|
|
|
|
|
|
 

 
 MEVZUAT

» ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ  

ELLE TAÅIMA Ä°ÅLERÄ° YÖNETMELÄ°ÄÄ°

YayımlandıÄı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:24.07.2013/28717

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu YönetmeliÄin amacı; elle taÅıma iÅlerinden kaynaklanabilecek saÄlık ve güvenlik risklerinden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden, çalıÅanların korunmasını saÄlamak için asgari gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Kanunu kapsamındaki iÅyerlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak,

b) Avrupa BirliÄinin 29/5/1990 tarihli ve 90/269/EEC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak,

hazırlanmıÅtır.

Elle taÅıma iÅi

MADDE 4 – (1) Elle taÅıma iÅi; bir veya daha fazla çalıÅanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taÅıması veya hareket ettirmesi gibi iÅler esnasında, iÅin niteliÄi veya uygun olmayan ergonomik koÅullar nedeniyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakletme veya destekleme iÅlerini ifade eder.

Genel yükümlülük

MADDE 5 – (1) Ä°Åveren;

a) Ä°Åyerinde yüklerin elle taÅınmasına gerek duyulmayacak Åekilde iÅ organizasyonu yapmak ve yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler kullanılarak taÅınmasını saÄlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

b) Yükün elle taÅınmasının kaçınılmaz olduÄu durumlarda, ek-1`de yer alan hususları dikkate alarak elle taÅımadan kaynaklanan riskleri azaltmak için uygun yöntemler kullanılmasını saÄlar ve gerekli düzenlemeleri yapar.

Ä°Å ve iÅin yapıldıÄı yerin organizasyonu

MADDE 6 – (1) Ä°Åveren, yükün elle taÅınmasının kaçınılmaz olduÄu durumlarda;

a) Ä°Åin mümkün olduÄu kadar saÄlık ve güvenlik Åartlarına uygun yapılabilmesi için iÅyerinde gerekli düzenlemeleri yapar.

b) Yapılan iÅteki saÄlık ve güvenlik koÅullarını deÄerlendirirken ek-1`de yer alan hususları ve yüklerin özelliklerini de göz önünde bulundurur.

c) Özellikle çalıÅanların sırt ve bel incinme risklerini önlemek veya azaltmak için, ek-1`de yer alan hususlar doÄrultusunda çalıÅma ortamının özellikleri ve yapılan iÅin gereklerine uygun önlemleri alır.

Bireysel risk faktörleri

MADDE 7 – (1) Elle taÅıma iÅlerinde, özel politika gerektiren grupların etkilenebileceÄi tehlikelere karÅı korunması için; 6331 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 15 inci maddesinin uygulanmasında ek-2`de belirtilen hususlar dikkate alınır.

ÇalıÅanların bilgilendirilmesi ve eÄitimi

MADDE 8 – (1) Ä°Åveren; elle taÅıma iÅlerinde çalıÅanların ve/veya temsilcilerinin, çalıÅanların iÅ saÄlıÄı ve güvenliÄi eÄitimlerine iliÅkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak aÅaÄıdaki konularda bilgilendirilmelerini ve eÄitilmelerini saÄlar:

a) Bu Yönetmelik uyarınca saÄlık ve güvenliÄin korunmasına yönelik alınan tedbirler,

b) TaÅınan yükle ilgili genel bilgiler ve mümkünse yükün aÄırlıÄı ile eksantrik yüklerin en aÄır tarafının aÄırlık merkezi,

c) Bu Yönetmelikte belirtilen hususları da dikkate alarak yüklerin doÄru olarak nasıl taÅınacaÄı ve yanlıŠtaÅınması halinde ortaya çıkabilecek riskler.

ÇalıÅanların görüÅlerinin alınması ve katılımlarının saÄlanması

MADDE 9 – (1) Ä°Åveren; bu Yönetmelikte belirtilen konular ile ilgili çalıÅanların veya temsilcilerinin, 6331 sayılı Kanunun 18 inci maddesine uygun olarak görüÅlerini alır ve katılımlarını saÄlar.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 11/2/2004 tarihli ve 25370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elle TaÅıma Ä°Åleri YönetmeliÄi yürürlükten kaldırılmıÅtır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüÄe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Ek-1

YÜKLE Ä°LGÄ°LÄ° RÄ°SK FAKTÖRLERÄ°

1. Yükün özellikleri

Yük;

- Çok aÄır veya çok büyükse,

- Kaba veya kavranılması zorsa,

- Dengesiz veya içindekiler yer deÄiÅtiriyorsa,

- Vücuttan uzakta tutulmasını veya vücudun eÄilmesini veya bükülmesini gerektiren bir konumdaysa,

- Özellikle bir çarpma halinde yaralanmaya neden olabilecek yoÄunluk ve Åekildeyse,

elle taÅınması, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir.

2. Fiziksel güç gereksinimi

Ä°Å;

- Çok yorucu ise,

- Sadece vücudun bükülmesi ile yapılabiliyorsa,

- Yükün ani hareketi ile sonuçlanıyorsa,

- Vücut dengesiz bir pozisyonda iken yapılıyorsa,

bedenen çalıÅma Åekli ve harcanan güç, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir.

3. ÇalıÅma ortamının özellikleri

- ÇalıÅılan yer, iÅi yapmak için yeterli geniÅlik ve yükseklikte deÄil ise,

- Zeminin düz olmamasından kaynaklanan düÅme veya kayma tehlikesi varsa,

- ÇalıÅma ortam ve Åartları, çalıÅanların yükleri güvenli bir yükseklikte veya uygun bir vücut pozisyonunda taÅımasına uygun deÄil ise,

- Ä°Åyeri tabanında veya çalıÅılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farkı varsa,

- Zemin veya üzerinde durulan yer dengesiz ise,

- Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun deÄil ise,

bilhassa sırt ve bel incinmesi riskini artırabilir.

4. Ä°Åin gerekleri

AÅaÄıda belirtilen çalıÅma Åekillerinden bir veya birden fazlasını gerektiren iÅler bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir.

- Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aÅırı sık veya aÅırı uzun süreli bedensel çalıÅmalar,

- Yetersiz ara ve dinlenme süresi,

- AÅırı kaldırma, indirme veya taÅıma mesafeleri,

- Ä°Åin gerektirdiÄi, çalıÅan tarafından deÄiÅtirilemeyen çalıÅma temposu.

Ek-2

BÄ°REYSEL RÄ°SK FAKTÖRLERÄ°

ÇalıÅanlar;

- Yapılacak iÅi yürütmeye fiziki yapılarının uygun olmaması,

- Uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diÄer kiÅisel eÅyaları kullanmaları,

- Yeterli ve uygun bilgi ve eÄitime sahip olmamaları,

durumunda risk altında olabilirler.1

Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  
 
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 
 
Ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi ekleyip bize gönderin...  
 
 
 
bft türkiyenice türkiyebodrum escort
 
Macun Mah. 195. Cad. No:3/1-2-3 Yenimahalle/ANKARA      Tel: +90 312 285 47 45       Fax: +90 312 285 47 16
www.careisg.com            info@careisg.com
ÇARE İSG İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
Web Tasarım :  DNZ WEB DİZAYN