|
|
|
|
|
|
 

 
 MEVZUAT

» KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ  

 

- 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıÅ;

            - 03.04.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete’de

            - 22.02.1992 tarih ve 21150 sayılı Resmi Gazete’de

            - 02.11.1994 tarih ve 22099 sayılı Resmi Gazete’de

            - 15.09.1998 tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de

            - 18.08.1999 tarih ve 23790 sayılı Resmi Gazete’de

            - 29.04.2000 tarih ve 24034 sayılı Resmi Gazete’de

            - 25.04.2002 tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de

            - 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de

deÄiÅiklik yapılmıÅtır.

 

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

 

            Amaç

            Madde 1- Bu YönetmeliÄin amacı; her türlü atık ve artıÄın çevreye zarar verecek Åekilde, doÄrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi, depolanması, taÅınması, uzaklaÅtırılması ve benzeri faaliyetlerin yasaklanması, çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek olan tüketim maddelerinin idaresini belli bir disiplin altına alarak, havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin hayvan ve bitki nesillerini, doÄal zenginlikleri ve ekolojik dengeyi bozmasının önlenmesi ile buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi, uygulanması ve geliÅtirilmesidir.

 

            Kapsam

            Madde 2- Bu Yönetmelik, meskun bölgelerde evlerden atılan evsel katı atıkların, park, bahçe ve yeÅil alanlardan atılan bitki atıklarının, iri katı atıkların, zararlı atık olmamakla birlikte evsel katı atık özelliklerine sahip sanayi ve ticarethane atıklarının, evsel atık su arıtma tesislerinden elde edilen (atılan) arıtma çamurlarının ve zararlı atık sınıfına girmeyen sanayi arıtma tesisi çamurlarının, toplanması, taÅınması, geri kazanılması, deÄerlendirilmesi, bertaraf edilmesi ve zararsız hale getirilmesine iliÅkin esasları kapsar.

 

            Özel ve/veya resmi kuruluÅlarca ve gerçek kiÅilerce üretilip çeÅidi, özelliÄi ve miktarı itibari ile insanın saÄlıÄına zarar veren, su, hava ve topraÄı kirleten, yanıcı ve patlayıcı madde ihtiva eden, hastalık mikrobu taÅıyabilen zararlı ve tehlikeli atıklar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. (DeÄiÅik : 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelik)

 

            Tanımlar

            Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

 

            Bakanlık : Çevre BakanlıÄını,

            Kanun : 2872 sayılı Çevre Kanununu,

            Katı atık : Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir Åekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeleri ve arıtma çamurunu,(iri katı atık, evsel katı atık, bu Yönetmelikte “katı atık” olarak anılmaktadır.)

            Ä°ri katı atık : Buzdolabı, çamaÅır makinesi, koltuk gibi evsel nitelikli eÅyalardan oluÅan ve kullanılmayacak durumda olan çoÄunlukla iri hacimli atıkları,

            Evsel katı atık (çöp) : Konutlardan atılan tehlikeli ve zararlı atık kavramına girmeyen, bahçe, park ve piknik alanları gibi yerlerden gelen katı atıkları,

            Arıtma çamuru : Evsel ve evsel nitelikli endüstriyel atık suların, fiziksel, kimyasal ve biyolojik iÅlemleri sonucunda ortaya çıkan, suyu alınmıÅ, kurutulmuÅ çamuru,

            Kompost : (DeÄiÅik : 15.9.1998 tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Organik esaslı katı atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıÅtırılması suretiyle üretilen toprak iyileÅtirici maddeyi,

            Üretici : Faaliyetleri süresince atık oluÅumuna sebep olan kiÅi veya kuruluÅları,

Plastik : (05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle tanım yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

Tekrar kullanım : (05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle tanım yürürlükten kaldırılmıÅtır

            Geri DönüÅüm : (DeÄiÅik : 25.04.2002 tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Atıkların bir üretim prosedürüne tabi tutularak, orjinal amaçlı ya da enerji geri kazanımı hariç olmak üzere, organik geri dönüÅüm dahil diÄer amaçlar için yeniden iÅlenmesini,

            Geri kazanım : (Ä°lave : 2.11.1994 tarih ve 22099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Tekrar kullanım ve geri dönüÅüm kavramlarını da kapsayan; atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileÅenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle baÅka ürünlere veya enerjiye çevrilmesini,

            Komisyon : (05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle tanım yürürlükten kaldırılmıÅtır.

            Kota veya depozito uygulamasına tabi iÅletmeler : (05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle tanım yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

            Zararlı ve tehlikeli atık : Patlayıcı, parlayıcı, kendiliÄinden yanmaya müsait, suyla temas halinde parlayıcı gazlar çıkaran, oksitleyici, organik peroksit içerikli, zehirli korozif, hava ve su ile temasında toksik gaz bırakan, toksik ve ekotoksik özellik taÅıyan ve Bakanlıkça tehlikeli ve zararlı atık olduÄu onaylanan atıkları,

            Bertaraf etme : (DeÄiÅik : 15.9.1998  tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Katı atıkların, konut, iÅyeri gibi üretildikleri yerlerde geçici olarak biriktirilmesi, bu yerlerden toplanması, taÅınması, geri kazanılması gibi iÅlemlerden sonra, çevre ve insan saÄlıÄı açısından zararsız hale getirilmesi ve ekonomiye katkı saÄlanması amacıyla kompostlaÅtırma, enerji kazanmak üzere yakma ve/veya düzenli depolama iÅlemlerinin tümünü,

            Ä°Åleme tesisi : Geri kazanma tesisi, kompost veya yakma tesisi gibi katı atıklardan tekrar kullanılabilir madde veya enerji elde etmek, katı atıkların hacmini küçültmek ya da çevreye zararını azaltmak maksadı ile kurulan, inÅa edilen tesis ve yapıları,

            Maddesel geri kazanma : (05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle tanım yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

            Organik madde veya yanma kaybı : Katı atık veya kompostun kurutulduktan sonra kül fırınında  775 0C’de 3 saat süre ile yakılması sonucu yanan veya kaybolan madde miktarını,

            Kuru madde : Katı atık veya kompostun kurutma fırınında 103 0C’de yaklaÅık 24 saat süre ile sabit aÄırlıÄa gelinceye kadar kurutulması sonucunda geride kalan katı madde miktarını,

Kota : (05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle tanım yürürlükten kaldırılmıÅtır.) (,

Ambalaj: (05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle tanım yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

DeÄerlendirilebilir Katı Atık : (05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle tanım yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

Enerji Geri Kazanımı : (05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle tanım yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

Organik Geri DönüÅüm : (Ä°lave : 25.04.2002 tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Ambalaj atıklarının biyolojik olarak parçalanabilen kısımlarının kontrollü koÅullar altında mikroorganizmalar aracılıÄıyla aerobik (kompostlama) veya anaerobik ortamda ayrıÅtırılarak (biyolojik metanlaÅtırma) stabilize organik atıklar veya metan gazının elde edilmesini,(Düzenli depolama organik geri dönüÅüm kapsamına girmez.)

            Toplama-Ayırma Tesisi : (05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle tanım yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

            Ön Lisans : (05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle tanım yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

            Lisans : (05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle tanım yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

            Toplama-Ayırma Tesisi Lisansı : (05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle tanım yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

            Geri DönüÅüm Tesisi Lisansı : (05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle tanım yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

ifade eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

ÜRETÄ°M, BERTARAF ETME VE ÖZENDÄ°RMEYE Ä°LÄ°ÅKÄ°N ESASLAR

 

 

            Katı Atık Üretim AÅamasında Uyulacak Esaslar

            Madde 4- Katı atık üreten kiÅi ve kuruluÅlar, en az katı atık üreten teknolojiyi seçmekle, mevcut üretimdeki katı atık miktarını azaltmak, katı atık içinde zararlı madde bulundurmamakla, katı atıkların deÄerlendirilmesi ve maddesel geri kazanma konusunda yapılan çalıÅmalara katılmakla yükümlüdür.

 

(Ä°lave Ä°kinci Fıkra : 22.2.1992 tarih ve 21150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Katı atıkların en  aza indirilmesinde, uluslararası uygulamalara uyum saÄlayabilmek amacıyla atıkların geri dönüÅüm ve bertarafına iliÅkin idari tedbirler almaya ve bu konuda tebliÄler yayımlamaya Bakanlık yetkilidir.

 

Bertaraf AÅamasında Uyulacak Esaslar

Madde 5- Bu Yönetmelik kapsamına giren katı atıkların bertarafı sırasında belediyeler ve yetkilerini devrettiÄi kiÅi ve kuruluÅlar iÅlettikleri katı atık tesislerinin faaliyetlerinin planlanmasında ve iÅletilmesinde; insanların ruh ve beden saÄlıÄına, hayvan saÄlıÄına, doÄal bitki örtüsüne, yeÅil alanlara ve binalara, toplumun düzeni ve emniyetine, yeraltı ve yüzeysel su alanları ile su rezerv sahalarına zarar vermeyecek ve hava, gürültü yönünden çevre kirlenmesini önleyecek uygun tedbirleri almak zorundadırlar.

 

EÄitim

Madde 6- Bakanlık, mahallin en büyük mülki amiri ve belediyeler katı atık bertarafı ile ilgili olarak konut ve iÅyerlerinden daha az atık atılmasını temin etmek, atık içerisinde zararlı madde atılmasını önlemek, katı atıkları deÄerlendirme ve maddesel geri kazanma çalıÅmalarına katılımı saÄlamak üzere ilgili kiÅilere yönelik olarak gerekli eÄitim çalıÅmalarını yaparlar.

 

Katı Atıklardan Geri KazanılmıŠMalzeme Üretenlerin Özendirilmesi

Madde 7- (DeÄiÅik : 15.9.1998  tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Bakanlık, mahallin en büyük mülki amiri ve belediyeler;

1)Geri kazanılabilen veya insan saÄlıÄına ve çevreye zarar vermeden bertarafı mümkün olan maddelerin kullanılmasını,

2)Geri kazanılmıŠmaddelerden imal edilen malzeme ve ürünlerin tercih edilmesini,

teÅvik ederler.

 

Katı atıkları geri kazanma amacıyla tesislerinde iÅleyen kiÅi ve kuruluÅlara, bu faaliyetlerinden dolayı Çevre BakanlıÄı tarafından Çevre KirliÄini Önleme Fonu’ndan karÅılanmak üzere uygun görülmesi halinde maddi destek saÄlanabilir.

 

Ayrı Bertaraf Edilmesi Gereken Atıklar

Madde 8- (DeÄiÅik : 15.9.1998  tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Ayrı bertaraf edilmesi gereken atıkları üreten;

a) Hastanelerin, kliniklerin, laboratuarların ve benzeri yerlerin hastalık bulaÅtırıcı enfekte, kimyasal ve radyolojik atıkları ile tehlikeli atıklarını,

 

b) (DeÄiÅik : 25.04.2002 tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik)Tüketicilerin, kullanılmıŠakü, pil ve ilaç atıkları ile, kullanılmıŠaraç lastiklerini,

 

            c) (Ä°lave : 25.04.2002 tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik)Tüketicilerin, ambalaj atıkları dahil deÄerlendirilebilir katı atıklarını,

 

            d) (Ä°lave : 25.04.2002 tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik)Tüketicilerin, metal variller, buzdolabı, çamaÅır makinesi, elektronik aletler, mobilya gibi büyük hacimli katı atıklarını,

 

evsel atıklar ile birlikte atmaları yasaktır.

 

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu alanlar dıÅında ise mahallin en büyük mülki amiri, yukarıda belirtilen ve ihtiva ettikleri zararlı maddeler dolayısıyla toplanması, deÄerlendirilmesi veya bertarafı özel iÅlemler gerektiren atıkları, 27/8/1995 tarihli ve 22387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüÄe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi ve 20/5/1993 tarihli ve 21586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüÄe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü YönetmeliÄine göre bertaraf eder veya ettirir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

AMBALAJ ATIKLARININ GERÄ° KAZANILMASI

 

            Kota veya Depozito Uygulaması ve Sorumluluklar

Madde 9- ( 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

Kota veya Depozito Uygulaması Ä°zin BaÅvurusu

Madde 10- ( 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

Ä°zin BaÅvurusunun DeÄerlendirilmesi

Madde 11- ( 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

Depozito Uygulaması

Madde 12- ( 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

BoŠKapların Geri Alınması

Madde 13- ( 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

Tüketicinin Bilgilendirilmesi

Madde 14- ( 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

Kapların Bertarafında Uyulacak Esaslar

Madde 15- ( 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

Ambalaj Atıkları Toplama-Ayırma ve Geri DönüÅüm Tesislerine Ön Lisans ve Lisans Verilmesi Ä°le Ä°ptali

Madde 16- : ( 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

Bilgi Verme ZorunluluÄu

Madde 17- ( 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KATI ATIKLARIN KAYNAÄINDA AYRI TOPLANMASI VE TAÅINMASI

 

            Katı Atıkların Toplanması

            Madde 18-  (DeÄiÅik : 15.9.1998  tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Katı atıkların, üretici veya taÅıyanları tarafından denizlere, göllere ve benzeri alıcı ortamlara, caddelere, ormanlara ve çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olacak yerlere dökülmesi yasaktır.

 

            Konutlarda ve iÅyerlerinde, evsel veya evsel nitelikli endüstriyel çöpleri çöp toplama aracına vermek üzere kullanılan çöp biriktirme kapları, çeÅitli büyüklükte ve her biri standart ölçülerde olmak zorundadırlar. Bu kapların ölçüleri, Åekilleri, malzemeleri Bakanlıkça çıkarılacak tebliÄlerde belirtilir.

 

Çöpü üretenler, bu çöp biriktirme kaplarını, çevrenin saÄlıÄını bozmayacak Åekilde kapalı olarak muhafaza etmek ve çöp toplama iÅlemi sırasında yol üstünde hazır bulundurmak zorundadır.

 

(Ä°lave dördüncü fıkra : 15.9.1998  tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Evsel katı atık ve evsel nitelikli endüstriyel katı atık üreten kiÅi ve kuruluÅlar, katı atıklarını belediyelerin ve mahallin en büyük mülki amirinin istediÄi Åekilde konut, iÅyeri gibi üretildikleri yerlerde hazır etmekle yükümlüdürler.

 

( 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle 5 ve 6ncı fıkralar yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

Evsel Nitelikli Olmayan Katı Atıkların Toplama Kapları

Madde 19- Evsel nitellikte olmayan katı atıkların toplanmasında veya tesis içinde biriktirilmesinde, çevre ve insan saÄlıÄını, çevrenin görünüÅünü bozmamak, çevreyi koku, toz gibi yönlerden rahatsız etmemek kaydıyla istenilen hacim ve Åekilde kap veya tank kullanılabilir.

 

Katı Atıkların TaÅınması

Madde 20- Toplanan evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıkların, görünüÅ, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek Åekilde kapalı özel araçlarda taÅınması zorunludur.

 

(Ä°lave ikinci fıkra : 15.9.1998  tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) (DeÄiÅiklik:  05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelik)

 Belediye ve mücavir alan sınırları dıÅında kalan yerlerdeki sanayi tesisleri ve turistik tesis iÅletmeleri atıklarının taÅınmasından sorumludurlar. Bu alanlarda toplama ve taÅıma iÅlemlerini Valilikler ve Bakanlık denetler.

 

Aktarma İstasyonları

Madde 21- Katı atıkların taÅınmasının ekonomik olmasını saÄlamak, taÅıma hattındaki trafiÄe fazla yüklenmemek için Åehirlerin merkezi yerlerinde aktarma istasyonları kurulabilir. Bu istasyonlarda küçük hacimli araçlarla toplanan katı atıkların daha büyük hacimli araçlara aktarılarak, bu araçlarla iÅleme ve depo yerlerine taÅınması saÄlanır. Aktarma direkt taÅıma aracına yapılabileceÄi gibi, bir ara depoya (bunker) boÅaltıldıktan sonra, yeni araca doldurmak Åeklinde, dolaylı olarak da gerçekleÅtirilebilir.

 

Aktarma istasyonlarının koku, toz, gürültü ve görünüÅ yönünden çevreyi kirletmemesi için, boÅaltma iÅleminin yapıldıÄı yerlerin, kapalı olarak inÅa edilmesi zorunludur.

 

 

 

 

BEÅÄ°NCÄ° BÖLÜM

KATI ATIKLARIN DEPOLANMASI

 

 

Evsel Katı Atık Depo Alanına Depolanacak Atıklar Ve İstisnaları

Madde 22- 2 nci madde de belirtilen atıklar, hafriyat topraÄı hariç olmak kaydıyla evsel katı atık depolama sahasına depolanır.

 

Evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıkların öncelikle geri kazanılması esastır. Geri kazanmanın ekonomik ve teknik olarak mümkün olmaması halinde, atıklar çevrenin saÄlıÄının korunması, katı atık hacminin azaltılması, kısmen enerji veya kompost elde edilmesi amacıyla termik veya biyolojik iÅlemlere tabi tutulur. Ancak termik veya biyolojik iÅlemlere elveriÅli olmayan veya bu iÅlemler sonucu yan ürün olarak ortaya çıkan atıkların depolanması zorunludur. Bu amaçla belediyeler 1580 sayılı Belediyeler Kanunu gereÄince katı atıklar için yapılan depolarda aÅaÄıdaki hususları gözönünde bulundurulur.

 

Evsel atıkları düzenli depolamak amacıyla inÅa edilen depolara, insan ve çevre saÄlıÄını korumak amacıyla;

 

1) Sıvıların ve sıvı atıkların,

2) AkıcılıÄı kayboluncaya kadar suyu alınmamıŠarıtma çamurlarının,

3) Patlayıcı maddelerin,

4) Hastane ve klinik atıklarının,

5) Hayvan kadavralarının,

6) Depolama esnasında aÅırı toz, gürültü, kirlenmeye ve kokuya sebep olabilecek atıkların,

7) Radyoaktif madde ve atıkların,

8)Tehlikeli atık sınıfına giren katı atıkların, 

9) Ambalaj atıkların, (Ä°lave: 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelik)

 

depolanması yasaktır.

 

Hafriyat TopraÄının Depolanması

Madde 23- ( 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

Katı Atık Depo Tesislerinin Yer Seçimi

Madde 24- Evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıkları ve arıtma çamurlarını düzenli olarak depolamak amacıyla inÅa edilen depo tesisleri, Bakanlık veya ilgili belediyeler tarafından içme suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynaklarının korunması ile ilgili olarak çıkarılan yönetmeliklerde, çöp dökülmeyeceÄi ve depolanmayacaÄı belirtilen koruma alanlarında kurulamaz.

 

Depo tesisleri, en yakın yerleÅim bölgesine uzaklıÄı 1000 metreden az olan yerlerde inÅa edilemez. Ancak, depo tesislerinin çevresinde tepe, yıÄın ve aÄaçlandırma gibi engeller varsa mahalli çevre kurullarının karar ve gerektiÄinde BakanlıÄın uygun görüÅü ile, bu mesafeden daha az olan yerlerde de ilgili belediye ve mahallin en büyük mülki amirliÄince depo kurulmasına müsaade edilebilir.

 

TaÅkın riskinin yüksek olduÄu yerlerde, heyelan, çÄ±Ä ve erozyon bölgelerinde, içme, sulama ve kullanma suyu temin edilen yeraltı suları koruma bölgelerine katı atık depo tesislerinin yapılmasına müsaade edilemez.

 

Bu alanlar iÅletmeye açıldıktan sonra iskana açılmayacak Åekilde planlanır ve etraflarına bina yapılmasına müsaade edilemez.

 

Depo Tesisleri

Madde 25- Depo tesisleri aÅaÄıda belirtilen özellikler taÅımalıdır:

1) Evsel ve evsel katı atık özelliÄindeki endüstriyel atıklar ile, bunların atık su arıtma çamurlarını depolamak üzere inÅa edilen depo tesislerinin asgari kapasiteleri, nüfusu 100.000’den küçük olan yerleÅim bölgelerinde 10 yıllık depolama ihtiyacını karÅılayacak Åekilde, nüfusu 100.000’den büyük olan  yerlerde 500.000 m3  olarak planlanır.

 

2) Depo tesisine ulaÅım ve depo iç yollarında geçiÅ her türlü hava Åartlarında mümkün olacak Åekilde düzenlenir.

 

3) Planlanan depo tesisi bir çit ile çevrilir.

 

4) Depolama sahasında kirlenen araba tekerleklerinin yolları ve caddeleri kirletmemesi için, tekerlekleri temizleyecek teknik tedbirleri alınır.

 

5) (DeÄiÅik : 22.2.1992 tarih ve 21150 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik) Depo tesisi giriÅinde, giriÅi kontrol altında tutmak, gelen katı atıkları muayene etmek, tartmak amacıyla bekçi kulübesi, iÅletme odası, kantar ve kantar binası bulunur.

 

Depo Tabanının TeÅkili ve Sızıntı Suyu Toplanması

 Madde 26- (DeÄiÅik : 15.9.1998  tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Düzenli depo tesisinden, depo tabanına sızan sızıntı sularının yeraltı sularına karıÅmasını önlemek için depo tabanı geçirimsiz hale getirilir. Depo tabanında oluÅturulan bir drenaj sistemi ile sızıntı suları toplanır.Bu amaçla;

 

1)  Depo tabanı, tabii yeraltı suyunun maksimum seviyesinden en az 1 metre yüksekte olur.

 

2) (DeÄiÅik : 18.8.1999  tarih ve 23790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Depo tabanına; sıkıÅtırılmıŠkalınlıÄı en az 60 cm. olan kil veya aynı geçirimsizliÄi saÄlayan doÄal ya da yapay malzeme serilir. Bu malzemelerin geçirimlilik katsayısı (permeabilite) 1.10 -8 m/sn’den büyük olamaz. Az çatlaklı kaya zeminlerde ise bu deÄer 1.10-7 m/sn olarak alınır.

 

Depo tabanının, en az 3 metre kalınlıÄında doÄal kil ve benzeri 1.10 -8 m/sn geçirimlilik katsayısını saÄlayan bir malzeme olması durumunda, depo tabanı tekrar geçirimsizlik  malzemesi ile kaplanmaz. Bu durumda geçirimlilik katsayısının sahanın her yerinde  1.10 -8 m/sn olması saÄlanır.

 

Ä°çme ve kullanma suyu havzalarının uzun mesafeli koruma alanında inÅa edilecek düzenli depo sahası tabanında, sıkıÅtırılmıŠkalınlıÄı 60 cm. olan kil tabakasının üzerine, kalınlıÄı 2 mm. olan yüksek yoÄunluklu polietilen folye (HDPE) serilir. Serilecek folyenin yoÄunluÄu 941-965 kg/m3 arasında olmak zorundadır.

 

3) Geçirimsiz hale getirilen taban üzerine dren boruları döÅenerek sızıntı suları bir noktada toplanır. Hidrolik ve statik olarak hesaplanması gereken drenaj borularının çapı minimum 100 mm. ve minimum eÄimi %1 olur. Dren boruları, münferit borular Åeklinde, yatayda ve düÅeyde kıvrım yapmadan doÄrusal olarak depo sahası dıÅına çıkar. Depo tesisi çıkıÅında kontrol bacaları bulunur. Ayrıca dren boruları çevresine kum, çakıl filtre yerleÅtirilir. Bu filtrenin boru sırtından itibaren yüksekliÄi minimum 30 cm. olur.

 

4) Toplanan sızıntı suları, Su KirliliÄi Kontrolü YönetmeliÄinde verilen deÅarj limitlerini saÄlayacak Åekilde arıtılır.

 

Depo Gazının UzaklaÅtırılması

Madde 27- Depo kütlesinde havasız kalan organik maddenin, mikrobiyolojik olarak ayrıÅması sonucu çevreye yayılarak, patlamalara, zehirlenmelere sebep olabilecek metan gazı aÄırlıklı olmak üzere karbondioksit, hidrojen sülfür, amonyak ve azot bileÅikleri yatay ve düÅey gaz toplama sistemi ile toplanır ve kontrollü olarak atmosfere verilir veya enerji üretmek sureti ile deÄerlendirilir.

 

Arıtma Çamurunun Evsel Katı Atıklarla Birlikte Depolanması

Madde 28- Arıtma çamurunun depolanabilmesi için içinde bulunan su oranının %65 olması gerekir. Ancak depo yeri iÅletmecileri, çamurun su oranının daha fazla olması halinde, deponun stabilitesini bozmayacaÄı, koku problemi ortaya çıkarmayacaÄı kanaatine varırlarsa, su oranı %75’e kadar olan çamurları kabul edebilirler.

 

Depo Tesisinin Olumsuz Etkisinin Önlenmesi

Madde 29- Depo tesisinde toz, koku, kaÄıt ve gürültü gibi çevreyi olumsuz yönde etkileyecek tesirlere karÅı tedbir alınır. Ayrıca, depo sahasında evcil ve yabani hayvanların beslenmesi yasak olup, haÅere ve sinek üremesini önleyecek tedbirler alınır. 

 

Depo Sahasının YeÅillendirilmesi

Madde 30- Depolama iÅleminin tamamlanmasından sonra veya Åevlerde dolgu sırasında, depo sahasının görünüÅ olarak çevreyi rahatsız etmemesi ve arazinin tekrar kullanılabilir hale getirilmesi için yeÅillendirilmesi, aÄaçlandırılması, deponun en üstüne ve Åevlere tarım topraÄı serilmesi gerekir. Bu topraÄın kalınlıÄı dikilmek istenen bitkinin kök derinliÄine göre seçilir. Depo kütlesi üzerine düÅen yaÄmurun kısa sürede sahayı terk etmesi için en üst toprak tabakasının eÄiminin %3’den büyük olması gerekir. 

 

Depo Tesisine Ruhsat Alınması

Madde 31- Evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atık ve arıtma çamurları depo tesisine inÅaat ruhsatı vermeye; 

 

1) Belediye hudutları ve mücavir alan sınırları dıÅında kalan yerlerde mahallin en büyük mülki amiri, 

2) Belediye hudutları ve mücavir alanlar içinde kalan ve büyükÅehir belediyesi olan yerlerde BüyükÅehir Belediye BaÅkanlıÄı, diÄer yerlerde belediye baÅkanlıkları,

yetkilidir. 

 

3) (Ä°lave : 22.2.1992 tarih ve 21150 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik) Ancak bu idareler Katı Atık Depo Tesisine depolama ruhsatı vermeden önce gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte nüfusu on bine kadar olan yerlerde Mahalli Çevre Kurulu’na, nüfusu on binden yukarı olan yerlerde ise BakanlıÄa müracaat ederek bu makamların uygun görüÅünü almak zorundadır.

 

Bu maddenin 1 inci ve 2 nci bentlerinde belirtilen merciler tarafından, depo yeri tabanı, sızıntı suyu drenaj sisteminin ek tesislerinin projesine uygun görülmesi halinde iÅletme ruhsatı verilir. Ruhsatta depo tesisine kabul edilecek atık tipi belirtilir.

 

Depo Yeri Ä°Åletilmesi ve Kontrolü

Madde 32- (DeÄiÅik : 15.9.1998  tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Katı atık depolama tesisi iÅletmecisi kiÅi ve kuruluÅlar, her depo tesisinde  tesise gelen atıkların kontrolünden ve depo tesisinin iÅletilmesinden sorumlu bir teknik görevli bulundurmak zorundadırlar.

 

Depo tesisi iÅleten kiÅi ve kuruluÅlar tarafından, tesis için Bakanlıkça hazırlanacak Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Ä°Åletme Formatı doÄrultusunda bir iÅletme planı hazırlanır. Ä°Åletme planı çerçevesinde, sızıntı suyu miktarı ve özellikleri tesisi iÅletenler tarafından belirli aralıklarla ölçülür ve sonuçlarından istenildiÄinde BakanlıÄa bilgi verilir.

 

            Tesisi iÅleten kiÅi veya kuruluÅlar, evsel katı atık niteliÄinde olmayan pil, akü ve ilaç gibi tehlikeli ve tıbbi atıkları depo sahasına kabul etmezler. Bu atıklar 27/8/1995 tarihli ve 22387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüÄe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü YönetmeliÄi ve 20/5/1993 tarihli ve 21586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüÄe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü YönetmeliÄine göre bertaraf edilir.

 

Depo sahası çevresine sızıntı suyu ve depo gazı izleme ve ölçme kuyuları açılır. Bu kuyularda iÅletme planı çerçevesinde belirli aralıklarla, olası sızıntı suyu ve depo gazı kaçaklarına karÅı depo tesisi iÅleten kiÅi ve kuruluÅlar tarafından ölçümler ve kontroller yapılır. Ölçüm iÅlemleri, depo sahası kapatıldıktan sonra 10 yıl müddetle devam eder.

 

BakanlıÄın talep etmesi halinde depo tesisi iÅleten kiÅi ve kuruluÅlar, istenen her türlü bilgiyi vermek zorundadırlar. 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

KATI ATIKLARIN KOMPOSTLAÅTIRILMASI

 

 

Kompostun Kullanımı

Madde 33- Organik katı atıkların oksijenli ortamda indirgenmesi suretiyle elde edilen kompostun topraÄın yapısını iyileÅtirici bir vazife görmesi için;

1) Bahçe ve mutfak artıklarının, bu iÅ için kurulmuÅ tesislerde kompostlaÅtırılması,

2) Kompost üretimini kolaylaÅtırmak için, komposta elveriÅli organik atıkların ayrı toplanması, 

gerekir.

 

(Ä°lave ikinci fıkra: 25.04.2002 tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik)Ä°ÅlenmiÅ arıtma çamurunun toprakta kullanılması, ham çamur ve iÅlenmiÅ arıtma çamurunun kullanma sınırlamaları ve yasakları ile, kompostun toprakta kullanımı, 10/12/2001 tarih ve 24609 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüÄe giren “Toprak  KirliliÄinin Kontrolü YönetmeliÄi”’nin 8, 9 ve 10 uncu maddelerindeki hükümlere tabidir.

 

Kompost Tesislerinde Bulunması Gerekli Teknik Özellikler

Madde 34- Yıllık kapasite 200 tondan büyük olan kompost tesislerinde;

1) Kompost tesisi havalandırılarak çalıÅtırılıyorsa, emilen havanın filtreden geçirilmek suretiyle temizlendikten sonra atmosfere verilmesi,

2) Kompost sahasından toplanan sızıntı suyu kompostun ıslatılması için kullanılmıyorsa, sızıntı suyu arıtıldıktan sonra alıcı ortama verilmesi ve bu konuda Su KirliliÄi Kontrol YönetmeliÄinin alıcı ortam standartlarına uyulması,

3) Tesise gelen katı atıklar için ön depolama ve dengeleme görevi yapan ön deponun (bunker) kapalı olması,

4) Kompost tesislerinin yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının koruma alanı içine inÅa edilmemesi,

5) YerleÅim alanlarına en yakın mesafenin 1000 metre olması,

gerekir.

 

Madde 35- ( 25.04.2002  tarih ve 24736  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

Madde 36-( 25.04.2002  tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

Madde 37- ( 25.04.2002  tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

 

 

YEDÄ°NCÄ° BÖLÜM

KATI ATIKLARIN YAKILMASI

 

 

Yakma Tesisi Ä°le Ä°lgili Teknik Hususlar

Madde 38- Katı atıkları hijyenik olarak zararsız hale getirmek, hacmini azaltmak ve kısmen  enerji elde etmek maksadı ile inÅa edilen yakma tesislerinin;

1) Kapasitesi 0.75 ton/saat’den küçük olan evsel atık yakma tesislerinde baca gazı içindeki oksijen fazlalıÄı %17,  kapasitesi 0.75 ton/saat’den büyük olan tesislerde ise %11 olması,

 

2) Katı atık yakma tesislerinde katı atık miktarlarındaki günlük ve haftalık deÄiÅimleri dengelemek ve atıkların yanma hücresine verilmesini saÄlamak amacı ile;

 

a) Bir ön silo inÅa edilmesi,

b) Bu ön silolarda vakum uygulanarak, boÅaltma sırasında ortaya çıkabilecek tozun çevreye yayılmasının önlenmesi,

c) Bu ön silodaki basıncın atmosfer basıncının altında tutulması,

d) Emilen havanın yakma hücresine gönderilerek yakılması,

e) Yakma hücresinin çalıÅmaması durumunda önsilodan emilen havanın bacadan atmosfere verilmesi,

 

3) Sıvı atıklar ve arıtma çamurunun da tesiste yakılması halinde, bu maddelerin kapalı kaplar içinde depolanması, üstü açık olan boÅaltma yerlerinde bir hava emme tertibatı veya vakum bulundurulması,

 

4) Yakma hücresinin devreye alınabilmesi, hücredeki sıcaklıÄın belirli bir deÄerin altına düÅmesi halinde ani olarak devreye girecek yakıtla çalıÅan yedek yakma sisteminin bulunması,

 

5) Yakma tesislerinin bacaları ile ilgili olarak Hava Kalitesinin Korunması YönetmeliÄindeki teknik hususların yerine getirilmesi,

 

6) Yakma tesislerinde;

a) Son yakma hücresinin bulunması,

b) Minimum hücre sıcaklıÄının 800o C  olması

c) Sistemde poliklorlü aromatik hidrokarbonu çok olan atıklar yakılıyorsa, yakma hücresinin sıcaklıÄının 1200o C olması,

d) Yakma hücresindeki sıcaklıÄın devamlı ölçülmesi, kaydedilmesi ve hücredeki sıcaklıÄın istenen sıcaklıÄın altına düÅmesi halinde, yedek yakma sisteminin otomatik olarak devreye girerek son yakma hücresindeki sıcaklıÄı arttırması,

e) AtıÄın son yakma hücresine hücredeki sıcaklıÄın yedek yakma sistemi ile istenen minimum yakma sıcaklıÄına eriÅtikten sonra verilmesi,

 

7) Yanma sonucunda çıkan cüruf içinde yanmamıŠatık miktarının aÄırlık olarak, külün %2’sini geçmemesi ve tesiste arıtma çamuru yakılması halinde bu deÄerin %3’e kadar çıkabilmesi,

 

8) Cüruf ve baca gazı partiküllerinin ayrı ayrı toplanması,

 

9) Yakma sonucu ortaya çıkan ısı ve cürufun deÄerlendirilebilmesi için gereken önlemlerin alınması,

 

10) Tesiste Hava Kalitesinin Korunması YönetmeliÄinde belirtilen sınır emisyon deÄerlerini saÄlayacak baca gazı temizleme sistemlerinin bulunması

gerekir.

 

(Ä°lave Ä°kinci Fıkra : 2.11.1994 tarih ve 22099 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik)Belediyeler atık bertarafının yakma ile olacaÄı hallerde ayrı toplama ve/veya ayırma ile ilgili plan ve projelerini yakma tesisleri ile birlikte gerçekleÅtirmek zorundadır.

 

Baca Gazı Sınır Emisyon DeÄerleri

Madde 39- Evsel katı atık yakma tesislerinde, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmelinin 7 nci ekinde 2 nci grup tesisler baÅlıÄı altında yer alan esaslara uyulur.

 

Evsel Katı Atık Tesisinde Yakılması Yasak Olan Maddeler

Madde 40- Evsel katı atık, evsel arıtma çamuru ve evsel katı atık benzeri endüstriyel atıkları yakmak maksadı ile inÅa edilen yakma tesislerinde, aÄırlık olarak katı atık toplam miktarının %1’ini geçen organik baÄlı klor veya 1 kg atıkta 50 mg’dan fazla halojenli organik madde ihtiva eden tehlikeli atıkların yakılması yasaktır.

 

 

 

SEKÄ°ZÄ°NCÄ° BÖLÜM

KATI ATIK Ä°ÅLEME TESÄ°SLERÄ°NE

 Ä°NÅAAT VE Ä°ÅLEME RUHSATI VERÄ°LMESÄ°

 

 

Ä°nÅaat Ruhsatı Verilmesi

Madde 41- Katı atıklar için yakma, kompost ve benzeri iÅleme tesisi inÅa etmek isteyen kiÅi veya kuruluÅlar, bu YönetmeliÄin 31 inci maddesinde belirtilen mercilerden inÅaat ruhsatı almak zorundadır. Ancak bu merciler inÅaat ruhsatı vermeden önce tesisle ilgili belgeleri BakanlıÄa göndererek görüÅünü almak zorundadır.

 

Belediyeler veya yetkilerini devrettiÄi kiÅi ve kuruluÅlar, tesisi çevreyi kirletmeyecek, toplumun huzurunu bozmayacak ve yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklerde istenilen ürün ve emisyon sınırlarını saÄlayacak Åekilde çalıÅtırmak zorundadır. Belediyeler veya yetkilerini devralan kiÅi veya kuruluÅlar bu Yönetmelikte ve eklerinde belirtilen ölçümlerini yapmak, sonuçlarını istendiÄinde mahallin en büyük mülki amirine, belediye baÅkanlıklarına ve BakanlıÄa bildirmek zorundadır.

 

Ä°Åletme Ruhsatı Verilmesi ve Denetlenmesi

Madde 42- Ä°Åletme ruhsatı, tesisin 3194 sayılı Ä°mar Kanunu ile belirtilen Åartlara uygun olarak inÅa edildiÄinin tesbiti halinde 31 inci maddede belirtilen merciler tarafından verilir. 

 

Bakanlık veya bölge teÅkilatları, mahallin en büyük mülki amirliÄi ve büyükÅehir belediye baÅkanlıkları veya belediyeler, tesisi, ürünlerinin kalitesini, iÅletme Åekli, hava ve gürültü emisyonu bakımından denetleyebilir, ölçüm yapabilir ve numune alabilirler.

 

Ä°Åletme Ruhsatının Ä°ptali

Madde 43- Bakanlık, büyükÅehir belediyeleri veya belediyeler ile mahallin en büyük mülki amirince yapılan kontrollerde, tesisin iÅletme ruhsatına uygun olarak çalıÅtırılamadıÄının ürün ve atık kalitesinin Yönetmelikte istenen özellikte olmadıÄının, hava, gürültü emisyonlarının veya tesise ait suların ilgili Yönetmeliklerde istenen Åartları saÄlamadıÄının tespit edilmesi halinde, hatanın giderilmesi için iÅletmeciyi, kontrolü yapan merci yazılı olarak ikaz eder. Hatanın düzeltilmesi için verilen süre, hatanın önemine ve kaynaÄına göre bir ay ile bir yıl arasında deÄiÅir. Åehirden toplanan katı atıÄın özelliÄinden dolayı hatanın düzeltilemeyeceÄi anlaÅılırsa, ruhsatı veren merci tarafından, BakanlıÄın da görüÅü alınarak, iÅletme ruhsatı iptal edilir. Yapılan kontrollerde, iÅletme ruhsatı süresi biten tesislere, mevcut iÅletme Åartlarında çalıÅtırılmasının insan ve çevre saÄlıÄı açısından mahzurlu görülmesi, sözkonusu iÅletme Åartlarının düzeltilemeyeceÄinin anlaÅılması halinde, iÅletme ruhsatı yenilenmez.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

ARITMA ÇAMURLARININ TARIMDA KULLANILMASI

 

 

Madde 44- ( 25.04.2002  tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

 

Madde 45- ( 25.04.2002  tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

 

 

ONUNCU BÖLÜM

ÇEÅÄ°TLÄ° HÜKÜMLER

 

Denetim

Madde 46- Bakanlık bu Yönetmelik çerçevesinde yapılacak denetimlerde Kanuna göre yetkilidir.

 

Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 15 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen merciler tarafından gerekli iÅlemler yapılır ve 26 ncı maddedeki yaptırım uygulanır. Kanunun 24 üncü maddesindeki merciler tarafından 20, 21 ve 23 üncü maddelerinde belirtilen idari nitelikteki cezalar verilir.

 

Ä°Åletmecinin YükümlülüÄü

Madde 47- Tesislerin iÅletmecileri,

1) Yetkili merciin görevlendirdiÄi kiÅilerin tesislere girmesine izin vermekle,

2) Görevli kiÅiler tarafından numune alınması ve yerinde ölçüm yapılması için izin vermekle, 

3) Görevli kiÅilerin istedikleri bilgi ve belgeleri saÄlamakla, 

4) Ä°zin alma iÅlemi veya denetleme iÅlemleri ile ilgili olarak yapılan deneyler ve ölçüm masraflarını karÅılamakla, 

yükümlüdürler. 

 

TebliÄler

Madde 48- Bu YönetmeliÄin uygulanması ile ilgili teknik ve idari tebliÄler, Çevre BakanlıÄı tarafından çıkarılır.

 

Geri Kazanım Komisyonu

Madde 49- ( 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

Geri Kazanım Komisyonunun Görevleri

Madde 50- ( 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEÇÄ°CÄ° HÜKÜMLER

 

Mevcut Katı Atık Ä°Åleme ve Depolama Tesisleri

Geçici Madde 1- Bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girdiÄi tarihten önce inÅaasına ve iÅletilmesine baÅlanılan katı atık iÅleme ve depolama tesislerini iÅleten belediyeler veya yetkilerini devrettikleri kiÅi ve kurumlar YönetmeliÄin yürürlüÄe girdiÄi tarihten itibaren 6 ay içinde tesislerin yeri, kapasitesi ve teknik özellikleri ile ilgili bilgi ve dokümanlarla birlikte Madde 31, 32, 41 ve 42’de verilen prosedüre uygun olarak inÅaat ve iÅletme ruhsatı almak üzere ilgili mercilere baÅvurmak zorundadır.

 

Belediye ve mahallin en büyük mülki amiri; bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girdiÄi tarihten önce dolgusuna baÅlanılan depolar, YönetmeliÄin 24 ve 25 inci maddelerinde belirtilen Åartları taÅımıyorlarsa, en geç bir yıl içinde söz konusu sahada depolama iÅlemine son vermeye yetkilidirler. Ancak bu durumda da 27, 28, 29 ve 30 uncu maddelerde belirtilen hususlar yerine getirilir. Sözü edilen bu geçici sürede   22 inci maddede belirtilen katı atıkların, söz konusu depo alanına depolanması yasaktır.

 

Bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girdiÄi tarihten önce dolgusuna baÅlanılan 24 üncü maddede belirtilen Åartları taÅıyan depo iÅletmecileri, 22, 25, 27 ve 29 uncu maddelerde belirtilen Åartları yerine getirmek ve BakanlıÄın uygun görüÅünü almak kaydıyla 3 yıl süre ile faaliyetlerine devam ederler.

 

Mevcut Katı Atık Yakma Ve KompostlaÅtırma Tesisleri

Geçici Madde 2- Bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girdiÄi tarihte mevcut kompostlaÅtırma tesislerinin iÅletmecileri YönetmeliÄin yürürlüÄe girdiÄi tarihten itibaren;

1) (DeÄiÅik: 3.4.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) 1yıl içinde 34 üncü maddede belirtilen Åartları yerine getirmekle,

2) (DeÄiÅik: 3.4.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) 6 ay içinde 37 nci maddede verilen ölçümleri ve kontrolleri yapmakla, 

yükümlüdürler.

Mevcut evsel katı atık yakma tesisleri bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girdiÄi tarihten itibaren 1 yıl içinde bu Yönetmelikte verilen hükümleri yerine getirmekle yükümlüdür.

 

Mevcut yakma ve kompostlaÅtırma tesisleri YönetmeliÄin yürürlüÄe girdiÄi tarihten itibaren 1,5 yıl içinde 42 nci maddede verilen prosedürle iÅletme ruhsatı almakla yükümlüdürler.

 

Arıtma Çamurlarının Analizi

Geçici Madde 3- Arıtma çamurlarını tarımda kullanan gerçek özel ve tüzel kiÅi ve kuruluÅlar, 44 üncü maddede verilen analizleri 6 ay içinde yapmak veya yaptırmak zorundadırlar.

 

Depo tesisi ve iÅleme tesisi iÅletmecileri Geçici 1 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki bilgileri ve Geçici 2 nci maddede verilen tesis ve kontrol veya analizlere ait sonuçları ve dokümanları mahallin en büyük mülki amirliÄine, belediye baÅkanlıklarına ve BakanlıÄa 6 ay içinde yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

 

Çevre kirliliÄi yönünden tehlike arzeden durumlarda belediyeler Geçici 1 inci Maddede verilen geçiÅ sürelerini BakanlıÄın uygun görüÅünün alarak kısaltmaya yetkilidir.

 

Geçici Madde 4- ( 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

Geçici Madde 5- ( 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

Geçici Madde 6- ( 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

Geçici Madde 7- ( 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

Geçici Madde 8- ( 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

Geçici Madde 9- ( 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

Geçici Madde 10- ( 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

Geçici Madde 11- ( 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

Hukuki Dayanak

Madde 51- (DeÄiÅik: 2.11.1994 tarih ve 22099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Bu yönetmelik 9.AÄustos.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 1 ve 3 üncü maddelerinde öngörülen amaç ve ilkeler doÄrultusunda adı geçen Kanunun 8,9,10,11 ve 31 inci maddeleri ile 389 sayılı Çevre BakanlıÄının KuruluÅ ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2 nci maddesinin (a), ( c), (d), (e) ve (g) bentleri ve 25 inci maddesi gereÄince hazırlanmıÅtır. 

 

Yürürlük

Madde 52- (DeÄiÅik: 2.11.1994 tarih ve 22099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandıÄı tarihte yürürlüÄe girer. 

 

Yürütme

Madde 53- (DeÄiÅik: 2.11.1994 tarih ve 22099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Bu Yönetmelik hükümlerini, Çevre Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-I

KAPLARINA DEPOZÄ°TO VEYA KOTA UYGULANACAK

MADDE VE ÜRÜNLER

( 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

 

EK-II

PLASTÄ°K, METAL, CAM VE TERMOPLASTÄ°K MADDE

Ä°HTÄ°VA EDEN KARTON ESASLI KUTULARIN

TOPLANMASINDA ULAÅILACAK ORANLAR

(Adet ve AÄırlık Üzerinden)

 

( 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

EK- III

Ambalaj Birim SatıŠFiyatına Göre Uygulanacak Depozito Bedeli Oranları

 

( 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

                       

 

EK-IV

DEÄERLENDÄ°RÄ°LEBÄ°LÄ°R KATI ATIKLARIN

TOPLANMASI-AYRILMASI VE/VEYA  GERÄ° DÖNÜÅÜMÜ AMACIYLA

YAPILACAK LÄ°SANS  BAÅVURULARINDA

BULUNMASI GEREKEN

BÄ°LGÄ° VE BELGELER

( 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

EK-V

 

KOTA UYGULAMASINA TABÄ° KAPLARDA

KULLANILACAK SEMBOL

( 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

 

 (EK-II-a)

DOLUMCU-Ä°THALATÇI FÄ°RMA MÜRACAAT FORMU

( 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)

 

(EK-II-b)

ÜRETÄ°CÄ° FÄ°RMA MÜRACAAT FORMU

( 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıÅtır.)1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN