizlerini;

             1) Günlük kuru çamur miktarı elli (50) tona kadar olanlar oniki ayda bir,

             2) Günlük kuru çamur miktarı elli (50) tonun üzerinde olanlar altı ayda bir,

             3) Arıtma kapasitesi günlük beÅbin (5000) eÅdeÄer nüfus ya da kirlilik yükü üçyüz (300) kg biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOI5) altında olan ve temelde evsel atık suların arıtıldıÄı arıtma tesisi iÅletmecileri onsekiz ayda bir,

             yaptırarak Ä°l Çevre ve Orman MüdürlüÄüne bildirmekle yükümlüdürler.

             d) Stabilize arıtma çamuru üreticileri tuttukları kayıt ve belgeleri en az 10 yıl saklamakla yükümlüdürler.

             (3) Stabilize arıtma çamuru üreticileri, stabilize arıtma çamurunun toprakta kullanılmasına iliÅkin kullanım talimatı hazırlayarak kullanıcıya vermekle yükümlüdürler.

             (4) Kullanıcı, stabilize arıtma çamuru uyguladıÄı her bir tarlasından elde ettiÄi ürün verimini, gelecekteki çamur uygulamalarına temel olmak üzere kaydını tutmakla yükümlüdür.

             (5) Bu Yönetmelikte geçen toprak ve stabilize arıtma çamurunun EK II-A, EK II-B de verilen parametrelerin analizlerinin Bakanlıktan yetki almıŠlaboratuvarlarda EK-IV de belirtilen esaslar çerçevesinde yapılması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim, Yaptırım, Raporlama ve Son Hükümler

             Denetim

             MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadıÄının denetimi 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 21/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Denetimi YönetmeliÄi uyarınca gerçekleÅtirilir.

             Yaptırımlar

             MADDE 10 – (1) Bu YönetmeliÄe aykırı davrananlar hakkında Çevre Kanununda öngörülen idari yaptırımlar uygulanır.

             Raporlama

             MADDE 11 – (1) Ä°l Çevre ve Orman Müdürlükleri;

             a) Stabilize arıtma çamurlarının toprakta kullanımıyla ilgili verilen kullanım izin belgesinin bir nüshasını izin verildikten 10 iÅ günü içerisinde,

             b) Stabilize arıtma çamuru üreticilerinin 8 inci maddedeki tüm bilgileri ve uygulamada karÅılaÅılan güçlükleri belirten raporu her üç yılda bir,

             BakanlıÄa bildirir.

             Stabilize arıtma çamuru kullanımı izin belgesi yükümlülüÄü

             GEÇÄ°CÄ° MADDE 1 – (1) 31/5/2005 tarih ve 25831 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak KirliliÄinin Kontrolü YönetmeliÄi’nin 10 uncu maddesi gereÄince verilen "Stabilize Arıtma Çamuru Kullanımı Ä°zin Belgesi" izin süresi bitimine kadar geçerli olup, tekrar Stabilize Arıtma Çamuru Kullanımı Ä°zin Belgesi almak isteyen özel ve resmi kuruluÅlar bu YönetmeliÄe göre baÅvuruda bulunmak zorundadırlar.

             Yürürlük

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüÄe girer.

             Yürütme

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

EK I-A

TOPRAKTAKÄ° AÄIR METAL SINIR DEÄERLERÄ°

 

AÄır Metal (Toplam)

6≤pH<7 

mg. kg-1 Fırın Kuru Toprak

pH≥7 

mg. kg-1 Fırın Kuru Toprak

KurÅun

70

100

Kadmiyum

1

1,5

Krom 

60

100

Bakır

50

100

Nikel

50

70

Çinko

150

200

Civa

0,5

1

 

EK I-B

TOPRAKTA KULLANILABÄ°LECEK STABÄ°LÄ°ZE ARITMA ÇAMURUNDA MÜSAADE EDÄ°LECEK MAKSÄ°MUM AÄIR METAL MUHTEVALARI

AÄır Metal (Toplam)

Sınır DeÄerler (mg kg-1  kuru madde)

KurÅun  

750

Kadmiyum  

10

Krom  

1000

Bakır  

1000

Nikel  

300

Çinko  

2500

Civa  

10

EK I-C

 

TOPRAKTA KULLANILACAK STABÄ°LÄ°ZE ARITMA ÇAMURUNDAKÄ° ORGANÄ°K BÄ°LEÅÄ°KLERÄ°N KONSANTRASYONLARININ VE DÄ°OKSÄ°NLERÄ°N SINIR DEÄERLERÄ°

 

Organik BileÅikler

Sınır deÄerler

(mg kg-1 kuru madde)

AOX (Adsorblanabilen organik halojenler)

500

LAS (Lineer alkilbenzin sülfonat)

2 600

DEHP (Diftalat(2-ethylhexyl))

100

NPE (Nonil fenol ile 1 ve 2 etoksi grubu olan nonil fenol etoksilatların toplamını içerir)

50

PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbon veya poliaromatik hidrokarbonların toplamı )

6

PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 sayılı poliklorlu bifenil bileÅiklerinin toplamı)

0.8

 

Dioksinler 

ng Toksik EÅdeÄer.kg-1 kuru madde 

PCDD/F Poliklorlu dibenzodioksin/dibenzofuranlar 

100 

 

EK I-D

MÄ°KROBÄ°YOLOJÄ°K ANALÄ°Z

 

Arıtma çamuruna uygulanan stabilizasyon yöntemi sonucunda E. Coli’nin en az 2 Log10 (% 99) indirgenmesi saÄlanmalıdır

EK I-E

TOPRAKTA ON YILLIK ORTALAMA ESAS ALINARAK BÄ°R YILDA VERÄ°LMESÄ°NE MÜSAADE EDÄ°LECEK AÄIR METAL YÜKÜ SINIR DEÄERLERÄ°

AÄır Metal (Toplam)

Sınır Yük DeÄeri (g da-1yıl-1, kuru madde)

KurÅun

225

Kadmiyum

3

Krom

300

Bakır

300

Nikel

90

Çinko

750

Civa

3

EK II-A

TOPRAK ANALÄ°Z BELGESÄ°

 

Toprak ÖrneÄinin AlındıÄı

Ä°l

 

Ä°lçe

 

Köy

 

Faaliyet Sahibi (Adı Soyadı)

 

Faaliyet Türü

 

Toprak ÖrneÄinin AlındıÄı Derinlik

 

Numunenin AlındıÄı Tarih

 

Numune Alan KiÅinin Adı

 

YetiÅtirilecek ürün çeÅidi

 

Parsel No

 

Stabilize Arıtma Çamurunun KullanılacaÄı Alan(Dekar)

 

Alanın Koordinatları

 

 

Parametre

Sonuçlar

Analiz Metodu

KurÅun (mg kg-1 Fırın Kuru Toprak)   

 

 

Kadmiyum                  ² 

 

 

Krom                           ² 

 

 

Bakır                            ² 

 

 

Nikel                            ² 

 

 

Civa                             ² 

 

 

Çinko                           ² 

 

 

Azot                             ² 

 

 

Fosfor                          ² 

 

 

pH

 

 

Organik Madde (%)

 

 

Elektriksel Ä°letkenlik (dS m-1)

 

 

Toprak Bünyesi

 

 

 

 

Numune Analiz Tarihi: …/…/….

EK II-B

STABÄ°LÄ°ZE ARITMA ÇAMURU ANALÄ°Z BELGESÄ°

Parametre

Arıtma Çamuru Analizi

Analiz Metotları

KurÅun    (mg kg-1 Fırın Kuru madde)

 

 

Kadmiyum                               ²       

 

 

Krom                                        ²       

 

 

Bakır                                        ²       

 

 

Nikel                                        ²       

 

 

Civa                                          ²       

 

 

Çinko                                       ²       

 

 

Azot                                          ²       

 

 

Fosfor                                       ²       

 

 

AOX                             ² 

 

 

LAS                              ²

 

 

DEHP                           ² 

 

 

NPE                              ² 

 

 

PAH                              ² 

 

 

PCB                              ² 

 

 

PCDD/F       (ngTE/kg kuru madde)

 

 

pH

 

 

C/N

 

 

Kuru Madde (%)

 

 

Yanma Kaybı

 

 

Organik Madde (%)

 

 

Elektriksel Ä°letkenlik (dS m-1)

 

 

Nem (%)

 

 

E.coli EMS/g

 

 

Arıtma çamurunun stabilizasyonu için uygulanan yöntem

 

Numune Analiz Tarihi: …/…/….

EK-III

STABÄ°LÄ°ZE ARITMA ÇAMURU KULLANIM

Ä°ZÄ°N BELGESÄ°

Ä°zin Belgesinin

Tarihi:.../.../.....                     Sayısı:...........

Arıtma

Çamuru

Üreticisinin

Adı Soyadı

 

Ticari Ûnvanı

 

Adresi

 

Arıtma

Tesisinin

Adı 

 

 

Adresi

 

 

Kullanılacak

Arazinin

Adresi

 

Parsel No

 

Alanı (da)

 

Alanın Koordinatları

 

YetiÅtirilecek ürün çeÅidi

 

Kullanılmasına Ä°zin Verilen Maksimum Stabilize Arıtma Çamurunun Kuru Madde Miktarı (ton da-1.yıl)

 

Ä°zin Verilen Alanda Stabilize Arıtma Çamuru Kullanımının Tekrarlanma Süresi (yıl)

 

 

Açıklama:

 

Bu izin belgesi yukarıda adı ve soyadı/ûnvanı yazılı müracaat sahibine .../.../......tarih ve ............. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Ä°liÅkin YönetmeliÄin 7 nci maddesine istinaden 3 (üç) yıllıÄına verilmiÅtir.

 

Ä°l Çevre ve Orman Müdürü

Ä°mza-Mühür-Tarih

 

EK-IV

ÖRNEK ALMA VE ANALÄ°Z METODLARI

Toprak ÖrneÄi Alma: Analiz için alınan temsili toprak örnekleri normalde, aynı amaçla tarım yapılan 50 dekarı aÅmayan bir arazi üzerinden alınan 25 örneÄin karıÅtırılmasıyla meydana getirilecektir. Ancak büyük ölçekli aynı amaçla tarım yapılan alanlardan ValiliÄin onayı ile 200 dekarı aÅmayan bir arazi üzerinden 25 örneÄin karıÅtırılmasıyla temsili toprak örneÄi alınabilir.

Örneklerin toprak derinliÄi 25 cm’nin altında olması hali hariç, 25 cm derinlikten alınması gereklidir. Toprak derinliÄinin bu deÄerin altında olması halinde örneÄin alındıÄı derinlik 10 cm’nin altına düÅmemelidir.

Stabilize Arıtma Çamuru ÖrneÄi Alma: Stabilize arıtma çamuru örneÄi stabilizasyon iÅleminden sonra, kullanıcıya gönderilmesinden önce ve çamur üretimini temsil edecek Åekilde en az 25 farklı numunenin karıÅtırılmasıyla oluÅturulur. 

Analiz Metodları: AÄır metal analizi kuvvetli asit parçalanmasını takiben gerçekleÅtirilmelidir. Referans analiz metodu asgari atomik absorpsiyon spektrometri olmalı ve her bir metal için tespit sınırı uygun sınır deÄerin % 10’undan yüksek olmamalıdır.1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN