|
|
|
|
|
|
 

 
 MEVZUAT

» Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği  

Çevre ve Orman BakanlıÄından:

Hafriyat TopraÄı, Ä°nÅaat ve Yıkıntı Atıklarının

Kontrolü YönetmeliÄi

 

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu YönetmeliÄin amacı; hafriyat topraÄı ile inÅaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek Åekilde öncelikle kaynakta azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taÅınması, geri kazanılması, deÄerlendirilmesi ve bertaraf edilmesine iliÅkin teknik ve idari hususlar ile uyulması gereken genel kuralları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; kaynakları ve bileÅenleri Ek-1’de detaylı olarak belirtilen, beÅeri faaliyetler ve doÄal afetler sonrasında meydana gelen hafriyat topraÄı ile inÅaat ve yıkıntı atıklarının, üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici olarak biriktirilmesi, taÅınması, geri kazanılması, deÄerlendirilmesi ve bertaraf edilmesine iliÅkin esasları kapsamaktadır.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11 ve 12 nci maddeleri ile 4856 sayılı Çevre ve Orman BakanlıÄı TeÅkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin (d), (h), (o), (p) ve (s) bentlerine dayanılarak hazırlanmıÅtır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Çevre ve Orman BakanlıÄını,

Kanun: 2872 sayılı Çevre Kanununu,

Katı Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi: 14/03/1991 tarihli ve 20814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan YönetmeliÄi,

Tehlikeli Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi: 27/08/1995 tarihli ve 22387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan YönetmeliÄi,

Hafriyat TopraÄı: Ä°nÅaat öncesinde arazinin hazırlanması aÅamasında yapılan kazı ve benzeri faaliyetler sonucunda oluÅan topraÄı,

Ä°nÅaat Atıkları: Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların yapımı esnasında ortaya çıkan atıkları,

Yıkıntı Atıkları: Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların tamiratı, tadilatı, yenilenmesi, yıkımı veya doÄal bir afet sonucunda ortaya çıkan atıkları,

Tehlikeli Ä°nÅaat ve Yıkıntı Atıkları: Ä°nÅaat ve yıkıntı atıkları içerisinde bulunan asbest, boya, florasan ve benzeri zararlı ve tehlikeli atıkları,

Asfalt AtıÄı: Yol, havaalanı pisti ve benzeri yapıların tamiratı, tadilatı, yenilenmesi ve yıkımı sırasında ortaya çıkan ve bünyesinde asfalt, zift, doÄal polimer ve benzeri malzeme bulunan atıkları,

Bitkisel Toprak: Bitki geliÅimi için organik ve inorganik madde ile hava ve su saÄlayan topraÄı,

Atık Yönetimi: Hafriyat topraÄı ile inÅaat/yıkıntı atıklarının kaynaÄında ayrılarak toplanması, geçici biriktirilmesi, taÅınması, tekrar kullanılması, geri kazanılması ve depolanması iÅlemlerini,

Ä°nceleme Kurulu: Hafriyat topraÄı ile inÅaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım ve depolama tesisleri için yapılacak baÅvuruları incelemek ve sonuçlandırmak üzere oluÅturulan ve 37 nci maddede belirtilen Kurulu,

Kriz Merkezi: DoÄal afet sonrasında mahallin en büyük mülki amirinin baÅkanlıÄında ilgili kurum/kuruÅların katılımı ile oluÅturulan komisyonu,

Denetim Personeli: BakanlıÄın merkez ve taÅra teÅkilatı ile belediyelerin denetim personellerini,

Seçici Yıkım: Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların yıkımı öncesinde ve sırasında içindeki yabancı ve geri kazanımı mümkün olmayan maddelerden ayıklanması ve yıkımın belirli ölçülerde ve kontrollü olarak yapılmasını,

TaÅıma ve Kabul Belgesi: Ek-2’de yer alan belgeyi,

Depolama/Geri Kazanım Tesisi Ä°zin Belgesi: Ek-3’de yer alan belgeyi,

ifade eder.

 

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Genel Ä°lkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler

 

Genel Ä°lkeler

Madde 5 — Hafriyat topraÄı, inÅaat ve yıkıntı atıklarının yönetimine iliÅkin genel ilkeler Åunlardır;

a) Atıkların kaynaÄında en aza indirilmesi esastır.

b) Bu atıkların yönetiminden sorumlu kiÅi, kurum/kuruluÅlar, atıkların çevre ve insan saÄlıÄına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

c) Hafriyat topraÄı ile inÅaat/yıkıntı atıklarının geri kazanılması ve özellikle alt yapı malzemesi olarak yeniden deÄerlendirilmesi esastır.

d) Hafriyat topraÄı ile inÅaat/yıkıntı atıklarının karıÅtırılmaması esastır.

e) SaÄlıklı bir geri kazanım ve bertaraf sisteminin oluÅturulması için atıkların kaynaÄında ayrılması ve "seçici yıkım" esastır.

f) Hafriyat topraÄı ile inÅaat/yıkıntı atıÄı üreticileri, atıklarının bertarafı için gerekli harcamaları karÅılamakla

yükümlüdürler.

BakanlıÄın Görev ve Yetkileri

Madde 6 — Bakanlık;

a) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan atıkların yönetimine iliÅkin program ve politikaları saptamak, YönetmeliÄin uygulanmasına yönelik iÅbirliÄi ve koordinasyonu saÄlamak ve gerekli idari tedbirleri almakla,

b) Geri kazanılmıŠürünlerin kullanımını özendirmekle,

c) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan atıkların oluÅumundan bertarafına kadar yönetimlerini kapsayan bütün faaliyetlerin kontrolünü ve denetimini yapmakla,

yükümlüdür.

 

Mülki Amirlerin Görev ve Yetkileri

 

Madde 7 — Mahallin en büyük mülki amiri,

a) Belediye mücavir alan sınırları dıÅındaki hafriyat topraÄı ve inÅaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri sahaları ile depolama sahalarını belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve iÅletmek/iÅlettirmekle,

b) Belediye mücavir alan sınırları dıÅındaki hafriyat topraÄı ve inÅaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri ile depolama sahalarına izin vermek ve gerektiÄinde bu izni iptal etmekle,

c) Belediye mücavir alan sınırları dıÅındaki hafriyat topraÄı ve inÅaat/yıkıntı atıklarının toplanması, taÅınması ve bertaraf bedelini belirlemekle,

d) Belediye mücavir alan sınırları dıÅındaki hafriyat topraÄı ve inÅaat/yıkıntı atıkları için toplama, taÅıma hizmeti verecek firmaların adresleri ve telefon numaraları ile nakliye bedellerini halkın bilgileneceÄi Åekilde ilan etmekle,

e) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan atıkların oluÅumundan bertarafına kadar yönetimlerini kapsayan bütün faaliyetlerin kontrolünü ve denetimini yapmakla,

f) Toplanan inÅaat/yıkıntı atıklarını öncelikle altyapı çalıÅmalarında kullanmak/kullandırmakla,

g) Ä°l sınırları içinde oluÅan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat topraÄı ve inÅaat/yıkıntı atıkları ile ilgili istatistiki bilgileri belediyelerden temin etmek ve yıl sonunda BakanlıÄa göndermekle,

h) DoÄal afetler sonucunda oluÅacak atıkların yönetimi ile ilgili esasları belirlemek, bu amaçla Kriz Merkezi oluÅturmak ve olası doÄal afetlere karÅı önceden atık yönetim planlarını yapmakla,

yükümlüdürler.

Belediyelerin Görev ve Yetkileri

Madde 8 — Ä°l belediye mücavir alanı içerisinde il ve ilçe belediyeleri, büyük Åehirlerde büyükÅehir belediyeleri, büyükÅehir belediyeleri dıÅında ise ilçe belediyeleri,

a) Hafriyat topraÄı, inÅaat/yıkıntı atıkları ile doÄal afet atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taÅınması, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili yönetim planı hazırlamakla,

b) Hafriyat topraÄı ve inÅaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri sahaları ile depolama sahalarını belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve iÅletmek/iÅlettirmekle,

c) Depolama sahası yerinin seçimi, inÅaatı veya iÅletilmesi sırasında çevre ve insan saÄlıÄını olumsuz etkilemeyecek Åekilde gerekli tedbirleri almak veya aldırtmakla,

d) Hafriyat topraÄı ve inÅaat/yıkıntı atıklarının toplanması, taÅınması ve bertaraf bedelini belirlemekle,

e) Hafriyat topraÄı ve inÅaat/yıkıntı atıkları için toplama, taÅıma hizmeti verecek firmaların adresleri ve telefon numaraları ile nakliye bedellerini halkın bilgileneceÄi Åekilde ilan etmekle,

f) Hafriyat topraÄı ve inÅaat/yıkıntı atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taÅınması ve bertarafı faaliyetlerini denetlemekle,

g) Belediye sınırları içindeki hafriyat topraÄı ve inÅaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri ile depolama sahalarına izin vermek ve gerektiÄinde bu izni iptal etmekle,

h) Toplanan inÅaat/yıkıntı atıklarını öncelikle altyapı çalıÅmalarında kullanmak/kullandırmakla,

ı) Belediye sınırları içinde oluÅan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat topraÄı ile inÅaat/yıkıntı atıklarına iliÅkin istatistiki bilgileri valilikler aracılıÄı ile yıl sonunda BakanlıÄa bildirmekle,

j) DoÄal afet atıklarının yönetimi konusunda valilik koordinasyonunda oluÅturulan Kriz Merkezi kararlarını uygulamakla,

yükümlüdürler.

Hafriyat TopraÄı ve Ä°nÅaat/Yıkıntı Atıkları Üreticilerinin Yükümlülükleri

Madde 9 — Hafriyat topraÄı ve inÅaat/yıkıntı atıkları üreticileri,

a) Atıkların çevre ve insan saÄlıÄına yönelik olumsuz etkilerini, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak en aza düÅürecek Åekilde atık yönetimini saÄlamakla,

b) Atıkların oluÅumu, taÅınması ve depolanması aÅamalarında gerekli izinleri ve onayları almakla,

c) Faaliyetleri sırasında atıkları bileÅenlerine göre ayrı toplamak, geri kazanmak, biriktirmek ve atıÄın içinde zararlı, tehlikeli ve yabancı madde bulundurmamakla,

d) Faaliyete baÅlamadan önce, atıkların taÅınması ve depolanması ile ilgili olarak EK-2’de verilen Atık TaÅıma ve Kabul Belgesi’ni almakla,

e) Atıklarını belediyenin veya mülki amirin izin verdiÄi geri kazanım veya depolama tesisi dıÅındaki yerlere dökmemekle,

f) Atıklarının yönetimi amacıyla yapılacak harcamaları karÅılamakla,

g) Atıkların oluÅumu, taÅınması ve depolanması aÅamalarında meydana gelebilecek kazalarda oluÅacak zararı tazmin etmek ve kaza sonucu oluÅacak kirliliÄi gidermekle,

yükümlüdürler.

Depolama Sahası Ä°Åletenlerin Görev ve Yetkileri

Madde 10 — Hafriyat topraÄı ve inÅaat/yıkıntı atıkları depolama sahalarını iÅletenler,

a) Depolama sahasını Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak projelendirmek, gerekli izinleri almak ve inÅa etmekle,

b) Projeye uygun olarak kurulan tesisi Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak iÅletmek ve faaliyetin sona ermesini müteakip rehabilitasyonunu yapmakla,

c) Depolama sahasının inÅaatı, iÅletilmesi ve kapatılması sonrasında çevre ve insan saÄlıÄını olumsuz etkilemeyecek Åekilde gerekli tedbirleri almakla,

d) Belediyenin veya mülki amirin izin verdiÄi toplama ve taÅıma firmalarının atıkları ile Atık TaÅıma ve Kabul Belgesi olan atıkları sahaya kabul etmekle,

e) AtıÄın tesise giriÅinde depolama iÅleminden önce incelemesini yaparak taÅıma ve kabul belgesindeki bilgilerin doÄruluÄunu kontrol etmekle,

f) Depolama sahasına kabul edilmesi ve depolanması yasak olan atıklar ile bu atıklarla karıÅmıŠhafriyat topraÄı ve inÅaat/yıkıntı atıklarını depolama sahasına kabul etmemek ve durumu idareye bildirmekle,

g) Hafriyat topraÄı ile geri kazanılması mümkün olamayan inÅaat/yıkıntı atıklarını birbirine karıÅmadan ayrı olarak depolamakla,

h) Atıkların depolanması sırasında gerekli güvenlik önlemlerini almakla,

ı) Depolama sahasına getirilen atıÄın miktarı, cinsi, üretim yeri, getiriliÅ tarihi ve araç plakası gibi bilgileri düzenli ve doÄru olarak bilgisayar ortamında kayıt altına almak, bu bilgileri belediye, mahallin mülki amiri ve BakanlıÄın incelemesine hazır bulundurmakla,

j) Kriz Merkezi kararlarına uymak ve iÅbirliÄi yapmakla,

yükümlüdürler.

Geri Kazanım Tesisi Ä°Åletenlerin Görev ve Yetkileri

Madde 11 — Geri kazanım tesislerini iÅletenler,

a) Geri kazanım tesisini Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak projelendirmek, gerekli izinleri almak ve inÅa etmekle,

b) Projeye uygun olarak kurulan tesisi Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak iÅletmekle,

c) Geri kazanım tesisinin inÅaatı, iÅletilmesi ve kapatılması sonrasında çevre ve insan saÄlıÄını olumsuz etkilemeyecek Åekilde gerekli tedbirleri almakla,

d) Belediyenin veya mülki amirin izin verdiÄi toplama ve taÅıma firmalarının atıkları ile Atık TaÅıma ve Kabul Belgesi olan atıkları tesise kabul etmekle,

e) AtıÄın tesise giriÅinde incelemesini yaparak taÅıma ve kabul belgesindeki bilgilerin doÄruluÄunu kontrol etmekle,

f) Geri kazanım tesisi ile depolama sahasına kabul edilmesi ve depolanması yasak olan atıklar ile bu atıklarla karıÅmıŠinÅaat/yıkıntı atıklarını geri kazanım tesisine kabul etmemek ve durumu idareye bildirmekle,

g) Atıkların geri kazanılması sırasında gerekli güvenlik önlemlerini almakla,

h) Geri kazanım tesisine getirilen atıÄın miktarı, cinsi, üretim yeri, getiriliÅ tarihi ve araç plakası gibi bilgileri düzenli ve doÄru olarak bilgisayar ortamında kayıt altına almak, bu bilgileri belediye, mahallin mülki amiri ve BakanlıÄın incelemesine hazır bulundurmakla,

ı) Kriz Merkezi kararlarına uymak ve iÅbirliÄi yapmakla,

yükümlüdürler.

Kriz Merkezinin Görevleri

Madde 12 — Kriz Merkezi,

a) Olası bir doÄal afet öncesinde, oluÅabilecek atıkların yönetimiyle ilgili planlamalar yapmakla,

b) OluÅabilecek atık miktarı ile bunların kaldırılması ve taÅınması için gerekli araç-gereç ve ekipmanı belirlemekle ve kullanımıyla ilgili koordinasyonu saÄlamakla,

c) OluÅacak atıkların depolanacaÄı uygun alanları Yönetmelikte belirtilen esaslara göre önceden tespit etmekle, mevcut depolama ve geri kazanım tesisleri ile koordinasyonu saÄlamakla,

d) ÇalıÅmaları hakkında BakanlıÄa bilgi vermekle,

yükümlüdür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici Biriktirme ve Toplamaya Ä°liÅkin Esaslar

 

Genel Esaslar

Madde 13 — Hafriyat topraÄı ile inÅaat/yıkıntı atıklarının, üretici ve taÅıyanları tarafından belediyelerin veya mahallin en büyük mülki amirinin gösterdiÄi ve izin verdiÄi geri kazanım ve depolama tesisleri dıÅında denizlere, göllere, akarsulara veya herhangi bir yere dökülmesi ve dolgu yapılması yasaktır.

Faaliyetleri sonucu hafriyat topraÄı ve inÅaat/yıkıntı atıklarının üretimine neden olacak özel veya resmi kiÅi, kurum ve kuruluÅlar; bu atıkların üretilmesinden önce ilgili belediyeye/mahallin en büyük mülki amirine baÅvurarak gerekli izinleri almak, atıklarını bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre bu mercilerin göstereceÄi geri kazanım/depolama sahasına taÅınmasını saÄlamakla yükümlüdürler. Bununla ilgili iÅlemler 23 üncü maddede belirtilen esaslara göre yapılır.

Yapılan denetimlerde hafriyat topraÄı ile inÅaat/yıkıntı atıklarını Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı olarak çevre kirliliÄine neden olacak Åekilde alıcı ortama verdiÄi tespit edilen üretici, taÅıyıcı ve depolayanlar hakkında 46 ncı maddede belirtilen cezai iÅlemler uygulanır. Ayrıca tespit edilen eksiklik veya kirlilik, tebliÄ edilen süreler içinde giderilmezse bu atıkların toplanması, taÅınması ve bertarafı maliyeti ilgililerden peÅin olarak tahsil edilir.

Hafriyat Sırasında Alınacak Önlemler

Madde 14 — Hafriyat yapanlar, hafriyat topraÄının çıkartılması sırasında gürültü ve görüntü kirliliÄi ile toz emisyonlarını azaltacak tedbirleri almak ve faaliyet alanının çevresini kapatmakla yükümlüdür. Hafriyat iÅlemleri sırasında kazıdan çıkacak toprak miktarı ile dolgu hacimleri eÅitlenecek Åekilde planlama yapılır ve hafriyat topraÄının öncelikle faaliyet alanı içerisinde deÄerlendirilmesi saÄlanır.

Ä°nÅaat yeri haricinde en az 2000 (iki bin) metrekare alanı bulunan faaliyet sahipleri, çıkarılan hafriyat topraÄını yeniden deÄerlendirilmek üzere bu alanda geçici olarak biriktirebilirler.

Hafriyat topraÄının çıkartılması sırasında doÄal drenaj sistemleri korunur ve olabilecek erozyona karÅı önlem alınır. Hafriyat yapan kiÅi/kuruluÅ hafriyat topraÄının çıkarılması esnasında hafriyat alanının yanındaki binaları, doÄal drenaj, enerji ve telekomünikasyon tesislerini/sistemlerini, kaldırım ve yol kaplamasını korumak, olabilecek hasar ve erozyona karÅı önlem almakla yükümlüdür.

Hafriyat sırasında bitkisel toprak alt topraktan ayrı olarak toplanır. DerinliÄine ve yapısına baÄlı olarak kazılarak yeniden kullanılmak üzere yıÄılır. Bitkisel topraÄın depolanacaÄı yerin % 5’den fazla eÄimli olmaması gerekir. Bitkisel topraÄın saklanma sürecinde olabilecek kayıplar önlenir ve topraÄın kalitesi korunur. Bitkisel toprak uzun süre açıkta bırakılacak ise yüzeyinin çabuk geliÅen bitkiler ile örtülmesi temin edilir. Ayrı toplanan bitkisel toprak park, bahçe, yeÅil alan, tarım ve benzeri çalıÅmalarda tekrar kullanılır.

Küçük Çaplı Ä°nÅaat/Yıkıntı Atıklarının Toplanması ve TaÅınması

Madde 15 — 2 (iki) tona kadar atık oluÅumuna neden olacak küçük çaplı tamirat ve tadilat yapan kiÅi ve kuruluÅlar ile inÅaat firmaları, mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyeye, büyükÅehirlerde ise ilgili ilçe belediyesine, mücavir alan sınırları dıÅında ise mahallin en büyük mülki amirine veya bu mercilerden atıkları toplamak ve taÅımak amacıyla izin almıÅ/yetkilendirilmiÅ firmalara baÅvurarak oluÅan inÅaat/yıkıntı atıklarının uygun kaplarla toplanmasını, taÅınması ve belediyenin veya mülki amirin gösterdiÄi yere götürülmesini saÄlamakla yükümlüdürler.

OluÅan atıkların toplanması, taÅınması ve bertarafı ile ilgili harcamalar, 17 nci maddede belirtilen esaslar doÄrultusunda atık üreticileri tarafından karÅılanır.

Büyük Çaplı Ä°nÅaat/Yıkıntı Atıklarının Toplanması ve TaÅınması

Madde 16 — 2 (iki) tondan fazla atık oluÅumuna neden olacak büyük çaplı tamirat ve tadilat iÅlemleri ile inÅaat ve yıkım iÅlemlerinde faaliyet sahibi mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyeye, büyükÅehirlerde ise ilgili ilçe belediyesine, mücavir alan sınırları dıÅında ise mahallin en büyük mülki amirine baÅvurarak izin almak zorundadır. Bununla ilgili iÅlemler 23 üncü maddede belirtilen esaslara göre yapılır. Bu izin belgesinde, yapılacak tadilat/tamirat/inÅaat/yıkımın türü ile oluÅacak tahmini atık miktarı belirtilir. Faaliyet sahibi veya tadilat/tamirat/inÅaat/yıkımı yapacak firma, ilgili belediyeye/mülki amire veya bu mercilerden atıkları toplamak ve taÅımak amacıyla izin almıÅ/yetkilendirilmiÅ firmalara baÅvurarak faaliyetin yapılacaÄı yere geçici biriktirme konteynerinin yerleÅtirilmesini temin eder. Bu konteyner yerleÅtirilmeden tadilat/tamirat/inÅaat/yıkım iÅlemlerine baÅlanılmaz.

Geçici biriktirme konteyneri veya kapları sarı renkli olacak, üzerlerine atılacak ve atılmayacak atık türleri yazılacaktır. Evsel, zararlı ve tehlikeli atıkların bu konteynerlere atılması yasaktır. Ä°nÅaat/yıkıntı atıkları içine tehlikeli atık atılması durumunda bu atıklar tehlikeli atık olarak kabul edilir ve bertarafları ilgili mevzuata göre yapılır. Dolan konteynerler, belediyeler/mahallin mülki amirliÄi veya bu mercilerden atıkları toplamak ve taÅımak amacıyla izin almıÅ/yetkilendirilmiÅ firmalar tarafından geri kazanım veya depolama tesislerine taÅınır.

OluÅan atıkların toplanması, taÅınması ve bertarafı ile ilgili harcamalar, 17 nci maddede belirtilen esaslar doÄrultusunda atık üreticileri tarafından karÅılanır.

Büyük çaplı yol ve bina tadilat, tamirat ve yıkım iÅlerini yapan firmalar inÅaat/yıkıntı atıklarının kaynakta azaltılmasından, tekrar kullanılmasından, geri kazanılmasından ve bertaraf tesislerine taÅınmasından sorumludurlar.

Cadde, sokak, yol ve tretuvarlarda yapılacak hafriyat, bakım, onarım ve inÅaat iÅlerinde ortaya çıkacak ve tekrar kullanılacak hafriyat topraÄı ile inÅaat/yıkıntı atıkları taÅınabilir konteynerlerde biriktirilecek, cadde ve sokak kirliliÄi ile görüntü ve toz kirliliÄine neden olmayacaktır.

Atık Bertarafında Mali Yükümlülük

Madde 17 — Hafriyat topraÄı ile inÅaat/yıkıntı atıkları üreticileri oluÅan atıkların toplanması, taÅınması ve bertarafı ile ilgili harcamaları karÅılamakla yükümlüdürler. Bu amaçla uygulanacak bedel, geri kazanım/depolama sahasının uzaklıÄı ve oluÅan atık miktarı esas alınarak büyükÅehirlerde ilçe belediyelerinin teklifi ile büyükÅehir belediyesi, diÄer illerde ise il ve ilçe belediyeleri, mücavir alan sınırları dıÅında ise mahallin en büyük mülki amiri tarafından tespit ve ilan edilir.

Yıkım Faaliyetleri Ä°çin Ä°zin Alınması

Madde 18 — Yıkım çalıÅmasına baÅlanılmadan önce, yıkım faaliyetini gerçekleÅtirecek kiÅi, kuruluÅ veya firmaların mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyeye, dıÅında ise mahallin en büyük mülki amirine baÅvurarak yıkım izni almaları zorunludur. Bununla ilgili iÅlemler 23 üncü maddede belirtilen esaslara göre yapılır.

Yıkım Ä°Ålemleri

Madde 19 — Yıkımı yapılacak yapıların içlerindeki geri kazanılabilir malzemelerin öncelikle ayrıÅtırılması ve geri kazanılması esastır. Bu çerçevede kapı, pencere, dolap, taban ve duvar kaplamaları, döÅemeleri ve yalıtım malzemeleri gibi inÅaat malzemeleri ile tehlikeli atıklar yıkımı yapılacak yapılardan ayıklanır ve ayrı toplanır. Yıkım iÅlemleri sırasında gürültü, toz ve görüntü kirliliÄi ile ilgili olarak 20 ve 21 inci maddelerde belirtilen tedbirler alınır. Yıkımın hidrolik ekipmanlara sahip iÅ makineleri ile yapılması durumunda, kolon ve kiriÅ gibi beton yapılar kesilir veya parçalanır.

ÇalıÅanların saÄlıÄını ve güvenliÄini korumak amacıyla, asbest içeren malzemelerin kullanıldıÄı binaların yıkımı, sökümü, tamiratı ve tadilatı sırasında ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄı tarafından hazırlanan ve 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle ÇalıÅmalarda SaÄlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik esaslarına uyulur.

Gürültü Emisyonu

Madde 20 — Hafriyat, inÅaat/tamirat/tadilat ve yıkım iÅlemleri sırasında oluÅacak gürültü emisyonları ile ilgili olarak, 11/12/1986 tarihli ve 19308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüÄe giren Gürültü Kontrol YönetmeliÄi esaslarına uyulur.

Toz Emisyonu

Madde 21 — Hafriyat, inÅaat/tamirat/tadilat ve yıkım iÅlemleri sırasında oluÅacak toz emisyonları ile ilgili olarak, 02/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüÄe giren Hava Kalitesinin Korunması YönetmeliÄi’nde belirtilen hava kalitesi standartlarının saÄlanması gerekir.

OluÅacak toz emisyonlarının asgariye indirilmesi, görüntü kirliliÄinin önlenmesi ve gerekli emniyet koÅularının saÄlanması amacı ile tadilat/yıkım yapılacak binaların dıŠcephesi yırtılmaz ve tutucu özelliÄe sahip file ve benzeri malzeme ile koruma altına alınır.

Tehlikeli Atıkların Toplanması ve Bertarafı

Madde 22 — Ä°nÅaat/yıkıntı atıkları içerisinde bulunan asbest, boya, florasan, civa, asit ve benzeri tehlikeli atıklar diÄer atıklardan ayrı olarak toplanır ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi hükümlerine göre bertaraf edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hafriyat TopraÄı, Ä°nÅaat ve Yıkıntı Atıklarının

TaÅınmasına Ä°liÅkin Esaslar

 

Atık TaÅıma ve Kabul Belgesi Alınması

Madde 23 — Hafriyat topraÄı ve inÅaat/yıkıntı atıÄı üretenler, ürettikleri hafriyat topraÄı ve inÅaat/yıkıntı atıklarını, taÅıma izni almıŠnakliye araçlarıyla gerekli izinleri almıŠdepolama sahalarına taÅımak veya taÅıtmakla yükümlüdürler.

Hafriyat topraÄı üretenler ile faaliyetleri sonucu 2 tondan fazla atık oluÅumuna neden olacak inÅaat/yıkıntı atıÄı üreticileri, mücavir alan sınırları içinde belediyeye, büyükÅehir belediyesi olan yerlerde ilgili ilçe belediyesine, mücavir alan sınırları dıÅında ise mahallin en büyük mülki amirine müracaat ederek "Atık TaÅıma ve Kabul Belgesi" almak zorundadır.

Atık TaÅıma ve Kabul Belgesi üç bölümden oluÅur ve eksiksiz olarak doldurulur. Birinci bölümde; hafriyatı topraÄı veya inÅaat/yıkıntı atıklarını üretenler, ikinci bölümde üretilecek atıÄı taÅıyacak Åahıs veya firmalar, üçüncü bölümde ise atıÄın geri kazanılacaÄı/depolanacaÄı saha ile ilgili bilgiler bulunur.

Atık TaÅıma ve Kabul Belgesi 4 nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası düzenleyen kurumda kalır. Kalan üç nüshadan biri atık üreticisine, biri taÅıyıcı kiÅi veya firmaya, biri de atıÄın geri kazanılacaÄı/depolanacaÄı tesis yetkilisine verilir. Ä°nceleme ve denetim sırasında bu belgenin ilgili tüm taraflarca denetim elemanlarına gösterilmesi zorunludur.

Hafriyat TopraÄı ile Ä°nÅaat/Yıkıntı Atıkları TaÅıyıcılarının Ä°zin Alma ZorunluluÄu

Madde 24 — Hafriyat topraÄı ile inÅaat/yıkıntı atıklarını taÅımak isteyen kiÅi veya kuruluÅlar mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyeye, dıÅında ise mahallin en büyük mülki amirine baÅvurarak "Hafriyat TopraÄı, Ä°nÅaat/Yıkıntı Atıkları TaÅıma Ä°zin Belgesi" almakla yükümlüdürler. Bu amaçla yapılacak baÅvurularda istenecek belge ve bilgiler ilgili belediye tarafından belirlenir. Ä°nÅaat/yıkıntı atıÄı taÅıyan araçlar sarı renkli olacak ve araçların üzerinde büyük harflerle "Ä°nÅaat/Yıkıntı AtıÄı TaÅıma Aracı" ibaresi yazılı olacaktır. Bu atıkları taÅımak isteyen kiÅi ve kuruluÅlar yeterli sayıda ve deÄiÅik ebatlarda sarı renkli konteyner ve kapları bulundurmakla yükümlüdürler. Bu atıkları taÅımak amacıyla taÅıma izni alan firmaların isimleri ve irtibat numaraları, geri kazanım veya depolama alanı/alanlarının yerleri ile bu alanlara ulaÅacak yol güzergahı krokileri ilgili belediyeler tarafından halkın bilgileneceÄi Åekilde ilan edilir.

Hafriyat TopraÄı ile Ä°nÅaat/Yıkıntı Atıklarının TaÅınması Sırasında Alınacak Önlemler

Madde 25 — Hafriyat topraÄı ile inÅaat/yıkıntı atıklarının taÅınması sırasında çevrenin kirletilmemesi, trafiÄin aksatılmaması ve can ve mal emniyeti için gerekli tedbirler öncelikle nakil iÅlemlerini gerçekleÅtiren kiÅi veya firma tarafından alınır. TaÅıma sırasında oluÅabilecek çevresel kirlenmeyi önlemek amacıyla araçların üzerleri uygun malzemeyle kapatılır. Araçlara kapasitenin üzerinde yükleme yapılmaz ve araçlar tekerleklerinde olabilecek çamur ve benzeri kirlilik temizlendikten sonra trafiÄe çıkartılır. Belediye ve mahallin en büyük mülki amiri, atık taÅıyan araçların Åehir içi trafiÄini olumsuz etkilememesi için bu araçların belirli saatler arasında trafiÄe çıkmaları konusunda düzenleme yapma yetkisine sahiptir.

 

BEÅÄ°NCÄ° BÖLÜM

Hafriyat TopraÄı, Ä°nÅaat/Yıkıntı Atıklarının

Geri Kazanılması ve DeÄerlendirilmesine Ä°liÅkin Esaslar

 

Hafriyat TopraÄının Tekrar Kullanılması ve Geri Kazanılması

Madde 26 — Hafriyat topraÄı ile inÅaat/yıkıntı atıklarının öncelikle kaynaÄında azaltılması, ayrı toplanması, tekrar kullanılması ve geri kazanılması esastır.

Hafriyat sırasında, bitkisel toprak ayrı olarak toplanır. Bitkisel toprak park, bahçe, yeÅil alan yapımında rekreasyon amacıyla kullanılacak ve kesinlikle depolama sahasına gönderilmeyecektir.

Bitkisel toprak dıÅındaki hafriyat topraÄı ise öncelikle dolgu, rekreasyon, katı atık depolama alanında günlük örtü ve benzeri amaçla kullanılacak, tekrar kullanımlarının mümkün olmaması durumunda depolanarak bertaraf edilecektir.

Kimyasal/piÅebilirlik özelliklerinin uygun olması durumunda yüksek miktarlardaki hafriyat topraÄı çimento sanayiinde kil hammaddesi olarak öncelikle kullanılacaktır.

Ä°nÅaat/Yıkıntı Atıklarının Geri Kazanılması

Madde 27 — DoÄal kaynakların korunması, sürdürülebilir üretim, depolanacak atık miktarının azaltılması ve ekonomik deÄer yaratılması amacıyla inÅaat/yıkıntı atıklarının geri kazanılması esastır. Yüksek kaliteli geri kazanım ürünleri elde edilmesi ve maliyetlerin azaltılması amacıyla atıkların oluÅtukları yerlerde ayrılması gerekmektedir.

Geri kazanılamayan inÅaat/yıkıntı atıkları gerekli ayrıÅtırma ve boyut küçültme yapıldıktan sonra Katı Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi’nde belirtilen esaslara göre katı atık depolama alanında günlük örtü malzemesi olarak kullanılabilir.

Asfalt (Yol Kaplama) Atıklarının Geri Kazanılması

Madde 28 — Yol, havaalanı pisti ve benzeri yapıların tadilatı/tamiratı ve yıkımı sırasında oluÅan asfalt atıkları, diÄer inÅaat/yıkım atıklarından ayrı olarak toplanır, taÅınır ve geri kazanılır. Asfalt atıklarının geliÅigüzel yerlere atılması yasaktır.

Asfalt atıklarının geri kazanılması esas olup, geri kazanım tesislerinde ikincil ürün haline getirilen asfalt atıkları düÅük trafik yoÄunluklu yollarda dolgu malzemesi olarak veya asfalt üretim tesislerinde öncelikli olarak kullanılır.

Ä°nÅaat/Yıkıntı AtıÄı Geri Kazanım Tesisleri

Madde 29 — Geri kazanım tesisleri inÅaat/yıkıntı atıklarının özelliklerine, miktarına ve hacmine baÄlı olarak sabit veya geçici olarak planlanır.

TaÅkın riskinin yüksek olduÄu yerlerde, yaÄmur sularının akıÅını engelleyecek vadilerde veya dere yataklarında, heyelan, çÄ±Ä ve erozyon bölgelerinde geri kazanım tesislerinin kurulmasına ve iÅletilmesine müsaade edilmez.

Geri kazanım tesisleri, yüzeysel su kaynaklarından en az 300 (üç yüz) metre uzaklıkta kurulur. Sabit tesislerin en yakın yerleÅim birimine uzaklıÄı 200 (iki yüz) metreden az olamaz. Tesisin etrafı tel çit ile çevrilir. Geri kazanım tesisleri, inÅaat/yıkıntı atıkları depolama sahalarında da kurulabilir. Geri kazanım tesislerinin bulunacaÄı sahanın zemini, su birikmeyecek ve yer altı suyu kirlenmeyecek Åekilde betondan yapılır, tesisin çalıÅması sırasında gürültü ve toz emisyonları ile ilgili sınır deÄerler saÄlanır.

Geri kazanım tesislerinde inÅaat/yıkıntı atıklarının kabul edileceÄi birim, iÅletme binası, kantar ve kontrol ünitesi ile yeterli sayıda ve kapasitede ayırıcı, kırıcı, elek, taÅıma sistemleri ile geçici depolama alanı bulunmak zorundadır. Geri kazanım tesislerinde bulunması zorunlu ekipmanların kiralama yoluyla da temini mümkündür. Geri kazanım tesislerine izin alınması aÅamasında bu ekipmanların mülkiyetlerine dair bilgi ve belgelerin izin vermeye yetkili mercilere sunulması gerekmektedir.

Geri Kazanım Tesisleri Ä°çin Yapılacak BaÅvurularda Ä°stenecek Belgeler

Madde 30 — Bu amaçla yapılacak baÅvurularda,

a) 36 ncı maddenin (g) bendine kadar sıralanan bilgi ve belgeler,

b) Geri kazanım tesisindeki ünitelerin yerleÅim planları,

c) Geri kazanım tesisi iÅletim projesi,

d) Ä°Åin özelliÄine uygun, en az bir tanesi üniversitelerin ilgili dört yıllık teknik bölümünden mezun olan teknik eleman olmak üzere çalıÅtırılacak personel sayısı ve özellikleri,

e) Geri kazanım tesisinde kullanılacak makine ve araç-gereç listesi, her birinin teknik özellikleri ve kapasiteleri,

f) Kapatılma ve sonrası için önerilen rehabilitasyon planı ve prosedürü,

ile ilgili detaylı bilgi ve belgeler bulunacaktır.

Geri kazanım tesisi izni almak isteyen kiÅi, kurum ve kuruluÅlarca yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler tamamlanır ve Hafriyat TopraÄı, Ä°nÅaat/Yıkıntı Atıkları Ä°nceleme Kurulu’na sunulur.

Geri Kazanım Tesislerine İzin Verilmesi ve İptali

Madde 31 — Geri kazanım tesislerine izin vermeye ve verilen izni iptal etmeye 38 inci maddede belirtilen merciler yetkilidir.

Geri Kazanım Tesislerine Atık Kabul Prosedürü

Madde 32 — Ä°nÅaat/yıkıntı atıklarının geri kazanım tesislerine kabulü sırasında aÅaÄıdaki esaslara uyulacaktır;

a) Tesise kesinlikle katı, sıvı, zararlı ve tehlikeli atık kabul edilmeyecektir.

b) Geri kazanım tesisi giriÅinde öncelikle atıkların taÅıma ile ilgili dokümanları kontrol edilecek, belediye veya mülki amirin izin vermediÄi taÅıyıcıların atıkları ile Atık TaÅıma ve Kabul Belgesi bulunmayan taÅıyıcıların atıkları tesise kabul edilmeyecektir.

c) Gerekli evraklarının bulunduÄu tespit edilen atıkların görsel incelemesi yapılarak taÅıma ve kabul belgesindeki bilgiler ile uyumu kontrol edilecektir.

d) Atıkların içinde, 39 uncu maddede belirtilen atıkların bulunması veya bunlarla karıÅmıŠolması durumunda atıkların kabulü yapılmayacak ve yetkili makama haber verilecektir. Bu durumda atık üreticileri ve taÅıyıcılar hakkında ilgili kanunların belirlediÄi cezalar uygulanır.

e) Kabulü uygun görülen atıklar tartılacak; atıÄın miktarı, üretim yeri, getiriliÅ tarihi ve araç plakası gibi bilgilerin kaydından sonra araç sahaya gönderilecektir.

f) Geri kazanım iÅleminden sonra geri kazanılan ürünün adı, miktarı, standardı, satıŠyeri, satıŠmiktarı ve kullanım alanı gibi bilgiler de düzenli olarak kayıt altına alınacaktır.

Geri Kazanım Ürünleri ve Kullanım Alanları

Madde 33 — Geri kazanılmıŠürünler, ilgili standartları saÄlamak Åartı ile gerekli iÅlemlerden sonra orijinal malzemeler ile birlikte veya ayrı olarak, yeni beton üretiminde, yol, otopark, kaldırım, yürüyüÅ yolları, drenaj çalıÅmaları, kanalizasyon borusu ve kablo döÅemelerinde dolgu malzemesi olmak üzere, alt ve üst yapı inÅaatlarında, spor ve oyun tesisleri inÅaatları ile diÄer dolgu ve rekreasyon çalıÅmalarında öncelikli olarak kullanılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Hafriyat TopraÄı, Ä°nÅaat ve Yıkıntı Atıkları

Depolama Sahalarının Yer Seçimi, Ä°nÅası ve Ä°Åletilmesine Ä°liÅkin Esaslar

 

Atıkların Depolanması

Madde 34 — Hafriyat topraÄı ile inÅaat/yıkıntı atıklarının tekrar kullanılamaması veya geri kazanılamaması durumunda bu atıklar kontrollü olarak depolanır.

Hafriyat topraÄı ile inÅaat/yıkıntı atıkları, Yönetmelikte belirtilen idari ve teknik esaslar doÄrultusunda, yalnızca projesinde belirtilen ve bu amaçla hazırlanmıÅ/seçilmiÅ ve gerekli izinleri alınmıŠdöküm sahalarında depolanabilirler.

Ä°zinsiz hafriyat topraÄı ile inÅaat/yıkıntı atıkları için depolama sahası açılamaz ve iÅletilemez. Ä°zinsiz açanlar, iÅletenler, döküm yapan üreticiler ve taÅıyıcılar hakkında Kanunun belirlediÄi cezalar uygulanır. Ayrıca atıÄın bertarafının ve çevreye verdiÄi zararın tutarı hesaplanarak, zararı verenlerden peÅin olarak tahsil edilir.

Depolama Tesisleri

Madde 35 — Hafriyat topraÄı ile inÅaat/yıkıntı atıklarının depolanacaÄı sahaların planlaması yapılırken, sahanın topografyası, jeolojisi, hidrojeolojisi, jeoteknik ve tektonik özellikleri dikkate alınır. Depolama tesislerinin, toprak iÅlenmesine elveriÅli ve üretim potansiyeli yüksek olan arazilerle, sulu tarım ve baÄ-bahçe olarak kullanılan arazilerin veya sınıfı ne olursa olsun iklim özelliklerinden yararlanılarak zeytinlik, fındıklık, fıstıklık, çay ve muz bahçeleri gibi plantasyona ayrılan arazilerde kurulması yasaktır. Ayrıca bu tesislerin, içme, sulama ve kullanma suları rezervuarlarının mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında kurulmasına kesinlikle müsaade edilmez. Bu alanların dıÅında kalan orta mesafeli koruma alanlarında ise Ä°l Mahalli Çevre Kurulunun onayı alınarak bu tür tesisler kurulabilir. Depolama tesisleri imar planları üzerinde iÅaretlenir.

TaÅkın riskinin yüksek olduÄu yerlerde, yaÄmur sularının akıÅını engelleyecek vadilerde veya dere yataklarında, heyelan, çÄ±Ä ve erozyon bölgelerinde depolama tesislerinin kurulmasına ve iÅletilmesine müsaade edilmez.

Hafriyat topraÄı ile inÅaat/yıkıntı atıklarının depolanacaÄı sahaların en yakın yerleÅim birimine olan uzaklıÄı 200 (iki yüz), mezarlıklara olan uzaklıÄı ise 100 (yüz) metreden az olamaz. Aynı sahada inÅaat/yıkıntı atıklarının geri kazanım tesislerinin de kurulabileceÄi varsayılarak buna uygun planlama yapılır.

Depolama tesislerinde, hafriyat topraÄı ile inÅaat/yıkıntı atıklarının kabul edileceÄi birim, iÅletme binası ve kantar bulunur ve depolama sahasının etrafı tel çit ile çevrilir.

TaÅocaÄı ve açık maden iÅletmeleri gibi, malzeme ve cevher alınmak suretiyle doÄal zeminin bozulduÄu yerlerde de izin alınmak suretiyle bu atıklar depolanabilir.

Hafriyat TopraÄı Ä°le Ä°nÅaat/ Yıkıntı Atıkları Depolama Sahaları Ä°çin Yapılacak BaÅvurularda Ä°stenecek Belgeler

Madde 36 — Bu amaçla yapılacak baÅvurularda,

a) Ticaret sicil kaydı,

b) Ticaret sicil gazetesi örneÄi,

c) Belgeleri imzalamaya yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri,

d) Arazinin mülkiyet durumunu gösterir belge,

1) Orman arazileri için Orman Bölge MüdürlüÄü, hazine arazileri için Milli Emlak Genel MüdürlüÄü, vakıf arazileri için Vakıflar Genel MüdürlüÄü, il özel idaresine ait araziler için Ä°l Özel Ä°dare MüdürlüÄüne müracaat edilerek, bu kurumlardan alan ve koordinatlar belirtilerek alınmıŠmuvafakat belgesi,

2) Özel Åahsa ait taÅınmazlar için tapu sahibinden alınmıŠnoter tasdikli muvafakat belgesi,

e) Mücavir alan sınırları içinde ve büyükÅehir belediyesi olan yerlerde ilgili ilçe belediyesinin; mücavir alan sınırları dıÅında ise Ä°l Çevre ve Orman MüdürlüÄünün onay yazısı,

f) Arazinin topografik haritası, koordinatlı krokisi, nazım imar plan durumu ve uygulama imar durumu,

g) Arazinin zemin etütleri,

h) Depolama tesisindeki ünitelerin yerleÅim planları,

ı) Döküm alanı hazırlama, ihata edilmesi ve iÅletim projesi,

j) Ä°Åin özelliÄine uygun, en az 1 adedi dört yıllık üniversite mezunu teknik eleman olmak üzere çalıÅtırılacak personel sayısı ve özellikleri,

k) En az 1 adedi dozer ve 1 adedi kompaktör olmak üzere depolama sahasında kullanılacak makine ve araç-gereç listesi,

l) Dolgu iÅleminin bitiminde, döküm sahasını iÅletenler tarafından uygulanacak, Orman Bölge MüdürlüÄü veya yetkili belediyenin park ve bahçeler müdürlüÄü tarafından onaylanmıŠrehabilitasyon projesi,

m) Kapatılma ve sonrası için önerilen rehabilitasyon planı ve prosedürü,

ile ilgili detaylı bilgi ve belgeler bulunacaktır.

Depolama tesisi izni almak isteyen kiÅi, kurum ve kuruluÅlarca yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler tamamlanır ve Hafriyat TopraÄı, Ä°nÅaat/Yıkıntı Atıkları Ä°nceleme Kurulu’na sunulur.

Hafriyat TopraÄı, Ä°nÅaat/Yıkıntı Atıkları Ä°nceleme Kurulu

Madde 37 — Hafriyat topraÄı ile inÅaat/yıkıntı atıkları geri kazanım ve depolama tesislerine izin vermeye yetkili kurumlarca, bu amaçla yapılacak baÅvuruları incelemek ve sonuçlandırmak amacıyla Hafriyat TopraÄı, Ä°nÅaat/Yıkıntı Atıkları Ä°nceleme Kurulu oluÅturulur. Kurul, büyükÅehir belediyesi olan yerlerde büyükÅehir belediyesinden 3, tesisin sınırları içinde bulunduÄu ilçe belediyesinden 1, Ä°l Çevre ve Orman MüdürlüÄünden 1; il belediyelerinde belediyeden 4, Ä°l Çevre ve Orman MüdürlüÄünden 1; ilçelerde ise ilçe belediyesinden 4, kaymakamlıktan 1; mücavir alan sınırları dıÅında ise Ä°l Çevre ve Orman MüdürlüÄünden 3, Ä°l Bayındırlık ve Ä°skan MüdürlüÄünden 2 olmak üzere 5 kiÅiden oluÅur. Kurula en üst düzey yetkili baÅkanlık eder. Kararlar oy çokluÄu ile alınır. Gerekirse baÅkanın oyu çift sayılır. Kuruldan oy birliÄi veya oy çokluÄu ile uygun kararının çıkması halinde depolama/geri kazanım tesisi izni verilir ve bir örneÄi Ek-3’te verilen Hafriyat TopraÄı ve Ä°nÅaat/Yıkıntı Atıkları Depolama/Geri Kazanım Tesisi Ä°zin Belgesi düzenlenir.

Depolama Tesislerine Ä°zin Verilmesi ve Ä°ptali

Madde 38 — Hafriyat topraÄı ile inÅaat/yıkıntı atıkları depolama tesislerine izin vermeye;

a) Ä°l ve ilçe belediyeleri ile büyükÅehir belediyesi mücavir alan sınırları dıÅında kalan yerlerde mahallin en büyük mülki amiri,

b) Ä°l belediye mücavir alan sınırları içindeki yerlerde il belediyeleri, büyükÅehir belediyesi olan yerlerde büyükÅehir belediyeleri,

c) Ä°l belediyeleri ile büyükÅehir belediyeleri mücavir alan sınırları dıÅında kalan ilçelerde ise ilçe belediyeleri,

yetkilidir.

Yapılacak olan denetimlerde usulüne uygun alınmadıÄı veya iÅletme planına uygun çalıÅmadıÄı tespit edilen depolama tesislerinin izin belgesi yukarıda belirtilen merciler tarafından iptal edilir ve yasal iÅlem yapılır.

Depolanması Yasak Olan Atıklar

Madde 39 — Hafriyat topraÄı ve inÅaat/yıkıntı atıkları depolama tesisleri ile geri kazanım tesislerine,

a) Sıvıların ve sıvı atıkların,

b) Arıtma çamurlarının,

c) Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin,

d) Tıbbi atıkların,

e) Hayvan kadavralarının ve gübrelerinin,

f) Radyoaktif madde ve atıkların,

g) Tehlikeli ve zararlı atıkların,

h) Evsel katı atıkların

dökülmesi ve depolanması yasaktır.

Atık Kabul Prosedürü

Madde 40 — Hafriyat topraÄı ile inÅaat/yıkıntı atıklarının depolama sahasına kabulü sırasında aÅaÄıdaki esaslara uyulacaktır;

a) Tesise kesinlikle katı, sıvı, zararlı ve tehlikeli atık kabul edilmeyecektir.

b) Depolama sahası giriÅinde öncelikle atıkların taÅıma ile ilgili dokümanları kontrol edilecek, belediye veya mülki amirin izin vermediÄi taÅıyıcıların atıkları ile Atık TaÅıma ve Kabul Belgesi bulunmayan taÅıyıcıların atıkları tesise kabul edilmeyecek ve gerekli izinler alınana kadar araç tesiste bekletilecektir.

c) Gerekli evraklarının bulunduÄu tespit edilen atıkların görsel incelemesi yapılarak taÅıma ve kabul belgelerindeki bilgiler ile uyumu kontrol edilecektir.

d) Atıkların içinde, döküm alanına kabul edilmesi ve dökülmesi yasak olan ve 39 uncu maddede belirtilen atıkların bulunması veya bunlarla karıÅmıŠolması durumunda atıkların kabulü yapılmayacak ve yetkili makama haber verilecektir.

e) Kabulü uygun görülen atıklar tartılacak; atıÄın miktarı, üretim yeri, getiriliÅ tarihi ve araç plakası gibi bilgilerin kaydından sonra araç döküm sahasına gönderilecektir.

Atıkların Depolanması

Madde 41 — Atıkların depolanması aÅaÄıdaki esaslara göre yapılacaktır;

a) Döküm sahasında hafriyat topraÄı ile inÅaat/yıkıntı atıkları birbirleri ile karıÅtırılmadan ayrı alanlarda depolanacaktır.

b) Depolanan malzemeler kompaktör ile günlük olarak sıkıÅtırılacaktır.

c) Döküm sahasında oluÅabilecek oturma, çökme ve kayma gibi zemin ve gövde hareketlerinin önlenmesi için en uygun yıÄın ve döküm boyutlandırması yapılacaktır.

d) Döküm alanlarının yüzeyleri ve Åev dibi çevresine insan ve diÄer canlıların yaklaÅmasını engelleyici önlemler alınacak ve uyarı levhaları konulacaktır.

e) Yüzeyin topografik yapısına baÄlı olarak, Åevlerden büyük parça yuvarlanmasının çevrede tehlikeli ortam yaratması söz konusu ise Åevden bırakılacak tane ve parça büyüklüÄüne sınır getirilecektir.

f) Döküm yıÄınlarının yüzeylerinde, aralarında ve çevrelerinde denetimsiz su birikmesine izin verilmeyecek, yıllık rejimde doÄal su trafiÄi etkilenmeyecek Åekilde gerekli önlemler alınarak, durum döküm yeri planları üzerinde de açıkça gösterilecektir.

g) Döküm alanı olarak kullanılacak alanlarda sahanın hazırlanması söz konusu ise, bitkisel toprak yeniden deÄerlendirilmek üzere sıyrılacaktır. Sıyrılan bu toprak ile geçici depolanmak üzere sahaya getirilen diÄer bitkisel toprak, hava ve su akımları veya baÅka nedenlerle daÄılmayacak, yabancı maddeler ile karıÅmayacak ve niteliÄi bozulmayacak Åekilde uygun bir alanda saklanacak ve gerekli koruma tedbirleri alınacaktır.

h) Depolama tesisinde çalıÅma esnasında oluÅacak gürültü kirliliÄi ile ilgili olarak 20 nci maddede, toz emisyonu ile ilgili olarak da 21 inci maddede belirtilen Yönetmeliklerde yer alan sınır deÄerlere uyulacaktır.

ı) Depolama tesisine ulaÅım ve depo iç yollarında geçiÅ her türlü hava Åartlarında mümkün olacaktır.

j) Depolama sahasına ulaÅım ve iç yollarda araçlarla tozuma olmayacak Åekilde tedbir alınır. Gerekirse çakıl serilir veya sulama sistemi uygulanır.

k) Depolama sahası çıkıÅında, kirlenen araba tekerleklerinin yolları kirletmemesi için tekerlekleri temizleyecek ve yıkayacak tedbirler alınır.

Depolama Sahalarının Kapatılması ve Rehabilitasyonu

Madde 42 — Hafriyat topraÄı ile inÅaat/yıkıntı atıkları depolama sahalarının kapasitelerinin dolması veya herhangi bir nedenle döküm ve depolamanın sona ermesi halinde bu sahaların, insan ve diÄer canlıların güvenliÄi, canlı yaÅamının tesisi ve alanın tekrar kullanılabilmesi için doÄal topografik yapıya uygun olarak rehabilite edilmeleri zorunludur.

Depolama çalıÅmaları devam ederken, sahanın dolan veya daha sonra kullanılmayacak bölümlerinin rehabilitasyon faaliyetleri tüm projenin sona ermesi beklenmeden projesine uygun olarak öncelikle yapılır.

Rehabilitasyon Projeleri

Madde 43 — Rehabilitasyon projesi, çalıÅma alanında döküm iÅlemlerinin baÅlamasından önce hazırlanacak, çalıÅmaların tümü ile veya öngörülen Åekli ile kısmen sonuçlanmasını müteakiben en geç 1 yıl içinde uygulamaya konulacaktır. Söz konusu alanın ne amaçla deÄerlendirileceÄi yerel koÅullar da göz önüne alınarak belirlendikten sonra buna uygun projelendirme yapılacaktır.

Bu projelerde, bitkilendirme planı, yaban hayatı koruma planı, yüzey suları yönetim planı ile bunlara ait çizim ve hesaplar yer alacaktır. Bu çalıÅmalarda esas olacak ana kriterler aÅaÄıda sıralanmaktadır;

a) Rehabilitasyon çalıÅmaları sonucunda, sahaya doÄal görünüm kazandırılacaktır.

b) Projenin uygulanması sonucunda ortaya çıkacak yapının veya oluÅan yeni alanın kullanımı, yerel çevre koÅulları ile tam uyum içinde olacak ve tüm canlılar için tartıÅmasız güvenli bir ortam saÄlanacaktır.

c) Ä°nsanların dolaÅımına açılan alanlarda 3.0 metreden yüksek kademe ve 5.0 metreden dar basamak bulunmayacaktır.

d) Bütün Åev yüzeyleri dayanma duvarı ile tutulmaksızın doÄal hali ile stabil olacak Åekilde düzenlenecektir.

e) Alanın dıŠçevresinde eÄimli yüzey var ise taÅ ve parça yuvarlanmaları ile kaymalara karÅı kesin önlem alınacaktır.

f) Rehabilitasyon sırasında, atıkların Åev açılarının deÄiÅtirilmesi söz konusu ise, verilecek yeni eÄim örtü topraÄının serilmesine, bitki örtüsünün geliÅmesine izin verecek, erozyonu ve atıkların yüzeye çıkmasını önleyecek deÄerlerde olacaktır.

g) Alan çevresi su trafiÄi açısından yeterince güvenli hale getirilecektir. Yörenin en yoÄun yaÄıŠkoÅullarında, su toplama ve akma kanalları ile çevre doÄal drenaj sistemi yeterli olacak Åekilde planlanacak, çukur alanların su baskınına uÄraması olasılıÄına karÅı yeterli önlemler alınmıŠolacaktır.

h) Alanın üzeri yapılacak bitkilendirme çalıÅmasına baÄlı olarak bitkisel üst örtü topraÄı ile kaplanacak ve aÄaçlandırılacaktır.

DoÄal Afet Atıklarının Yönetimi

Madde 44 — BaÅta deprem olmak üzere doÄal afetler sonucunda oluÅan yıkıntı atıklarının yönetiminden, mahallin en büyük mülki amirinin baÅkanlıÄında oluÅturulacak Kriz Merkezi sorumludur. Merkez, olası bir doÄal afet durumunda oluÅabilecek atık miktarı, bunların kaldırılması ve taÅınması için gerekli araç-gereç ve ekipman ile bu atıkların depolanacaÄı uygun alanları bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre önceden tespit eder ve gereken hazırlıkları yapar. ÇalıÅmalar hakkında BakanlıÄa düzenli olarak bilgi verilir. Mevcut taÅıyıcı firmalar ile depolama ve geri kazanım tesisleri Kriz Merkezleri ile uyumlu çalıÅırlar. DoÄal afetler sonucunda oluÅan yıkıntı atıklarının taÅınması ve depolanması faaliyetleri Kriz Merkezi tarafından yapılan planlamalar doÄrultusunda, ilgili belediyenin sorumluluÄunda belediye veya belediyenin yetkilerini devrettiÄi kiÅi ve kuruluÅlar tarafından yürütülür.

Denetleme

Madde 45 — Bu Yönetmelik kapsamına giren bütün faaliyetlerin, bu Yönetmelik ve diÄer çevre mevzuatına uygun olarak yapılıp, yapılmadıÄını denetleme yetkisi BakanlıÄa, aittir. Ayrıca depolama izni vermekle yetkili ve görevli kurumlar da bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadıÄını denetleme yetkisine sahiptir.

YönetmeliÄe Aykırılık

Madde 46 — Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 15 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen merciler tarafından gerekli iÅlemler yapılır ve Kanunun 20, 21, 23, 24 ve 26 ncı maddelerinde belirtilen cezalar verilir.

Geçici Madde 1- Mevcut hafriyat topraÄı ve inÅaat/yıkıntı atıkları geri kazanım ve depolama tesisleri bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girdiÄi tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde, belediye sınırları ile mücavir alan sınırları dıÅında kalan yerlerde mahallin en büyük mülki amiri, belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içindeki yerlerde belediyeler, büyükÅehir belediyesi olan yerlerde büyükÅehir belediyelerine baÅvurarak gerekli izinleri alırlar.

Geçici Madde 2- Bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girdiÄi tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde, belediye sınırları içindeki yerlerde belediyeler, büyükÅehir belediyesi olan yerlerde büyükÅehir belediyeleri; belediye sınırları ile mücavir alan sınırları dıÅında kalan yerlerde mahallin en büyük mülki amiri, inÅaat/yıkıntı atıÄı geri kazanım ve depolama tesislerini kurmak/kurdurmakla yükümlüdürler.

Yürürlük

Madde 47 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüÄe girer.

Yürütme

Madde 48 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

 1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN