|
|
|
|
|
|
 

 
 MEVZUAT

» GEMİLERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ  

Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25682


GEMÄ°LERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELÄ°ÄÄ°

 

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — (DeÄiÅik:RG-18/3/2010-27525) (1)

Bu YönetmeliÄin amacı; Türkiye'nin deniz yetki alanlarında bulunan gemilerin ürettiÄi atıklar ile yük artıklarının denize verilmesinin önlenmesi ve deniz ortamının korunması maksadıyla, yükümlüleri tarafından atık kabul tesislerinin kurulması ve iÅletilmesi ile atık alma gemilerine iliÅkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — (DeÄiÅik:RG-18/3/2010-27525) (1)

Bu Yönetmelik; Türkiye'nin deniz yetki alanlarında bulunan gemileri, bu alanlarda bulunan limanlarda yapılması gerekli atık kabul tesislerini ve atık alma gemilerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — (DeÄiÅik:RG-18/3/2010-27525) (1)

Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman BakanlıÄının TeÅkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik MüsteÅarlıÄının KuruluÅ ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 7 nci maddelerine, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı BüyükÅehir Belediyesi Kanunun 7 nci maddesinin (i) bendine, 24/6/1990 tarihli ve 20558 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak taraf olunan Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Hakkında Uluslararası MARPOL 73/78 SözleÅmesine dayanılarak ve 27/11/2000 tarihli ve 2000/59/EC sayılı Gemilerin ÜrettiÄi Atıklar ve Yük Artıkları Ä°çin Kullanılan Liman Atık Alım Tesisleri Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifine paralel olarak hazırlanmıÅtır.

Tanımlar

Madde 4 — (DeÄiÅik:RG-18/3/2010-27525) (1)

Bu Yönetmelikte geçen;

Atık: Gemilerin ürettiÄi atıklar ile yük artıklarını,

Atık alım yükümlüsü: Çevre Kanununun 11 inci maddesi ile 5216 sayılı BüyükÅehir Belediyesi Kanununa göre gemilerden atık alma yükümlülüÄü bulunan sorumluları,

Atık alma gemisi: Denize elveriÅlilik belgesinde atık alma faaliyeti için tescili yapılan ve bu Yönetmelikte tanımlanan atıkları almak, taÅımak ve atık kabul tesislerine vermek amacıyla faaliyet gösteren gemileri,

Atık kabul tesisi: Gemilerden kaynaklanan atıklar ile atık alma gemilerinin taÅıdıÄı atıkların alınması ve geçici depolanması amacıyla kurulmuÅ tesisleri,

Bakanlık: Çevre ve Orman BakanlıÄını,

Bertaraf: Çevre Kanunu uyarınca yürürlüÄe konulan yönetmelikler kapsamında bu Yönetmelikte bahsedilen atıkların geri kazanımı, düzenli depolanması, yakılması ve arıtılmasını,

BüyükÅehir Belediyesi: Denize kıyısı olan BüyükÅehir Belediyelerini,

Çevre lisansı: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen lisansı,

Demirleme yerleri: Karasularımız dâhilinde gemilerin demirleme sahaları olarak belirlenmiÅ deniz alanlarını,

Faaliyet raporu: Atık kabul tesislerinin, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak iÅletildiÄini gösteren raporu,

Geçici faaliyet belgesi: Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen belgeyi,

Gemi: Kullanma amacı ne olursa olsun, denizde ve iç sularda kürekten baÅka bir aygıtla yola çıkabilen, tüm deniz araçları, hava yastıklı tekneler, hidrofil botlar, platformlar ve denizaltılar gibi her türlü yapı ve tipteki tekneyi,

Gemilerin ürettiÄi atıklar: Bir geminin normal faaliyetleri sırasında üretilen ve MARPOL 73/78’in EK-I,  EK-IV ve EK-V’i kapsamına giren, kanalizasyon dâhil tüm atıklar ve yük artıkları dıÅındaki tüm artıkları ve MARPOL 73/78’in EK-V’inin uygulanmasına yönelik düzenlemelerde tanımlanan yük ile ilgili atıkları,

Ä°l MüdürlüÄü: Limanın bulunduÄu yerdeki Ä°l Çevre ve Orman MüdürlüÄünü,

Liman: Tersaneler ve yat limanları ile balıkçı ve gezinti tekneleri de dâhil olmak üzere tüm gemilerin muhtelif faaliyetlerinde kullanabilmeleri amacı ile inÅa edilmiÅ ve donatılmıŠdeniz ve kıyı yapılarını,

Liman yöneticisi: Liman iÅleticisi adına hareket edebilecek yetkiye sahip gerçek  veya tüzel kiÅiyi,

MARPOL 73/78: 1978 protokolü ile deÄiÅtirilen 1973 tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası SözleÅmenin Türkiye'de yürürlükte olan metnini,

MüsteÅarlık: Denizcilik MüsteÅarlıÄını,

Tersane: Gemilerin bakım - onarımının yapıldıÄı ve havuzlandıÄı mahalleri,

Valilik: Limanın bulunduÄu yerdeki ValiliÄi,

Yük artıkları: BoÅaltma iÅlemleri ve temizleme operasyonları tamamlandıktan sonra geriye kalan, geminin kargo ambarı veya depolarındaki her türlü yük malzemesinin artan kısımları ile yükleme veya boÅaltma fazlalıkları ve dökülenleri

ifade eder.

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Genel Hükümler

Deniz ve Çevresinin Korunması

Madde 5 — (DeÄiÅik:RG-18/3/2010-27525) (1)

Deniz kirliliÄini önlemek amacıyla gemilerden kaynaklanan atıkları çevreye zarar verecek Åekilde doÄrudan ve/veya dolaylı olarak deniz ortamına bırakmak yasaktır.

             Gemilerden kaynaklanan atıkların atık kabul tesislerine ve atık alma gemilerine verilmesi, alınması, geçici depolanması ve bertarafı safhalarında sorumlu gerçek ve tüzel kiÅiler, çevre ve insan saÄlıÄına zarar vermeyecek tedbirleri almak zorundadır.

Atık alım yükümlülerinin yükümlülükleri

Madde 6 — (BaÅlıÄı ile birlikte deÄiÅik:RG-18/3/2010-27525) (1)

Atık alım yükümlüleri; gemilerin ürettiÄi atıklar ile yük artıklarının alınmasına hizmet edecek yeterli kapasite ve teknik donanıma sahip atık kabul tesislerini münferiden veya müÅtereken kurmak, Geçici Faaliyet Belgesi ve Çevre Lisansı almak zorundadırlar. Sorumluluk gemilerden atık alım yükümlülüÄü bulunanlarda olmak kaydıyla atık kabul tesisleri üçüncü Åahıslar tarafından da iÅletilebilir.

BüyükÅehir Belediyeleri yetki alanlarında bulunan ve bu YönetmeliÄin yayımı tarihinden önce kurulup lisans almıŠatık kabul tesisleri, lisans yetkilerini atık alınması hizmetlerini veren BüyükÅehir Belediyelerine sözleÅme yaparak devredebilirler. Bu konuda yapılan iÅlemler BakanlıÄa iletilmek üzere Ä°l MüdürlüÄüne bildirilir.

Atık alım yükümlüleri;

a) Sahip oldukları atık kabul tesislerinde toplanan atıkları 2872 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre bertaraf etmek veya ettirmekle,

b) Limanlarına gelen veya yanaÅmak üzere açıkta bekleyen gemilerden kaynaklanan ve bu Yönetmelikte tanımlanan atıkları gemilerin talebi üzerine gemilerin gecikmesine yol açmaksızın almakla,

c) SözleÅme yaptıkları atık alma gemilerinin taÅıdıkları atıkları atık kabul tesisine almakla,

ç) Ek-4 veya Ek-5’de yer alan atık transfer formlarını doldurmak ve Bakanlıkça belirlenecek yöntem ve sürelerde Ä°l MüdürlüÄüne göndermekle,

d) Atık kabul tesisinde ve atık yönetim planında yapılacak deÄiÅiklikler için Bakanlıktan onay almakla,

e) Lisans belgesinde belirtilen atık türleri dıÅında atık alma talepleri için Bakanlıktan izin almakla,

f) SözleÅme yapılan atık alma gemilerinin lisansları kapsamında belirtilen çalıÅma alanları dıÅında bir geminin atık verme talebi olması durumunda Valilikten izin almakla,

g) UÄraksız gemilerin atık verme talepleri doÄrultusunda sözleÅme yaptıÄı lisanslı atık alma gemisini atık alım iÅi ile görevlendirmekle,

Ä) Atık yönetim planını her üç yılda bir BakanlıÄa sunmakla

yükümlüdürler.

Muafiyetler ve Alternatif Uygulamalar           

Madde 7 — (DeÄiÅik:RG-18/3/2010-27525) (1)

Limanlar faaliyetleri nedeni ile bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasının imkânsız veya gereksiz olduÄunu düÅünen liman yöneticileri, BakanlıÄa yazılı olarak baÅvurarak muafiyet isteÄinde bulunabilir. Bu baÅvuruda; bu Yönetmelik hükümlerinin kendi limanlarına uygulanmasının imkânsızlıÄını veya gereksiz olduÄunu, MARPOL 73/78 hükümlerine uymak için önereceÄi alternatif uygulamaları ve Bakanlık tarafından istenen diÄer bilgileri verir.

Bakanlık, limanların fiziki özellikleri, trafiÄi, limana gelen gemilerin atık tür ve miktarlarını dikkate alarak; gerekli inceleme ve deÄerlendirmeleri yaptıktan sonra liman yöneticilerinin talebini uygun görmesi durumunda, uygulamayı açıklayan muafiyet belgesini liman yöneticisine verir.

BüyükÅehir Belediyesi gemi atık alım hizmeti veriyor ise; yetki alanında bulunan liman iÅleticileri BüyükÅehir Belediyesi ile gemi atık alım sözleÅmesi yaptıktan sonra muafiyet belgesi almak için BakanlıÄa baÅvurur.

Muafiyet verilen limanlarda muafiyet Åartlarında deÄiÅiklik olması hâlinde BakanlıÄa durumunu bildiren bir rapor sunulur.

Muafiyet verilecek askeri limanlar Bakanlık ile Millî Savunma BakanlıÄınca müÅtereken belirlenir.

Atık Alma Gemi Ä°Åleticilerinin Yükümlülükleri

Madde 8 — (DeÄiÅik:RG-18/3/2010-27525) (1)

Atık alma gemisi iÅleterek, gemilere atık alma hizmeti vermek isteyen gerçek veya tüzel kiÅiler Valilikten Lisans Belgesi almak zorundadırlar.

Atık alma gemisi iÅleticileri;

a) Lisans belgesi kapsamında alınması gereken atıkların tümünü, sözleÅme yaptıÄı limanın talebi üzerine, atık verecek geminin gecikmesine yol açmaksızın almakla,

b) Gemilerden aldıkları atıklar ile kendi gemilerinde oluÅan atıkları, sözleÅme yaptıkları limanlardaki atık kabul tesislerine gecikmeksizin vermekle,

c) Lisans kapsamında belirtilen çalıÅma alanı içinde görev yapmakla,

ç) Atık alım iÅlemi esnasında herhangi bir kaza, sızıntı veya taÅma olması durumunda, kirliliÄin yayılmaması ve durdurulması için atık alma gemi personeli tarafından ilk müdahalede bulunulmasını saÄlamak ve sorumlu liman baÅkanlıÄını derhal bilgilendirmekle

yükümlüdürler.

Bu Yönetmelikte tanımı yapılan atıklar dıÅındaki herhangi bir atıÄın BakanlıÄın izni dıÅında atık alma gemilerince alınması yasaktır.

Karasularımız dâhilinde sefer yapan gemi iÅleticilerinin yükümlülüÄü

Madde 9 — (BaÅlıÄı ile birlikte deÄiÅik:RG-18/3/2010-27525) (1)

Karasularımız dâhilinde sefer yapan Åehir hatları, deniz otobüsleri, yolcu motorları donatanları veya iÅletmecileri, söz konusu gemilerden kaynaklanan ve bu Yönetmelikte tanımlanan atıkların alınması için atık kabul tesisleri ile anlaÅma yapmak zorundadırlar.

Gemilerin Yükümlülükleri

Madde 10 — (DeÄiÅik:RG-18/3/2010-27525) (1)

Türkiye'nin deniz yetki alanlarında bulunan uÄraksız gemiler haricindeki gemiler; normal faaliyetlerinden kaynaklanan ve bu Yönetmelik kapsamında tanımı yapılan atıkları, bu Yönetmelik hükümlerine göre kurularak iÅletilen atık kabul tesislerine veya atık alma gemilerine geciktirmeksizin vermekle yükümlüdürler.

Bir limana varmak için yola çıkan gemilerin donatan, iÅletici, kaptan ya da acenteleri; gemilerin ürettiÄi atıkların atık türü ve miktarını, bu atıkları verip vermeyeceÄini veya bir sonraki limanda atıklarını boÅaltacaÄını, ilgili atık alım yükümlüsüne ve liman baÅkanlıÄına Bakanlık ve MüsteÅarlık tarafından belirlenecek haberleÅme yöntem ve sistemi ile bildirir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik KomutanlıÄı gemileri veya bir devletin sahibi olduÄu veya bir devlet tarafından iÅletilen ve ticari olmayan faaliyetlerde kullanılan gemiler limanlara giderken bildirim yapmak zorunda deÄildir.

Liman BaÅkanlıklarının Yükümlülükleri

Madde 11 — (DeÄiÅik:RG-18/3/2010-27525) (1)

Liman baÅkanlıkları;

a) Gemilerin limanlara gelmeden önce yapmaları gereken atık bildirimlerini kontrol etmekle, 

b) Gemilere ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde yapılan denetimler ile liman devleti ve bayrak devleti denetimlerinde; gemilerin bir sonraki limana varana kadar oluÅacak atıkları için atık tanklarında yeterli depolama hacminin olmadıÄının belirlenmesi halinde atıkları alınıncaya kadar kalkıÅına izin vermemekle,

c) Gemilere ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde yapılan denetimler ile liman devleti ve bayrak devleti denetimlerinde; yeterli atık depolama hacmine sahip olup da atık vermeyen gemileri, gideceÄi bir sonraki limanın baÄlı olduÄu liman baÅkanlıÄına ve/veya denetleme yetkisi olan kurumlara bildirmekle

yükümlüdür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atık Kabul Tesisleri ve Atık Alma Gemileri Ä°çin Lisans Belgesi Ä°Ålemleri

 

Atık kabul tesisleri için çevre lisansı iÅlemleri

Madde 12 — (DeÄiÅik:RG-18/3/2010-27525) (1)

Atık kabul tesisi için Geçici Faaliyet Belgesi ve Çevre Lisansı alması gereken sorumlular, Ek-1 veya Ek-2’de yer alan formata göre rapor hazırlayarak BakanlıÄa sunar. Bakanlık, atık kabul tesisi proje raporunu inceler veya gerekli görmesi durumunda uzman kurum veya kuruluÅlardan bir komisyon kurarak incelettirebilir. Raporda eksiklik tespit edilmesi ve/veya ilave olarak rapora girilmesi gereken bilgi ve belgelerin bulunması durumunda, raporun düzeltilmesi için en fazla toplam 30 iÅgünü süre verilerek tespit edilen hususların rapora girilmesi sorumlularından istenir. Revize edilen raporun verilen süre içerisinde BakanlıÄa göndermekle yükümlüdür.

Revize raporun verilen süre içerisinde BakanlıÄa sunulmaması veya revize raporun incelenmesinde daha önce belirtilen eksikliklerin giderilmediÄinin tespit edilmesi durumunda, söz konusu durum kurulması zorunlu olan atık kabul tesisini kurmamak olarak deÄerlendirilir.         

Raporun Bakanlıkça uygun bulunması durumunda atık kabul tesisi 45 iÅgünü içerisinde söz konusu rapora uygun olarak yapılır. Atık kabul tesisi, Bakanlık yetkililerince mahallinde incelenerek rapora uygun kurulup kurulmadıÄı tespit edilir. Uygun bulunan tesise atık kabul tesisi onay belgesi verilir.

Eksiklik tespit edilmesi durumunda eksiklikler düzeltilmesi için en fazla toplam 45 iÅgünü süre verilerek tespit edilen hususların giderilmesi istenir.

Atık kabul tesisi onay belgesi alan tesisler için Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄe göre BakanlıÄa baÅvuru yapılır. 

Geçici faaliyet izni almıŠtesisler, EK-6 faaliyet raporu ile birlikte Çevre Lisansı almak üzere BakanlıÄa baÅvurmak zorundadır.

Atık alma gemileri için lisans iÅlemleri

Madde 13 — (BaÅlıÄı ile birlikte deÄiÅik:RG-18/3/2010-27525) (1)

Atık alma gemisi için lisans belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kiÅiler, gemilerden atık alım yükümlüÄü bulunanlar ile sözleÅme yaptıktan sonra EK-3'de yer alan hususları içeren rapor hazırlayarak ValiliÄe göndermek zorundadır.

Valilik, söz konusu raporu inceler veya gerekli görmesi durumunda uzman kurum/kuruluÅlardan bir komisyon kurarak incelettirebilir. Raporda eksiklik tespit edilmesi ve/veya ilave olarak rapora girmesi gereken bilgi ve belgelerin bulunması durumunda, bunların rapora girilmesi baÅvuru sahibinden istenir. Revize edilmiÅ rapor ValiliÄe sunulur. Söz konusu raporun Valilikçe uygun bulunması durumunda geminin, atık alma hizmetleri için donatılmasına izin verilir.

Valilik gerek görmesi durumunda raporda yer alan bilgiler kapsamında benzer atık alma gemilerini yerinde inceleyebilir veya incelettirebilir.

Donatılmasına izin verilen atık alma gemisinin yerinde incelenmesi sonucunda uygun bulunduÄu takdirde, Valilik tarafından üç yıl süre için lisans belgesi verilir.

Lisans belgesinde;

a) Lisans belgesinin hangi tür atıklar için verildiÄi,

b) BaÅlangıç ve bitiÅ tarihleri,

c) Atık alma gemisinin faaliyet göstereceÄi liman iÅletme sahası veya sahaları

belirtilir.

Valilik tarafından lisans verilen atık alma gemisinin çalıÅma alanı, anlaÅma yaptıÄı limanlar, alacaÄı atık türleri, atık tanklarının kapasiteleri ve lisans süresi ve lisans belgesindeki deÄiÅiklikleri ile diÄer gerekli bilgileri BakanlıÄa ve ilgili liman baÅkanlıÄına bildirilir.

Lisanslı atık alma gemisinde yapılacak deÄiÅiklikler için Valilikten onay alınmak zorundadır. Lisans hiç bir Åekilde üçüncü kiÅilere devredilemez. Atık alma gemisi iÅleticisinin deÄiÅmesi halinde ValiliÄe bilgi verilmesi ve lisansın yenilenmesi zorunludur.

Atık Alma Gemisi Lisans belgesi sahibi, lisans belgesinin sona erme tarihinden üç ay önce ValiliÄe dilekçe ile baÅvurarak lisans belgesinin vize edilmesini ister. Bu baÅvuruda varsa deÄiÅiklik planları da bildirilir. Lisansı vize edecek olan kurum, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra lisans belgesini vize eder veya vize baÅvurusunu reddeder. Vize baÅvuruları reddedilen atık alma gemileri, gerekçeleri belirtilen olumsuzlukları belgeyi vize eden kurum tarafından verilen süre içerisinde düzelterek tekrar vize talebinde bulunabilir. Bu süre altı ayı geçemez. Vizesi zamanında yapılmayan lisans belgesi geçersiz sayılır.

Lisans Belgesinin Verilmesi

Madde 14 — (Mülga:RG-18/3/2010-27525) (1)

Lisans Belgesinin Vize Edilmesi

Madde 15 — (Mülga:RG-18/3/2010-27525) (1)

Lisans belgesinin iptali iÅlemleri

Madde 16 — (BaÅlıÄı ile birlikte deÄiÅik:RG-18/3/2010-27525) (1)

6 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen atık kabul tesisleri için çevre lisans belgesinin iptali iÅlemleri; Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

8 inci maddede ifade edilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen atık alma gemi iÅleticilerine aksaklıÄın önemine göre bir yılı aÅmamak üzere süre verilir. Bu süre zarfında, yükümlülüklerini yerine getirmeyen atık alma gemilerinin lisansı iptal edilir.

Lisans Belgesinin Ä°ptalinden Sonra Yapılacak Ä°Ålemler            

Madde 17 — (Mülga:RG-18/3/2010-27525) (1)

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atıkların TaÅınması ve Bertaraf Ä°Ålemleri

Atıkların TaÅınması

Madde 18 — (DeÄiÅik:RG-18/3/2010-27525)

Gemilerden atıkların alınmasında atık veren gemiye göre Ek-4 veya Ek-5’de yer alan atık transfer formu kullanılması esastır.

a) Atıklar, gemi tarafından atık alma gemisine veriliyor ise:

1) Atıkların transfer formu orijinal olarak atık veren gemi sorumlusu ve atık alma gemisi sorumlusu tarafından dört nüsha olarak doldurulur ve imzalanır.

2) Bu Formların birinci nüshası atık veren gemi sorumlusunda, ikinci, üçüncü ve dördüncü nüshaları ise atık alma gemisi sorumlusunda kalır.

3) Atık alma gemisi atıklarını atık kabul tesisine tesliminde söz konusu nüshalar atık kabul tesisi sorumlusu tarafından imzalanır. Ä°mzalanan nüshaların bir nüshası atık alma gemisi sorumlusunda diÄer iki nüshası atık kabul tesisi sorumlusunda kalır. Atık alma gemisi sorumluları, kendilerinde kalan nüshayı üç yıl süre ile yetkili kurumlarca istenildiÄinde ibraz etmek üzere saklamak zorundadır. 

4) Atık kabul tesisi sorumlusu bir nüshasını Ä°l MüdürlüÄüne gönderir, bir nüshasını da kendisi alır. Kendisinde kalan nüsha üç yıl süre ile yetkili kurumlarca istenildiÄinde ibraz etmek üzere saklamak zorundadır.

b) Atıklar, gemiden atık kabul tesisine veriliyor ise:

1) Atıkların transfer formu orijinal olarak atık veren gemi sorumlusu ve atık kabul tesisi sorumlusu tarafından üç nüsha olarak doldurulur ve imzalanır.

2) Bu Formun birinci nüshası atık veren gemi sorumlusunda, ikinci ve üçüncü nüshaları ise atık kabul tesisi sorumlusunda kalır.            

3) Atık kabul tesisi sorumlusu bir nüshasını Ä°l MüdürlüÄüne gönderir, bir nüshasını da kendisi alır. Kendisinde kalan nüsha üç yıl süre ile yetkili kurumlarca istenildiÄinde ibraz etmek üzere saklamak zorundadır.

c) Tehlikeli Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi kapsamına giren atıklar; atık kabul tesislerinden Ulusal Atık TaÅıma Formu kullanılarak taÅınmak zorundadır.

ç) Atıkların yukarıda belirtilen taÅıma yöntemlerinin dıÅında farklı bir yöntemle taÅınmasının ön görüldüÄü durumlarda Bakanlıktan izin alınması zorunludur.

Atıkların bertaraf iÅlemleri

Madde 19 — (BaÅalıÄı ile birlikte deÄiÅik:RG-18/3/2010-27525) (1)

Gemilerin ürettiÄi atıkların ve yük artıklarının iÅlenme, geri kazanım veya bertarafı iÅlemleri; 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi, 30/7/2008 tarihli ve 26952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık YaÄların Kontrolü YönetmeliÄi, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su KirliliÄi Kontrolü YönetmeliÄi, 14/3/1991 tarihli ve 20814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi, 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına Ä°liÅkin Yönetmelik ve ilgili diÄer mevzuata göre yapılmak zorundadır.

BüyükÅehir Belediyelerinin atık alım hizmeti verdikleri atık kabul tesisleri hariç olmak üzere, atık kabul tesislerinde toplanan MARPOL Ek-IV ve Ek-V kapsamı dıÅında kalan atıklar, Valilik temsilcisi baÅkanlıÄında; atık alım yükümlüsü, Maliye BakanlıÄı taÅra teÅkilatı ve Emniyet/Jandarma teÅkilatı temsilcileri, atık kabul tesisinin gümrüklü sahalarda bulunması durumunda; Gümrük ve Muhafaza BaÅmüdürlüÄü temsilcilerinden oluÅan komisyonun onayı ile atık kabul tesislerinden çıkarılmak zorundadır.

BEÅÄ°NCÄ° BÖLÜM

Atık Kabul Tesisleri Yeterlik Kriterleri

 

Petrol ve Petrol Türevli Katı ve Sıvı Atıkları Kabul Edecek Atık Kabul Tesisleri Yeterlik Kriterleri

Madde 20 — (Mülga:RG-18/3/2010-27525) (1)

Zehirli Sıvı Madde Atıklarını Kabul Edecek Atık Kabul Tesisleri Yeterlik Kriterleri

Madde 21 — (Mülga:RG-18/3/2010-27525) (1)

Pis Su Kabul Edecek Atık Kabul Tesislerinin Yeterlik Kriterleri

Madde 22  — (Mülga:RG-18/3/2010-27525) (1)

Çöp Kabul Edecek Atık Kabul Tesislerinin Yeterlik Kriterleri

Madde 23 — (Mülga:RG-18/3/2010-27525) (1)

 

ALTINCI BÖLÜM

ÇeÅitli ve Son Hükümler

 

Lisans Alma ZorunluluÄu Olmayan Limanlar ve Yükümlülükleri

Madde 24 — (DeÄiÅik:RG-18/3/2010-27525) (1)

Karasularımızda tarifeli sefer yapan gemilerin yolcu almak için yanaÅtıÄı limanların, balıkçı barınaklarının ve yat yanaÅma kapasitesi elli yat altında olan yat limanlarının yöneticileri lisans almak zorunda deÄildir. Ancak bu limanlar hizmet verdikleri gemilerden atıklarını alabilecek kapasitede atık kabul tesislerine sahip olmak zorundadırlar. Bu kapasite ve kriterler Ä°l MüdürlüÄü tarafından belirlenir.

Tesislerin kurulması ve iÅletilmesinde ilgili çevre ve saÄlık mevzuatı hükümleri saklıdır. Ä°l MüdürlüÄü söz konusu tesisleri denetlemekle görevlidirler. Bu madde kapsamına giren liman yöneticileri, tesislerinde üretilen ve depolanan atıkları 19 uncu madde kapsamında bertaraf etmek veya ettirmekle yükümlüdürler. Bu madde gereklerine uymayan limanların faaliyetlerine izin verilmez.

Lisans alma zorunluluÄu bulunmayan tesislerin hizmet sundukları gemilerin atıklarını alırken Ek-5’teki Atık Transfer Formunu kullanması zorunludur.

Atık Kabul Tesisleri ve Atık Alma Gemilerinin Rapor Edilmesi

Madde 25 — Bu Yönetmelik hükümlerine uymayan, gerektiÄi gibi çalıÅmayan veya yetersiz olan atık kabul tesisleri ve atık alma gemileri, her hangi bir kiÅi veya kuruluÅ tarafından; sözlü, yazılı, telefon veya Åahsen BakanlıÄa ve/veya MüsteÅarlıÄa ve/veya ilgili valiliÄe rapor edilebilir. Bu ihbarlar gizli tutulur.

Atık Alım Hizmetlerinin Ücretlendirilmesi

Madde 26 — (DeÄiÅik:RG-18/3/2010-27525) (1)

Atık kabul tesislerinin ve atık alma gemilerinin verecekleri hizmetler gemilerden alınacak bir ücret karÅılıÄında yapılmak zorundadır.

Gemilerden alınacak ücret tarifesi; atıkların azami düzeyde toplanmasını saÄlamak üzere, adil, Åeffaf Åekilde olmasına dikkat edilerek Bakanlık tarafından belirlenir. Belirlenen ücret tarifesi Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüÄe girer.

Atık alım ücreti, atık alım hizmetini veren atık alım yükümlüsü tarafından tahsil edilir.          

Atık Kabul Tesislerinin ve Atık Alma Gemilerinin Denetlenmesi

Madde 27 — (DeÄiÅik:RG-18/3/2010-27525) (1)

Atık alma gemilerini ve atık kabul tesislerini bu Yönetmelik gereklerinin yerine getirilmesi açısından denetleme yetkisi ve yükümlülüÄü Bakanlık ve ValiliÄe aittir. Atık alma gemilerinde liman baÅkanlıklarınca yapılan MüsteÅarlıÄın yetkisi dahilindeki denetimlerde tespit edilen tüm aksaklıklar BakanlıÄa ve ValiliÄe yazı ile bildirilir.

Askeri gemi ve tesislerin çevre denetimi ile ilgili iÅ ve iÅlemleri, 24/7/2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Çevre Denetimi YönetmeliÄine göre yürütülür.

Ä°dari yaptırımlar (DeÄiÅik baÅlık:RG-18/3/2010-27525) (1)

Madde 28 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda 2872 sayılı Kanunun ilgili idari ve cezai hükümleri uygulanır.

Atık kabul tesisleri genel yeterlik kriterleri

EK MADDE 1 – (Ek:RG-18/3/2010-27525) (1)

Atık kabul tesisleri için yeterlik kriterleri Åunlardır:

a) Tesis, limanda kullanıma uygun, eriÅilir ve limanı kullanan tüm gemilerin ihtiyaçlarına yeter kapasitede olmak zorundadır.

b) Tesis, gemi tarafından bildirim yapıldıktan sonra yirmi dört saat içinde geminin atıklarını alabilecek kapasitede olmak zorundadır.

c) Tesis, limanı kullanan gemiler için zaman kaybı oluÅturmayacak ve limanın normal iÅlerini aksatmayacak Åekilde çalıÅtırılmak zorundadır.

ç) Tesis, MARPOL 73/78’in EK-I'inde ölçüleri belirtilen standart boÅaltma baÄlantı flencine sahip olmak zorundadır. Yat limanlarında bu özellikler aranmaz ancak, yat limanlarının MARPOL 73/78’in EK-I'inde yer alan atıkların alımı için uyumlu bir sisteme sahip olması zorunludur.

d) Pissu alım tesisi, MARPOL 73/78’in EK-IV'inde özellikleri belirtilen standart boÅaltma baÄlantı flencine sahip olmak zorundadır. Bu baÄlantı flenci, gemilerin pissu boÅaltım devrelerine baÄlanabilir özellikte olmak zorundadır. Yat limanlarında bu özellikler aranmaz ancak gemilerden pissu alımı için uyumlu bir sisteme sahip olmak zorundadır.

e)  Tesis, Bakanlıkça uygun görülecek kapasite ve kriterde olmak zorundadır.  

f) Tersaneler, (b) ve (c) bentlerine uymak zorunda deÄildir. Atık alım süresi sınırlı deÄildir. Atık kabul tesislerinin kapasiteleri gemi tersaneden çıkmadan önce atık alım iÅlemlerini tamamlayacak yeterlilikte olmak zorundadır.

Gemilerin ürettiÄi atıklar için atık kabul tesisleri yeterlik kriterleri

EK MADDE 2 – (Ek:RG-18/3/2010-27525) (1)

MARPOL 73/78’in EK-I’i kapsamındaki atıkları kabul edecek atık kabul tesisleri için yeterlik kriterleri Åunlardır:

a) Tesis, kirli balast transferinde, iÅlem baÅladıktan sonra on saat içinde atık alımını tamamlayacak kapasitede olmak zorundadır.

b) Tesis, sintine suları, slaç alımında iÅlem baÅladıktan sonra dört saat içinde atık alımını tamamlayacak kapasitede olmak zorundadır.

MARPOL 73/78’in EK-IV’ü kapsamında pissu kabul edecek atık kabul tesisleri, pissu alımına baÅladıktan sonra dört saat içinde pissu alımını tamamlayacak kapasitede olmak zorundadır.

MARPOL 73/78’in EK-V’i kapsamındaki atıkları kabul edecek atık kabul tesisleri için yeterlik kriterleri Åunlardır:

a) Tesis, çöp alımına baÅladıktan sonra bir saat içinde çöp alımını tamamlayacak kapasite ve kriterde olmak zorundadır.

b) Tesis, liman çevresini bilmeyen denizcilerin ve yabancıların kolaylıkla bulup kullanabileceÄi Åekilde çalıÅtırılmak zorundadır.

c) Tesis, çöplerin geri dönüÅümünü kolaylaÅtırmak amacıyla ayrı kategorilerdeki çöpleri ayrı ayrı almaya ve teslim etmeye teÅvik edici nitelikte olmak zorundadır.

Yük artıkları için atık kabul tesisleri yeterlik kriterleri

EK MADDE 3 – (Ek:RG-18/3/2010-27525) (1)

MARPOL 73/78’in EK-I’i kapsamındaki atıkları kabul edecek atık kabul tesisleri için yeterlik kriterleri Åunlardır:

a) Tesis, slop alımında iÅlem baÅladıktan sonra on saat içinde atık alımını tamamlayacak kapasitede olmak zorundadır.

b) Tesis diÄer yük artıklarının alımına baÅladıktan sonra dört saat içinde atık alımını tamamlayacak kapasitede olmak zorundadır.

MARPOL 73/78’in EK-II’si kapsamındaki atıkları kabul edecek atık kabul tesislerinde bu atıklarının alınacaÄı tanklar, iÅlem baÅladıktan sonra on saat içinde atık alımını tamamlayacak kapasitede olmak zorundadır.

 

Geçici Madde 1 — Mevcut limanların yöneticileri, bu YönetmeliÄin yürürlüÄe giriÅinden itibaren en fazla oniki ay içinde YönetmeliÄin gereklerini yerine getirirler. Atık kabul tesislerine sahip liman yöneticileri bu YönetmeliÄin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde lisans almak zorundadırlar.

Geçici Madde 2 — MüsteÅarlık tarafından çıkarılan Gemilerden ve DiÄer Deniz Araçlarından Kaynaklanan Atıkların Toplanmasına Ä°liÅkin Uygulama Esasları çerçevesinde, MüsteÅarlıktan Geçici Atık Toplama Ä°zin Belgesi alan atık alma gemileri için bu YönetmeliÄin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde lisans alınması gereklidir. Bu süre içinde lisans almayan gemiler bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteremezler.

Geçici Madde 3 – (Ek:RG-18/3/2010-27525) (1)

Bu YönetmeliÄin lisanslamaya iliÅkin hükümleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetinde bulunan limanlar hakkında 1/1/2012 tarihinden sonra uygulanır

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 29 — 11/3/2004 tarihli ve 25399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gemilerden Atık Alım Hizmeti YönetmeliÄi yürürlükten kaldırılmıÅtır.

Yürürlük

Madde 30 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüÄe girer.

Yürütme

Madde 31 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı ile Denizcilik MüsteÅarlıÄının baÄlı olduÄu Bakan yürütür.

______________

(1) 18/3/2010 tarihli ve 27525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik deÄiÅikliÄi 1/4/2010 tarihinde yürürlüÄe girer.

 

(DeÄiÅik:RG-18/3/2010-27525) (1)

 

EK–1

 

ATIK KABUL TESÄ°SÄ° PROJE RAPORU VE ATIK YÖNETÄ°M PLANI FORMATI

             A) GENEL BÄ°LGÄ°LER

             1) Limanın ve liman yöneticisinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları

             2) Raporu hazırlayanların tanıtımı

             B) LÄ°MAN VE ATIK KABUL TESÄ°SÄ° Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° BÄ°LGÄ°LER

             1) Liman ve Atık Kabul Tesisinin yeri, mevkii

             2) Limanın hizmet amaçları

             3) Hizmet sunduÄu gemilerin tipleri, büyüklükleri ve diÄer özellikleri

             4) Hizmet sunduÄu gemilerin sayıları (günlük, aylık ve yıllık ortalamaları)  

             5) Hizmet sunduÄu gemilerden kaynaklanan atıkların cins ve miktarları

             6) Kurulacak atık kabul tesisinin nitelikleri ve kapasitesi 

             7) Limanın A4 boyutunda krokisi ve atık kabul tesisinin kroki üzerinde iÅaretlenmesi

             8) Alt yapı ve belediye hizmetlerinden yararlanma durumu

             C) ATIK YÖNETÄ°M PLANI PLANIN UYGULANMASI Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° BÄ°LGÄ°LER   -

             1) Atık Yönetim Planının kapsam ve amacı

             2) Gemilerden atıkların nasıl ve hangi yöntemler ile alınacaÄı ve depolanacaÄının detaylı olarak tanımlanması

             3) Atık Kabul Tesislerinde depolanan her bir atık için bertaraf Åeklinin açıklanması

             4) Her bir atık için atık yönetim akıŠdiyagramının hazırlanması

             5) Valilik, acenteler, diÄer ilgililer ve liman kullanıcıları için hazırlanacak belgeler, broÅürler 

             6) Planın uygulanmasında görev alacak kiÅilerin ve sorumluluklarının tanımlanması,

             D) EKLER

             (ISPS Belgesi, DeÅarj Ä°zin Belgesi, Yapı Kullanma Ä°zin Belgesi, bertaraf tesisleri ile yapılan sözleÅmeler, harita, kroki, resim, belge, liman kullanıcıları için bilgiler gibi)

 

 

 

 (DeÄiÅik:RG-18/3/2010-27525) (1)

EK–2

 

BÜYÜKÅEHÄ°R BELEDÄ°YELERÄ° GEMÄ°LERDEN KAYNAKLANAN

ATIKLARIN YÖNETÄ°M PLANI FORMATI

             A-GÄ°RÄ°Å

             1- BüyükÅehir Belediyesi ve konuyla ilgili yöneticilerin iletiÅim bilgileri

             2- TaÅeron firmalarının iletiÅim bilgileri

             3- Gemilerden kaynaklanan atıkların yönetiminin özetlenmesi

             B-ENVANTER BÄ°LGÄ°LERÄ°

             1- Hizmet alanının tanımlanması

             2-Gemilerden kaynaklanan atıkların yönetiminde taÅeron kullanılacaksa hangi konularda hizmet verecekleri

             3- Limanların envanteri

             4- Gemi sayısı

             C-ALTYAPI

             1- Mevcut imkanlar

             2- Yapılacak yatırımlar

             D-ATIK YÖNETÄ°MÄ°

             1- Gemilerden atıkların alınması

             2- Depolanması

             3- Ön iÅlemler

             4- Bertaraf

             a- BüyükÅehir Belediyesinin bertaraf imkanları

             b- Lisans belgeli tesislerde bertaraf

             5- BüyükÅehir Belediyesinin gemi atıklarının yönetiminde kullanacaÄı ve gemiler, limanlar, resmi kuruluÅ ve diÄer ilgili kuruluÅların bilgilendirilmesinde kullanacaÄı broÅür, belge ve web sitesi tanıtımı

             6- Bakanlık tarafından istenecek, diÄer bilgi ve belgeler.

             E- EKLER

             (AnlaÅmalar, Ä°zinler, Belgeler, Kroki, Resim, hizmetten faydalanacaklar için bilgiler gibi)

 

(DeÄiÅik:RG-18/3/2010-27525) (1)

EK–3

 

ATIK ALMA GEMÄ°LERÄ°NE Ä°LÄ°ÅKÄ°N Ä°DARÄ° VE TEKNÄ°K DÜZENLEME

 

             Gemilerden atık alımında kullanılan atık alma gemilerinin ulusal mevzuat ve uluslararası sözleÅmelere uygun teçhizat, ekipman ve personelle donatılması zorunludur. Söz konusu gemilerin cinsi, niteliÄi ve standartları aÅaÄıda belirlenmiÅtir. Bu Åartları yerine getirmeyen gemilerin faaliyetlerine izin verilmez.

             1) Atık alma gemileri hizmet gemisi sayılır ve diÄer gemilerden ayrılmasını saÄlayacak Åekilde BakanlıÄın belirleyeceÄi farklı renkte olur.

             2) Gemi içindeki donanımı gösteren bir vaziyet planı ve almıŠoldukları izinler, belgeler, protokoller ve diÄer bilgi ve belgeler bulunur.

             3) Bu gemilerin Denize ElveriÅlilik Belgesini almıŠolması gerekir.

             4) Alınabilecek atık türleri ve maksimum atık miktarları belirtilir.

             5) Atık alma gemilerinde, her tür atık için ayrı depolama tankları, pompaları ve devreleri bulunur.

             6) Hizmet verilecek atık türlerine göre her bir atık türü için depolama tank kapasiteleri belirtilir.

             7) Atık alma gemilerinin bütün tanklarının kapasite planları ve iskandil cetvellerinin (Sounding table) olması gerekir.

             8) Atık alma gemilerinin boru devrelerinin planları MüsteÅarlık tarafından onaylanır.

             9) Atık alma iÅleminde kullanılacak tüm hortumlar yeteri kadar, iyi kondisyonda ve sertifikalı olur.

             10) Atık alma gemilerinin tankları slaç veya slop için ısıtma kangalları ile donatılır. Bu ısıtma iÅlemi için uygun kapasitede buhar jeneratörü veya kızgın yaÄ sistemi bulunur.

             11) Atık alma gemileri diÄer gemilerin tabi olduÄu hukuki ve teknik kurallara uymak zorundadır.

             12) Atık alma gemilerinin acil müdahale planına ve bununla ilgili teçhizat ve ekipmana sahip olması gerekir.

             13) Atık alma gemilerinde görev yapacak personelin iÅ kıyafetleri tek tip olacak ve Valilik tarafından verilecek kimlik kartları görünür Åekilde sürekli olarak kıyafetleri üzerinde bulunur. Bu personele genel deniz kirliliÄi, kirlilikle mücadele ve gemide bulunan acil müdahale ekipmanların kullanımına iliÅkin Åirket tarafından gerekli eÄitim verilir.

             14) Hizmet vereceÄi bölge tanımlanır.

             15) Sunulacak hizmetin kesintisiz devam edebilmesi için alınacak önlemler belirtilir.

             16) Atıkların gemilerden nasıl ve hangi yöntemle alınıp depolanacaÄı, baÄlantı kurulacak sorumlu kiÅi veya kiÅiler açıklanır.

             17) Atıkların atık kabul tesislerine nasıl ve hangi yöntemlerle verileceÄi, atıklarını vereceÄi limanların isimleri ve yapmıŠoldukları anlaÅmalar ve protokollerin belgeleri bulunur.

             18) Alınacak atıkların türlerine göre atık kayıtlarının Bakanlıkça belirlenecek  usul ve esaslara göre yapılacaÄı açıklanır.

             19) Kullanılan teknoloji ve malzemelerden kaynaklanabilecek kaza riski açıklanır.

             20) Ä°nsan ve çevre üzerine olabilecek olumsuz etkilerini sınırlandırmak için gerekli tedbirler açıklanır.

             21) Gemide kullanılacak makine ve ekipmanlar, tüm özellikleri belirtilerek açıklanır.

             22) Görevlendirilecek personelin özellikleri açıklanır. (KiÅi sayısı, yeterliliÄi, deneyim durumu gibi)

             23) Acil müdahale planı bulundurulur.

             24) Kapasite artırmaya müsait olup olmadıÄı belirtilir. 

             25) Ücretlendirme sistemini tanımlanır.

             26) Valilik tarafından istenecek diÄer bilgiler bulunur.

(DeÄiÅik:RG-18/3/2010-27525) (1)

EK – 4

GEMÄ°LER Ä°ÇÄ°N ATIK TRANSFER FORMU

 

 

(Ek:RG-18/3/2010-27525) (1)

 

EK–5

GEMÄ°LER Ä°ÇÄ°N ATIK TRANSFER FORMU

 

Ä°l Kodu

Form Numarası

00

0

0

0

0

0

0

0

 

1-ATIK VEREN GEMÄ°

Gemi Adı:

BayraÄı:

Sahibinin veya Firmanın Adı:

BaÄlı olduÄu Liman

Sahibinin veya Firmanın Adresi:

BaÄlı olduÄu Liman BaÅkanlıÄı

 

Telefon No:

Atık bildirim tarihi ve saati:

 Faks No:

 

Verilen atık tür ve miktarları (lt / m3) “1”

Gemi Sorumlusunun

Adı Soyadı :                                             

Unvanı        :

GSM           :

Ä°mzası         :

 

Sintine suyu

Atık yaÄ

Pissu

Çöp

 

 

 

 

2-ATIK ALMA GEMÄ°SÄ°

  Lisans No:

  Atık Transferi Tarihi ve saati:

 

 Sahibinin veya Firmanın Adı:

 

Atık Alma Gemisi Sorumlusunun       

Adı Soyadı :                                             

Unvanı        :

GSM           :

Ä°mzası         :

Telefon No:

Faks No:

  BaÄlı OlduÄu Liman BaÅkanlıÄı:

 

AtıÄın alındıÄı koordinat ve mevkii:

 

3-ATIK KABUL TESÄ°SÄ°

BulunduÄu Limanın Adı:

  Atık Transferi Tarihi ve saati:

 

BulunduÄu Limanın Adresi:

  AtıÄın AlındıÄı Ünite:

 

Lisans No:

 

 

 Atık Alma Tesisi Sorumlusunun

 Adı Soyadı :

 Unvanı        :

 GSM           :

 Ä°mzası        : 

Telefon No:

 

Faks No:

 

 1-Atık miktarları= “lt” veya “m3” olarak belirtilmelidir

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ek:RG-18/3/2010-27525) (1)

EK–6

 

ATIK KABUL TESÄ°SÄ° FAALÄ°YET RAPORU

 

             Atık kabul tesisi faaliyet raporunda aÅaÄıda belirtilen hususlar yer alır ve geçici faaliyet izni süresini kapsar.

             1- Limanı kullanan gemi sayısı (gemi tipleri de belirtilerek.)

             2- Liman atık kabul tesisine yapılan atık bildirimleri.

             3- Atık kabul tesisine alınan atık tür ve miktarları. (Atık transfer formları ile birlikte)

             4- Atık kabul tesisinde yapılan iÅlemler. (Seperasyon, arıtma gibi atık türü ve miktar belirtilerek)

             5- Kütle balans raporları. (Atık kabul tesisinde seperasyon vb. iÅlemler yapılıyor ise)

             6- Atık kabul tesisinde toplanan atıkların bertaraf iÅlemleri. (Bertaraf tesisleri, nakliye iÅlemleri vb. belirtilerek)

             7- Bertarafa gönderilen atık tür ve miktarları, gönderilme Åekli, ulusal atık taÅıma formları)   

             8- BakanlıÄın isteyeceÄi diÄer bilgi ve belgeler.1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN